Sunteți pe pagina 1din 24
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARIRE or___ din Chigindu Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la tineret Guvernul HOTARASTE: Se aproba si se prezint& Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu privire la tineret, Prim-ministru PAVEL FILIP Proiect PARLAMENTUL REPUBLICH MOLDOVA. LEGE cu privire la tineret Parlamentul adopta prezenta lege organic. Capitolul 1 DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Obiectul si scopul prezentei legi (1) Prezenta lege reglementeaza principiile si obiectivele politicii de tineret, domeniile de interventie ale statului in domeniul de tineret precum si cerinfele faté de actorii politicii de tineret. (2) Scopul prezentei legi este asigurarea crearii oportunitatilor de participare si dezvoltare multilateral a tinerilor in vederea participarii active a acestora la toate aspectele vietii prin integrare si implicare deplina, prin acces la informare si servicii de calitate in educatie, sindtate si domeniul social-economic. Articolul 2. Notiuni principale in sensul prezentei legi, se definesc urmitoarele nofiuni principale: tindr/ai— persoand cu virsta cuprinsa intre 14-35 de ani; centru de tineret — organizatie necomerciala, ce reprezinti un serviciu sau un complex de servicii comunitare adresate tuturor categoriilor de tineri si are misiunea de a le asigura informarea, orientarea, consilierea, educarea si petrecerea timpului liber, contribuind la pregatirea integrarii sociale i profesionale tinerilor; comisie pentru politici de tineret - organ consultativ in domeniul politicilor de tineret, creat la nivel central si local intre autoritatile publice si sectorul neguvernamental; consiliul local al tinerilor - structura reprezentativa si de imputernicire a tinerilor c&rcia i se poate atribui statutul de organizatie necomerciala gi al c&rei misiune este Jamilie tindra —cuplu, format prin castitorie, in care unul dintre soti nu a atins virsta de 35 de ani; familie formata dintr-un singur parinte de pind la 35 de ani; educatori de la egal la egal — formatori si promotori ai anumitor idei in rindul persoanelor de aceeasi virst’/generatie; educatie informala a tinerilor - procesul real de invatare de-a lungul vieti, in cadrul c&ruia fiecare tinar isi formeaza atitudini, isi interiorizeazA sau clarific’ anumite valori, dobindeste deprinderi si cunostinfe din experienta cotidian’, valorificind influentele si resursele educative din mediul in care trdieste — de la familie si vecini, de la locul de mune& sau de joac’, de la piafi/ magazin, de la biblioteca sau din mass-media; educatie non-formald a tinerilor - abordare a educatiei prin activitafi in comunitate Sau programe, organizate in afara sistemului educafional formal, meniti si rispunda nevoilor cducationale ale tinerilor afirmata prin dobindirea si/sau dezvoltarea aptitudinilor si abilititilor necesare pentru a se adapta la un mediu in continua schimbare avind obiective clare de invatare; lucrator de tineret — persoand care presteaz& servicii pentru tineri si desfigoara activitafi de si pentru tineret; Jucru pentru tineret ~ orice forma de actiune complementar’ educatiei formale, oferita de un profesionist sau voluntar, organizati in scopul imbun&titirii dezvoltarii personale si sociale a tinerilor, conform necesitifilor si aspiratiilor acestora; organizafie de tineret — asociatie obsteasca, in care tinerii constituie cel putin 2/3 din numarul de membri si din componenja organelor de conducere, iar scopurile sale tinerilor si integrarea lor in viata Patrimoniu pentru politicile de tineret — bunuti imobile (edifici, spafii, constructii si terenuri aferente), destinate pentru activititile de tineret, care aparfin la data intratii in vigoare a prezentei legi domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale; servicii pentru tineri — ansamblul de masuri si activitati institufionalizate realizate pentru a raspunde necesitatilor tinerilor sau familiilor tinere; strategia de tineret — documentul autoritatilor administratiei publice cu privire la programul de abordare a politicilor de tineret, care include problemele si necesitatile tinerilor definite in timp, orientarea strategica, obiectivele strategice si masurile de implementare ale acestora; structurd de participare a tinerilor — model de organizare a tinerilor, intruniti pe baz de voluntariat si interese comune, formala sau neformala pentru a participa si contribui la viata public’. Articolul 3. Principiile politicii de tineret Realizarea politicii de tineret se intemeiaza pe principiile: a) cooperdrii intersectoriale — coordonarea intre institutiile statului si organizatiile de tineret care activeazi in domeniu, comunica, se informeazi si coopereazA intre acestea (actiuni coordonate intre organizafiile si structurile de tineret cu institutiile partenere din alte domenii in scopul atingerii obiectivelor comune); b) egalitafii — asigurarea echitatii si diversitatii tinerilor, fara nici o discriminare; ¢) informarii — institutiile de lucru cu tinerii si organizatiile de tineret informeazA tinerii cu privire la problemele, oportunitafile si drepturile acestora intr-o forma accesibila; d) participarii tinerilor — implicare activa a tinerilor la luarea deciziilor, consultari publice, realizarea de activitati ce se produc in societate si care ii vizeaz& in mod direct sau indirect; e) paritéyii - asigurarea reprezentirii si participarii tinerilor in raport egal cu autoritatile publice in procesul de luare a deciziilor care vizeaza tinerii; f) subsidiaritaii — deciziile care vizeaz tinerii sint luate la cel mai apropiat nivel decizional, precum si verificarea continua a necesititilor tinerilor la nivel national gi local; 8) transversalitagii — asigura politicii de tineret o abordare distinct in diferite domenii de activitate (educafie, sindtate, angajare in cimpul muncii, protectie sociala, antreprenoriat, cultura etc.) contribuind la crearea diferitor structuri de coordonare si cooperare in subiectele legate de tineret, precum si in elaborarea unor politici de tineret integrate (planuri, strategii, programe, proiecte). Articolul 4. Sfera de aplicare a legii Sub incidenta prezentei legi cad: a) ceti{enii Republicii Moldova cu virsta cuprinsé intre 14-35 de ani; b) cetajenii straini si apatrizii in virsté de 14-35 de ani, domiciliati in Republica Moldova; ) fami tinere; 4) autorititile administratiei publice centrale si locale, unitafile, institutile gi serviciile publice subordonate acestora; €) structurile de paritate de tineret; f) _ lucratorii de tineret; &) specialistii de tineret; h) organizatiile de si pentru tineret; i) centrele de tineret; i) consiliile locale ale tinerilor; k) structurile neformale de participare ale tinerilor; |) prestatorii de servicii tinerilor. Capitolul II. DOMENTILE DE INTERVENTIE ALE STATULUI PENTRU SUSTINEREA TINERILOR Articolul 5. Oportunitati economice (1) Statul stimuleaza initiativele antreprenoriale ale tinerilor prin: a) dezvoltarea cadrului normativ care asigura valorificarea potentialului antreprenorial al tinerilor; b) susfinerea inifiativelor tinerilor antreprenori prin dezvoltarea programelor de abilitare economicd a acestora; ¢) stimularea participarii tinerilor in cadrul programelor de suport si facilitatilor oferite de incubatoarele de afaceri; 4) susfinerea programelor de dezvoltare non-formala a tinerilor antreprenori in domeniul afacerilor; €) dezvoltarea instrumentelor de informare si de schimb de experienta pentru tinerii antreprenori; £) sustinerea si dezvoltarea programelor de antreprenoriat social; g) stimularea investitorilor privaji pentru susfinerea proiectelor antreprenoriale ale tinerilor. (2) Statal faciliteazd angajarea tinerilor in cimpul muneii prin: a) dezvoltarea serviciilor de consiliere profesional pentru tineri si crearea centrelor de ghidare in carier’; b) organizarea tirgurilor locurilor de munca la nivel nafional ramural si local; ©) susfinerea programelor de recalificare si reconversie a tinerilor; 4) efectuarea periodica a studiilor care reflect necesitatile si tendinele piefii muncii pentru tineri; €) susfinerea stagiilor de practicd in sectorul public $i privat; £) sustinerea tinerilor specialisti din domeniul inva{amintului si medicinei care aleg s& activeze in mediul rural; 8) promovarea si susfinerea activitajii de voluntariat, atit in sectorul public, cit si cel neguvernamental, prin intermediul politicilor de stimulare si recunoastere a voluntariatului ca experienti de munca. (3) Statul adopt masuri specifice pentru asigurarea tinerilor cu locuinfe, dupa cum urmeaza: a) sprijina constructia de locuinte, pentru tineri si familiile tinere; b) dezvolta politici privind procurarea locuinfelor de catre familiile tinere. (4) Statul ofer’ facilitati in domeniul educational ~ cultural si stimuleaza activitatile de cercetare prin: a) oferirea accesului gratuit la fondul de carte si la sursele de informare aflate in administrarea bibliotecilor publice; b) oferirea gratuit&tii privind taxele de admitere si de scolarizare pentru tinerii provenifi din centrele de plasament si din familii cu posibilitti financiare reduse; ©) atragerea in activitatile de cercetare stiintifica a absolventilor cu potential deosebit pentru domeniul in care isi desftisoara activitatea; 4) crearea mecanismelor de readucere in fara a specialistilor tineri care studiaz& sau au absolvit studii universitare gi cu experienta de munca fn strainatate, Articolul 6. Participare si dezvoltare multilateral (1) Statul asigura participarea tinerilor la procesul decizional prin: 8) sustinerea credrii structurilor de participare a tinerilor 1a nivel national si local si finanfarea acestora in limita bugetelor disponibile; b) implicarea tinerilor in procesul de elaborare, luare si implementare a deciziilor; ¢) susfinerea financiara a initiativelor tinerilor prin programe de granturi, desfisurate la nivel central gi local, in limita bugetelor disponibile; 4) recunoasterea si validarea activitijilor de voluntariat si a contributiei acestora la dezvoltarea farii; ©) crearea si dezvoltarea retelelor de educatori de la egal la egal in diferite domenii care vizeazi tinerii. (2) Statul sustine educatia non-formal si informald a tinerilor prin: a) dezvoltarea mecanismelor de recunoastere a educafiei non-formale si informale in domeniul tineretului; b) sustinerea financiara a activitatilor de educatie non-formala si informal, in limita bugetelor disponibile; ¢) dezvoltarea sistemului national de asigurare a calitatii programelor de educatie non- formalé si informala, (3) Statul stimuleaz potenfialul creator al tinerilor prin: lor pentru identificarea, promovarea si stimularea tinerelor talente; b) susfinerea, conform legislatiei in vigoare, a persoanelor fizice si juridice care promoveaza tinerele talente; c) asigurarea accesului tincrilor in slile de concert si de expozitie, in atelierele, studiourile si laboratoarele de creafie si inovatie, in conformitate cu legislatia in vigoare; 4) susfinerea tinerilor in activitatea lor de cercetare stiintifica; e) sustinerea presei scrise si online create de tineri. (4) Statul sustine programele de mobilitate pentru tineri prin: a) promovarea programelor de studii prin care se realizeaz4 mobilitatea tinerilor; b) asigurarea accesului tinerilor pentru a aplica la programele de mobilitate: ©) oferirea asistentei universititilor si altor institufii la semnarea parteneriatelor internationale privind programele de mobilitate; 4) oferirea asistenfei tinerilor cu nevoi speciale si oportunitati reduse care beneficiaza de un program de mobiliate in strainatate. Articolul 7. Modul sanatos de viata (1) Statul adopta si aplic& masuri de preventie a comportamentelor cu rise sporit printre tineri prin: a) organizarea campaniilor de informare privind modul sanitos de viaf& si riscurile pentru sénatate la care sint expusi tineriis b) crearea si dezvoltarea serviciilor de stindtate prietenoase tinerilor; ¢) dezvoltarea programelor de prevenire a comportamentelor de risc in rindul tinerilor (consumul de alcool, tutun, droguri); 4) dezvoltarea i sustinerea serviciilor de consiliere in domeniul sanatitii sexuale si reproductive; e) asigurarea accesului la serviciile medicale pentru toate categoriile de tineri. (2) Statul asigura conditii de dezvoltare fizica a tinerilor prin: a) dezvoltarea infrastructurii de sport atit la nivel national, cit si local; b) asigurarea accesului tinerilor la unitatile sportive finantate din bugetul public; c) dezvoltarea programelor sportive pentru toate categoriile de tineri. Articolul 8. Servicii si programe sociale pentru tineri (1) Statul creaza si asigura accesul tinerilor la servicii pentru tineri prin: a) adoptarea cadrului normativ pentru prestarea serviciilor de tineret la nivel national gi local; b) dezvoltarea infrastructurii serviciilor de tineret prin oferirea de spafii si echipament organizatiilor de tineret, in limita bugetelor disponibile; ¢) sustinerea financiara a structurilor care presteazA servicii de tineret, in limita bugetelor disponible; ) dezvoltarea de noi servi pentru tineri, care s& corespunda cu necesititile actuale ale tinerilor si a specificului comunitatii din care fac parte. (2) Statul incurajeazi si creazi conditii de dezvoltare egala pentru tinerii si familiile tinere, cu oportunitati reduse, prin: a) susfinerea programelor gi proiectelor de suport pentru tinerii cu necesitii speciale; b) adaptarea infrastructurii pentru a asigura accesul tinerilor cu necesit4fi speciale la studii profesional-tehnice, superioare si post-universitare, precum gi la locul de munca; c) facilitarea accesului tinerilor cu necesitafi speciale la locuri de munc& care si corespunda competentelor acestora, inclusiv prin angajarea in sectorul public, Capitolul LIT INSTITUTIILE PUBLICE RESPONSABILE DE POLITICILE DE TINERET SI COMPETENTELE ACESTORA Articolul 9. Ministerul Tineretului si Sportului (1) Ministerul Tineretului si Sportului este organul central de specialitate al administratiei publice, care elaboreaza si promoveaza politica statului in domeniul tineretului, determina orientirile strategice de dezvoltare si modernizare continua a sistemului institujional din domeniu, precum si creaz conditii de participare si dezvoltare a tinerilor. (2) Ministerul Tineretului si Sportului exercité urmatoarele atributii de baz: a) elaboreazi si monitorizeaza politicile de tineret; b) elaboreaza cadrul legislativ si normativ in domeniul tineretului; ¢) asigura colaborarea intersectoriala in realizarea politicii de tineret; 4) creeaza institutii publice responsabile de activitatea pentru tineret si servicii publice desconcentrate in teritoriu; e) organizeazé cercetiri, studii si coordoneaza procesul de evidenta a datelor statistice in domeniu! tineretului in coordonare cu organul central de statistic’; £) consulta organizajiile de tineret, institupiile de lucru cu tinerii, dar si alte structuri vizate, in vederea elaboririi, implementiirii si evaluatii politicilor de tineret; 8) sprijind financiar, in limita bugetului aprobat, structurile necomerciale de tineret gi activitagile acestora prin intermediul unor concursuri, in baz de proiecte si programe de tineret, organizate anual; hh) colaboreaza cu structurile necomerciale nafionale si internationale de tineret; i) susfine integrarea organizafiilor de tineret in structurile europene si internationale de tineret; J) sprijina participarea la programe, proiecte si activititi regionale, europene si internafionale, in special a tinerilor din localitatile rurale si a tinerilor social vulnerabili; k) sprijind participarea si reprezentarea tinerilor la activitatea institufiilor europene si internationale ce vizeazi domeniul de tineret; }) sprijina participarea tinerilor in cadrul programelor si schimburilor internationale de tineret; m) sprijina structurile necomerciale de tineret in incheierea acordurilor de colaborare in domeniul tineretului gi alte actiuni care nu contravin legislatiei Republicii Moldova. Articolul 10. Agentia National pentru Dezvoltarea Programelor si Activitatii de Tineret (1) Agentia National pentru Dezvoltarea Programelor si Activititii de Tineret este 0 autoritate administrativa in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, constituita in scopul formarii si perfectionarii continue a cadrelor, programelor, activititilor si serviciilor din domeniul de tineret, precum si implementarea, acreditarea, monitorizarea si evaluarea acestora, (2) Agenfia National pentru Dezvoltarea Programelor si Activitatii de Tineret este finanjata din mijloace prevazute in bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, precum si din mijloace acordate ca asistenfa tehnici/financiara de organismele internationale, de donatorii externi si interni, dispune de bilant propriu, cont de decontare, stampilé cu Stema de Stat a Republicii Moldova si denumirea in limba de stat. (3) Agenfia Nafionali pentru Dezvoltarea Programelor si Activititii de Tineret are urmiatoarele atributii de bazi: a) implementeazé politicile si programele de tineret, elaborate de Ministerul Tineretului si Sportului; b)ofera asistenti logistica si metodologic& in implementarea politicilor de stat in domeniul tineretului, la nivel local; ¢) faciliteazi comunicarea cu beneficiarii programelor si proiectelor de tineret si monitorizeaza activitatea acestora; d)vine cu propuneri de dezvoltare a noi programe si proiecte, in conformitate cu necesitafile in schimbare ale tinerilor; e)evalueazé programele si proiectele de tineret in baza indicatorilor de performanti stabiliti in documentele de planificare strategicd ale Ministerului Tineretului si Sportului; ofera servicii de instruire si formare profesional a lueratorilor si specialistilor de tineret; g)realizeaza analiza politicilor guvemamentale din perspectiva domeniului de tineret gi vine cu propuneri c&tre autoritifile publice centrale; h)efectueazi, la un interval de cel mult 2 ani, actiuni de cercetare si analizi a necesitafilor tinerilor din fara; i) dezvolta standarde de calitate si creazi un sistem national de asigurare a caliti serviciilor de tineret; 4) creazi registrul serviciilor de tineret; K)acrediteaza si elibereaza certificate de calitate structurilor care presteaza servicii de tineret la nivel national gi local; }) asigura dezvoltarea cadrului institutional privind activitatea de tineret; m) elaboreaz programe nationale privind realizarea activitatilor de tineret de cétre lucratorii de tineret; n)vine cu propuneri de imbunatifire a serviciilor de tineret, in urma unor actiuni tematice sau transversale de evaluare; ©) monitorizeaz& activitatea structurilor care presteaza servicii de tineret; P)initiaza propuneri de modificare a legislatiei in domeniul serviciilor de tineret si ajustarea acesteia cu cea europeand si international. (4) Agenfia Nafionalé pentru Dezvoltarea Programelor si Activititii de Tineret isi desfasoara activitatea in baza regulamentului aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului. Articolul 11. Comisia pentru politici de tineret Autoritafile publice centrale gi locale pot inflinta comisii pentru politici de tineret, care: 4) se creaza in baza principiului de paritate intre reprezentan{ii autorititilor publice si ai sectorului neguvernamental de tineret; 1 b) au statut permanent in cadrul autoritatilor publice centrale si locale si se intrunese periodic (cel pugin de 2 ori pe an) sau de fiecare dati cind apare o problemi care necesit’ a fi solutionata; ¢) au rol consultativ in vederea elaborarii, implementarii, monitorizarii si evaluarii politicilor la nivel central sau local; d) adopt decizii cu caracter de recomandare in chestiunile ce tin de competenta sa; e) functioneaz& in baza unui regulament, aprobat de Guvern in cazul structurilor de nivel central sau aprobat de autoritatea publica locala in cazul celor formate la nivel local. Articolul 12. Administratia publica locala si competentele acesteia (1) Autoritiile administratiei publice locale promoveazi in teritoriu politicile de tineret si coordoneaza implementarea acestora. (2) Autorititile administratiei publice locale au urmatoarele competente: a) susfin activitatea organizaiilor si institufiilor de lucru cu tinerii, care activeaz’ in bazi de Regulament, aprobat de autoritafile publice locale, coordonat cu Ministerul Tineretului si Sportului; b) elaboreaza si implementeaza politici de tineret la nivel local: ©) organizeazi programe de granturi destinate organizatiilor de tineret, pentru a sustine prin concurs proiectele si inifiativele tinerilor din comunitate; d) creeazA si sustin financiar centrele de tineret in comunitatea administratd, in limitele bugetului disponibil; ¢) stimuleaza participarea tinerilor in procesul decizional la nivel local; 1) colaboreaz& in implemetarea politicilor cu organizatiile de tineret, centrele de tineret, filiale ale organizatiilor nafionale si internationale, consiliile locale ale tinerilor gi structurile neformale de participare a tinerilor; 2) asigura cu sedii, sp: oficii, locuri de agrement asociatiile obstesti de tineret, consiliile locale ale tinerilor, centrele de tineret, pottivit legislafiei in vigoare; 12 h) contribuie 1a procesul de organizare a analizelor, cercetatilor si la eviden{a datelor statistice in domeniul tineretului la nivel local; ') asigura informarea tinerilor despre activititile pe care le realizeazé si afecteaz tinerii; J) evalueaza anual situatia tinerilor din raza teritoriului administrat in baza strategiei locale de tineret, programelor si serviciilor pentru tineri si propune actiuni pentru redresarea situatiei. (3) Administratia publica local dezvolta instrumente pentru participarea tinerilor care: a) formeaza abilitati pentru participare a tinerilor; b) informeaza tinerii; ©) incurajeazi a tinerii si participe la activitafi de voluntariat; 4) acorda sprijin inclusiv financiar proiectelor si initiativelor tinerilor de la nivel local; ¢) ereazi structuri consultative in domeniul politicilor de tineret pe principii de Pparitate. (4) Autoritafile publice locale de nivelul al doilea creaza organe locale de specialitate in domeniul tineretului in forma organizatoricd de subdiviziuni interioare, subordonate consiliilor raionale/ municipale. in UTA Gagauzia aceste organe sint create de Adunarea Populara si se subordoneaza acesteia, Titulatura, structura si regulamentele de funetionare ale organelor locale de specialitate in domeniul | tineretului se stabilesc de consiliile raionale/municipale, iar in UTA Gagauzia - de Adunarea Popular’, in baza structurii-tip si a regulamentului-tip aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului. Articolul 13, Centrele de tineret (1) Centrul de tineret se infiinfeaza si functioneaza ca serviciu de interes public. (2) Centrul de tineret asigura informarea, orientarea, consilierea, educafia, organizaea gi Petrecerea timpului liber a tinerilor, contribuind la pregatirea integritii sociale si profesionale a tinerilor. (3) Fondatorul asiguri dezvoltarea si functionarea centrelor de tineret, fie in mod autonom, fie prin asociere cu alte autoritifi, precum si prin colaborarea cu organizatiile necomerciale si cu agentii economici din fara si strainatate. (4) Centrul de tineret activeazi in baza unui Regulament-cadru, cu respectarea standardelor de calitate pentru serviciile prestate, aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului. (5) Angajarea personalului de conducere se face prin concurs, organizat in conformitate cu regulamentul aprobat de Ministerul Tineretului gi Sportului, fiind constituita o comisie din care face parte si un reprezentant al autoritifii publice centrale de specialitate. ” (6) in centrele de tineret, posturile specialistilor de tineret vacante se ocupa prin concurs, organizat la nivelul centrului de tineret, conform unei metodologii aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului. Capitolul IV STRUCTURILE NECOMERCIALE DE TINERET Articolul 14. Organizatiile de tineret (1) Tinerii au dreptul de a se organiza benevol in organizatii de tineret, care isi desfsoar’ activitatea in conformitate cu legislatia Republicii Moldova. Tinerii pot fi membri sau beneficiari ai organizatiilor de tineret in conformitate cu statutul acestora. (2) Organizatiile de tineret au dreptul: a) s& participe in procesul de elaborare, implementare si evaluare a politicilor de tineret; b) s& inainteze autorititilor administratiei publice centrale si locale propuneri pentru modificarea legislatiei in vigoare cu privire la tineret; c) s& promoveze si s& sprijine interesele comune ale tinerilor prin desfasurarea de programe si activitati la nivel local, national si international; d) s& incurajeze si s& dezvolte participarea tinerilor; e) si promoveze si si desfigoare activititi de educafie non-formal a tinerilor si voluntariat; f) s& colaboreze cu organizatiile nationale $i intemafionale, autoritatile publice locale si centrale in domeniul tineretului; g) sd initieze parteneriate gi si colaboreze cu autoritatile administratiei publice centrale gi locale; h) s& participe la concursul pentru crearea structurilor reprezentative de tineret; i) sa creeze centre de formare a competenfelor dobindite in procesul de educatie non- formala si informala. Articolul 15. Consiliile locale ale tinerilor (1) Consiliile locale ale tinerilor sint structuri reprezentative ale tinerilor la nivel local, create la va tinerilor din comunitate, regiune, care pot fi inregistrate ca organizatii necomerciale doar cu avizul autoritafii administrafiei publice centrale pentru tineret, dac& membrii sint desemnafi pentru o anumit’ perioada de catre tineri, urmare alegerilor, prin vot universal, direct, egal, liber exprimat. (2) Consiliul Local al Tinerilor isi aproba propriul regulament de organizare si functionare in baza unui regulament cadru aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului. (3) Consiliile locale ale tinerilor sint menite s& asigure participarea activa a tinerilor la viata locala si regionalai, in special, in procesul de Iuare a deciziilor ce le privese. (4) Consiliile locale ale tinerilor au dreptul: a) s& reprezinte tinerii de la nivel local si regional; b) s& identifice interescle, necesitatile si problemele tinerilor de la nivel local si regional; ¢) s& inainteze propuneri catre autorititile publice locale in toate domeniile care fi vizeaza pe tineri; 4) s& participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea activitafilor de tineret la nivel local; €) si participe in structurile reprezentative de consultare la nivel local, bazat pe principiile de paritate; ) si incurajeze si s& promoveze participarea activa a tinerilor in viata comunitatii; 8) S4 promoveze $i s& desfisoare activititi de educatie non-formali a tinerilor si voluntariat; h) s& intervini pentru a atentiona autoritatile cit si ceilalti tineri despre calitatea anumitor servicii sau pentru a propune inbunatafirea acestora; i) 8A elaboreze si sd aprobe propriul plan de activitati si si estimeze costurile pentru implementarea acestuia. Articolul 16, Structuri neformale de participare a tinerilor (1) Structura neformala de participare a tinerilor este 0 forma de participare a tinerilor intrunifi pe baz de voluntariat i interese ale tinerilor. (2) Structuri neformale de tineret pot fi grupurile de initiativa, senatele studentesti, consiliile elevilor, mass media pentru tineri (3) Organizatiile de tineret ale partidelor politice sint considerate structuri neformale de participare a tinerilor. (4) Structurile neformale de participare a tinerilor au dreptul sA desfiigoare activititi cu gi pentru tineri si pot inainta propuneri céitre autoritafile publice in domeniile care vizeazi tinerii. Capitolul V ACTIVITATILE PENTRU TINERET $I PERSONALUL DIN DOME! Articolul, 17 Activitiile pentru tineret si serviciile pentru tineri (1) Activitatile pentru tineret (lucrul pentru tineret) reprezinta totalitatea actiunilor care sustin dezvoltarea multilateral a tinerilor, organizate cu participarea lor, care le permite s& fie activi in afara familiei, educatiei formale, precum si contribuie la o mai bund integrare social a acestora. Activitatea pentru tineret (lucrul pentru tineret) cuprinde totalitatea actiunilor cu caracter 16 EEE EEE EEE HEHE SSeS eee EE epee - eee Hee He oe eee eee social, cultural, educational sau politic realizate cu si pentru tineri, fiind coordonat’ de catre lucratori de tineret, specialisti in luerul de tineret, vohumtari sau lideri de tineret si se bazeazi pe procesele de invafare non-formala si pe participarea voluntara a tinerilor. (2) Activitafile pentru tineret pot fi organizate gi desf¥gurate de cdtre tineri, voluntari, organizafii necomerciale, institutii publice. (3) Serviciile pentru tineri reprezint& o interventie institufionalizata si planificata realizata de un specialist in lucrul de tineret din cadrul unei institufii prestatoare de servicii pentru tineti, prin care se asiguré informarea, consilierea, orientarea, petrecerea timpului liber, precum si dezvoltarea abilititilor de participare la viafa comunitara. (A) Serviciile pentru tineri sint programe specializate ale lucrului pentru tineret care contribuie la 0 mai buna integrare sociala si profesional a tinerilor, precum si creste gradul de participare si responsabilitate civic a acestora Articolul 18. Lucratorul de tineret si specialistul in Iucrul de tineret (1) Lucratorul de tineret este persoana care realizeazi diferite tipuri de activi tinerii din comunitate sau grupuri de tineri fara a urma in mod obligatoriu o activitate planificata si sistematica. (2) Luoritorul de tineret poate fi un lider de tineret, 0 persoand din cadrul unei onganizafii de tineret sau orice alta structura de si pentru tineret. (3) Specialistul in lucrul de tineret realizeazi o activitate planificati, sistematica si profesionist’ in raport cu tindrul sau cu grupul de tineri din cadrul unui serviciu institutionalizat pentru tineri. (4) Specialistul in Iucrul de tineret are la baz © formare profesional’ in domeniu si activeaza in cadrul unei institufii prestatoare de servicii pentru tineri. Articolul 19. Organizarea activititilor de educatie non-formala a tinerilor (1) Activititile pentru tineret se bazeazi pe procesele de invafare non-formalA si cuprinde orice forma de invatare intentionatd si dobindirea de abilitafi si competente in afara educatiei formale si este oferiti, de regula, de organizatiile de tineret, asociatii obstesti, institutii ale administratiei publice, centre de tineret, formatori. 7 (2) Activitatile de educafie non-formala trebuie si corespunda principiilor de lucru cu tinerii, la baza acestora find necesititile educationale ale tinerilor, care vor contribui la dobindirea si/sau dezvoltarea competentelor necesare integrarii in societatea aflatA in continu’ schimbare. (3) Recunoasterea competentelor dobindite in procesul de educatie non-formal este certificat’ conform legislatiei in vigoare. Capitolul VI DISPOZITI FINALE SI TRANZITORIL Articolul 20, Intrarea in vigoare a prezentei legi (1)Prezenta lege intra in vigoare la data publicdrii, cu exceptia art.5, art.6, art.7, art.8 care intra in vigoare la 24 de Juni si art.10, art.13 la 12 luni. (2)Guvernul: a) in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi va crea Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Programelor si Activitatii de Tineret; b) in termen de 24 luni de la data intratii in vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative in concordant& cu prezenta lege si va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru punerea in aplicare a acesteia; ©) in termen de 24 luni va veni cu recomandari cdtre administratia publica locala pentru implementarea politicilor de tineret la nivel local. (3)Se abroga Legea cu privire la tineret nr.279-XIV din 11.02.1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr, 39-41, art.169), cu modificarile si completirile ulterioare, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Nota informativa la proiectul de lege cu privire la tineret Proiectul de lege cu privire la tineret a fost elaborat in contextul in care Legea nr. 279- XIV din 11.02.1999 cu privire la tineret nu mai corespunde tendinfelor actuale din politica de tineret. Totodata mengion&m c& proiectul de lege cu privire la tineret este elaborat in conformitate cu prevederile Capitolului 23. Cooperarea in materie de invafamint, formare, multilingvism, tineret si sport, articolul 125, masura de implementare nr.1 din Planul national de acfiuni pentra implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeand pentru anii 2014-2016. Pentru elaborarea acestui proiect de lege, Ministerul Tineretului si Sportului a creat un grup de Iucra cu caracter intersectorial, care a recepfionat o serie de propuneri pentru perfectionarea proiectului de act normativ. Din acest grup de lucru au ficut parte reprezentanfi ai Ministerului Tineretului si Sportului si ai altor autoritafi ale administratiei publice centrale, reprezentafi ai organizafiilor neguvernamentale si institujiilor de tineret, precum si reprezentanfi ai organizafiilor internafionale interesate in sectorul de tineret. In acest context, este oportun de menfionat faptul c4 o serie de prevederi importante din actul legislativ in vigoare, care ar fi avut un impact pozitiv asupra tinerilor si politicii de tineret, au fost excluse sau modificate, Astfel, prevederile care au fost supuse modificdrii (excluderii) au fost cele care se refereau la acordarea unor facilitafi tinerilor si, in special, cele ce vizau utilizarea unor mifloace financiare din bugetul de stat sau din bugetele locale. Cele mai importante intervenfii, pe parcursul ultimilor 10 ani, asupra Legii cu privire la tineret au fost: excluderea lit. din art. 8 ce se referea la reducerea cu 20% a impozitului pe venit in cazul salariafilor de pind la 25 de ani si al familiilor tinere cu unul sau mai multi copii; neaplicabilitatea art. 14 ce se referea Ja crearea Centrului national de cercetari in domeniul tineretului; neaplicabilitatea art. 21 alin.(1) ce prevedea anual alocari de 3% pentru finanfarea programelor si acfiunilor de tineret din bugetul de stat si bugetele unitétilor administrativ-teritoriale. Prin alin. (3) din art. 21 ce stipuleaza c& »programele gi acfiunile pentru tineret se finanfeaza in limita alocatiilor prevazute in bugetul de stat, in bugetele unititilor administrativ-teritoriale si din alte surse conform legislaiei in vigoare.” Tinind cont de faptul c&, timp de cca. peste 17 ani politica de tineret a evoluat, materializindu-se prin aparitia unor noi actori, institufii si mecanisme de elaborare, coordonare, implementare si consultare a politicilor de tineret, ceea ce a contribuit la crearea unor noi forme si mijloace de manifestare si afirmare a tinerilor, a fost necesara elaborarea unui nou project de act normativ in domeniu care si reglementeze aceste schimbari. Spre exemplu, pe parcursul ultimului deceniu centrele de tineret s-au dezvoltat gi reprezinta la ora actuala un serviciu sau un complex de servicii comunitare adresate tuturor categoriilor de tineri, avind misiunea de a le asigura informarea, orientarea, consilierea, educafia si petrecerea timpului liber, contribuind la Pregitirea integrarii sociale si profesionale. De asemenea, au fost create consiliile locale ale tinerilor care sint 0 structurd reprezentativa si de imputernicire a tinerilor, al cfrei misiune este asigurarea particip&rii tinerilor la dezvoltarea comunitara in special, in procesul decizional. Un alt clement important, ce corespunde imperativelor timpului, fiind totodati 0 necesitate vital in dezvoltarea si formarea tindrului ca personalitate, este recunoasterca competenjelor dobindite in cadrul activitijilor de educatie non-formala. Tot in acest sens, precizim c&, dupi mai multe eforturi conjugate ale societitii civile si autoritijilor publice centrale, activitatea de voluntariat in Republica Moldova a fost recunoscutd, iar cadrul normativ la ora actual’ oferd o oportunitate in plus tinerilor de a se dezvolta personal si profesional in spiritul civic. De asemenea, necesitatea si tendinja actual in procesul de elaborare, implementare si evaluare a politicilor de tineret este aplicarea principiului de comanagement (paritate), cea ce presupune reprezentarea egal a autoritifilor publice si asociafiilor de tineret in diferite organe comune de activitate (consilii, comisii, comitete, grupuri de lucru etc.), prin care atit instituiile guvernamentale, cit si cele neguvemamentale igi asuma responsabilitatea si autoritatea de a gestiona resursele existente in domeniul tineretului, Un aspect important in aplicarea politicilor de tineret este si crearea unor noi structuri de tineret, care ar facilita procesul de interactiune cu structurile de tineret, autorititile administratici publice locale si ar contribui la claborarea unor cercetii si studi in domeniul de tineret, precum sila aplicarea unor standarde de calitate in prestarea serviciilor de tineret, Avind in vedere cele expuse mai sus, noul proiect de lege al tineretului isi propune st stabileasca direcfiile prioritare de promovare si implementare a politicii de stat in domeniul tineretului in concordantai cu interesele si necesitafile actuale ale tinerilor prin crearea unui cadru si oferirea unui mecanism clar de susfinere si promovare a lor. Tinerii reprezinti segmental de populatie care necesita 0 atentie sporité nu numai din Partea institufiilor statului, dar si din partea intregii societafi, deoarece atit ca pondere numerics, cit si valoticd constituie o resursa inepuizabila. Dac facem o analiza pe baza criteriilor statistice, observam c&, potrivit datelor Biroului Nafional de Statistica al Republicii Moldova, privind structura populafiei pe virste si sexe in anul 2015, numarul populafiei stabile a constituit 3555,2 mii persoane. Tinerii constituie 870,9 mii persoane (~24,5%), dintre care 360,4 mii persoane A1,4%) locuiesc in mediul urban gi 510,5 mii persoane (=58,6%) locuiesc in mediul rural. Dupa structura pe sexe, barbafii constituie 443,8 mii persoane (=50,95%), iar femeile_427,2 mii persoane (=49,05%). Astfel, tinerii necesitd a fi protejati si valorificati atit printr-o lege proprie, cit si prin intermediul altor acte normative, strategii si programe guvernamentale, deoarece prezinti. un interes deosebit in promovarea politicilor nafionale Proiectul propriu-zis de lege este structurat in 6 capitole, inglobind in sine cele mai importante aspecte sociale, economice si forme de participare a tinerilor [a viata publica. Astfel, in baza legii se vor dezvolta si elabora concepfii, strategii, planuri si regulamente proprii domeniului de tineret, care vor avea misiunea de a asigura tinerilor oportunitai egale si condifi adecvate. Aceasta le va permite si-si dezvolte cunostinfele si competentele in vederea participarii active la toate aspectele viefii prin integrare si implicare deplina, prin acces la informare si servicii de calitate in educatie, sindtate si petrecerea timpului liber. {in primul (1) capitol este definit domeniul de reglementare a legii, sint definite Principalcle notiuni din domeniul de tineret, stabilite principiile de activitate si prezentafi rincipalii subiccti (actori) ai politicii de tineret in Republica Moldova. Conform prevederilor Legii in vigoare cu privire la tineret, tinerii sint considerafi persoanele aflate in segmentul de virsta 16-30 de ani. Prin prezentul proiect de lege, nofiunea de tindr urmeazi s4 cuprind’ persoanele din segmentul de virsta 14-35 de ani. in ceea ce priveste micsorarea virstei de la 16 la 14 ani se explicd prin mai multe aspecte. in primul rind, lao bund parte din activitijile de tineret, ce sunt organizate, in special, in mediul rural, participa persoanele aflate in segmentul de virsta 14-18 ani sau chiar mai tinere. Aceast situafie se poate explica prin faptul c& o bund parte din tineri au parisit localitatea, motivul constituindu-| plecarea la studii/munea in alt& localitate sau este hotarele firii. De asemenea, persoanele aflate la virsta de 14 ani sint pregatite psihologie gi ‘moral pentru a fi implicate in activitatile de educafie non-formala, avind o capacitate sporiti de a asimila un volum mare de informatie (prin comparafie poate fi analizat% curricula scolara). Implicarea tinerilor in actiuni extracurriculare si de educafie non-formal contribuie la dezvoltarea lor personala, majorarea virstei pind la 35 de ani se datoreazi existenfei anumitor Programe economice dedicate tinerilor care pot fi accesate de persoane cu virste pind la 35 de ani. De asemenea, in cadrul acestui capitol sint explicate (definite) principalele nofiuni din domeniul de tineret, cele mai noi fiind: educatie non-formala a tinerilor, organizatie de tineret, luctu gi lueritor de tineret ete. Referitor la principiile stipulate, atragem atenfia asupra a 3 principii: principiul comanagementului (paritifi) care presupune reprezentarea egal a autoritifilor publice centrale si locale si asociatiilor de tineret in procesul de elaborare, implementare si evaluare a po de tineret; principiul subsidiaritayii, ce presupune c& deciziile care vizeazd tinerii sint luate la cel mai apropiat nivel decizional, precum si monitorizarea continu a necesitatilor tinerilor la nivel national si local; prineipiul cooperdirii intersectoriale care se referd la coordonarea intre institufii si organizajiile de tineret ce activeaza in domeniu, comunicd, se informeazA si coopereaza intre acestea etc. In compartimentul ,,sfera de aplicare”, sunt enumerafi principalii actori ai politicii de tineret atit din sectorul guvernamental, cit si din cel neguvernamental. Capitolul II: ,,Domeniile de intervenfie ale statului pentru susfinerea tinerilor”, vizeaz’ un set de misuri pe care statul trebuie sa le ofere tinerilor in diferite sfere de activitate. Totodatt, presupune implicarea mai multor autoritiji publice in realizarea dimensiunii intersectoriale a politicilor de tineret, Agadar, reglementirile generale prezentate in capitolul I, presupun asumarea de cétre stat a unor angajamente pe termen mediu si lung. Acestea se refer la dezvoltarea oportunitatilor economice pentru tineri, oferirea facilitajilor tinerilor care activeaz’ ‘in mediul rural, dezvoltarea multilaterala a tinerilor, promovarea modului sandtos de viat’, crearea mecanismelor de promovare si susfinere a activitfii de voluntariat, precum si susfinerea tinerilor si familiilor tinere prin diferite programe si masuri cu caracter social. Respectiv, liniile directorii stabilite in conformitate cu necesitijile actuale ale tinerilor previd stimularea inifiativelor antreprenoriale ale tinerilor, facilitarca angajarii tinerilor in cimpul muncii, valorificarea aptitudinilor si dezvoltarea competenjelor profesionale ale tinerilor, crearea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea fizic& si promovarea modului sindtos de vias, oferirea unor servicii de calitate tinerilor, adoptarea unor masuri specifice de asigurare a tinerilor sia familiilor tinere cu locuinfe precum gi alte garanfii sociale. Capitolul III, se referd la institutiile responsabile de politicile de tineret si competenele acestora. Pentru autoritatea publicé centrala sint prevazute principalele competenje si responsabilitati, si anume: elaborarea si dezvoltarea cadrului normativ, asigurarea financiara a prineipalelor documente de politici, colaborarea si consultarea organizafiilor de tineret si altor institufii publice responsabile de politica de tineret, stimularea si imbunatifirea colaborarii intemafionale cu organizafiile si insttufiile ce oferd proiecte si dezvoltA programe pentru tineret. in ceea ce priveste responsabilitatea autoritifilor publice locale in politica de tineret, principalele directii prioritare se refera la sustinerea organizafiilor de tineret, centrelor de tineret, consiliilor locale ale tinerilor etc. De asemenea, proiectul legislativ recomanda autoritsjilor publice locale, st implice tinerii si organizafiile de tineret in procesul consultativ si decizional, in vederea elaborarii, implementarii si evaluérii politicilor din domeniul de tineret, la nivel local, prin intermediul unei structuri reprezentative de tineret. Una dintre cele mai importante institufii in promovarea politicilor de tineret este centrul de tineret - 0 organizatie necomerciald, ce reprezinti un serviciu sau un complex de servicii comunitare adresate tuturor categoriilor de tineri. in ceea ce priveste organizarea si funcfionarea centrului de tineret, urmeazi ca acesta si activeze in baza unui Regulament-cadru, cu respectarea standardelor de calitate pentru serviciile prestate, aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului. Actualmente, toate centrele de tineret igi desftigoara activitatea in baza regulamentelor aprobate de autoritafile publice locale si finanfate de la bugetul de stat, mai exact de la bugetele locale, si din mijloace extrabugetare. Astfel, pentru susfinerea centrelor pentru tineret (29 de centre conform datelor pentru anul 2015), din cadrul unitafilor adminstrativ-teritoriale, au fost preconizate, pentru anul 2015, din bugetul de stat, cheltuieli in suma de 11 369,3 mii lei. Notim faptul c& o parte din mijloacele financiare alocate centrelor pentru tineret sint destinate organizirii si desfiguririi activitstilor de tineret, iar pentru fiecare an se preconizeaza cresterea numarului acestora, ce vor fi sustinute financiar din bugetele locale. La nivel central se propune crearea unei noi structuri de tineret care va asigura implementarea politicilor de tineret si a serviciilor de calitate in domeniul de tineret. Agadar, va fi creata Agentia Nayionala pentru Dezvoltarea Programelor gi Activitatii de Tineret, care va avea urmatoarele responsabilitafi: implementarea si promovarea politicilor si programelor de tineret nationale; facilitarea comunicatii cu beneficiarii programelor si proiectelor de tineret, precum si monitorizarea activitijii acestora, dezvoltarea standartelor de calitate si crearea unui sistem national de asigurare a calitajii serviciilor de tineret, acreditarea si eliberarea certificatelor de calitate structurilor care presteazi servicii de tinerct la nivel national si local. in Capitotul IV sint reflectate atit principalele forme de participare gi asociere ale tinerilor cit si cele mai importante structuri neguvernamentale de tineret. in conformitate cu prevederile din statutul su, organizafiile de tineret vor avea dreptul si colaboreze cu autoritafile administrajiei publice prin implicarea lor in procesul de elaborare, implementare, monitorizare gi evaluare a politicilor de tineret; si promoveze gi s4 sprijine interesele comune ale tinerilor prin desfaisurarea de programe si activititi la nivel local, nafional si internajional. La acest capitol este inclus si consiliul local al tinerilor, care este o structuré Teprezentativa si de imputemnicire a tinerilor, a cArei misiune este asigurarea participarii tinerilor Ja dezvoltarea comunitar, in special in procesul decizional, creat la inifiativa tinerilor din comunitate. Consiliul local al tinerilor urmeaz a fi organizat in baza unui Regulament-cadru care va fi aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului. Totodata, in Capitolul IV sint recunoscute gi alte structuri neformale de tineret, cum ar fi grupuri de initiativa, senate studentesti, organizatii de tineret ale partidelor politice etc. fn urma expertizei efectuate in anul 2009 de catre misiunea Consiliului Europei, a fost prezentat Raportul “Politica de tineret in Republica Moldova”. La compartimentul Organizatii de tineret, precum si participarea ONG-urilor la dezvoltarea politicii de tineret, una din recomandatile de baz se refera la ,acordarea ONG-urilor unei mai mari increderi din partea institufiilor statului, prin antrenarea in training-uri privind instrumentele de cooperare cu statul, cum sa-gi promoveze agendele si cum sa contribuie la realizarea agendei nafionale de tineret”. Capitolul V prevede introducerea a doua elemente importante ce jin de modul de functionare, precum si de realizare a activitatilor de tineret in conformitate cu noile abordari la nivel european. fn acest sens, in proiectul de lege sint stipulate tipurile de activitati pentru tineret, cerinjele generale fata de lucritorul de tineret si specialistul in lucrul de tineret. Sint prezentate anumite reglementiri generale asupra activitiqii pentru tineret gi serviciile pentru tineri. Un element nou pe care il introduce acest proiect de lege la Capitolul V, spre deosebire de Legea cu privire Ja tineret nr.279-XIV din 11.02.1999, este ,,Activitdti de educatie non- formala”. Activitijile de educafie non-formala sint desfisurate de ciitre asociatiile obstesti de tineret, centrele pentru tineret, consiliile locale ale tinerilor si alte persoane juridice $i fizice. Astfel, in cadrul art. 20, sint prevazute principalele maisuri care necesitd a fi realizate in comun cu Ministerul Educatici in baza prevederilor Codului Educafiei, avind ca scop final recunoasterea competenjelor dobindite in cadrul activitatilor de educatie nonformala, Capitolul VI din cadrul proiectului de lege prevede aplicarca treptati a angajamentelor asumate in capitolele antericare, in functie de disponibilitajile financiare din sectorul bugetar, precum si de procesul de elaborare a unor acte normative cu caracter intersectorial. in acest context, precizim faptul c& proicctul de Lege privire la tineret, este in concordanti cu practica european existenti in domeniul politicilor de tineret, Asadar, s-a analizat experienfa pozitiva a cadrului legislativ existent in domeniul de tineret, nu numai a farilor membre UE (ex: Romania, Lituania, Estonia, etc.), dar si a celor din spajiul CSI (Belarus, Federafia Rus). Monitorizarea politicilor de tineret din Republica Moldova, efectuati pe parcursul anului 2008 de cétre Consiliul Europei, a permis formularea unor recomandari in cadrul Raportului “Politica de tineret in Republica Moldova”, pe care grupul de lucru responsabil de coordonarea procesului de elaborare a Legii cu privire la tineret le-a luat in considerare. Totodati, este de menfionat faptul cd necesitatea elaboririi unui nou proiect de Lege cu privire la tineret, este prevazuta la acfiunea nr.1, anexa nr.2, din cadrul Strategiei Nationale de Dezvoltare a Sectorului de tineret 2020 si a Planului de actiuni privind implementarea acesteia, aprobata prin Hotarirea Guvernului nr. 1006, din 10.12.2014. Astfel, noua Lege cu privire la tineret este 0 expectan{a a tinerilor, a celor mai importanti actori din sectorul de tineret, ce reprezintd societatea civila si autoritajile publice. Noua lege este ee {in conformitate cu actele si recomandatile internationale privind domeniul de tineret, avind misiunea de a contribui calitativ Ia dezvoltarea politicilor de si pentru tineret in Republica Moldova. Pentru implementarea noii Legi cu privire la tineret vor fi previzute resurse financiare in limita alocatiilor aprobate anual pentru autoritifile implicate cit si din alte surse, in baza prevederilor legistatiei in vigoare. Penta crearea Agentia Nafionalé penta Dezvoltarea Programelor si Activitifii de Tineret, Ministerul Tineretului si Sportului estimeaz cheltuieli in valoare de 2 120 000 lei, aceste cheltuieli includ salariile a 30 de angajati timp de un an de zile si cheltuieli curente administrative (servicii comunale, arenda, birotica, telefon etc.). Totodati mention c& la ora actual exist programe prin care statul susfine tinerii, astfel Ministerul Economiei prin programul PNAET alocd anual 40 de milioane lei pentru susfinerea tinerilor care doresc si Janseze sau si extinda o afacere in zonele rurale in domeniul agriculturi, producerii sau prestiii de servicii. in privina locuintelor pentru tineri exist programe implementate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor. Legat de crearea mecanismelor de readucere in fara a specialistilor tinerii care studiazA sau au absolvit studii universitare in strdinatate, organizafiile intemationale in parteneriat cu guvernul susfin financiar tinerii reintorsi in tard. Astfel pe parcursul anului 2015 Organizayia internafionala pentru Migratie a oferit suport financiar in suma de 630 000 lei pentru 35 de beneficiari. jin termen de 24 de luni de la intrarea in vigoare a proiectului de Lege, Guvernul va adopta acte normative proprii si va prezenta Parlamentului propuneri de politici publice care s& implementeze Capitolul II al legii, pe parcursul acestor 24 de luni Ministerul Tineretului si Sportului impreund cu institufiile de profil va efectua studii privind numarul beneficiarilor $i costurile care le impune extinderea acestor programe $i crearea altor noi. Ministru Vietor ZUBCU Ex. fon Lozovana Tel, 820.849