Sunteți pe pagina 1din 62

Denumire indicatori

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare
2. Concesiuni, brevete, licene, mrci, drepturi i valori similare i alte imobilizri necorporale
3. Fondul comercial
4. Imobilizari necorporale in curs de executie
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
TOTAL: (rd. 01 la 05)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii
2. Instalaii tehnice i maini
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier
4. Investitii imobiliare
5. Imobilizari corporale in curs de executie
6. Investitii imobiliare in curs de executie
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
TOTAL: (rd. 07 la 13)
III. ACTIVE BIOLOGICE
IV. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Aciuni deinute la filiale
2. mprumuturi acordate entitilor din grup
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun
4. mprumuturi acordate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun
5. Alte titluri imobilizate
6. Alte mprumuturi
TOTAL: (rd. 16 la 21)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+14+15+22)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile
2. Producia n curs de execuie
3. Produse finite i mrfuri
4. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)
TOTAL: (rd. 24 la 27)
II. CREANE
1. Creane comerciale
2. Avansuri platite
3. Sume de ncasat de la entitile din grup
4. Sume de ncasat de la entitile asociate si entitatile controlate in comun
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
6. Alte creane
7. Capital subscris i nevrsat
TOTAL: (rd. 29 la 35)

III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT


IV. CASA I CONTURI LA BNCI
ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 28+36+37+38)
C. CHELTUIELI N AVANS
D. DATORII:SUME CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile
2. Sume datorate instituiilor de credit
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comer de pltit
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar
7. Sume datorate entitilor din grup
8. Sume datorate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
10. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i alte datorii pentru asigurrile sociale
TOTAL: (rd. 41 la 50)
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51- 70)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE NETE (rd. 23 + 52)
G.DATORII:SUME CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile
2. Sume datorate instituiilor de credit
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comer de pltit
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar
7. Sume datorate entitilor din grup
8. Sume datorate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate
10. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i alte datorii pentru asigurrile sociale
TOTAL: (rd. 54 la 63)
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor
2. Alte provizioane
TOTAL: (rd. 65+66)
I. VENITURI N AVANS
1. Subventii pentru investitii
2. Venituri inregistrate in avans, din care:
- Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
- Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL

1. Capital subscris vrsat


2. Capital subscris nevrsat
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare
4. Ajustari ale capitalului social

SOLD C
SOLD D

5. Alte elemente de capitaluri proprii

SOLD C
SOLD D

TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)


II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE
IV. REZERVE
1. Rezerve legale
2. Rezerve statutare sau contractuale
3. Alte rezerve
TOTAL (rd. 84 la 86)
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de
prezentare diferita de moneda functionala
SOLD C
SOLD D
Actiuni proprii
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
V. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA
PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
SOLD C
SOLD D
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
SOLD C
SOLD D
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE
SOLD C
SOLD D
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 99)
Patrimoniul public
TOTAL CAPITALURI (rd. 100 + 101)
total activ
total pasiv

CONT DE PROFIT I PIERDERE


Denumirea indicatorului

1. Cifra de afaceri net


Producia vndut
Venituri din vnzarea mrfurilor
Reduceri comerciale acordate
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
- sold creditor
- sold debitor
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale
5. Venituri din productia de investitii imobiliare
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale
8. Venituri din investitii imobiliare
9. Venituri din active biologice si produse agricole
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare
11. Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
12. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli externe
c) Cheltuieli privind mrfurile
Reduceri comerciale primite
13. Cheltuieli cu personalul, n care:
a) Salarii i indemnizaii
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social
14. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate
la cost
a. 1) Cheltuieli
a. 2) Venituri
b) Ajustri de valoare privind activele circulante
b. 1) Cheltuieli
b. 2) Venituri
15. Alte cheltuieli de exploatare
15.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare
15.9. Alte cheltuieli
Ajustri privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli

- Cheltuieli
- Venituri
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit
- Pierdere
16. Venituri din actiuni detinute la filiale
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate
20. Venituri din diferente de curs valutar
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)
- din care, veniturile obinute de la entitile din grup
22. Alte venituri financiare
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
23. Ajustarea valorii imobilizrilor financiare i a
investiiilor financiare deinute ca active circulante
- Cheltuieli
- Venituri
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate
26. Cheltuieli privind dobnzile
- din care, cheltuielile n relaia cu entitile din grup
27. Alte cheltuieli financiare
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():
- Profit
- Pierdere
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit
- Pierdere
29. IMPOZITUL PE PROFIT CURENT
30. Impozitul pe profit amanat
31. Venituri din impozitul pe profit amanat
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit
- Pierdere

BILANUL CONTABIL

Nr. rand calcul

2011

3,184

3,184

3,063,090

2,112,520

10

15,980

11

46,841,949

12

13

14

52,033,539

15

16

17

18

19

20

5,435,383

21

400,000

22

5,835,383

23

57,872,106

24

8,265,794

25

1,071,149

26

2,463,423

27

28

11,800,366

29

17,763,445

30

455,949

31

32

33

34

179,003

35

36

18,398,397

37

38

19,052

39

30,217,815

40

2,533,528

41

42

43

19,935

44

3,526,686

45

46

47

48

49

50

16,225,763

51

19,772,384

52

12,978,959

53

70,851,065

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

4,568,596

67

4,568,596

68

69

70

71

72

73

74

111,265,809

75

76

77

38,386,704

78

79

80

81

149,652,513

82

83

84

1,224,503

85

86

9,755,825

87

10,980,328

88

89

90

91

92

93

94

34,553,979

95
96

37,055,332

97
98

22,741,061

99

100

66,282,469

101

102

66,282,469

90,623,449
90,623,449

Nr. rand

(rd. 02 la 04)
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
(ct. 707)
(ct. 709)
(ct. 7411)
(ct. 711)
(ct. 711)
(ct. 711)
(rd. 09 + 10)
(ct.721+ 722)
(ct.725)
(ct.753)
(ct.755)
(ct.756)
(ct.757)
(ct.7417)
(ct. 758 + 7419)
(rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)
(ct. 601 + 602-7412)
(ct. 603 + 604 + 608)
(ct. 605 - 7413)
(ct. 607)
(ct. 609)
(rd. 24 + 25)
(ct.641+642+643+644-7414)
(ct.645-7415)
(rd. 27 - 28)
(ct.6811+6813 + 6816 + 6817)
(ct.7813 + 7816)
(rd. 30 - 31)
(ct. 654 + 6814)
(ct. 754 + 7814)
(rd. 33 la 41)
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62
8-7416)
(ct. 635)
(ct.652)
(ct.653)
(ct.655)
(ct.656)
(ct.657)
(ct.6587)
(ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)
(rd. 43 - 44)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

(ct. 6812)
(ct. 7812)
(rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)

43
44
45

(rd. 17 - 45)
(rd. 45 - 17)
(ct.7611)
(ct. 7613 )
(ct.762)
(ct. 763)
(ct. 765)

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

(ct.7615 + 764 +767 + 768)


(rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)
(rd. 58 - 59)
(ct. 686)
(ct. 786)
(ct. 661)
(ct. 662)
(ct.666*-7418)

57

(ct.663+664+665+667+668)
(rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)

58
59
60
61
62
63
64
65

(rd. 56 - 65)
(rd. 65 - 56)
(rd. 17 +56)
(rd.45 + 65)

66
67
68
69

(rd.68 - 69)
(rd. 69 - 68)
(ct. 691)
(ct. 692)
(ct. 792)
(ct. 698)

70
71
72
73
74
75

(rd. 70- 72- 73 +74 - 75)

76

(rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)

77

2012

2013

1,193

1,193

5,576,060

5,558,955

1,716,842

1,370,902

15,576

15,818

49,822,544

56,760,291

57,131,022

63,705,966

5,435,375

5,435,375

20,000

20,000

5,455,375

5,455,375

62,587,590

69,161,341

6,523,748

4,778,599

1,071,149

2,281,722

3,250,333

9,876,619

8,028,932

11,480,036

6,825,584

310,212

35,495

56,778

6,994,826

11,847,026

13,855,905

27,374

33,149

21,751,019

21,917,986

12,178

11,975

4,517,542

7,397,949

11,289,231

12,919,238

15,818,951

20,329,162

5,932,068

1,588,824

68,519,658

70,750,165

4,568,596

4,568,596

4,568,596

4,568,596

111,265,809

111,265,809

38,386,704

38,386,704

195,206

195,206

149,847,719

149,847,719

106,014

1,240,703

1,344,910

9,867,150

9,970,151

11,107,853

11,315,061

59,950,438

59,283,186

37,166,665

37,269,667

128,793

1,569,835

16,200

104,207

63,951,062

66,181,569

63,951,062

66,181,569

84,338,609
84,338,609

91,079,327
91,079,327

1,444,141
3,209,202

2011

2012

2013

Nr. rand

9,627,605
7,556,042
2,071,563
0
0
0
686,961
0
91,892
91,892

4,929,823
1,584,675
3,345,148
0
0
0
136,649
180,300
180,300

2,818,786
1,065,720
1,753,066
0
0
0
81,050
228,627
228,627

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

2,394,555
12,801,013
1,361,956
23,413
1,483,806
2,069,602
0
2,653,188
1,902,847
750,341

351,669
5,325,143
53,214
7,103
206,678
1,411,760
0
1,408,171
1,107,380
300,791

6,530,569
9,496,932
8,480
10,196
-22
1,669,394
0
1,358,393
1,067,002
291,391

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1,190,047

485,838

368,940

26

1,190,047
0
676,979
2,259,463
1,582,484
26,749,868

485,838
0
91,402
2,149,962
2,058,560
1,413,499

368,940
0
1,167,604
4,382,446
3,214,842
2,265,652

27
28
29
30
31
32

3,155,239

454,529

376,938

33

611,510
0

75,412
0

123,876
0

34
35

36

0
0
0
0
22,983,119
0

0
0
0
0
883,558
0

0
0
0
0
1,764,838
0

37
38
39
40
41
42

0
0
36,208,859

0
0
5,077,665

0
0
6,848,637

43
44
45

0
23,407,846
0
0
0
0
2,300,862
1,211

247,478
0
0
0
0
0
2,178,118
19

2,648,295
0
0
0
0
0
2,663,406
0

0
2,302,073

496
2,178,633

405
2,663,811

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57

0
0
0
0
912
0
1,634,376
1,635,288

0
0
0
0
0
0
2,102,112
2,102,112

0
0
0
0
0
0
3,227,963
3,227,963

58
59
60
61
62
63
64
65

666,785
0
15,103,086
37,844,147

76,521
0
7,503,776
7,179,777

-564,152
0
12,160,743
10,076,600

66
67
68
69

-22,741,061
0
0
0
0
0

323,999
0
0
195,206
0
0

2,084,143
0
514,308
0
0
0

70
71
72
73
74
75

-22,741,061

128,793

1,569,835

76

77

I. Construcia bilanului financiar


A. Retratarea bilanului

ACTIV
1. Active imobilizate

57,872,106

Imobilizri necorporale
cheltuieli de dezvoltare;
Imobilizri corporale
+/ diferene din reevaluare;
Imobilizri financiare
2. Active circulante

3,184
0
52,033,539
0
5,835,383
30,217,815

Stocuri
Creane
capital subscris i nevrsat;
Investiii financiare pe termen scurt
Casa i conturi la bnci
3. Cheltuieli nregistrate n avans

cheltuieli nregistrate n avans;


TOTAL ACTIV

11,800,366
18,398,397
0
0
19,052
2,533,528

-2,533,528
90,623,449

PASIV
1. Capitaluri proprii

cheltuieli de dezvoltare;
+/ diferene din reevaluare
capital subscris i nevrsat;
cheltuieli nregistrate n avans;
+ provizioane
+ venituri nregistrate n avans
2. Provizioane

provizioane
3. Datorii pe termen lung
4. Datorii pe termen scurt
5. Venituri nregistrate n avans

venituri nregistrate n avans


TOTAL PASIV

2011

2011
66,282,469

0
0
0
-2,533,528
4,568,596
0
4,568,596

-4,568,596
0
19,772,384
0

0
90,623,449

2012

2013

62,587,590

69,161,341

1,193
0
57,131,022
0
5,455,375

0
0
63,705,966
0
5,455,375

21,751,019

21,917,986

9,876,619
11,847,026
0
0
27,374

8,028,932
13,855,905
0
0
33,149

84,338,609

91,079,327

2012

2013

63,951,062

66,181,569

0
0
0
0
4,568,596
0

0
0
0
0
4,568,596
0

4,568,596

4,568,596

-4,568,596

-4,568,596

0
15,818,951
0

0
20,329,162
0

84,338,609

91,079,327

32,751,343

21,751,019

21,917,986

Analiza lichiditii financiare


active curente
datorii curente
1.Rata lichiditii curente (RLC)
stocuri
2.Rata lichiditii imediate(RLI)trezoreria
3.Rata lichiditii efective(RLE)
4.Capitalul de lucru-CL
activ bilantier
5.Rata capitalului de lucru (RCL) (Net
Analiza solvabilitii financiare
datorii totale
1.Rata solvabilitii generale (RSG)
datorii financiar bancare pe termen lung
2.Rata solvabilitii generale pe termen lung (RSGL)
CAF
CAFN
3.Capacitatea de rambursare a datoriilor (Crd)
rata datoriei financiar-bancare pe termen lung
cheltuieli cu dobanda pe termen lung
4.Gradul de acoperire al serviciului datoriei (Gasd)
EBIT=RBDI=RBE+CHD
5.Rata de acoperire a dobnzilor din rezultat (TIE) (Times interest earning)
chelt. Cu dobanzile
6.Rata de acoperire a dobnzilor din cash -CCR (Cash coverage ratio)

50
45
40
Capacitatea de
rambursare a datoriilor

35
30

Rata de acoperire a
dobnzilor din rezultat

25
20

Rata de acoperire a
dobnzilor din cash

15
10
5
0
2009

2010

2011

Rata de acoperire a
dobnzilor din cash

15
10
5
0
2009

2010

2011

2011

2012

2013

32,751,343

21,751,019

21,917,986

19,772,384

15,818,951

20,329,162

165.64%

137.50%

107.82%

11,800,366

9,876,619

8,028,932

105.96%

75.06%

68.32%

19,052

27,374

33,149

0.10%

0.17%

0.16%

12,978,959.00

5,932,068.00

1,588,824.00

90,623,449

84,338,609

91,079,327

14.32%

7.03%

1.74%

24,340,980

20,387,547

24,897,758

372.31%

413.68%

365.81%

-20,873,123.00

901,239.00

3,106,379.00

0.0000

0.0000

0.0000

-22,740,149

323,999

2,084,143

-24,934.37

#DIV/0!

#DIV/0!

912

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

Capacitatea de
rambursare a datoriilor
Rata de acoperire a
dobnzilor din rezultat
Rata de acoperire a
dobnzilor din cash

Rata de acoperire a
dobnzilor din cash

Intervale de siguran financiar, tendine favorabile

Evoluia indica
2.5

Nivel: [150%-250%],Media rilor dezvoltate: 140%,Tendin:


Nivel: [50%-100%],Media rilor dezvoltate: 80%, Tendin:
Nivel: [20%-60%], ,Tendin:
>0

2
1.5
1
0.5
0

2009

Rata lichidit

Nivel: - , Media rilor dezvoltate: 5%, Tendin:

Rata lichidit

Nivel: [150%-300%],

Rata ca

Tendin:
Nivel: [80%-180%],
Tendin:

0.295
0.29

Nivel: peste 0,25 ,Tendin:

0.285
0.28

Nivel: 2 ori, Tendin:


Nivel: peste 2, Media rilor dezvoltate: 2,4 ori , Tendin:

0.275
0.27
0.265

Nivel: -, Media rilor dezvoltate: 2,6 ori ,Tendin:

2009

Rata solv
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2009

2010

3.1
3
2.9
2009

2010

Evoluia indicatorilor de lichiditate

2009

2010

2011

Rata lichiditii curente


Rata lichiditii imediate

Rata capitalului de lucru

2009

2010

2011

Rata solvabilitii generale

2009

2010

2011

2009

2010

2011

I. Ratele generale de structur ale datoriilor i capitalurilor proprii


capital propriu
total pasiv
1.Rata autonomiei financiare totale (RAF)
datorii totale
2.Rata de ndatorare global (RDT)
II. Ratele combinate de structur ale datoriilor i capitalurilor proprii
capital permanent = CP+DTL+PROVIZ+SUBV.= AB-Dat. Curente
1.Rata stabilitii financiare (RSF)
2.Rata autonomiei financiare la termen (RAFL)
datorii financiar bancare
3.Rata ndatorrii financiar bancare (RDFB)
datorii financiar bancare pe termen lung
4.Rata ndatorrii financiar bancare la termen (RDFBL)
5.Rata prghiei financiare- capitaluri proprii(Debt to equity ratio)(RPFCPR)

2011

Intervale de siguran financiar, tendine favorabile


2013

2012

66,282,469

63,951,062

66,181,569

90,623,449

84,338,609

91,079,327

73.14%

75.83%

72.66%

24,340,980

20,387,547

24,897,758

26.86%

24.17%

27.34%

[30%-100%],

Rate gen

10
8

[0%-70%],

6
4
2

70,851,065

68,519,658

70,750,165

78.18%

81.24%

77.68%

[60%-100%],

93.55%

93.33%

93.54%

[50%-100%],

0.00%

0.00%

0.00%

36.72%

31.88%

37.62%

2009
Datorii

[0%-50%],

Ratele comb

[0%-40%],
<200%,
10
8
6
4
2
0

2009

2010

Rate generale de structur ale datoriilor i capitalurilor

10
8
6
4
2
0

2009

2010

2011

Datorii totale Capitaluri proprii

Ratele combinate de structur ale datoriilor i capitalurilor proprii


10

Rata stabilitii
financiare
Rata autonomiei
financiare la termen
Rata ndatorrii
financiar bancare
Rata prghiei
financiare - capitaluri
proprii

8
6
4
2
0

2009

2010

2011

Tabel 1: Resurse umane


2011

1. Asigurare cu personal
a)Asigurare ca numr
- numr de personal (N)
-indicele numrului de angajai (IN)
- cifra de afaceri (CAN)
-indicele cifrei de afaceri (ICAN)
- productivitatea muncii (Wm)
-indicele productive muncii (IWm)
Corelatia IN, ICAN, IWm

36
5,42%
9,627,605
9%
267433.47
159%
IN>100
ICAN<100
IWM<100
IN>ICAN
IN>IWN

b) Asigurare ca i structur
c) Asigurare ca i calificare
2, Productivitatea muncii
a) Cifra de afaceri /angajat
Profit
b)Profitul/angajat

267,433.47
-22,741,061
-631,696.14

c) Cheltuielile cu personalul la 1000 lei cifr de


afaceri net (
)
cheltuieli cu personalul

275.58
2,653,188

2012

Intervale de siguran
financiar, tendine favorabile

2013

18
50.00%
4,929,823
51.21%
273879.06
102.41%
IN>100%
ICAN>100%
IWM>100%
IN<ICAN

11
61.11%
2,818,786
57.18%
256253.27
93.56%
IN>100%
ICAN>100%
IWM<100%
ICAN>IN

IN<IWM

IN>IWN

273,879.06
128,793
7,155.17

256,253.27
1,569,835
142,712.27

285.64

481.91

1,408,171

1,358,393

net

nr mediu angajati 2010


CAN 2010
prod muncii 2010

663
111,439,112
168083.12519

Asigurare ca si structura si Nu am gasit


calificare
informatii

Tabel 3: Resurse materiale


1. Asigurare cu resurse materiale
stocuri
CAN
consum cu materiale
indice stocuri
indice CAN
indice Cm
- Evolutia stocurilor comparativ cu cifra de afaceri

2. Eficiena utilizrii resurselor materiale


cheltuieli materiale
- Gradul de valorificare a resurselor materiale
productia exercitiului Qex
- Necesarul relativ de materiale (Nm)
stocuri materii prime
- Viteza de rotaie a stocurilor de materii prime i materiale:

2010

13,093,557
111,439,112
37,048,506

2011

2012

2013

11,800,366
9,627,605

9,876,619
4,929,823

8,028,932
2,818,786

2,869,175
90.12%

266,995
83.70%

18,654
81.29%

8.64%

51.21%

57.18%

7.74%
ISM>100%
ICAN<100%
Icm<100%

9.31%
ISM>100%
ICAN>100%
Icm>100%

6.99%
ISM>100%
ICAN>100%
Icm>100%

2,869,175
3.3555
8,334,895
0.3442
8,265,794
1.16

266,995
18.4641
1,764,975
0.1513
6,523,748
0.76

18,654
151.1089
1,294,347
0.0144
4,778,599
0.59

Intervale de siguran financiar, tendine favorabile

Tabel 2: Resurse tehnice


2011

1. Asigurare cu resurse tehnice


active imobilizate corp la valoarea bruta
Active imobilizate corp la valoarea net
a)a1 ca volum/mrime (v bruta)
a2 ca volum/marime (vneta)
indice imob corporale (brute)
indice imob corporale (nete)
intrari
- Coeficientul intrrilor de imobilizri corporale
b) ca stare
amortizare cumulata
- Coeficientul uzurii imobilizrilor corporale (ku),
c) ca structur
2. Eficiena utilizrii resurselor tehnice
a) Randamentul resurselor tehnice
imobilizari corporale
CAN
Cifra de afaceri (CAN) ce revine la o 1.000 lei imobilizri cor
venituri din exploatare
Venturi din exploatare (VEXP) ce revin la o 1.000 lei imobiliz
RBEXP
Profitul din exploatare (RBEXP) ce revine la o 1.000 lei imobi
RBE
Profitul brut (RBE) ce revine la o 1.000 lei imobilizri corpora
RNE
Profitul net (RNE) ce revine la o 1.000 lei imobilizri corporal
b) Viteza de rotaie a Ic

51,976,338
50,836,856

51,976,338
50,836,856
155,9%
181.00%
0.00%
1,139,482

2.19%

50,836,856
9,627,605

189.38
12,801,013
251.81
-23,407,846

-460.45
-22,741,061
-447.33
-22,741,061

-447.33
0.19

2012

2013

59,148,476

63,705,966

57,131,022

66,230,775

59,148,476
57,131,022
113.80%
112.38%

63,705,966
66,230,775
107.71%
115.93%

0.00%

0.00%

2,017,454

2,524,808

3.41%

3.96%

57,131,022

66,230,775

4,929,823

2,818,786

86.29

42.56

5,325,143

9,496,932

93.21

143.39

247,478

2,648,295

4.33

39.99

323,999

2,084,143

5.67

31.47

128,793

1,569,835

2.25
0.09

23.70
0.04

Intervale de siguran financiar, tendine favorabile

Tabel 4: Activitate
CAN
active totale

Viteza de rotaie a activelor totale


active imobilizate
Viteza de rotaie a activelor imobilizate
active corporale
Viteza de rotaie a imobilizrilor corporale
active circulante
Viteza de rotaie a activelor circulante
stocuri
Viteza de rotaie a stocurilor
creante
Viteza de rotaie a creanelor
creante comerciale
Viteza de rotaie a creanelor comerciale
datorii
Viteza de rotaie a datoriilor
datorii comerciale
Viteza de rotaie a datoriilor comerciale
capitaluri proprii
Viteza de rotaie a capitalurilor proprii

2011
9,627,605
90,623,449
0.1062
57,872,106
0.1664
52,033,539
0.1850
30,217,815
0.3186
11,800,366
0.8159
18,398,397
0.5233
17,763,445
0.5420
24,340,980
0.3955
3,526,686
2.7299
66,282,469
0.1453

2012

2013
4,929,823

2,818,786

84,338,609

91,079,327

0.0585

0.0309

62,587,590

69,161,341

0.0788

0.0408

57,131,022

63,705,966

0.0863

0.0442

21,751,019

21,917,986

0.2266

0.1286

9,876,619

8,028,932

0.4991

0.3511

11,847,026

13,855,905

0.4161

0.2034

11,480,036

6,825,584

0.4294

0.4130

20,387,547

24,897,758

0.2418

0.1132

4,517,542

7,397,949

1.0913

0.3810

63,951,062

66,181,569

0.0771

0.0426

SI NUMAR DE ZILE
Intervale de siguran financiar, tendine favorabile

2-2,5 rotaii,

n industrie 3 rotaii
2-2,5 rotaii ,

n industrie de 9-12 rotaii pe an, n comer stocurile se


nlocuiesc chiar sptmnal,

n medie durata de ncasare al creanelor este la 30 zile ( 12


rotaii)

n medie durata de ncasare al creanelor este la 30 zile ( 12


rotaii)

3436
0
2194
0
1973
0
1146
0
447
0
698
0
673
0
923
0
134
0
2513

MAR DE ZILE
6244
0
4634
0

11794
0
8956
0

4230
0
1610
0

8249
0
2838
0

731
0
877
0

1040
0
1794
0

850
0
1509
0

884
0
3224
0

334
0
4735

958
0
8570

Tabel 1: Starea de profitabilitate


pe nivele de activitate

2011

a. Nivelul de exploatare
1. Cifra de afaceri net (CAN)
2. Producia exerciiului (Qex)
3. Marja industrial (MI)
4. Marja comercial (MC)

9,627,605
8,334,895
2,310,481
1,961

5. Valoarea adugat (VA)

2,312,442

6. Rezultatul brut din exploatare (RBEXP)

1,867,026

7. Rezultatul exploatrii (REXP)


8. Costul bunurilor vndute i al serviciilor prestate

9. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete


b. Nivelul financiar

7,558,003

Rezultatul brut financiar (RBF)

666,785

8. Rezultatul financiar (RF)

666,785

c. Nivelul extraordinar
9. Rezultatul extraordinar (REX)

d. Nivelul global
10. Rezultatul curent (RC)

666,785

Rezultatul brut total (RBT)

2,533,811

11. Rezultatul brut naintea deducerii dobnzilor i a


impozitelor (EBIT)
12. Rezultatul brut naintea deducerii dobnzilor, a
impozitelor i a deprecierilor (EBITDA)
13.
14.
15.
16.

Rezultatul brut al exerciiului (RBE)


Rezultatul net al exerciiului (RNE)
Capacitatea de autofinanare (CAF)
Autofinanarea (CAFN)

-22,740,149
-20,873,123
-22,741,061
-22,741,061
-20,873,123
0

Indici cu baza n lan

2012/
2012

2013

2001

2013/
2012

40000000
30000000
20000000

4,929,823
1,628,326
906,802
1,933,388

51.21%
2,818,786
19.54%
1,213,297
39.25%
817,705
83,672 98591.94%

57.18%
74.51%
90.17%
4.33%

2,840,190

901,377

122.82%

31.74%

824,718

4,184,839

44.17%

507.43%

247,478

2,648,295

1,866,289

2,046,332

#DIV/0!
#DIV/0!

1070.11%
109.65%

3,518,063

1,149,392

46.55%

32.67%

76,521

-564,152

11.48%

-737.25%

76,521

-564,152

11.48%

-737.25%

323,999

2,084,143

48.59%

643.26%

901,239

3,620,687

35.57%

401.75%

323,999

2,084,143

-1.42%

643.26%

901,239
323,999
323,999
901,239
0

3,620,687
2,084,143
1,569,835
3,106,379
0

-4.32%
-1.42%
-1.42%
-4.32%
#DIV/0!

401.75%
643.26%
484.52%
344.68%
#DIV/0!

10000000
0
-10000000
-20000000

Starea de profitabilitate
40000000
30000000

Rezultatul exploatrii

20000000

Rezultatul financiar

10000000
0
-10000000

Rezultatul brut al
exerciiului

2011
2010
2009

2009

2010

2011

Ajustari din exploatare privind amortizrile i


provizioanele (Cexpl/a,p) (din CPP rd. 21 + rd. 24 +
rd. 32)

1,867,026

577,240

1,536,544

Alte cheltuieli din exploatare (ACexpl) (din CPP rd.29)

1084196

1055070

2622532

Venituri din exploatare privind provizioanele (Vexpl/p)

2443815

3668646

13714779

1207261

2319401

1174795

9710574

23058453

21195988

2326049

14239231

18033091

-20000000

(din CPP rd. 22 + rd. 25 + rd. 33)


Alte venituri din exploatare (AVexpl) (din CPP rd. 10)

Cheltuieli financiare privind amortizarea i


provizioanele (Cfin/a,p) (din CPP rd. 47)
Alte cheltuieli financiare (ACfin) (din CPP rd. 51)
Venituri financiare privind provizioanele (Vfin/p)
(din CPP rd. 48)
Alte venituri financiare (AVfin) (din CPP rd. 44)
REZULTATUL BRUT FINANCIAR (RBF)
RBF = RF + Cfin/a,p + ACfin - Vfin/p - AVfin

trii

iar

Tabel 2: Ratele de profitabilitate comercial


2011
CAN
RBE
1. Rata marjei brut a profitului

R MRBE

2012

9,627,605
-22,741,061

4,929,823
323,999

0.00%

6.57%

-22,741,061

323,999

0.00%

6.57%

247,478

0.00%

5.02%

(Gross Profit Margin)


RNE
2. Rata marjei net a profitului

RMRNE

(Net Profit Margin)


REXP
3. Rata marjei brut a profitului din exploatare
Operating Profit Margin

RMBREXP

Rbcan
4. Rata marjei brut din vnzri

MC
VM
5. Rata marjei comerciale (RMC)

R MBV

7,558,003
78.50% RMBV

3,518,063
71.36% RMBV

1,961
2,071,563

1,933,388
3,345,148

0.09%

57.80%

Intervale de siguran financiar, tendine favorabile

2013

2,818,786
2,084,143
73.94%
Nivel: -, Media rilor dezvoltate : 1%-6%, Tendin :

1,569,835
55.69%
Nivel: -, Media rilor dezvoltate : 1,5 %-6,5 %, Tendin :

2,648,295
93.95%
Nivel: -, Tendin :

RMBV

1,149,392
40.78%
Nivel: -, Tendin :

83,672
1,753,066
4.77%

Nivel: -, Tendin :

2009

2010

2011

67108836 82294885 93443090


33.65658 21.68413

2009

175765574

2010

2011

259644377 2.4E+008

2009

6755099

18.3991 -0.3941602353 26.567575157 17.87811 7.003273

29.26007 17.51603 15.53362 -1.6099790964

22.0984751 13.39578 6.158696

20.43125 20.57808 17.22943 -5.8432756576 24.236643492 15.31271

16.6685

42323778 52547781 57755014


63.06737 63.85303 61.80769
-614853
8334763
42.29 54.46558

43.4041

3118677 3264233
21924239 27444645

9779
168949

-7.376970407 14.224790197 11.89388 5.788137

2010

6722229

2011

6307906

2009

6434717

2010

5059908

2009

2011

6241150
49.47721

4.266144 8.257067 2.091514 7.702452 14.17505 185.3568

12.36

9.90
41.21

3.08368 6.941448 1.977554 7.539406 13.23692 152.9017

10.19

8.24
48.14

9.844473 8.905348 4.971796 9.446041 15.16035 192.7713


2022021

2003822

2675470

31.42362 39.60195 42.86822 490.0019


1418
192925

7885
143302

16814
48764

10843
59846

0.735001 5.502366 34.48035 18.11817

12.85

157.30
54.44

37307
72535
51.4331 440.6985

9.63

52.43

133.5715
29.38

26.71

2010

2011

67.8003 68.07932
13.56

13.62

55.39

56.31

11.08

11.26

76.65

67.99

15.33

13.60

166.06

166.64

55.35

55.55

138.3035 168.8234
27.66

33.76

Tabelul 1: Ratele de rentabilitate

2011
RENTABILITATEA FINANCIAR

1. Rata rentabilitii capitalului propriu(ROE)


Rezultatul net al exerciiului(RNE)
Capitaluri proprii(CPR)
Rata marjei nete a profitului
Cifra de afaceri net(CAN)
Viteza de rotaie a activelor totale
Activ bilanier (AB)
Levierul financiar (LF)
2. Rata rentabilitii capitalului angajat (RCPM)
EBIT
Capital permanent(CPM)

-34.31 %

-22,741,061
66,282,469
-236.21 %

9,627,605
0.11
90,623,449
1.37
-32.10 %
-22,740,149
70,851,065

RENTABILITATEA ECONOMIC
1. Rata rentabilitii activelor(ROA)

-25.09

2. Rata rentabilitii economice(RRE)


Rezultatul brut al exerciiului(RBE)

-25.09

3. Rata profitabilitii activelor(BEP)

-25.09 %

4. Rata rentabilitii cheltuielilor(RRC)


Cheltuieli totale(CT)

-60.09 %
37,844,147

-22,741,061

2012

2013

0.51 %

2.37 %

CIAR

323,999
63,951,062
6.57 %

1,569,835
66,181,569
55.69 %

4,929,823

2,818,786

84,338,609

0.03
91,079,327
1.38

0.06
1.32
0.47 %
323,999
68,519,658

2.95 %
2,084,143
70,750,165

OMIC
0.38

1.72

0.38

2.29

323,999

2,084,143

0.38 %

2.29 %

4.51 %

15.58 %
10,076,600

7,179,777

Ratele bursiere
A. RATELE BURSIERE DE CRETERE
1. Capitalizarea bursier(KB)
Preul pe aciune(PPA)
Numr de aciuni(NA)
2. Rezultatul pe aciune(EPS)
RNE
3. Trezoreria pe aciune(CASH EPS)
Variaia trezoreriei
Trezoreria la nceputul perioadei
Trezoreria la sfritul perioadei
4. Coeficientul de capitalizare bursier(PER)
5. Valoarea de pia/contabil pe aciune(PBR)
VCA
Capital propriu
6.Pre de pia/Cifra de afaceri net pe ac iune(PSR)
CAN
B. RATELE BURSIERE DE DIVIDEND
1. Dividend pe aciune(DIVA)
Dividende(DIV)
2. Randamentul dividendelor(RDIV)
3. Rata de acoperire a dividendelor(RADIV)

Performanele bursiere prin crearea de valoare pentru ac io


1.Valoarea economic adugat(EVA)
2.Valoarea de pia adugat(MVA)
3. Rata de rentabilitate a fluxurilor de numerar(CFROI)
4. Valoarea lichid adugat (CVA)
5. Rentabilitatea total a acionarilor(TSR)

Indicatori pentru calculul EVA


RNE
Capitaluri proprii
Rentabilitatea capitalului propriu
Datorii totale
Total capital investit
Ponderea Ci in Capitaluri proprii
Ponderea DT in Ci
Cheltuieli cu dobanzile
Rata dobnzii
Cost mediu ponderat al capitalului(CMPC)
Rezultatul din exploatare
REXPL dup impozit(NOPAT)

2011
118,826,462
1.014427027
117,136,530
-0.1941
-22,741,061
0.1657382202
-39,597,948
39,617,000
19,052
-5.23
1.79
0.57
66,282,469
12.34
9,627,605
0.070
8,199,557
0.0690
-2.77

2011
22664453
28,203,013
21.42
1,964,064,453
0.210

2011
-22,741,061
66,282,469
-0.34
24,340,980
90,623,449
0.73
0.27
912
0.3747%
-0.2501
0

Rata rentabilitii capitalului investit


EVA

0.0000
22,664,453

2012

2013

131,692,049
1.124261146
117,136,530
0.0028
323,999
0.3084349519
8,322
19,052
27,374
406.46
2.06
0.55
63,951,062
26.71
4,929,823

185,819,441
1.586349206
117,136,530
0.0134
1,569,835
0.0829715546
5,775
27,374
33,149
118.37
2.81
0.56
66,181,569
65.92
2,818,786

0.090
10,542,288
0.0801
0.03

0.089
10,430,298
0.0561
0.15

2012
-116117.48
47,353,440
42.84
3,612,576,001
0.1969921111

2013
654732.8
94,740,114
10.67
970,330,165
0.4902170645

2012
323,999
63,951,062
0.01
20,387,547
84,338,609
0.76
0.24
0
0.0000%
0.0038
247,478
207,882

2013
1,569,835
66,181,569
0.02
24,897,758
91,079,327
0.73
0.27
0
0.0000%
0.0172
2,648,295
2,224,568

2009
0.895864035

0.0025
-116,117

0.0244
654,733

PPA1-PPA0
0.118562992

0.109834119

0.46208806

Flux de numerar EXPL


Flux de numerar INV
Flux de numerar FIN
Flux de numerar TOTAL
Rezultat din exploatare
Flux expl/Rexpl *100
RNE
Flux num total/Pr net*100

2011
19,414,000
-13,191,000
-8,123,000
-1,900,000
0
#DIV/0!
-22,741,061
8.35 %

2012
36,129,000
-17,276,000
-8,490,000
10,363,000
247,478
14598.87 %
323,999
3198.47 %

2013
9,719,000
-10,609,000
-10,463,000
-11,353,000
2,648,295
366.99 %
1,569,835
-723.20 %

2012/2011
2013/2012
186.10 %
26.90 %
-

R v Altman
Modelul
X1-flexibilitatea firmei
AB
Capital de lucru
X2-rata autofinanrii activelor totale
Rezultat net
Dividende
X3-rata rentabilitii economice
X4-capacitatea de ndatorare
Capital social vrsat
Datorii totale
X5-randamentul activelor
Z
Modelul Conan-Holder
X1-lichiditatea imediat
X2-stabilitatea financiar
X3-gradul de finanare al vnzrilor din surse externe
X4-grad de remunerare al personalului
X5-rata rentabilitii valorii adugate
Z

2009
0.1432
90,623,449
12,978,959
-0.3414
-22,741,061
8,199,557
-0.2509
4.5711
111,265,809
24,340,980
0.1062
1.71

2010
0.0703
84,338,609
5,932,068
-0.1212
323,999
10,542,288
0.0038
5.4575
111,265,809
20,387,547
0.0585
3.26

2011
0.0174
91,079,327
1,588,824
-0.0973
1,569,835
10,430,298
0.0229
4.4689
111,265,809
24,897,758
0.0309
2.67

2009
1.0596
0.7818
0.1699
1.1474
0.8074
27.28

2010
0.7506
0.8124
0.4264
0.4958
0.2904
-5.20

2011
0.6832
0.7768
1.1452
1.5070
4.6427
24.75