Sunteți pe pagina 1din 4

l{tip #E}_IC.

4 l1{ O L $ 0\rA
PRIMAIU.+ m. #ALII

['i*!ll

PfiC:I yH-ll l.I It.,tr M 0-r[il C] ]f A


IlP;{ 1,1'}1}[{}l m. $'}.X {"tb

tr*depe nden{ei, I

SID-3

l0f,

l?e pu bl ic

I l.rrntr:*;l

r' f.t rxtcncnj.L*xue*l, I


['I i{-J I6fi, rt. lit,lal,,

::r" Xliil{i.
.\4

nk} q:r,*

nlceul'fi

lel: tt 231 3-Jl-81. ta:n {} ?3i 3-SI-6t


$J-ftt
e-rl all: prinr aria{{ghrlt*_v. nrd

z*.,r;

ii

c- m

?J

::il

w"h:rltl"n:cl

Nr._

^.---

"ryn

I ;-"j

;ra *{g.nro **
I -81 . r.fr*aar * 231" 2-

l'i n;xrla{i.helts3."rnr}
rvnrv-hnlti.rrrti

1l

r'/''

C*tre $RL,,G lnha I Prestservice,,,

ffiF

La

L.ln

25'09 '20 t

tomLtnicat oficial

5, pe diverse surse rn&ss-rnediai inclusiv qi

,in c&re, printre

pe

alte rirrumstanle, SRL,,Globa{ prs:stservice" a anuillat

/e,.

in lurra a{.rgust anu! curenL au fnst denrarat*

negneieri

cu

privind sCIlufionaree pe calB anrinbilfi a descrtslunilor pe mafgina

eerlicigarea arnbelor pisnr

'3rm5toareior

aspecf{}.:

*')" Stingerea datoriei de cdtre concednt fa!5 de comce$;onar a sumei de


3 568 CI00 lei pentru facr#rile exe(ltete,

in cadrul negocier:lor a fost pus5 in disculie veridiritatea suHci de 2


dafsrie pentru lurr5rile suplimentare executate
suma de

?r"r

L7* S00 lei ca

p*riaada 20.10.-?&.11,1014 dlrrLre care

il54 500 lei a fost reeunoscut5 de concedenf in baza actelor eonnrmative, in$A
pentru suma de I 11"6 000 lni, nu ;JU fosl preaentate documente justificative
care ;onflirrn6

exsautarea l0r"
Mai mult decit atlt, a fost accentllat* problenra areunlcntisrii cauzelar rlin

cag

ar,cul

privind lucr6rile executate pentru perioada 20.10.,2s.i1.2014 a fost prez*nlaL.spre plat*

13

C*ncedent tocmai tn uria aprilie 2015,


f

Caracterul neargurnen?:at al surnei de 1

1t6

AAA

tlentru lur-rbrile ex*cutaLt

originele in artele cantradictarii prezentate de c$tre eonrcesinnfir,

As

ill

gisegte

l, cnnfcrrn acteicn ce

salubrizate 7 sectoare, fapt care


xec.rtere a lucriirilcr conceslonaru{ indica faptul eh a* fnst
gospod;irret comunaie,
Scriswil nr.0511065 din 17.1fi.20]4 a1 gefuNui Direcliei

ccn[ravire

v.Zir.reovschi, sunt s*ticitate rtoar

4 sectoare,

AEtfel, lr.lcrfiritre execufete pe asa zistle

sectcare echivafeazfi eu suma de 1 116 000 le''

de saiubrizare 5t
conform ari.l"0 pct,3 din Contrartul de concesiurre a serviciulul
Concesicnarul' adici 5R!curalare a teritcriului din mun.Chiginiu nr.01 din 30.05.2Q12,
prestservice,,are i:bligalia s$ furnizeze autodtAgilar adrnini:trafiei pubiice informaliile
,,Global

in vederea ve riflcbrf i 9l evaluarit


solicit*tE gi sb asigure accesul la toate infornrafiile necesare
publice de salubrizare in confffmitate eu clar:zele
funclionsrii gi dervoltfirii serviciiior

cor-rtractutui gi c:": prevederile leqale in vigoare

'

nr.1 dln 30'il5'2012,


mult decii at?t, patrivit ai"t"il. pct"6 rJjn Contraclrri de concesir:ne
permanent modul de
corcedenIul, adica FrinrSria mur"l.B.iili, este ot-riigat sd ver"illce

s,xai

confirtnate 9i de c:rnceslanar/
efectuare a prestsliei, intocrninci lurrar rapaartede constalare,
prlvind cantitatea 5i calitatea sprviciilar'

de
2), $tingerea datoriei rle c*tre csneedent fa de ceneesionar a sumei
359 E60 [ei pentru luna iunia 2fii'5 pentru {ucr6rile executate"

de
3). Stingre& datsriei de eitre concedent fat6 de euncesionar a sumei
?1S s*0 lei pentru lucrsrile eNecutate ?n iulie 2CI15.
As l, concesi*naru{ ilLJ a prezentat carava acle canve:rite de citre p54i 5t enume
acte jr:stifleative privind lucrtrile executate in suma de 718 800

real$ a vclumului

le

i" Pentru a ldenliflca sunra

de lur:rdri sxecutate, prinriria nrun. Bfrl1i in terneiul forlor *c

parcurs

volumulul
prezentete (ear* confine doar distarrla pareursb), ffirfi alfi indici de cnnflrmare ;i
lui'
de tucr$1i nxccutate, a cafcu{at spre aehitare sum6 de 6CI5 600

4). $tingeree datoriel de c6tre conc,edent fa!6 de coercesicnar a sumel de


TtS gUS lei pe;rtrg luc;.Snile executate tn ar,lgust ?01$'
ccncesi*narul nu a prezentat {la fel ca qi S:rtrftru
talculului efecuat
luna iulie) acte justifieative privlnd luerilri{e execr:tats. 5ub aspectul

As

lu

pentru sunla de 71& 800

Nei,

pentru luna iulie surna spr* achitare 5e admite

?n

valunr de 597 700 lei.

5), Stingerea datoriei de cHtre cCInce$isnar fa$d cle *sneedent in suffiiX


totalfl de V 5IS 6*0 t*i dintre care 6 556 944112 tei pentru troca{iune 9i suma de
961?CIS leo pentru r*YaltY"

La 01"08"2014, confcrm contr*ctului trip*rtit nr.01,/1, SRL ,,TenracfeaninE Nord"


cedaf 5RL,,6labal PrestsefiJice" ea{itatea de ecncesi*nar

p* nrarginea fcntractului

nr-O1 din

30.05.201? de concesiune a servreiului de salubrizare 5i curS!are cu preluarea luturc:5t


drepturilor gi obllgetiunil*r

As l, conforrn

r"llise

ute ?n baza contractului de conceslune"

Tranzacllei de imBfleare din 84.A3.2A\5 canfrrmatb

la ft.A3"2015

prin tncheierea nr,Jr-Z*lt/3014 de c&tre -ltdeciteria mun,B5ffl, col'lcesionaruf a recunoseui

Si s-a ob{igat

si

acf"rite concedentu}ui stlf}'ra

de 6

556 944,12 tet, PE

concedentul a reci-:noscut 5i s-a obliEat s* aehite ccncesionsrului slJry]a de

de o pa*e,

9i

/ 507 813,85 iei"

in luna aprilie 2frL5, Prir*&ria mun.B$l!i, e*nrducindu-se de Contrartul ele


cesiune din 0i.08.2014 a transferat pe contul SRl- ,,Global Prrslservice" sljma de
7 507 813,85 Xei, ?nsd SRL ,,Gl*bal Frestservicen' nu 5i-a stlns datoria fa\& de Prirn?rie
Respeefiv,

murr.BSlfi fn sur":r* de $ 556 944,L2let.

Astfel, surpendarea umilaterati de eBtre 5RL .,6lobat Frestservire" fi


executirii contractutui ele coneesiune nr.dl din 38.S5.381? ?n conditiile cind
rregocieri{e n$ au fost finalizate reprezintfi o tentativ* de Ealttajar* a
eo:rcpdentului de a fi furlat t* ashitarea untr lucr#ri care nil-Si g*sesc confinsrare

dccumentari, gi respect&v, o ineercare a oneesionarului de a s* eschiva de la


stingerea datariilor care ru mutt depgesc cefe pe care le irlvcc$ concede*rtului"
R*iegind din siraurnrta*rgele decsrise rnai sus, Prlmiris mun.Sfilti solicitX ca
SRL,,& loba I Pnestservice":

- sfr restabiteasc3 irnediat gi neeandl{lsnat exeeutarea Contraetului

de

esneesiune nr.0L din 3S,05"3011"


- sd ac?:i*e

inredi*t gi necondilionat salariile angaja!$lor pentru lunile iufiie-

* s5 revir:6 irnedlat la rregaqierile care ?u au fost finalizate eu indeplinirea


tutarcr condifiilor stabilite in pct,]-5 din prezenta Sorna{$e, 5i respeetlv' davada
petreterii acest*ra sH fie materlalizatS printr-un proces*verbal'

Frirn6ria mun,Ellfi va califiea ac{itrnile SRL ,uGlobai


Frestsqrufic&n' tra neexeeutara esenfiald a eontracttllui de eoneegiure nr.Sf din
30,0S.3S3.?, temet pentra reziliere a aeestwia. gi respeetivo atrage r6sprindere

in c*z cnntrar,
pr

dzrt5 de art,7-4 din Contract, sonform c$ruian pe Ifmg6 fsrmele


r{spunderii nrateriale, cur:cesionarut va fl *btrigat s& cornpenseze chefituielile

centractul$

suportate de c5tre CIflcedefit peeitrt.r achitarea luerdrilnr eare vryr fi executate de


c*tra afgi agenli ec*nomici in perioada neexecutdrii abliga\iunilar contractuale
de cfitre $Rl-,,Glcbal Frestservice"'

onform srt.14 alin.(3) lit"b din Legea nr.554 din 13.G7.19*5 cu privire la
coneqsiulri, C*ncedentul are dreptu! s& cearfl rezilierea issinte de termen a
car:tractulr"li de concesiucle in ca:u! incf,le*nll clauzelor corttractulrul de c$tre
aonges;4naz,

Frimaru! mun.B*lfi

Renato usatii