Sunteți pe pagina 1din 3
06H 17. OF Ministerul Educatiei, Culturit si Cercetirii al Republicii Moldova ORDIN OBA dOft », 51 ‘mun, Chisinau Cu privire la tezele semestriale, anul scolar 2017-2018 in conformitate cu Codul educatiei nr.152 din 17.07.2014 al Republicii Moldova, Planul- cadru pentru invafamantul primar, gimnazial si liceal, anul de studii 2017-2018, Regulamentului privind evaluarea si notarea rezultatelor scolare, promovarea si absolvirea in invajaméntul primar si secundar i in scopul organizarii eficiente a evaluarilor semestriale in invatamantul liceal si cel profesional tehnic, anul scolar 2017-2018, Ministrul Educajiei, Culturii si Cercetarii emite urmatorul ORDIN: 1. Se aproba, in conformitate cu Anexa la prezentul ordin, lista disciplinelor scolare la care se vor organiza si sustine in anul scolar 2017 - 2018 teze semestriale in liceele, scolile profesionale, colegiile si centrele de excelenfa din Republica Moldova. 2. Agentia Nafionala pentru Curriculum si Evaluare va aduce la cunostinf& prezentul ordin Organelor locale de specialitate in domeniul invafamantului, directorilor colegiilor. centrelor de excelenta gi ai scolilor profesionale. 3. Directia invatamant profesional tehnic a Ministerului Educafiei, Culturii si Cercetarii gi Organele locale de specialitate in domeniul invayamantulu a) vor aduce 1a cunostinja directorilor institutiilor de invajamént din subordine prevederile prezentului ordin; b) vor organiza si desfaisura tezele semestriale in conformitate cu prevederile Regulamentului privind evaluarea si notarea rezultatelor scolare, promovarea si absolvirea in invatimantul primar si secundar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educafiei nr. 638 din 30.06.2016. 4. Domnul Anatolie TOPALA, director al Agentiei Nationale pentru Curriculum si Evaluare, domnul Valentin CRUDU, sef Directie invayamant general, domnul Silviu GINCU, sef Directie invagimant profesional tehnic, Ministerul Educaiei, Culturii si Cereetarii vor monitoriza realizarea prezentului ordin. 5. Controlul asupra realizarii prezentului ordin mi-1 asum. Ministru y \ {sonic BABUC Vieaclly Cre Lvanoy, 022 233282 oer ot eeel Anexa la Ordinul nr_ 367 din 08. 7/. 2017 ‘Tezele semestriale, anul scolar 2017-2018 ‘Tezele semestriale din sesiunea de iarnd Limba si literatura romana Clasa a XIE — | Limba de Clasa a XIFa, 2 | instruire Clasaa Xa Clasa a Xia liceele cw invagimant seral_ | E | (profilurile real, umanist) é “| Romana | Biologia ‘Matematica Limba de instruire | Chimia Limba straina Limba straina Matematica Informatica Matematica F fro Biologia | Matematica ‘Limba deinstraire Chimia Limba straina Limba straina Matematica Informatica Matematica Limba si literatura romani | Limba gi literatura roman | Limba si literatura romana Romani | Limba straina Literatura universal Limba de instruire Chimia Istoria roma | Limba strana Istoria romanitor si universal Istoria romanilor si universal Biologia universal E | Rusa Limba straina Literatura universal Limba de instruire Zz Chimia Istoria roménilor si Limba straina 5 Istoria romanilor si universal Istoria roménilor si universala Biologia universala Limba si titeratura romana | Limba gi fiteratura Limba si literatura romans uucraineand/bulgard/eagauz Limba si literatura romana Limba de instruire Tstoria romanitor si Limba de insiruire Istoria romanilor si universal Limba stra universal Geogeafia Proba de profilt® ° Proba de profil? Proba de profil* & | Rusa Limba de instruire storia romanilor si Limba de instruire Istoria romanilor si universal Limba straina universal Geografia Proba de profil? Proba de profil® Proba de profil Limba si literatura romana |_| Limba si titeratura romina__| Limba gi literatura romana Romina | Limba de instruire Fizica Limba de instruire Istoria romanilor si Geografia Limba straina | universala Proba de profil Proba de profil E Proba de profil B [Rust Limba de instruire Fizica Limba de instruire Istoria roménilor gi Geogratia Limba string | universal Proba de profil Proba de profil | Proba de profil Limba si literatura romana | Limba si literatura romana I Tezele semestriale din sesiunea de vard & || amass Clasa a Xa Clasa a Xa Clasa a XI, 2) eee liceele eu invaximant seral & Romana | Limba de instruire Geografia ~~~ Matematica Matematica Matematica Limba straina Fizica Istoria romanilor si Geografia z universal 2 [Rusa Limba de instruire Geografia Matematica Matematica Matematica Limba straina Fizica Istoria romanilor si ia universal literatura romina__| Romina | Matematica Informatica Istoria romanilor si universal Limba de instruire Fizica Limba straina z Istoria romanilor si Geogratia Matematica 2 universal & | Rusa Matematica ~~ [Informatica | Istoria romanilor si universalé S Limba de instruire Fizica | Limba straina Istoria romanilor gi Geogratia Matematica universal Limba gi literatura romana Romina | Limba steaina Fizica Matematica Biologia ¢ Proba de profil* Proba de profil* & | Rusa Limba straina “Fizica Matem: Biologia Proba de profil* Proba de profil® Romani | Limba strain Istoria romanitor i Matem: universal | Proba de profil Biologia UE Proba de profil & | Rusa Limba siraina Istoria romanitor i Matem: universal Proba de profil Biologi Proba de profil *Proba de profil pentru profilul Arte: Specializarea/ Sesiunea Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XI-a ‘Arte plastice [Tama | Desen Pietur’ ‘Compozitie | Vari | Istoria artelor plastice | Istoria artelor plastice Z| | Antateatralé [Tama | Arta actorulul ‘Arta vorbirii scenice | Migcarea seen Vari storia teatrului Istoria teatrului Ana lana Dans clasic Dans popular/Scenie/Sportiv | Istoria dansului coregraficd [Vag | Istoria dansului storia dansului Arte Muzica [Tama | Solfegiu/Teoria muzi ‘Armonia Teoria muzicii) Armonia Vari | Teoria muzicii Istoria muzieii