Sunteți pe pagina 1din 81
BULETINUL PROVINCIEI BASARABIA $ Tip. ,Cartee Roménensed” str. I. C. Brétiamu Mr, 43, 1942 BROT chao" 7 DECRETE LEGI PRESEDINTIA CONSILIULUI DE MINISTRI MINISTERUL JUSTITIEL Legea Nr. 1.060 »ANTONESCU MARESAL AL ROMANIE! st CONDUCATORUL STATULUI- In baza dispozitiunilor decretelor-iegi Nr. 3.052 din 5 Septembrie st Nr. 3072 din 7 Septembrie 1040 a delegatiunil data prin decretele Nr. 1799 din 21 Junie gi Nr. 1916 din 29 Tunie 1941, d-lui Mihail Antonescu, Vicepresedinte si Presedinte ad-interim al Consiliului de Ministri; Noi, Mihai Antonescu, Vicepresedinte si Presedinte ad-interim al Consiliului de Ministri, in baza delega- iunii data prin decretele Nr. 1799’ din 21 lunie si 1916 din 29 Tunie 1941 ; ‘Asupra raportulul d-lui Ministru Secretar de Stat al Departamentului Justitiel Nr. 144279 din 1 De- cembrie 1941, ‘Am decretat si decretam : DECRET-LEGE entra modificarea unor dispozifiuni din legea rr. 396 din 1941, pentru activarea producfiel, regimul prefuril Teprimarea speculei ilicite gi otajului economic : Art, unic. Legea Nr. 396 din 1941, modificata prin legea Nr, 872 din 1941, pentru activarea pro- ducfiel, regimul preturilor, reprimarea speculei ilicite si a sabotajului economic ‘se modifica astfel : 1. La art. 41 se adauga urmatorul aliniat: g) Impotriva celor ce vor fi dovediti ca vand cu lipsa Ja cantar sau masuratoare, precum sia celor dovediti ca au sivargit delictele de specula ilicita, prevazute la art. 31 din legea Nr. 396 din 1941, se Va putea lua si masura administrativa a internarii {nir'un Jagat de munct, pe fermen ce nu va putea depaisi 3 luni. 2. La art. 42 se adaug’ urmAtoarele aliniate: In cazurile previzute de art. 41 alin, g, inter- narea se va ordona de prefectul judetului pentru infractiunile stivarsite In comunele rurale si urbane, iar in Municipii si comunele suburbane de primarii municipiulut. In scopul aritat mai sus al doilea exemplar din procesul-verbal previzut de art. 45, constatator al infractiunilor prevazute in art. 41 alin. g, va fi Ina intat prefectului de judet, respectiv primarulul, tm- Preun cu autorul infractiunii, Internarea se va executa potrivit art. 58. Internarea in lagar mai mare de. lund se va so- coti in pedeapsa la care infractorii au fost condam- nati de instantele judecatoresti pentru infractiunile prevazute in art. 41, litera g, de mai sus. Dat fn Bucuresti la 1 Decembrie 1941. Vicepresedinte si pregedinte ad-interim al Consiliului de Ministei, Mihai A. Antonescu Ministrul Justitiei, Const. C. Stotcescu Nr. 3286, (Monitor! Oficial Nr, 289/1941) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Legea Nr. 4 »ANTONESCU MARESAL AL ROMANIEI 7 st CONDUCATORUL STATULUI* In_baza_ dispozitiunilor decretelor-legi Nr. 3052 din 5 Septembrie si Nr. 3072 din 7 Septemvrie 1940; Avand in vedere raportul domnilor Ministri secre- tari de Stat la Departamentele Finanjelor si Aface- rilor Interne; ‘Am decretat si decretam; DECRET-LEGE ivitor Ia reorganizarea Creditului Judefean Feaneal nstitut de credit al adminiettaqiice 5 locale gi exploatarilor comunale) CAP. I ‘ Organizarea Creditulni Judetean si Comunal 4 ‘secfiunea 1 a 5 Dispozifiuni generale ART. 1, — Creditul Judetean si Comunal se reor- ganizeazd tn condifiunile prevazute tn prezentul de- cret-ley : 5, — Creditul Judefean gi Comunal este per- juridica de drept public, ‘constituitt pe baza cooperdrii unitatilor administrafiiler locale gi a'exploa- el foncionces lang Ministerul lor a EL func} za inistert a Institut de credit atone al untiioe adufaitres Ave locale sf explatiilr comunae. Unitaile trative si exploatarile ‘nu se pot mprumuta decit la Creditul Judefean gi