Sunteți pe pagina 1din 18
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XI,2015 ACTE ALE AUTORITATII NATIONALE DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIE! AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIE! ORDIN pentru aprobarea Procedu ind verificar si revizille tehnice ale instalafillor de utilizare a gazelor naturale ‘Avand in vedere prevederile art. 10 ain. (1) lt. a) si alin. (3) It n) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcjionarea Autortali Najonale de Reglementar Legea nr. 16012012. in Domeniul Energiei, aprobata cu modifica si completari prin jn temeiul dispozitilor art. § alin. (1) lit. ¢) si alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2007, aprobata cu ‘modificér si completari prin Legea nr, 1860/2012, pregedintele Autoritafii Nationale de Reglementare in Domeniul Ener Art. 1. — Se aproba Procedura privind verifcarile si revzile tebnice ale instalajilor de utlizare a gazelor naturale, prevazuta Jn anexa care face parte integranté din prezentul ordin ‘Art. 2. — (1) Fumizorii de gaze naturale, clienti final ‘operator economici autorizali de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, operator conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport ide sistem al gazelor naturale, operator sistemelor de distribute a gazelor naturale, precum gi operatori sistemelor de distribulie Inch'se duc la Indeplinire dlspozitile procedurl prevazute la art. 1. (2) Persoanele fizice sisau juridice prevazute la alin. (1) r@spund integral pentru eventuale consecinje aparute ca urmare ‘emite prezentul ordin. ‘a nerespectarii obligatilor ce le revin conform prezentei procedui ‘Art. 3, — La data intrari in vigoare a prezentului ordin, ‘anexele nr. 19—22 la Normele tehnice pentru proiectarea, ‘executarea 5 exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul pregedintelui ANRE nr. 5/2008, publicat in Monitorul Ofeial al Romaniei, Para | nr, 255 $1255 bis, din 16 aprile 2009, cu modificaile si completarie ulterioare, se abroga. ‘Act. 4. — Prezentul ordin se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Parteal, ¢ intr in vigoare la data de * ianvarie 2016 Progedintele Autoritati Nationale de Reglementare In Domeniul Energie, Niculae Havetlet Bucuresti, 16 decembrie 2015. PROCEDURA privind verificdrile gi reviziile tehnice ale instalatior de utilizare a gazelor naturale Ne 179, CAPITOLUL! Dispozitii generale Art, 1. — Prezenta procedura stabileste etapele procesului de vertcare gi de revizie tehnica a instalatilor de utlzare @ gazelor naturale apartingnd clenjior final ‘nt. 2. — (1) Prezenta procedura se aplica insalailor de uiiizare a gazelor naturale care funcioneaza in regim de mecie, redusa sau joasa presiune. (2) Prezonta procedura nu se aplic instalatitor do utlizare 1 gazelor naturale care funcioneaza in rogim de inaka presiune. ‘Art. 3.— (1) Verifcdil si revizle tehnice fac parte cin operatile de exploatare gi intrelinere ainstalatilor de uilzare a gazelor naturale si se efectueaza in conformitate cu prevederile rezentel procedur (4) Verifcarea tehnica a instalajei de utlizare a gazelor naturale, provazulé fa alin. (2) it. a), precum i revizile tehnice ale instalaliei de ullizare, prevazute la alin. (3) li a), b) gic) sunt obligato pentru tot conti final (6) Realizarea operatilor de veriicare side revizie tehnica a instalatil de uilzare a gazolor naturale, provazute fa ain (2) si (3), se efectueaza de catre operatori economici autorizati ANRE Peniru execula instalailor de utlizare si selectali de catre ) insnicfunle pentru utizarea gazelor naturale, intocmite conform prevederor Proved privé provectaea,veiicarea, exeeutia’ receptia 3! punerea in funciune a instalaifor de TdiSled AOdoSraturale, aprobata prin Ordinul presente ANKE wr. 22012 ©) fgele de evident aferentetuturorucratilorperodice de verifcare siseu de evi lericaa nt! de ulizare ‘sau revizia SECTIUNEA 43-9 Obligatile 51 drepturile operatorului economic autorizat ANRE pentru executiainstalaiei de utizare a gazelor naturale Act. 9. — (1) OF efectueaza verificarea i revizia tehnica a instalaliei de ullizare, in baza: a) contractului de prestari servicli provazut la art. 6 alin. (2) sau (3); MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XI,2015 ®) notfca transmise clentuli final de cétre furizorul de gaze naturale: ¢) documentaliei tehnice prevazute Ia art. 6 alin. (4), (7 alin. (8) It a) sau la art. 7 alin. (4), respectiv a documentelor provazute la art 6 alin. (6) saula art. 7 ain. (5) dupa caz (2) O€ are oblgaja sa efectueze veriicarea si reviiatehnica 2 instalalel de utllzare cu respectarea prevederllr prezentel Procedur (G) Dupa efectuerea verifcarit sau a reviiei tehnice a instalaliei de utlizare, OE are obligalia sa inscre, covect i complet, datcle tn Figa de evidenta; aceasta se Incheie in cate tin exemplar penta fiecare parte in contract i unul pentru OS. (4) Figa de eviden{a a lucrarlor periodice de veriicare tehnica a instalajiei de utiizare a gazelor naturale este prevazuta in anexa nr. 4, care face parte inlegranta din prezenta procedura (6) Figa de evident a lucrarlor periocice de revzie tehnica a instalaliel de ullizare a gazelor naturale este prevazuté tn anexa nr. 5, care face parte integranta din prezenia procedura (6) OE are obligaia sa inregistreze la OS, in fermen de maximum § le Lcratoare de la data intocmii, dar nu mai tarziu de data scadenta precizata in noiifcare, Figa de evidenta prevazuta la alin. (4) gifsau la alin. (5), dupa caz; dupa Invegistrare, figele de evident se pastreaza dupa cum urmeaza: 'a) un exemplar la OS; ®) un exemplar la OF; €) un exemplar la ental ial (7) OE are obligatia ca, in terman de maximum dou 210 lucratoare de la inregistrarea le OS, s& transmit cientulu final Un exemplar al Figei de evident. (8) OF raspunde orcdreisolicitari de efectuare a verfcari saua evizeiehrice ainstalaji de utiizere, adreseta de catre Unelient fra, in termen de 5 ale lucraioare, in siuaia in care (OE nu réspunde in torment! proczat cent final considera ca solctarea sa a fost decinata ‘Art 10. — (1) Daca in urma verified sau a revzeltehnice 4 instalatiel de utiizare sunt constatate defecte, OE care a etecluat verficares sau revzia tehricd sau alt OE, selectat de cate cliontulfnalleiont nal, romediaza aceste defecto in baza contractului de pres servici prevézutla at. 6 alin. (10) g'sau laa. 7 alin. (9). (2) In sitiapa'n care sunt detectate sedpari de gaze naturale, iar ucratile de remediere a defectelor nu se realzeaza imeciat sau nu se realizeaza de calre acelasi OE care a efectuat Veriicarea sau revizia tehnica a instalaliei de utl-zare, acesta din urma are umatoarele obigai: 1a) rune imediat OS, la Tel Verde, cu privire la scaparle de gaze naturale; 8) 88 respecte prevederile pet. 14.14 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea ¢ exploatarea sistemelor de Alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinu progedintelu ‘ANRE nr. 5/2008, cu modiicaie gi completa ulteroare: ¢) 6a Intocmeasca 91 sa Inregistrez0 Figa do evidenta, cu respeciarea, dupa caz, a prevederior art. 8 alin. (3)—(7} 4) 8 precizeze in Fise de evidenta orevpreta | mmivelo caro au stat la bara ineropert von GASES naturale prin instalata Ge ullizare, dupa caz. @) Contractele de prestari servic prevazute Ia alin. (1) cuprind elementele minime oblgatori prevazute in anexa rv. 2 (4) In urma remecieri defector, OF care realizeaza lucrarle de remediere efectueaza operaliunle de verifcare sau de feviio tohnicé 2 inslalatio. do ultlizare si Inchoie Fisa do evident (6) in stuatia in care, tn. urma verifican tehnice a instalatil do utlizare a gazelor natural, sunt consiaate detects, iterior remedieri acesiora, ‘se impune efectuarea probelor de rezistenla si de etangeitate la presiune, in cortormitate cu 3a prevederle cap, 12 din Normele tehnice pentru proiectarea, ‘execularea §1 exploataroa sistomolor de alimontare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinl presedintelui ANRE nr. 5/2009, ‘cu modifcarlo gi completarle ulterioare, OE care a realizal lucraile de remediere efectueaza toate operatinile de revzie tehnicd a instaltiel de utlizare si nchele Figa de evidenta corespunzatoare reviziel (6) Mortarea detectoarelor provazute la art. 8 alin. (2) (3) 0 realizeaza de catre OE fara a finecesara intoomirea unel ) documenta avin a alae do uate 8 gaelr natal deat a do vide rrr pio do vertcareeiie technica a intl de leas a gazolor natal, In oxompar, cto un exemplar pert are pare tn con! nu port operat! do sor "Sa tmeuitere a operant Ge stom ntemen do rnaxnum ee rita deacon, ade evident Cluster parade de voficarerviie ed eine! de titre gece ee arent bonefianl un exorplar al fei do evidn(aa carer perce de veicaoevse tne a intel de tara gaze sta, ntrnen de menu dou ce hertionre dee eisrres acest sistem; OTEA6) oa infomeze beneiau cu pve la moaliatea do gazebo natural, netuafain care aceia t wr prodoa benofden, grat, un exemplar al incrainior do tzu a guzs rare, Iron cnr prevedrior Proce pv roeciaea,voarea, once feces punerea In fancure a isaalr de uzre 9 favor natal, aproata pn Orn prosedtai! NRE me son0t2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XI,2015 6, Drepturile si obligaile beneficiarului Beneficiarul are urmatoarele dreptur — 58 fie informat cu privre la modalitatea de realizare a documentaliei tehnice @ instalaliei de ullizare a gazelor naturale, in situatia in care aceasta nu exista; — sé primeasca un exemplar a fisei de evidenta a lucrarior periodice de verificare/revizie tehnica a instalatiel de utiizare a ‘gazelor naturale, fn termen de maximum doua zie lucrétoare de la Invegistrarea aceste'a la operatorul de sistem; —s8 primeasca, gratuit, un exemplar al instructiunilor de utlizare a gazelor naturale, Intocmite conform prevederilor Proceduri prvind proiectarea, verificarea, executia, receptia $1 punerea in functiune a instalatilor de utiizare a gazelor naturale, aprobata prin Ordinul pregedintelui ANRE nr. 32/2012 Beneficiarul are urmatoarele obliga — A achite contravaloarea servicllor prestate de prestator {ntermenu si prin modalitatea de plata stablita de comun acord cu acesta: — 84 puna urmatoarelo documente: a) notificarea transmis de catre furnizorul de gaze naturale beneficiarulul b) documentatia tehnica a instalatiel de utlizare a gazelor naturale; — si prezinte prestatorului documente din care. a) 8 rezulte cd a fost efectuaté curdjarea cogurlor gi a ‘canalelor de evacuare a gazelor de ardere, de catre operator! ‘econcmici autorizali, rise cu maximum 6 luni hainte de data verificriireviziei tehnice a instalajiei de utlizare a gazelor naturale; b) 58 relasa efectuarea In termen a verifcatil tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustbill gazogi de catre operatori economicl autorizati de Inspect de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatilor de Ricicat — sa fer instalajiei comune de utlizare a gazelor naturale care doservogte mai multi client final, cuprinsa Inte stafiaipostul de reglare a presiunii gi toate sistemeleimijoacele de masurare fiscale amplasate pe insialatia de utlizare a gazelor naturale. 12818829 — se precizeazé modalitatea prin care clauzele contractuale se pot modifica gilsau completa — se precizeaza modul de soluijonare a divergentelor dintre pari — se precizeaza modul prin care se efectueaza denuntarea unilateral — se precizeaza numarul de exemplare ale contractului — se precizeazé data intra n vigoare contractului la dispozitie prestatorului ze Inclusiv verificarealrevizia tehnica a MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XI,2015 35 ANEXA Ne 3 ELEMENTE MINIME OBLIGATORII la intocmirea contractului de prestari de servicii privind realizarea documentatillor tehnice aferente instalatilor de utllizare a gazelor naturale 1. Parjle contractante Operatorul economic . nr. de ordine in registrul comerfulu cod une ‘erie de Inregistrare Teprezentat legal prin Incaltate de Banca . cod IBAN u sediul social tn localtatea ste Py Bl any 86. OL ny BB. judetulsectorui cod postal. telefon fx... telefon mobil fax .., mall... posesor al autorizatiel ANRE tip osm Vail para ta data de urna denumitin contnuare Prestator Persoana fzicd domiciata in locatatea Ce ee judetuliscetorl.., cod postal telefon fx toloton mobil , adrosa e-mal identiicata prin ‘Serilnumar CIB iberatia) de la data de ‘Banca cod IBAN .- denumta In continuare Bénefitar, Persoana juridica rr. de ordine tn registrul comerfuli...... cod unic de tnregistrare reprezentata legal prin sen TARE FE ss snennsn nee BANC cl CU sediul social in localtatea st, Tie DL. 86. 8. ap. judetul/sectorul ‘od postal telefon fix ielefon mobi tax e-mail dderumit in continuare Beneficiar, ‘au convert incheierea Contractuui ne. de prestari servi privind realizarea documentajeitehnice pentru instalatia do utiizare a gazelor naturale aferenta loculi de consum isdreroeiide coin) 2. Obiectul contractui 3. Durata contractuli Ne ew pesn [re teazain rod bigson] Realizarea documentajiel tehrice a inslalajel de ublzaro a gazelor naturale, alunci cand 1, | tipul si debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustiil gazosi corespund cu cele din notifcarea transmisa de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cale constaiate Ta locul de consum Realizarea documentafel tehrice a instalajel de utlzare a gazelor naturale alunci cand 2, | aceasta nu exista, iar tipul si debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibl {98205 nu corespund cu cele din nolifcarea transmisa de furnizorul de gaze naturale Realizarea documentelor atunci cand documentafiatehnica nu exist, dar {pul si debitul 3. | nominal al aparatelor consumatoare de combustibil gazosi corespund cu cele din notiicarea transmis de furnzorul de gaze naturale 44,_ | Realizarea documentelor atunci cand documentaliatehnica aferenta instalaliel comune de utlizare a gazelor naturale nu exista SorviciulServicile prevazut/prevazute la pct. 2 se realizeaza Tn termen de ..zle de la data Incheieril prezentulul contract. Durata contractulul poate fi modificaté numai cu acordul scr al parlor, prin act adijonal la prezentul contract. 4. Valoarea servicilu prestat si modaligggyip @)3HG 1128122015 ™ Sens pst: Valoarea sonic prota Realizarea documentajel thrice a instalajel de ublzare a gazelor naturale, atunei cand 1, | tipul si debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibil gazosi corespund cu cel din notiicarea transmisa de funizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la focul de consum Realizarea documentajiel tehrice a inslalajel de ullzare a gazelor naturale alunci cind 2. | aceasta nu exista, iar tipul si debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibl ‘98205 nu corespund cu cele din notifcarea transmisa de furnizorul de gaze naturale 36 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XI,2015 Servi prota ‘Valosrea sonieukiprestt Realizaroa documentelor alunci cand documentatia tehnic& nu ext, dar tipul gi debitul 3. | nominal al aparstelor consumatoare de combustill gaz0si corespund cu cele din natificares transmisa de furnizorul de gaze naturale Realizarea documentelor aluncl cand documentajia tehnicé aferenta insialajiel comune de utlizare a gazelor naturale nu exista 4 ‘Termenul gi madalitatea de plata se stabilesc de comun acord inte part 5. Drepturile si obligate prestatorulu Prestatorul are dreptul sa incaseze contravaloarea serviciului/servcilor prastat/prestate, Prestatorul are urmatoarele obligai sé efectueze documentalile tehnice prevazute la pel. 2 in baza notifcari transmise beneficiarulu' de cate furnizorul de jaze naturale; sere (ia efectueze cervclle menfonate la pct. 2 cu respectarea prevedrlor reglementilor nice aplcable m domenka gazelor naturale 6. Drepturile si obigafile beneficiaruiui Beneficiarul are drepiul sa fle informa cu prvire la modalitatea de realizare a documentatieitehnice a instalaliei de utiizare a gazelor naturale, In situatia In care aceasta nu exist Beneficial are urmatoarele obliga — sa achite contravaloarea servicilor prestate de prestator in termenul si prin modalitatea de plata stabilite de comun acord cu acesta; — 54 puna la dispoziti prestatovului nolifcarea transmisa de caire (urnizorul de gaze naturale: — sa puna la dispozite prestatorului toate informatile gi datele necesare realizani documentatjlortehnice prevazute la pet. 2; — sé permita accesul prestatoruli la instalatia de utiizare a gazelor naturale existenta Ia locul de consum, 7. Alte clauze: se precizoaza modaltatea prin care clauzele contractuale se pot modifica gisau completa; = 80 precizoaza modul de soluyonare a civergentelor dintre part — se precizeaza modul prin care se efectueaza denuntarea unilateral se precizeaza numarul de exemplare ale contractull — se precizeaza data intra in vigoare a contractului Operator de sistem (derumire) Numaérideta Inregistrare Ia operatorul de sistem Operator economic autorizat ANRE (aerurse) ‘Autorizatie ANRE tp...., nt ...Jan....., valabila pana la data de Adrasa sedi (locaiate, era, murat) Te. Fax E-mail FISA DE EVIDENTA 4 luerarilor periodice de verificare tehniea a instalatiei de utilizare a gazelor naturale Nr. data 6 sora Decal uo saleiae 1.__| Glientlfnalcteni final DOMeaErIReHADOIS strada ioe ‘Adrosa looull 2. | de consum: sear ‘apartament Tocaltate ject 3._| Codul locuiui de corsum MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XI,2015 37 we teformati De completat eu informatie sotetato 4, Contractul de prestari servicii Numa Dala Numar Documentatiatehnica in baza carela 5. | se efectueaza verificarea tehnica An Nu doting Data ultime! verificarl tehnice Zi 6, | etectuat ta cul de consum, Lona menfionata in notieare, 7 Dala scadenta a veriicarienniee | Zi 7, | petiodice a instalajie de utizarea [Fo {gazelor naturale, menilonata in hotfieare Ba Trstalstorulauiorzat din cada Nume gi prenume. ‘peratorulu economic autorzat 5 8. | ANRE care efectueaza verificarea Legitimatie tip Ns nn tehinica Valabilé pana la data de Nolfeale de urnizal de gaze ‘oneal la locul do consum naturale Hontfcate lalocul¢ Aparaie consumatoare de Debit nominal Debit nominal ® | combustibil gazosi Tp (meth) Tp (wath) (1) Verifcarea tehrica a instalaji de utlizare a gazelor naturale se realizeaza in urmatoarele situa Tabelulne4 Ly Tp here De completa 1. | Laintervale de maximum 2 ant 2_[ La cererea clentull final Tabolul nr. 2 we De completa | Onserasi 1, | Verifcarea tehnicd a inslalajlindviduale de utlzare @ gazelor naturale >| Veritcarca tohricé a instalajei comune de ulllzare @ gazelor natrale NOTA Se spectrum idl tie fg elders berlrprodce de verve lei aia indule sau comune de ilar a gaze aur (2) Operatiunile care s-au realizat in cazul venficani tehnice a instalatiei de utilizare a gazelor naturale sunt prezentate in tabew rr. Tabet 3 0016461128122015 De comple ™ Opera woe Da | Ne | aa | Veriicarea arzitoarelor 91 stan imbinarlor 9 garlturlor de etangare aferente 2,_| Veriicarea stabil conductelor montate aparent pe suporur 7, | Verifcares etangetaiimbindril conductelor gi armalurir la presunea de lucru a gazulu din instalatie, cu splima de ana cu sapun sau cu ate tehnologi de verficare a etangettat ._| Veriicarea funclionari aparatelor de masurare, control, reglare 4 de siguranta 38 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XI,2015 operatun De completa” ww | Meee Da | Ne | acu! Demontarea/Dobrangarea aparatelor consumatoare de | Tipu aparatuui | Debit nominal combustibil gazos ara aprobare logalé si instalaitor | PP (sn) de ultlizare a gazelor naturale aferente Verificarea functionari echipamentului de reglare din instalatile de utiizare Verificarea starilrasuflatorior gla caminelor existente Verificarea documentelor prezentate de client, din care s& reiasa c@ a fost efectuata curatarea ccoputlor gia canalelor de evacuare a gazelor de ardere de calre operalari economici aulorizal, emise cu maximum 6 luni inainte de data veriicarii tehnice a instalatie! de utlizare a gazelor naturale Verificarea stariiconstruciilor care adapostese elafile gi posturi de reglare sau reglare- 10, Verificarea documentelor, prezentate de client, care s& ateste efectuarea Tn termen a verficari tehnice periodice a aparatelor consumaloare de combustibli gazosi de catre operator ‘economici autorizali de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipiontolor sub Presiune #1 Instalajilor de Ridicat 1" Verificarea tohnica a instalatiei comune do utlizare a gazelor naturale care desorveste mai ‘ulti clen finali,cuprinsa intre statia sau postul de reglare gi sistemeleimiloacele de masurare a gazelor naturale 12 Verifcarea faptulul c& racordul lexibl montat in instalajia de ulllzare este In fermen de valablitate, avand in vedere durata normata de utlizare specificala in prescrptile tehnice ale producatorului 13, Verifcarea faptului ca detectorulldetectoarele automat/automate de gaze montatimontate fa locul de consum este/sunt in termen de valabiliate, avand in vedere durata normata de utilizare specificaté in prescrplille tehnice ale producdtorului 14 Verificarea existenjel instufunilor de utiizarea a gazelor naturale», Intocmite conform prevederlor Proceduti prvind provectarea, verifcarea, executia, recepia si punerea in functiune a instalailor de utlizare a gazelor naturale, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 32/2012 2 Operate prevazute in abel 3 sunt ablgstni, a Insta cae una sau mal mute de acsioa nu ce ectuears, OF justi, pers fecareoperaiune in ort, atvele neindepinn opal: ImpoRTANT lor de izare« gezeor nature, OF are eotgaia sé predea clentul fra, grat un exemplar al intretinerea, exploatarea si repararea instalailor de utiizare a gazelor naturale revin clientului final, care raspunde pentru ‘buna for functionare. D Confirm ca au fost efectuate toate operalle enumerate in tabelul nr. 3. 1D Confirm c& am primit un exemplar al instructiunilor de utilzare a gazelor natural. ‘Semnatura client final/clent) final . (2) Defectete constatate se mentioneazQ\Q4'6M GF] 28122015 Tabelul nt. 4 Defect cont Modul de remeaere De compet dacd sau rerediataoeciele ‘detector oe Ne NOTA 11 Se species pul Lerdror execitte I voderea romedirl detect, MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XI,2015 39 (4) Condi tehnice de functionare: Tabelul nt. 5 De compbiat™ Obeervati Instalajia de ulllzare a gazelor naturale indeplineste conditile tehnice de functionare in siguranja prevazute Tn prevaderle normelor tehnice din domeniul gaze naturale NOTA 5) Se species car sunt condi tohice de furcfonate in sigurans neindepinie $i posse de remedtore. Tabelul nt. 6 vel consumatoae de combvatb garop | D2CaTeriul care aleslacualavea copuior ia] Dacumertl care aesa verfcarea aparatlor Ne stil gaz0p | Sapalelor de evarvare a gael de adore ‘consumalaare de conus gazo9 on Tapsrat | Debit nominal (mth) N Data Ne Data 1 2 (8) Concluzii ‘Tabolul nr.7 De N Pe baza documentelor prezentate sia operatiurilor realizate in cadrul verificarl tebrice se constata ca instalatia de utlizare a gazelor naturale respecta prevederie narmelor tehnice si Poste functiona tn conaiti de siguranya NoTA 1 Se specifeaprevederle nonelriericenerespecate 5 masure nreprinse perry conformare: In stuaja In care vehicularea gazeler naturale a fost invert 8 specie incisv mative Incerupri Prezenta fig se intocmeste in...... exemplare, c&te unul pentru a) clientul finalcieni final; ») operatorul economic autorizat ANRE pentru executiainstalaliel de ullizare a gazelor naturale; ) operatorul de sistem. Prezenta figa se preda clientuli finalicienglorfinali dupa ce este Inragistraté la operatorul de sistem. rice medificare adusa instalatci de ullizare ulterior verified tehnice cade Tn raspunderea clientului fnalicientilor final Reprezentantul legal/imputericitul operatorulul economic autorizat ANRE pentru executia instalafiei de utilzare a gazelor Pate ne $i presume: 0016461128122015 ‘Semnatura: Instalatorul autorizat care a efectuat verifcarea tehnicé, Nume si prenume: ‘Semnatura: Clientul finalClionti fina, Nume $i prenumeidenumire: ‘Semnatura NoTA * Varianta corecta se biteaza gi se completeaza cu x’. 40 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XI,2015 ANEXA Ne § Operator de sistem ...(denumire) Numaridata Inregistrare la operatorul de sistem Operator economic autorizat ANRE ... (denumire) .. Aultorizatie ANRE tip... ..€N .- Valabila pana la data de ‘Adresa sedi: (localtate, srada, numar, jude) Tol Fax E-mail FISA DE EVIDENTA 8 lucratitor periodice de revizie tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale Ne Hata. Ne Informatit De completat cu informatie solitate 7, | Ghent race fina (nume si prenumerdenumire) wad ioe 2. | Adrosalocuul de consum ecard apartament Tecate jedet 3_| Cod tout de consum Numa 4. | Contract de prestiri servi Data Narr Documenta tehnicd in baza cécia se eectueazd 5. | revizia tohnica An Nu deine Zinn g, | Data uttme! revi teniceefectuate la locul de © | consum, mentionata tn notificare Lund an Zi Data scadenta a reviceltehnice perosice a 7, | instlail de utlzares gavelor naturale, menionsté | Land innotiare An ume a prenume Instalatorul autorizat din cadrul operatorului sp 2. | seonomie autotest ANRE care efectueazd reve | Legitimate pn anal tenn 001 646 Td.e Jaret iliac Noteae efor 36 gonupat aoa do consum 9. | Aparate consumatoare de combustbll gazog , Devi nominal |, Debit nominal T (mein) T™® (mem) 40, | Procesul-verbal de demontare/montare @ Nama sistemulaimlocull de masurare a gezelor naturale | paig MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XI,2015 “1 (1) Rev onic salad ler gsr al eran n undone shih We ip ree Be corp 7 [Um corre nt a we abe 2 naturale 7 Somer Ne pera 7 " Da | nu | Nessie oe a oe ‘ 7 | Natiewoa tii ctnton aie ompR 19810201 5 eat omen Re eter tenes St ence Coal Cae 42 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XI,2015 De completa w operayun No este Da | Nu] cazua Efectuarea probel de rezistenfa la presiune, conform prevederilor normelor tehnice din 11. | domeniul gazelor naturale, numai pentru partea de instalatie la care sau facut Inlocuiri gi'sau modifica Efectuarea probei de etangettate la presiune, conform prevedenior normele tehnice din "2. | domeniul gazelor naturale, a intregilinstalati de utlizare a gazelor naturale Veriicarea faptulul c& racordu flexibil montat In instalatia de utlizare este In termen de 13, | valabiltate, avand in vedere durata normata de uliizare specificata in prescripile tehnice ale producatoruul Veriicares faptului 8 detectorulldetectoarele automat/automate de gaze montatimontate la 14. | locul de consum este/sunt In termen de valabiltate, avand in vedere durata normala de utilizare specifica in prescriptile tehnice ale producatorului Revizia tehnicd a instalaiel comune de ulllzare a gazelor naturale care deserveste mal 15, | mult client finli, cuprinsa intro statia sau postul de reglare i sistemele/mijoacele de masurare a gazelor naturale Veriicares existenjel instucfunilor de utiizarea a gazelor naturale, Tntocmite conform prevederlor Proceduri privind prolectarea, verifearea, executia, receptia si punerea In funcliune a instalafilor de utlizare a gazelor naturale, aprobata prin Ordinul pregedintelu ANRE nv. 32/2012 16, 2) Operasunieprevarute In abel nr. 3 sunt obligato, arn situ dice scostea nu se eectseaza, OF jusieé pentru fecare operane in pate rave reindeplnr obliga 2a tua in cae se consaté pss nsuejuner de uizares gezelornalurte, OF are eatgaa $6 predeaelentsi fra, gall un exemplar at introtinerea, exploatarea gi repararea instalafilor de utiizare a gazolor naturale revin clientului final, care raspunde pentru ‘buna lor functionare. Confirm ca au fost efectuate toate operatile enumerate Th tabelul nr. 3. Confirm c& am primit un exemplar al instrucliunilor de ulilzare a gazelor natural. ‘Semnatura client finan final (8) Proba de etangeitate la presiune prevazuta la pct. 12 si proba de rezistenta la presiune prevazuta la pct. 11 din tabelul i. 3 se efectueaza cu aer comprimat, lar rezultatul acestora se Inscrise In tabelul nr. 4, Tabelul nr. 4 We Tnsalie de lear a green naturale “ ot PEO P80 "Arpasae insta de ‘ata subtern subteran utteran edie presiune (bar) Regimde | tedusa presiune prosiune | (bar) 4, | Proba de joasa presiune rezistenta (bar) Timpal probei (h) th Rezuttatul | admis robei respins MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XII,2015 43 w. Insta de ullboea gereorrat on. o PEO PEN ‘aroienesimmatetese | saperan | wprceran | ubleran tern edie presiune (bar) Regim Tedusa presiune presiune | (ban) Proba de Joasa presiune 2 (bar) stangeitate probei(h) 2h Rezuitat | admis probei respin Confirm ca au fost etectuate probele enumerate mal sus. Semnatur client finalction fina (4) Detectele constatate se menfioneaza In tabell nr. 5. Tabelul nn. § we Detect corstatate Modul de emedere a deectett 3 4 NOTA 4) Se specie pul error execitate In voderen romediridafectlr (8) Condit tehnice de functionare: Tabelul nr. 6 De completa Obserapi 8 Da Instalajia de utiizare a gazelor naturale Indeplineste condifile tannice de functionare tn siguranja pravazute Tn prevederile normelor tehnice din domeniul gaze naturale NoTA 5) Se species ear sunt condi teiee de furetonare in slgurana neindepinte si poiaaile ae remealere. Tabelul nr.7 ‘Aparatleconsumatoare de corrbusbil gazes Document care ales curlarea copia gia ‘canmllor de ovneuar a gazeor de ardere ‘Devumental care ales verfcarea aparallor ensumateare de combusbil gazes Tipapart | Debit nominal (nm) Ne Data Ne ata 44 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XI,2015 (8) Concluzii TTabelul nr. 8 Da we " Pe baza documentelor prezentat realizate in cadrul reviziel tehnice se constata ca instalatia de utiizare a gazelor naturale respects prevederle normelor tehnice si poate functiona in cone de siguranta sia operatiunilor NOTA 1 Se apecicd prvederie nora ence neespectte mau inept © ent conarmate in stust' in eae vee gezelr naturale ® foot inverts, 50 species inl motvele rier Prozenta fig se intocmeste in... exemplare, ete unul pentru a) clientulfinalicieni final; ») operatorul economic autorzat ANRE pentru executiainstalatel de utlizare a gazelor naturale; ©) operatorul de sistem. Prezenta fig se preda clientululfinalicientlor fall dupa ce este inregistraté la operatorul de sistem, rice modificare adusa instalatei de utlizare ulterior reviziei tehnice cade in réspunderea clientululfinalflienfilor final Reprozentantul legav/imputemicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru executiainstalaio! de utilzare a gazolor naturale Nume $i prenume: ‘Semnatura Instalatorul autorizal care a efectuat reviziatehnica, Nume si prenume: Semnatura Clientul finavelientil final, Nume $i prenume/denuire: ‘Semnatura NOTA aeame ‘nace Operator economic autorizat ANRE ... (denuire) REGISTRU DE EVIDENTA privind veriicdrie gi revizle tehnice ale instalailor de utilizare a gazelor naturale efectuate in cursul anu Fiadecvaera | Fradeovaenaa | Insane wuts recuse | tajace ticaea | bottmrvetccete | welnn poste de ve [oarctc | asere | crc Joetumsonetn| "“suanerrauae’” | rset [ize uss ex | "nt | ec cee azel:naliale ae 7 2 Noth "Se specifea toa‘ cortractale do posta sere afrerte veteSrlor evil ries se installer do ulzare 9 gazelor natural, eke cele de emediere a defector concert, 45 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 969/28.XI,2015 z e |e felel «= [sfwlefe [eo fefe [ets | s Fife fe isan seat, sx] tt fate ow |e eur Jonna a | an] sea umn sayezes ) eae obimesne van or am > | ae a) oF z e| af E tes mayan #32 : so Sean a? & vavein | Sree ist aon ve es aie 5 a I lang Sonne f x bee 3 neo ones Tess "a8 & | puaeisdo ed fenevontroummucocnsl £2 t uunsuoo 9p inn9ct inp twnsueo op inno eeaupyy (eunveud ys ouuruyastunuap) youy HiuaryTeUy Wat uy imuoya e1 ayemy2eje olesmyeU JojozeB v exezan ap solifeye)su aye a21uyey ayzineD 1 eqLFOyLeA pul yinagiaa aq nuisioay