Sunteți pe pagina 1din 74

p

aul
c
oman

r
egu
li
depr
ospe
ri
ta
te
c
efa
coa
meni
ipr
osp
eri
ş
it
unuf
aci
?

STARTUPACADEMY
Pent
rucapr
imi
ipasicont
eaz
a
REGUL
IDEPROSPERI
TATE
Reguli
de
Pros
perit
ate
Cefacoamenii
pros
per
i
şi
tunuf ac
i?

PAULCOMAN
Publ
ic
atînRomânia
decătr
eStart
upAc ademy
www.star
tupacademy.r
o

RegulideProsper
itat
e
dePaulComan
201
0
www.regul
idepr
osperi
tat
e.r
o

STARTUPACADEMY
Pent
rucapr
imi
ipasicont
eaz
a
TI:
EMT
AEI
RA A
LFR O
ACPR
YIH
GTS
. O
EPAEF
T R
U I
AS
,DS
ITI
RBI
ULB
IE!
R
N

)
T
AE,

Cupr
ins
1
. 9afir
maţ
ii
car
etev
orpunepegâ
ndur
i 6

2.Ci
nes
unt
,ceş
tiu,
darmai
alesc
um t
epota
jut
a? 9

3.Mi
nte
a:c
elmai
mar
eduş
mans
auc
elmai
bunpr
iet
en? 1
2

4.1
6anc
orec
aret
eţi
npel
oc 21

5.Cees
teadev
ăra
tapr
ospe
rit
ate? 33

6.5pl
anur
i,
uns
ingurpr
ezent 36

7
.Pr
ospe
rit
ate
anuar
eli
mit
e 47

8.Reî
nvaţ
ăsăv
isez
i! 51

9.5r
egul
icet
evorpr
oiec
tapedr
umul
căt
repr
ospe
ri
tat
e 55
1
0.F
ă-ţ
ivi
aţaex
traor
dinar
ă! 69
1
9afirmaţ i
icar
e
tevorpunepe
gânduri
T
API
C UL
OL
1
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE7

Exis
tălucrur
iînlumeaas tapec arenut oţ
is esimtcapabilisălefacă,
deşilamodul“ teor
eti
c”,orici
nes epoatev edeafăcându-le.Poat
es ă
câşti
gide4-5orimaimul ţibanidecâtcâşt
igiacum saupoat esă-ţ
ifaci
4-5concediipean?Acesteasuntdoarmos tredinprosperi
tateapec ar
e
opoţ iavea.Darceînseamnăadev ărat
apr osperi
tat
eş icum poat efi
pusăteoriaî
npracti
că?

Cum poţ
iaj
ungel
aac
elni
vel
undes
ăspui
făr
ăez
itar
e:s
untpr
osper
!

Cart
eapec areoai înfaţănuî şi
propunes ăfieunghi dc omplet.
Es tedoar
odoz ădinexperienţaşicunoş t
inţel
epec arel
e-am acumulatîndomeni ul
prosperi
tăţ
ii
.Ceea c e urmeaz ăs ăînv eţ
ise baz ează pe ex peri
enţa
personal
ă,cercetareş t
ii
nţificăînpsihologi
eş i
bus i
nes s,
dars ebaz ează
şipeelementedefil ozofie. Potspunec uungradr i
di c
atdes i
gur anţăcă
ceeacev ei
cit
ies tecunos cutdemai puţinde1% dinpopulaţiaRomâni ei
.
Part
eac uadev ăratinteresantălegatădeac estîntregsist
em es teînsă
si
mpl i
tat
ea.Maj ori
tateaoameni lorcar
ei aucontactc uacesteinformaţi
i
ti
nds ănuc r
eadăc ăreţetaesteunaat âtdesimplă.

Dargândeşte-
te..
.dupăc eo afli ,ori
cer eţet
ăes t
es i
mplă.Astanu
î
nseamnăc ăeneapăratşiuşordeapli
cat.Cit
indaces
tghi
dînînt
regime,
vei
înţ
elegeînprofunzi
meat âtreţ
eta,darşicum s
-oapl
icic
âtmaiuş or
.
Î
ţir
ecomands ă-
ltipăr
eşti
ş i
s ă-
lci
teşt
iacum.

Pentr
ucăfoar
teimportantesteşiaspect
ulprac
tic
,ţi
-
am pr
egăti
tcâtev
a
exper
imenteşiexer
ciţ
iisi
mpl e.Unelepoateîţ
ivorpăr
eainuti
le.Fă-
l
e
ori
cum!Rezul
tat
elepec ar
elev eiobţi
nevorfipemăs ur
aimpli
cări
ital
e.
Deasemeneainsi
stsăparcurgitoatăcar
tea.Es
tecaunpuzzl
e.Luat

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
8 R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE

s
eparat
,uncapi
tolnuîţ
ipoateof
eriovi
zi
unedeans amblu,numaidacă
c
iteş
tit
oat
ăc ar
tea,v
eivedeacl
arcum f
uncţ
ioneaz
ăr egul
il
eprezent
ate.

Înai
ntesăplonj
ăm î
ns ubi
ect,vreaus
ăîţipr
ezintcâtev
aideicar
ete
ajut
ăs ăî
nţel
egimai
bineceînseamnăadevăr
ataprosper
it
ate.

1 Dac
ăai
bani
eşt
ibogatdarnueş
tineapăr
atş
ipr
osper
.

2 Dr
umul
căt
repr
osper
it
atenupr
esupunemunc
ăgr
ea.

Câtevar
egulir
espec
tat
eşi
prac
tic
atez
il
nicî
ţiv
oraduc
e
3 prosper
it
ate.

4 Bani
inuauv
aloar
e.Ei
simbol
i
zeaz
ăval
oar
ea.

5 Si
ngur
elel
i
mit
esuntc
eleaut
oimpus
e.

6 Rez
ult
atel
etal
e,r
eflec
tăgândi
reat
atr
ecut
ă.

7 Afir
maţ
ii
le“
cubani
fac
ibani
”sau“
banl
abant
rage”s
untf
als
e.

Pr
osper
it
ateat
anuar
eni
ci
olegăt
urăc
uni
vel
ult
ăude
8 i
ntel
i
genţă.

9 Prosper
it
ateat
anudepi
ndedeec
onomi
aînc
riz
ăsaudemedi
ul
poli
ti
c.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
Cines
unt,
ceşti
u,

2
darmaial
es
cum t
epotaj
uta?
T
API
C UL
OL
1
0RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Probabil
c ăteîntr
ebi c
uc eautori
tatevorbesceudes preprosperi
tat
e,şi
eoî nt
rebaredebuns imţ.Suntnenumăr aţiautoricarevorsăneî nveţ
e
desprebogăţ i
e,bani,afacer
işiprosperi
tate,darcareeş ueazălamenta-
bi
l.Înaceastăc arteeuv oivorbinudoardes preteor i
aprosperi
tăţi
ici
desprepracti
capr osperi
tăţi
i
,des pr
ec etrebuiesăfac iconcr
etpentrua
deveniprosper.

Cândam înc eputsăstudiezprosperi


tateaînmods i
stemati
c,vi
aţamea
eracutot
ul dif
eri
tăfaţădec um eacum. Visulmeumer euafostsăluc
rez
pentr
umi neş iam decissă-lmater
ial
izezc âtmairepede.Cupuţinti
mp
î
naintesăt erminF acul
tateadeBus ines s(Univ
ersi
tateaBabesBol yai
Cl
ujNapoc a)am începutprimameaaf ac er
e.

Înarmatc uoi deebună, unc al


cul
ator,oc artedes pr evânz ăr
i,nişt
ebani
debuz unarş iunc ostum (pecarel-am c umpăr atpent ruBanc het)am
î
nc eputpr imulmeubus i
nes sî
nforţă.Ideeaer as ăfacor evistăpec are
săodi str
ibuigratuitî
nlocuripubli
cedinReş it
aş icares ăfiefinanţ ată
exclus i
vdi npublici
tat
e.Am des enatomac hetăpec aream t i
părit
-o
î
nt r
-unnumărde1 0bucăţilaunt i
pardi git
al“dec olţ
ulblocului”.M-am
î
mbr ăcatîncos t
um,am l uatmac hetaş iofertăş iam s partgheaţ a.Am
i
nt r
atî nfir madupăfir ma,dupăfir ma,pânăam umpl utrevi
stadepub-
l
icit
at e.

Aşaam începutpri
mameaaf acere.
Deatunc iautr
ecut5ani încaream
dezvolt
atmaimul teafacerişit
otnuam aj unsmi l
i
onar.Sincers c
opul
meunuaf os
tsăaj ungmi li
onarcisăfiupr os
periarexperienţami -
a
permissăafluniştesec r
etepecarepuţ
ini
lec unoscşic
arefolosit
eintel
i-
gentpotcreşt
es ubstanţi
alşansel
eori
cuisădev i
năprosper

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE1
1

Î
nprez entconduc2bus ines
suripec arele-
am cr eatşicaref ărăf
alsă
modes ti
epotspunec ăsuntdes uc
ces .Pi
zzaPac kses tecelmaipresti
-
gi
osfur ni
zordeambal aj
edepi zzadi nRomâni a.Vi ndem c uti
iunora
di
ntr
ec elemaimaripi
zzeri
idi
nţară,carevândladomi ci
li
uzec idemiide
pi
zzalunarşicăr
oraleli
vrăm t
onedec ar
ton(rec
ic l
atş i
reci
clabil
).

Aldoil
eabusi
ness,multmair
ecent, pec ar
el-am cr
eatşipecareîl
dezv
oltest
eSt ar
tupAcademy.Pri
nac estproi
ectmăi mpli
cacti
vla
educar
eaoamenil
orpentr
uadevenipr
os per
ipri
ntr
-oaf
acer
epers
onală.

Dincolodeac es
tereuşitevi
zibi
le,maiimport
antes ti
luldev iaţăpec are
mil -
am c r
eat.Măt rez
es cdi
mineaţ aentuz
iasmatş inerăbdăt ors ă-mi
î
nc epz iuapentruc ăam ţ els precareti
nd pri
n munc ă,pas iuneş i
dedicare.Î
miper mitsăfacnumaimunc apecareiubescs -of ac
,iarpro-
gramulmi -lc
ontrolezeu,nuelpemi ne.Am atr
asî nviaţăpar tenerişi
pri
etenides ucces:delamul ti
mi l
i
onariî
ndolari
,li
deriami ideoameni
pânăl aoameni demar eint
egri
t at
eş i
dorni
cisătr
ăiascăv i
aţ adinplin.

Mi-
am st
ructur
atvi
aţaînaşaf
elî
ncâtsăpotc
ălători
câte6l
unipentr
ua
vedeaal
teţări
şic
ultur
ifăr
ăcaacestl
ucr
usă-
mi afect
ezei
ndependenţa
financi
ară.

Libert
ateadea-ţicontr
olavi
aţaşipotenţi
alul
pentruaof ac
es untluc r
uri
pec aret
oatălumeal eareşit
otmai mulţioameni alegsăleex pl
oat eze.
Eu am dec iss ă-
mic ult
ivaceastăl i
bert
ateş is ă profitde ea ş i
-
ţi
recomandş iţi
es ăfacil
afel
.Imaginează-
ţiminteat acapeundi amant
neş l
efui
t.Î
nc onti
nuareveiobţi
nei nst
rui
reaş ii
nstrument el
enec es are
pentrua-lş
lef
ui as
tfelî
ncâtsă-
ltr
ans f
ormiînt
r-obijuter
ienepreţuită.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
Mintea:cel
mai

3
mareduş man
sauc el
mai bun
pri
eten?
T
API
C UL
OL
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE1
3

3
“Casăoducem bi
netr
ebui
esăsuf
eri
m maiî
ntâi
şisăavem f
oar
temult
noroc”
.Eş
tiunuldi
ntr
eoameni
icar
es eţ
incudinţ
iideideeacăv
iaţ
a
estegr
ea?

Deşimul ţ
idi
ntrenoiam fostîndoct
rinaţic
uas t
feldec onv
ingeri
,fiede
cătr
epăr i
nţi
,fiedec ăt r
es oci
etat
e,undev aîns ubconşti
entcut oţi
i
sperăm săgăs i
m ov ari
antăpr i
ncares ăs c
urtci
rcui
tăm acestsis
tem
car
e, i
ntui
ti
v,par
enedr ept.L
aur maur meidecetrebui
es ăfiev i
aţagrea?

Şituşieuînadânc ulsufletuluinostr
us per
ăm s ăexis
teoc alepri
nc are
săobţinem unt r
aimai bunrelati
vuşorş iî
ntr-
untimps cur
t.Dinpăc ate
totceauajunsuniioameni să-şimaidoreascăesteacest“t
răimai bun”,
poftadepr osperi
tateauat ârnat-
odemul tînc uiş iaudat -
oui tăr
ii
.
Cunoscoameni c
areezităchiarşisăpronunţecuv i
nteca“prosper
itate”
sau“succes”,el
efii ndasociateînmi nţ
ilel
orc usentimentedeeş ecşi
vis
eneîmplinit
e.

Dacăeşti
unuldi
ntr
eaceşti
oameni,c
eeac eurmeazăs
ăcit
eşti
probabi
l
cătevaşocai
ardacăeşt
idesc
hiss
ăas cul
ţi,
acest
avafişocul
careteva
punedinnoupedrumulcăt
revi
sel
etale.

Înschimbdacăeşti
caşimi
ne,pr
obabi
lcătoat
ăviaţ
aai şt
iutcăexis
tăo
calemaibunăşicădepi
ndedoardeti
nesăogăs eşt
i.Eu,pers
onal,am
fostmereuconvi
nsdesucc
esulpecar
eurmas ă-
lam.Singuraînt
rebar
e
era:cum?

Aşadar,pentr
uc ăfiecar
eom gândeş
tedif
eri
tşipent
rucăunuldi
ntr
e
f
actori
iprinc
ipal
icar
enef r
âneaz
ăatunc
icândv i
nevorbadepr
osper
i-

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
1
4RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

tat
eesteînsăşigândir
eanoastră,m-am hotăr
âts ăabordezchiardela
î
nceputacestsubiect.
Am puteas ăvor
bim dir
ec tdes pr
eregul
il
eş it
eh-
nic
il
econcret
ec ar
eaplicat
eîţ
ivoraduceprosperitatea,dardac
ănuc on-
sol
idam î
ntâif
undaţia,t
otceeac econs
trui
m ulteriorsevaprăbuşi.


Cum măaf
ect
eaz
ăgândi
rea?

Henr yFordas pusc ă“indi


ferentdacăcrez
i căpoţ i
saucrezic
ănupoţ i,
ai
dr
ept ate.”Şidac ăs t
aipuţ i
ns ătegândeş tic hiaraşae:dac ătunuai
î
ncreder eînpr opriultăupotenţialdeafipr osperpr obabil
cănicinuos ă
î
ncerc işichiardac ăos ăîncercipr
obabilcănuos ădai1
00% dint i
ne.În
sc
himbdac ăaiî ncrederecăeş ticapabi
lsăt răieştiovi
aţăprosperăvei
l
uai niţi
ativa,veifacet otceeac ees t
enec esarş iveiacţi
onahot ăr
âtşi
î
ncrez ător.

Acestpri
ncipi
u,deş ipoat efir aţi
onali
zat
,mer gemul tmaidepar t
eşi
pătr
undepânăî nsubc onşti
ent.Convi
ngeri
l
ec elemaiput er
nicesunt
subconşt
iente,iaracţiunil
enoas t
resuntmereuî nacordcuele.Aşacă
s-
arputeasăai nişt
ec onvinger
icaresătel
imit
ez esaucaresăt
ef r
âneze
şini
cimăcars ănu-ţidai s
eama.

Şichiardacăreal
izeziconşt
ientcă aipotenţ
ials
ăt răi
eşt
io viaţ
ă
pros
peră,chi
ardac ă găseş
tioportuni
tat
ea careteva duce ac
olo,
anumiteconv
inger
isubconşt
ientet
epotfacesăteautos
abotezi
.

Sunăi
ncr
edi
bil
?Ci
teş
teî
ncont
inuar
edov
ada!

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE1
5

Acestpr i
ncipiu afosttestatpe un eş antion de v ânzători.Au fost
î
nt r
ebaţii
niţialcar
eestevaloar
ealor,sauc âtv indefiec ar
eî nmedi epe
l
ună?Unuldi ntreeiazis$5000.Ac est
aaf os tmutatîntr-opiaţămul t
maiput er
nicăpent ruavedeac es
c himbăriaul oc.Rezultatulafos tcă
acestaadev enitmairel
axat,amunc i
tmaipuţ i
nş iînfinalav ândut
foart
eapr oapede$5000.Apoiaf os tmut atî ntr-
opiaţăfoar t
epr oastă
şirezul
tatulaf ostcăacest
aadepusdedouăor imaimul tefortcas ă
facăaceeaşi $5000.

Conv i
ngerealuic ăv al orează$5000,î nc i
udabar ierelors auopor tuni-
tăţil
or,l
-adeterminats ăobţinădefiec aredatăac eleaş irezultat
e.Aceste
structuris
ubc onşti
ent eneî ngusteazăoriz
ont uri
leş ineî nceti
nescpr o-
gresul.Schimbareal orî nsătevapr opuls
apedr umul cătrepr osperi
tate.
Deac eeaes tev i
talpent ruti
ne,înaint
es ăîncercisăobţ i
iprosperit
atea
pec areţi-
odor eş
tişi pec areomer iţi
,săeli
mini acestec onv i
nger i
carete
l
imi t
eazăş isăleînloc uieşticuunelecaresăteav ant ajez e.

Î
npagi
nil
eur
măt oar
evom î
nvăţ
asănef
olos
im mi
nteac
apeunal
i
at,
nu
c
apeuninamic
.

Pri
mulpaspent r
uaf aceaceastăschimbareestesădes c
operim pr
inci
-
palel
econvingericarenefr
âneazăs auneoprescîndrumul nost
rucătre
prosper
it
ate.Mai exactsăl
ec onşt
ient
izăm.Pentr
uaput eas ăl
eidenti
fi-
căm cuuşurinţăesteimportantsăînţel
egem cesuntacesteconvi
ngeri
.

El
eţi-
aufosti
mpus edesoci
etat
eşir
eprez
int
ăceeacet
uaidec
iscăsunt
adevăr
uri
ledesprecum f
uncţi
oneaz
ălumea.Odatăfix
ateînmint
eata,
aces
tearămânv al
idepânăî
nmoment ulî
ncarel
epuil
aîndoi
ală.
Elete

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
1
6RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

potpr
opulsa,tepotţi
nepel ocsautepotc
hiart
rageî
njos.Cândcr
ezi
cevac
uc onvinger
e,aceast
ăc r
edinţ
ăvadetermi
naînt
otdeaunacevei
fac
eşi
,mai i
mpor t
ant,cenu.

Es tebiz
arfaptulcădac ăc i
nevaar eoc onvinger
es ol
idă,vafidispuss ă
facăor i
cegende ac robaţiimentalepent r
uaoapăr a.Dac ăî
iprovoci
conv i
ngerea,est
ef oarteprobabi
l căsev aenervaşivaporniodezbatere
apr i
nsăcut i
ne.Deac eeas ubiecteprecum polit
icasaureli
giasuntcon-
sideratetabu.Astfeldedi scuţi
ipotc auz acertur
işichiardist
rugerea
relaţi
il
or.Euam fostînas t
feldes i
tuaţi
iş i
probabilcăaifostşi
tu.Întot
-
deaunav eigăsişiargument epri
nc aresă-ţi
apericonvi
ngeri
le,i
ndif
erent
dac ăacesteaîţ
isuntf avor
abilesaunu.

Pri
nurmare,rezi
stenţalaanumi t
eideidi
nac eas
tăcart
ees teabsolut
natur
ală,
darteas i
gurcăadoptareaunuiast
feldesi
stem deconvi
ngeri
şival
oriî
ţivafavori
zacompor t
amentulnecesarobţ
ineri
iprosper
it
ăţii
.
Deschi
de-ţ
imintealaideinoi
.

Î
naintesă-ţiidenti
ficiconvi
nger
il
ecaretel
imit
eaz
ăî nobţiner
eaunei
vi
eţipros
per e,cautăterogunpixpent
rucăţi
-
am pregăt
itunexer
ciţ
iu
pecarevreaus ă-l
rezol
vi
.

Î
nti
mpc
ecauţ
igândeş
te-
tel
aas
ta.
.
.

Mer gipe un drum c er eprezi


ntăviaţ
at aî nc
epând cu peri
peţi
i
le
copilăr
iei
,moment ele de feri
ci
re,împl
ini
re,darş icu decepţ
ii
leş i
î
nv ăţătur
il
epecarele-
ai t
raspânăînprezent.
Imaginează-
ţic
ălacâţi
va
paşi maiî
nfaţ
ădr umuls ebif
urcăşiaiodeci
ziedeluat.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE1
7

Dacăalegidrumul dins
tânga,vi
aţ atavafit otcam l
afel
capânăac
um ş
i
veif
aceî ncontinuareceaifăcutş ipânăac um.Ia-opeacestdr
um ş
i
i
magineaz ă-
ţicum îţivaarătaviaţapes t
ec âţi
vaaniîncar
eaial
essă
cont
inuisăfaciaceleaş
ilucr
uri.
Făunex erc
iţi
udei magi
naţi
e..
.

Eşti
fer
ici
t?T
răi
eşt
iac
eavi
aţăbună?Pr
obabi
lcănu,înschi
mbeş t
icu4
sau5animaibătr
ân.
Cum t
esimţi
?Dezamăgi
t,ner
vos,
frust
rat
?

Acum păşeş
tepedrumul dindr
eapta.Acestapres
upunes chi
mbare,pr
e-
supunedecizi
atadeaînc er
calucr
urinoi.
Acesteschi
mbări v
orconduce
l
av i
aţaprosperăpecareţi-
odoreşti
.Îţ
ivoraduceferi
ci
re,sati
sf
acţi
eşi
l
ibert
ate.
Imaginează-
ţicăastf
eltr
ăieştiv
iaţapecareţi
-
odor eşt
i.

Cum t
esi
mţi
?Împl
i
nit
,buc
uros
,sat
isf
ăcut
?

Dacăaigăsi
tpi
xulşi
ail
uatdeci
zi
acupri
vi
reladrumulpec
arev
eimer
ge,
acum eşt
ipr
egăti
tsăel
imini
convi
nger
il
eli
mitante.

Cas
ăaicenua
i,
tr
ebui
esăf
aci
cenuf
aci

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
1
8RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Răspundeî
ntr-
unpar agraf
lafiecaredinî
ntr
ebăril
eurmătoar
ele.
Nues t
e
nevoi
es ăs
cri
icorectdinpunc tdevederel
it
erarsaugramati
cal
,scopul
est
es ăumplitotspaţiulfărăsăstaisăsupra-
anal
izezi
.Sc
rietotce-
ţi
tr
ecepri
ncapindif
erentdac ăebinesaurău.

Cinemi -
ainfluenţatgândireaînceeacepr
ivesc:
viaţ
a,bani
i,
suc cesulşipr
osperi
tatea?(unpărint
e,unanumitpostdetel
e-
vi
zi une,unanumi tmoder atorsaumaimulţi
,unanumi t
prietens aumentoretc.)

Cei
dei
şiat
itudi
nimi
-
aut
rans
misac
eşt
ifac
tor
idei
nfluenţ
ă?

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE1
9

Caresuntcelemai s ol
ide10dec onv i
ngerial
emel eî
nceeac
e
pri
vescbogăţiaş i
pr osperi
tatea?(
ceî ns
eamnă, câtde
i
mpor tantăeste,cum s eobţine,c
ineoar e,ci
neopoate
obţi
ne, c
um îiafecteazăpec eil
alţ
i,câtdureazăetc.
)

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
2
0RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Experţ
iiî
nps i
hologiamoder
năauc ons
tatatc
ădac ăî
ţiscr
iigânduri
lepe
hârt
iesecreeazăuns paţ
iuî
ntr
etineşi
ceeacegândeş t
iastfel
încâtpoţ
i
săpri
veştidi
nex ter
ior
,săai
ov i
zi
unec l
arăasupr
aac eeacegândeş tiş
i
săanali
zeziobiecti
v.

Gândeşt
e-t
ecăeş t
iînt
r-
untablou.Egr
eusă-lv
ezipetotdac ăeşt
iînel,
tr
ebui
esăieşidi
neldacăvr
eisă-lv
eziî
nansamblu.Deaceeaestefoar
te
bi
nes ăf
aciunastf
eldeinv
entarodatăpeans auchi
armai des.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
1
6ancor
e
c
aret
eţi
npel
oc
T
API
C UL
OL
2
2RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Aidescoper
itcât
evadint
reconvingeri
l
ec ar
eţ i
-aughi
datacţ
iuni
leşi
obi-
ceiur
il
edepânăac um.Înr ânduri
leceur meaz ăvoienumeracâtev
a
dintr
ecelemaidesîntâl
nit
ec onvi
ngeril
imitantepent
ruateajutasă-
ţi
completezi
li
staî
ncazulîncareţi-
ascăpatvreuna.

1 Numer

isăai
ovi
aţăpr
osper
ăsaumer

imai
puţ
indec
âtî
ţidor
eşt
i
2 Medi
ulpol
i
ticş
iec
onomi
csuntmot
ivel
epent
ruc
arenueş
tipr
osper
3 Nupoţ
isăt
eîmbogăţ
eşt
ici
nst
it/maj
ori
tat
eac
elorbogaţ
iauf
urat
4 T
rebui
esăai
nor
occ
ăsăaj
ungi
pros
per
5 “
Bani
isuntoc
hiul
drac
ului

6 Bani
iaducpr
obl
eme
7 Bani
itei
zol
eaz
ădef
ami
l
ieş
ipr
iet
eni

8 Vi
aţaes
tegr
ea
9 Es
tei
njus
tfaţ
ădeal
ţi
isăf
aci
bani
uşor

0 Suc
1 ces
ult
ăufinanc
iarduc
elas
ărăc
ir
eaal
tor
a
1
1 Săr
ăci
aes
teov
irt
ute
1
2 Nueş
tis
ufic
ientdei
ntel
i
gent
1
3 Nuai
res
urs
elenec
esar
ecas
ădev
iipr
osper
1
4 Nuai
înc
ăsufic
ient
ăex
per
ienţ
ă/mai
aimul
tdemunc
ă
1
5 Eş
timer
eunemul
ţumi
tcănuai
des
tul
/nuapr
eci
ezi
ceeac
eai

6 Bogaţ
1 iis
untnef
eri
ci
ţi

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE2
3

1.Numeri
ţisăaioviaţ
ăpr
ospe
răs
aume
riţ
imai
puţi
ndec
âtîţ
idor
eşt
i
Valoareapec arene-
oat ri
buim es
teunadi ntr
ecelemaiimportante
convingeri
carenepoateli
mitasaunepoatepropul
sasprepr
osperi
tate.
Î
ntotdeauna t r
ăim nivel
ul de prosper
it
ate pe care, i
nconş
tient,
considerăm c
ă-lmer
it
ăm.

Înc azulî
nc are,pr i
n dif
eri
tec i
rc
ums tanţe,si
tuaţi
a nises c
himbă
(c
âş ti
găm laloto,moş teni
m bani,primim un bonus )î
ns cur
tt i
mp
l
imitări
lesubc
onş ti
entenev oraduceînapoiundec onsi
derăm căne
estelocul
.Cualtec uvi
nte,ceeaceinconş t
ientc
rezicăesteadevărat
,
devineadevăr
atpent r
ut i
ne.

Stat
isti
cil
enear atăcămaj ori
tat
eac âş
tigătoril
orlal
otoajungdupă
câţi
vaaniînac eeaşisi
tuaţi
efinanc i
arăsauc hiarmair
ăudecâtînai
nte
deac âşti
ga. Şiprobabilcăacum t
egândeş t
ic ădacăai
câşt
igatu,ai
şti
i
cesăfac ic
ubani i.
Hai s
ă-ţis
pununs ecr
et:toat ăl
umeacr
edeas t
a,dar
i
atăcăr eal
itateaes teal
ta.

Conv
inger
il
eli
mit
antei
nconşt
ient
esuntmaiputer
nic
edec
âtne-
am dor
i
săcr
edem,chi
arşic
ândreal
i
zăm exi
stenţ
alor
.

2.Medi
ulpol
i
ticş
ieconomi
csuntmot
ivel
epe
ntr
u
car
enueşt
ipr
osper
Î
ntr
-adev
ăr,
medi
ulpol
i
ticş
isi
tuaţ
iaec
onomi
cănei
nfluenţ
eaz
ăvi
aţaî
n

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
2
4RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

bi
nes auînrău.Suntdeac or
dc ăînRomâni anupreas-afăcutnimicîn
aceşti
20deani del ar
evoluţ
ie.
Probabilc
ăomar epart
edintreoamenii
poli
ti
cisuntmaii
nteresaţ
ideaveri
lel
ordec âtdebunăstar
eapopul aţ
iei
.
Oeconomi ecuproducţi
alapământ,făr
ălichi
dit
ăţişi
curatadeş omajîn
cr
eşterenupoates ăneafect
ezepoziti
v.

Cut
oat
eas
tea.
.
.

Acum est
emoment uloport
un! Cum aşa?DacăaifiCEOlaomegac orpo-
rat
iesaudacăeştiunmunc i
torc ar
edoarc autăunjob“s
igur
”at unci
poatechi
arecaz
ul să-
ţif
acigri
ji,
însădacăciteş
tiac
estghi
dşanselesă
fiiunuldi
ntr
eceienumeraţimai sussuntminime.

I
arpentruti
nec i
rc
ums t
anţel
eactualesuntexc
elent
e.Î
nai
ntes
ă-ţ
ispun
dece,hais
ăv edem c
areîţ
i s
untalt
ernati
vel
e.

Î
nprimulrândpoţ isăvotez i
,darpr i
nvot ultăunurez ol
vinimic.Şinu,nu
î
ncercsăînc urajezlumeas ănumear găl av ot.Vreaudoars ăspunc ă
pol
iti
ci
eni
is untac eiaşi
,az isuntduş mani ,mâinepr iet
enişiistori
ane-a
demonstratc ăs i
nguracons ec venţăal ores t
einteresulpentrupropriul
buzunarşiseteapent ruput ere. Decis
ăt educ ilavotnues ol
uţ i
a.Dacă
daicupumnul î
nmas ănut eajut anicimăc aratât,bachiarîţi
facerăuş i
s-
arputeasă- ţ
i dăunezes ănăt ăţii
.

Şiatunciceput em f
ace?Putem să-
ischi
mbăm,darenev oiedemult
ti
mp,ef or
tş ipers
ever
enţa.Multmaiuşoresteînsăsăneadaptăm.E
maiuş orsămăs c
himbpemi nedecâtsăschi
mbs i
s t
emul
.Şicedacăe
rău,
auf ostperi
oademultmai r
eleşit
otauexi
statoamenic
areaupros
-

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE2
5

per
at.Î
nor
icesi
stem exi
stăpotenţ
ialpent
ruapr
osper
a,darpr
ezent
ul
neofer
ăoocaz
iecutotulext
raordi
nară.

Ac
um emoment
ulopor
tunpent
ruadev
eni
ant
repr
enor
.Iat
ădec
e.

Sistemulfinanciaresteunulpiramidal
,companii
lemar isituându-seî n
vârf.Acest
ea c ontr
olează o mare part
e din bogăţi
al umii.Ac este
companiis untc ele maiexpus e probl
emelor,iarinstabili
tatea lor
creeazălocpent r
unouagener aţi
edec ompanii
:celemi cidet ipantre-
prenori
alcare acum pl eac
ăla drum fără dat
oriişic u opor tunit
ăţi
enor mepepiaţă.

DarrenHardy
,edi
toralSuccessMagazi
ne(SUA),
fac
eanal
ogi
ecuepoc
a
pr
eis t
ori
căîncar
edi nozauri
iaumurit.Pent
rueiafos
trău,î
nsădi
n
aceastăcauz
ăanimalelemiciaupr
osperat
.

3.Nupoţ isăt
eîmbogăţ
eşt
ici
nst
it/maj
ori
tat
ea
cel
orbogaţi
auf
urat

Real
iz
ezc ănumeroasel
ecazur
idecor
upţi
elani
velînal
tne-auf
ăcutsă
fim r
etic
enţiş
isc
eptic
i î
nceeac
epri
veşt
eetic
aşi
integri
tat
eaoamenil
or
bogaţi
.

Darreali
tateaes tecădac ăachiz
iţi
onez icevamaiief
ti
nş ivi
nzimai
scump ş if acilucr
ulăs t
aî n mod r epetat,teîmbogăţeşti
!Este
matematică, di
fer
enţadint
reînc
asărişi
c osturi
est
eprofiti
arprofitul
te
poateîmbogăţ i.Nuesteobli
gator
iusăf urisausăfiineci
nst
itcasăte
î
mbogăţ eşti.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
2
6RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Î
nplus,dac
ăaic onvi
nger
eacănutepoţ
iîmbogăţidec
âtfur
ând,i
art
u
eşt
iunom cins
tit
,ceşanseai
săt
eîmbogăţeş
ti?Si
ncer!

4.
Tre
bui
esăai
nor
occ
ăsăaj
ungi
pros
per
Câteodatăsuntem tentaţ
isăcredem cănoroculajucatunroldetermi-
nantînîmbogăţ i
reaalt
ora.Deex empl
uîntotdeaunasegăs eşt
ec i
neva
car
es ăzică“Andreiafostnor
oc os”s
au“Mihaiaf os
tînloculpotr
ivi
t,l
a
moment ulpotr
ivi
t.”

Pri
vinddi nexteri
or,est
enormal s
ăc r
edem căceicar
eoducbineauavut
noroc .Poateauş iavut,
deşieunuc redî
nnoroc ,
dardinc
olodeastaau
şt
iutş icum săprofit edeac
el nor
oc.Ceeacenus evededi
nex t
eri
ores
te
munc adepus ă,eşecuri
leş
iobs tac
olel
epec arele-
auîntâmpi
natpână
auaj unss ăprospere.

Ant
repr
enori
ides uccesc onsi
derac ădeeidepi
ndedacăaus uccess au
nu.Enormalsăexist
ef actori
externic
aret
einfluenţ
ează,darceeac e-ţ
i
det
erminasuccesulşiprosperi
tateapânăl
aur măest
ecum reacţionezi
l
aaceifac
tori
şicum profiţ ideei.

P
ent
rude
tal
i
ici
te
şte“
Oame
nii
canoi
nuaunor
oc”l
aht
tp:
//
budur
l.
com/
nor
oc

Benj
aminDi
srael
i
,fostpr
im-
mini
str
ualMariiBr
it
anii,afir
ma:“
nuomul
est
econt
rol
atdecir
cumst
anţe,
acest
easuntcontr
olatedeom.

Oport
unit
ăţi
suntnenumărat
e,or
ici
nelepoat
evedeadac
ăîş
iţi
neoc
hii
desc
hişi
.Numaiî
nvi
ngător
iil
eşif
ruct
ifică.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE2
7

5.
“Bani
isuntochiul
drac
ului”
6.
Banii
aducprobleme
7.
Banii
teizol
eazădefamil
ieşipr
iet
eni
Bani
inus untochiuldrac
uluişini
cinucauzeazăprobl
eme, ni
ciî
nrelaţi
i
,
ni
cialt
feldepr obleme.Baniisuntdoaruni nstr
ument.Totceeaceî ţ
i
of
erăs untmaimul teopţiuni
.Ceeacef acicueleînsăîţipoatecrea
pr
obleme s au bucuri
i,î
ţipoat eîmbunătăţirel
aţi
il
es au ţ
ile poate
di
str
uge.

Nubaniisuntpr
oblema,cidragost
eadebani.Uniioameniaj
ungsăs e
î
ndrăgost
eascădebanişipent r
uastaîş
icăl
caînpi ci
oar
epri
eteni
i
,fac
l
ucr
uriimoral
e,i
l
egaleşicareult
eri
orlecr
eaz
ăpr obleme.Nui
ubibanii
,
l
asăbaniisătei
ubeascăpet i
ne.

P.T.
Barnum,pr
imulmil
i
onarameri
canîns how-busi
ness
,as
pus
:“bani
i
repr
ezi
ntăunst
ăpânter
ibi
l
,darunserv
itorexcelent
.”

Dac
ătuc
rez
icăbani
isuntr
ăi,
îţi
vei
sabot
ainc
onş
tientş
ans
eles
ă-i
fac
i.

8.
Viaţaest
egrea
9.
Esteinj
ustf
aţădeal
ţi
isăf
aci
bani
uşor
Unii
c r
edcăviaţ
at r
ebuiesăfiegreaşicănumaicufoart
emul t
ămunc ă
poţisăaj
ungisăoduc ibi
ne.Adevăr
ulestecăvi
aţapoatesăfiegreaş i
poatesăfieşiuşoară,
înfuncţ
iedecum ţ
i-
ofaci
.Dacămunceştimot
ivat,
i
ntel
igentşi
cupas i
une,îţi
garant
ezcăveiconsi
der
av i
aţauşoarăşi
v ei

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
2
8RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

f
acebaniuşor
.Euîmii
ubescmunca,v
iaţ
amis
epar
euş
oar
ăşic
unos
c
mulţ
ioamenicar
egândes
clafel
.

BobProct
orrenumitautor,speaker
,om deaf
acer
işic
oachspune:“să
f
acibani
esteunuldi
ntrecelemai uş
oar
elucr
uri
dinl
ume,dupăceînv
eţi
cum.”

Repet,ţ
inedeti
necâtdeuşoar
ăî ţ
ifaciv
iaţ
a,darc
us i
gur
anţ
ădac
ătu
consi
deric
ăviaţ
atr
ebuies
ăfiegr ea,ţi
-
ov ei
fac
eastf
el.

Nues t
eincor
ectf
aţădenimenidacăaiov iaţ
ăbunăş iuşoară.F
iecar
e
areopţi
uneasămunceasc
ăi nt
eli
gentşis
ăfier ec
ompensatpemăs ură.
Înpl
us,nupoţiaj
utas
ărac
iidacătuîns
uţifacipart
edi
ntreei.

1
0.Suc
ces
ult
ăufinanc
iarduc
elas
ărăc
ir
eaal
tor
a
Uniioamenibi ne intenţi
onaţi
,dar i gnoranţi
,au o ment al
it
ate
carac
ter
izat
ădelimi
tărişineaj
unsur
i.Aceşti
aş ti
uc ăbaniis
untli
mitaţ
i
şipri
nurmarec
redcăî mbogăţi
reaunuiaduc elasărăci
reaal
tor
a.

Î
npr
imul
rândes
tees
enţ
ial
săî
nţel
egi
cer
epr
ezi
ntăbani
i
.

Bani
is untdoarun i nstr
umentde s c
himb,einu au v al
oare.Ei
si
mboli
z eaz
ăov al
oar
epec arec
inevaafurni
zat
-o.Pr
inur
marebanii
sunt
unefec
t ,ocons
ecinţ
ăş i
dacăvreaumai mulţi
,tr
ebuiesăc
reezval
oare
pent
ruunnumărmai maredepersoane.

RandyGageex
per
tînpr
inc
ipi
i
les
pir
it
ual
eal
epr
osper
it
ăţi
ivor
beş
te

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE2
9

despr
eLegeaCirc
ulări
iPros
per i
tăţ
ii.
Adică,dinpunctdeveder
es pi
ri
tual
,
î
naint
es ăaştepţ
iprosperi
tateatrebuies ăoc r
eezipentr
ualţi
i,astf
el
cr
eeziunvac
uum c ar
ev aatr
agepr osperi
tatemulti
pli
cat
ăpentruti
ne.

Dinpunc tdev ederepractic,bani inuauv aloar


edec âtdac ăc ir
culă.
Gândeş te-t
e,tuî miv i
nzimi eni ştepr odus es aus ervi
ciiiareut eremu-
nerezc ubani.Cuac eştibani,tu,lar ândult ău,veiachiziţ
ionaal tebunur i
saus ervi
cii
.Aces tl
anţsepr opagăl anes f
âr ş i
t,i
ardeş ibani i
numai sunt
î
npos esi
at a,turămâi cuvaloareapr odus elorachiziţ
ionat e.Cut oatecă
suntac eeaş i
bani înci
rculaţi
e, fiec areindiv idpelac aretrecş i
continuă
să-
ipunăî nmi şcarevabenefic iadeunpl usdev aloareîns c hi
mbull or.
Cut oatecăbani i
suntli
mi t
aţi,cir
c ularealores tecont i
nuăş ipri
nur mare
val
oar eapec areopotaduc ees tenel imitat ă.

BobPr octorînc arteas a“T e-


ainăs cutbogat ”pov esteştedes pr
eun
vagabonddel aeldi noraşpec areaaj unss ă-
lc unoas că.Omuladuna
gunoaieş ivechituriîntr
-un c ăruţpec ar
e-lîmpi ngeapes t
radă.Era
vânzătordev echituri
.Dupăc eamur it
,neav ândmoş tenitori
,poli
ţiaa
merslaelî napar taments ă-ii
nv ent
ariezebunur i
le.Augăs it$100.000
depozi
t aţ
iîncutii
.Ac estom as c
osbani idi
nc i
rculaţi
eş iprinurmar enu
abenefic i
atdeei .Pentruel aceibaninuaur eprez entatvaloare.

Bani
i,i
ndubi
tabi
l,suntfăc
uţipentr
uafic hel
tui
ţi
.At
enţie,cândspun
chel
tui
ţinumărefe
rlair
osiţ
i.Es
teodif
erenţ
ăenor
măîntr
ec ei
doit
ermeni
.

1
1.Săr
ăci
aes
teov
ir
tut
e
Nuc
ont
eaz
ădac
ăeş
tic
reş
tin,
mus
ulmans
auev
reu,
săc
rez
icăs
ărăc
ia

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
3
0RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

estecontextulopt
im pent
ruoviaţ
ăs pi
ri
tual
ăes t
eomar eprosti
e!Cu
toatecăriscsăder
anjezanumi
tepers
oanec uaceastăafirmaţie,
pref
er
săfiubr utaldesi
ncerpent
rucăşti
ucăvoifiapreciatderest
ul.

Dacăcrez
iînDumnez eu,pr
obabilcăeş tideacordcăElac reattotulşi
est
etotul
.Pri
nur maretotulest
es pi
rit
,incl
usivbogăţi
amat eri
ală.Dece
arvr
eaDumnez euc ătusăs uf
eri
?Exac t,nuv r
eaasta.Dumnez euv r
ea
să-
ţidezvolţ
ipot enţi
alull
a max i
m pe t oate pl
anuri
le,incl
usivc el
mater
ialşi
celspir
itual
.

Nuc redc ăes t


ev oi
nţaL uic
ăt usăfiunom s pi
ri
tualşisăaigăuriîn
pantofi.Înpluschiarcr
edc ăcel
edouădomeni i:
mat er
ial
ş i
spi
ri
tualsunt
compl ementareşisepot enţ
eazăunulpec elăl
alt
.Deex empludacăai
banipoţ icumpărac ăr
ţicuajutor
ulcăror
as ătedez vol
ţispi
ri
tual
,poţi
fac
epel eri
naje,î
ţipoţi
ajutacomunit
ateaetc.

1
2.Nueşt
isufici
entdeintel
igent
1
3.Nuair
esur
sel
enec esar
ec asădev
iipr
os pe
r
1
4.Nuaiî
ncăsuficient
ăe xperi
enţă/mai aimul
tde
muncă
Maiex i
stăcategor
ia de oamenic ar
ec onsider
ăc ă nu au r
esursel
e
necesar
epentruaieşidinsit
uaţi
aîncares unt,astf
elîncâtsăajungăsă
prosper
e.Fiedenat urăintel
ect
uală,fiedenat urăfinanc i
arăac est
e
ti
puridescuzenedes cur
ajeazăşiuneorichiarnes aboteazăefort
uril
e.

I
ndi
fer
entdac
ătuc
rez
ică“
nuais
ufic
ienţ
ibanic
asă.
.
.”s
auc
ă“nuai

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE3
1

i
ntel
i
genţasaueducaţi
aneces
arăc
asă.
.
.”v
reaus
ăteî
ncur
ajezş
isă-
ţi
s
punc ăait
otce-
ţit
rebui
e!

Mul ţ
ioamenimul tmaipuţ ininteli
genţidec âttine,făr
ă educaţi
e
formalăauaj unss ăprospereiarmul ţ
idintr
eeiauî nceputf
ărăresur
se
financ i
are.Intel
igenţanues teunf ac
tordet erminantpentruaobţ i
ne
prosperi
tateapec ar
eţi-
odor eşti
.Mul ţ
idintr
eoameni idemar esucc
es
auunni velmedi udei ntel
igenţă.Câtdes pr eeduc aţi
e,aceast
aes t
e
i
mpor tantăş isepoateobţ i
nedinc ărţi
,curs
ur ietc
.

Î
npl usestebinecunosc utfaptulcănoif olosi
m numaiomi căpartedi
n
potenţi
alulnostr
u,iardac ăarfis ăîncepem s ăîlfol
osim maimult,
potri
vi
tteori
eievoluţi
ei î
nsăş i
organele( crei
erul
)arevol
uafiz i
ccasăse
adaptezenoil
ornev oi.Cual tecuvinte,dac ăarfinec esarsăproc
esezi
maimul teinformaţiidec ât ar
ec r
eierulc apac
itat
e,de-al ungul
generaţ
ii
loracest
av aî nregist
raoc reştereînvolum.

Câtdesprebani,eut ocmaiam maiînceputunbus i


nesscuinves
tiţ
ie
financi
arăzero.Cui deibune,pas
iune,munc ă,per
sever
enţăşipoate
part
eneri
invest
itor
i,ori
cevi
ssepoatetransf
ormaînreal
it
ate.

Ni
ciexperi
enţ
anues t
eunf act
ordeter
minant.Experi
enţapoat
efiun
at
u,darli
psaeinuc
onsti
tui
eunmar edezavantaj
.Suntoamenicar
eau
oexper
ienţăv
astăş
itotnureuşes
csăprospere.

deeaas
I upr
ac ăr
eiavreausăi
nsi
stesteaceeac ăexi
stămaimult
eper-
s
pecti
vepentr
ufiec ar
eadevăr
.Noiavem oportuni
tateas
ăalegem per
-
s
pecti
vacar
eneav ant
ajeaz
ăşivom v
edeaînc onti
nuarec
um.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
3
2RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Î
naintedeatrecelast
rat
egi
il
econc
ret
e,vr
eausămaidi
scut
ăm des
pre
pr
os per
it
ates
i des
prefr
ânel
epsi
hol
ogic
ecucar
eneconf
runtăm.

1
5.Eşti
mereune
mul
ţumi
tcănuai
des
tul
/nuapr
e-
c
iez
iceeac
eai
Ştiuc ăesteoc r
edinţăpopularăcăor i
câtaiavea,înt
otdeaunav reimai
mul tşisunt100% deac ordcuea. Darsăvreimai multnuîns eamnăs ă
fiinemul ţ
umi tc
uc eeaceaideja.Gândeş t
e-te,aiomul ţi
medel ucr
uri,
mat eri
aleşinon-materi
ale(sănătate,f
amili
e,priet
eni,i
nteli
genţăetc .
),
pent r
uaput eaprosper
ac uadevărat,vatrebuisăînv eţ
isăapr eciezi
toateac esteluc
rur
i.Nui nt
ruacum î namanunt epentrucăv om detali
a
subiectulîncapi
tol
eleurmăt oar
e.

1
6.Bogaţ
iis
untnef
eri
ci
ţi
Dacăt uc rezică bogaţiisuntneferi
ci
ţiaidr eptat
e,ex i
stă bogaţi
neferi
ciţ
idarînacelaşiti
mpex i
stăşisăracinef
erici
ţi
.Zical
a“baniinu
aducf eri
ci
rea”esteadev ăr
ată.Exi
stămul ti
mil
ionaricaresuntc hiar
depresiv
i.De aceea este bi
ne săî nţ
elegem c eînseamnă bogăţ ia
adevăratăsauprosper
itat
ea.Înur
măt or
ul c
apit
ol v
om faceexactasta.

Dacăeş
ti
int
er
esa
tsăvez
icar
esunt2
0dint
rec
onv
inger
i
lef
undament
alep
ecarelea
u
oa
me ni
idemar
esucc
es,a
cces
eazăadr
esaur
mătoa
re:ht
tp:
/
/bu
durl
.
com/co
nvinger
i

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
Ceeste

5
adevăr
ata
pros
peri
tat
e?
T
API
C UL
OL
3
4RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Toatălumeavreasăfieprosperă,
darpuţ
inir
eali
zeaz
ăc eeaceî
nseamnă
defaptadevărataprosper
it
ate.Î
nacestcapi
tolvom disc
utaî
ndetal
iu
despreaceas
tănoţiune,di
ndouămot i
ve:

1C
s
as
pr
ăî
ec

es
el
egic
ăti
nzi
.

ţipoat
eof
eril
umeaî
ncar
etr
ăieş
tiş
isăş
tii

2C
c
as
ă-
eeac
ţ
icont
evr
ur
ei
.
ezi
înmi
nteoi
magi
necâtmai
clar
ăşi
det
ali
atăa

Poatecunoşt
isauaiauz i
tdeoameni caresuntmil
ionar i
,darauof amili
e
disf
uncţi
onal
ă.Înacelaşitimpex i
s tăoamenic areauaj unspec elemai
î
naltetr
eptealecunoaşterii
,daraugăur iî
npantofi. Prosperi
t at
eanus e
cuanti
ficaînbani,eapr esupuneî ntr-adevărunanumi tnivelfinanc i
ar,
î
ns ăadevăr
atabogăţ i
e,bunăs t
ares aupr osper
it
ateî nseamnămul tmai
multdecâtbani,î
nseamnăî mpli
nirepet oatepl
anur il
ev i
eţi
i.Ast aeste
ceeacenedorimc utoţi
i,darpânăac um nuam ştiutc ăestepos i
bilă.Eu
î
ţispuncăestepos i
bil
ă,ş i
oas tf
el dev i
aţamer i
tăcuadev ărattrăită.

Împli
nirepetoatepl
anuril
evieţi
inuînseamnăec hi
li
br uperfectdegenul :
foart
emul ţibani,r
elaţi
iperfec
teş i100% sănătos .Acestec hil
i
br unu
exist
ăş iat
âtatimpcâtai ac
eastăi magi
neînmi ntenuv eireuş isăobţii
adevărata pros
peri
tate.Gândeş te-
te,cev
aî n ec hil
ibr
u per fectes t
e
stati
c,i
arviaţadinf
erici
reestefoartedi
namică.Totul est
eî nmi şcareşi
totulseschimbă.

Pr
osperi
tat
eaadevăr
atăîns
eamnăîmbunătăţi
reaprogr
esivăac
elor5
pl
anuri
alevi
eţi
i:
mental,
fizic,
rel
aţi
onal
,car
ier
ăş i
financiar.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE3
5

Dacănimicnues
tes tati
cînseamnăc ăcenumer geînsus,mer
geînjos
,
cenuseîmbunătăţeşte,seînrăutăţ
eşt
eş ic
enuc r
eşte,moar
e.Dacănu
acor
ziatenţ
ieas
upr atuturorc el
or5planuriv
eiputeafacemulţ
ibani
,
darni
ciodat
ănuv eifiprosper.

Dinf eri
cirecuc âtdezvolţimaimul tcelel
altepl anur i
cuat âts edez volt
a
maiuş orş icelfinanc i
arpent r
uc ăs unti nterdependent e.Deex emplu
dac ăeş tisănătosfizic,aimaimul t ăener gi
ec eac etefac emaipr oduc-
ti
v ,maial ertşimaiper spicac
e.Dac ăair elaţiibuneî npr imulr ândeş ti
mair el
ax atment alşiînaldoi l
ear ândgăs eş tior
icândpar t
ener ide
î
nc rederepent r
upr oi
ec t
elepec ar
el einiţ
iezi,av ansândmul tmai r
apidîn
carieră.Cele5pl anurial
ev ieţ
iisepot enţeaz ăunul pec elălal
tcreândo
creştereac cel
eratăcares enumeş tepr osperitat e.

Estepuţ i
nprobabilsăprogr
esăm pet oateplanur
il
eînegalămăsurăşi
nicinuurmăr i
m asta.J
amesArthurRayautorulcăr
ţi
i“HarmonicWeal
th”
foloseşt
eomet aforăsuper
bă.Elc ompar adezvol
tar
eaar moni
oasăa
planuril
orcheiecuof ormaţ
iedej azzîncarefiecaremuz i
ci
anprei
ape
rândc onducereapiesei
,cut
oţi
i c
ontri
buindlarezul
tatul
final.

Şituveic
onduc ecâteodat ăculatur
afinanciar
ă,iarcel
elal
t easpectevor
tr
eceînplansecund. Câteodatăveiconduceculaturafizic
ăş icâteodată
cucearelaţ
ionala,s
ec retulî
nsăes t
es ăteocupic onsecventdefiec are
di
ntrecel
e5pl anurialeprosperit
ăţi
ital
e.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
5planur
i,un
si
ngurpreze
nt
T
API
C UL
OL
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE3
7

Me
nta
l
Psihi
cultăuesteprincipalulfact
orcareîţipoateaducesuccesmasivsau
tepoateduc elasapădel emn. Pri
etenul meuSt ef
anMur geanuautorul
cărţi
i“Concediază-
ţ işeful!”spune“ fiifoarteprecautcugânduril
epe
careleai
, c
uc uvi
ntelepec arel
efol
os eştişiculucr
uri
leî
nc ar
ecrez
i,căci
elevordeveni r
eali
tate,însădoarpent rutine.

Desc
ries
ituaţi
aac t
ualăaplanului
tăumental(
gânduri,
at i
tu-
di
ne,î
ncreder
edes ine)î
ntermenideatuuri
,sl
ăbici
unişiaspect
e
deî
mbunăt ăţ
it.Fol
oseştet
ots paţi
ulpecar
eîlai
ladis
pozi ţ
ie:

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
3
8RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Î
ncreder
eades i
ne,imagi
neades ine,ati
tudi
nea,gânduri
lefr
ecvent
e,
convi
ngeri
le,ni
veluldeconşti
ent
ăş iviz
iuneasuntas pect
elecareîţ
i
definesclatur
ament al
ă.Dacălerafinezipânăc ândobţ i
icombinaţ
ia
opti
mă,atuncicândteveiui
taînj
urtotulvafischi
mbatr adi
cal
.

Cercetări
leşti
i
nţificenearatăcăminteanoastrăiaz i
lni
cpestezec
emi i
dedec i
zi
iinconşti
ente.Cum cr
ezicăs eiauac estedec i
zi
i?Numaiîn
funcţi
edec eeac eavem “î
ncap”.Î
ntotdeaunami nteatavaluadeci
zii
l
e
i
nc onşti
enteînac or
dc usist
emelement alepec areleaiînfuncţ
iune.
Fiecar
edi nt
reacestedeci
ziit
epoateapropiasaut epoateîndepăr
tade
ceeacev rei
.

Dacăîncepisălucr
ezil
aplanulmental
,l
ucr
ulpetoatecel
elalt
eplanuri
vadeveniextr
em deuşorpentrucănuvamaifinevoi
edev oinţăpent
ru
atelupt
ac upropr
iaminte,
civeir
ezol
vaapr
oapeautomatproblemedin
ceî
nc emai di
ficil
e.

F
izi
c
Planulfizi
cnus ereferădoarlasănătat
eaş icondi
ţi
atafizică.Sereferă
l
at otmediulî
nconjurătorîncar
etrăieşt
icareincl
udepelângăpr opriul
corpş ic
as aîncaret răi
eşti
,bi
roul,maş i
na,ordi
neaş icurăţeni
al or,
esteti
caş ifr
umus eţea lor
.Incl
ude de as emenea sănătatea fizi
c ă,
precum şi
lucr
uri
lemat eri
alepecareleai
.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE3
9

Des c
riesi
tuaţi
aactualăaplanul
uităufizicînt
ermeni
de:
aspectepozit
ive,
as pect
enegati
veş i
aspectedeî
mbunăt
ăţi
t.
Foloseşt
etotspaţiulpecar
eîlail
adispoziţ
ie:

Toat
eacest
earepr
ezi
ntăr
ezult
atel
et al
eînpl
anulfiz
icş
isuntî
nmar
e
part
econs
ecinţ
eal
egândi
ri
ital
etrecute.

“Car
ees t
elegăt
uradintr
erez
ult
atel
emel
efiz
iceş
i
gândir
eameat r
ecut
ă? ”

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
4
0RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Cercetări
le din domeni ulps i
hologieine ar atăc ă gândi r
ea noas t

(pl
anulment al)ne c onturează obiceiuri
leş icompor tament ele.Obi-
cei
ur i
l
eş ic ompor tament ele ne cont rol
eaz ă ac ţi
uni l
e,i arac ţi
unil
e
genereaz ărez ul
tatelefiz i
ce.Esteos i
mpl ăr el
aţ i
ec auza/ef ect
,iarschi
m-
bareac auzeipr oduceunef ectdedomi no,alc ăr
uir ezultatest eschi
m-
bareaplanului fiz i
c.Evidentcătransformar eanus efac eins t
antaneu,ea
aparedupăoper ioadădet i
mp. Avantaj
ul es t
ec ărez ult
at ulesteinevi
t
bil
.Prinurmar e, dacăeş tinemulţumi tder ezultatelefiz i
c epec areleai,
l
ucreaz ălaplanul psihic.

Gândi
rea Compor
tament Acţi
unil
e Rez
ult
atel
edi
n
mea &obi
cei
uri mele pl
anul
fizi
c

Î
ţiami nteş
ticăcele5planur isuntinterdependente?Pent
ruagr ăbi
procesuldetr
ansformar
epoţ isăf or
ţezios chimbareamediuluifizi
c.
Astfel
ţisevaschi
mbaper cepţi
at adespretine,i
araceast
aîţ
ivaafect
a
dinnoumedi ulfizic
,angrenându-teînt
r-unc er
cvir
tuos(pozi
ti
vulunui
cercvi
cios)
.

Î
mbunăt
ăţi
re

Pl
anul Planul
ment
al fizic

Î
mbunăt
ăţi
re

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE4
1

Fă-
ţiordi
neînbirou,zugrăv eş t
e-ţ
icasa,c
umpără-ţini
ştepl
ant
ev erz
i,
vi
nde-ţ
io par t
e dintr
el uc ruri
leinuti
lesau donează-l
e,î
mbracă-t
e
fr
umos ,îngr
ij
eşte-
te,repar ăt otce e de r
eparat,cu al
tecuvint
e
opti
mizează-
ţimedi ulî
nc onj urăt
or.Nu tr
ebui
es ălefacipe t
oate
deodată.Făî
nfiec ar
ez i
cât ec eva.

Re
laţ
iona
l
I
ndi f
erentdec efaciî
nprez entsauc eîţ
ipropuisăfaci
învi
it
or,inev
itabi
l
vat r
ebuis ăinter
acţi
onezic ualţ
ioameni .Indi
fer
entdeideal
ul pecare-
l
ai,esteextrem dedificil
,dac ănui mposibi
l,să-
lati
ngisi
ngur.Deaceea
cali
tateainteracţ
iuni
icuoameni iestedeoi mportanţăcr
it
icăpentrua
obţineniveluldeprosperi
tatepec areţi
-ldoreşt
i.

Descriesit
uaţiaactualăaplanuluităurel
aţi
onal
(famili
e,
pri
eteni,part
eneri,
c ontact
e,etc.)
întermenide:
as pecte
pozi
tive,aspectenegat i
veşiaspectedeîmbunătăţit.
Fol
os eşt
et otspaţi
ul pecareîl
ai l
adispozi
ţi
e:

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
4
2RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

I
nteracţi
uneac uoameni ipresupuneî nprinci
palcomunicar
ea.Efici
en-
ti
zareacomunicări
i r
educenivelulderezi
stenţăşiri
dicăni
vel
uldecoop-
er
arec uoamenii.
Unni velr
idic
atdec ooper
ar eîns
eamnăc ăpoţiex
erci
ta
i
nfluenţ ăuş or
.Ac estlucr
us ereflectapet oateplanur
il
ev i
eţi
ital
e,
i
nclusi
vpec elfinanciar
.

Nuv om i
ntr
aîndetali
i,pent
rucăput
em s
cri
eoîntreagăcar
tenumai
despreac
estsubi
ect,
darîţiv
ois
puneunadi
ntr
etehnici
ledei
mpactpe
car
elefol
osesceu.

“Eualegprosperi
tat
eaşi
-ţi
lasţiedreptat
ea”. Ast
aesteceeacegândesc
euc ândmăafluî nfaţaunei c
onfruntări
v er
bale.Am r
enunţatl
anevoia
deaav eadreptat
e.Gândeşte-
telamul ti
tudineadebeneficiial
eacest
ei
tehnici
.

Ca
ri
er
ă&F
ina
nci
ar
Cees
tecari
era?
Maj
ori
tat
eadintr
enoi
înţ
elegem pr
inc
ari
erăc
evamai
mul
tdec
âtunj
ob.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE4
3

Nuam s ăargumentezdif
erenţ
adintr
ej obşic
ari
erăşinic
iavantaj
ele
uneiaasupr
ac el
eil
alt
e.Certest
ec ăceimaimulţidi
ntrenoiavem o
car
ierăpent
ruscopuldec
lar
atdeac âş
tigabani
.

Vreausăt egândeşt
icareest
ecari
erata.Ceact
ivi
tăţipresupune?Car
e
suntpersoanelecucar
et ef
acesăinter
acţi
onezi
?Îţioferăbucuri
isau,
dimpotr
ivă,st
res?Î
ţiof
erăsat
isf
acţ
iesaunemulţumire?

Descr
iesituaţi
aactualăaplanuluităufinanc i
ar&cari
eră(bani
,
dat
orii
,venitur
i/
cheltui
eli
,acti
vităţ
i,sat
isf
acţie,
etc.

nt er
meni
de:
aspec t
epozi t
ive,
aspectenegat i
veşiaspectedeîmbunătăţi
t.
Fol
oseştetotspaţiulpecareî
lai l
adispozi
ţie:

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
4
4RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Acest
eas untî
ntr
ebări
l
epec ar
emil e-am pusş
ieuac
um c
âţi
vaaniş
i
si
ncer,r
ăspunsur
il
egăsi
tenumi-auplăcut
.

Darmul t
ăl umecredecă,purşisi
mplu,aşaev iaţa.Muncaesteceva
neplăc
utş ivr
eis
ăfiec âtmaipuţi
năcasăai câtmai multti
mpli
ber.I
ar
majori
tateaoamenil
orî
şipet
recac
estt
impliberînfaţatel
evi
zor
ului
,mai
noupeY ouTubesauînvr
eunjocdecal
culat
or,ti
mpde6or epezi.

Cam aş
aar
atăv
iaţ
alor
..
.

Lunidi
mi neaţ
a,ora7,s unăalar
ma!Omaiamâna1 0mi nuteş idi
nnou,
al
arma!Dupăc areomaiamânaodat ăş ii
arsună!Atunc isetrez
esc
grăbi
ţicasănuî ntâr
zielaunjobpecarefoar
teprobabi
lîlurăsc.Seuit
ă
l
ac easdinorăî norăpânăl aora5.Însfârş
itpl
eacăac asă,dupăc ar
e
stau“î
nc omă”6or eînfaţatel
evi
zor
ului,
pânăadorm...

Şiemar ţ
idimineaţa,or
a7c ând,dinnou,sunăalar
maş iîncepet otul
de
l
ac apăt
..
.miercuril
afel,j
oil
af el
ş iî
ns f
ârş
itevi
neri!Vi
neriîncepemul t
aşt
eptatulweekendc ândiesînoraş,seadânces
cîndatorii
ş is
eui tădi
n
noulaTVoreînş i
rc asănutrebui
as căsăsegândeascălaviaţatris
tăpe
car
es i
ngurişi
-
auf ăcut-
o!

Pânăc
ânds
unădi
nnoual
arma!
Eluni
.
..

As
taes
tev
iaţ
amul
toroameni
.As
taaf
ostş
ivi
aţamea.

Aveam nev
oiedeechi
l
ibru.Sol
uţi
apecar
eam găsit
-o,pecal
elogi
că,a
fosts
ăoptimi
zezr
aportuldi
ntr
emuncăşivi
aţaper
sonală.
Astaî
nsemna

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE4
5

săeficient
izez,săsist
ematizezşiî
nfinals ăext
ernal
i
z eztoat
ămunc a
di
nfir mapec ar
eoc onduceam,dupăc ar
esătrăi
escferi
ci
tpeoi nsul
ă
exot
icăsorbinddint
r-
unMoj i
toşicâşt
igândmaimultdecâtîmiputeam
i
maginadinv eni
trezi
dual.

Real
i
tateaaf
osttotal
dif
eri
tă.Av
ândmultti
mpl adis
poziţ
ieam î
nceput
săadoptobi
cei
urinutoc
mai pozi
ti
veş
ipertot
aleram f
oartenef
eri
ci
t.

Şiapoicevaînminem-aîmpinssă-
mipunaceastăî
ntrebar
e:exi
stă
cumva posi
bil
i
tat
ea s
ă nu maisi
mtdifer
enţ
aî nt
re muncăş iv
iaţa
per
sonală?

Exi
stăoar
eposibi
lit
ateasăfacceeace-
mipl
aceşis
ăfiupl ăti
tpent
ru
ast
a?Răspuns
uril
epec ar
ele-
am găsi
tmi-
aur
evol
uţi
onatv
iaţa.

Am găs i
toamenic ar
eş i
-au creato s
ituaţiefinanci
arăex cepţională
făc
ândc ari
eradintr-
opas i
une.Şimaimul tdecâtatât,aceşt
ioameni
susţi
neaucăac estaestec elmaimareav antajcompetit
ivalafaceri
lor
l
or.Întot
deaunav eiînvi
ngeunc onc
urentc aref
acec eeacef acişitu,
dacătufacicupasiuneşiel nu.

Aşac ăam dec i


ss ănu-
mi mai amânferi
cir
eaş i
săî ncepunbus inesspe
cares ă-
lfac100% dinpasiune.Aşas-anăs cutStartupAc ademy.Rezul-
tatulestecăîn6luniam cr
eatunul di
ntr
ec elemai profesi
onist
eş i
acti
ve
sit
e-urideeducaţiedebus i
ness,cuunrandamentdec r
eşter
eincompa-
rabilcuoric
arealtsi
tedepr ofildi
nRomâni a.Peplanper sonalsuntmai
feri
ci
tdec âtam fostvreodată.Numais imtnev oias ă-midelegmunc a
pentruc ămunc aadevenitoplăcere.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
4
6RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Pr
os per
it
ateaîns
eamnăc ăpasi
uneat asădevi
năc ari
erata,i
ardac ăse
î
ntâmplăas t
anuai nev
oiedebani c
as ăfiif
eri
citpentr
uc ăaifaceceea
cefacişipegrat
is,cutoat
ecăş ibaniiv
inî
nc anti
tăţisurpr
inzătorde
mari.

Î
nc oncl
uziepr
osperi
tateanuî
nseamnăsăaidet
oat
e,ciî
nseamnăsăai
dinceîncemaimultdinfiecar
e.Aceas
tăî
mbunăt
ăţi
repr
ogresi
văc
reaz
ă
senti
mentuldebunăs t
are.

Cum s unăs ăfiidinceîncemai educ at


,săgândeştit
otmai sofisti
cat,

trăieşticonfort
abil
,săpoţ is ăc umperilucr
urifr
umoas e,să-ţ
irafinezi
gus turi
le,săairelaţ
iisol
ide,baz at
epeî ncr
edere,r
espec t
,loi
ali
tat
eş i
dragos te.Cum sunăs ăteîndrăgos teşt
idemunc ata,sănupoţ isăfaci
diferenţaîntremuncăş ij
oac ă,totcefacisăfaci
cupasiuneş isăcâşt
igi
foartemul ţibanif
ăcândas ta?

Dac
ăsunăbi
ne,
atunc
iceeac
eur
meaz
ăvas
unaş
imai
bine.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
7
Pr
osper
it
atea
nuar
eli
mite
T
API
C UL
OL
4
8RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Educaţi
apec arene- oofer
ăs oci
etat
eaînc aretrăim neîncurajeaz
ăsă
credem căprosperi
tateaes t
elimi
tată.Concepţi
agener alăes tecănu
putem fic utoţi
ipr osperi
.Deşiam maiat insac estsubiectînprimul
capit
ol,
vreausă-labordăm dinnoupentrua-lî
nţelegecâtmai c
lar.

Pros
peritateaarput eafil imitat
ăînc azul î
ncareresursel
earfil i
mitateş i
am fi nev oi
ţisăc oncur ăm pent ru ele.De ex emplu dacă nu arfi
sufici
ent ămânc arepent r
ut oatălumea,at uncicas ăfiiprospertrebuie
săconc urezicuc eilal
ţipent rumânc ar
eac areex is
tă.Într
-oas t
felde
si
tuaţi
epr osperi
tateaardev enist
at i
că,neavândpos ibil
i
tat
eas ăoc reşti
pest
elimi t
eledejaex i
stente.Tendinţaoameni l
orarfis ăpunămânape
câtmaimul t
,indif
er entdac ăaus aununev oie.Îţisunăcunos c
utc el
e
descr
ise?Da, aşaes tes ociet
ateaînc aretrăi
m.

Î
nreal
i
tate,r
esur
sel
enusuntlimi
tat
e,el
esuntabundent
e.Oare?Păi
,
hai
săvedem.Car
esuntpr
inc
ipal
eler
esur
sedecar
eavem nev
oie?

Bani
Nuauv al
oare,
ei s
untuns i
mbol alval
ori
i.Deşinumărullorest
eli
mi t
at,
defiecaredatăc ândpl eacădintr-
unbuz unarînal t
ul,celdelac are
pl
eacăobţineval
oarec ontr
al or
.Pri
nurmar eaceeaşibanipotfifolosiţ
i
deoinfini
tatedeorişiprinurmarepotcreavaloar
einfinită.Î
nplus
,doar
4% di
nbaniex is
tăfiz i
c,restulsuntci
fr
eînc omputere,decini
cimăc ar
numărull
ornuel i
mitat.

Aer
Est
eneli
mitatpent
rucăes
terepr
odusnat
ural
dec
ătr
eec
osi
stem.
Cic
lul
nat
ural
producemereuoxi
genproas
păt.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE4
9

Apă
Acoperă70% dins upr
afaţ
aPământ ului.Î
nc eeac epriv
eştecant
itat
ea
apei,aceastarămâne mer eu c
onstantă,s chimbându-şidoarforma
fizică.
Exist
ăîns
ăar gumentecum căapaes tepol uat
aşicăapăpotabil
ă
elimit
ată.T
ehnologiamodernă(osmoz ainversă)neoferăsol
uţi
ii
efti
ne
şiefici
entepentrupuri
ficar
eaor i
căr
eiapepol uate.

Al
iment
e
Deşipar
ecăs untem l
imi
taţidesupr af
aţadepământf
er t
il
,tehnologi
a
hi
droponi
că ne permites ăc ul
ti
v ăm ali
mentechi
arş iîn mi j
locul
deşer
tul
ui,
înt
r-unsis
tem supraet
ajatşifol
osi
ndnumaiapăşilumină.

Combus
tibi
li
ener
get
ici
Numaitehnol
ogia geotermal
ă ne ofer
ăî n acestmomentener gi
e
sufici
ent
ăpentrupes t
e4mi ideanidec onsum lanivel
ulac
tualde
cons
um anual
.Oalt
ăs ursăabundent
ăes t
eenergiasol
ară.

Mat
eri
ale
Aces
teanu suntresursefundamental
e,lef ol
osi
m numaiîns copur
i
i
ndustr
ial
e.Deşifizi
cs untli
mitat
e,tehnologianepermit
emer eus ă
găsi
ms ol
uţi
ial
ter
nativ
e,adicăsăfol
osim unanumitmateri
alî
nlocde
al
tul
.

Mat
eri
a(r
esur
sel
elani
vel
cuant
ic)
Fi
zi
cacuanti
căseocupăc ustudiereaparti
cul
el
ordi
ncar ees
tec ompus
uni
ver
sul.Deex
empluc orpultăues tecompusdincel
ule,ac
esteas unt
compusedinmol
ecule,
c ar
elar ândullors
untcompusedinatomi .

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
5
0RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

At
omii
suntcompuşidi
npart
icul
esubat
omice,
cădeex
empl
uel
ect
roni
i
.
Fi
zi
cac
uanti
căstudi
azăcomportament
ulac
estor
a.

Şt i
i
nţ anes punec ăt otulestecompusdi naceleaşicâtevapartic
ulesub-
atomi ce:corpultău, hârti
adepec areciteşti
,unc opac ,
undi amants au
oricemat eri
epr imă,c hiarşicelelalteplanete.Reduc ândex pli
caţi
alao
formăs i
mplistă,totules t
eener gieî nt
r-
os taredev i
br aţi
e.Î
nf uncţi
ede
frecvenţălac arevibreazăener giac apătadifer
itel
efor mefizice.

“Decedi
scut
ăm despr
efiz
icăc
uant
icăî
ntr
-oc
art
e
despr
epr
osperi
tat
e?”

Pent
ruc ăşti
inţanearatăcăenergi
anuestecr
eatăsaudis
trus
ă.Eadoar
tr
ecedintr-
os t
areînalt
a.Ceeac eî
nseamnăcăînreal
it
atenic
iores
ursă
nuestelimi
tată,cidoartr
ecedintr
-of
ormăînalt
a.

Dinresurseinfini
tepoţis
ăieior
icât,
iarel
erământoti
nfini
te.
Cuoastfel
dement ali
tat
enumais unt
em tentaţis
ăluăm maimultdecâtav
em
nevoie,singur
ulperi
colr
ealest
es ăl
uăm maipuţi
ndecâtnedori
mşisă
nemul ţumi mcuatât.

Î
nc ontex t
ulunui universc uresurseinfinit
e, abordareanecesarăpentr
u
a obţine pros peri
tatea nu t r
ebuies ă fie una c onc
urenţi
ala,ciuna
c
reativă.Într
ebar eapec areart rebuisăne- oadr esăm est
e:cum putem
s
ăî mbi năm creativresurselepec areleavem ladi s
poziţi
epentruafidin
c
eî nc emaipr osperi?Pot enţi
aluldepr osperit
atenuar e,dinpunctde
v
eder eobi ec
tiv,li
mite.Singurelelimit
es untc el
eaut oi
mpus e.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
Reî
nvaţ
ăsă
vi
sez
i!
T
API
C UL
OL
5
2RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Minteanoas trăpoat efic ompar atăc uuns ist


em GPSs ofis ticat.Cas ă
poţiajungel ades ti
naţi
et rebuieîntâis -
oi dentifici.Trebuies ăfieuna
capti
vantăş icaresătemot ivezes ăf
aci paşiinecesar i
.Darnues ufic i
ent
atât.GPS-ulî ţifaceautomatş io l
oc ali
zarepr ins ateli
t.Cont i
nuând
compar aţi
a,as t
aînseamnăc ătrebui
es ă-ţicunoş tişipunctul depl ecar
e.
Cu aces t
e două r epere,mi ntea umană es t
ec apabi l
ăs ăc al
culeze
(i
nconş t
ient)mer euurmător ulpasal călători
ei.Nuput em s ăpr evedem
toateobs t
ac ol
eledepedr um, darpr i
nadapt abili
tateş ipersev erenţăle
putem depăş i
.Pentr
uaav eaoc ăl
ătoriecuadev ăratdes ucc est r
ebuie
săfim des chişi,săexperi
ment ăm ş i
sănebuc urăm depar curs .

Î
nc apit
olel
eprec edenteam c onşti
entiz
atş iam demontatsis
temati
c
fr
âneleps i
hol
ogicec ar
ene- aufăcutsăneaut o-sabot
am.Am făcutun
i
nventaralv i
eţiinoastreas t
felîncâtacum av em o i
maginec l
arăa
punctul
uide pl ecare.De as emenea am î nceputs ăînţel
egem ce
î
nseamnăadev ărat
apr osperi
tat
eaş ideciş
timc enepoateoferil
umea
î
nc ar
etrăim.

Acum av
eni
tmomentuls
ăalegem î
ncot
roneî
ndr
ept
ăm.Darî
nai
nte
vr
eausămai
menţi
onezunluc
ru.

Estefoart
euş ors ătegândeşti
:“euşti
uf oar
tebinecevreau”sau“eu
cunoscdejalucruril
eas t
ea”.Î
nprimulrând,si
tuaţi
aîncareeş t
iar
ată
foar
teclarcâtdebi nel
ec unoş
tişimaimultdecâtat
ât,
eaar at
ăcâteşt
i
dedispussăleş ipract
ici
!

Fă-ţ
iti
mpacum,să-
ţii
magineziî
ndetal
i
uv iaţ
apecareţ
i-
odoreşt
i.Î
n
aceast
ăet
apă,es
tei
rel
evantdacătuc
rezic
ăpoţ i
obţ
inec
eîţi
imagi
nezi

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE5
3

s
audacăşti
isaunuc um săobţ i
i
.Scopulexer
ciţ
iul
uiestedoarsăşt
iice
v
rei
cuadevărat.
Imaginează-ţ
icăori
ceesteposibi
l,
alegecevrei
şisc
rie
c
eţi-
aii
maginatî
nurmăt oarel
erânduri
.Aceast
av afiv i
zi
uneata.

Foloseştenumait impulprezentc aşicum dejas -


arfiî ntâmpl at
.Scri
e
numaic evrei
,nuş icenuv rei
.Deex emplus ănus crii“numaiam
probl
emefinanc iare”săs c
rii“am os i
tuaţi
efinanc iarăex t
raordi
nară”.
Nues tenevoiedel i
mbajlit
erarsauc or
ectdinpunc tdev ederegramat i
-
cal,v
izi
uneaos cri
ipentrutine.Ceeacees teimpor tantes tec adescri
-
ereas ăfiec âtmaidet ali
ată.Foloseştecif
re(câţibaniv reisăc âş
tigi
l
unar,c âtekil
ogramev reisăai )
,datemăs urabi
le,ter menel imită(ex:
până la1 6.
07.2011)şili
mbajv i
zualcares ăs t
imul ezes i
mţ uri
l
e( ex:
l
oc ui
escîntr
-ocas ăcuetaj,
lamunt e,etc)
.

Î
ncepe-
ţiv
izi
uneac
u..
.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
5
4RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

S
unta
tatd
efe
ri
ci
tac
umc
a
>

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
5regul
icetevor

9
proi
ect
apedr umul
cătr
eprosper
itat
e
T
API
C UL
OL
5
6RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Î
ns f
ârşi
t,am aj
unsl aparteac oncret
ăaac esteicărţi
.Înaces
tc apit
olvei
aflacaresuntregulil
es ecretepec arenuleînv eţ
ilaşcoală,darpec are
oameniicuadev ăr
atpr os peril
eş ti
u.Potpăr easimplis
tesauc hi
arde
bunsimţ.Deşisuntîntr-
adev ărsimple,
as t
anuî nseamnăc ăs untşiuşor
deaplic
at.Util
i
z ar
eal ornec esit
ăunef ortconştientdinpar t
eat a.În
schi
mbbenefic ii
lelordov editetevorcopleşi
.

Pentrumomentv atrebuisăignoriv
ocil
eint
erioar
ec ar
eseopunşisă
test
eziacester
egul
i.
Numai astf
elvei
puteaaflac eî
nseamnăel
edefapt
.
Nuv eiputeaşt
idac
ăf uncţ
ioneazăpânănuleîncer
ci.
Aicev
adepier
dut
?

Numaidac
ăs untî
nţel
eseşipr
acti
catezi
lni
c,ac
estereguli
îţi
voraduceîn
vi
aţădi
nceîncemai mult
ăprosperi
tat
e,abundenţă,l
ibert
ateşif
eri
cir
e.

REGULA1Vi
zi
uneadepr
osper
it
ate
Put
ereaf
enomenal
ăav
izi
uni
ies
tef
undament
atăî
ndouăl
egi
(Aş
iB)
:

ALegeacl
săov
ari
t
ezicl
ăţ
ar
i
.
iv
izi
uni
ispunecăpent
ruaat
ingeoţ
int
ătr
ebui
e

I
maginează-
ţiunarc
aşc ar
ear eînfaţă20deţint
e.Îşiî
nchi
deoc hi
işi
tr
age.Cesevaînt
âmpla?Arc
aşulpoatesăni
mereascăori
car
edint
recel
e
20deţ i
ntes
aupoates ănunimereascăni
ci
una.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE5
7

EXPERI
MENT

Met
oda1–oc
hii
inc
his
i
A.St aiîn mi jl
oculuneic amerec are nu conţi
ne obiec
te
ascuţite.
B.Alegeunobi ectdepeunul di
ntr
eper eţi
.
C.Î
nc hide-ţioc
hiişiî
nvâr
teşte-
tepel ocde5or i
.
D.Opr eşte-t
ec ufaţaîndi
recţi
aînc arecrez
icăesteobiectul
al
es ,păstrândochiiî
nchi
şi.
E.Mer gicătreelşiî
ncear
căs ă-
lati
ngi.

Câtdeapr
oapeaif
ostdeţ
int
ă?

Met
oda2–met
odac
lar
ităţ
iiv
izi
uni
i
A.Staiî
nmijl
oculacel
eiaş
icamereşialegeaceeaşi
ţintă.
B.Învâr
teşt
e-t
epelocde5or i,dedataastacuochi
ides c
hişi
.
C.Opreşt
e-t
ecufaţaîndir
ecţi
aîncareesteţi
ntaşi
mer gicăt
re
ea.

Câtdeapr
oapeaif
ostdeaceast
ădat
ă?

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
5
8RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Legeaatenţi
eif
ocali
zat
espunecăpentr
ua-ţ
iat
ingev i
ziunea,
Btr
ebuiesăfocal
izezi
sufici
ent
ăatenţi
easupr
aei,pânăcândo
at
ingi
.

Dacăr ămâifocali
zatas upr
av izi
unii
,ea dev i
ne o pri
ori
tat
e pentr
u
cr
eier
ult ău.Acestav ac al
cul
ac et rebuiesăs eînt
âmpl ecas ă-
ţi
î
ndepli
neş t
ivi
zi
unea. Caefect
,toatedec i
zi
il
epec ar
eleiei
,i
nc l
usi
vcel
e
i
nconştient
e(majori
tatea)
,tevorapropiadeviz
iune.

Cet
rebui
esăf
aci
pent
rua-
ţipăs
traat
enţ
iaf
ocal
i
zat
ăas
upr
avi
zi
uni
i
?

Cit
eşte-ode2or i pezi,pr
eferabi
ldimineaţai mediatdupăc et etrezeşti
şiseara,chi
arînaintesăador mi.Acesteas untperioadelec ândc rei
erul
tăues teînstareaalfaş iestefoartes uscepti
billas ugesti
i.Î
nac este
peri
oadees tecelmai eficientsăîţi
imagi nezivi
aţăpr osperăpec areţ i
-
o
doreşti
.Crei
erulvaas imil
aş ivapri
orit
izav iz
iuneapec arei-ofurnizezi
,
dupăc arevacalculacum săoat i
ngi.

Repet
areavi
ziuni
imaiar
eşial
tebenefici
i:

1.
Veiî
ncepeşis
ăobs er
v i
opor
tuni
tăţ
inoi
pec
areî
nai
ntenul
eremar
cai
,
pent
rucăeraui
rel
evante.

2.T
ev amot i
vasăacţi
onezi
îndir
ecţi
aei
,pentr
ucăşt
iimereupent
ruce
l
ucrez
i.Dacăvreodat
ăs i
mţicăeşt
inemoti
vat
,est
epentr
uc ăat
enţi
ata
numai est
efocali
zat
ăasupr
av i
zi
unii
.

Mot
ivul
pent
ruc
aream dec
iss
ăpunac
eas
tăr
egul
ăpr
ima,
sedat
oreaz
ă

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE5
9

convi
ngeri
imelec ăest
ec elmaiimportantlucrupecarepoţ is
ă-lf
aci
.
Earl
Nighti
ngale,
pioni
eralindus
tri
eieducaţieiaudi
o,susţi
neacătotce
tr
ebuiesăfac
iestesă-
ţipăstr
ezi
atenţi
aas upravizi
uni
i
, i
arres
tulvav
eni
delasine.

REGULA2F
iir
ecunos
căt
or
Fiecar
e ev
enimentar e părţ
ibune ş ipăr ţ
irele.De exemplu,la un
momentdatî nbusinessulmeucuambal ajedepizza,er
am î
ndiscuţi
icu
celmaimar ec l
i
entdes prereî
nnoireac ont
ractul
ui.Am negoci
at,am
sperat,m-
am impli
catcâtam pututdemul t,dardinpăcat
erezul
tatula
f
os tnegat
iv.
Celpuţinaşaam crezutatunci.

Fi
indafect
ateprofundîncasări
le,
am f
ostnevoi
tsăiaumăsur
i ur
gent e.
Am contact
atfurniz
orulpri
ncipal
,căr
uiai-
am sol
i
cit
atoreducere.Am
merslamas anegoc i
eri
l
orş idupăcâtev
az i
leam obţi
nutreducerea
dori
tă.

Rapor t
atlac âtvindeam lamoment ulr
es pec t
iv,di
scount-ulpri
mi tr
ep-
rezentamaimul tdec âtadaos
ulpec ar
e- lpracti
cam cuc l
ientulpecare
l
-am pierdut.Adic ălatoatăaceastăafac er
eam c âştigatbani ,nuam
pierdut.Î
nafarădebani aumaiexi
statş
i alteaspectepoz i
ti
vec aurmare
aac estuiev
eniment .

Real
it
ateameas-
aschimbatdef
aptînbi
ne,dardac
ăgândeam cum am
gândi
tpânăatunci
,nuaşfiobs er
vatnic
iodat
ăac estl
ucr
u.Aceast
ă
î
ntâmplar
emi-aar
ătatcăfiecar
eexperi
enţăareatâtpăr
ţibunecâtşi

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
6
0RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

păr
ţir
ele.
Ceeac
eteaf
ect
eaz
ăes
tec
eapec
areoobs
erv
i.

Maj ori
tateaoamenilordi
njurul
nostr
uobservăcupr
eponderenţăpărţ
il
e
r
ele, nupent r
uc ăastavor
,cipent
rucăes
t eunobicei
,şi
caoriceobi
cei,
cuc âtîlprac
tic
imaidesc uatât
adevi
nemaiput erni
c.Cheiaestesă
î
nc epis ăobservidi
nc eîncemaidesaspec tel
epozi
ti
vepânăc ândîţi
schimbi acestobic
ei.

Recunoş tinţa estec onştienti


zarea lucruri
lor pozit
ive di
nv i
aţat a.
Conş t
ientizareaofaciintenţionat,es t
eoat i
tudinepec aredecizisăo
adopţi.Zi g Zigl
ar,celmaiapr eciatspeakermot ivaţ
ionaldinl ume
susţi
nec ă:“Recunoşti
nţaes tec eamai sănăt oasăemoţ i
eş ic
uc âteşti
recunosc ătorpentr
umai mul t
el uc
ruri,c
uat âtveiaveamai multelucr
uri
pentruc ares ăfirecunosc ător.Cuc âtteplângi demai multelucr
uri,
cu
atâtveiav eamai multelucruridec aresătepl ângi.

Dacă nu eşt
irecunos
c ăt
orpent r
uc eea c
e ai,înt
otdeauna v
eifi
nemulţumiti
ndi
fer
entdec âtveiavea.Cuoas t
feldeatit
udinenuvei
reuş
inici
odat
ăsăaioviaţăprosper
ă.


Car
eesteechi
l
ibr
ulînt
reafimul
ţumi
tpent
ruc
eea
c
eam ş
iav r
eamai mult
?”

Echi
li
brulestemaimul toar t
ădecâtoş t
ii
nţă.Eus untmul ţumitşimai
al
esr ecunoscătorpentruc eea c
e am,darî n acelaşitimp şt
iuc ă
posi
bil
ităţ
il
es untinfinit
eş icăesenţavieţ
iiestec reşter
ea.Deac eea
vi
sez,facplanur
i ş
imunc escpent
ruaobţinemai mul t.Făcândastaam
obser
v atcăprezentul
dev i
nedinceînc
emai frumos .

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE6
1

Cum s
ănumăpl
âng–met
odael
ast
icul
ui

Nut r
ebuiesănut elament
ezi
. Poţisăfacicevrei
,ail
i
bertat
eas ăal
egi
.
Poţisăt epl
ângi,sătevăi
căreştişisăfiimer eunemul ţ
umit,darţ
ine
minteas t
a:nuteajutăcuni
mi csătepl ângif
aţădecinevapecarenu-
l
i
ntereseazăşic
areoric
um nutepoat eajuta.

Metodapecar
eam găsi
t-
oeuc afiindceamaiuti
lăpent
ruamăobişnui
sănumămai pl
ângest
es ăîmipunlaî
nchei
etur
ăunelasti
cşi
defiecar
e
dat
ăc ândr
eal
izezc
ămăpl ângcuvocetar
esauîngând,măciupes
c.

Cum s
ăfiur
ecunos
căt
or–met
odapi
etr
eider
ecunoş
tinţ
ă

Euc redc ătotceav em es t


eundarpec aretrebuies ăînvăţăm să-
l
apreciem.Unghii-î
nc earcăsăridi
cidepej osomonedă,f ărăunghii
.
Minteapec ar
eoai -
teaj ut
ăs ăteconfr
unţicuori
c eprovocare,
sărezolv
i
ori
cepr obl
emăş it
eaj utăsăprofiţideoportuni
tăţi.Celmaimar ecadou
di
nt r
et oat
eestevi
aţa. Fi
irec
unos c
ătorpentruv
iaţ ata,
nu-ţibatej
ocde
ea.

Sis
temulpec arel -
am găsi
teuc afiindextrem deefic i
entpentrua
observ
at oatelucruri
lepecareleam şidecarepots ămăbuc ureste
si
stemulpi etr
eide r ec
unoşti
nţă.Cauţio pi
atră pe care o bagiî
n
buzunar.Defiec aredatăcândpuimânapeea,t egândeş tilacev
a
pentr
uc ar
emer i
tăsăfiirec
unoscător
.Scopul
estesăîncercis
ăidenti
fici
câtmaimul telucrur
i.

Fol
oseş
tec
eledouămet
odet
impde30dez
il
eşi
urmăr
eşt
eef
ect
ul.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
6
2RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Euam f
ostatâtdeîncântatîncâtam dec
issăl
efolos
escînconti
nuare.
După2luniam renunţatlaelasti
cpentr
uc ănumămaipl ângeam de
ni
mic.
Metodapietrei
der ecunoşti
nţăofol
osescc
uplăcer
eşiastăzi
.

REGULA3Of
eră-
ţis
erv
ici
i
le
Te-
aigânditvreodatăc um poţisăc âşti
gimaimulţ
ibani
?Am într
ebat
câţi
vaoameniş irăs punsulafost:s ămunceşt
imaimul t
.Dardac ă
anali
zăm lanivelfundament alreal
izăm cămuncanuar eolegătură
dir
ectăcubanii.Uniioameni muncesc14orepezişi
abiat
răi
escînti
mp
cemaj or
it
ateami l
ionaril
ormunces ccâtevaor
epez iş
iofacpentr
uc ă
vor.

Recompensaes
tedir
ectproporţ
ionalăcuser
vic
ii
lepecar
eleoferi
,nucu
vol
umuldemunc ă.Cuc âtofer
imaimul teservi
ci
icuatâtcâşti
gimai
mulţi
bani.
Cucâtaj
uţimai mulţ
i oameni,
cuatâteşti
maibinerăspl
ăti
t.

Pr
inc
ipiul
recompensei
Of
eripuţi
n,pri
meşti
puţin.
Ofer
imul
t,pr
imeş
timul
t.

Dacăeştinemulţ
umitdecâţ
ibanic
âşt
igi
,saudacăeştimulţ
umitdar
şt
iicăpoţimaimult
,sol
uţi
aestenusămunceştimaimult
,cisăofer
i
maimulteser
vic
ii
.

Mul
ţis e gândescc ă pent
ru a of
erimaimul tes
erv
ici
itrebui
es ă
munceascămai mult
.Aceastaes
teos oluţ
ie,
îns
ănuesi
ngurasol
uţi
eşi
î
nnic
iunc aznuec eamai f
eri
ci
tăsol
uţie.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE6
3

Pr
inc
ipi
uls
cal
abi
li
tăţ
ii
Pri
ntr
-unsis
tem s
calabi
lpoţi
săofer
idi
nceîncemaimul
te
ser
vic
iicuacel
eaşief
ortsaucuunefor
tdi
minuat.

Dac ămaidev remeţ i


-aipusîntrebar ea“cum drac uîmivoiatingeeu
vi
z i
uneaş iobiecti
velefinanc i
are?”r ăspunsulsigurnues te:“pri
nmai
mul t
ămunc ă!”.Aces t
aes teunuldi ntremari
lesec ret
epec ar
eoameni i
cuadevăratpros peril
ec unosc.Trebuiesăc r
eeziunbus inesscaresă-
ţi
oferesc
alabil
it
ateanec es
arăpent rua-ţiî
mplini
viziunea.

Unbus inesschi
arastae,
unsist
em scal
abi
lpri
nintermediulcăruiapoţ
i
săoferiservi
ci
imultmaidecali
tat
eşimaimultoroamenif ărăc atusă
munc eştimaimult.Pemăsurăce-
ldezvol
ţi
,eldevinedinc eînc emai
scal
abil
.

Î
nt raininguri
ledebus i
nesspec ar
eles usţ
infacurmătoareaanalogie:
celcarenupr ofitades cal
abil
i
tateest
ec aunş oar
ececarealear
găîntr-
o
cuşcăr otati
vă.Cândarenevoiedebaniseurcăîncuşcăşidădinlăbuţe.
Trebuies ăfacăas taoridec ât
eorivreabani .L
a50deanipr ocesul
dev i
nef oart
eobos it
orşiener
giapecareoareladispozi
ţi
eedi nceînce
mai puţ i
nă.Cantit
ateademunc ănecesară,r
ămâneî nsăneschimbată!

Nuesteobli
gator
iusăfaciunbus i
ness,deşiast
aestesol
uţi
aceamai
i
ntel
i
gentă.Impor
tantest
es ăţi
iminte:
cuc âtof
erimai
multeser
vic
ii
,cu
at
âtveiaveamaimultăprosper
it
ateînviaţ
ă.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
6
4RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

REGULA4 Rel
aţi
idepr
osper
it
ate
Î
nvi
ngător
iic
ulti
varelaţi
i
lecuoameniicar
eîipott
rageî
nsus,pecând
c
eil
alţ
idoarseplângc aeinuau“r
elaţi
i
”.Est
efoar
teimpor
tantpeci
ne
c
unoştişi
mai al
escinetecunoaş
tepet i
ne.


Darc
âtdei
mpor
tantes
tet
otuş
iac
estas
pec
t?”
Statis
t i
c,esteveri
ficatc ădevenim medi acelor5-1
0oamenic uc arene
petrecem c elmaimul ttimp.Di n punctde v edere alfinanţelor
,al
sănăt ăţi
i,algândi
ri
i,alpri
nci
pii
lor
,al i
ntegr
ităţi
i,alc
aract
erul
uişialobi-
ceiuri
lor,r
elaţi
il
enoas t
reneafec t
eaz ăsubt
il,darextr
em deputernic.

Ţis-
aîntâmpl
atv reodatăsăz ic
ic ătelaş
idef umatş iapoisăte
î
ntâl
neşt
icupri
etenii
carefumauşiînfinal
săter
eapucişi
tu?Înschi
mb,
dacăni
ci
unuldi
ntrepriet
eniit
ăinufumau,ef
ect
ularfifosttot
alopus.

Car
esuntc
ei5-
10oamenicucar
eîţ
ipet
recimaj
ori
tat
eat
impul
ui?

Dacănus -aîntâmplatdeja,î
nv ii
torulapr
opiatv eiav
eaaproxi
mati
v
acelaşini
veldepr osperi
tat
ecaş iei.Astanuî nseamnăc ătr
ebui
esă
renunţilapri
eteni.Doarc ătr
ebuies ăreducitimpulpetr
ecutcueiş
i
î
nt r
e-t
imps ă-
ţif
acior eţ
eadec ont
ac t
eş i
deprieteninoi
.

Reţ
eauadec
ont
act
e&pr
iet
eni

Ac
um c
ăînţ
elegic
âtes
tedei
mpor
tants
ăîţ
ipet
rec
iti
mpulc
uoameni

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE6
5

car
es ătet
ragăî
nsus
,îndi
rec
ţiapr
osper
it
ăţi
i
,es
tet
impuls
ătr
ecil
a
acţ
iune.

Fă-
ţiac
est
e2l
is
tedepr
iet
eni
:
T
opul
cel
ormai
dec
ali
tat
e10pr
iet
eni
pec
are-
iai.
T
opul
cel
ormai
dec
ali
tat
e10pr
iet
eni
pec
arevreisă-
iai
.

Fă-
ţiac
est
e2l
is
tedec
ont
act
e:
T
opul
cel
ormai
dec
ali
tat
e50c
ont
act
epec
arel
eai
.
opul
T cel
ormai
dec
ali
tat
e50c
ont
act
epec
arev
rei
săl
eai
.

Scopultăuestesăîntreţ
iir
elaţi
i
lecupr i
eteni
i/
contac
tel
epecarel
eaiş
i
săîncer
c isădezvol
ţirel
aţi
icupr i
eteni
i/
contact
elepecarev
reisăl
eai
,
tr
ecându- i
automatdintr
-ol
istăînalta.

Cum ş
tii
ces
ăur
măr
eşt
iînt
r-
unpr
iet
ens
auî
ntr
-unc
ont
act
?

Es i
mplu,
dacăvreibanic
auţioamenicubani,
dacăvrei
sănăt
ate,cauţ
i
oamenisănătoş
işitotaşa.T
otcetrebuies
ăfacies
tesăteasoci
ezicu
oamenicareauceeac evr
eitusăai,suntc
eeacev r
eit
usăfii,saufac
ceeacevrei
tusăfaci
.

Poţisă-iconsi
derif
ac t
orideinfluenţ ăşipeoameni ipec ar
e-iurmăreş
ti
l
at el
ev i
zorsaupeoameni ial
ec ăr
orc ăr
ţil
eciteşt
i.Acestaesteunlucru
foart
ebunpent r
uc ăpânădez volţ
irel
aţi
inoi,
poţ i
săîncepisăur măreş
ti
l
aTVs aus ăci
teşti
c ărţ
ialeoameni l
ordejaprosperişic
arepr omovează
unmes ajdeprosperit
ate.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
6
6RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

REGULA5 Î
nvaţ
ăpr
o-ac
tiv
Durează3anis ădeviicontabil
.Dur eazăpes t
e4anis ădev i
iavoc
atşi
peste6anic as ădeviidoctor.Sănuc rez
ic ăciti
ndoc art
ede70de
pagini
veiî
nţelegemisterel
euni versul
uişicheiasuccesului
.Unaestes
ă
cunoşti
,al
taestesăînţelegi
.Înţelegereapresupunes ăieideci
zi
acăvei
fidedicats
tudiului
cont i
nuu.

Dacăv reis ăaibani ,săair elaţi


ideprosper i
tate,săfiipr osperpet oate
pl
anurile,oc ondiţieobligatorieestesă-
ţiculti
vimintea.Am v orbi
tr ecent
cuunom deaf ac eridemar es uccespecar el-
am întrebatc ares unt,în
vi
ziuneas a,ingredienteles uccesului
.Pel oculîntâimi -
amăr turisi
tc ă
est
eeduc aţ i
aş icăac eastanues teopţi
onal a.Bil
lGat es,deşis -
al ăsat
de facultate,a s pusî nt r
-o pr ez
entares us ţ
inutălao f acultate,c ă
educaţiaes tefactoruldeter minantpentrus uccesulî
naf aceri.

NapoleonHill,
careaanaliz
atpeste500dint
receimaidesuccesoameni
di
nAmer i
ca,spuneac ăunom educ atnuesteci
nevacar
eareunbagaj
deinformaţiigeneral
es aupart
icular
e.Unom educatestec i
nevaşi-
a
dezvolt
atfacult
ăţil
emintaleî
ntr
-atâtî
ncâtş
tiesăobţi
năori
cev r
ea,f
ără
săvi
olezedrepturil
ealtor
a.

Ceeaceurmeazăs ăî
nveţinusecompar ăc
uc eeac eaiî
nvăţ
atlaşcoală.
Dedataas t
anueş ti
obli
gatsăof ac
i,nutevaas cult
animeni,nuveida
tezeşiexamene,şinuaitermeneli
mi t
a.Veialegetus ubi
ect
eleastfel
î
ncâts ăteajut
eş isă-
ţiplac
ăş imetodel
epr i
nc aredoreşt
is ăî
nveţ i
:
audio,v
ideosautext.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE6
7

Scopulnuestesăc i
teşt
ioc ar
tedelac
aplacoadă.Impor
tantest
esă
al
oci30-60 demi nutezil
nicpent
rua-
ţic
ult
ivami nt
eacui nf
ormaţ
ii
pozi
ti
veşieducat
ive.

Resc
riefr
azel
eurmătoar
eînspaţi
ulaloc
atşil
afinal
semnează-
te.
Ia-
ţiac
um aces
tangajamentf
aţădeti
ne!

“Eu,(
numel eşiprenumele),promi tcăvoial
ocaînt
re30-60demi nute
pezi,timpde21dezi l
e,pent rua-miculti
vami nt
eac uinf
ormaţ i
i
pozi
tiveşieducati
ve.Şti
ucăac es t
emat er
ial
emăv orajutasăfiudi nce
î
nc emair el
axat,mot i
vat,puterni
cş iagi
l.Î
nţel
egcăac esteacti
vităţ
i
suntvit
alepentruadev eniprosper.”

Semnat
:

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
6
8RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Oameniidesuccesinvest
escîneducaţ
ial
orpentr
ucăş t
iuc
ăes t
ec ea
maibunăinv
es t
iţi
epec ar
eopotf ac
e.I
atăcât
evati
tl
uri
decărţ
iîncare
î
ţir
ecomands ăinvest
eştişi
tu:

Celmaibogatom di
nBabi
londeGeor
geS.
Clas
on
Del
aideel
abanideNapol
eonHi
l
l
Aşacum gândeşt
eomuldeJ
amesAl
l
en
Secr
etel
e suc
cesul
ui-Cum să vă f
aceţ
ipr
iet
enişisă dev
eni
ţi
i
nfluentdeDaleCar
negi
e
T
atăbogat
,tat
ăsăr
acdeRober
tT.
Kiy
osaki

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
Fă-
ţivi
aţa
ext
raor
dinar
ă!
T
API
C UL
OL
7
0RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Esteex t
raordinars ăc i
teştişis ăacumul ezidinc eî ncemaimul t
e
cunoş ti
nţe.Şidac ăscopult ăues t
es ăf acipedeş t
eptulc
upr i
etenii
,
atunc isăcunoş tiestearhisuficient
.Însă,dacăv reisăaicaseşimaş i
ni
del ux,energiaşiv i
tal
i
tateanec esar
ăpent ruper f
ormanţeextraor
dinar
e
şisăs imiţi
c ăfiec aremomentes teunul magnificş ipecareî
ltrăi
eştic
u
pas i
une,at uncidoars ăc unoştinu-ideaj uns.Pentruastaenevoiesă
î
nţ elegii
nformaţ i
aş isăştii
c um săoaplici.

Dacăpract
iciconsec
ventcel
e5r egul
isimple,cr
eezipes
te80% din
pr
emisel
enec esar
epentru aav
eapr os
peri
tate,r
epedeş ic
u ef
ort
ul
mini
m posi
bil
.

Darţ
inemi
nteur
măt
orul
aspec
t:

J
im Rohn,unuldint
receimaii
mportanţ
ifiloz
ofidebusinessdi
ntoat
e
ti
mpuril
e,afir
maunl uc
rusimpl
u,ş
iremarcabi
l:
“Totc
eeuşordefăc
ut,
e
uşorşideevi
tat
.”

Drumulcătreprosperi
tat
epr esupunes c
himbare.Gândeş t
e-t
e:dacăfaci
totceaifăcutşipânăac um v eiobţinetotceaiobţ i
nutş ipânăacum.
Dacăînsăv r
eisăs chi
mbic eva,trebuiesăîncepicut i
ne!Schimbareae
maidificil
ădec âtcrezi(
htt
p://
budurl.
com/sc
himbar)
e,ceeac eestei
mpor -
tantestesăt efocali
zeziasupr alucruri
l
ores enţi
al
e,c el
e5r egul
i,iar
r
es t
ulvavenidelas i
ne.

Ev
ident,
înunel
emomentes-arput
easăţis
epar ăcăt
eîmpotmol
eşti
.E
i
nevi
tabi
llaurmaurmei
.Uneoridr
umulos ăfiemaigr eu.Î
nast
felde
momenteefoart
eimpor
tantsănuîţi
uiţ
ivi
ziunea.

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
R
EGU
LID
EPR
OSP
ERI
TA
TE7
1

Moment el
emaidifici
levortrec
e,dacătudec i
zisănuteopr eşt
icisă
mer giî
nai
nte.Î
nast
feldemoment eeuîţirec
omands ăreci
teştiac
est
ghid.Tevaajut
asăîţicl
ari
ficisi
tuaţ
iaş
is ăvezic
irc
umstanţelecualţ
i
ochi.

Dincol
odes f
aturi
l
edinac east
ăc arte,tr
ebuies ăţiimintecăac es
tae
doarî nc
eputul.Viaţa ext
raor
dinară,pe c areţ i
-o doreşt
iş io poţi
constr
ui,depi
ndeexc l
usivdeti
ne. Dacăaşput eas ăteajutmai multaş
face-
o,di
npăc atetotcepotfaceeues ă-
ţiarătdrumul,paşiit
rebui
es ă
î
i f
acitu.
Începeacum!

Si
mţ icăac
eastăcartete-
a
aj
utat?Ci
nevaţi
-arputea
mulţumipentr
us f
aturi
ledi
nea.
Lafel
caş i
bani
i,s
fat
uri
l
ebunes untuti
ledoarat
uncic
ândsuntf
olosi
te.
Suntpreamulţ
ioamenicar
eîş
iîngroapăvi
seleş
isper
anţ
eledefer
ici
re.

Aceast
ăc art
eGRATUITĂafostscr
isăcuscopuluni
cdeateajuta.Dece
sănuîţiajuţ
işit
upri
eteni
i
,larândultău?Cr
edc ăeşt
ideacor
dc ădacă
maimulţioamenişi
-
arschi
mbafil ozofiadeviaţ
ăînsensul
arăt
atder ân-
duri
ledemai sus
,am ficutoţi
imultmai f
eri
ci
ţi
.

Cepoţ
ifac
e?

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
7
2RE
GUL
IDEP
ROS
PER
IT
AT
E

Sc
riedes
preac
eas
tăc
art
epebl
ogul
tău

Os cur
tădescr
ier
eş iunl i
nkcătr
epaginaundepoatefidesc
ărcat
ă
car
teapotfipunctuldeschi
mbareradi
cal
pent
ruoper
soanăpec
arenu
aic
unos c
ut-
onici
odată.

Anunţ
ă-ţ
ipr
iet
eni
idepeF
acebook(
saual
ter
eţel
esoc
ial
e)

Unsimpl
uupdat
epeprofil
ulper
sonall
evaper
mit
epr
iet
eni
l
ort
ăis
ă
des
coper
eac
east
ălume.

T
rimi
temai
lapr
opi
aţi
lort
ăi

Rec
omandăcarteaunorpersoanec
arearputeabenefic
iadeea.Ai
numai
decâş
tigatdi
nrel
aţi
icuoamenipr
osper
i.

Mul
ţumes
cşi
suc
ces
!

W
WW.
ST
ART
UPA
CAD
EMY
.R
O
REGUL
IDEPROSPERI
TATE
r
e
"
gu
li
Regul
ideProsperi
tat
eesteocart
epec ar
eoc i
teşt
iapr
oapef
de
pr

ăr
ă
ospe
ri
ta
te

răsuf
l
arecândpui mânapeea.Înpl
us,est
eoc art
edec areromâni
iaveau
nevoi
edemul tt
impş imăbucurcăînsf
ârşi
tci
nevaas c
ris
-o,înper
soana
l
uiPaulComan,c ărui
aîi
mulţ
umes c.
"
ŞtefanMurgeanu
Autor“Conc
ediaz
ă-ţ
işef
ul
!”

“Cândvi
nev orbadepr os perit
ate,antr
eprenoriatsauafaceri
des ucces,
pri
mulom care-miv i
neî nmi ntees t
ePaul.Pas iuneasadeac r
ea,
î
mbunătăţi
şi creşt
eaf ac erides ucces,măi nspirăşipemineîmpr eunăcu
mii
ledemembr iaiStartupAc ademy .Dacăv r
ei săieşidi
nzonatade
conf
ortş
isă-ţidescoper iadev ăratulpot
enţi
alnuez i
tasă-l
contact
ez i
.”
Căl
inIepure
Cof
ondatorSt
atusPimp
Pr
eşedint
eTimi
ş oar
aToas
tmas
ter
s


Aţici
t
itpânăacum ocart
ecaresăvăacaparezeatâtdetareîncâtsănuo
l
ăsaţ
idinmânăpânăot ermi
naţi
?Mi-edordegenul ăst
adec arţ
i,care
si
nt
eti
zeazăluc
rur
iimport
ant
eînrânduri
puţi
neşi c
ar epotf
ici
ti
te,dinnou
şi
dinnou.Cart
ealuiPaules
teunadinaceast
ăc at
egor i
e.

Luc
ruridebuns imţ
,pri
ncipi
idevi
aţă,l
ucrur
il
eesenţi
al
ec ar
enec ons
tru-
i
escvieţi
l
epersonaleşiprof
esi
onal
ez idezi
,lucr
uri
l
efărădecarenupoţi
săi
ţiati
ngiv
isele,t
rat
ateînt
r-
unsti
lsi
mplu,uşordeînt
el
esş ic
uodoz ăde
maturi
tat
epec aren-am maigăsi
t-
odemul t
.”
Adr
ianSoare
Suc
cesDubl
u.
ro

STARTUPACADEMY
Pent
rucapr
imi
ipasicont
eaz
a

S-ar putea să vă placă și