Sunteți pe pagina 1din 4
TO Cee ceo One nneiece Daa Timpul este limitat, nu t-1pierde tréind viata alteuiva. Nu te lasa prins in teoriile altora. Nu lisa opiniile zgomotoase ale altora sa-ti acopere vocea interioara. $i cel mai important, ai curajul st-fi urmezi inima si intuifia. Intr-un fel, cole doud stiu ce vrei st devit. Toate celelalte sunt pe planul secund! STEVE JOBS Primaria Comunei Satchinez Duminiea, in data de poy ees uke ans Remon nut Coreen sae) Pariser tonne) din Hodoni, urmand ¢ eee eenaesy oecerntency eenmnten reer dup caz in ineinta acestui Poot nctt cece Ect) Cees Pee baie ferme N a eee Mira en Anul V Nr. 6/ 2015" Publicatie de informare comunala Pentru cf Centrul d Informare Turistic’ va fi dat curfnd in folosint curtea Ciminului Cultural si fie pavazati in mod corespunzitor. {inseamni ed in curand vom avea un Cimin Cultural gio curte la standarde functionale, ‘cova ce se poate cu an : gurinta vedea si din Pet oii she imaginiile alaturate PA Reet PN ected ‘In curand, vor incepe lucratile de reabilitare a stuarclor in localitatile Hodoni si Barateaz, in deosebi pe strizile unde acestea nu exist La Satchi rea au ineeput de pe strada si vor continua in limita fondurilor pe care Atenii sifirmele le vor plat la casierie gi in eontul : institutiei, pe strizile Lacram 5 . uel std cale rugim cetitenii si nu Pi mai scoat cardmizile din vechiul trotuar decat daci sunt anunfati de ca onal autorizat all primériei, pentru cd rise si riméni cu el nefieut. Cree) ‘Va multumim pentru intelegere! Freee ery ferent TANTI Ce aor ANGHELINA GIURICI -104 ANI! : Pe 1 iunie 2015 tanti Anghelina Giuriei din Satchinez, ndscuta in data de 1 iunie 1911 a implinit frumoa etc teed omens Sear eet con ees Pe aceasta cale toti {enii comunel Satchinea ii dorese La multi ani, tanti Anghelina ! www.satchinez.ro PME Merci yd PROBLEMELE COMUNEI SATCHINEZ INTERVIU CU PRIMARUL ‘COMUNEI SATCHINEZ LION DAN FLORIN LAIMPLINIREA A. 3ANI DINACEST ALILLEA MANDAT Rep: Domnule Primar, zilele acestea s-au implinit 3 ani din acest mandat. Ce ne puteti spune despre acest fapt si ce relatie aveti cu Consiliul Local pe aceasta tema? Primar: Da! intradevar s-au implinit 3 ani din acest al II-lea mandat al meu si pot spune ci in general sunt multumit de realizari- le care s-au ficut in comuna noastra pe ansamblu. Sigur ci la aceste realiziri a contribuit si Consiliul Local al comunei care mi-a dat gir si mani libera pentru a duce la bun sfarsit lucrdvile ce le-am con: erat prioritare de a aduee comuna noastra la un rang superior din toate punctele de vedere, preeum si angajatii Primiriei Satchinez ‘are in mare parte si-au ficut treaba si au ajutat cetiteni ori de cate ori a fost nevoie, In acelasi timp nm pot si nu remare ajutorul eare-I pprimesc de la Viceprimarul comunei, Dl. Mihalescu Liviu, care se implict si ma ajutd in ceea ce mi-am propus.Relatia mea cu membrii consiliului local al comunei este una foarte buni si mulfumesc con- silierlor pentru e& ma inteleg si m& sprijina in a-iajuta pe cetateni Rep: Cum raportati acest mandat fata de primul fntrebare interesant.. Sineer, un mandat mult mai 3, eu bani mai putini la Dugetul local si fara ajutor din partea Consiliului Judetean. Ca si aprofundez putin voi spune doar e§ muméral firmelor care au intrat fn insolven{a sau in faliment este tot mai mare, populatia in proportie de 30% nu-si achita taxcle si imporitele aferente proprietiilor ce le au gi pe ansamblu doming o stare ca si cum ar urma si se intimple ceva, Eu spun ci nu are ce si se intample dact mu existd bani! Rep: Totusi, chiar dac& spuneti ei nu ati primit bani de Ja CJT si nici colectarea nu a fost pe masura, comuna dum- neavoastri arat destul de bine, 0 comund curati in mare parte, cu strazi ingrijite, cu implicare si din partea cetate- nilor. Cum ati reusit? Primar: Pentru cine si da seama, mi usor! In primul rand, trebuie si existe coordonare si putere de a face aceste lucruri Punctual acum, comuna este curata pentru ci ne dim silinta sé fie aa, 70% din oameni igi fac curitenie la strada, pe domeniul public pentru ef leplace st'vadi cursiteni sis fie curat. Pe aceasti cae tin jsf le maltumesc tutaror cetStenilor care inteleg acest aspect precum Si angsjatilor de la salubritate care muncesc din greu si tind in a Rep: Referitor Ia partea de investitii si reparatii Ia obiective din comuna ce ne puteti spune? Primar: Pe pareursul acestor 3 ani in fieeare localitate s-a realizat ceva, Va veni momentul cand voi spune punctual tot ce am ficut Acest moment va fil finalul mandatului meu gi al Consifulut Local adiea in luna mai, anul 2016, Ceea ce vi pot relata acum este faptul c& tot ceea ce sa realizat a necesitat mune’, viziune simu in ultima rind, aptitudine. Nu uitati e avem o comuna cu 8 institutii de invatimint care trebuie susfinute la funetionare, o refea de iluminat stradal compusi din aproape 700 de corpuri de iluminat, o retea de 32 de km de drumuri stradale, 3 cimine eulturale, 3 dispensare si aga mai departe. Una peste dita, in raport eu eriza economico- financiara in care se zbate {ara noastri, ca si nu mai vorbim de cea politic, eu zic e& ne-am mentinut ritmul ascendent si in fiecare zi din acesti 7 ani, s-a intamplat ceva pozitiv in comuna noaste’. $i asta se vede cu ochiul liber! Rep: Vreau si vi referiti in cAteva randuri si la proiectele europene pe care le aveti in derulare sau urmeaza si le facet www.satchinez.ro Primar: Tinta mea principala sunt proiectele europene, pentru ci desi sunt foarte greu de obtinut finantari pe aceste programe euro- pene, sunt si bani multi pe infrastructura rutiera si pietonal pe care vreatt si-i obfinem. Avem deja 3 proiecte majore efrora le-am obtinut finantare: reabilitari trotuare pe grupul de actiune local (GAL), centrul de informare turisticd si drum agricol pietruit in Hodoni. Nu mai vorbese de faptul ec pind in anul 2020 comuna Satchinez va avea sistem de canalizare si statie de epurare pe un program operational sectoral (POS) de mediu in care suntem implicati eu societatea de apa Aquatim. Este vorba de un proiect a cru valoare depaseste 6 milioane de euro, Dorese s& rog si cetafenii comunei, mai ales cei care se ocupa de agriculturd, s& urmareasca si s& acceseze bani pe masurile care apar in acest domeniu, Este picat s& pierdem bani care ar putea si intre In infrastructura noastré local precum giin dotarea societal agricole de pe raza comunei Rep: Apropo, eu ce se ocupé oamenii in comuna dumneavoastra? Primar: Cei mai multi dintre ei Iucreazi in diverse zone de activitate. Sunt multi care fac naveta la diferte societii comericiale in Timigoara si Sinnicolau Mare, multi care Iucreazi la Expert Petroleum, Fornett, Ia diverse firme de pazi, la Conpet, in agriculturd precum si in invapimant. Desigur, avem si numeroase cazuti sociale Indeosebi pe etnia roma cu 60 de dosare la serviciul social din care isi asigurd existenta precard un numir de circa 2; de persoane. Mai mult avem si un numér de 48 de asistenti personali ai persoanelor cu handicap elrora le asigurim indemnizatia lana. Ori de cate ori am avut ocazia le-am multumit tuturor celor care se ‘ccupai de ei si de famille lor. 0 fac si acum si indeosebi elevilor care au terminat clasa a VIII-a sia XIl-a le dorese bafti la examene! Se stie foarte clar ei dacd nu ai carte, nu ai parte si de asta imi tot bat _gura la fiecare inceput de an scolar, atrgandule atenfia elevilor dar si profesorilor In egal miisura asupra importanget cali {invatémantului, asupra viitorului copiilor din localitatea noastr ‘Totul porneste de la eei 7 ani de acasi, unde copilul deprinde tot ce este legit de discipting, comportament, exprimare, control si eivilizafe in mod general. Din picate avem numeroase cazuri in care famille unor copii sunt destrimate, multi dintre pirinfi sunt plecatiin trlindtate pentru a le céstiga existenta si aici au de suferit, acesti copii. Pe de alté parte tot in etnia romé ne confruntim si cu abandonul scolar sau mai bine zis copiii nu merg la scoala. Am fost si eu copil si am avut colegi de etnie roma in clasé eu situatii destul de precare acasi. Dar au venit la scoala! $i au terminat 8 clase si mai rl, isi vid de treabat Nu comentez felul in care statal contribuie sau nu la acest fenomen, un Iueru e sigur: daca acesti copii nu merg, Ja seoali, vor devenii miste paria ati, oameni fir responsabilitati si de ce si nu o spun pe a dreapti, niste infractori care vor avea de lucru cu legea pe tot parcursul viet lor. Rep: Ati pomenit insistent de etnia rom: cu probleme deosebite in randurile acestora? Primar: Avem in comund un numér de 480 de persoane, tiner varstnici declarati de etnie roma. Marea lor majoritate nu ne ereazi probleme, isi vad de treabs, Iucreaza si ist asigura traiulzilnie. Dar aver $i famili dezorganizate pe care le cunoastem foarte bine si pe care dorim si le panem in linie dreapt’ impreuna cu angajatele de la servicil social. Nu exist& pdure firé uscituri, stim eu totit asta! Exist cdteva famili de romani care ne creazi probleme nous dar si intregii societti. Munca este una deosebit& pentru ci trebuie lucrat Ta mentalitate, la minte si trebuie recuperat din trecut ce s-a pierdut. Rep: In final... Ce altceva mai aveti de adaugat? Primar: C& le multumese tuturor celor care-si achita taxele si impozitele la timp, c& nu-i apreciez pe cei care fenteaz’ acest lucru, cf dorese tuturor agricultorilor,tinand cont c& se apropie secerigl, 0 recolta foarte bogati, pentru e& Dumnezeu ne-a binecuvantat din acest punct de vedere, elevilor care sustin examene multé baft, precum si o vacanfi binemeritatl si plicutd, la fel si profesorilor! Tuturor concetifenilor mei le dorese sinatate 5 fericre! Rep: Va mulfumese domnule Primar! Primar: $i eu! Virmai asteptim pe la noi, 42, Primaria Comunei Satchinez A venit vacantat Vineri, 19 iunie, peste tot in jara,clopotelul a vestit finalul anului scolar 2014-2015 si ineeputul, ‘unei binemeritate vacanfe. La acest ceas al bilantului, ‘constatim c& am parcurs impreuni un an plin de cevenimente care s-auiconstituit in realiaari mai miei ‘sau mai mari. Elevi si profesorii scoli noastre au fost ‘mplicafi in. activititi variate:concursuri, simula, cevaluari nationale la clasele a TI-a, a IV-a si a Vi-a, dar si in proiecte si actiuni cultural, artistice, religi- ‘oase, sportive. Asadar, am incheiat ‘un an seolar pe care, fiecare dintre noi, ni am dorit mai bun, mai bogat in satisfactii profesionale, Toate acestea nu ar fi fost posibile firs sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Timis, Consiliului Judetean, autoritatilor locale: Primiria, Consiiul Local, Biserica, Politia si mu in ultimul rand ‘ira sprijinul parintilor. ‘in numele Scolii Gimnaziale Satchinez, al ceirei reprezentant legal sunt, dorese si adue rmulfumin domnulai primar Dan Florin Ton, pentru sprijinal material pe care ni Ia acordat de fiecare dati si pentru conditie pe care le-a creat in toate claire de invitamant de pe raza comuncl pe care 0 administreazé! Nu in ultima rind, tin $8 precizex ci, si in acest an, ete si diplomele pentru premii au fost finantate de catre Primaria Satchinez. Mulumirile mele se indreapta si ctre domnul viceprimar Liviu Mihaleseu, persoani care, asemen! domnului primar, a reprezentat pe tot Parcursul anului seolar un ajutor important pentra Institutia noastri de invatamant! ‘Pentrafaptul ca, de fecare datécind le-am solicitat sprjinl, consilierit locati au sustinut toate proieetele noastre, le multumim! ‘Alaturi de noi au fost, pe parcursul anulut scolar, preotii parohi din cele trei localitati, cirora ie muifumim pentra 4 intotdestina ne-au_adresat cuvinte de infelepeiune in sptirtal doctrine ortodoxe! Aducem multumiri, pe aceasti cale, domnitor agenti de la Politia Satchinez pentra toate situatile in care s-au presentat de urgent Pentru toata implicarea si sprijinul acordat jin si Je multumese tuturor, deoarece ne-au fost parteneri in efortul nostru de a instrui si educa copii pe care ni i-au incredintat! Rezultatele pe care ei Je-au obtinut la invititurd sunt roadele efortului lor in primul rand, al dascalilor din scoala noastra gi, nu in ultimul rand, al sprijinului pe care pirintii Iau acordat. Cu aceasta ocazie, a final de an scolar, mi adresez colegilor mei, dorind si le mulfumese pentru toath activitatea deosebiti si plini de esponsabilitate pe care au desfisurat-o pe parcursul acestui an scolar in folosul clevilor comunitatii noastre, pentru devotamentul lor fat de valorile promovate de scoali si pentru munea asiduai depusit Ja clas. Cuvantul de multumire il adresez tuturor cadrelor didactice din scoala noastri: edueatoare, fnvititori_ si profesori din inviimantul primar, diriginti_ si profesori din invatimantul. gimnazial; personalului didactic auxiliar si nedidactie alituri de care am reusit si mentinem un climat propice invagarii! Mergind mai departe, dorese si le multumese ~ tuturor_partenerilor nostri, sponsorilor - Firmei Fornetti, Societitii Expert Petroleum, Societitii Prospectiuni, Clubului ROTARY Timisoara Opera, domnului Gheorghe Virig -prin intermediul céruia am primit mobilier la gridinifele din Barateaz gi zilele trecute In Hodoni de la Gradinija WENKL din Germania, doamnei Irene Meterle-persoana care a facilitat cadourile primite de prescolarii si elevii ciclului primar in preajma ‘Sarbatorilor de Pasti, Asociatiel Isus Speranta Roméniei, pastoruiui — Laurentiu Timis, directorul executiv al asociatiei care, pentru al treilea an consecutiv oferd elevilor scolii noastre incaltamin- te, tuturor pirintilor eare au fost alaturi de noi pe parcursul acestui an scolar si celor eare ne-au acordat cei 2% din impozit Asociatiei paringilor elevilor ‘Scolii Gimnaziale Satchinez. Intotdeauna, sfargitul de an geolar semnified {incheierea unei etape importante din viata de seolari, 8 ani de muned, de efort, de succese, de bueurii, de tristeti, trite toate impreuna de citre absolventii clasei a VIII-a. Pot fi comparati cu primele capitole Gintr-o lectie, poate cea mai important lectie si anume cea a vietii. In acesti ani au invitat ce fnseamni competitia, colegialitatea, _prietenia, speranta. Noi, cadrele didactice, ne-am fi dorit sii obtinem mai mult de la ei, poate edt nu ne-au urmat intotdeauna sfaturile, poate nici unii dintre parintii lor nu s-au implicat atat de mult in relatia cu scoala, Invatatori, diriginti, profesori, le-am fost aléturi intotdeauna si ne-am stréiduit s le facem pareursul cesta mai usor, mai frumos, mai interesant $i mai ‘pe infelesul lor. Dacdi am reusit atunei, peste ani, ne vom inténi cu niste oamenii de care vor fi méndri la un moment dat sd spunem ci au fost elevii pentru a rezolva unele probleme neplicute ivite pe i parcursul anului scolar si Je cerem totodati ‘mentinerea aceluiasi sprijin pe viitor! rin intermedi acestui ziar, as dori s& ma adresez péirintilor si si-i asigur ci, pe pareursul anului scolar care s-a incheiat, am ficut tot ce ne-a stat in putinti pentru a rispunde exigentelor dumnealor, am treeut prin momente plicute si poate cAteodata mai putin plicute, dar sunt convinsi ei buna comunicare dintre pirinti si scoall ne-a ajutat ca, Impreuni, si depasim orice obstacole si si contribuim 1a instruirea si eduearea copiilor care ci vor urma drumul pe care lam deschis si vor ajunge oameni de cinste cu care si ne méndrim. Le dorim mult succes, un vitor in eare toate visele si Ii se implineased si 0 vial eft mai ugoard si mai frumoasé! Ta final de an scolar, Je urez. tuturor clevilor si cadrelor didaetice zile frumoase de vari, de relaxare, de odihnd, alituri de cei dragi! Va astept sa reveniti, in toamn, eu forte proaspete de mune. Vacanta plicutt tuturort Director, prof. Liliana CALIANU ATENTIE LA TRECERILE, LANIVEL CU CALEA In data de 5 iunie ac. a avut loc un accident soldat eu vietime pe DC37 intre local 1itile Satchinez si Hodoni Accidentul a fost unul deose- Dit iar prineipalul vinovat pentru producerea acestuia a fost soferul unui tir de la firma Foretti care nual respectat indicatoarele| rutiere la trecerea la nivel cu calea ferat’. Mai mult deeét atit din impact a rezultat Pinirea grav a goferului de nationalitate maghiara, cesta. fiind transportat eu clicopterul Smurd la Spitalul Judetean din Timisoara, anirea mecanicului si a personalului de tren plus 2 calatori care si acestia au fost trasportati eu salviri $i echipaje smurd la spitale din ‘Timisoara, precum si deraie~ rea trenului de persoane care efectua cursa pe relatia Periam-Timigoara prin firma privat de transport pe calea ferati Regiotrans. Vi atragem atentia in modul_ cel mai serios tuturor_soferilor si oprti la semnalul STOP si la crucea $fintului Andrei de la orice trecere de nivel, st vi asigurati isi nu uitafi cd pe teritoriul Comunei Satchine2| trecerile la_nivel cu ealea| ferati sunt intretinute si ca vegetatia taints, vizibilitatea| fiind asigurati de personalul primériei comunei Satchinez, cn toate e& acest lucru_ar| trebui efectuat de cate cei de a CFR. S-AU CASATORIT IN COMUNA NOASTRA : COSTA ILIE-STEFAN & CARPACI RAHELA RACARU DANIEL-ANTON & GRUICI ANA-GABRIELA “Casé de piatra” »Orice depresie trebuie intémpinaté cu un ‘ambet: depresia va rede eet esti un id‘ot site va lisa in pace!” Robert De Niro REZULTAT FINAL CONCURS, fn data de 17 si 19.06.2015 a avut loc concursul pentru ‘ocuparea a dou posturi contractuale de executie~ REFERENT II(cu atributii de ‘SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL 29 1UNIE Sfinfii Apostoli Petru si ‘Nasterea Sfintului Ioan Bote-_istignit eu capul in jos, iar Risirit, ct siin Apus, i terea Sfintului Ioan Botezito- mele Sfintilor Apostoli Petru si rl (24iunie)siTierea capn. Pavelledorim mult8 sindtate La multi ani sii sirbatorim pe cei Jui Sfintului Toan Botezitoral si La mul anit ce poartt numele de Hie. (29 august). Pavel sunt praanuitiin aceeasi rese pe Sfintul Prooroe Ti, si tot Zideoarece amfndois -ausi- atunci este sirbatorit si in calenda- Botezitoruleste priznuitiin Yaryit Roma, din porunea ul popula. Sféntul ile a trait in Biserica Ortodowt pe'24 unie. imparatului Nero, Petra fiind secolul al [X-lea i.H,, jar de numele Ii se leagd cerul eu fenomenele lui: ‘torulafostinaintemergitoa- Paveltaindu-i-se capul. _—_—ploai, tunetu, fulgerul ete. Legen- re Nasteri lui Hristos cea mic -Moastele Sfintilor Apostoli___dabibliet spune ci Sfantul Iie, hunati. Sfintul Ioan Botezito- Petru si Pavel, potrivitSinaxa- _vizand riutatea impairatului din fl saniscutinsatul Ein - Tulti,aufost puseimpreuné. timpurile acelea, i-a pedepsit pe Kerem (lingi Terusalim);este Traditiaaconsemnat ziua de _oameni ineuind cerul gi fiend ‘inl Klisabetei (verigoara Mari- 29 tunic ca datiia martirajului secetd. i Maica Domnulu) sal preo- Sfintlor Apostoli Petra siPa- Timp de trei ani sijumatate, nicio tului Zaharia. Cultulsins-a Yel-Cercetirle mai nofau sta- _piestura de plosie mua eizat din dezvolta, ar Biserica, atitin Dilitexoanumepreciziees _ cer, roua dispairuse, deci intreg “acon- Petruafostristignitin anal poporul Israelului suferea de foa- sacrat chteva isbatorimpor- 64,iar Pavela fostdecapitat in mete pentru ed pimantul nu mai ante: Soborul Sfintuluifoan anu 67. rodea, animalele se imbolnaveau si Potevitorul (7 iamuatie),.Nas- Tuturor-celorcare poarti nu- rule seca. SFANTUL PROOROC ILIE 20 1ULIE Pe 20 julie, crestini il sirbito- De Sfantul lie spunem_ sghid turistic)si REFERENT II (cu atributii de agent turis- tic). S-au prezentat la concurs siau indeplinit conditile de participare 3 persoane. Dup& desfagurarea concursulut candidatii au primit urmitoa- rele punctaje: Vulpe Mirela Madalina a avut punetajul(probii seri- si+interviu) 162,5 puncte. Rabontu Maria Georgeta Dragi cetijeni, \Vreau si vii adue la cunostint’ edteva lucruri importante petrecute in comuna noastré in ultima vreme. in xg iunie ac, in Hodoni, indivizi necunoseufi au fortat usa a dows magazine sia scoliicu clasele I ~ 1V din localitate, au intrat abuziv si au fortat patru usi. Au deschis, nu au luat lucruri de mare valoare, iar cazul este cercetat de politi. ‘Mai consemner.un Tueru, pe care vreau neapirat si-1 amintese: nu stim cine si nici nu uni ,cetifeni" care sparg, deterioreazii cogurile de gunoi aflate pe spatiul public. ‘Va ruglim pastrafi ce avem, protejatilucrurile de pe domeniul public, din banii tuturor! yelegem pe ici s-au realizat cu efort si cu greu, Viceprimarul comunei Satchinez ‘Mihdilescu Liviu-Simion, ‘aavut punctajul(probit serist-interviu) 185 puncte, ‘Wolf Angela a avut puncta- jul (proba serisiinterviu) 185,33 puncte. Pe baza rezultatelor fina- Ie,comisia de concurs a pro- pus angajarea candidatilor Rabontu Maria Georgeta si Wolf Angela Presedinte comisie de concurs Inspector superior Rerbece Georgeta ‘Arderea vegetatiei este miristilor, a vegetatiei uscate sia interzis& prin lege! resturilor vegetale. Operatiunea de ardere a ‘iristilor gi a vegetatiel uscate se ae ‘executi numai cu acordul autori- {Ui eompetente pentma protectin : mediulai, in conformitate en pre- a tederite 0G 195/2005 privind protectia media, modifiat si Primaria Comunei Satchinez _aprobatii cu Legea 265/ 2006 cu aducela cunostinthipersoanclor modifchil s complete ulteri- Frice sijuridice de petertoril are sie respectarea Ordinal ‘unititii noastre administrativ = nr. 605/ 579/ 2008 al Ministeru- feritoviale faptulclseintercce lui Agrieultarli sf Dezoliat Ru- disiragerea mediniui printarderea ale, penttn aprobarea dispoditi- Jor generale de apirare impotriva incendiilor pe timpul utilizérit focului deschis Ia arderea de mix risti, vegetatie uscati siresturi vegetale, Mai precis tof cei care dorese si -si ard miristile sunt obligati si ne avizeze In sedi! primiriet pentru a putea siinter- ‘enfin ez de probleme. fn aclas timp proprietarul de teren devine ‘responsabil pentru eeea ee se in- ‘ampli pe terenl lui sia vecinilor sii. ‘Va multumim pentru intelege