Sunteți pe pagina 1din 16

Ecologia – o şansă pentru mileniul trei

Iunie 2018 Nr. 6 (316)


Publicaţie de ecologie, turism şi cultură Director: Alecu Reniţă

De Duminica Mare, la Domulgeni, Floreşti


Foto: Dinu RUSU
Un material despre Festivalul Turistic Naţional „Duminica Mare” citiţi în pagina 16.

AVERTISMENT ECOLOGIC – 88
Alecu RENIŢĂ și supusă experimentelor diabolice. Se cerea
doar să refuzi drogul propagandistic ca să vezi
realitatea înfiorătoare. Apele intoxicate, solu-
rile otrăvite de pesticide, produsele alimentare

D
e Ziua Mediului,
incubatoare. Lor, mancurţilor, antrenaţi să-și săptămânalul „Literatura și Arta”, tribuna Miș- îmbibate cu chimicale, creșterea vertiginoasă
în biblioteca dragă
omoare propria mamă, stăpânii le încredinţau cării de Renaștere Naţională. În acea perioadă a numărului de școli speciale pentru copii
și fidelă, ating
rusificarea băștinașilor, munca ideologică și de mari frământări, mă refer la anii 1985-1988, handicapați din localitățile cu ecosistemele
coperta celei dintâi cărți
instituţiile statului. Mai veninoși decât năpârcile, nimeni nu știa cum va proceda Moscova în degradate, îmbolnăvirea în masă a colhoznicilor
de publicistică „verde” din
mancurţii aveau o plăcere patologică să-și umi- situaţii de criză și forţă majoră. Vuietul furtunii care lucrau cu chimicale și la tutun, primele
Moldova sovietică „Avertisment ecologic-88” și
lească părinţii și neamul, iar ca să fie observaţi și se auzea departe de Chișinău, dar comuniștii opinii ale medicilor onești care au confirmat
tresar. Mă văd surprins: iată, de la acele zile de
avansaţi de ocupanţi, uneori, fără să fie obligați, locali ţipau ca din gură de șarpe, că în Moldova că majoritatea bolilor de care suferă populația
luptă îndârjită pentru adevăr, când au început făceau exces de zel în crime oribile ca asasinatele au apărut grupuri foarte periculoase, care pun
să bată clopotele trase de jurnaliști, scriitori și sunt o consecință directă a poluării și degradării
în masă, exterminarea fraţilor și surorilor prin la îndoială politica înţeleaptă a partidului, mediului înconjurător,– toate aceste subiecte
cineaști adunaţi sub aripa crescândă a săptămâ- înfometare, prigonirea și deportarea a sute de folosesc anumite greutăţi trecătoare și falsifică
nalului „Literatura și Arta”, ne despart treizeci tabu apărute în „Literatura și Arta” și adunate
mii de moldoveni în Siberia și Kazahstan. Cum realităţile pentru a semăna neîncrederea în în „Avertisment ecologic-88” au zguduit o
de ani. De necrezut! De pe coperta din 1988, să te opui mașinii ucigașe, tăvălugului sovietic rândurile populaţiei faţă de uriașele realizări societate lipsită de voce și terorizată de spaime
literele străine, în chirilică, reîntoarse în ţara care strivea și nivela totul în calea sa? Cum să ale Uniunii Sovietice. Jurnaliștii, scriitorii, motivate. Acele neobișnuite și foarte curajoase
lor, mă privesc dojenitor. Nu și sufletul cărţii, scrii, să aduni o carte într-un regim comunist, cineaștii, care vorbeau în articolele și filmele campanii de presă i-au îmbărbătat și pregătit
care venea din adâncurile pământului patern unde orice adevăr rostit te costa libertatea sau lor despre durerile pământului moldovenesc și pe moldoveni să se ridice în picioare, să înveţe
și a verdelui matern, din suflarea vie a unui viața? Dar cum să taci, atunci când vezi cu ochii aduceau primele argumente cum acest pământ să vorbească în public și să-și ceară drepturile
neam ce se „trezea din somnul cel de moarte, ca tăi că naţiunea piere, apele dispar, pădurile mor, a fost supus unui adevărat război chimic timp lor legitime de a fi stăpâni în propria lor casă.
voinicul din poveste”. Oricum ai da-o, înţelegi pământul devine otravă, iar tu ai poruncă de la de un sfert de veac, ajung să fie prima ţintă a Speriați de curajul și unitatea moldovenilor în
că trei decenii nu sunt o veșnicie. Totuși, acele Kremlin să cânţi, să slăvești, să convingi lumea că nomenclaturii academice și comuniste. Timp apărarea naturii, șovinii îndrăciţi din republică
timpuri par atât de îndepărtate încât îţi vine greu Moldova înflorește și strălucește „ca un strugure de trei ani, săptămânalul „Literatura și Arta”, avertizau conducerea comunistă că moldovenii
să crezi că ai trăit în Uniunea Sovietică și poţi de poamă, de pe harta Uniunii”? Te-ai smintit, ai susţinut și apărat de „Literaturnaia Gazeta” de nu se vor opri la problemele ecologice, ci vor
mărturisi generaţiilor libere că tot ce spui făcea căpiat să vezi realitatea altfel decât cea elogiată la Moscova, a organizat trei mari campanii de trece, dacă nu vor fi aplicate măsuri speciale,
parte din realitatea și viaţa cotidiană a aproape de partid și să le spui oamenilor că Moldova e presă, axate pe ecologia naturii și a sufletului. la revendicări de ordin național și istoric. Ceea
trei sute de milioane de suflete. Ţine de domeniul un poligon experimental al Moscovei, iar mol- Confruntările aprige cu Academia mincinoasă ce, evident, devenea inevitabil. Limba română,
fantasticului, dar indiferent de garanţiile false ale dovenii au rolul de cobai? condusă de A.Jucenco, stoparea distrugerii alfabetul latin, tricolorul naţional, identitatea
constituţiei bolșevice, cetăţeanul sovietic nu avea „Avertisment ecologic-88” a fost prima carte rezervaţiei peisagistice „Saharna” și anularea noastră băteau la ușă de o jumătate de secol de
voie să gândească, să vorbească și să facă ceea ce de publicistică aleasă de timpurile noi să deschi- la 22 iulie 1987 a Hotărârii Comitetului Central ocupaţie și cereau să intre ca stăpâni în casa lor
credea el, ci doar ceea ce îl învăţa partidul comu- dă ușa la „perestroică și glasnosti” în Moldova de a șterge de pe harta Moldovei monumentul de totdeauna, acolo unde, deja, intrase prima,
nist. Spaima de a gândi liber și a intra în dizgraţia sovietică. Gorbaciov a oprit provizoriu dreptul natural „Stânca Mare”, i-au învăţat pe moldo- Natura-mamă.
autorităţilor sovietice paraliza nu oameni, ci nelimitat al autorităţilor să aplice arma lor veni să se unească și să lupte pentru o cauză Cărțile care aduc adevărul și libertatea nu pot
popoare întregi. De exemplu, moldovenilor li preferată – teroarea și arestările împotriva celor comună. Subiectele incendiare de mediu, arun- deveni cenușă și mucegai. Una dintre acele cărţi
s-a răpit Ţara, natura-mamă, averea, demnitatea, care aveau o altă opinie decât cea a partidului cate în spațiul public, au creat primele fisuri în de bază pe care au urcat românii basarabeni ca
limba maternă, identitatea și istoria naţională, conducător. În faţa elitelor naţionale tot mai mitologia comunistă că partidul știe tot și nu să arboreze Tricolorul Libertății a fost „Avertis-
iar ei erau dresaţi din fașă să stea în genunchi și îndrăzneţe și revendicative, comuniștii nu aveau poate greși. Moldovenii simțeau că se întâmplă ment ecologic-88”. Să cinstim faptele înălţătoare
să mulţumească în cor Moscovei pentru gene- ce contrapune, fiindcă fără violenţă și crime, ei ceva deosebit de grav cu ei, cu ființa lor, dar ce ale înaintașilor, să ne exprimăm recunoștinţa
rozitate că i-a „eliberat de sub jugul român, că nu puteau conduce. La Chișinău, progeniturile anume, nu avea cine să le spună. Primele dan- faţă de cei care, în timpuri cumplite, au avut
i-a făcut oameni și i-a pus în rând cu lumea”. Pe lui Stalin, planificau să provoace o baie de sânge, găte de clopot le-a împrăștiat ceața de pe ochi. demnitatea și curajul să apere veșnicia verdelui
atunci, slugile, lingăii și uneltele ocupanţilor care să le dezlege mâinile la represalii. La fel, Adevărurile se aflau la suprafață. Ele puteau fi matern pe pământul Moldovei. Să ne amintim
ca Dodonul de azi, se fabricau pe conveier, în ei puneau la cale și căutau pretexte să închidă descoperite fără mare greutate de lumea amăgită de ei măcar de Ziua Mediului…
DESCOPERĂ MOLDOVA! Iunie 2018

Micul Versailles de Hâncești


A
bia în acest sfârșit de primăvară am reușit să ajung la
Complexului istorico-arhitectural „Conacul Manuc
Bey” din Hânceşti. Odată poposită în sălile răcoroase
ale frumoasei clădiri, am luat notițe și l-am ascultat cu atenție
pe Tudor Plăcintă, cel mai bun ghid local, specialist în Direcția
cultură și turism al CR Hîncești, care pur și simplu a revărsat
peste noi întreaga sa desagă de cunoștințe.
Silvia URSUL a fost ocupat în 1940 de către ostașii
sovietici, care au instituit acolo o
Recunosc că, cazarmă militară. Palatul princiar și
de fapt, nici nu tot parcul din jur au fost împrejmuite
știu de unde să cu sârmă ghimpată, iar la câteva zile
încep această rela- după începerea războiului în iunie
tare, pentru că 1941 toți militarii ruși de la cazarmă au
descrierea cona- plecat pe front. Când armata română a
cului și a întregului complex istorico- ajuns în pădurea din spatele castelului,
arhitectural Manuc-Bey este strâns rușii au incendiat palatul princiar, Palatul Princiar, reconstruit în 2014-2016, după mai bine de 150 ani
legată de viața acestui controversat întrucât subsolul acestuia era plin cu
armean care, de altfel, a trăit foarte muniție de război pe care n-au mai Bistrița (România), oglinzile au fost avere impresionantă, zvo-
puțin pe meleagurile moldave. În putut s-o evacueze. După terminarea aduse de la Odessa, iar mobilele au fost nindu-se a fi cel mai bogat
primul rând, atunci când ne minunăm războiului, moșia a fost adaptată pen- confecționate la sugestia experților om din Balcani. Fiind ager
de frumoasa arhitectură a palatului tru găzduirea unei școli de mecanizare, conform modei specifice sfârșitului la minte, inteligent, vor-
princiar, ar fi bine să ne reamintim apoi a unui colegiu de construcții. secolului al XIX-lea. În prezent, Pala- bind fluent 12 limbi, el a
faptul că acest giuvaier n-are nici în Zidurile conacului care înconjurau tul Princiar găzduiește săli de muzeu devenit vistiernicul guver-
clin, nici în mânecă cu însuși beiul odată întreaga zonă au fost distruse și de conferinţe, iar sus, acolo unde natorului Tersenicli-Oglu,
Manuc (Emanuil Mârzaian). Palatul la sfârșitul anilor ’50, când palatul stăpânii de cândva se bălăceau în apoi serdar și ulterior
a fost construit de fiul și moștenitorul a fost reparat capital după proiectul piscină, stă acum o bibliotecă publică paharnic al domnitorului
său, Murad, în perioada 1857-1861, arhitectului general al Chișinăului, doldora de cărți. Constantin Ipsilanti al
la 40 de ani după moartea tatălui. Robert Kurtz. Subsolul palatului princiar conține Țării Românești. În primă-
Manuc-Bey a cumpărat această moșie Cutremurul din 1986 a lovit din o colecție mică de piese recuperate din vara anului 1806, dându-și
din ținutul Hânceștiului în anul 1816 plin această moștenire armenească, perioada cercetărilor arheologice și de seama de apropierea unui
și a reușit să trăiască aici doar un an. căci majoritatea construcțiilor au pe șantierele de renovare: cuie, bârne, război ruso-turc și temân-
Moșia aparținea inițial hatmanului fost declarate avariate, iar conacul a balamale, țigle de acoperiș aduse din du-se că acesta i-ar dăuna
Alexandru Mavrocordat, iar după început să se deterioreze rapid. După Marsilia, bucăți de obsidian caucazi- mult afacerilor, Manuc
asta a trecut în mâinile grecului Ioniță 1989 Palatul Princiar a fost lăsat fără an (lavă vulcanică) instalat pe atunci a început demersurile
Iamandi (pe moșie există și în prezent supraveghere și utilitate, perioadă în la baza fântânilor arteziene pentru pentru a obține cetățenia
o casă care îi poartă numele). În 1816 care foarte multe obiecte, inclusiv uși a înfrumuseța locul și a nu permite rusească, ce i-a fost acor-
Manuc-Bey a cumpărat moșia și s-a și geamuri, au fost furate, iar palatul pământului să se surpe. Printre pie- dată în 1813. În 1806 el
apucat să construiască câteva clădiri, a fost vandalizat în repetate rânduri. sele recuperate se numără chiar un s-a stabilit în București Tudor Plăcintă, cel mai bun ghid local
însă a murit subit și n-a mai apucat Pe teritoriul moșiei s-au păstrat trei fragment din blazonul original al și a construit un han ce a
să-și țese intrigile politice și cadastra- clădiri: Casa Vechilului, Casa Iamandi familiei, expus cândva pe frontispiciul rămas în istorie sub numele de „Hanul avea la discreție lemn de construcție
le. A fost înmormântat în pridvorul și Castelul Vânătoresc, singurul castel palatului. Pe baza acestor fragmente, lui Manuc” și care a găzduit semnarea care putea fi transportat ușor pe Prut
Bisericii armenești din Chișinău, acolo de pe teritoriul Republicii Moldova în specialiștii au reușit să reconstituie Păcii de la București de pe 16/28 mai în aval până spre Reni, acolo unde
unde în 1828 i s-a alăturat soția sa stil neogotic francez. blazonul clanului Mârzaian, care acum 1812. Deși pe timpul războiului ruso- intenționa să construiască un port
Mariam Haritum. Dar iată că totul a renăscut din înfrumusețează sobele de teracotă și turc (1806-1812) negustorul armean important pe care avea de gând să-l
Construcția conacului a început ruine, astfel că, la sfârșitul lunii mai, pereții exteriori ai palatului princiar. era responsabil de aprovizionarea numească Alexandropolis, în cinstea
sub conducerea fiului său, Murad, și anul 2018, admir munca asiduă a unei Trebuie să recunosc că a fost o vizită armatei turcești și de plata salariilor, țarului Alexandru. Ca ironie a sorții,
a fost terminată de către nepotul său, echipe de 60 de specialiști de pe cele frumoasă și sunt sigură că așa va fi și el a intermediat diverse legături, infor- a murit exact în ziua când solii țarului
Grigore. Clădirea era o replică a unui două maluri ale Prutului, care au reușit pentru cititorii revistei „NATURA”. mând și negociind când în numele au ajuns la moșie pentru a-i comunica
alt conac din Odessa, care la rândul să transforme ruina într-o perlă arhi- Deși, privind retrospectiv în istorie, rușilor, când în numele otomanilor, unda verde dată de monarh în scopul
său era o copie în miniatură a palatu- tecturală și un simbol al Hânceștiului. acest armean de care e legat întregul adunând profituri pentru sine însuși. demarării acestui proiect. În urma
lui Versailles. Din acest motiv, palatul Folosindu-se de schițe, precum și complex arhitectural s-a dovedit a fi În 1807 a fost ridicat la rangul de mare lui a rămas soția și 6 copii minori, iar
princiar al lui Murad a căpătat numele de descrieri vechi găsite prin arhive, un trădător al Moldovei istorice (a dragoman al Sublimei Porți de către averea sa a fost administrată de o epi-
de „Micul Versailles de Hâncești”. specialiștii implicați în proiectul mijlocit anexarea Basarabiei la Impe- însuși sultanul Mustafa al IV-lea al tropie până când fiul său cel mai mare,
Proiectul arhitectural era semnat de „Dezvoltarea turismului transfrontali- riul Rus în 1812), viața lui a fost atât Imperiului Otoman. Următorul sul- Murad, a devenit proprietarul tuturor
însuși Alessandro Bernadazzi, care în er prin promovarea Conacului Manuc de tumultoasă, încât merită expusă aici tan, Mahmud al II-lea (1808-1839) i-a bogățiilor și a continuat proiectele de
perioada 1856–1878 a fost arhitect-șef Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan foarte pe scurt. conferit titlul de bey (prinț) ca răsplată amenajare a moșiei visate de tatăl său.
al Chișinăului. Pe lângă palatul impu- Cuza și a Muzeului Bleschunov”, s-au Manuc-Bey (pe numele său Ema- pentru repararea cetăților dunărene Astăzi, complexul istorico-arhi-
nător, moșia a fost înfrumusețată cu o străduit să redea conacului o imagine nuel (Manuc) Mârzaian), s-a născut în și aprovizionarea armatei cu pesmeți. tectural Manuc Bey se întinde pe o
grădină de iarnă, turnuri de pază, pis- interioară și exterioară cât mai fidelă 1769, în orașul-cetate Rusciuk (astăzi În 1810, pentru serviciul de spionaj suprafață de aprox. 10 ha, fiind doar
cină, baie turcească și un parc imens în de cea inițială. Ruse), de pe malul Dunării, Bulgaria. prestat rușilor, este decorat cu Crucea o mică parte din moșia pe care diplo-
față. Toate construcțiile au fost legate Plimbându-mă din sală în sală, Și-a făcut studiile la Iași și Botoșani, Sf. Vladimir de gradul III. După 1812 matul armean a cumpărat-o în 1816.
între ele prin tuneluri subterane, care admir oglinzile de pe pereți, sobele acolo unde a învățat tainele negusto- a evadat din Țara Românească, iar în Taxa de intrare pentru vizitatorii com-
la rândul lor erau conectate la rețeaua și mobilele expuse. De la ghid aflu că riei, iar în 1795 a fost rechemat la Rus- 1815 s-a stabilit cu familia în Basarabia plexului este de 50 lei moldovenești/
de tuneluri ale Hânceștiului. nimic de aici nu este original - toate ciuc, unde s-a căsătorit cu Mariam și a și a cumpărat un an mai târziu moșia persoană pentru tur ghidat și 30 lei
Întreaga moșie a rămas fără stăpân reprezintă produsul muncii unor preluat conducerea afacerilor familiei de la Hâncești. Se spune că motivul moldovenești/ persoană – fără ghidaj.
cu puțin înainte de declanșarea celui echipe de oameni dedicați și pasionați: ca urmare a morții tatălui său. La 25 pentru care s-a stabilit aici se datorează Pentru copii taxa de vizitare este de
de-al II-lea Război Mondial. Conacul sobele de teracotă au fost făcute la de ani Manuc a reușit să acumuleze o faptului că fiind în mijlocul pădurii, 25 lei.

Biserica Armeană Copii ale mobilierului de epocă în una din sălile Palatului Princiar Şemineu Castelul de vânătoare

2 Nici un lucru măreț din lume nu a fost realizat fără pasiune. George William Curtis
Iunie 2018 GONG!

Nistrul seacă şi dispare Probleme de mediu


discutate de CALM şi Mişcarea

D
espre Novodnestrovsk, „briliantul” ucraine- Ecologistă din Moldova
nilor care ne lasă fără apă am scris în revista
NATURA (numărul mai 2018). La nici o

V
iorel Furdui, director executiv
lună, am revenit la complexul hidroenergetic, cu al Congresului Autorităților
ocazia unui media-tur organizat de Centrul Media Locale din Moldova (CALM)
pentru Tineri. și Alecu Reniță, președintele Mișcării
Pe durata a două zile, am Și la Hotin am găsit îngrijo- Ecologiste din Moldova au avut o
văzut și comparat Nistrul la rare privind soarta Nistrului. întrevedere luni, 11 iunie, curent, la
Soroca, la Naslavcea și Lea- Cercetătorii și administrația sediul CALM.
dova, la Novodnestrovsc și Parcului Național Hotin (des-
Hotin. Starea fluviului este tot pre care puteți citi în revista Modalitățile
mai jalnică, iar din viitura de NATURA, numărul august d e c on s e r v a -
primăvară, de care ne bucu- 2017), se pronunță catego- re și îngrijire a
rasem că umpluse Nistrul în ric împotriva planurilor de patrimoniului
luna aprilie, aproape nu a mai extindere a hidrocentralelor „Priviţi spre Nistru, seacă văzând cu ochii”, spune Lilia Curchi natural, educa-
rămas nimic. O confirmă și pe Nistru și vorbesc despre ţia ecologică a
călugărul mănăstirii Leadova, impactul negativ produs de APL, necesitatea
părintele Pavel. De ani buni, actualul complex hidroener- informării și instruirii acestora privind evacuarea
de pe vârful stâncii urmărește getic. Andrei Domanciuc, În apărarea fluviului deșeurilor, PLAM (Planuri Locale de Acțiuni de
continuu curgerea Nistrului directorul Parcului Național Mediu), gestionarea corectă a apelor, solurilor și
și se îngrijorează când apa Hotin, spune că în Ucraina ei Vadim ŞTERBATE, dăm acest subiect în cadrul unui
pădurilor din comunitățile locale, organizarea
scade, fiind oprită la barajul desfășoară flashmob-uri prin Observatorul de Nord: media-tur – primul eveniment de
acest gen organizat în Moldova. unui front comun pentru a stopa construcția a șase
de la Novodnestrovsk. Este care se exprimă împotriva Vizita s-a dovedit foarte utilă. De baraje pe Nistru s-au regăsit printre principalele
îndurerat de situația în care hidrocentralelor, participă Astfel, pe parcursul a două zile, în
la expertul Alecu Reniță, președintele subiectele ale discuției.
a ajuns râul, din cauza hidro- la conferințe și evenimen- cadrul unei deplasări în Ucraina,
Mișcării Ecologiste din Moldova, Potrivit lui Alecu Reniță, avem o atitudine
centralelor - pe Nistru este te publice, publică artico- jurnaliști, activiști civici și tineri
am aflat multe lucruri interesante pe colectivă nepăsătoare față de tot ceea ce înseamnă
mai puțin pește, sunt multe le și colectează argumente care doar le bănuiam sau chiar nu le au avut posibilitatea să discute cu
experți moldoveni și ucraineni despre mediul înconjurător și natură, nu avem nicio
alge și scade apa din fântâni. științifice care demonstrează știam. Totodată, mi-a fost util să aflu înțelegere la nivel local și național despre cum ar
Călugărul este convins că dacă influența negativă asupra argumentele anti-hidrocentrale ale construcția acestor hidrocentrale și să
se documenteze la fața locului, vizi- trebui să protejăm și să utilizăm corect resursele
lucrurile continua în același biodiversității. Victoria Biliv- reprezentanţilor Parcului Naţional acvatice, iar acest lucru în condițiile schimbărilor
ritm, râul se va transform ska, specialist în educație din Hotin. tând mai multe locuri strategice de pe
râul Nistru. Ca urmare, participanții climatice va produce urmări catastrofale chiar
într-un pârâu pe care-l poți ecologică, accentuează că prin Am înţeles că una este să scrii
au avut posibilitatea să înțeleagă mai pentru generațiile de astăzi, dacă nu se ia atitudi-
sari. activitatea hidrocentralelor despre hidrocentrale aflându-te în
profund care este starea actuală a ne în timp util. Președintele Mișcării Ecologiste
Nicolae Bulat, pârcăla- degradează flora și fauna birou, fie și în preajma Nistrului –
Nistrului, iar construcția unei râului, precum și care vor fi efectele din Moldova este de părere că APL ar avea un
bul de astăzi al Cetății Soro- cum este cazul meu - și alta este să rol important în ceea ce privește informarea și
ca, își amintește cum, copil cascade de baraje în amonte călătorești de-a lungul albiei sale, să și consecințele construcției hidrocen-
de Novodnestrovsk va avea tralelor pe râul Nistru. educația ecologică a comunităților locale, protecția
fiind, a văzut un somn (spe- vezi cum este râul până și după hidro-
și managementul durabil al resurselor naturale,
cie de pește răpitor de talie consecințe iremediabile. centrale, să vorbești despre Nistru cu Ileana PÂRGARU, administrarea ecologică a teritoriului localităților
mare) în apele Nistrului. „La Locuitorii de la Hotin deja specialiștii și oamenii simpli din alte TVR Moldova:
se confruntă cu situații de comunități. și diminuarea problemelor de mediu la nivel de
Cureșnița, unde am copilărit, Am avut parte de o experienţă comunitate.
deseori prindeam pește din criză: de la 9 dimineața până Diana BULAI, Centrul Media
la 6 seara orășenii nu au apă la interesantă și utilă pentru activitatea Viorel Furdui și-a manifestat toată deschiderea
Nistru. Iată că odată, în locul
robinet, prețul acesteia a cres- pentru Tineri: mea de jurnalist. Am văzut cum Nis- pentru colaborarea cu Mișcarea Ecologistă din
unde stătea la murat cânepa, trul din regiunea Hotinului are deja
cut de zece ori, iar calitatea a Râul Nistru este principala sursă Moldova în vederea elaborării unei platforme
am avut fericirea să vad som- de suferit din cauza hidrocentralelor
scăzut dramatic. de apă pentru circa opt milioane de comune în vederea instruirii ecologice a APL, a
nul - pește care nu mai este existente. Decizia de construi alte 6
Cu toate acestea, Rada de persoane din Moldova și Ucraina. educației comunităților locale în spiritul principii-
azi în Nistru”, spune Nicolae hidrocentrale ar însemna o catastrofă
la Kiev nu a anulat planurile Din păcate, în ultimii ani, starea lor dezvoltării durabile, a sensibilizării și informă-
Bulat. Potrivit specialiștilor, ecologică. Pe parcursul a 20-30 de ani
de dezvoltare hidroenegetică fluviului a degradat considerabil, iar rii APL privind cauzele și efectele devastatoare ale
până la construcția barajelor, râul Nistru se va transforma într-un
Nistrul era locul de reprodu- pe Nistru – punerea în exploa- autoritățile din ambele state nu între- neglijării naturii și stabilirii unor priorități în ceea
tare la capacitate maxima a prind măsuri pentru a îmbunătăți lanţ de mlaștini, ceea ce ar însemna ce privește schimbarea atitudinii comunităților
cere a multor specii de pești: epuizarea sursei noastre principale de
morun, nisetru, păstrugă, Complexului de la Novodne- situația. Mai mult, autoritățile ucrai- privind patrimoniul natural, resursele acvatice,
strovsk și construirea a șase nene propun un proiect care prevede alimentare cu apă potabilă. dar și a protejării mediului înconjurător în general.
cegă, șalău, mreană, morunaș,
somn, biban, știuca și încă noi hidrocentrale. Cât despre construcția a șase hidrocentrale pe Acest material a fost realizat în cadrul La finalul întrevederii s-a stabilit semnarea
alte vreo două duzini, toate Guvernul de la Chișinău - este râu, ceea ce va duce, în consecință, Proiectului „Încurajarea tinerilor să unui Acord de Colaborare între CALM și Mișcarea
aproape neauzit în luarea de la o catastrofă. Mai exact, râul Nistru devină cetățeni activi”, implementat Ecologistă din Moldova ce ar avea în prim plan
valoroase economic. Astăzi
atitudine și tot așteaptă rezul- va dispărea. de IREX Europe și AO „Centrul Media acțiuni ce ar contribui la informarea, educarea și
se întâlnesc doar specii de
tatele a nu știu care studiu. Dat fiind că acest subiect este de pentru Tineri”, cu susținerea financiară conștientizarea comunităților locale pentru a se
talie mică – caras argintiu,
Iar Nistrul? Nistrul tace și o importanță majoră atât pentru a Uniunii Europene. Opiniile exprimate implica plenar în conservarea resurselor naturale
babușcă, biban și alte câteva locuitorii din Republica Moldova,
dispare. în acest material nu reflectă neapărat și protecția mediului înconjurător.
caracteristice, mai degrabă, cât și din Ucraina, am decis să abor- punctul de vedere al Uniunii Europene.
râurilor mici, nu fluviilor. Lilia CURCHI Departamentul de Comunicare al CALM

Plopul, arborele care curăţă aerul din oraşe


N u există primăvară în care să nu declarăm război bieților plopi Această simplitate a plopului,
care ascultă de chemarea firească a naturii și împrăștie în jurul de a se adapta oricărui mediu, de
a suporta perfect toate schimbă-
lor pufoasa și diafana încercare de a-și perpetua specia. rile de temperatură și de a crește
Acest puf a devenit principalul motiv de ceartă matur poate capta de la 20 până la 50 kg de praf mai repede decât alți arbori,
între cei care pledează pentru lichidarea fizică a urban (a cărui componență, precum știți, este precum și capacitatea sa de a
plopilor și cei care caută soluții pentru a păstra foarte diferită de a celui din sate sau câmpuri). acționa ca un puternic și eficient
filtru de aer, reprezintă un avantaj
acești copaci. Lista de acuzații începe cu faptul În orașele industriale plopul este un adevărat
semnificativ pentru folosirea lui
că puful de plop provoacă disconfort persoanelor „salvator“ pentru plămânii noștri: un singur
în mediile urbane populate și
care sunt alergice. În realitate, puful în sine nu copac este capabil de a capta până la 30 de kilo-
transformându-l într-un lider al
este alergen, ci poate conține polenul (semințele) grame de praf toxic pe an. De asemenea, plopul plantațiilor verzi din orașe.
altor plante care provoacă o serie întreagă de absoarbe substanțele cancerigene și metalele Cunoașterea particularităților Plopii din Parcul Valea Morilor - îi sacrificăm
alergii persoanelor sensibile. Pe lângă polen, grele care intră în compoziția aerului de orașe, acestei specii poate ajuta la doar pentru că avem alergie?
puful de plop absoarbe și praful de pe drumuri puternic poluat în urma emisiilor de mașini și ale depășirea neajunsurilor pe care
(aceste particule sunt și ele iritante). Ar fi bine să celor industriale. Adițional, plopii sunt nelipsiți le are, o dată pe an: puful este produs de copacii- menea, se poate încerca toaletarea exemplarelor
precizăm că doar copacii de gen feminin produc atunci când vine vorba de purificarea mediului de femele, care trebuie de evitat de plantat. ajunse la maturitate, mai exact tăierea crengilor
acest puf, plopul fiind o plantă dioică (plante cu substanţele poluante stabile în sol, căci în țesutul O altă particularitate a plopului este că începe pe care apar cele mai multe semințe. În unele
flori unisexuate la care florile mascule se află pe lor lemnos se acumulează ionii metalelor toxice și să producă puf abia ajuns la maturitate. Cu cât orașe se recurge la plantarea speciilor de plop
o plantă, iar cele femele pe altă plantă, deci pe compușii chimici de tipul faimoaselor dioxine, și copacul este mai bătrân, cu atât crește cantitatea negru sau argintiu, care nu produc puf, spre
indivizi separați). La plopi, florile mascule au rămân imobilizate și inactive pentru zeci de ani. de puf produs. Prin urmare, situația cu care ne deosebire de plopul alb și cel tremurător, specii
culoarea roșcată, iar cele femele – verde. Fructele În plus, un singur plop de vârstă mijlocie confruntăm la sfârșit de aprilie și început de ce se găsesc preponderent în Moldova.
plopilor se coc în mai și eliberează semințe multe absoarbe până la 40 kg de dioxid de carbon pe mai în Chișinău reprezintă de fapt perioada Dincolo de micile neplăceri provocate de
și mici, prevăzute fiecare cu smocuri de perișori oră, producând oxigen de trei ori mai mult decât de glorie a plopilor plantați în perioada sovie- plop în zilele de înflorire, avantajele pe care le
lungi pentru a facilita transportarea lor de către teiul și de șapte ori mai mult decât molidul, de tică: majoritatea se află în perioada de vârf a oferă acest arbore care „înghite” cantități uriașe
vânt, uneori pe sute de kilometri. exemplu. În această privinţă, plopul depășește prolificității lor. O soluție de compromis ar fi de otrăvuri din aerul poluat al orașelor, sunt
Dacă ne uităm adânc în miezul problemei, ne chiar fagul, care satisface necesarul de oxigen înlocuirea permanentă a plopilor-femele pentru incomensurabile, și el merită toată dragostea
vom convinge de faptul că locuitorii din mediul pentru 64 de persoane. Pe de altă parte, fagul a preveni înaintarea la o vârstă prea „productivă” orășenilor și recunoștinţa lor de a fi păstrat în
urban ar trebui de fapt să fie recunoscători plo- crește încet faţă de plopul zis „repede crescător”, și totodată pentru a evita înlocuirea naturală a orice aglomeraţie urbană.
pilor. Studiile au arătat că doar un singur arbore care are o fotosinteză mult mai rapidă. inflorescențelor mascule cu cele femele. De ase- Ana APINTEI

Rar se întâmplă ca oamenii răi să fie fericiți. Se otrăvesc cu propria lor răutate. Maurice Chevalier 3
ACTUALITATEA Iunie 2018

Ziua Mediului la Grădina Botanică Dunărea - simbolul


Z
iua Mondială a Mediului a fost celebrată în aer liber,
la Chișinău, al treilea an consecutiv, adunând peste 2
mii de iubitori ai naturii. Programul a inclus ateliere
voltare Durabilă
a desfășurat un
atelier de foto-
cooperării în Europa
și expoziții ecologice, odihnă în hamacuri, muzică pe vinil grafie peisagis-
selectată de DJ Gonzo, confecționarea oalelor din lut, a tică.
decorațiunilor din obiecte reciclabile, echilibristică pe Despre pro-
sfoară, ateliere de turism, excursii în serele Grădinii Bota- blemele cu care
nice, iarmarocul Yard Sale cu produse naturale, concertul se confruntă flu-
formației Via Dacă și multe altele. Evenimentul a avut loc viul, dar proiec-
sâmbătă, 2 iunie, la Grădina Botanică. tele realizate în Atelier de turism la Ziua Mediului
arealul Nistrului
Ziua Mondială a Mediului din universitar din republică, iar de Jos cu sprijinul GEF SGP atelierele de olărit, confecționare
acest an a fost organizată de Pro- premianții au fost aplaudați de Moldova, a discutat cu vizitatorii a decorațiunilor și jucăriilor din
gramul Naţiunilor Unite pentru toți participanții la Ziua Mediu- Gabriel Mărgineanu, AO Biotica. materiale de plastic utilizat. La
Dezvoltare (PNUD), Programul lui, au primit diplome, seturi Un punct de atracție a vizi- eveniment, Asociația „Hai Mol-
de Granturi Mici al Facilității
Globale de Mediu (GEF SGP), în
parteneriat cu Ministerul Agri-
culturii, Dezvoltării Regionale și
de literatură ecologică, precum
și câte un exemplar al revistei
NATURA.
La atelierele de turism, orga-
tatorilor a fost eco-quest-ul de dova” a reciclat tricouri, care au
la Asociația „Pomul Vieții” – o fost transformate în torbe.
instalație cu exponate de deșeuri Seara a culminat cu un concert
și reprezentarea numărului de ani al formației Via Dacă, renumiți
C omplexul istorico-cultural „Manuc Bey” din
orașul Hâncești a găzduit, la 29 mai 2018,
conferința regională „Oportunitățile Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării”. Acest
eveniment a făcut parte dintr-un șir de trei conferințe
Mediului, Asociaţia Jurnaliștilor nizate de Asociația Jurnaliștilor în care acestea se descompun. De prin piesa „Paparuda”, o formație
asemenea, vizitatorii au aflat des- care îmbină folclorul cu mito- regionale desfășurate sub același generic în regiunile
de Mediu și Turism Ecologic, Gră- de Mediu și Turism Ecologic și
pre biohumus și cum acesta poate logia. de Sud (Cimișlia), Centru (Hâncești) și Nord (Bălți)
dina Botanică, A.O. Ecospectru. Mișcarea Ecologistă din Moldo-
fi obținut chiar și în condiții de ale R. Moldova. Toate conferințele regionale au fost
La eveniment au fost expuse va, participanții au învățat cum Ziua Mondială a Mediului este
casă – proiect ce a fost finanțat de celebrată anual la 5 iunie. La nivel organizate de Agențiile teritoriale de Dezvoltare
și premiate cele mai sugestive să amenajeze un popas turistic,
GEF SGP Moldova și care poate fi global, tema anului 2018 a fost Regională, cu suportul financiar al Agenției Austriece
desene despre natură, realizate cum să instaleze un cort și care
preluat de la AO „Pomul Vieții”. combaterea poluării cu plastic. pentru Dezvoltare.
de copii din întreaga republică, sunt regulile de salubrizare și
Conferința a debutat cu un cuvânt de salut din
participanți la concursul „Natura comportament în sânul naturii. Despre secretele biomasei Sloganul evenimentului de la
partea lui Viorel Jardan, director ADR Centru. Au
în ochii copiilor”, ediția a doua. Ornitologii de la Societatea au vorbit reprezentanții proiec-
Chișinău a fost „Informează-te, continuat discursurile vice-președintele raionului
Competiția a fost organizată de pentru Protecția Păsărilor și a tului „Energie și biomasă”, iar
Hâncești, Constantin Vlas și vice-primarul orașului
Grădina Botanică și A.O. Eco- Naturii, împreună cu participanții despre posibilitățile de finanțare iubește, trăiește!”, iar pe durata
Hâncești, Zinaida Buruiană. Aceștia, în calitate de
spectru, cu sprijinul GEF SGP evenimentului, au urmărit prin în domeniul mediului au oferit Zilei Mediului toți cetățenii au
gazde, și-au exprimat încântarea de a organiza un
Moldova. Au fost înregistrați binoclu păsările din Grădina consultație reprezentanții GEF fost îndemnați să folosească mai eveniment de o asemenea anvergură în incinta unui
peste 250 de concurenţi de la Botanică, iar Asociația Femeilor SGP Moldova. puțin plastic.
obiectiv istoric renovat grație unui proiect ambițios
11 instituţii de învăţământ pre- pentru Protecția Mediului și Dez- La fel de populare au fost și Iulia AMARIEI
implementat sub auspiciile Strategiei Uniunii Euro-
pene pentru Regiunea Dunării (SUERD).
CONSULTARE PUBLICĂ Herta Tödtling-Schönhofer, expertă în cadrul

Restabilirea luncii râului


SUERD, a vorbit despre Strategia Uniunii Europene
Apa în acviferul freatic are pentru Regiunea Dunării în contextul celorlalte
mineralizarea sporită, diluarea strategii macroregionale existente (Strategia Uniunii
ei cu apa din râu ar putea în per- Europene pentru Marea Baltică, Strategia Uniunii

Cogâlnic la Cimişlia spectivă să reducă mineralizarea


până la parametrii acceptabili apei
pentru irigare.
Europene pentru regiunea Adriatică, Strategia Uni-
unii Europene pentru Regiunea Alpină). Doamna
Tödtling-Schönhofer a pornit de la ideea că toate aceste
strategii sunt diferite întrucât se adresează țărilor cu

O rașul Cimișlia este Implementarea acestui proiect


prezintă mai multe oportunități grade diferite de dezvoltare, și a descris principiile de
amplasat în zona funcționare ale Strategiei UE pentru Regiunea Dună-
de sud a Republicii pozitive și anume:
• Restabilirea regimului hidro- rii, enumerând ariile prioritare și subliniind ideea că
Mol dova (stepa Bugea- Republica Moldova coordonează împreună cu Austria
cului), pe malurile râului logic a râului și a funcțiilor de
rezervor natural al florei și faunei; aria prioritară 9: „Investiția în oameni și capacități”.
Cogâlnic. Între localitățile Ana Țurcan, cercetător și business developer în
Cimișlia și Ecaterinovca au • Reconstituirea sistemului eco- cadrul aceleași companii, a vorbit despre oportunitățile
existat câteva lacuri naturale logic a râului Cogâlnic, asigurarea și provocările în procesul promovării SUERD în Repu-
cu denumirea „Lacul (iazul) unui ecosistem acvatic armonios; blica Moldova, menționând că din anul 2019 Republica
lui Iepure”, care asigurau • Crearea unei biosfere bogate în Moldova va prelua președinția SUERD pentru un an
păstrarea biodiversității vegetație și faună de varietate rară; de zile, având astfel ocazia să demonstreze capacitatea
și contribuiau la reglarea • Loc de popas pentru păsările sa managerială. „Dunărea este simbolul cooperării în
hidrologică a râului în migratoare pierdut odată cu adân- Europa, Dunărea nu se termină la granițele UE”, și-a
decursul anului. În anii cirea și îndreptarea cursului râului; încheiat Ana Țurcan ideea.
șaptezeci ai secolului trecut, • Menținerea unui microclimat Sorin Ioniţă, președintele organizației „Expert
cursul râului Cogâlnic a fost favorabil agriculturii și confortabil Forum” și consultant SUERD, a analizat potențialele
îndreptat, fiind transformat pentru trai; beneficii ale Moldovei de pe urma SUERD și a pre-
• Va servi populației drept loc de zentat experiența altor state din Europa de Est prin
într-un canal, zona umedă
odihnă și recreere, pentru practica- prisma unei analize SWOT și oprindu-se la punctele
a fost desecată, iar terenul tari, respectiv slabe, ale Republicii Moldova.
îndreptat și inclus în cir- rea sportului acvatic;
• Creșterea peștelui (piscicul- Ana Otilia Nuțu, analist de politici publice în
cuitul agricol. În rezultatul energie și infrastructură și expert în cadrul aceleiași
intervenției, s-a modificat Imagine a teritoriului unde a fost zona umedă şi unde tura);
organizații, a făcut o paralelă asupra Strategiei Uniunii
regimul hidrologic al râului urmează sa fie construit lacul de acumulare a apei • Irigarea terenurilor agricole, Europene pentru Regiunea Dunării și Strategia Ener-
Cogâlnic și, respectiv, s-a favorizarea implementării tehno- getică 2020 a UE, vorbind despre politica energetică a
amplificat fenomenul de secetă. tru elaborarea documentației tehnice de logiilor agricole moderne; Republicii Moldova și oportunitatea de o consolida/
Din anul 1995 au fost inițiate discuții proiect și pentru evaluarea impactului • Crearea de noi locuri de muncă îmbunătăți cu ajutorul proiectelor transfrontaliere
privind restabilirea zonei umede. În anul asupra mediului. și stoparea migrației din regiune a promovate de SUERD.
2012, primăria Cimișlia, cu sprijinul Restabilirea zonei umede în lunca forței de muncă tânără; Spre finalul conferinţei, Igor Malai, reprezentantul
Institutului de Geologie și Seismologie râului Cogâlnic, numită în popor „Iazul • Practicarea agrementului și MADRM, a prezentat „Liniile Directoare ale revitali-
lui Iepure”, cu reconstituirea lacului turismului sportiv pentru care zării urbane în Republica Moldova”, document ce are
al Academiei de Științe din Republica există cerere pe plan național, recu- menirea de a acorda suport orașelor din ţară în vederea
Moldova, a realizat un Studiu de fezabi- de acumulare, va contribui la sporirea elaborării Programelor de revitalizare a zonelor urba-
noscut ca „turism verde” întrucât
litate privind reabilitarea zonei umede. umidității aerului, alimentarea apelor de ne. Evenimentul a culminat cu o sesiune de întrebări
spațiul este amplasat într-o zonă
S-a constatat că acest lucru este posibil, suprafață din sol, atragerea precipitațiilor care dispune de un potenţial natu- și răspunsuri la subiectul discutat.
cu reconstituirea unui lac de acumulare atmosferice, sporirea recoltelor agricole ral deosebit, totodată teritoriul Reamintim că Republica Moldova este parte a Stra-
a apei în lunca râului Cogâlnic, pe o din zonă, afectate de obicei de secetă și de studiu se bucură de un flux tegiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării din
suprafață de 150 ha, cu un volum de până căldura excesivă. constant de oameni care circulă în anul 2010, iar Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regi-
Construcția lacului se va efectua prin onale și Mediului este coordonator al implementării și
la 10,0 mln. m3 de apă. proximitatea acestuia;
promovării acesteia în țara noastră. Scopul proiectului
Consiliul orășenesc Cimișlia a alocat excavare. Lacul va fi, de fapt, un rezervor • Pe plan cultural proiectul va „Dunărea Unește”, implementat cu suportul financiar
terenul cu suprafața de 150,0 ha pentru în care apa se va acumula în perioada contribui la punerea în valoare a al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), cu fon-
construcția lacului și banii necesari pen- ploilor abundente și de la topirea zăpezii. obiceiurilor și tradiţiilor populare. duri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare este
fortificarea capacităților de coordonare și promovare a
Adresa primăriei: orașul Cimișlia, SUERD în Republica Moldova, inclusiv a programelor
Primăria or. Cimișlia solicită părerea persoanelor interesate privind transfrontaliere și transnaționale.
subiectul „Restabilirea zonei umede în lunca râului Cogâlnic, numită în str. Ștefan cel Mare 14, MD 4100
Ana APINTEI
popor „Iazul lui Iepure”, cu reconstituirea lacului de acumulare din râul Poștă electronică: relațiipublice@cimișlia.md
Cogâlnic”. Opiniile și comentariile pot fi expediate prin poșta electronică
sau la adresa primăriei, până la data de 30 iunie 2018. Opiniile colectate vor Adresa de Facebook: Primăria orașului Cimișlia
fi sistematizate și de ele se va ține cont la realizarea proiectului. Pagina web: www.cimișlia.md

4 Fericiți cei a căror inima cunoaște pasiunea prieteniei. Panait Istrati


Iunie 2018 METRONOM

Strategia conservării biodiversităţii: Tragedia de la Cernobâl


Î
mi aduc aminte că, după o înțelegere explozii termice. Dacă exploziile ar fi fost

să trăim în armonie cu natura


prealabilă cu sora mea Maria, hotărâ- nucleare, consecințele ar fi fost mult mai
sem să mă deplasez la baștină - satul cumplite. Reactorul distrus conținea 180
Cornești, fostul județ Bălți, astăzi raionul de tone de uraniu. Primii care au ajuns la
Ungheni - pentru a face o excursie în pădu- stația atomoelectrică incendiată au fost trei
rea de lângă sat. Tare îmi era dor să vizitez brigăzi de pompieri (28 de persoane), care
și să admir peisajele care mi-au lăsat urme au fost și primele jertfe. Mii de muncitori
adânci în suflet încă în anii copilăriei. Se ai centralei și cetățenii aflați în apropiere
întâmpla la 26 aprilie 1986. Era un timp au murit în câteva săptămâni în chinuri
frumos, de primăvară, cu mult soare. Aerul groaznice: ei nu au fost preîntâmpinați
proaspăt era încărcat cu oxigen și cu aroma de pericolul expunerii la soare. Au avut
florilor de pădure. de suferit și suferă și până în prezent sute
O zi întreagă am vizitat cele mai frumoa- de mii de oameni ca urmare a acestei mari
se locuri din pădure, iar spre seară, pe la ora catastrofe. În urma tragediei de la Cerno-
17, ne-am îndreptat spre casa părintească. bâl au fost evacuate, cu întârziere, peste
După 10-15 minute de mers am simțit că 200.000 persoane și instaurată așa-numita
vântul, care bătea moderat dinspre nord- zonă de „interdicție” cu o rază de 30 km în
est și care ne lovea în față, mă frigea. Eu o jurul or. Cernobâl, pe o suprafață de peste
întreb pe sora mea dacă simte la fel. Ea îmi 4000 de km pătrați, cu un nivel de radio-
În Codrii Moldovei răspunde că nu, dar observă că fața mea este activitate periculos.
Foto: Lucian Reniţă foarte roșie. Deschei nasturii de la cămașă Infernul s-a transformat într-o casă
și mă uit la culoarea pieptului - constat că pentru animalele sălbatice, care, în absența
și pieptul este, de asemenea, roșu. O situație omului, s-au înmulțit și au pus stăpânire pe

D
e Ziua biodiversității, sărbătorită la data de statului cele mai valoroase ecosisteme naturale ale
22 mai, s-au împlinit 25 de ani de la adop- Republicii Moldova. „A fost elaborat proiectul pri- asemănătoare mi se întâmplase cu vreo 15 toată această zonă. Nu se știe care este efec-
tarea Convenției ONU privind diversitatea vind fondarea Rezervației biosferei „Prutul de Jos”, ani în urmă, când calibram pipetele la apa- tul radiațiilor asupra animalelor și plante-
biologică, document prin care s-a luat decizia de cu scopul de a extinde suprafețele de arii naturale ratul „Varburg”, cu folosirea argintului viu. lor. Există zvonuri că pe teritoriul „interzis”
a proteja toate formele de viață de pe pământ. protejate, prin crearea în Republica Moldova a primei Mi-am dat seama atunci că de vină nu au apărut mutații grotești. Rămâne ca
Republica Moldova a aderat la Convenție în 2002, Rezervații a biosferei „Prutul de Jos”. Proiectul a fost era vântul, dar componența aerului adus de specialiștii în materie să-și spună cuvântul.
fiind, astăzi, alături de 196 de națiuni care au reușit aprobat de cabinetul de miniștri și este în Parlament, vânt. Probabil, undeva s-a întâmplat ceva În urma catastrofei, s-au depistat apro-
numeroase realizări, dar au setat și angajamente conform procedurii”, a menționat Victor Gălușcă, șef neprevăzut și că înroșirea feței și pieptului ximativ 270.000 cazuri de cancer din cauza
pentru conservarea biodiversității și a ecosistemelor al Serviciului protecția solului și subsolului. era rezultatul acțiunii radiației. Diseară radioactivității extrem de înalte, dintre care
pământului. Totuși, există și dificiențe și provocări, Menționăm că Republica Moldova a aderat la 11 sau mâine,- îi spun surorii -, vom afla cele 93.000 de cazuri de cancer fatal. În Rusia,
recunoscute la nivel global, precum menționează tratate internaţionale în domeniul biodiversităţii. întâmplate. Și, într-adevăr, pe la ora 21, în următorii 15 ani, au murit 60.000 de
ex-ministrul Mediului din România, Cristiana Pașca Potrivit Alei Rotaru, consultant superior în cadrul postul de radio polonez a transmis că în persoane, iar în Ucraina și Belarus – 140000
Palmer, actualmente secretar executiv al Convenției Direcției politici în domeniul biodiversității, legis- Polonia a fost înregistrată o concentrație de decese.
ONU pentru Diversitate. Datele specialiștilor sunt laţia naţională în domeniile mediu și biodiversitate
alarmante: jumătate din speciile de animale și plante necesită a fi adusă în concordanţă cu prevederile
din lume sunt ameninţate cu reducerea numărului de legislaţiei UE. Este nevoie de un monitoring al
exemplare, iar un sfert - chiar cu dispariţia. Pentru măsurilor de conservare a biodiversităţii; trebuie
diminuarea imperativă a consecinţelor negative asu- protejate ariile naturale și create oportunităţi pentru
pra biodiversităţii (reducerea habitatelor, exploatarea extinderea acestora și consolidarea lor financiară,
excesivă a florei și faunei, poluarea ecosistemelor tehnico-materială și instituţională.
naturale, invazia speciilor alogene și schimbările La masa rotundă au fost prezentate activitățile de
climatice), Organizaţia Naţiunilor Unite a desemnat conservare și conștientizare in domeniul biodiversi-
instituirea „Deceniului Internaţional al Diversităţii tatii realizate cu sprijinul Fondului Global de Mediu,
Biologice”, în perioada 2011 – 2020. prin Programul de Granturi Mici (GEF SGP Moldo-
Cu ocazia Zilei Biodiversității, experți și cerce- va). Cu sprijinul PNUD, acțiuni de educație ecologică
tători în domeniu, reprezentanți ai Ministerului și conștientizare privind protecția biodiversităţii
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, realizează Mișcarea Ecologistă din Moldova, AO
au participat la o masă rotundă la care au abordat Biotica, AO Ecospectru, Grădina Botanică Institut
provocările și realizările R. Moldova în domeniul etc. Implicarea organizațiilor neguvernamentale în
biodiversității. domeniul conservării biodiversității a fost apreciată Urme dezastruoase ale avariei de la Cernobâl
Vitalie Grimalschi, șeful Direcției politici în de autoritatea centrală, or, la nivel național este
domeniul biodiversității din cadrul ministeru- recunoscută necesitatea de programe și măsuri de mare de radiație, care vine dinspre Uniu- Din Moldova, 3500 de cetățeni au parti-
lui, a remarcat că pentru reducerea pierderilor educaţie și sensibilizare a publicului, de cooperare nea Sovietică. Acest post de radio polonez cipat la lichidarea consecințelor avariei de
biodiversității la nivel național este importantă a instituțiilor de stat cu organizaţiile non-guverna- învinuia Uniunea Sovietică că nu face la Cernobâl, dintre care 569 au decedat pe
realizarea prevederilor din principalele documente mentale pentru promovarea măsurilor de conservare nicio declarație despre cele întâmplate, parcursul următorilor 15 ani.
de politici de mediu, în special Strategia și Planul de a biodiversităţii. pentru ca populația să se protejeze de la La 26 aprilie 2018 s-au împlinit 32 de ani
Acţiuni în domeniul conservării diversităţii biolo- Tăierile ilicite, braconajul și utilizarea neraţională acțiunea radiației. Personal, pe parcursul de la marea catastrofă nucleară a secolului
gice pentru anii 2015-2020 și Strategia Națională de a resurselor cinegetice, pescuitul ilegal și utilizarea vieții, m-am ales cu pierderea treptată a XX, 32 de ani de suferință. 26 aprilie 1986 a
Mediu pentru perioada 2013-2023. Aceste documen- neraţională a resurselor piscicole, pășunatul ilegal, auzului din cauza acelei expuneri masive fost o zi neagră pentru populația Ucrainei,
te prevăd mărirea suprafeței fondului ariilor naturale utilizarea ilegală a organismelor modificate genetic la radiație. Belarusei, României, Moldovei și Europei
protejate de stat de la 5,6% până la 8%, iar a fondului – toate duc la o degradare și distrugere continuă a Autoritățile sovietice au încercat să de Nord. Poluarea mediului cu elemente
forestier de stat de la 11,1 până la 15 %, precum și biodiversității. Este în puterea noastră să ne impli- ascundă tragedia care a avut loc la Cerno- radioactive, în comparație cu alte tipuri
gestionarea durabilă a acestora. căm – este destul doar să deprindem arta de a trăi în bâl. Cu întârziere, tocmai a doua zi după de poluare a atmosferei, este una din cele
De asemenea, este nevoie de crearea cadrului armonie cu natura! masă, URSS a dezvăluit despre ieșirea mai periculoase pentru organismele vii.
instituţional și legislativ cu atribuții întru stoparea din funcțiune a reactorului nuclear nr.4 Ecologiștii consideră că tragedia a lăsat
Delia MORARU al stației atomoelectrice. Două explozii urmări grave în istoria omenirii, efecte care
pierderii biodiversităţii; conservarea speciilor de
floră și faună; protecţia resurselor genetice și par- au zguduit reactorul nr. 4. Exploziile au se vor face simțite în următorii 50 de ani.
tajarea beneficiilor de la folosirea acestora; crearea provocat o emisie de câteva tone de materie Petru TARHON, doctor habilitat,
mecanismelor pentru servicii ecosistemice; mobili- radioactivă în atmosferă. Acestea au fost profesor universitar
zarea resurselor pentru conservarea biodiversităţii.
„Situaţia este alarmantă și demonstrează nece-
sitatea unor acţiuni urgente și eficiente în scopul Cine ştie câştigă! c d e
CONCURS

conservării, protejării și restabilirii ecosistemelor și


în special, a speciilor de plante și animale rare. Dacă Întrebare:
prima ediţie a Cărţii Roșii includea 55 specii dintre Cum se numesc speciile din
care 29 specii de animale și 26 specii de plante, apoi imagini (denumirea latină)? Prin
ediţia a II include 242 de specii, inclusiv: 126 specii ce se aseamănă?
de animale, 116 specii de plante, iar în ediţia a III
sunt incluse 427 de specii, 218 animale și 209 plante”,
Răspuns:
Imaginile cu speciile de plante publicate în numărul aprilie sunt: 1. Crinul de
a subliniat Vitalie Grimalschi. pădure (Lilium martagon); 2. Laleaua pestriță (Fritularia meleagris); 3. Papucul
Totodată, oficialul a precizat că până în anul 2013 doamnei (Cypripedium calceolus). Speciile sunt incluse în Caretea Roșie.
suprafaţa totală a ariilor protejate a constituit 157 Felicitări participanților de la Fundurii Vechi, Glodeni - 20 de cititori au transmis
227,4 ha (4,65% din suprafața totală a țării), iar prin răspunsuri corecte la concurs. Au mai participat cititori de la Corjova, Criuleni și
fondarea Parcului Național „Orhei”, ariile protejate de la Mereni, Anenii Noi.
au fost extinse până la 189 385,9 ha, ceea ce constituie În urma tragerii la sorți, câte o hartă vor primi: Daniel Dolineanschi, Ana
5,61% din teritoriul ţării. Date de contact: Cerneleanu, Maria Cerneleanu, Ana-Maria Tighineanu, Iurie Buzut din Fundurii
Mai mult, confrom prevederilor Strategiei Vechi; Ana-Maria Bruma, Mereni; Eudochia Gori, Corjova. Premiile pot fi ridicată
biodiversității, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării de la redacţie.
Regionale și Mediului își propune să sporească Continuăm concursul. Data limită de expediere a răspunsurilor - 30 a fiecărei
suprafețele ariilor protejate și să ia sub protecţia luni. Mult succes!

În tot ce faci cu pasiune, zidești o parte din tine. Mariana Fulger 5


ÎMPREUNĂ Iunie 2018

Vasul crăpat
Aurelian
SILVESTRU
Păsările lui Zorro
– Asemenea e și în lume. – Iartă-mă, te rog! Îţi fac neca- Silvia URSUL viului Nistru. Această pasăre preferă
Cine se laudă și spune zuri. Sunt un hârb. Timpul nu să cuibărească în arbori înalți, în spe-
Puţin sporește, m-a cruţat și, din această cauză,

T
itlul articolului de astăzi nu cial în cei care sunt plantați de-a lun-
Iar cine tace – treabă face pierd apa pe care dumneata o cari e precis în totalitate: păsările gul șoselelor unde își pot forma mici
Și mult mai sigur isprăvește… din greu. acestea din Moldova nu au colonii. Prezența arborilor este una
În întuneric, contează flacăra,
nu dimensiunea lumânării. E Bătrânul a pus o palmă obosită nici o treabă cu personajul californian necesară nu doar pentru construcția
O poveste asemănătoare, din pe fisură și i-a spus: care e un fel de Robin Hood al indige- cuiburilor, dar și pentru asigurarea
drept că, atunci când s-a dorit mai
folclorul estic, mărturisește că, – Nu sunt supărat deloc. Ba nilor de acolo. Singurul element care cu suficiente puncte de vânătoare.
multă lumină, unii au prins a face
într-un ţinut arid, un bătrân chiar mă bucur că ești așa cum ne duce cu gândul la Zorro, personaj
lumânări din ce în ce mai mari,
iar alţii au inventat becul electric. sărman făcea naveta între izvorul ești. creat în 1919 de scriitorul Johnston
În pofida faptului că nu suntem dintre stânci și satul din apropie- – Cum ai putea să te bucuri de McCulley, este banda neagră de pe
inventatorii becului, vanitatea ne re: căra apă în două vase. O vin- neajunsul meu? ochi, nelipsită din costumul negru
îndeamnă uneori să ne lăudăm cu dea sătenilor care nu puteau sau al banditului din California. Și, de
Vrând să-l liniștească, bătrânul
micile balonașe de săpun, pe care nu voiau să bată drumul până la altfel, expresia „păsările lui Zorro” e
i-a răspuns:
le aruncăm în ochii lumii ca pe izvor. Ca să-i fie mai ușor, folosea mai ușor de reținut decât numele lor
– Ca să înţelegi mai bine ce
ceva de „mare importanţă”. Dar o coromâslă din lemn pe care o adevărat: sfrâncioci. Numele în latină,
am în vedere, privește drumul
cine se lasă înșelat de ele? Cine le purta de-a latul umerilor săi. Lanius, înseamnă în traducere „măce-
Vasul atârnat pe braţul drept dinspre partea ta.
ia în serios? lar”, cu referire la comportamentul
al coromâslei era ca nou și întot- – Și ce-o să văd acolo? culinar al acestor păsări. Ele au
Când vrei să te afirmi, nu Sfrâncioc cu fruntea lată
deauna ajungea la destinaţie fără – Nenumărate flori cărora, obiceiul de a fixa în spinii arbuștilor
trâmbiţezi succesul pe care încă
pierderi. Cel din stânga era un pic în toţi acești ani, apa pe care ai insecte, păsărele și mamifere mici, în
nu l-ai obţinut. Muncești. Tran-
spiri, făcându-ți datoria zi de zi. crăpat și, astfel, pierdea pe drum o pierdut-o le-a dat viaţă. special atunci când hrana este abun- Acestea oferă și locuri unde păsările
Cu modestie. Cu perseverenţă. parte din apa preţioasă. Bătrânul dentă, pentru a o folosi în zilele cu își devorează prada, care e compusă
Efectele se văd în timp... nu avea bani să-și cumpere alt vas, Cumsecădenia adeseori zace vreme ploioasă, când hrana este mai de cele mai multe ori din insecte mari.
așa că situaţia a rămas neschim- în umbră. puţin disponibilă. Aceste păsări își Este un pic mai social decât ruda
Ne-o demonstrează și înţe- bată ani în șir. Ea nu strigă, nu se laudă, nu se caută și prind activ prada cu ajutorul sa, sfrânciocul roșiatic, căci preferă
lepciunea populară. A. Donici, Chinuit de remușcări, vasul bate cu pumnul în piept. ciocului și al picioarelor. Prada prinsă să stea împreună cu alți congeneri.
de pildă, vorbind de cele două crăpat i-a spus stăpânului într-o În locul ei, vorbesc urmele este omorâtă prin lovituri precise cu De aceea, atunci când vedeți vreun
poloboace, ne avertizează: bună zi: imprimate în lumină. ciocul, în spatele gâtului. Ciocul lor sfrâncioc cu fruntea neagră, există
este puternic și încovoiat, iar picioa- mari șanse ca prin apropiere să mai
rele au gheare puternice, și în acest găsiți câțiva prieteni de-ai lui, care
Cultivarea limbii se fugăresc de acolo-colo cât e ziua
fel sfrânciocii au căpătat reputația de
buni vânători. De fapt, cred că aceste de lungă. De exemplu, pe teritoriul
Cum se răspunde la „Mulţumesc”? păsări ar trebui să fie numite „păsările
lui Țepeș-Vodă”…
rezervației cultural-naturale „Orheiul
Vechi” puteți vedea o colonie de acest
Sfrânciocii preferă habitatele des- gen pe Aleea Plopilor, la marginea
Vlad POHILĂ satului Furceni. Acolo, pe malul Rău-
chise, cu mărăcinișuri sau păduri, cu
climă caldă sau chiar aridă. În Repu- tului, puteți admira aceste păsări în
blica Moldova există trei specii care habitatul lor natural și verifica dacă

N
u este o întrebare chiar fac parte din această familie: sfrân- ceea ce am spus eu aici este adevărat.
lipsită de noimă, de sens, ciocul roșiatic, sfrânciocul cu fruntea Dar cum arată sfrânciocul cu fruntea
cum ar părea unora. neagră și sfrânciocul mare. Cu vreo neagră? Păi, așa cum îi zice și numele,
Totuși, înainte de a răspunde la 50 de ani în urmă a fost semnalată pe frunte, deasupra ochilor, are o
această întrebare, să vedem cum prezența unei a patra specii - sfrâncio- bandă de culoare neagră, mai lată
și când spunem noi Mulţumesc! Este, de altfel, un cul cu capul roșu – însă observația nu decât la sfrânciocul roșiatic. Restul
cuvânt vechi și frumos – poate știţi, verbul a mulţu- a fost confirmată în anii ce au urmat, penajului de pe corp este de culoare
mi provine de la urarea „Mulţi ani!”, iniţial verbul drept pentru care vom merge înainte gri, aripile sunt negre, iar pieptul și
suna a mulţani (cu accentual pe -i final), apoi: a cu aceste trei. abdomenul au o nuanţă ușoară de roz.
mulţăni; a mulţămi, ca să ajungă la forma actuală, Sfrânciocul roșiatic (Lanius collu- Ultima specie de sfrâncioc, sfrân-
a mulţumi. rio) este specia cea mai răspândită din ciocul mare (Lanius excubitor), e un
Spunem, de regulă, Mulţumesc! ca să ne expri- În ultimul timp, tot mai des la Mulţumesc! se această familie. Poate fi observată pe pic mai interesantă decât celelalte
măm recunoștinţa, satisfacţia pentru un dar, un răspunde astfel: Cu plăcere. E o formula simplă, teritoriul întregii țări, ocupând habi- două la un loc. În primul rând, specia
gest, un semn de atenţie ce ni s-a făcut. Dacă vrem nepretenţioasă, dar și agreabilă, frumoasă, din care este răspândită pe toate continentele,
să accentuăm starea de satisfacţie, de recunoștinţă, motiv o recomandăm alături de celelalte formule cu excepția Australiei, Americii de
spunem: Mulţumesc mult!, Mulţumesc frumos!, tradiţionale, enumerate mai sus. Sud și a Antarcticii. Până nu demult,
Mulţumesc din suflet!, Mulţumesc din tot sufletul! Unii – destul de mulţi, dacă nu foarte mulţi! pasărea venea în Republica Moldova
Numeroși români, inclusiv basarabeni, folosesc spun, la noi, cu titlu de răspuns la Mulţumesc! – doar iarna și se credea că este un
și franţuzismul Mersi! (cu variantele: Mersi mult, Poftim. Precizăm că interjecţia Poftim într-adevăr oaspete de iarnă. Însă de curând s-a
Mersi frumos). Este un cuvânt utilizat în foarte este o formulă de politețe, dar care se folosește în dovedit că ea rămâne și pe timp de
multe limbi, de la română și bulgară, până la ebra- cu totul alte situaţii, și anume: a) pentru a da ceva vară, sau mai bine spus este sedentară,
ică și japoneză și la noi face o concurenţă serioasă cuiva; cu sensul de ia, na, ține; b) pentru a invita o cuibărind bine-mersi în special în
formei tradiţionale Mulţumesc. Nu sunt un adept al persoană să vină, să intre sau să se așeze undeva;
„străinismelor” în limba noastră, totuși, nu putem să pentru a îndemna la acțiune; c) (adesea precedat de Sfrâncioc roşiatic
nu ţinem cont de unele realităţi implacabile, inclusiv exclamația „ei”) pentru a exprima indignare, ciudă,
de pătrunderea temeinică a unor cuvinte din alte reproș, nemulțumire, necaz, revoltă etc.; în acest caz, tatele și de stepă, șes sau deal. Impor-
limbi în română. În cazul lui „Mersi!”, și datorită Poftim! are semnificaţia: asta-i bună, na, uite [la el tant e ca habitatul să fie deschis, unde
comodităţii pe care o conţine acest cuvânt, pare / la ea/ la ei/ la ele]. influența radiației solare este mare
a fi inutil a ne împotrivi utilizării lui. Totuși, sunt Observăm că acest Poftim în nici un caz nu poate și unde găsește în apropiere terenuri
situaţii, când se cere, se cuvinte, se impune folosirea fi pus în legătură cu Mulţumesc. Și, totuși, el se pune! agricole de unde își procură hrana.
exclusivă a lui „Mulţumesc! (mult, frumos…)”, care De ce? Pentru că așa se întâmplă în limba rusă… Sfrânciocul roșiatic se hrănește pre-
emană, parcă, o doză suplimentară de sinceritate, de pojaluista. Cum am mai spus-o și cu alte ocazii, ponderent cu insecte, șopârle și broaș-
naturaleţe, de firesc. Cu atât mai mult este nefiresc rusa, de cele mai multe ori, sau, mai exact: de regulă, te, mamifere și chiar păsărele mici. Sfrânciocul mare
(iar în consecinţă, și inacceptabil) recursul la alte nu ne poate servi drept model. Este și cazul falsei Oriunde avem zone cu multe tufișuri
echivalente ale lui Mulţumesc! – de ex., Thank You!, corelaţii Mulţumesc – Poftim. și mărăcinișuri, ne putem aștepta să zona de nord a țării, caracterizată de
din engleză, sau chiar Spasiba! din rusă, acestea fiind În concluzie, la întrebarea: cum să răspundem vedem această pasăre, care este un pic un climat mai rece. Spre deosebire de
rostite, din când în când, pe străzile Chișinăului, dar, la Mulţumesc!, spunem fără ezitare: vom răspunde mai mare decât vrabia, însă care are un rudele sale, sfrânciocul mare preferă
culmea – și în unele localităţi rurale. oricum, numai nu cu Poftim! Și de ce oare ne-am colorit deosebit de frumos: masculul să cuibărească în zonele mai înalte,
Avem însă și situaţii spcifice, când trebuie să crampona pe acest stupid Poftim!, când avem atâtea are capul gri și spatele maroniu, iar pe cu o altitudine medie de 174 m și
renunţăm la „Mulţumesc!” – vom face aceasta ca alte răspunsuri frumoase: Nu-i pentru ce; Pentru ochi are o bandă îngustă de culoare totodată puternic fragmentate din
un tribut tradiţiei, din respect pentru un obicei puţin; Să-ţi fie de bine; Cu plăcere. neagră. Își petrece iarna în Africa, în punct de vedere altitudinal. Așa cum
moștenit de la părinţi, bunici, moși-strămoși. Astfel, În ultimul timp, tot mai mulţi basarabeni uti- Sudan, Egipt și Etiopia, însă revine îi spune și numele, are dimensiuni
atunci când suntem la o masă de pomenire și gazdele lizează formula Săru’ mâna. – și la întâlniri, și din cartierele de iernare în lunile mai mari decât Lanius minor; în rest
ne dau o pomană, se cuvine să spunem Bogdaproste atunci când fac cunoștinţă cu cineva, și în semn de aprilie-mai, și imediat cum sosește se are aceeași culoare gri a penelor și
(Bogaproste), nu Mulţumesc. recunoștinţă. apucă să-și alunge rivalii, să-și apere nelipsita bandă neagră de pe frunte.
Cum răspundem, totuși, la „Mulţumesc”? Să ne Cum se răspunde la Săru’ mâna? Depinde, deoa- teritoriul și să facă gălăgie pe acolo pe Toate aceste informații detaliate
amintim, mai întâi, cum răspundeau sau cum mai rece Săru’ mâna, după cum ne putem da seama, unde s-a hotărât să cuibărească. pe care vi le-am înșirat eu aici au fost
răspund părinţii, bunicii noștri: poate fi formulă de salut, dar și de mulţumire. Ast- Sfrânciocul cu fruntea neagră sintetizate în urma lucrării de docto-
Nu-i pentru ce; Nu ai pentru ce; Pentru puţin; fel încât vom proceda în mod diferit, și anume: în (Lanius minor) e un pic mai pretențios rat făcute de ornitologul moldovean
Pentru nimic(a); Să-ţi fie de bine! primul caz – ca la Bună ziua (Salut, Noroc, Servus când vine vorba de habitat. În primul Vitalie Ajder, care a studiat ecologia
Din aceste patru forme de răspuns la Mulţumesc!, ); în al doilea – ca la Mulţumesc; dar pentru ambele rând distribuția lui este mai restrânsă speciilor de sfrâncioci din Republica
ultima – Să-ţi fie de bine! – mi se pare cea mai fru- cazuri, credem noi, ar fi valabilă vechea, frumoasa în zona centrală a țării, fiind mai des Moldova și a actualizat datele din
moasă, dar și cea mai plină de conţinut. dorinţă Să-ţi fie de bine. întâlnit la sud și la nord, pe malul flu- acest domeniu.

6 Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani și dragostea nu poate fi dobândită cu forța. Emile Zola
Iunie 2018 FOCUL DIN VATRĂ
Exemple de urmat:
Teleneşti – tărâm de veşnicie
Ionel CĂPIŢĂ
Cooperare şi implicare
în raionul Ştefan Vodă
N u știu
cum se
face, dar
când vine vorba
G
ala parteneriatului local – un eveniment de amploare la nivelul regi-
unii de sud-est a fost organizat la sfârșitul lunii mai curent la Ștefan
Vodă, la inițiativa Mișcării Ecologiste Ștefan Vodă, cu susținerea
de o localitate sau
alta, îmi apar în partenerilor locali și din Chișinău. Evenimentul a celebrat colaborarea și
faţa ochilor locu- implicarea activă dintre primăriile, ONG-urile și cetățenii din raioanele
rile pitorești pe unde m-au dus pașii Ștefan Vodă și Căușeni. Organizarea Galei parteneriatului local a fost posi-
și, neapărat, oamenii pe care i-am bilă grație sprijinului financiar al Fondului Naţional pentru Democrație
întâlnit acolo vreodată. Ca niște (NED) și al Programului de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu,
mărgăritare îmi răsar deopotrivă în implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
memorie și acele personalităţi care „Un asemenea parteneriat aduce rezultate și se bucură de susținerea
s-au născut aci și poartă sau au purtat donatorilor”, susține Tatiana Marin, inițiatoarea Galei și președinta Mișcării
faima baștinei prin urmele frumoase Vedere a satului Suhuluceni, Teleneşti Ecologiste Ștefan Vodă. „Colaborarea între actorii neguvernamentali și de
lăsate în astă lume. Excepţie nu face, Foto: Grigore Stegărescu stat este de succes la Ștefan Vodă și ne bucurăm că toți actorii se implică,
bineînțeles, nici raionul Telenești, pe comunică despre lecțiile învățate. Gala parteneriatului local oferă o platformă
unde am poposit de nenumărate ori, cu diferite ocazii. „descoperit” că cei mai mulţi membri ai familiei NATURA
pentru schimb de experiență și bune practici”, menționează Tatiana Marin.
Dar cine aţi crede că m-a îmbiat de astă dată să revin de- de prin părţile locului sunt chiar din Suhuluceni, adică, din
a-ntregul, cu gândul, cu inima și sufletul în acest colţ de satul de baștină a doamnei Lilia Curchi, colega noastră, Vicepreședintele raionului Ștefan Vodă, Alexandru Pavlicenco, a apreciat
lume, doldora de oameni frumoși la chip și la fapte, să mai care de ani buni e redactor-coordonator al acestei publica- desfășurarea unor asemenea evenimente, prin care se apreciază realizările și
trec o dată prin faţa ochilor pitorescul ce împodobește o ţii de ecologie, turism și cultură. Mda..., mi-am zis atunci, bunele practici de parteneriat între administrația publică locală și societatea
localitate sau alta de pe-acilea? Ei, cititorii revistei NATU- uite încă o cale de a comunica, încă o formă de respect și civilă.
RA, toţi acei care au ales ca ghid turistic, ecologic, cultural prețuire din partea consătenilor față de acei ce și-au luat
această publicaţie. zborul în lume! Ferice de ei! ce aș mai putea spune? Firește,
Cine nu a avut ocazie să ajungă vreodată până la m-am gândit tot atunci și la consătenii mei, din Șirăuţi pe
Telenești, aș vrea să știe că acest oraș, care este reședinţă Prut, care au procedat la fel, ocupând primul loc, privind
a raionului, localitate atestată documentar la 20 martie abonarea la revista NATURA, în tot raionul Briceni. E
1598, se află cale de 93 km de la Chișinău – înspre nord, hat un gest frumos a unor oameni de înaltă preţuire, care se
în hat cu ţinutul Orheiului, pe care-l străbaţi. Această urbe respectă pe ei, dar și pe alţii. Și-atunci, cum să nu răspunzi
e situată la intercalarea zonei de codru cu cea de câmpie, pe măsură acestui Neam frumos și dornic de dreptate?
amplasată fiind pe malul drept al râului Ciulucul Mic. Unde mai pui că izbăvirea nu vine de la sine...
Unii, pe bună dreptate, mai numesc acest oraș poarta de Numai lumină, numai suflet, numai inimă și dragoste
nord a codrilor. Ceea ce este tot atât de adevărat e faptul că emană tablourile distinsei doamne Eleonora Romanescu,
dacă nu treci prin această poartă, unde freamătul și liniș- originară din Leușenii Teleneștilor, a cărui faimă a tot
tea, dar și umbra e la ea acasă, rămâi pe nedrept văduvit purtat-o pe diferite meridiane ale lumii, oriunde a fost Gala parteneriatului local: premianţii
de vraja codrilor străbuni. Și-ar fi păcat... Concursului de desen şi fotografie
prezentă cu opera sa ce exprimă fidelitate faţă de tradiţie,
Se consideră un norocos și acel om care a participat, fie faţă de valorile artei clasice.
și o singură dată, la Festivalul de Folclor, muzică și dans De asemenea, un nume de referinţă în lumea savanţilor Primăria satului Palanca, raionul Ștefan Vodă, se poate lăuda cu o cola-
„De la lume adunate”, desfășurat anual în inima raionului. borare fructoasă dintre toți actorii interesați de dezvoltarea locală. Astfel, în
rămâne a fi Vera Nemțeanu (Verina), geograf cu renume,
Zestrea adusă la acest Festival, nu știu dacă e cu putinţă s-o parteneriat cu Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă, la Palanca, în ultimii trei ani,
născută tot în Leușeni, Telenești.
afli în altă parte. Pe bune, fiecare localitate din acest raion au fost realizate mai multe proiecte pentru dezvoltarea socială și durabilă.
O personalitate marcantă în medicina republicii noas-
își are tezaurul său spiritual, își are valorile sale umane. Scopul pe termen lung este adaptarea localității la efectele schimbărilor
tre este și dl Victor Savin, doctor în medicină, manager
Este destul să pronunţi numele Ion Constantin Ciobanu climatice. Larisa Voloh, primarul satului Palanca, este mândră că în cadrul
și gândul te duce la Budăi, Telenești, satul unde a văzut nepereche în acest domeniu, care a văzut lumina zilei în recentului proiect - „Prin participare ne adaptăm la schimbările climatice și
lumina zilei acest scriitor – o personalitate marcantă, acest sat, Leușeni, străjuit de codrii seculari. Mă bucur că
dezastrele naturale”, susținut de GEF SGP Moldova, a reușit soluționarea mai
care în perioada 12 iulie 1986 - 17 aprilie 1990 a exercitat am reușit să scriu despre domnia sa în paginile revistei
funcţia de președinte al Sovietului Suprem al RSSM, iar NATURA, cu gândul – ca și cei mai tineri din părţile Tele- multor probleme locale. Astfel, a fost instalat un sistem de iluminat stradal
între 12-29 iulie 1989 – și funcţia de președinte al Prezi- neștilor să-și cunoască mai îndeaproape valorile. cu becuri LED, 2 platforme de colectare selectivă a deșeurilor, 14 urne gunoi
diului Sovietului Suprem al RSS Moldovenești. A fost, în Printre acei care s-au aliniat celor mai mulţi abonaţi stradale și 68 tomberoane, s-a continuat construcția trotuarului adaptat la
repetate rânduri, și deputat în Sovietul Suprem al Uniunii în raionul Telenești se numără și cei din satul Corobceni, schimbările climatice, a fost instalat un sistem de radio local (35 difuzoare),
Sovietice. Tot dumnealui s-a dovedit a fi acel codrean care care este așezat pe cursul de sus al râușorului Malovata, a fost schimbat turnul de apă. Acestea și alte activităţi fac parte din Planul
n-a capitulat în faţa cotropitorilor, apărând, cum a putut afluent al râului Răut. Și acest cuib de dor își are începutu- de Acțiuni privind schimbările climatice și dezastre pentru satul Palanca,
și cât a putut, demnitatea naţională a Neamului din care rile sale în negura vremii, atestat însă documentar abia în elaborat anterior, cu susținerea AO „EcoContact”.
a făcut parte. anul 1604. Localnicii, de bună seamă, ţin mult la baștina La Gala parteneriatului local s-a vorbit și despre importanța educației
În aceeași localitate, Budăi, Telenești, s-a născut în anul lor, la istoria, tradiţiile și obiceiurile lor; ei sunt acei care ecologice a tinerei generații. În ultima jumătate de an, peste 3900 de copii
1934 și redutabilul publicist, un aprig luptător pentru știu a-și cinsti memoria – părinţii, moșii și strămoșii. au participat la 210 ore ecologice dedicate efectelor schimbărilor climatice
deșteptarea naţională a compatrioţilor săi, Axentie Bla- Cum altfel? Satule, dragule... Ești în inimă și-n gând / și metodelor de adaptare. Lecțiile au fost organizate de Mișcarea Ecologistă
novschi, redactor-șef al ziarului „Tinerimea Moldovei” Orișiunde, orișicând, / Cu tine, pe-ntreg Pământ, / Simt Ștefan Vodă, în parteneriat cu Direcția raională de învățământ. Galina Iuraș,
(1965-1969) și redactor-șef adjunct al săptămânalului că ești și simt că sânt. șefa Direcției, a menționat că și profesorii care predau biologia, geografia
„Literatura și arta” (1981-1990). Era un intelectual, cum Ajuns la ai săi 71 de ani, academicianul Boris Găină, și ecologia au fost instruiți în cadrul unui seminar dedicat schimbărilor
mai dă Doamne, i-am ascultat prelegerile, în anii studen- Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de Știinţă climatice, astfel că vor putea continua activitatea în mod individual. Pentru
ţiei, la Universitatea de Stat din Chișinău. din România, oricât ar vrea să-și amintească și să spună încurajarea elevilor, a fost organizat un concurs de desene și fotografii, iar
Ceea ce bucură îndeosebi e și faptul că cei din Budăi, cu exactitate pe câte drumuri l-au dus pașii în lume, n-ar premianții și-au primit diplomele chiar în cadrul Galei parteneriatului local.
care au parte de o natură splendidă jur-împrejur, de-a putea-o face, numai drumul ce duce acasă, în satul natal, În cadrul evenimentului a fost lansat și ghidul turistic al raionului Ștefan
valma cu ceilalţi urmași ai lui Ștefan cel Mare, rămași să Chiţcanii Vechi, din raionul Telenești, îl vede și cu ochii Vodă, elaborat grație proiectului PNUD/GEF „Conservarea biodiversității”.
stăpânească aceste locuri, transmit din generaţie în gene- închiși, ades parcurgându-l și în vis. „Altfel nici că se mai Circa 1000 de exemplare au fost repartizate în toate bibliotecile și școlile
raţie steagul demnității de codreni ce sunt, dragostea de poate”, zice domnia sa. O spun și eu, deopotrivă cu toţi din raion. Tot în instituțiile de învățământ au fost distribuite și panouri
tot ce e frumos, de tradiție și obicei. Nici nu-i de mirare acei ce-și iubesc baștina lor: Nu știu, zău, cum să te uit, informative dedicate conservării biodiversității locale, elaborate în cadrul
că sunt dornici de a cunoaște cât mai multe din tezaurul satul meu de dor durut? Și mă bucur de-a valma cu toţi aceluiași proiect.
Neamului și de a sorbi din imensitatea Luminii și Adevă- acei care scriu despre baștina lor la revista NATURA – ca De asemenea, au fost prezentate rezultatele obținute în cadrul proiectelor
rului pentru a fi bravi feciori și fiice ai acestui Neam. Un să afle o lume ce bucură și ce doare leagănul unde lumina „Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ram-
sprijin în acest sens îl află, cum se vede, și în publicația zilei au văzut. sar „Nistrul de Jos”, finanțat de GEF SGP Moldova și „Activităţi de asigurare a
lor preferată, NATURA. Desigur, acest lucru nu poate să Sărătenii Vechi din raionul Telenești este și baștina lui
durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”.
ne lase indiferenți pe noi, colaboratorii redacției. Leonid Popescu, scriitor, pictor iconar și mural. Aici, la
De asemenea, au fost anunțate obiectivele proiectului „Măsuri de adaptare
Vrând să aflu care e, totuși, localitatea din raionul Tele- casa părintească, în data de 5 mai curent, și-a sărbătorit
nești cu cei mai numeroși abonaţi la revista „Natura”, până cei 65 de ani ai lui dimpreună cu mama sa care a rotunjit și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona
la urmă, m-am ales și cu o surpriză destul de plăcută. Am frumoasa vârstă de 90 de ani. Curtea casei a fost cu adevă- Ramsar „Nistrul de Jos”, finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare
rat neîncăpătoare pentru oaspeţii veniţi de pe și implementat de A.O. „EcoContact” și Societatea Ecologică „BIOTICA”.
ambele maluri de Prut și, deopotrivă, strâmtă Lilia CURCHI
deveni pentru expoziţia celor 40 de lucrări de
pictură și 30 de icoane, precum și pentru cea
de covoare, ţesute de mama sa, Alexandra.
De bună seamă, nenumărate sunt faptele
frumoase ce-i reprezintă atât pe acei care
trăiesc și făuresc în localităţile raionului
Telenești, cât și pe acei ce duc în lume bunul
nume al baștinei lor. Personal, le mulţumesc
tuturor acelora care s-au abonat la revista
NATURA, plasându-se pe un loc de frunte în
toată republica, fapt ce m-a făcut să trec prin
inimă și suflet încă o dată dragostea și pre-
Casă cu prispă la Leuşeni, Teleneşti ţuirea mea faţă de bravii codreni și codrence
Foto: Alex Prodan de pe acest tărâm de legendă și de veșnicie. Trotuarul „care respiră” de la Palanca, Ştefan Vodă

Cel mai bun mod de a te înveseli este să încerci să înveselești pe altcineva. Mark Twain 7
INVITATUL DE ONOARE Iunie 2018

Teodor BUZU, artist plastic:

Acolo unde se întâlneşte


sufletul cu natura se naşte arta
încoronat-o cu: „Dedic toată viaţa noastră. Ești tânăr atâta dorinţa autorului
soţiei mele, Dagmar, timp cât admiri și în măsura în care de a fi sincer. În
care a făcut posibil să admiri. Deci, să ne bucurăm din plin acest context, am
încep o viaţă nouă”. de tot ce ne poate oferi mai bun această plecăciuni faţă de
Ce însemna acea viaţă viaţă: Frumuseţe, Creaţie, Smerenie. marele artist Ilie
nouă? Boca.
- Practicaţi pictură de șevalet, Totu l c e am
- Există trei mari grafică, ilustraţie, artă monumentală,
surse de rost pe lumea realizat în viaţa
design grafic... Specialiștii vă conside- me a î l datore z
asta mare: familia, ră un maestru al culorilor. Spunea unul
pământul și credinţa. părinţilor, soţiei,
dintre criticii de artă că spectatorul surorilor, fraţilor
Pentru artist, dragostea rămâne fascinat înaintea torentului de
e o necesitate profesi- și multor-multor
lumini pastelate din creaţia lui Teodor oameni care mi-au
onală. În spatele unui Buzu precum unii rămân încremeniţi
bărbat de succes, întot- insuflat optimism
înaintea privirii hipnotizante a cobrei. în ceea ce fac. Nu
deauna stă o femeie De unde această frumoasă manie
puternică. Acest fapt i-l datorez soţiei cunosc niciun
- Domnule Teodor Buzu, aţi absol- pentru culoare în lucrările Dumnea-
mele, Dagmar. Toate tablourile și rea- pesimist care să fi
vit Liceul de arte plastice „Igor Vieru” voastră?
lizările mele au dreptul la un coautor, creat ceva frumos.
din Chișinău, după care - Academia - Copil fiind, am păscut gâștele,
aceasta este soţia mea, care, de la bun Altfel, arta înseam-
de Arte și Design din Harkov, Ukraina.
apoi vacile, ceea ce mi-a arătat și m-a nă 1% inspiraţie și
La sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut început, mi-a fost o călăuză și mi-a
învăţat că viaţa e frumoasă. Vei fi cu 99% transpiraţie.
v-aţi stabilit în Cehia, unde activaţi asigurat condiţiile necesare pentru cre-
atât mai fericit cu cât va trăi mai mult
până în prezent. Ca artist plastic, sun- aţie. Acest moment înseamnă pentru
în tine copilul care ai fost. Cele șapte - Cum apreciaţi Părăsirea cuibului, acrilic, pânză,
teţi onorat în ţara de baștină, venerat mine o lume și o viaţă nouă.
minuni ale lumii sunt cele șapte culori. creaţia colegilor 120 x 100 cm
în ţara adoptivă, elogiat de specialiștii Un artist e ca un copac – dacă nu-i Dumneavoastră
Acestea sunt culorile copilăriei mele.
în domeniu și aplaudat oriunde aţi dai la timp apă și soare – nu crește. din Republica Moldova? Ce „must” Asociaţia Artiștilor Plastici din Boe-
Când amesteci o culoare cu altă
prezentat lucrările în străinătate. De fierbe azi (dacă fierbe) în artele plas- mia de Sud, Grupul „Die Neuen Mil-
- În orașul ceh Tabor - din apro- culoare pe paleta ta, amesteci o culoare
ce și cum aţi ajuns să trăiţi și să creaţi tice moldovenești? ben” din Austria, Uniunea Artiștilor
pierea Pragăi - aţi iniţiat și o Școală cu o doză de suflet. Oamenii au nevoie
într-o ţară mai puţin cunoscută de - Ne-am născut pe un loc nesigur. Plastici din Praga, Uniunea Artiștilor
moldoveni, deși capitala ei este una Populară unde predaţi pictura și arta de hrană spirituală și datoria artistului
desenului. Este oare mai populară arta e să aducă oamenilor bucurie în viaţa Moldova a trecut prin încercări isto- Plastici din Republica Moldova...
dintre bijuteriile urbane ale Europei? rice foarte dificile. Asta ne-a obligat Ce avantaje vă acordă statutul de
plastică în Cehia decât în spaţiul româ- cotidiană printr-o vorbă bună, prin
- În 1981 am întâlnit-o pe viitoarea nesc, inclusiv Republica Moldova? poezie, melodie, pictură. O pictură la modestie și înţelepciune – iată la membru și pe care dintre aceste asoci-
mea soţie, Dagmar, care este născută bună este un leac pentru suflet. Cele ce a ajuns să caracterizeze un popor aţii de creaţie o consideraţi prioritară?
în orașul Tabor. Acest eveniment mi-a - Ferice de ţările care își preţuiesc întreg. Schimbările din ultimii ani au - Să fii membru al unei asociaţii
și stimulează artiștii. În Cehia cultura mai bune și mai frumoase lucruri din
determinat destinul meu. Deoarece viaţă nu pot fi văzute, nici atinse, doar făcut multe tulburări în societate și profesioniste de creaţie e lucru mare.
nu am avut posibilităţi sa fac fami- este un lux pe care mi-l pot permite. ne-au pus la mari încercări. Dacă te Asta te face să fii mereu în contact cu
Sunt recunoscător destinului - ţara simţite cu inima. Nici cea mai nouă
liei mele condiţii de viaţă cât de cât tehnologie, program de computer, nu întorci în Moldova după o perioadă lumea artistică, la expoziţii, simpozi-
decente, am fost nevoit sa plec în ţara adoptivă mi-a încredinţat educaţia mai lungă, observi cât de chinuit este oane etc.
artistică a copiilor săi. Procesul de ne poate înlocui o operă de artă care
soţiei mele. Locuiesc în orașul Tabor, este concepută în inima omului. poporul nostru și cât de rău devine Dar, totuși, marile opere de artă au
care te uimește mereu cu o atmosferă predare este o formă superioară de din această cauză. Străinii care vin în fost create în singurătate...
comunicare cu generaţia tânără, este Culoarea rămâne marea calitate
magică rămasă parcă în Evul Mediu. și marea taină a picturii. Artistul se Moldova sunt deranjaţi de obișnuinţa Soarta a hotărât că în marea călă-
Orașul este vizitat de turiști din toată o transformare continuă a practicii de moldovenilor de a se plânge… torie a artei în căutarea sinelui, să fim,
viaţă artistică. De la cei tineri culeg și întreabă mereu: ce culoare are Zâm-
lumea, iar eu am găsit aici a doua mea betul, Dorul, vorbele frumoase ale Atmosfera artistică de la Chișinău e totuși, singuri, nu pentru înstrăinare,
casă, unde îmi pot realiza visurile. De eu arta de a fi tânăr. În ultimii 24 de una foarte specială. Marea majoritate a ci pentru concentrarea spiritualului.
ani, lucrez și cu un grup de maturi. Mamei? Cineva pictează Soarele în
fapt, fiecare tablou al meu este un vis galben, altul transformă galbenul în artiștilor sunt concentraţi în capitală, Pentru mine cea mai importantă
realizat. Copiii de azi sunt mai emancipaţi deci, sunt mulţi artiști la un metru semnificaţie spirituală e noţiunea de
decât am fost noi la vârsta lor. Acest Soare. Culoarea Baștinei mele e un
La început, mi-a fost foarte greu, Verde-nrourat, dar această nuanţă de pătrat sau pe cap de locuitor. La Chiși- liniște, pe care o alin în lucrările mele.
treptat am învăţat să muncesc și să lucru se datorează presiunii de infor- nău, nimic nu fierbe, dar totul geme...
maţii și de evenimente rapide, care îi culoare încă n-am potrivit-o pană la - Aveţi în palmares mai multe
aștept. Abia în străinătate am înţeles capăt. Mai am ce face... Boala artiștilor este lipsa de soli-
înconjoară. În asemenea caz, copiii premii internaţionale, iar în 2003 aţi
prompt un lucru - viaţa nu constă în Un tablou nu se pictează numai în daritate. Am întâlnit la Chișinău
pierd cel mai mare miracol ce ţine de devenit Cavaler al ordinului naţional
putinţă, ci în dorinţă. Natura e datoare timpul când te atingi cu pensula de suficientă modestie, dar și îngâmfare,
percepţia artistică – mirarea în faţa al României „COMANDOR”. Dintre
să-ţi dea numai atât: Putere și Timp. poezie și mediocritate, patetism, dar
lucrurilor obișnuite. De aceea e mai pânză. De n-ar fi cei 50 de ani de când ele, m-a impresionat Premiul „Exce-
Restul depinde numai de tine. și complex de inferioritate... Provin-
greu să aprinzi scânteia din sufletele pictez, n-ar fi nici măiestria ultimului lenţa artistică” pe care l-aţi primit la
Pentru mine, Cehia este spaţiul în cialismul depinde de atitudine, nu de
copiilor, dar tocmai pentru acest tablou. Dubai în anul 2005. Ce s-a întâmplat
care m-am maturizat ca om și ca artist. situaţia geografică.
lucru arta plastică este un factor ideal. atunci?
Aici am fost pus în situaţia să-mi dau - Care dintre pictorii români din În multe ţări, precum Germania,
un răspuns la întrebări precum: cine Izbutește să îmbogăţească sufletul,
stânga și din dreapta Prutului v-au Marea Britanie, Statele Unite, unde - Participarea mea la simpozionul
sunt, încotro mă duc, ce educaţie le dragostea faţă de natură, mediul influenţat sau v-au mobilizat în cre- viaţa culturală și universitară e des- de pictură de la Dubai a fost o experi-
voi da copiilor și nepoţilor mei? Ambii înconjurător, dezvoltă fantezia. Acti-
aţie? centralizată, intelectualii ocupă un loc enţă cu totul deosebită. Erau prezenţi
mei fii vorbesc limba română, acum vitatea artistică pentru copii este un
- Sunt anumite clipe în viaţa mea neînsemnat în viaţa politică. În Mol- 20 de artiști din 20 de ţări ale lumii,
îl învăţ și pe nepoţel. Limba este un joc, iar acest joc e o muncă, roadele
când simt că Dumnezeu îmi dă multe dova a trebuit să apară imediat după dar numai 4 artiști din Europa... Acolo
mediu excepţional pentru atingerea căreia le vom culege în viitor. Copilul
încercări, dar și mă alintă cu situaţii 1989 o intelectualitate strălucită care am văzut ca pe palmă ce se întâmplă
valorilor strămoșilor. începe sa picteze mai devreme decât a
extraordinare, în formă de întâlniri și azi încurajează mediocritatea spre o cu arta, practic, în tot mapamondul
Nu există ţări de emigrare bune sau vorbi. Această minune ne călăuzește
cu personalităţi remarcabile. Am avut renaștere naţională. La noi autoritatea artistic. Momentul extraordinar pen-
rele. Există ţări cu ale căror popoare te ocazia să mă întâlnesc cu se găsește mai mult în personalităţi și tru mine l-a reprezentat premiul pe
potrivești mai mult sau mai puţin în Regele Mihai, Prea Ferici- mai puţin în legi, de aceea intelectua- care l-am primit. A fost o apreciere a
planul trăirilor emoţionale. Pentru un tul Daniel, Vaclav Havel, litatea moldovenească are o misiune tablourilor mele, care, conform deci-
artist e foarte important să se realizeze președinţi și reprezentanţi istorică și, aș spune, divină - să trezeas- ziei juriului, au reflectat cel mai bine
și să fie înţeles. Cehia a devenit a doua ai diferitor ţări, oameni că acest popor din somnul letargic și să Coranul. Iar șocul cel mai mare pentru
patrie, m-a învăţat să ascund soarele cu biografii alese. Aceste întoarcă oamenilor Speranţa. Artiștii organizator a fost atunci când m-a
adus din Moldova în atelierul meu de întâlniri și evenimente trebuie să iubească Viaţa și să arate petrecut la aeroport: i-am dezvăluit că
creaţie și să iau câte-o rază în fiecare personale mă încurajează celorlalţi că e frumoasă, altfel vom sta nu am citit Coranul, dar am intuit și
zi, după necesităţile sufletului. Majo- și mă îmbogăţesc spiritu- mereu la îndoială. În ultimă instanţă, am perceput cu o sensibilitate supremă
ritatea lucrărilor mele sunt inspirate al, dar și mă obligă. Primii sensul culturii este sufletul. Am întâl- atmosfera și energia din spaţiul arab...
din viaţa de toate zilele și din natură. mei dascăli - Vasile Cojo- nit, din păcate, și intelectuali patrioţi - Care dintre oamenii de creaţie
Sunt o simbioză de moștenire a două caru, Alexei Colâbneac, de profesie, adică, pe această undă, ei moldoveni v-au trecut pragul casei din
culturi. Atelierul meu e peste tot acolo Ion Tăbârţă, Elena Bon- își fac interesele personale... Tabor și despre ce vă place să discutaţi
unde se află șevaletul și masa de lucru, tea, Victor Marinescu... - Dar, în general, partea bună a situ- atunci când vă vin în ospeţie prietenii
iar masa de lucru o pot aranja oriunde mi-au transmis totul nece- aţiei artistice de la Chișinău e că Arta din Republica Moldova?
m-aș afla – în tren, la cârciumă, în Plastică este un articol demn pentru
sar pentru o cale lungă, - Dincolo de graniţă nu e dincolo de
pădure sau altundeva. Centrul lumii prezentarea culturii naţionale la orice
grea, dar foarte intere- ţară. Sunt mereu în curs cu totul ce se
este acolo unde-i masa mea de lucru… expoziţie sau forum cultural din lume.
santă, care poartă numele petrece Acasă. Tehnica modernă, reţe-
Acest lucru îl spun cu cea mai mare
- La Academia de Arte și Design de Arta Plastică. E puţin lele sociale scurtează distanţa dintre
seriozitate.
din Harkov a studiat și soţia Dum- numai să vezi tabloul unui noi, dar, din păcate, ne îndepărtează
neavoastră, Dagmar. În 2010 aţi pictor. Mă interesează - Sunteţi membru al mai multor factorul uman din noi... Avem sute
editat un album cu lucrări proprii, o Omul și Viaţa lui de după uniuni de creaţie: Uniunea Internaţio- de prieteni virtuali, dar, cu timpul, îi
Peste gard, acrilic, pânză, 50 x 30 cm
ediţie modernă, valoroasă, pe care aţi tablou, sentimentele și nală a Artiștilor Plastici Profesioniști, pierdem și pe cei adevăraţi. X

8 Pictura este poezie tacută. Plutarch


Iunie 2018 CENTENARUL MARII UNIRI
Atelierul și casa mea au
ușile deschise pentru oame-
Personalităţi basarabene

Gheorghe Mare (1881-1962)


nii de bună voinţă din multe
colţuri ale lumii, în special
- de pe Plaiul Mioritic. Ate-
lierul meu este loc de întâl-
nire cu mulţi compatrioţi

G
– pictori, muzicieni, poeţi, heorghe Mare s-a născut la 1 septembrie 1881 în comuna Slobozia Mare, judeţul
diplomaţi... Nu-i voi enu- Ismail (actualmente satul Slobozia Mare, raionul Cahul). Termină școala primară
mera ca să nu uit pe cineva. din comuna natală ca prim-elev, iar apoi, la îndemnul tatălui, își continuă studiile
Mi s-a întâmplat odată să la o școală profesională din Reni, pe care o absolvește, de asemenea, ca prim-elev. Intră
primesc în vizită tocmai apoi la Școala Superioară de Viticultură, încheindu-și studiile cu menţiune, în anul 1904.
12 primari din Republica
Moldova, unii dintre ei sunt Timp de un an își face practica în Ucraina
acum în parlament. (guberniile Herson și Taurida), la cneazul Piotr
După discuţiile noctur- Trubeţkoi. Colindând cu acesta Europa, Gheorghe
ne, uneori - până-n zori Mare capătă o mare experienţă în cultura viţei de
de zi, mă umplu de ferici- vie. În 1906, a fost numit profesor la Școala de
re și de îngândurare: câţi Agricultură din comuna Purcari, judeţul Cetatea
Albă.
oameni luminaţi a dat lumii
În noiembrie 1916 este trimis pe Frontul
pământul nostru și cât de
Român, la Bacău, pomenindu-se, astfel, aruncat,
neapreciaţi sunt ei Acasă... Spre primăvară, acrilic, pânză, prin voia destinului, în vâltoarea Primului Război
70 x 50 cm Mondial. Aflându-se la Roman, Gheorghe Mare,
- Vă îngrijorează situaţia
politică din ţara de baștină? ajutat de alţi confraţi moldoveni, a organizat
La sfârșitul acestui an în Republica Cred că port în mine locul în care Comitetul Moldovenesc, care l-a delegat la Con-
Moldova sunt programate noi alegeri m-am născut... gresul de la Iași. Comitetul de aici l-a delegat, Muzeul din Slobozia Mare
parlamentare. Dacă doriţi să se întâm- - Domnule Buzu, este adevărat că la rândul său, la Congresul din Chișinău (20-27
ple atunci o surpriză, care ar fi ea? octombrie 1917). Prin deciziile sale istorice,
natura de acasă e mai frumoasă ca
Congresul Militarilor Moldoveni a pregătit terenul pentru
- Dacă vorbim de surprizele de la cea din alte părţi? O spuneţi pentru faptele ce aveau să marcheze viitorul Basarabiei, punând
noi, mi-i cam frică. De regulă, surpri- Revista NATURA, pe care, din câte prima piatră de temelie la constituirea Sfatului Ţării, scrie
zele în Moldova sunt negative... Aș dori știu, o citiţi... Europa Liberă despre Gheorghe Mare, ca personalitate
mai bine sa vorbim de o continuitate. - Dumnezeu este artistul de geniu necunoscută a Centenarului.
Nu ne conduc cei care merită, ne care a compus simfonia ploii, a pictat Istoricul Ștefan Ciobanu reproduce, în cartea „Unirea
conduc acei pe care îi merităm. A fresca zăpezii, a adunat roua dimine- Basarabiei”, cuvântarea lui Gheorghe Mare rostită în ziua
adopta legi europene în Moldova e ţii - sudoarea veșnicilor îndrăgostiţi... de 21 noiembrie 1917, în ședinţa de inaugurare a Sfatului
mai ușor decât a adopta mentalităţi Pentru îndrăgostiţi și-n decembrie e Ţării. Discursul a fost îndelung aplaudat și, ulterior, reţi-
europene. În momentul când în Mol- Primăvară. Unuia păsările îi cântă, nut în procesul-verbal al ședinţei.
dova nu mai funcţionează legile de iar altuia îi fac zgomot. Acolo unde se „Fraţi deputaţi,
stat, oamenii disperaţi tind spre legea întâlnește Sufletul cu Natura se naște Istoria poporului nostru ne arată că sute de ani poporul
supremă – Dumnezeu. De aceea sunt Arta. În peisajul sufletului meu nu nostru a fost persecutat și subjugat de către alte popoare.
pline bisericile de necredincioși. Sun- fac diferenţă dintre natura de acasă și Noi am suferit năvălirile hunilor, tătarilor, turcilor și altor
tem atât de departe de Dumnezeu, dar neamuri, care ne prădau și oprimau. Dar Dumnezeu ne-a Ultimul sunet 2017 la Slobozia Mare,
natura străină. Mă interesează Natura cu Adela Dehenes şi premiantul anului
vrem să fim mai aproape de Rusia… ajutat ca după suferinţe îndelungate să ajungem ziua de
în care Omul este o parte componentă
Avem democraţie, urmează să avem astăzi, cea mai însemnată zi în istoria poporului nostru.
și oaspete în acest Spaţiu și Timp. La Astăzi, domnilor deputaţi, puneţi temelia fericirii poporu- Mare, l-a eliberat din închisoarea din Reni și l-a ajutat să
și democraţi… Paradoxul moldove- cele 7 păcate capitale din Biblie aș
nesc este că suntem un popor foarte lui... Dar, d-voastre, să ţineţi minte trebuie să luptaţi mult treacă Prutul, împreună cu cei doi feciori: Alexei și Valeriu.
adăuga încă unul - distrugerea Naturii. pentru menţinerea libertăţilor cucerite (...). Să fiţi conduși A pribegit până în iulie 1941, când revine în Basarabia. În
harnic, dar, concomitent, și cel mai Din cauza acestui păcat, avem multe
sărac din Europa. Alt paradox mol- permanent de două sentimente, care sunt cele mai sfinte: 1944 se refugiază a doua oară în Banat, de unde în 1952
probleme, care ne avertizează din iubirea de masă și patrie”. este deportat în Bărăganul de răsărit. După eliberare s-a
dovenesc – dorim să fim în Europa, ce în ce mai mult – secete, viituri de
dar votăm comuniștii, socialiștii... La 17-18 decembrie 1917, s-a hotărât organizarea la stabilit cu traiul mai aproape de baștină, la Galaţi, unde
ape, pornituri de pământ... Natura Tiraspol a unui Congres al Românilor transnistreni, la va deceda la 30 martie 1962.
Basarabia a fost supusă unor defor-
ne dă mereu semnale, ne avertizează: care Gheorghe Mare a luat parte alături de reprezentan- La Slobozia Mare este cinstită memoria lui Gheorghe
mări serioase. Nu degeaba cuvântul
oameni buni, fiţi oameni, dar și buni! ţii Sfatului Ţării: Pan Halippa, Vasile Gafencu și Anton Mare, iar pe holurile Gimnaziului din localitate sunt foto-
Verticalitate este ca o umbră, atât de
În acest context, Revista NATURA Crihan. Avea să declare în cuvântarea sa memorabilă că grafii, copii de documente, mărturii despre personalitatea
des folosit astăzi în toate mediile mol-
de la Chișinău își face misiunea sa „delegaţia de la Chișinău vă pune în mână steagul acesta; lui Gheorghe Mare.
dovenești. Ca să atingi demnitatea, mai el este steagul neamului nostru. Sub umbrirea lui trăiește Impresionant este că nepoata lui Gheorghe Mare, Adela
sacră de purificare a mentalităţii popo-
întâi trebuie s-o găsești... întregul neam moldovenesc și românesc de pretutindeni, Dehenes, are o dragoste aparte pentru baștina buneilor
rului nostru. Asta înseamnă păstrarea
În ultimul timp, se vorbește mult și pentru izbânda lui luptăm cu toţii în aceste vremuri”. și a tatălui ei și contribuie la dezvoltarea satului. Deja al
Naturii și, concomitent, Păstrarea
despre criza economică, dar mai puţin La 27 martie 1918, votează alături de alţi 85 de deputaţi cincilea an consecutiv premiază cel mai bun elev al gim-
despre criza umană. Una din rezolvări- Cauzei Neamului Românesc.
Declaraţia de unire a Basarabiei cu România. naziului „Alecu Mare”. Premiul pe care-l oferă, an de an,
le crizei economice este întoarcerea la - Dle Buzu, toţi românii sărbătoresc După Unire, Gheorghe Mare se întoarce la Școala de este o bicicletă și reprezintă o încurajare și un îndemn la
rădăcinile valorilor umane, la valorile în acest an un secol de la Unirea Basa- Viticultură din comuna Purcari. Foarte curând este ales învăţătură în Slobozia Mare.
culturale și cele creștine. rabiei cu România, precum și 100 de în calitate de director. În 1926 este ales primar al acestei Delia MORARU
Lucrurile sunt destinate pentru a le ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, localităţi. În anul 1939 își întrerupe activitatea de primar
folosi și oamenii pentru a-i stima, a-i din 1 decembrie 2018. Ce înseamnă ca urmare a alegerii sale în Parlamentul României.
iubi. Problema zilei de azi e că lucrurile pentru Dumneavoastră Centenarul În anul 1940 este arestat de sovietici, dar căpitanul rus
sunt iubite, iar oamenii folosiţi. De Unirii și cum îl comemoraţi? Tvardovski, al cărui tată făcuse facultatea cu „inculpatul”
aceia suntem acolo, unde suntem... - Am fericita ocazie să particip
Timpul ne cheamă spre o campanie
serioasă, la toate nivelurile, cu generi-
cul Deșteptarea.
anual la Congresul Spiritualităţii
Românești de la Alba Iulia, unde
mă întâlnesc cu multe feţe luminate
Să ne trăiești, frate Tudore!
- Sunteţi născut la Drăsliceni, o
localitate din apropierea Chișinăului.
Atunci când vi-e dor de baștină, care
amintiri din copilărie vă strigă cel mai
românești din toate colţurile lumii.
Spiritualitatea românească e oriunde,
acolo unde sunt asemenea oameni.
Să fii român nu e o etichetă, e o stare
Z ilele trecute, bunul nostru
prieten, cunoscutul ziarist
Tudor Iașcenco a îmbrățișat o
vârstă onorabilă – 70 de ani, vârstă
încoronată și cu 50 de ani de activitate
locale, un blazon al independenței și
corectitudinii presei moldovenești.
Tudor Iașcenco nu face parte din
cei care așteaptă aprecieri oficiale,
distincţii sau medalii. El este un om
tare și cel mai insistent? de spirit. Noi, urmașii marilor noștri
înaintași, suntem datori să întoarcem în mass-media. împlinit și un luptător care face cinste
- Ca să ajungi departe, înseamnă Și-a început cariera profesională neamului românesc din Basarabia. A
să te întorci. Când vin la Drăsliceni, România Acasă. Trecutul poate fi șters,
dar nu poate fi uitat. Cine uită - nu în 1968, iar în scurt timp Tudor constituit, acum 21 de ani, Asociația
am impresia că nu am plecat de aici Iașcenco de la Rezina devenise un Presei Independente, fiind primul ei
niciodată. Am părăsit satul meu, dar merită viitorul. Se vorbește mult des-
ecologist înfocat și avea scrise zeci președinte, iar astăzi poartă cu dem-
nu m-am lăsat părăsit de sat. Cât de pre Unire, despre naţiune, dar iubirea
de articole în apărarea plaiului natal nitate titlul onorific de „Membru de
înalt ar fi copacul, tot la rădăcini îi de naţiune nu e doar strigatul prin și a verdelui matern. De asemenea, Onoare al API”. Pentru investigaţiile
cad frunzele… piaţă, ci lucrând cu sârguinţă pentru pleda insistent pentru o presă liberă jurnalistice bine documentate la tema
Îmi amintesc mereu de cântecul înflorirea și întregirea ei. Personal, și a adunat câțiva colegi pentru a corupţiei și a conflictelor de interese,
ţârâecilor și al broaștelor, de lătratul nu percep noţiunea de România Mare înfiinţa săptămânalul „Cuvântul”, pentru subiecte abordate profesional Ca promotor activ al revistei
câinilor din sat, de mirosul de fân și – percep și doresc o România Între- considerat prima publicație de presă în domenii de economie, mediu și „NATURA” și veteran al Mișcării
pâine coaptă, de tălpile picioarelor gită. Centenarul Unirii pentru mine independentă din Republica Moldo- drepturile omului, Clubul de Presă Ecologiste din Moldova el se zbate
mele pline cu spini când mergeam la înseamnă o plecăciune faţă de Steagul va. Astăzi, „Cuvântul” este apreciat din Chișinău, Centrul pentru Jurna- de ani de zile ca minunatul ţinut al
păscutul vacii noastre, care era cu ochi Tricolor, de Cântecul, Portul, Limba și ca o publicație cu mare greutate, cu lism Independent și Comitetul pentru Rezinei să redevină acea gură de rai
mari și blânzi. Nu pot uita primii topo- Datina noastră. Sigur că aceste lucruri investigații, materiale de analiză, Libertatea Presei i-au înmânat de pe care a văzut-o în anii copilăriei și
rași și viorele, gustul dulce al cireșelor sfinte le transmit cu dragoste fiilor și interviuri cu personalități, fiind patru ori premiul „Jurnalistul anului” care păstrează atâtea bijuterii natu-
încă necoapte din grădina vecinului, nepoţilor mei. difuzată în patru raionale ale fostu- – în 1999, 2003, 2006 și 2012. Tudor rale înșirate de-a lungul Nistrului.
buzunarele pătate cu cerneală din căli- lui județ Orhei - Rezina, Șoldănești, Iașcenco deține și premiul Asociației La mulți ani, frate Tudore! Toți
- Vă mulţumesc, domnule Buzu, Telenești și Orhei. Grație profesi- Jurnaliștilor de Mediu și Turism să-ți fie frumoși și sănătoși precum
mara vărsată în drumul spre școală, pentru sincerităţile pe care mi le-aţi
primii bani făcuţi pe când îmblam cu onalismului și dedicației lui Tudor Ecologic, oferit împreună cu revista ai unui stejar vânjos de pe malul
dezvăluit în acest interviu. Iașcenco, ziarul „Cuvântul” a fost NATURA, pentru promovarea și Nistrului.
uratul, sărutul Mamei pe fruntea mea
înainte de culcare... Gheorghe BUDEANU și a rămas un port-drapel al presei apărarea plaiului străbun prin cuvânt. Colectivul redacţiei NATURA

Toate visele par imposibile până când le îndeplinește cineva. Barry Neil Kaufman 9
CASA ŞI FAMILIA TA Iunie 2018
ÎN GRĂDINA CU FLORI
LA PLĂCINTE, Margaretele, florile de vară cu cele mai multe secrete
F
lorile albe sub formă de stele sunt originare poţi cultiva în plin soare, într-un loc bine
din regiunile aride și însorite ale Africii. drenat din grădină. Sapă și mărunţește
Cu toate acestea, margaretele s-au adaptat bine pământul în locul în care le cultivi
și în climatul nostru temperat și pot fi cultivate și adaugă câteva lopeţi de nisip, să fie
în grădină pe timpul verii. Dar sunt plante bine drenat și să permită apei de ploaie
ÎNAINTE! delicate, pe care le poţi pierde ușor, dacă nu le
cunoști secretele.
să se scurgă. Așa cum nu suportă umbra,
margaretele nu suportă nici umezeala. Nu
trebuie să le uzi în exces și nici să lași apa
Ciorbă răcoritoare de vară Margaretele sunt delicate și au nevoie de mult
să băltească în jurul florilor. Cel mai bine
Ingrediente: 1 ciolan afumat, 250 gr smân- soare pentru a se dezvolta și pentru a înflori.
Locul ideal pentru ele este o grădină însorită ar fi să găsești un loc în pantă, nisipos și chiar cu
tână sau iaurt, 500 gr fasole păstăi, 500 gr bolovani. Margaretele sunt flori potrivite pentru jur împrejur, ocolind frunzele și florile. După o
cartofi noi, 500 gr corcodușe verzi,1 morcov, 2 și sunt printre puţinele flori care rezistă timp perioadă de 3 sau 4 ani de la plantare, tufele pot fi
îndelungat la secetă și temperaturi caniculare. borduri și rocării, conferind un farmec aparte
cepe noi (bulbi), 3-4 roșii de grădină, 1 legătură divizate primăvara devreme pentru a le înmulţi.
verdeaţă (mărar, pătrunjel), sare. - opţional: Ţine cont să nu le plantezi niciodată la umbră, grădinilor în care multe alte flori nu supravieţu-
suc de lămâie pentru că vor crește înalte și firave și nu vor face iesc în soare puternic. Cum le protejezi de ger
Mod de preparare: Se pune la fiert o oală flori. Sunt plante perene pe care le poţi avea mai Cum se înmulţesc margaretele Iarna, margaretele trebuie ferite de îngheţ.
cu 5 l apă. Se curăţă fasolea de capete. Se spală mulţi ani, dacă știi să le îngrijești corect și dacă Tufa se taie la câţiva centimetri de la sol și se
Margaretele se dezvoltă sub formă de tufă și
și se taie fâșii mici. Se curăţă și se spală ceapa, le ajuţi să treacă peste gerul iernii. acoperă cu pământ amestecat cu nisip, apoi se
pot face câteva sute de flori în fiecare an, când
cartofii și morcovul și se taie cubuleţe. Nisipul, esenţial pentru rădăcini protejează fie cu borcane, fie cu scoarţă de copac
Se spală verdeaţa și se toacă mărunt. Cor- ajung la maturitate. În perioada în care apar
Temperaturile extreme din ţara noastră, cu bobocii, este bine să uzi plantele cu fertilizatori și folie de plastic. Sunt plante sensibile la frig
codușele spălate se pun la fiert, separat. După
zile toride vara și nopţi geroase iarna, nu sunt pe bază de potasiu, să stimulezi înflorirea. În și suportă foarte greu nopţile geroase de la noi
ce s-au fiert, se pasează și se îndepărtează
sâmburii și coaja. Se obţine un piure fin cu pe placul margaretelor, dar aceste plante știu să perioadele toride, margaretele se udă doar seara, din ţară.
care se acrește ciorba. se adapteze, dacă le ajuţi. În lunile mai și iunie le după apusul soarelui, și este bine să le uzi de Adina STĂNILĂ
Roșiile se spală și se opăresc. Se curăţă de
coajă și se toacă cuburi mici.
Sfaturi utile
Când începe să fiarbă apa din oală, se
adaugă ceapa și morcovul, apoi fasolea și
Regulile de aur
cartofii. Se lasă un pic să fiarbă, apoi se adaugă
roșiile tăiate cuburi, verdeaţa. Se potrivește Grădina în luna iunie ale bunicii
(despre lucrurile pe care le poţi
de sare. Se acrește ciorba cu piureul de cor-

I
ată că vara nu s-a lăsat curăţa cu sare)
codușe, în funcţie de gust. Pentru un surplus
așteptată, iar prima lună
de vitamina C și gust, se poate suplimenta cu Sarea nu e doar cel mai bun prieten al
din anotimpul cald și-a
suc de lămâie proaspăt. piperului sau condimentul care se află în
Ciorba se drege cu smântână sau iaurt. Se făcut apariţia și îi îndeamnă pe
(aproape) orice bucătărie, ci și un agent
presară verdeaţa proaspăt tocată în momen- grădinari să înceapă primele
de curăţare foarte bun. Prin urmare, îţi
tul servirii. Separat se fierbe afumătura și se lucrări de vară în frumoasele lor
prezentăm doar câteva dintre lucrurile
adaugă în ciorbă în momentul servirii, dacă grădini. Însă, înainte de a începe
pe care le poţi curăţa cu ajutorul sării. În
se vrea o ciorbă mai săţioasă și mai savuroasă. să faceţi ceva în grădină, citiţi în
fiecare caz poţi folosi, literalmente, cea
Este o ciorbă răcoritoare, plină de vitami- rândurile care urmează ce facem
mai ieftină sare pe care o ai la dispoziţie,
ne și de savoare! în grădină în luna iunie.
iar efectul va fi același.
Salată cu ton şi porumb Ce faceţi în luna iunie Tigăile din fontă
Ingrediente: 160 gr ton în ulei, 1 salată în grădina cu flori
verde mică, 3 linguri porumb dulce, 1 ardei Luna mai este, fără doar și
kapia roșu mic, 8-10 roșii cherry, 1 ceapă poate, luna florilor, însă aceas-
roșie mică, 2-3 linguri măsline, suc de la 1/2 ta reprezintă doar începutul a
lămâie, 1 ou fiert de consistenţă tare (pentru • După recoltarea acestor ţială a frunzelor fără rod pentru
ceea ce urmează să devină un legume și fructe este timpul să ca acestea să se poată dezvolta.
decor), piper, sare.
Mod de preparare: Se spală frunzele de adevărat paradis al culorilor. În începeţi să realizaţi culturile de De asemenea, în luna iunie,
salată, apoi se rup bucăţi mici. Se amestecă într- luna iunie, în grădina de flori, toamnă, nu înainte de a pregăti dacă apare pericolul manei,
un vas împreună cu ceapa tăiată julien, roșiile vă puteţi ocupa de plantarea solul prin îndepărtarea tuturor este indicat ca fructele afectate
cherry tăiate pe jumătate, măslinele, porumbul florilor de vară târzie, dar și de resturilor vegetale, a frunze- deja de această problemă să fie
și tonul. Se adaugă ulei de măsline, suc de plantarea frumoaselor flori de lor uscate și a buruienilor și îndepărtate, la fel și frunzele.
toamnă care vor înveseli prin Ai o tigaie din fontă murdară pe care nu
lămâie, sare și piper și se omogenizează salata. prin îmbogăţirea cu substanţe • Și viţa-de-vie trebuie îngri-
o mai folosești? Ai nevoie de sare grunjoasă
Pui cu verdeaţă şi caise culorile lor bogate zilele moho- nutritive (este de preferat să se jită în iunie. Aceasta trebuie și un prosop de hârtie ca să o faci ca nouă.
râte ale acestui anotimp. folosească gunoiul de grajd). copilită, iar lăstarii vor fi legaţi Freacă tigaia cu sare folosind prosopul și
Ingrediente: 2 bucăţi piept de pui fără os și Tot în această lună puteţi • Iată căteva legume pe care în așa fel încât planta să fie cât las-o la înmuiat timp de 10 minute, după
fără piele, 20-24 de caise mari, o ceapă mare,
planta trandafirii. De aseme- le puteţi planta în luna iunie și mai aerisită și să se bucure de cât care spală totul cu apă caldă.
coaja și sucul de la o lămâie, ulei, cimbru uscat,
nea, trandafirii deja plantaţi în de a căror prospeţime vă veţi mai multă lumină cu putinţă.
două legături de pătrunjel și una de mărar,
grădină vor începe să prindă putea bucura la sfârșitul verii - • Luna iunie poate fi secetoasă
Vazele cu flori
piper, sare. Vazele cu flori tind să se murdărească
Mod de preparare: Se taie carnea în bucă- contur, învăluind într-un aer începutul toamnei: așa că asiguraţi-vă că sistemele
boem întreaga grădină de flori. – Varza de irigare funcţionează perfect. des, iar de cele mai multe ori sunt și greu
ţele și se pune ulei la încins într-o cratiţă. de curăţat. În loc să te chinui să le cureţi cu
Carnea se pune la prăjit și se potrivește de Tufele de floarea-soarelui de – Salata Va trebui să udaţi cu simţ de
grădină, crizantemele și tufăne- – Sfecla roșie răspundere grădina, însă întot- o perie de sticle, umple vazele cu apă caldă
sare și piper. Se lasă carnea să se rumenească și o treime de cană de sare și lasă „soluţia”
frumos. Se adaugă ceapa tăiată mărunt, cim- lele vor fi tăiate în această lună – Ridichiile deauna dimineaţa sau seara,
• Nu doar pentru grădina niciodată la amiază, deoarece să acţioneze timp de 5 minute. Agită vaza,
bru, și după vreo câteva minute, puţină apă. pentru a se îndesi.
aruncă apa murdară și clătește.
Se acoperă cu un capac și se lasă să fiarbă la Mare atenţie la buruieni! de flori buruienile reprezintă atunci temperaturile sunt foarte
foc mic, 15 minute. Acestea nu doar că vor oferi o adevărată bătaie de cap, ci și ridicate, iar plantele pot fi arse. Petele de cafea
Când puiul este gata se adaugă coaja și grădinii de flori un aspect cu pentru grădina de legume. În • În această perioadă ana- Fie că vorbim despre masa de acasă,
sucul de la o lămâie și caisele tăiate în bucă- totul și totul neîngrijit, însă acest fel, straturile vor fi plivite lizaţi atent aspectul plantelor despre birou sau despre cana preferată, toate
ţele. Se lasă la fiert toate împreună circa 10 acestea se vor hrăni cu substan- cât mai des cu putinţă pentru pentru că există posibilitatea au fost, cel puţin o dată, pătate de cafea.
minute și se amestecă din când în când. La ţele nutritive din sol, substanţe a oferi plantelor din grădina ca bolile să dea primele semne Pentru toate aceste cazuri, îţi recomandăm
final se adaugă toată verdeaţa, mărarul și care, în mod normal, ar trebui dumneavoastră toate condiţiile de existenţă. Luaţi măsurile o soluţie din detergent de vase și sare, care
pătrunjelul tăiate foarte mărunt. Se ţine totul să fie absorbite de către frumoa- optime dezvoltării. potrivite pentru combaterea va îndepărta ușor petele de cafea.
pe foc încă două-trei minute. Mâncarea se sele flori. După îndepărtarea • Fasolea plantată în luna timpurie a acestora pentru ca Tocătoarele din lemn
acoperă și se lasă la odihnit 10-15 minute, buruienilor nedorite puteţi mai va fi ajutată să se dezvolte în recolta dumneavoastră să nu
pentru ca aromele și gusul să se combine, Problema cu tocătoarele din lemn este că
adăuga un strat de mulci care va această lună, prin fixarea unor aibă de suferit. prezintă semne vizibile de uzură după o anu-
înainte de a o servi. araci de susţinere sau a unor • Și pentru că vara a venit,
uniformiza solul și va menţine mită perioadă. Din fericire, acum e timpul să
Prăjitură cu vişine umiditatea acestuia și în ace- scăriţe. De asemenea, trebuie este momentul să faceţi mici le mai dai o șansă! Taie o lămâie pe jumătate,
Ingrediente: 1 kg vișine, 6 ouă, 200 gr lași timp va împiedica apariţia să ţineţi cont de faptul că faso- modificări în spaţiul de relaxare trece-o prin sare și freacă tocătorul cu ea.
zahăr, 200 gr făină, 100 ml ulei, 50 ml apă, buruienilor. lea este o plantă sensibilă, iar din grădină. Dacă în luna mai Astfel, tocătorul va căpăta un miros proaspăt
două plicuri zahăr vanilat, un plic praf de buruienile dezvoltate în jurul v-aţi ocupat de mobilierul de și va avea un aspect mai curat.
Luna iunie în grădina
copt, sare.
de legume
său îi pot inhiba creșterea. Așa grădină și de unele aranjamente, Chiuveta
Mod de preparare: Se separă gălbenușu- că pliviţi cât mai des cu putinţă la începutul lunii iunie puteţi
rile de albușuri. Albușurile se bat cu mixerul Urmele de săpun și de calcar pot duce la
În această lună grădinarii vor fasolea pentru a vă bucura de crea un mic iaz.
și se adaugă zahărul și praful de copt. Se înfundarea chiuvetei. Pentru a preveni acest
avea mult de muncă în grădina roade sănătoase. Urmărind acest articol veţi
amestecă gălbenușurile cu apa, uleiul, sarea, lucru, încearcă (cel puţin o dată pe lună) să
de legume. • Luna iunie este luna în care învăţa cum să construiţi chiar torni în chiuvetă o cană de sare, jumătate
zahărul vanilat și se toarnă peste albușuri, • Este timpul pentru recolta- roșiile trebuie să fie copilite pen- dumneavoastră un mic iaz în
împreună cu făina. Se pune compoziţia într-o de cană de oţet alb și o cană de bicarbonat
rea salatei de vară, a ridichiilor, tru ca dezvoltarea lor să fie cât propria grădină în așa fel, încât de sodiu. Lasă totul să acţioneze timp de
tavă unsă cu ulei, peste care se adaugă vișinele a dovleceilor și a castraveţilor, mai rapidă și cât mai sănătoasă. să vă bucuraţi de liniștea apei și
fără sâmburi și date prin făină. 10 minute, după care spală chiuveta cu apă
precum și a fructelor de pădure, Ce presupune copilirea? Acest de cântecul vesel al păsărelelor fierbinte.
Totul se dă la foc potrivit, circa 30 de min. a cireșelor, caiselor și piersicilor. proces presupune ruperea par- în dimineţile de vară.

10 Fericirea nu e o destinație. E un mod de a trăi. Burton Hills


Iunie 2018 MEDICINA NATURISTĂ

Enterocolita: simptome, Sucul care dizolvă şi


tratament şi metode de prevenire elimină pietrele la rinichi
S
ezonul de vară se asociază cu frecvenţa poate fi necesară examinarea intestinului gros prin

U
maximă a cazurilor de enterocolită. În colonoscopie pentru a se stabili dacă persoana suferă na din 10 persoa-
de un alt tip de boală, cum ar fi colita ulcerativă. ne va face pietre la
special copiii sunt cei afectaţi, deoarece
rinichi de-a lun-
stomacul lor sensibil nu poate tolera alimentele Prevenţie gul vieţii. Pietrele apar de
care au suferit modificări organoleptice în urma Deoarece majoritatea infecţiilor care produc entero- obicei din cauză că nu
temperaturilor necorespunzătoare. colită se transmit de la o persoană la alta, în special prin bem suficientă apă
Nu doar copiii sunt vizaţi, ci și adulţii care, în condi- contact direct sau indirect cu materii fecale infectate, sau că nu mergem la
ţiile nerespectării regulilor de igienă, se pot îmbolnăvi spălarea corectă pe mâini după fiecare scaun – folosind toaletă atunci când
ușor de diverse tulburări digestive. apă și săpun – este cel mai eficace mod de prevenire. avem nevoie. Deci
Pentru prevenirea infecţiilor transmise pe cale ali- e foarte importantă
Ce este enterocolita? mentară, carnea și ouăle ar trebui preparate termic hidratarea și spălatea
Enterocolita reprezintă o afec- corespunzător, iar ceea ce rămâne după masă ar căilor urinare printr-o diureză
ţiune a tractului digestiv și este trebui refrigerat cât mai repede. La sugari, o moda- sănătoasă. Litiaza renală poate fi Remediul din bucătărie
determinată de infecţii diverse litate simplă și eficace de prevenire o reprezintă asimtpomatică foarte multă vreme. Vă puteţi prepara acasă un tra-
cu bacterii, ciuperci, virusuri alăptarea la sân, însă mama trebuie să aibă grijă „Simptomele apar de obicei când tament natural și eficient împotriva
sau paraziţi. Aceasta se mani- la alimentaţie. nisipul se deplasează și zgârie căile pietrelor la rinichi. Aveţi nevoie doar
festă de obicei prin diaree Prevenirea enterocolitei este urinare. Atunci apar dureri, și de câteva ingrediente
moderată sau severă, care poate posibilă prin respectarea regu- mici sângerări”, spune dr. Alice - o portocală
fi însoţită de pierderea apetitu- lilor de igienă individuală: Popescu, specialist în acupunctură
lui, vomă, crampe și disconfort - un măr
spălatul mâinilor cu apă și fitoterapie la Institutul Naţional
abdominal. și săpun înaintea oricărei de Medicină Complementară și - o lămâie
Deși, de obicei, nu este severă la mese, spălarea eficientă Alternativă din București. Nu exis- - patru felii de pepene roșu
adulţii sănătoși, provocând numai a alimentelor care se tă semnale de alarmă decât atunci - patru cuburi de gheaţă.
disconfort și neplăcere, la paci- consumă neprelucrate când pietrele sau nisipul încep să Lămâia poate dizolva pietrele la
enţii foarte bolnavi, foarte tineri termic, spălarea și dez- se miște și să deranjeze. Atunci pot rinichi datorită conţinutului de acid
sau foarte bătrâni poate produce infectarea tacâmurilor, apărea: dureri puternice în zona citric. Pepenele roșu conţine multă
deshidratare severă și dezechilibre veselei, prin utilizarea spatelui, abdomenului inferior sau apă și este unul dintre cele mai efici-
electrolitice, ambele fiind potenţial numai a apei prove- a zonei genitale, senzaţie de arsură ente fructe în eliminarea calculilor
fatale. nite din surse sigu- în timpul urinării, urinare cu sânge, renali. Conţine, de asemenea pota-
Simptome re, necontamina- ameţeli și vărsături. siu, care ajută la dizolvarea pietrelor.
te, iar când acest
Tipul și severitatea simptomelor depind lucru nu este posibil,

Fructele lunii iunie


de tipul și cantitatea microorganismelor a apei fierte și răcite
sau toxinelor ingerate, precum și de rezistenţa ori a apei minerale
individuală. îmbuteliată cores-
Debutul este de obicei brusc – uneori dramatic - punzător.
cu pierderea apetitului, greaţă sau vomă. Pacienţii
prezintă zgomote intestinale puternice și uneori Tratament
crampe abdominale. Nu întotdeauna tra-
Diareea, însă, este simptomul cel mai frecvent tamentul cauzei, adică
întâlnit în caz de enterocolită, și poate fi însoţită eradicarea agentului
de eliminarea vizibilă de sânge și mucus odată cu infecţios cu ajutorul anti-
materiile fecale. bioticelor este indicată.
De asemenea, meteorismul, balonarea, febra, Diareea provocată de
starea generală de rău, durerile musculare și epu- virusuri nu răspunde la trata-
izarea extremă se numără printre manifestările mentele antibiotice!
enterocolitei. În plus, utilizarea neraţională
Episoadele de vomă și diaree severă pot conduce a antibioticelor duce la perturba-
la o deshidratare marcată, care are drept consecinţă rea florei intestinale normale nepatogene sau determină
stări de slăbiciune, scăderea frecvenţei episoadelor de selecţionarea unor tulpini microbiene rezistente la
urinare, gură uscată și plânsul fără lacrimi (în cazul antibiotice.
copiilor mici). Pe prim plan în tratamentul enterocolitelor este
Trebuie ţinut cont de faptul că dezechilibrele hidro- corectarea pierderilor de lichide și electroliţi. Aceasta se Fructele și legumele roșii: Conţin nutrienţi, cum ar fi licopenul, acidul
electrolitice sunt potenţial severe, în special la sugari, realizează prin consumul de lichide - ceaiuri neîndulci- elagic, quercetin și hesperidină. Aceste substanţe nutritive reduc riscul
bătrâni sau la persoane care suferă de afecţiuni cronice. te, apă minerală (plată), zeamă de orez, supă de morcovi. de cancer de prostată, ajută la scăderea tensiunii arteriale, reduc nivelul
Cauze Utilă este adăugarea sărurilor de rehidratare care se de colesterol LDL, luptă împotriva radicalilor liberi, a degenerescenţei
găsesc în farmacii, în pliculeţe cu dozaj corespunzător. maculare și a artritei.
Infecţiile care produc enterocolita pot fi transmise de
Pentru calmarea durerilor abdominale se pot utiliza Cireșele sunt bogate în vitaminele A, B, C, fier, fosfor, calciu, potasiu,
la o persoană la alta (contact interpersonal), în special
antispastice (numai la recomandarea medicului), apli- magneziu, zinc, cobalt, cupru și mangan. Le puteţi consuma sub formă
dacă o persoană care are diaree nu se spală bine pe mâini
caţii de căldură pe abdomen. de gustări, prânzuri la școală, servite alături de alte fructe pe platouri de
după ce a avut scaun.
Vărsăturile pot fi combătute cu medicamente de brânzeturi. Sunt delicioase sub formă de îngheţată, în salate de fructe,
Infecţia unei persoane se poate produce și în urma
tipul Emetiral, Torecan, Metoclopramid, dar numai la sosuri, prăjituri, plăcinte, jeleuri, gemuri, clătite și budinci. Pot fi glasate
ingestiei de alimente sau apă care au fost contaminate
indicaţia medicului și în dozaj corespunzător. și conservate în alcool.
cu materii fecale infectate. Majoritatea alimentelor pot
De cele mai multe ori, cu un regim alimentar adecvat,
fi contaminate cu bacterii și produc enterocolită dacă nu Dudele sunt printre cele mai tonice fructe ale lunii iunie. Conţin 85%
enterocolitele se vindecă în câteva zile. Regimul alimen-
sunt preparate termic sau pasteurizate corespunzător. apă, glucoză, zahăr, tanin, vitaminele A și C. Au acţiune depurativă, laxativă,
tar este bazat pe orez fiert, brânză proaspătă, mere rase,
Apa contaminată este ingerată uneori în moduri antiscorbutică, împotriva asteniei, afecţiunilor pulmonare, stomatitelor
supă de zarzavat strecurată, carne fiartă.
neobișnuite, de exemplu prin înotul într-o piscină și aftelor. Dudele conţin fitonutrienţii esenţiali unui organism sănătos:
Sunt excluse legumele și fructele crude, lactatele
contaminată de materii fecale eliminate de o persoană polifenoli, minerale și vitamine. Când nu sunt consumate ca atare, din
și prăjelile. Regimul trebuie menţinut 2–3 zile după
infectată. În unele cazuri, infecţia este dobândită în dude se pot prepara gemuri, dulceţuri, siropuri. Sunt preferate în tarte,
dispariţia simptomelor.
urma contactului cu animale purtătoare ale microor- alături de alte fructe de pădure sau în plăcinte. Sunt un ingredient preţios
Pe măsură ce simptomele se ameliorează, pacientul
ganismului infecţios. în îngheţate și smoothie-uri.
poate începe să mănânce alimente cu acţiune blândă
Diagnostic asupra sistemului digestiv, cum ar fi cereale, banane, Consumul de vișine combate depresiile și migrenele, datorită flavono-
Diagnosticul este ușor de stabilit pe baza simpto- orez, marmeladă și pâine prăjită. izilor (substanţe antioxidante) și elimină kilogramele în exces. Sucul de
melor, însă determinarea cauzei bolii se poate dovedi Antibioticele sunt utilizate în unele cazuri de ente- vișine este benefic persoanelor care au diabet, cărora le este recomandată
dificilă. Uneori și alţi membri ai familiei sau colegi de rocolite bacteriene: dizenteria bacteriană, gastroente- o cură de trei săptămâni. Vișinele au un conţinut mai ridicat de acizi orga-
serviciu au prezentat recent simptome similare. Alteori rite cu Salmonella, cu risc de bacteriemie și localizări nici, antociani și beta-caroten, dar mai puţine zaharuri și acid ascorbic în
enterocolita pare a fi produsă de ingestia unor alimente extraintestinale, forme care nu răspund la dietă și la comparaţie cu cireșele. Vișinele au proprietăţi astringente, diaforetice și
contaminate sau insuficient preparate termic. medicaţia simptomatică, forme recidivante, enterocolite răcoritoare mai evidente decât cireșele.
Călătoriile efectuate recent, în special în anumite ale sugarului, cu coproculturi pozitive. Zmeura este bogată în vitamine, fosfor, mangan, potasiu și zinc și este
ţări, pot de asemenea să ofere detalii referitoare la Totodată sunt recomandate în enterocolite ale copi- unul dintre cele mai eficiente fructe împotriva obezităţii, deoarece scad
cauza bolii. ilor din colectivităţi, enterocolite ale personalului din pofta de mâncare. Zmeura ajută în tratarea bolilor digestive și ale siste-
Dacă simptomele sunt severe sau persistă peste 48 de sectoarele cu risc epidemiologic crescut și enterocolite mului respirator.
ore, se pot examina în laborator mostre de materii fecale cu febră persistentă. Fructele de zmeură de pădure sunt o adevărată colecţie de minerale:
pentru a se stabili prezenţa de globule albe și bacterii, Administrarea de antibiotice se face numai la indi- mangan, magneziu, calciu, zinc, potasiu, fosfor, toate în forme ușor asimi-
virusuri sau paraziţi. Rareori, în încercarea de a desco- caţia medicului. Antibioticul recomandat, doza zilnică, labile, plus vitaminele A, B1, B2, D și P, dar mai ales vitamina C, prezentă
peri cauza, se pot analiza în laborator mostre prelevate durata tratamentului, diferă în funcţie de etiologia
în cantităţi impresionante. Doza minimă pentru a obţine beneficii de pe
din lichidul de vomă, alimente sau sânge. enterocolitei, gravitatea bolii, vârsta pacientului.
urma administrării acestui fruct este de 150 de grame pe zi.
Dacă simptomele persistă mai mult de câteva zile, Paula ROTARU

Pe cât de rar este adevărul, oferta a fost întotdeauna mai mare decât cererea. Josh Billings 11
FRUMUSEŢE Iunie 2018

Clubul dietelor de slăbit Pălăria – accesoriul De la lume adunate

cel mai chic al verii Răsplata

Î ntr-un sat de munte, era un om vestit pentru


hărnicia sa. Dar, pe cât de muncitor era omul,
pe atât de leneș era fiul său. Toată ziua ar fi
stat degeaba și tot nu s-ar fi plictisit. Numai că,
într-o după-amiază, se duse la tatăl său și îi spuse:

Pierzi 7 kilograme
– Tată, am văzut pe uliţă niște băieţi încălţaţi cu ghete noi, foarte frumoase. Aș
vrea și eu așa ghete.
– Măi băiete, i-a răspuns omul, dacă ai munci și tu cât de puţin, ţi-aș da banii, dar

în 7 zile! așa, pe degeaba, zi și tu, e drept?


N-a mai spus nimic copilul, dar a plecat supărat. Tare și-ar fi dorit asemenea ghete,
așa că, a doua zi, iar s-a dus să-i ceară bani tatălui său. Dar și de data aceasta părintele

A
ceastă reţetă pe bază l-a refuzat.
de legume și fructe este Când a venit și a treia zi să-i ceară bani, ţăranul i-a spus:
foarte simplă și te ajută – Uite, măi băiete -văd că nu mai scap de tine! Eu am treabă aici, în grădină. Dar,
să slăbești rapid. în pod, e o grămadă de grâu ce trebuie vânturat, că altfel se umezește și se strică. Pune
mâna pe lopată, vântură tu grâul și pe urmă vino aici și-ţi dau bani să-ţi cumperi ghetele.
Ziua 1. Legume plus 2 litri de N-a mai putut băiatul de bucurie. S-a urcat repede în podul casei, dar nu prea îl
apă plată. trăgea inima la muncă. Așa că s-a culcat pe un braţ de fân, a tras un pui de somn, după
care a alergat în curte, strigând:
Ziua 2. Fructe plus 2 litri de – Gata, tătucă, am vânturat tot grâul. Acum îmi dai banii?

V
apă plată. ara e anotimpul luminii și al căldurii și nu
– Nu! – a răspuns omul categoric. Ţi-am spus să vânturi grâul, nu să pierzi vremea.
Ziua 3. Legume și fructe plus 2
avem cum să nu ne simţim cuprinși de energie Treci în pod și fă ce ţi-am spus!
litri de apă plată. și voie bună când ne trezim dimineaţa și vedem A plecat iar băiatul, dar nu putea înţelege de unde știa tata că el nu vânturase grâul.
că soarele e pe cer și păsărelele ciripesc atât de gingaș! Probabil că l-a surprins dormind și nu l-a trezit, că altfel nu se poate… Așa că, după
Ziua 4. 3 banane (dimineaţa, la
prânz, seara) plus 2 salate - la prânz Plimbările noastre sunt mai dese, vacanţele și ieșirile ce s-a urcat iarăși în podul casei, s-a pus la pândă în loc să aibă grijă de grâu. A stat el
și seara (roșii și castraveţi). la plajă mai multe și pline de amintiri minunate alături preţ de jumătate de ceas, cu ochii aţintiţi spre tatăl său, care muncea de zor în curte,
de prieteni și familie. și, socotind el că-i de ajuns, se duse iarăși în grădină.
Ziua 5. Iaurt și lapte degresat – Tată, am terminat toată treaba, n-a rămas bob de grâu neîntors. Acum îmi dai
plus brânză de vaci. banii?
Dar înainte de a ne aventura în căldura de afară, trebuie să ne
Ziua 6. 3 salate (dimineaţa, la asigurăm că neplăcerile verii nu ne vor afecta. Soarele poate deveni – Măi băiete, după ce că ești leneș, mai ești și un mare mincinos. Nu ţi-e rușine? Să
prânz, seara) plus 2 litri de apă oricând din prieten, dușman, razele sale fiind unul dintre principalii știi că, dacă nici de data asta nu te duci în pod și nu faci treaba cum se cuvine, nu mai
plată. vezi nici o gheată. Ai înţeles?
vinovaţi ai îmbătrânirii premature a pielii. Folosirea cremei cu factor
Ziua 7. Legume și fructe plus 2 Când a văzut băiatul că altfel nu se mai poate, s-a urcat în pod, a pus mâna pe lopată
de protecţie solară se impune așadar ori de câte ori ieși din casă, și a început să vânture grâul. Dar, cum a băgat lopata în grămadă, a găsit ascunsă în
litri de apă plată. indiferent că pleci la plajă sau doar la o plimbare prin oraș! grâu o pereche de ghete noi nouţe, exact așa cum își dorea el.
După primele două zile, senzaţia De asemenea, ca să nu atragi razele soarelui și să nu te încingi De bucurat, s-a bucurat, cum era și de așteptat, dar, în același timp, îi crăpa obrazul
de foame dispare. Urmând această prea tare în hainele pe care le porţi, alege materiale subţiri și naturale de rușine pentru minciunile sale de mai’nainte. Fără să-l mai pună nimeni, a vânturat
dietă veţi slăbi 7 kg. Și vă veţi simţi precum inul, cânepa, bumbacul, și culori nu foarte deschise. tot grâul, după care s-a dus și în grădină să își ajute tatăl.
minunat. Un accesoriu care nu trebuie să-ţi lipsească din ţinutele de vară, Acum simţea, într-adevăr, că merită ghetele, dar, mai mult decât atât, simţea cât
pe lângă nelipsiţii ochelari de soare, este pălăria de soare. Nu doar de bine este să fii alături de părinţi și să îi ajuţi.
că arată chic și îţi oferă o alură elegantă, dar îţi protejează faţa, părul
și umerii de efectele dăunătoare ale razelor UV. Greşeala
În funcţie de stilul pălăriei, poţi crea o mulţime de ţinute chic:
pălăria din paie cu boruri largi arată minunat în combinaţie cu orice
outfit de plajă, de la rochii vaporoase la fuste maxi cu maiouri mulate
sau pantaloni scurţi cu bluze largi și umeri dezgoliţi.
Pălăriile cu boruri medii sunt perfecte pentru un look urban-
Î n timp ce mergea pe drum, un călător a văzut într-o grădină un pom frumos, de
crengile căruia atârnau niște mere mari și roșii de-ţi lăsa gura apă. Văzând omul
că nu-i nimeni prin preajmă, ce s-a gândit ? Bine ar fi dacă ar gusta și el câteva,
așa, de poftă!
Dar cum să facă? Până la pom trebuia să treacă de un gard înalt și de o mare băltoacă.
chic de afișat când ieși la plimbare în oraș: skinny jeans și o cămașă A stat el ce-a stat, s-a sucit, s-a învârit, dar, nemaiavând răbdare, și-a zis: „Fie ce-o fi!”
simplă, subţire, salopetă colorată din mătase, pantaloni scurţi sau și a-nceput să se caţăre pe gard. Cu greu, a reușit să ajungă în curte, dar supărat nevoie
capri și bluziţe vaporoase. mare, fiindcă într-un ghimpe din gard își agăţase haina și o rupsese. Acu, ce să mai facă!
La festivalurile verii, vei fi cea mai chic apariţie cu o pălărie în stil Nu mai putea schimba nimic.
cowboy, tricou simplu, vestă din piele întoarsă cu franjuri, pantaloni Ba, mai mult, grăbindu-se, a uitat de băltoaca plină cu noroi și s-a afundat în mâl.
scurţi din denim, sandale cu talpă plată și un rucsac colorat. Când, în sfârșit, a ajuns sub pomul cu pricina, a luat câteva mere, dar, uitându-se
la ele cum arată, si-a spus:
Desigur, când pleci la plajă pălăria de soare e obligatorie!
- E drept că am obţinut eu ce-am vrut, dar a meritat oare? Haina mea cea bună e

Tratează rapid şi natural arsurile solare


ruptă, încălţările și pantalonii murdari.
Cum stătea el așa și își plângea singur de milă, apare în curte stăpânul casei. Când
l-a văzut pe călător cum arată, i-a spus:
- Bine, omule, trebuia să te muncești atâta pentru câteva mere? Uite ce-ai păţit! Ca
să nu mai spun că nu înţeleg de ce-ai încercat să le iei pe furiș? Dacă băteai la mine în

T
emperaturile de plajă bat la ușă, iar soarele
poartă și mi-ai fi cerut câteva mere, eu ţi-aș fi dat cu drag. Acum, haide în casă să te
puternic și expunerile masive pot însemna
speli și să te odihnești și apoi îţi vei vedea de drum!
insolaţii, bronz inegal, usturimi de piele și
Tare bucuros și mulţumit a fost călătorul, văzând bunătatea gazdei sale, dar, în
chiar dureri foarte mari. Pentru toate acestea există același timp, și-a promis sieși că altă dată nu va mai fi atât de nesăbuit.
câteva remedii naturale pe care le poţi încerca. Îţi În viaţă nu este important doar să obţii, ci și cum obţii! Sunt oameni care vor să
sunt la îndemână, sunt simplu de aplicat și te scapă aibă mai mult și, atunci muncesc fără tihnă. Alţii, însă, fură, gândindu-se mereu cum
de neplăceri. să fugă de muncă și să înșele. Aceștia, păcătoșii, singuri se înșală, fiindcă nu este totul
Pentru un efect imediat, încearcă un duș rece sau să ai un lucru; contează și cum l-ai obţinut!
o baie de 15 minute. Nu încerca apa călduţă pentru că „În cele trecătoare, nu poţi deveni bogat decât sărăcind pe altul.
pielea te va ustura, ci încearcă să reziști la o tempera- În cele duhovnicești, nu poţi deveni bogat decât îmbogăţind pe altul.”
tură confortabilă pentru corpul tău. Scopul este de a
elibera căldura pielii reducându-se astfel umflăturile Cei doi vecini
și usturimile cauzate de expunerile masive și necon-
trolate la soare. În apa de baie poţi adăuga făină de
ovăz, pentru ca pielea să se hidrateze și să nu sufere
crăpături inestetice. Poţi așeza comprese reci de ceai
verde concentrat pe zonele afectate și să le lași acolo
de morcovi împiedică acţiunea radicalilor liberi care
afectează pielea din cauza excesului de raze ultraviole-
te. Specialiștii recomandă ca dietă împotriva arsurilor
solare trei morcovi pe zi.
U n ţăran cam rău la suflet a găsit într-o zi pe pășunea sa vaca vecinului. Mânios,
omul a luat animalul la bătaie, după care l-a legat și l-a dus înapoi, spunându-i
vecinului său:
- Dacă mai găsesc o singură dată vaca ta la mine-n grădină, să știi că o bat și mai
rău, ai auzit?
pentru cel puţin zece minute. Roșiile au același rol, iar pentru a nu avea pro-
A doua zi, însă, vecinul cel dintâi găsi și el, în bătătura sa, două oi ale celuilalt, ce
Aspirina te ajută să eviţi durerile. Astfel, după bleme la plajă, specialiștii recomandă o cură de roșii se strecuraseră printr-o spărtură a gardului. S-a apucat omul și a reparat gardul, după
repriza de soare, ia o aspirină pentru a preveni neplă- înainte de perioada concediului, pentru ca pielea să care a luat frumos oile și le-a dus stăpânului lor, celui crud, spunându-i:
cerile care pot apărea. fie pregătită. - Am găsit la mine-n curte două dintre oile dumitale. Le-am adăpat și ţi le-am adus
Poţi să te masezi delicat sau să așezi comprese reci Aloe vera este ideală pentru orice arsură a pielii, acasă. Dacă am să le mai găsesc și altă dată în curtea mea, să știi că am să fac la fel: am
cu oţet pe zonele afectate pentru că astfel scapi de infla- indiferent de gravitatea ei. Crema cu aloe te scapă de să le port de grijă și am să ţi le aduc nevătămate.
maţii, dureri și mâncărimi. Ceaiul de sunătoare are inflamaţiile pielii, crăparea ei și durere. - Îţi mulţumesc - i-a răspuns ţăranul - puteai să faci la fel ca mine, dar acum îmi
proprietăţi antiinflamatorii, deci îl poţi consuma pe Mentolul și eucaliptul sunt foarte bune calmante dau seama că eu am greșit. Vei vedea că a doua oară nu se va mai întampla!
toată perioada vacanţei, concediului sau zilelor libere. în acest caz, deci nu evita să le folosești. Și, într-adevăr, ţăranul s-a ţinut de cuvânt.
Uleiul esenţial de levănţică hrănește pielea și o pro- Cea mai bună metodă însă pentru evitarea dure- Când vrei să-i arăţi cuiva că a greșit, nu trebuie să o faci cu răutate, ci cu blândeţe
tejează, deci poate fi aplicat pentru evitarea durerilor. rilor cauzate de expunerile solare este protejarea cu și răbdare și, atunci, cu siguranţă, vei reuși.
Poate fi combinat cu aloe, pentru a trata eventualele umbrele și respectarea unui program de plajă impus „Învăţătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet
răni formate la nivelul pielii. de către medicul tău. prin dragoste și bunăvoinţă, aceea rămâne acolo pentru totdeauna.”
Morcovii și alte legume portocalii sunt ideale pen- Lăcrămioara BRECEA
tru a fi consumate în sezonul cald, atunci când știi
că te expui masiv la soare. Beta-carotenul conţinut Pagini organizate după „Formula AS”, „Asul Verde”, ziare.com şi alte surse de Paraschiva MĂMĂLIGĂ

12 Fiecare om este autorul propriei sale sănătăți sau boli. Buddha


Iunie 2018 DEOCAMDATĂ…ENIGME
Povestea curioasă a copacilor
în care „cresc” capre
Enigma lui Jean Hilliard, femeia
care a revenit la viaţă după ce
Antologia
„Natura”
O
riunde te-ai uita, vezi numai capre care „atârnă” pe

a fost congelată la -30° Celsius


copaci, rumegând absente, ca niște păsări supradi-
mensionate. Nu este o imagine desprinsă din filme
absurde, ci un peisaj obișnuit din Maroc. Fără îndoială, caprele
sunt niște căţărătoare redutabile. Se știe că aceste animale esca-

P
e data de 20 decembrie 1980, automobilul lui Jean Hilliard, în vârstă
ladează pante abrupte, aproape verticale, în căutarea hranei. de 19 ani, a derapat pe un drum cu gheaţă și s-a oprit într-un șanţ.
Ei bine, caprele din Maroc se urcă în copaci din același motiv Fata se îndrepta către casă, după ce fusese în vizită la o prietenă.
– pentru hrana foarte greu accesibilă în acest ţinut secetos. Și, Spectatori
deși pare bizar, prin acest comportament, caprele au contribuit S-a temut gii. Ochii fetei, de Liviu Damian
să moară congelaţi și ei,
Plăcere mai mare nu este,
la agricultura practicată de triburile băștinașe.
congelată nu reacţionau
Privești cum alţii ca tine
deloc la lumină.
Jean nu a fost De azi, de ieri, din poveste
Se părea că nu
rănită în urma Pe scenă fac rău ori bine.
are nicio șansă
incidentului,
d e supr av i e -
dar nu a rămas Fotoliu-i comod și în jur
în mașină, ţuire. Fără să
Parfumuri, tăcere, răcoare,
temându-se că poată face mai Pe scenă c-un tainic murmur
va muri înghe- multe, doctorii Eroul iubește ori moare.
ţată. S-a gândit i-au pus pansa-
să meargă până mente calde și E moartea la timp și e clară
la casa unui pri- umede pe corp, Și e regizată-nţelept,
eten care trăia pentru a-i crește Și-o lacrimă vrea să apară
în apropiere. Totuși, temperatura era de temperatura. Pe gene, și-un tremur în piept.
-30° Celsius, iar locuinţa acestui amic În jurul prânzului, însă, Jean a început
se afla la o oarecare distanţă. Jean se să geamă și a cerut apă. În mod miracu- Așa ne deprindem cu vremea
deplasa contra vântului, iar picioarele o los, revenise la viaţă. Pe durata nopţii, a Cuminţi să privim dintr-o parte
Nişte capre cu „echipament” adecvat dureau cumplit din cauza frigului. După început să-și miște ușor braţele și mâinile Cum omul cântă ori geme,
ce a parcurs trei kilometri prin zăpadă, și, până să treacă trei zile, reușise să își Cum intră în viaţă și-n moarte.
Caprele sunt atrase de fructele arborelui de argan, care se coc în
tânăra s-a prăbușit pe strada din faţa miște și picioarele.
fiecare an în luna iunie. Arborele de argan crește până la o înălţime
casei prietenului său. După cum avea Dar ce ne vom face-ntr-o seară
de 8 – 10 metri și trăiește până la 200 de ani. Copacii sunt ţepoși și Cel mai ciudat caz din Când toamna, de-afară, din ploi
au trunchiurile noduroase. Caprele care se urcă în ei de secole, însă, să-și amintească mai târziu, Jean a căzut istoria medicinei
brusc din cauza extenuării. Nu se mai Destinul în prag o s-apară
au învăţat să se adapteze acestei sarcini. Caprele din această regiune Interesant este faptul că nu a fost
putea mișca. Când puterile au părăsit- C-un deget întins către noi?
au picioarele dotate cu câte două degete, acoperite de copite. Aceste nevoie de nicio amputare. Toate predicţi-
degete sunt flexibile, iar tălpile picioarelor sunt moi și mobile. Tră- o și a căzut, ceasul arăta ora 1. Fata a
ile doctorilor, care susţineau că avea să-și
Să ne-mbogăţim
săturile respective ajută animalele să se agaţe de scoarţa copacilor zăcut acolo preţ de șase ore, în stare de
inconștienţă. piardă ambele picioare, s-au dovedit ero-
și să-și păstreze echilibrul. Caprele mai au două degete vestigiale, nate. Medicii au fost uimiţi și au spus că
cultura generală
Corpul îi îngheţa încetul cu încetul.
situate mai sus pe picior, numite „pinteni”. era pentru prima oară când erau martorii
Acesta se transformase, deja, într-un
Astfel de vestigii se găsesc la multe specii, inclusiv la câini și pisici, unei asemenea reveniri. Fata a petrecut
bloc de gheaţă atunci când prietenul ei,
dar pintenii caprelor sunt mult mai tari și le ajută să se caţere pe Wally Nelson, a ieșit din casă și a văzut-o șase zile în secţia de recuperare intensi- 1. Aurora boreală are o
crengi sau să coboare stâncile abrupte. întinsă pe jos. vă, înainte de a fi dusă într-o cameră de cauză naturală sau este
Talentele caprelor, exploatate în industria uleiului spital obișnuită. După 49 de zile, Jean a vorba de o iluzie optică?
A zăcut 6 ore în zăpadă, la fost externată din spital, fără să sufere Aurora boreală nu este o iluzie
Fructul de argan este o sursă preţioasă de ulei și are o importanţă -30 de grade vreo afecţiune permanentă. Acest mister optică, precum Fata Morgana. Ea se
economică mare pentru triburile berbere din Maroc. Fructul are o medical este încă neelucidat. formează din cauza așa-numitului vânt
Era ora 7 dimineaţa. Wally a crezut
dimensiune de 2-4 centimetri și are un miez foarte tare. solar, care întâlnește câmpul magnetic
că era moartă, fiindcă faţa fetei era albă
Acest miez este înconjurat de o parte cărnoasă, cea pe care o al Pământului cu o viteză de până la
ca varul. În jurul orei 8, Jean a fost dusă 500 km/h și ale cărui particule inter-
consumă caprele. În miez se află una sau două seminţe mici, bogate
la spitalul din localitate, unde doctorii acţionează cu azotul și oxigenul din
în ulei. habar n-aveau ce să-i facă pentru a o
Deci, pentru a ajunge la partea preţioasă a fructului, trebuie atmosfera Pământului. Vântul solar se
salva. Corpul ei nu a răspuns la nicio formează în urma unor dereglări încă
eliminată partea cărnoasă. Aceasta era cea mai dificilă parte a formă de îngrijire medicală. După cum neexplicate ale câmpului magnetic al
procesului de extracţie a uleiului. Așadar, pentru a-și ușura munca, au relatat ulterior doctorii, Jean respira Soarelui și este constituit în mare parte
localnicii au decis să încredinţeze această misiune caprelor. După foarte încet și inima ei avea doar câteva din particule de hidrogen și heliu, care
ce ele și-au făcut treaba, femeile aleg seminţele de argan. În trecut, bătăi pe minut. sunt dispersate în timpul exploziilor
băștinașii le permiteau caprelor să mănânce fructul, deoarece miezul Nu exista niciun spaţiu în care să fie solare.
tare trecea nevătămat prin sistemul digestiv al animalelor. Localnicii introdus termometrul pentru a-i lua tem- 2. Sub ce nume este
adunau apoi excrementele caprelor, iar seminţele erau presate pentru peratura. Era îngheţată bocnă și complet cunoscut medicul şi
a obţine ulei, care este folosit în industria alimentară și în cea cos- rigidă. Nu putea să-și miște nici înche-
astrologul francez Michel
metică. Acum, datorită metodelor moderne, aceste proceduri sunt ieturile. Doctorii n-au putut să-i miște
învechite. Prin urmare, caprele harnice, care și-au făcut datoria cu nicio parte a corpului și nici măcar n-au de Notre-Dame?
vârf și îndesat, au fost „scoase la pensie”. reușit să-i penetreze pielea cu acul serin- Sub numele de Nostradamus (1503-
1566), ai cărui protectori au fost regele
Henric al II-lea și soţia sa, Caterina
Fapt...„divers” de Medici. Datorită „profeţiilor” sale,
Nostradamus a devenit celebru încă
DUPĂ CE A FOST CAPTURATĂ DE RUŞI, din timpul vieţii; acestea constau în
aproximativ 100 de catrene rimate cu
un limbaj obscur, pe care nenumăraţi
Armata de delfini-spioni ai Ucrainei ar fi murit interpreţi s-au străduit să-l descifreze.
3. Unde a început marşul
„patriotic după ce au intrat în greva foamei” triumfal al “blue jeans”-
Armata Ucrainei de delfini-spioni a murit Uniunea Sovietică a început să antreneze del- ilor?
„patriotic după ce a intrat în greva foamei” în fini în timpul Războiului Rece, într-un port ce În lagărele căutătorilor de aur din
urma capturării animalelor de către ruși, susţine avea ieșire la Marea Neagră din Sevastopol. După Vestul Americii. În 1850, Levi Strauss
un reprezentant al Kievului. Mamiferele marine prăbușirea URSS-ului, aceștia au fost înrolaţi în a descoperit aici că pantalonii căutăto-
rilor de aur se uzau prea repede; astfel
erau antrenate să realizeze misiuni de amplasare armata ucraineană la începutul anului 1990.
el a început să coasă pantaloni din
a bombelor pe nave și de atacare a scafandrilor După ce Rusia a anexat Crimeea în 2014, foaie de cort pe care i-a vopsit pentru
cu ajutorul armelor ce erau atașate de capul lor. delfinii au revenit sub controlul Kremlinului a nu se murdări ușor. “Jean” este doar
Conform Mail Online, armata antrena în secret împreună cu alte 193 de unităţi militare din termenul englezesc de specialitate care
delfinii încă din anii ’70. Aceștia au fost capturaţi regiune. Conform lui Babin, delfinii capturaţi au desemnează „materialul de bumbac
de ruși în 2014, atunci când a fost anexată Crimeea. dat dovadă de patriotism faţă de ţara lor: „Mulţi ţesut în dungi”; deoarece bumbacul
Boris Babin, reprezentantul guvernamental soldaţi ucraineni au fost mult mai puţin loiali era adus adesea prin portul de export
ucrainean al Crimeei, a declarat că delfinii au murit decât aceste animale”. Genova, probabil că de la el provine
în urma refuzului de a mânca hrana furnizată de Oficialii de la Kremlin au negat comentariile lui termenul englezesc “jeans”.
invadatorii ruși. „Povestea legată de acești delfini de forţele navale ucrainene comunicau cu antreno- Babin, etichetându-le ca fiind „zvonuri propagan- „Cultură generală. 3000 de întrebări
este extrem de tristă”, a declarat Babin. Oficialii rii lor prin intermediul unor fluiere speciale. Rușii distice”. Dimitri Belik, reprezentantul Rusiei din şi răspunsuri”, Matthias Edbauer
Kievului susţin că au fost informaţi recent cu pri- au obţinut aceste fluiere și celelalte echipamente, Sevastopol, a declarat că delfinii ucraineni au fost
vire la moartea animalelor și susţin că pierderile au însă animalele au refuzat să coopereze și să se fie vânduţi, fie au murit din cauze naturale înainte Selecţie de Tudoriţa ALBU
fost rezultate de „greva foamei”. „Delfinii antrenaţi hrănească”, a declarat Babin. de evenimentul din 2014. după: www.incredibilia.ro;
www.descopera.ro

Secretul succesului – cazi de 7 ori; te ridici de 8. Proverb chinez 13


LUPTA CU UITAREA Iunie 2018

Mâna de fier din spatele artelor frumoase Vetrele noastre strămoșești

Manta
E
xpresia „În spatele
unui bărbat puternic
se află o femeie puter- prof. Anatol Manta e numele de mai târziu al
nică” poate fi ilustrată foarte EREMIA localităţii, fixat pe harţile din sec. al
bine de exemplul soților XVIII-lea, inclusiv pe harta lui Dimitrie
Plămădeală: Alexandru și Cantemir din 1716. Ulterior localitatea

S
Olga. at, reședinţă este atestată în mai multe surse docu-
de comună mentare.
El a fost marele sculptor și Numele localităţii e menţionat frec-
în raionul
autorul monumentului lui Ștefan vent și în alte lucrări cartografice vechi
Cahul, situat pe
cel Mare din Piața Marii Adu- (hărti, atlase): la 1770 – împreună cu
partea stângă a văii
nări Naționale. Ea a fost o bale- Grecenii, Frumoasa (sat pe locul actualu-
râului Prut. Atestat documentar în
rină înzestrată cu mult talent și Olga Plămădeală între Alexandru Plămădeală lui oraș Cahul), Vadul lui Isac, Colibașii,
1436. Distanţe: 12 km până la Cahul, 32
forță, școlită la Chișinău, Odessa şi Ion Theodorescu-Sion, artist plastic Brânza, Vălenii, Giurgiuleștii; la 1774
km până la gara feroviară Vulcănești,
și București, dar care a renunțat – alături de Greceni, Pelinei, Troian,
185 km până la Chișinău (prin Cahul).
la cariera sa promițătoare a murit de cancer la ficat, Brânza, Văleni; la 1820 – cu satele din
Suprafaţa satului – 2,3 km2. Suprafaţa
pentru a-și ajuta soțul să-și nu înainte de a stipula prin vecinătate Câșliţa, Colibași, Brânza,
totală a teritoriului comunei – 64 km2.
transpună visele în realitate. testament că moștenitoarea Bubuiogi și Sărăieni (sate pe locul Slo-
Gospodării casnice – 772 (1994), 972
Olga s-a născut în 1896 la tuturor operelor sale, a (2004), 916 (2012). Populaţia – 2953 loc. boziei Mari de azi), Bujoru (o așezare
Chișinău, în familia peda- drepturilor de autor și a (1994), 2917 loc. (2004), 2890 loc. (2012). pe Valea Bujorului, dispărută astăzi),
gogului Iacob Sucevean, întregii averi va fi soția sa, Din componenţa comunei face parte și Greceni, Crihana, Frumoasa, Roșu.
deputat în Sfatul Țării. Olga Plămădeală. Astfel satul Pașcani. Adeseori numele topice au o altă
A făcut studii liceale la Olga Plămădeală a devenit Cod poștal: Md-3925. Prefix telefonic: provenienţă decât cea sugerată de ape-
Chișinău, la Școala de Belle- avocatul, custodele și apă- 0-299. lativele asemănătoare sau identice ca
Arte din Chișinău (inițial rătorul monumentului lui Unul dintre cele mai formă. Apropierea dintre
Școala de Arte Plastice), Ștefan cel Mare, ocrotindu-l vechi sate prutene – Manta cuvinte în aceste cazuri
în cadrul căreia sculptorul în numele soțului ei și ferin- –, este situat pe o colină este întâmplătoare. Topo-
Alexandru Plămădeală era du-l de distrugere. nu prea înaltă cuprinsă nimul Manta nu provine
pedagog și director, apoi În 1944 ea s-a refugiat în între lunca Prutului și o de la substantivul manta
și-a continuat studiile la România, unde a fost anga- vale pe care localnicii o ,,haină lungă și largă”, după
Institutul Politehnic din jată în calitate de traducă-
București, unde a studiat numesc Baraghina. În cum respectivele denumiri
toare în cadrul Comisiei apropiata vecinătate se Bardar, Căpriana, Cornești,
arhitectura. Când a revenit mixte româno-sovietice.
la Chișinău, s-a căsătorit găsesec comunele Crihana Mereni, Pălăria, Rusești,
După război a revenit la Veche, Pelinei, Găvănoasa Vulcănești, Zbieroaia nu
cu maestrul Plămădeală și Chișinău și a lucrat în cali-
tot în acel an (1923) a fost Olga Plămădeală: sculptură în și Vadul lui Isac. deriva din apelativele bardă
tate de redactor și traducă- În lunca Prutului, din- „secure”, capră, corn, măr,
aleasă secretar general al lemn de Alexandru Plămădeală toare. În paralel, a scris și a
Societății de Belle-Arte din spre vest, se află cel mai mare pălărie, rus, scump, vulcan,
îngrijit câteva cărți dedicate lac natural din republică – Lacul (a) zbiera. Numele în discuţie
Basarabia. Ambele evenimente s-au petrecut în memoriei soțului ei: „Alexandru Plămădeală.
aceeași zi, pe data de 19 septembrie, coincidența Viaţa și creaţia” (Chișinău, 1965); Alexandru Manta. De pe dealul satului se văd au o provenienţă indirectă, medi-
datorându-se însuși sculptorului Plămădeală, ca-n palmă toate locurile din luncă, ată, mijlocită sau de multe ori sunt cu
Plămădeală (în colaborare cu Sofia Bobernagă) bălţile și iezerele: Bădelnicu, Dracile, totul de altă origine. Manta provine din
care a stabilit data adunării Societății de Belle-
(Chișinău, 1981) și a intervenit cu autoritate Rătundu, Barcu, Tinosul, Răcăriu, Liș- antroponimul Manta (Mantea, Mantu), și
Arte tocmai atunci, pentru ca nunta să treacă
întru apărarea monumentului lui Ștefan cel teavu, Bătcăria. Numeroase sunt gârlele de asemenea Bardar, Căpriana, Cornești,
pe neobservate de către jurnaliștii dornici de
Mare și Sfânt de fiecare dată când autoritățile și gârliţele: Gârla Mare, Bălacea, Cârjoaia, Mereni, Pălăria, Rusești, Vulcănești, Zbie-
senzațional.
sovietice se arătau incomodate de acesta. Surda. Lacurile și bălţile au multe ostroave roaia din antroponimele Bardor, Chipri-
Fiind secretar al Societăţii Artiștilor Plastici
Spre sfârșitul vieții și-a găsit locul într-un azil și popânzacuri plutitoare, sunt împânzite an, Cornea (Cornescu), Mărea, Palarie,
din Basarabia, Olga Plămădeală a promovat în
paginile revistei „Viaţa Basarabiei” artiștii basa- de bătrâni, uitată de mulți contemporani de-ai cu stuhării întinse și grinduri înierbate. Rusu, Vâlcan (Vălcan), Zbiera (Zbierea).
rabeni care-și prezentau expozițiile la Chișinău săi. A murit la 10 martie 1990, la vârsta de 94 Deosebit de pitorești și atrăgătoare sunt Etimonul Manta reprezintă un nume de
și alte orașe. Ei i se datorează în mare parte inau- ani. Pe ultimul său drum spre cimitir, sicriul toate aceste locuri încât nu-ţi obosesc persoană rar întâlnit în zilele noastre, dar
gurarea mult-visatei Pinacoteci a municipiului răposatei a fost oprit preț de o clipă în fața sta- privirea de a le admira frumuseţea. frecvent atestat în trecut.
Chișinău, în anul 1939, prima instituție muze- tuii lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Piața Marii Rămâi încântat mai ales de semnificaţia În toate timpurile satul avea o popula-
ală cu activitate orientată spre colecționarea, Adunări Naționale din Chișinău, pentru un denumirilor pe care le poartă: Barcu „lac ţie sedentară și destul de numeroasă, cu
conservarea și popularizarea operelor de artă ultim omagiu înainte de a merge să i se alăture mic, băltiţă”, Lișteavu „lac cu apă limpede”, un potenţial economic dezvoltat. Aceasta
plastică din Moldova. Această pinacotecă, care soțului în somnul de veci. Vasile Malanețchi, Răcariu „lac bogat în raci”, Bătcăria „lacul o mărturisesc indicii de ordin econo-
conținea circa 160 de lucrări ale artiștilor plas- prof.univ., director al Muzeului Național de pelicanilor” etc. Mult grăitoare, pline mic și demografic ce vizează anumite
tici români și basarabeni, participanți la Salonul Literatură „M. Kogălniceanu”, scria în artico- de înţeles sunt și numele de locuri din etape din cursul sec. XIX – XX: 91 de
X al Societății de Arte Frumoase din Basarabia, lul „Legatarul testamentar al artistului”, că a cuprinsul moșiei satului: Lunga, Scurta, gospodării ţărănești, moșia aparţinând
a fost precursorul Muzeului Național de Artă fost condusă pe ultimul drum „femeia cea mai Strâmba, Chetrăriile, Valea Ţapului, Zăvo- spătarului Matei Râșcanu, cu 1150 fălci
Plastică, care și-a avut sediul în casa Herța, casa bogată și cea mai sensibilă a acestui secol, care, iu, Coșeriu, Podișu. Unele denumiri te lasă de pământ, inclusiv 100 fălci de pădure,
primului primar al Chișinăului după Marea ironia sorții, a trebuit să moară, săracă și uitată, mult să meditezi asupra provenienţei lor: 300 fălci de fâneţuri, 200 fălci de pășune,
Unire din 1918 (Vladimir Herța). Un an mai într-un azil”. Vintelești, Baraghina, Goghia. 60 fălci de vii și livezi, 6 mori de vânt și
târziu, marele sculptor Alexandru Plămădeală Silvia URSUL Îţi trezesc curiozitatea și unele cuvin- 2 mori cu tracţiune de cai (1817). La
te pe care le folosesc în graiul lor local- reforma agrară din 1918 – 1924 cei 176
nicii. Rostul și înţelesul lor le cunosc aici locuitori au fost împroprietăriţi cu 856

SATELE MOLDOVEI
și mic și mare: arcaci „ramificaţie mică a ha de pământ (1922); 2140 de locuitori,
unei văi”, japșă (japce) „lac cu stufării și primărie, 2 școli primare, poștă rurală,
păpuriș”, pănoagă „stuf verde”, boroscai post telefonic, Banca Populară de Con-
„scai ghimpos cu flori mari de culoare sum, moară, fabrică de ulei, gospodării
violetă”, popânzac „insuliţă plutitoare, piscicole ș.a. (1937). Biserica Sfinţii

D
ragi cititori, locali- formată din rădăcini de stuf și nămol”. Arhangheli Mihail și Gavriil (din 1880).
tatea din imaginea Sunt cuvinte vechi românești, păstrate Obiective actuale din patrimonial
publicată în numărul din moși-strămoși. social, economic și cultural al comunei:
aprilie ale revistei NATURA Satul are o istorie veche și bogată în întreprinderi agricole, agroindustriale și
este Unguri, Ocniţa. A fost evenimente, fapte și întâmplari. Primele piscicole, apeduct, instalaţii de alimen-
atestat documentar la 1629, menţiuni documentare, care probează tare cu gaz lichefiat, Centru de sănătate,
fiind astăzi situat pe malurile existenţa acestei așezări, datează din Gimnaziul ,,A. Mateevici”, grădiniţă de
abrupte deasupra Nistrului. secolul al XV-lea. Istoricii identifică copii, casă de cultură, bibliotecă, libră-
Satul a fost lovit de o mare localitatea cu satul Măneștii atestat rie, oficiu de telecomunicaţii, stadion.
nenorocire: pe terasele de în anul 1436. Măneștii figurează și în Monument al gloriei militare.
mijloc și superioare, unde hrisoavele domnești din 13 iunie 1436 Personalităţi: Alexandru Arseni,
se află mai mult de jumătate și din 11 august 1479, fiind menţionat doctor în drept, profesor universitar, Ion
din casele satului, a dispărut apoi, la 2 februarie 1503, cu denumirea Neagu, inginer-hidrotehnician, ex-depu-
apa din fântâni, din cauza că Seliștea lui Manea. Prin acest act, Ștefan tat în Parlamentul Republicii Moldova;
ucrainenii au contruit rezervoare uriașe de apă și hidrocentrala de la Novodnestrovsk. Răs- cel Mare donează Mănăstirii Putna mai Manole Neagu, cercetător știinţific,
punsul acesta ne-a venit de la Natalia Luca din Ialoveni. Premiul - „Ghidul tineretului pri- multe sate și moșii de stânga Prutului, în traducător, editor; Ion Furnică, dansator,
vind biodiversitatea”, editat în limba română cu sprijinul GEF SGP Moldova. ţinutul Tigheciului, între care și Boiștea, artist emerit; Larisa Arseni, interpretă de
Continuăm concursul. Doritorii de a participa la competiție urmează a expedia la și Fărcenii de pe Frumoasa. Manea va muzică populară.
redacție următoarele date: denumirea satului din imagine, anul atestării, faptele, evenimen- fi fost conducătorul obștii sătești din Manta e o veche vatră de viaţă stră-
tele, locurile, monumentele sau personalitățile prin care este cunoscut în republică. Puteţi partea locului (judele, vătămanul) sau moșească, istoria ei constituind doar un
expedia și fotografii proprii la concurs, însoțite cu date despre localitate. Data limită - ziua proprietarul moșiei locale, după care a crâmpei din istoria milenară a neamului
de 30 a fiecărei luni. fost denumit satul. nostru.

14 Viața naște viață, energia naște energie. Doar cheltuindu-te pe tine devii bogat. Sarah Bernhardt
Iunie 2018 «NATURA» LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
Scrisoarea lunii
CE NUME PURTĂM
Copilăria mea şi Dumnezeu Dr. Maria COSNICEANU

...Îmi stăruie în memorie câteva mirifică, inexplicabilă, răscolitoare. Mai apoi, devenind
momente legate de copilăria mea elevă, am fost frustrată de aceste sărbători ale sufletului, BOŢU. BOŢAN
și de Dumnezeu. Până a fi elevă, a trebuit pe ascuns să mă duc la biserică sau... să nu mă
Numele Boţu a provenit dintr-o poreclă care are la
veneam la biserică, de obicei, cu duc! Într-un fel, să-mi refuz acea bucurie de contactare cu
una din bunici. De fiecare dată misticul. Iată atunci s-a produs dedublarea fiinţei mele... bază cuvântul boţ, cu sensul „cocoloș, bulgăre, ghemo-
treceam pe lângă peretele pictat Mi-amintesc, am venit acasă într-o zi și i-am declarat toc”. Și azi, drăgostind un copil, i se spune boţ, boţișor
din holul bisericii, ascunzându-mă mamei că „nu există Dumnezeu” (ni se spusese la școală). cu ochi.
după șalul bunicii. Tabloul înfăţișa Atunci am primit o palmă neașteptată peste gură, iar Conform atestărilor documentare, Boţu(l) a circulat, ca prenume și
un șirag cu oameni despuiaţi și care fraza: „Să nu mai spui niciodată nimănui așa ceva!” mi-a ca patronim pe întreg teritoriul dacoromân, în diferite forme: Boţ, Boţu,
la un moment dat se bifurca – unii urcau la cer, iar alţii, rămas pentru totdeauna în memorie. A fost unica și cea Boţa, Boţea, Boţan, Boţoc, Boţoacă, Boţoagă, Boţescu etc. În documentele
împinși de michiduţii sprinţari, nimereau în cazane mari mai dureroasă palmă primită de la mama. În acea clipă basarabene, la 1573, este atestat prenumele Boţul: Boţul, slugă domnească.
sub care aceiași draci puneau lemne pe foc. Imaginea am înţeles că sunt în lumea aceasta lucruri sfinte pe care În documentele moldovenești, la 1595-1604, este atestat Boţul, păstor, la
mă înfricoșa! Bunica, dar și mama mi-au spus că asta nu trebuie să le blamezi, nici să le schimbi cu ușurinţă 1619-1623 – Boţul, fiul lui Andreica ș. a. De la Boţul, cu sufixul augmen-
o păţesc acei care spun minciuni și fac rele – ajung în pe vorbe gratuite. Din acel moment, cred, am început a tativ -an, a apărut numele Boţan, cu sensul „boţ mare” adică „zdravăn,
iad, unde satana își bate joc de ei! Conta să trec pe lângă împărţi lumea în două: cea dinlăuntrul fiinţei mele și
viguros”, nume frecvent atestat în documentele basarabene. La 1774, în
acest perete ameninţător, pentru că în lăcaș, de sus de pe cea văzută de lume – dinafara mea. Adânc în sine L-am
ascuns pe Dumnezeul despre care n-aveam voie să vor- Târgul Orheiului sunt înscriși Dumitru Boţan, birnic și Ion Boţan, mazil. La
podul ca o boltă, mă privea Domnul Iisus Hristos, iar de
besc în public (dar care mă domina prin curiozitatea de 1817 un Vasile Boţan adresează o scrisoare diaconului de Dângeni. La 1827
pe pereţi, din icoane, mă urmărea Maica Domnului și alţi
sfinţi care-mi inspirau încredere. Deși aveau priviri reci, a-L cunoaște și, mai ales, de a-L reabilita!). Trebuia să-i un Costache Boţan este martor la o foaie de zestre. De la Boţul, cu sufixul
statice, mă încurajau. O bună jumătate de slujbă cercetam tac numele, ca să nu supăr, să nu fiu luată drept o proastă, diminutival-dezmierdător -oc, specific pentru numele din Ardeal (de ex.,
chipurile sfinţilor din icoane. Cu urechile, însă, ascultam iar din această teamă acceptam teoria inexistenţei Lui. Mihoc < Mihail), a apărut numele Boţoc.
cântările care mă răvășeau pe dinăuntru. Dar, până la Treptat această separare a lucrurilor deveni ceva Azi, în republică, numele Boţoc este purtat de 328 de persoane, Boţu - de
urmă, mă plictiseam... obișnuit. De parcă ar fi vieţuit în mine (dar și în lume!) 251 de persoane, Boţul - de 26 și Boţan - de 1214 persoane.
Totuși, ceva mă atrăgea, mă ademenea să vin, în acel două fiinţe absolut diferite, aflate într-o contradicţie
spaţiu unde părea că domină o lume a cuminţeniei și a inexplicabilă.
frumuseţii ascunse. Atunci nu-mi dădeam seama. Abia Trăirea mea de atunci, pe care încerc s-o explic acum,
domina tulburând, bănuiesc, starea de spirit a colegilor
PASCAL
acum realizez că, pentru mine, copil născut la ţară, clipele Printre numele provenite de la numirile de sărbători creștine este și
de prezenţă la acele ritualuri au constituit primul contact mei, a generaţiei mele...
Pascal. Încă din sec. al IV-lea, în textele latinești din apusul Europei este
cu arta cromatică și cea corală. Trăiam în biserică o stare Claudia PARTOLE
atestat numele Pascalis. Din latinescul Pasca în Evul Mediu s-a format
derivatul paschalis „pascal, referitor la Paști”, care începe să fie folosit ca
nume de botez pentru copiii născuţi în perioada răstignirii și învierii lui
Cântare codrului Iisus Hristos sau fiind luat din calendar, unde apar mai mulţi sfinţi cu acest
Codrule, când am plecat, Altă dată m-am întors nume. Numele Pascal se răspândește în apusul și răsăritul Europei. La
Te-am lăsat verde brodat, Îți era frunzișul jos români prenumele Pascal a pătruns prin purtătorii greci. În documentele
Flori pe sus și flori pe jos Dezgolit și amorțit Ţării Românești începe să apară de la 1428 sub forma Pascal, iar cu forma
Mantie de Făt-Frumos. Și de cântec părăsit. Pascale apare în 1594.
Cercetătorii au constatat că prenumele Pascal cunoștea mai mare răs-
Codrule, când am venit, Codrule, eu nu mai plec, pândire în Moldova, mai cu seamă în judeţele Vaslui, Iași, Botoșani, Galaţi,
Te-am găsit îngălbenit Rămân viața să-mi petrec, Bacău. Forma Pascali reprezintă o adaptare a formei grecești Pascalis. De
Aur sus și aur jos Lângă tine, lângă neam la Pascal s-au format derivatele Păscălin și femininul Păscălina, frecvente
Mantie de Făt-Frumos. Și cu doina ce o am! în sec. al XVI-lea în Moldova, în aceleași judeţe.
Vedere a Codrilor în apropiere de Iurceni Conform atestărilor documentare, prenumele Pascal a fost destul de
Ion TELEMAN, Iurceni, Nisporeni
răspândit și în Basarabia. Aducem doar câteva date. La 1616 este atestat
un Pascal, tatăl lui Martin din Vorniceni, la 1669 în ţin. Lăpușna – Păscă-
Din poșta redacţiei lina, fata lui Vlasin, la 1751 - un Pascal de pe moșia Petecul, ţin. Orhei, la
1768 – un Pascal sân Isac din Spărieţi, ţin. Lăpușna ș. a. În Recensământul
Moldovei de la 1774 Pascal apare ca nume de familie, în ţin. Orhei-Lăpușna
Cum o mahala întreagă a pedepsit hoţul sunt atestaţi: Iosâp Pascal în Seliște, Năstasă Pasca în Zberoaia, Andrei Pas-
cal în Hâncești, Vasile Pascal în Berezlogi, Andrei Pascal în Șercani. Forma
Amintiri de acum șase decenii jumătate Pascali se întâlnește în povestirea lui M. Sadoveanu La taica Pascali, din
care se înţelege că acesta era un grec ce ţinea o cârciumă în Iași. Prenumele

L
a Paștele Blajinilor și anul acesta m-am întâlnit cu Nicu- piață?”. Acela s-a speriat și a dat să feminin Păscălina din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea nu mai apare în
lai la cimitir. Pe neobservate ne-am cufundat în amintiri. fugă. Atunci, moș Pavel, înțelegând documente, dispărând și din circulaţie.
Povestindu-i pe sărite cum a fost prădată casa noastră, că ceva nu-i curat la mijloc, a strigat Azi, în republică, cu numele Pascal sunt înscrise – 3247 de persoane, cu
Niculai mi-a spus că așa crâmpeie din viață merită a fi scrise din toate puterile: „Hoții, măi, săriți numele Pascalu – 52 de persoane, Pascale – o singură persoană.
oameni buni, hoții!”. Acela a lut-o
pentru istoria acestui pământ. la fugă pe lângă fântână spre lanul
Andrian BALICA, mama Nadea și oaspetele, eu și sora
Adelina (bunica era la țară), am plecat
cu popușoi. Moș Filip, ajungând la
fântână, aruncă cu ulciorul în hoț și
VERDEȘ
73 ani, Chișinău
continuă să strige tare: „Hoții, măi, în Numele Verdeș provine de la adjectivul verde (culoarea frunzelor, a
la piață, dis-de-dimineață. Pe la ora 11
la amiază, Gheorghe Bostănică, fecio- popușoi”. Peste câteva clipe au intrat ierbii), care are în limba română mai multe sensuri, unul din ele referi-
Nu-mi amin- tor la oameni este „voinic, viguros; curajos, îndrăzneţ”. De ex., la Vasile
rul mai mare a lui Vasile Bostănică (în în popușoi Andrei, feciorul lui Petrea
tesc ce nume Alecsandri, în legenda Dan, căpitan de plai, hanul Ghirei zice despre Dan:
ograda lor se făceau mături), alerga și a Mărioarei Bostănică. Dintre
purta mahalaua
gâfâind prin piață și ne striga de depar- fântână au intrat apoi moș Filip cu „Având o viaţă verde în anii tinereţii/ Și albă ca zăpada în iarna bătrâneţii”.
noastră, însă când
te: „V-o prădat, duceți-vă mai repede feciorul Andrei Pădureț de 26 ani. De la acest sens atribuit unei persoane a apărut numele Verde, la care s-a
alții auzeau că S-au vânzolit vreo jumătate de oră
trăiesc la capătul acasă că v-au prădat”. Cum mâncam adăugat sufixul diminutival-dezmierdător -eș, formându-se numele Verdeș.
harbuz la o masă din piață, am lăsat și au ieșit din popușoi cu hoțul legat În documentele moldovenești este atestat numele Verdeș: Cozma Verdeș
grădinii lui Pavel Mămăligă, lângă cu mâinile la spate. L-au adus în cen-
totul și am rupt-o la fugă spre stație (1612), Verdiș (1614), Verdiș, vătav mare din ţin. Tutova. În documentele
moș Filip Pădureț și Toader Răileanu, trul odăii, l-au legat de scaun și sub
și am urcat în „cursă”. Trecând gara, basarabene, la 1669, este atestat satul Verdeșeni (Verdășănii pe Vladnic). La
imediat se orientau exact. Mâca Maria țeava armei de vânătoare stătea ca un
dealul lui Zlotea, „Tăbăcăria” și ajun- 1774 este frecvent atestat numele Verdeș: Ștefan Verdeș, în Chiţcani; Simion
(mama lui tata), venind aici din județul gând la strada 118 am luat-o la fugă. miel. Între timp, din mahala și de mai
Soroca, a cumpărat casa prin anii 30, departe, s-a adunat lumea să-l vadă Verdeș, în Hârtop; Arhirii Verdeș, în Gheţeoani (azi Visterniceni) ș. a.
Aveam un km până acasă. Țin minte
casă în care m-am născut în 1945. Se că oricât de tare mă străduiam, nu-l pe hoț, formând un rând ca la mau- Azi, în republică, cu numele Verdeș sunt înscrise 2356 de persoane.
afla pe strada Botanica 118, la întretă- puteam ajunge din urmă pe oaspetele soleu. Intrau, îl scuipau, îl loveau cu
iere cu strada Rovenscaia. Țin minte nostru, chiar dacă avea vreo 140 kg. La picioarele și îi mai spuneau și câte un
apa mare care ocupa tot drumul după poarta noastră, spre fântâna lui moș cuvânt „dulce”. Peste o oră de la școala Colegiul redacţional:
ploaie, vacile, oile, caii ce țineau calea Filip, stătea lumea în rând la intrarea de viticultură l-au adus pe milițianul
la abatorul de la Muncești, omătul în ogradă, iar cei din ogradă – în casă. de sector și am aflat că acest rus tocmai Alecu Reniţă (redactor-şef), Orice articol publicat în revista
de peste 2 metri ce acoperea complet M-am apropiat de coada rândului, însă din Crasnodar tocmai se eliberase din Lilia Curchi (redactor-şef coordonator), „NATURA” reflectă punctul de vedere
drumul spre biserica Sf. Dumitru și m-a recunoscut cineva dintre oameni pușcărie. Pândise plecarea noastră al semnatarului şi poate să nu coincidă
școala nr. 13 (astăzi Stația tânărului Paraschiva Mămăligă (secretar),
și m-a dus direct în casă. În mijlocul de acasă, rupsese belciugul din ușă și cu cel al redacţiei.
naturalist Botanica). casei am văzut un om zdravăn, roșu, umpluse sacul cu ce-i trebuia. Petru Pascaru (designer), Ionel Căpiţă,
Din 1950 tata lucra mecanic la cu ochii albaștri, legat de scaun. Dar Această istorie întâmplată pe când Dinu Rusu, Gheorghe Budeanu, Vlad Pohilă, Adresa redacţiei: str. S. Lazo, nr.13,
direcția Căii Ferate. În fiecare an venea ce s-a întâmplat? aveam 9 ani îmi stăruie vie în memo- Aurelian Silvestru, Sorenela Reniță, Silvia Ursul, or. Chişinău, 2004, Moldova
cu testarea și controlul unul de la Mos- În dimineața ceea, cu ulciorul rie, amintind de timpurile când vecinii Sânziana Pop (săptămânalul „Formula AS”), tel./fax: 23-71-49
cova – Valdemar Ciandațki. Se trăgea în mână, moș Filip, coborând de pe erau adevărați gospodari, neînfricați, E-mail: natura@natura.md
Cristian Lascu („National Geographic”
din poleci. Nu-i suferea pe ruși, era prispă spre beci, a aruncat privirea solidari și devotați. Astăzi, eroii și Pagina WEB: http//www.natura.md
specialist puternic în mecanică, dar, spre ograda noastră și a văzut un majoritatea martorilor oculari a aces- România), Mihai Ogrinji („România
facebook.com/Natura.md
principalul, era om simplu, binevoitor, om zdravăn cu un sac mare în spate, tui eveniment s-au rărit, luând locul în Pitorească”), Dan Hazaparu (FDDR),
cinstit și bun la suflet. mergând de la ușă spre portiță. Moș cimitir. Dumnezeu să-i ierte. Să trăim, Vasile Şoimaru, Elena Scobioală, Ioana Tipar: Editura „Universul”
Într-o duminică a anului 1954, Filip strigă: „Stai, măi, om bun, ce să-i pomenim, și nu doar la Paștele Bobână, Ludmila Hârjău, Lilia Cazacu. Tiraj: 5000 ex. Comanda: 821.
între august și septembrie, tata Pavel, cauți acolo? Ce a venit Pavel de la Blajinilor. Ei merită ceva mai mult.

Nu rupe firul unei prietenii, căci, chiar dacă îl legi din nou, nodul rămâne. Octavian Paler 15
LUNA LUI CIREŞAR Iunie 2018

Duminica Mare, la Domulgeni, pe mal de Răut


D
rumuri, istorii, povești,
destine… Un noroc, un
mare noroc e să cutreieri
acest pământ binecuvântat de
Cel de Sus cu de toate, să asculţi
vorbe frumoase despre oameni
și locuri și să răsfoiești file pline
de evenimente și fapte. Satele
noastre impresionează în orice
anotimp al anului – fie prin pei-
saje deosebite, fie prin tradiţii
și obiceiuri interesante, fie prin
gospodarii desăvârșiţi pe care-i
are. De Duminica Mare, am
fost provocaţi să ne întoarcem
la istorie, să vedem cât de bine
ne stă în portul neamului, să
înţelegem povestea firului lucrat
cu migală și suflet, să ascultăm La Domulgeni a fost și o sărbă- Dacă privești Domulgeniul de
cântecele neamului, să admirăm toare a portului popular, artiștii pe stâncile milenare ce străjuiesc
jocul acestui pământ. locului și oaspeţii de onoare purtând Răutul, ai impresia că e un muzeu
cu mândrie bijuterii vestimentare în care încape tot ce înseamnă un sat
Dinu RUSU de toată splendoarea. O frumoasă basarabean. E fascinant să vezi cum
foto de autor expoziţie cu ii, cămăși tradiţionale, mai răsar căsuţele mici, iar printre
brâie, covoare a întregit atmosfera de ele stă biserica. Parte din istorie,
Pe mal de la Domulgeni. Le-am furat cu ochiul, biserica Sfântul Ierarh Nicolae, a
Răut, la Domul- am încercat să le descopăr poveștile, fost înălţată la 1862. Atunci când
geni, Florești, tainele firelor aranjate ca într-un ateii sovietici au dorit să închidă
l a Fe s t i v a lu l veritabil tablou. Artistul, meșterul, lăcașul, la 1952, oamenii locului au
Turistic Naţio- este, însă, cel care mai bine poate ieșit cu topoare și furci pentru a o Ansamblul „Liliacul”
nal „Duminica Mare” am găsit un spune cum pânzele și aţele ajung apăra. Astfel, și-n anii dezmăţului
expozeu al vieţii de la ţară, plină adevărate comori în lada de zestre urss-ist a funcţionat biserica de la
de farmec, de culori, de arome, de a neamului. Domulgeni.
sunete. Evenimentul s-a dovedit a fi Meșteriţa Maria Ciobanu de Deși e atestat documentar la 1611,
mai mult decât cultural și turistic – la Cătranâc, Fălești este cea care rădăcinile îi sunt mult mai adânci,
a fost o lecţie a neamului, o lecţie a lucrează cu multă dăruire la portul dovadă fiind vestigiile paleolitice
comunităţii care își deschide inima popular. Vorbește cu mari emoţii care arată că primii oameni s-au
pentru toţi, de măreaţa sărbătoare despre părinţi și bunici și ori de câte stabilit aici acum mai bine de 14
Duminica Mare. ori i se ivește ocazia spune cu mân- mii de ani. Muzeul satului ocupă un
Casele de la Domulgeni – prin drie: „Dragostea pentru tot și toate loc aparte în peisaj. O mulţime de
camere împrăștiate florile de coro- vine de-acasă”. A schimba o vorbă cu vestigii ale trecutului pot fi văzute
vatic, pe la porţi - frunze de nuc, tei meșteriţa Maria Ciobanu înseamnă aici. Acesta a fost deschis în 2010, de
sau vișin, pe mal de Răut - minunatul a trăi o sărbătoare. Creatoarea de Rusalii, la prima ediţie a Festivalului
Festival „Duminica Mare”. Aici și-au valori și comori e printre oamenii Turistic Naţional „Duminica Mare”.
dat întâlnire cei care pun la loc de care își doresc să nu se piardă sufletul Potrivit responsabilei de muzeu, Ansamblul „Cimbrişor”
cinste tradiţiile și valorile neamului. satului, printre oamenii care iubesc Daniela Cotorobai, edificiul a fost
Oaspeţii au fost primiţi așa cum se neamul. construit acum aproape 200 de ani,
cuvine – cu bucatele alese și cuvin- O ascult și înţeleg că fiecare ie, iar de-a lungul a două secole a fost
tele frumoase. Oamenii locului fiecare catrinţă, cămașă are un traseu casă de locuit în care și-au dus tra-
sunt renumiţi prin modalitatea de sentimental, adică are o poveste. iul multe generaţii, care au păstrat
preparare a bucatelor din carne. Aici Maria Ciobanu a preluat frumos comorile și valorile neamului.
găsim și cele mai gustoase plăcinte și meseria de la alţi meșteri, a ascultat Domulgeniul are acel ceva care
sărmăluţe. sfaturile preţioase ale etnografului te îndeamnă să revii (de Duminica
Cine ajunge la Festivalul de la Varvara Buzilă. Astfel, încetul cu Mare eram pentru a doua oară în
Domulgeni înţelege că în spaţiul încetul a descoperit frumuseţea, dar această localitate de pe mal de Răut),
rural tradiţiile mai sunt păstrate și și încărcătura energetică pe care o au să admiri, să stai tăcut pe vârf de
avem cu ce ne mândri. Este a opta iile, catrinţele, cămășile populare. stâncă în faţa orizontului plin de
ediţie, iar lada de zestre e deschisă cu După ce am admirat și alte perle culori, forme și arome. Privindu-le,
aceeași dragoste. Succesul e asigurat vestimentare și decor, aduse de te lași dus de val și vrei și tu să fii
datorită partenerilor, localnicilor, meșteri din diferite zone ale Moldo- parte de poveste, una în care Marele
vizitatorilor, susţine iniţiatoarea vei, am gustat și din bucatele alese. Creator le-a orânduit pe toate cu Hora strămoşească
evenimentului-sărbătoare, președinta Un gust al copilăriei am regăsit în multă dragoste și pricepere.
Asociaţiei Naţionale de Turism Rural, cerbușca pregătită sub îndrumarea Orice călătorie ne oferă șansa de
Ecologic și Cultural (ANTREC), Tatianei Popa de la Muzeul „Casa a cunoaște mult mai multe - locuri,
Svetlana Lazăr. Potrivit ei, din 2016, Părintească” din Palanca, raionul oameni, tradiţii, destine. A porni
localitatea Domulgeni este înscrisă Călărași. în căutarea a ceva interesant este
pe traseul turistic de patrimoniu M-am rupt de toate, însă, pentru un exerciţiu al raţiunii, a reveni în
internaţional „Pomul Vieţii”, elaborat ca să halăduiesc și pe mal de Răut, același loc e o călătorie pentru amin-
de ANTREC- Moldova. dar și să-i cuceresc „înălţimile”. tiri frumoase.

Maria Ciobanu, meşter popular

Acest număr de revistă a fost tipărit cu sprijinul


Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Conţinutul
revistei nu reprezintă poziţia oficială a Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni.

ISSN 1857-2677

Râul Răut la Domulgeni 9 771857 267700