Sunteți pe pagina 1din 5

hn'

DECLARATIE CU PRIVIRE LA VENITURI $! PROPRIETATE


Subsemnatul/Sub semnata,

ul
din data de

defindnd funcJia de
in cadrul
prin

!0-07

2!.A-,

ales/numit
declar

pe proprie rdspundere cd impreund cu sotia/soful

copiii minori

gi persoanele aflate la intrefinerea mea

am urmdtoarele venituri rcalizate incepdnd crr 0J-g!-.20!J- 9i pdna


gi urmdtoarele proprietdli delinute la momentul declararii:

la

3LL22UJ-

I. VENITURI
Notd:

1.

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din straindtate.

Venitul obfinut la locul de muncl debaz5


162614,55 lei
17383,70\ei

)
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la intretinere

2. Venitul ob{inut din activitatea didacticd'nu am

1.3. Copii
3. Venitul obfinut din activitatea gtiinfifictr 9i de crea{ie- nu azt

1.2. Soj/sofie

nu am
4. Venitul obfinut din depuneri la institufiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare -

Tl.

Titrta.

1.2. So{/sofie
1.3. Copii

qm
5. Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in societi{ile comerciale-- nu
I .1.

Titular

1.3. Copii

6. Venitut ob(inut din dona{ii 9i mogteniri - nu am

l. Titular

1.4. Persoane aflate la intrelinere

Venitul obfinut din instrtrinarea sau definerea valorilor 4obiliare


societdtilor comerciale - nu am
7.
I

9i a cotei-p5rfi

in capitalul social al

.1. Titular

1.2. So/so1ie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la intretinere

8. Venitul obfinut din"lnstrdinarea bunurilor mobile sau imobile - nu am

l.l.

Titular

L2. So/sofie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la intretinere

9. Venitul obfinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizafii, premii etc.)- nu am

l.l.

Titular

1.2. Sot/sofie

1.3. Copii

1.4. Persoane aflate la intretinere

II. BUNURI IMOBILE


1. Terenuri
Notd: Se vor declara inclusiv cele aflate in strdinltate.
Nr. cadastral

Categoria*

Anul
dob0ndirii

Suprafafa

intravilan

2002

0,09 ha

teren sub

2014

0,3069 ha

/localitatea

Titularul

Valoarea

Modul de
dobdndire

I/3

cadastralS
300000 lei

moStenire

Dorin

0,6

525614 lei

CertiJicat de

Dorin

Cotaoarte

Chirtoacd
construclie

mo;tenire
leslamentar

Chirtoacd

nr.l049 din
04.04.2014

* Categoriile indicate sint: (l) agricol;

(2)

forestier; (3) intravilan; (4) extrovilan; (5) alte categorii

de terenuri care se

afld in circuitul civil.

2. Clidiri
Nofd; Se vor declara inclusiv
Adresa

cele aflate in strdin6ta'te.

Categoria*

Anul

Suprafafa

dob0n-

Cotaparte

Valoarea

Actul care

cadastrali

certifictr
provenien{a

0,6

778,189 lei

dirii

Titularul

nronriettrtii
casd de locuit

2014

234,4 m.p

CertiJicat de
mo$tenire
testamenlar

Dorin
Chirtoacd

nr. I 049 din

04.04.2014

garaJ

garaJ

2014

201 4

16,2 m.p

25,1 m.p

0,6

0,6

28318

lei

43175 lei

Certifcat de

Dorin

mo$tenire
leslamenlar
nr.1049 din
04.04.2014
CertiJicat de
mo$rcntre

Chirtoacd

Dorin
Chirtoacd

leslamenlar
nr.l049 din
04.04.20 t 4

beci

2014

12,7 m.p

0,6

7058lei

Certifical de

Dorin

mo$tewre
teslamenlar

Chirtoacd

nr.l049 din
04.04.20t 4

garaj

2014

21 m.p

0,6

36708 lei

Certifical de
mo$enire

Dorin
Chirtoacd

teslamentar
nr. I 049 din

04.04,20t 4

Anexa
gospodareasca

2014

19 m.p

0,6

21949\ei

Certificat de
morlenire

Dorin
Chirtoqcd

teslamenlar

nr.l049 din
04.04.20 t 4

apartament

201 5

72 m.p

*;0

500000 lei

Contract de
lanzare cumpafare

Dorin
Chirtoacd

din 20.1 I .201 5

Categoriile indicate sint: (1) aparta, nent; (2) casd de locuit; (3) vild; (4) spaliu comercial/de producfie; (5) garaj; (6)

altd qvere imobild.

III.

BTJNURI MOBILE

Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, naqini agricole, mijloace de


transport naval, aerian gi alte mijloace de transport care sunt supuse inmatriculirii
potrivit legii

,f

Tipul,
modelul

Opel Astra

BMW 3]8

Anul de
fabricafie

993
1997
I

Modul de

Anul

dobindire

dob6n-

dirii
campdrare

folosinld

2003
2012

Valoarea (in lei)


conform
documentului care
certifictr provenienfa

Locul

Nr. de

Titu-

inregistririi

inregis-

larul

nrooriettrtii
28400 lei
96000 lei

trare

Chisindu
Chisindu

CJC 442
CKS 857

W. ACTIVE FINANCIARE
L.

Conturi bancare, fonduri.de investifii, forme echivalente de economisire pi investire

Nord;

Se

vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institulii financiare din sn[in6tate.

Denumirea institufiei
care administreazi gi

* Categoriile indicate stnt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card, menliontndtip I acestuia); (2) depozit bsncar
sisteme cu
squ eihivalente; (3) fonduri de iwestilii sau echivalente, inclusiv fonduri pritate de pensii sau alte
acumulare.

2. plasamente, obligafiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investifii directe in


monedii na{ionald sau in valutl striinii
Emitent titlu/societatea in care
persoana este acfionar, fondator
sau asociat/beneficiar de

Tipul*

Numlrul de titluri/cota
de participare

Dobinda

imorumut
pdrli
de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaliuni); (2) acliuni sau
directe.
de
iwestilii
(6)
alteforme
de
tmprumut;
(5)
certificate
(3)
(4)
camb'ii;
cecuri;
sociale in societdti comerciale;

* Categoriile indicqte stnt: (l) hirtii

3. Alte documente care incorporeazi drepturi patrimonide


Notd: Se vor declara inclusiv cele aflate in strdindtate.

V. COTA.PARTE IN CAPITALUL SOCIAL


AL SOCTETATTLOR COMERCTALE
Denumirea

Sediul, adresa

Tipul de

intreprinderii

iuridictr

activitate

Valoarea de
cumotrrare

Cota de
Darticipare

VI. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanfii emise
imprumuturi gi credite

in

Titularul

beneficiul unor terfi,

Notd: Sevor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strf,intrtate.


Creditor

Contractat
ln anul

Scadent la

Rata dob6nzii

Modagroindbank

201 3

2033

I0%

Suma inifialtr
-3 r

legii pentru inexactitatea

-')-

']$
Data

complet[rii

o->"La

1[

s-emnrtura

Debitor

lei

s.000

Prezenta declarafie constituie act public gi r[spund potrivit


caracterul incomplet al datelor mentionate.

Valuta

sau