Sunteți pe pagina 1din 1

Dosarul nr.

2i- 651/15
HOTARIRE
(dispozitiv)
11 decembrie2015

mun.Chisindu

Curtea de Apel Chi;indu,


tn componen(d:
Pre;edintele ;edinlei, j udecdtor
Gretier

SergiuArndut
ConstantinFomenco

intentatdla cerereaintroductivddepusi de
examindndin gedin!6publicdcauzade insolvabilitate
cdtredebitorulOP"KlasicaForce"
SRL,c.f. 1013600029998,
cu sediulMD-3501,or. Orhei,str.Vasile
procesului
Lupp,36, privindintentarea
de insolvabilitate,
gi art. art.238-241
In conformitate
cu prevederile
art.art.5,7,30,34-35
Legeainsolvabilitdtii
CPC,
instanla dejudecatd

HorAni;rn:
Se constatdinsolvabilitateadebitorului OP"KlasicaForce" SRL, c.f. 1013600029998
Ei se
intenteazd
procesulde insolvabilitate
fald de OP"KlasicaForce" SRL, c.f. 1013600029998,
cu sediul
MD-3501,or. Orhei,str.VasileLupu,36.
Se ridicSdreptullui BodorinIgor, clp 0952411545723,
de administrare
a OP"KlasicaForce"SRL
gi i sepropunesd desemneze
in termende l0 zile de la dataadoptdriihot[rdrii de intentarea procesului
persoanlfrzicirpentruareprezentaintereselesocietdliigi ale asocialilor
de insolvabilitate,
reprezentant
qi a participain cadrulproceduriide insolvabilitate
din numeledebitorului.
Se desemneazd
al insolvabilitdliial OP"KlasicaForce" SRL, Cernei
in calitatede administrator
Igor,de{indtoral Autorizalieinr, 128din 14.01
.2014cu sediul:MD-2001,mun.
Chiginau,
str.Tighina,
49,of.4,etajul.2.
Sepunesechestru
pe bunurileOP"KlasicaForce'o
SRL $i pe corespondenfa
comerciald.
gi
Se suspendd
executarea
siliti
asupra
urmdririleindividuale
bunurilorOP"KlasicaForce" SRL,
precum gi curgereaprescrip[ieidreptului de a cere executareasilitd a crean{eloracestoracontra
debitorului.
Sepunesubinterdiclieinstrdinarea
de cdtredebitorulOP"KlasicaForce"SRL a bunurilorsale.
Seobligddebitorulde a transmiteadministratorului
insolvabilitelii,
in cel mult 3 zile lucrdtoare
de la
cerere,informatiilesolicitatede acesta,apreciateca fiind necesare,cu privire la activitateagi la
patrimoniulsdu,precumgi documentele
activitSliieconomicegi documentele
de evidentdcontabild,
inclusivgtampilaintreprinderii,
carevor fi re{inutede administratorul
insolvabilitdlii
spredocumentare.
insolvabilit6ili
CerneiIgor:
Seobligdadministratorul
a) sd notifice creditorii OP"KlasicaForce" SRL despreinregistrareacererilorde validare a
creanlelorin vedereaintocmirii tabeluluidefinitiv a creanfelor,precumgi un apel special,adresat
creditorilorgarantati,de a precizaneintirziatbunurileasupracdroradefin un drept de preferintd,in
procesului,
careexpirdla 25.01.2016;
termende cel mult 45 zilede la intentarea
b) sd facd un apel specialin adresacreditorilorgarantalicu propunereade a precizaneintdrziat
bunurileasupracdroradelin un dreptpreferenlial;
gi sd prezinteinstanleide insolvabilitate,
c) sdverifice,sdintocmeascd
tabeluldefinitival creanlelor
gi un raportamdnuntitasupracauzelorgi imprejurdrilor
careau condusla insolvabilitate,
cu menlionarea
persoanelor
cdrorale-arfi imputabileqi premiseleangajdriirdspunderiiacestora
in condiliilelegii, nu
mai tdrziu l5 zile lucrdtoarede la expirareatermenuluiprevdzutla inaintareacreanfelor,adic[ pinl la
datade 09.02.2015
Se stabileqtegedinlade validarea creanfelorgi prima adunarede raportarecarenu va dep[gi30 de
zile calendaristice
de la expirarea
termenuluiprevlzutla lit. c), adicdpe datade 10.03.2016
ora 10.00.
Dispozitivulprezenteihot[rdrise public[in MonitorulOficialal R
e n d e l0 zile de la data
adoptdrii.
Hotdr6reaestedefinitivS,dar poatefi atacatdcu recursla C u
in termende l5
zile de la pronunfare.
PreEedintele;edin(ei,
Judecdtorul Curlii de Apel Chi;indu
Copia corespundecu originalul

rndut