Sunteți pe pagina 1din 9
| MINISTERUL, EDUCATIEI = | NATIONALE NGIPULY: BUCuE rer CABINET MINISTRU | ysis y, 34257 i 72 OF rea OS. ay PLY ORDIN privind aprobarea planului-cadru de fnvafimant pentru invatimantul cone Sg statu durata ats “Vu Seles (Sect. A-~& tolwuicy . lw cipk In conformitate cu prevederile art. 23 din a edu oe cu modificarile si completirile ulterioare, fn conformitate cu Hotirarea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completirile ulterioare, Ministral Educatiei Nationale emite prezentul ordin: Art. Se aprobi planul-eadru de fnviitimant pentru invitiméntul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, aX a si a XI-a, cuprins in Anexa 1, parte integranti din prezentul ordin, Art.2, Fundamentarea privind planul-cadru de fnvifimant pentru fnvifimAntul profesional de stat eu durata de 3 ani, clascle a IX-a, aXa sia XI-a, este cuprinss in Nota de fundamentare privind elaborarea planului-cadru pentru invatiméntul profesional cu durata de 3 ani, prevazuta fn Anexa 2, care face parte integranti din prezentul ordin, Art3, Planul-cadru de invatémant pentru invétéméntul profesional cu durata de 3 ani, se aplicd incepand cu clasa a IX-a, din anul scolar 2014-2015. Str, General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti Tek +40 (0}21 405 62.70 Fax: +40 (0121 31201 40, wirweduzo Art. 4. Directia general educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia general management, resurse umane gi refea scolar national’, Directia invatémént in limbile minorititilor, Directia generala buget-finanfe gi resurse umane, Institutul de Stiinte ale Educatiei, Centrul National de Dezvoltare a fnvatimantului Profesional si Tehnic, inspectoratele soolare si unitatile de invatimant profesional si tehnic due la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 5. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. MINISTRU, Bucuresti Data 24.02.2014 Nr. 3152, Anexa nr.2 la OMEN. nr. 3152 din 24.02, 2014 NOTA DE FUNDAMENTARE privind claborarea planurilor-cadru pentru invatiméntul profesional cu durata de 3 ani Feamcadra de fovifiiat pent fnvitiméntului profesional cu durata de 3 ani, invitimant Sean superior, clasele a Xa, a X a sia Xia reprezintl un document reglaior esenfal~compenenh o Gariculurmal nafional- 9, prin aceasta, un instrument de baz In promovarea polite! educational le aval national. nationale nr. 1/2011 gi pentru Iuarea unor mésuri in domeniul tavayamantului; © Zach penini cuparee fori de muned tn réndaltinerlor, propus de Uniunea Buropenn, prin rece trmstene: inteprares rapid pe piata muncit a tinerlor sub 25 de ani, cu ajutorul Sistemului de Garanfii pentru tineret, astfl inet, in termen de 4 luni de la absolvire sou de la Dicrdered Tocului de muned, acegia s& primeasct oferte de angajare, do formere continug, de Reonici i de stagii de bund calitate; acesta are in vedere c& programele de veencie si sagile de bPregitire Ia locul de muned sunt adesea un prim pas etre un loe de munca permanent: * Recomanditrile specifice de fara 2013, elaborate de Consiliul European, referitoare la combaterea Semajulu fn rindultneriloraccelerarea reformei sistemului de ivjimant si punerea in aplicare & uneistrategi nafionale privind combaterea fenomenului de parse timpurie a geo, eta; * Sirategia Nationald pentru Ocuparea Forfei de mune pentru 2013-2020, care prevede m&suri Peni @ Combate gomajel in rindul tinerilor, prin punerea rapids in aplicare @ Planului netional pentru incadrarea in muncé a tinerilor, * Frogramul Najional de Reforma care contine masuri de actiume pentru ocuparea forte de muncd si pentru formate profesional de calitate; * prevederile HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrulul nationel al calificdritor. Projestares formarii profesional prin favljamnt profesional cu durata de 3 ani are fn vedere corelare, in ‘pod flexibi, cu toate dezvotirile europene in domeniu: Cadrul European al Calificarilor, Cadel Corian fe Referinfé pentru Asiguraree Calitatii ia VET din Europa, Codrul European Comun de Referinf al imbilor, Sistermul European de Credite Transferabile pentru Educatie si Formare. saeeguvttiméntul profesional cu durata de 3 ani se asigurs formarea profesional inijial pentru dobéndirea unei calificri profesionale de nivel 3, al Cadrului national al califctrilor, coprespureticn nivelului de referingé 3 al Cadrului European al Calificirilor. Planurilecada de tovatingnt penta invlfiméntului profesional eu durata de 3 ani, invitimént seaaar superior, clacle a IX-a, a Xa sia XI-a se aplicd pentru califctrile de nivel 2, corespunzltor nivelului 3 al Cadrului national al caifciilor, cuprinse in Nomenclatoarele califcdrilor profesionale Peni care se asigurd pregatirea prin invaémntul preuniverstar, precum si durata de joulartcare, sen taron, titi a Guvemului nr. 865 din 13 august 2008, pear moslficarea Hotitarit Guvernull ne $44/2002,precum gi pentru calificrile de nivel 3 al Cadruiui national al calificrlor, inchuse Nomenclatorul calificirilor/ Registrul National al Califictirilor, in vigoare la incepatul anului gcolar pentra clasa a Xa, a invatiméntului profesional cu durata de 3 ani Structura noilor planuri-cadms de invapimént pentru clasele @ [X-a, a X a gia XI-e, invitimént profesional cu durata de 3 ani, este determinatt de nevoia de adaptare a curiculumului pentru invataméntul profesional, in fanctie de evolutia abordirilor curopen privind curriculumnl, schimbérile intervenite in structura {avahiméntului preuniversitar, de tendinfele de dezvoltare economica si social, stabilite prin documentele de planificare strategic’ a ofertei de formare prin invétméntului profesional, respectiv Planul Regional de Actiune pentra Invatémant (PRAD, la nivel regional, si Planal Local de Actiune pentru invétémént (PLAT Ia nivel local, precum side solicitirile operatorilor economici, Structura planurilor- cadru pentrs invitimantul profesional ca durata de 3 ani are in vedere corelarea ca ‘actualele planuri-cadra dela lice! tchmologio, cichl infrior(inclusv stati de prepiire practic) si fnvagimant profesional cu durata de 2 ani, intrucétcalifcdrle obginute sunt similare, De asemenca, prin parcurgerea planurilor- cadru pentru tnvijiménta! profesional cu durata de 3 ani se asigur’ conditii pentru ca elevii absolventi st poaté continua studiile fa cicll superior al liceuli Pentru a rispunde acestor deziderate, planul-cadru de invatamént, pentra invafémantal profesional cu Gurata de 3 ani, are tn vedere urmatoarele: prin pregatirea de specialitate, in clasa a IX-a. se asigur’ regatirea profesionala de baz intr-un domeniu de formare profesional, urménd ca in clasele a X-a gia Xtra si se asigure pregitirea profesionalé general si de specialitate, specificd unei califictri profesionale. Calificarea profesionala poate conduce la practicarea uneia sau mai multor ocupatii Curriculumul in invitfiméntal profesional si tehnic are la bazit Standardul de pregitire profesional; acesta este un document structurat pe unititi de competente care descrie, in termeni de rezultate ale invatirii, ceea ce un participant la un program de pregatire trebuie si demonstreze la finalul acestuia. Competenfele, construte in termeni de rezaltate asteptate din partea celor care favati, la fall procesului de educatie gi formare profesional, sunt constituentele esenfale ale standardului de pregiftre profesional si sunt grupate tn unitdfi de competenje. Transpunerea standardului de pregatire profesionalé, validat de atte partenerii economici, prin Comitetele Sectoriale, in termenii specific’ procesului de educatic gi formare profesional, desfésurat prin invatimantul profesional si tehnic, este realizaté prin curriculum. Curricutumut cia invatimantal profesional si tehnic este ceatrat pe rezultatele favatlrii. Componcntele curriculumulai din invapsméntel profesional si tehnic sunt aceleasi cu cele ale curriculumului national gi se referd la: planurile-cadra de fnvatdmant, programele scolare, ghidurile, normele metodologice, materialele suport, manualele alternative. Premisele organizirii parcursurilor de formare prin tavajiméntul profesional cu durata de 3 ani sunt urmnitoarele: ~ Formarea prin invltiméntul profesional cu durata de 3 ani asigur& pregétire pentru invtarea pe tot parcursul vieti; ~ Formarea prin invatémantul profesional cu durata de 3 ani se realizeazA in vederea objinerii unei duble recunoasteri, academica si profesional’, ceea ce permite atét continuarea studiilor, cét $i angajatea pe piafa muncii; formarea prin invapimantal profesional cu durata de 3 ani se realizeaz prin oferta de achiziti de invatare, atat din domeniul disciplinelor academice , cat si a celor strict legate de profesionalizare, aceasta pentru c& pregitirea de tip academic este consideratl predictor al adaptabiitatii pregtvii fai de cerinfele locului de munca; - Formarea prin invapimantul profesional cu durata de 3 ani se bazeazii pe achizifile din domeniile de competente cheie realizate fn timpul invaamantului gimnazial, Curriculumul din tnvafiméntul profesional cu durata de 3 ani integreaz4 pregatirea cu scop academic si pregitirea cu soop profesional, astfel incdt ciclurile curriculare si nu fic rute de invatare inchise, ci si permita continuarea pregitiri prin valorificarea creditelor dobandite. Proiectarea curriculummulai in invitimantul profesional gi telnic are in vedere urmitoarele principi: © asigurarea unei finalitati de formare coereate cu politicile nationale de dezvoltare educational, prin parcursuri de formare specifice; © adaptzrea la dinamice tehologiilor si a modelelor de profesionalizare implicate de acestes. Prin mentinerea grapiri disciplinelor in arii curriculare, specifice actualului Curriculum nafional, se asiguré coerenta structural a planurilor-cadra de invafimént pentra toate nivelurile de gcolaritate. Asia curricular Tehnologii grupeazi acele discipline si module care se adreseazA in mod direct pregitirii profesionale. Planurile-cadru de fnviigimint pentru clasele a a IX-a/ a X a/ a Xie, ale inviiimantului profesional eu durata de 3 ani, sunt stucturate pe trei componente: (1) trunchi comun, 2) curriculum difereniat gi 3) curriculum in dezvoltare local, In acest fel se asigurli coereaja conceptiei privind proiectarea curriculard in {nvigimdatal profesional cu cea pentru fnvaiméntu iceal tehnologic. 1, Trunchi comun (TQ). Tranchiel coun este stabil la nivel central gi reprezint oferta educational’ constitits din discipline, ou un anumit numér de ore, pentru toate dome si califcdrile profesionale. Aceste discipline sant comune ca cele din trichiul comun de la inv&timéntul liceal tehnologic, cu scopul de a asigura ‘competentele de bazk specifice invStiméntului cbigatoriu gi conditile pentru a continua studiile in ciclul superior al invajiméntului liceal. Trunchiul comun este obligatoriu pentru tofi elevii care urmeaza invitimintul profesional cu durata de 3 ani si vizeazi: (a) aprofundarea competen(elor cheie dobindite in invatmantal obligatori, relevante pentru tascul de formare a elevului; (b) dobiindirea unor competente specifice califieirilor profesionale. Alocarca orelor pentru disciplinele din structura trunchinlui comun s-a realizat in conformitate cu semnificatia trunchfului comun pentru acessti etapa de gcolaritate. 2, Curriculum diferentiat (CD). Curriculumul diferentiat este stabilt la nivel central si reprezinté oferta educational constitu! dint-un pachet de discplinemodue, ou alocirileorareafeene,diferentiaté pe ealifca In cadrul modulelor sunt alocate ore de pregatire teoretica, dar formarii competentelor profesionale si a unor ablititi cheie. Pregatirea practicé poate fi organizaté atat in unitatea de invatimant, cat gi la operatoral economiclinstitutie public’ partener’. ‘Aceasti oferti educational asigura pregitirea pe trasee de formare specializate. Curriculum! diferentiat este obligatoriu pentru totielevii din cadrul aceleiasi calificari gi vizeazA dezvoltarea anumitor competen{e cheie gi a unor competente tehnice generale gi specializate necesare acesteia, Elevii vor beneficia astfel, de fundamentele unei formari diversificate, necesare pentru orientarea scolar $i pentru integrarea socio- profesional ulterioar’. 3. Curriculum in decwoltare localaé (CDL). Curriculurmul in dezvoltare locala reprezint& numérul de ore alocate in scopul dezvoltérii unor oferte curriculare dezvoltate in parteneriat, de operatorii econoraici Impreund cu unititile de invatémént gi are un profund caracter practic. Prin aceasta oferté curricularé, se asiguré cadrul pentru realizarea unei instruiri care s& permita formarea in totalitate a competentelor tehnice de specialitate descrise in Standardele de pregitire profesionalé, in contextul tehnologic oferit de operatorii economici locali. son ouieeea mai mare = CDL -uhui fu clasele a X a sia Xia, favifimnt profesional durata de 3 ani, eaeeeriece clase a Dts, asigrt premisele pentru co-participare operatorior economist ce seca, 4a claborarea gi furnizarea ofertei curricular, Al rare TKa ; TO cD ‘CDL Filer wy NP % Nr. ore % ‘Nr. ore % de ore = 1238 | 748 | 60,42, 340 27,46 150 = profesional cu Din care: durata de3 ani 1922 | Preg. practic 150 | 12,12 a Al deri clasa a Xa TC oD ‘CDL [Nr] % Nr. % z y tar [SE irore Nr. oe % de ore invi(imant 1326 | 352 | 26155 704 53,09, 270 20.36 Profesional cu Din care: Din care : Prep Teoreic 192 | 1448 Gurata de 3 ani a Pracies 512 | 3861 tes Proctici 270 | 20,36 Al der! orare in el a profesional cu Din care: durata de 3 ani Paes iportul dine pregitires teoreic8 si cea practic situeaza Romania mai aproape de sistem de pregatire bazat pe ucenicie, decit pe cel bazat pe pregitirea in geoall. Ponderea semmifeative regitirii practice Poste fivoriza creterea calitiii pregatiriielevilor, deed se valorfick prin stagii de rogitire practicd la operatorul econoinic! insttuia public partener,organizate in conditil de asigurarea call i Anexa nt. la O.M.E.N. nr. 3452 din 24.02. 2014 PLAN-CADRU DE INVATAMANT PENTRU CLASA A IX-A INVATAMANT PROFESIONAL DE 3 ani Alocarea orelor de studiu Aria curriculara) Nr. de ore! Disciplingy Modul saptimana ae saptimana 9 8 coL Limba si Titeratura romané™ Limba moderna 1 Limba moderna 2 a LH fi Matematica Fiza Chimie Biologie [ONSSOSRATE a ‘storie abba sa arabe Geogralie ‘Socio-umanelLogics, argumentare i comunicare Rel 92 34 IEFIAIGA GI SPORTS Educate fizica [i LORIE! Consilere s orientare : ch i ‘Tehnologia informatie! sia 2 ‘comunicaiior Cituré de specialtate 2 6 : Progatire practica saptémanala | 3 - Total ore TC/CD. Zo 068 ide progath fica CD” : —_ | 30 30 5 150 ‘Total ore/an scolar 750 $ 7s | 340 | ee, 1238 ‘in cazul invatimantului profesional organizat tn limbile minortfjilor naffonale se adauga un numar de ore pentru studiul limbii materne, egal cu numarul de ore alocat Pentru studiul limbii romaine Notii: tere ey practcd poate oreanizats att tn unitatea de invaimant ct gi ta operator economifnstiufia ubicd partener’, 2 Stagil de pregtie practod se destégoars la operatorul economicfnstutia publica partener8. Conciie in See Atadiul ce practic’ se desfigoard in unitatea do Invatémnt, sunt stablite prin metodolosia: de ‘organizare g unclionare a tnvatéméntului profesionsl Frenifcerea oraré @ pregatitielevilor este reaizati de uniatea de favljdmént, cu respectarea numrull total de orelsapléménd @ numérului total de ore/en pentru fiecare cisciplina/modul. Astfo ~ _regitrea practicd poate fi organizaté séptimanal, conform alocél dn planui-cadru, sau comasati pe \urata mai mullor sptimani; ~ gle de pregatre pentru culture de specaltate pot planificate séptéménal, conform alec dn pln: Catia, sau pot f comasate ase! incat acestea si fe corelata cu progatirea pravica, ~ orate de pregaire alocate lecérei ciscinlino pot f planicate sBpiimanal, conform loci cn plenul cadru, Sau pot fi comassate, tn functie de planiicerea orard pentru progalirea practic8, Anexa nr.1. la O.MEN. nr. 3152 din 24.02, 2014 PLAN-CADRU DE INVATAMANT PENTRU CLASA A X-A INVATAMANT PROFESIONAL DE 3 ani Alocarea orelor de studiu Nr. de oref_ Disciplina/ Modul ‘saptamana eee Tal curriculare_ imba si literatura romana* = = Limba moderna 1 4 = = Limba modem 2 oe fcee tossed Matematica Fi Chimie ETATE Socio-umanel Psihologie 33 32 Religie Educalie fizics Consilere gi orentara Cultura deSpecialitate Pregatire Bractica™ Total ore TID “| 2 71056 ‘Stagiu de pregiitire practica® : : 30 30 9 270 Total orel an scolar 352_[ 70a _| 270 Tze “in cazul invaifimantului profesional organizat in limbile minoritifilor nationale se adaug un numar de ore pentru studiul limbii materne, egal cu numérul de ore alocat pentru studiul limb romane Nota: ‘1.Pregatirea practica poate fi organiza atét in unitatea de invajimant c&t si la operatorul economio/institutia public’ partenera, 2.Stagiul de pregatire practic& se desf’goara Ia operatorul economialinstituia publicé. partenerd. Conditite in care stagiul de practic’ se desfagoaré in unitaiea de invatamént, sunt stabllite prin ‘metodologia de organizare si functionare a invaimantulul profesional. Planificarea rari a pregatitl elevilor este realizaté de unitalea de Invatimant, ou respecterea nnuméiului total de ore/saptaména gl a numéruiul total de ore/an pentru flecare discipling/modul. Astfo: ~ pregatirea practica poate fi organizaté stptimanal, conform alocaii din planuFcacru, sau ‘comasata pe durata mai multor saptamani; ~ _ofele de pregatire pentru cultura de specialtate pot fi planificate saptimanal, conform alocarii din planul-cadru, sau pot fl comasate astfel incat acestea 88 fle corelate cu pregatirea practic’; ~ _Orele de precétire alocatefiecérei ciscipline pot f planficate saptaménal, conform alocérit din Planul-cacru, sau pot fi comasate, tn functie de planificarea orara pentru pregatiree practic Anexa nv.1.laO.MEN. nr, 3152 din 24.02. 2014 PLAN-CADRU DE INVATAMANT PENTRU CLASA A XI-A INVATAMANT PROFESIONAL DE 3 ani Alocarea orelor de studiu Ain cortotastd Ko et Diselpting! Modul siptimans | Nfotal | Nide) Neonen saptamana ri Te | oo | om |= a. E SKCOMUNICARE 3 2] 6 pane ead Limba si literatura romana” 2 - - Limba moderna 4 2 - = fis ager oe MI ay ‘Matematica 2 ar 4 arts -_| Fizica ‘Socio-umane/Educafie anveprenoral oo fie 38 20 Educatie fizica ISILIE LORIENTARE = Consiliere si orientare QLOGMinas | SS ae [FaaneO Culturé de specialtate ore Ersoy eres Pregatire practical St ren|is Total ore TOICD | 2 | 290 ju de pregatire : 30 Ey 70 300 "Total ore/an scolar 330_| 660 _| 300 1290. “in cazul invafimantulut profesional organizat in timbile minortiilor nationale se adauga un numar de ore pentru studiul limbii materne, egal cu numarul de ore alocat pentru studiul limbii romane Nota: 1.Pregatirea practic’ poate fi orgar economicfinstitutia publica partenera. 2.Stagiul de progatire practica se desfésoaré la operatorul economiciinstitutia publicé partenerd. Conditiie in care stagiul de practicd se desfésoard in unitatea de invatamént, sunt stabilite prin metodotogia de organizare si functionare a invatamantului profesional. it alat in unitatea de tnvaiimant c&t si la operatorul Planificarea orara 2 pregatir! elevilor este realizata de unitatea de tnvajamant, cu respectarea humdrului total de ore/ssptémand gia numérulul total de ore/an pentru fiecare disciplind/modul. Astfel: progatirea practicé poate ‘fi organizatd séptéimanal, conform alocarii din planul-cadru, sau ‘comasata pe durata mai muitor s&ptamani, + orele de pregatire pentru cultura de speciaiitate pot fi planificate saptémanal, conform alocarii din planub-cadru, sau pot fi comasate astfel incdt acestea s8 fie corelate cu pregatirea practic’; - _orele de pregitre alocate flecéirei discipline pot fi planificate s’ptmanal, conform alocavii din Planul-cadru, sau pot fi comasate, Tn functie de planificarea oraré pentru pregatirea practica.

S-ar putea să vă placă și