Sunteți pe pagina 1din 4
ANUI privind organizarea si desfisurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat intereselor Republicii Moldova Acest concurs se organizeaza in conditiile Hotdririi Guvernului nr.764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului in instanfele judecdtoresti si in institutiile de arbitraj nationale si internationale (publicata la 19.10.2012 in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-220), gi in corespundere cu Ordinul Ministrului Justitiei nr 698 din 16 decembrie 2015 cu privire la organizarea si desfagurarea concursului pentru selectarea reprezentantilor intereselor statului in institufiile de arbitraj internationale si desemnarea componentei nominale a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentantilor intereselor statului in instanjele judecdtoresti strdine si in institujiile de arbitraj internationale (in continuare - Comisia ‘de selectare), in vederea revendicarii unui vas de argint din epoca antichitatii, scos fraudulos peste hotarele yar gi retinut de organele de urmarire penala ale Republicii Federale Germania. Datele generale privitoare la cauzii se rezuma la urmatoarele. in anul 2006 Procuratura Generala, din Darmstadt - Frankfurt pe Mein (Republica Federal Germania) a intentat un proces de uurmarire penald a unui comerciant de antichitati, Acestuia i se imputau printre altele si definerea ilegalt a tri piese arheologice aduse din Moldova; o piesa arheologica de circa 250 mii de Euro find sechestrata (Talger de argint cu bustul uni zeu in partea sa centralé, din perioada Imperiului Roman, secolul IIe. n). invinuitul cercetat penal in acest caz a fost achitat in 2014. A vedere fapful c& anterior instrumentarii dosarului invinuitul era posesorul vasului de argint revendicat de cétre Republica Moildova, procuratura se obligh si-i restituie bunul, daca Republica Moldova nu intreprinde mésuri de recuperare a acestuia in termeni proximi, 1. Data, ora si locul desfisurarii concursului Concursul se va desftisura prin deschiderea ofertelor in ineinta Ministerului Justifiei al Republic Moldova: Republica Moldova, MD - 2012, mun. Chisindu, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 216 pe data de 21 ianuarie 2016, ora 10.00. Participanfii la concurs sau reprezentantii acestora au dreptul sa. participe la deschiderea ofertelor. IL. Cerinfe fafa de candidat: = la concurs poate participa orice persoana fizicd care define licen de avocat, precum si birourile individuale sau asociate in companiile de avocati locale sau strdine, care au calificarea si abilitatile profesionale necesare si care au dreptul (licenfa) sa exercite profesia de avocat, si pledeze si si actioneze in numele clientilor lor si si-i reprezinte in instantele de judecat din Republica Federal Germania; = in cazul avocatilor straini/companiilor de avocati straine este obligatoriu ca acestia sé participe la concurs in parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocati din Republica Moldova; = si aiba experienta de reprezentare in fata instantelor judecatoresti straine; = si aiba experienta in domeniul reglementarilor dreptului international privat; ~ s& fi participat in calitate de reprezentant cel puin o data, in ultimii cinei ani, intr-un caz din instanfele judecstoresti straine care a avut drept obiect un litigiu. similar de revendicare a dreptului de proprietate asupra unui bun din antichitate. = sAcunoased limba de lucru ale instanfelor judecitoresti care urmeazA s& examineze litigiul IIL. Evaluarea ofertelor Ofertele vor fi examinate in mod confidential, iar cistigdtoare va fi desemnatd oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite si va fi cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico- economic. La evaluarea ofertelor vor fi considerate urmatoarele avantaje dac& candidatul: = are experienta in calitate de avocat de cel putin 7 ani - a avut castig de cauza in calitate de reprezentant in instanfele judecdtoresti din tarile ‘membre ale Uniunii Europene in ultimii cinci ani = a participat in calitate de reprezentant in solutionarea diferendelor cu privire la revendicarea dreptului de proprietate in cazuri similare din farile membre ale Uniunii Europene in ultimii einci ani. IV. Ceringe generale cu privire la prestarea serviciilor ~ acordarea de asistenta juridica Republicii Moldova in procesul de recuperare a vasului de argint din epoca antichitatii, scos fraudulos peste hotarele tarii si retinut de organele de urmarire penala ale Republicii Federale Germania; - analiza materialelor cauzei, a legislatiei aferente, precum gi a jurisprudentei relevante si lentificarea solutiilor juridice in scopul reprezentarii eficiente in instanfele de judecata din Republica Federala Germania; = participarea, in calitate de reprezentant al Guvernului Republicii Moldova, pe cauza sus- ‘numitd in instanjele de judecata din Republica Federala Germania ; - formularea, redactarea si prezentarea tuturor actelor de procedura necesare pentru exercitarea cu maxima diligenfa a atributiilor de reprezentare; = consultarea cu Republica Moldova a pozitiilor si actiunilor care urmeaza a fi intreprinse pe cauza respectiva; = informarea parfii reprezentate despre evolutia procesului, dupa ficcare sedinga sau actiune procesuala; = depunerea diligentei si prudentei maxime in scopul asiguririi reprezentarii interesclor Republicii Moldova in cele mai bune conditii. V. Lista documentelor pentru participare la concurs Setul de documente de participare ta concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie st cuprinda urmatoarele documente, in original sau autentificate, intocmite in limba de stat sau traduse, in modul stabilit de legislaie: 4) cererea de participare la concurs, adresata Comisiei de selectare; 4) documente dovedidoare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale: = pentru cabinetele/birourile asociate de avocati din Republica Moldova - copia buletinului de identitate, a licentei avocatului si/sau ale membrilor biroului asociat de avocati si certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde igi are/au declarat sediul; = pentru avocatii straini/companiile de avocati strine - actele de constituire si inregistrare, de atestare ori apartenenté profesionalé, in conformitate cu prevederile legislatiei din tara de origine; ©) curriculum vitae (CV) al avocatului strain/membrilor companiei de avocati care vor fi implicati in prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experientei relevante; @) prezentarea istoricului si a _experienfei_profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocati companiei de avocati locale sau strine; ©) documente doveditoare care si ateste faptul ci avocatul strain/biroul asociat/ compania de avocati strain& detin asigurare valabilé de raspundere civilé profesionala; A) oferta de pret pentru serviciile solicitate care va indica in Euro (EUR) suma limits maximala care poate fi solicitata pentru indeplinirea tuturor actelor necesare la fiecare etapi procesuali si utile in scopul reprezentirii intereselor Republicii Moldova pina Ia solutionarea definitiva a cazului de eatre instanga de judecata Preful total propus va include atit onorariile, cit si cheltuielile suplimentare (cum ar fi taxele si impozitele in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru indeplinirea serviciilor prestate, precum si cheltuielile legate de transport, cazare si alte cheltuieli (dupai caz)). Structura pretului pentru prestarea serviciilor solicitate va fi prezentata intr-un tabel care indica pentru fiecare categorie de personal aflat in componenta echipei de lucru, numarul total de ore estimat, tariful / onorariul pe ord, si suma totala a prefului estimata pentru prestarea serviciilor solicitate. ‘Suma cheltuielor suplimentare vor fi prezentate separat in forma de tabel. Prejul pentru serviciile solicitate va fi indicat in euro (EUR), ‘VI. Nu vor fi admisi si participe I concurs eandidafii = care au o vechime in profesia de avocat mai mic& de 3 ani; - care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconforma cerintelor stabilite; = care nu a prezentat setul de documente de participare la concurs in termenii stabil pet. VIII i la ‘VII. Pentru participarea la concurs nu se achiti taxa, VILL. Termenul-limits de receptionare si inregistrare a documentelor referitoare la concurs: 21 ianuarie 2016, ora 09.00, pe adresa: Ministerul Justifiei al Republicii Moldova: Republica Moldova, MD ~ 2012, mun. Chisindu, str. 31 August 1989, nr. 82, et. 1, bir. 128 (secretariat) tel. + (373 22) 201-431. persoana de contact Graur Violeta, e-mail: violeta graur@justice.gov.md. Ofertele se vor prezenta in plic sigilat fie prin posta, fie prin curier, la adresa si in termenul indicat. Plicul va confine inscriptia: ‘Nume participant “ “Participarea la concursul pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova. ‘A nu se deschide pini Ia orele 10.00, ora local, 21 ianuarie 2016. A se deschide doar de Comisia de Selectare”, IX, Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 (saizeci) zile de la data limita pentru prezentarca ofertei Presedintele sedintei, Viceministru al Justitiet, presedinte al comisiei oN Nicolae ESANU Secretarul Comisiei fe : Andrian FETESCU