Sunteți pe pagina 1din 14
Sinteza obiesilor si propunerilor 1a proiectul de lege pentru modificarea3i completarea unora acte legislative [SF] Onzanutcompies [Canin bicep = —Desisa - 1. | procaraturs Ta aR T, pet sinlapma dn ain. (1) an 92 Cod penal] — Se ascep | Generna alert cundonat de pedeps isl ds tern” de floctt ew | Sintapma cifocui pat execute din pedeapsa cu o peaps | inal bind Din on lin (2) al at 92 Cod penal, H.W) umeaca 2 | Seacept | | | Se ea ea eee | ee ee | pedeapsd mai blind’, doar in cazul infracyiunilor ugoare sau mai | { Beer Be, om, cot a ensure dt | te crt Tena init | er ese ea eae | | edit | us teen care pote crea interpreta difeite sau" ‘momentulapliciriormet respective Determinarea provish gi concrela (24 ore) a | termenul depuneri sesiait va credo clriate | «interpreta norms | 3, La art. 282/1 pot. S) cod de execute. Dupa cuvinele | Se accept clefoane mobile” de intodus simtagia ,sau alte obiecte cu acces | Codul Penal, | Drepturile om 1. Refeitor Ia propunerile de completare a art. 91 alin. 62, nu | Nu se acepti. Modifeaile propuse au ca | ‘din Moldova Sisjinem redatiapunetclor a) a automutlt sib) a avutcazur de | scop mosivarea definuilor de a mu recuge Ia | ‘ctu de auiomusilare gi sucid gi deriva din | tentativa de sic, care th opinia noastr nu sunt suficiet justiieate si saporite la obigaiunea pozitiva ce deriva din prevedeile an. 24|obligaia povtva staulu: de © protea visu | i ‘in Constujia RM. Or, aveste situ ar puted fy provocate ea | persoanelor detinute st indatoritea sutriilor | I lumure a unor acjuni ale adminisajet sau organelor de drept, | de reson de ai pre pe vondaral | | aceste sctiuni consituind «form de cxprimare a peotetlui | Stal are o dubld obligate, de a proteja it | Totodaa comportamentul suiidatului poate fun mod de vitae a | vaya si cea de impedes eventualle tinge | Ll | | tnr hc hopmnon’ dee, Dare sauna pd | atc ese | | Scresecominae melo mpante run) mod in eae 98. ‘nie fgnrat Conform toma’ pe perionda pimelor + Tania ‘uli 2013 a font tvepsrate 37 de tomo 2 enatve de | Suicdin penitecir pe umndtoarle motive "ns deacord eu condi de dete: sunt de acon eu regimul de Jetene: nu sant de aord cu misune ureprine de dis, msn de cord eu tansfeal nak pee, tu sunt de acond eu hotirres instant de jodecata ~ 2| temative de suid | Instn curipeana 2 evi in mod const ohlipaia pozva | stor conacinte dev psc via pesoanelor deine 3 ' indatorvessuoriaglor de wesort se a corde ait medial | persnanelor cu antecedentesinucigage si sulomutiate, mai malt ca | fauiipie ab indaorzea ow 21 prove” Autor) penitence wcbule Boi Indeplinews4 acesaindsoie cl Feopeclurca depurilo indvidal ale prsoanelr alate tn detente, | dstel ea acest. sint obligate st alopte masun generale de | precaute penta diminva rscunle de automutlre pi tenaivele de Suiidre fi a Tmpieraasupra autonome individual sau de teva in uit dept Desimodiicanle propuse urmirsc un scp nail de # main desu pen» mo eure i an de avatar sine de plteea ch complcinicpropise nu st raponate le reali | Republi Moldova sna sunt propoionae cu Sopal wit. | 2: Refer la modifiinie pope in ar 92 aml, nu| Nu se accep An, 282 din Codul de susie completes eu sntgmele ak punt de oe de tra au | exes, relemeniara obligate | domi de caeea capa care st asye un vei po alsa clade deter f pepae | sanarea ur condi scene de ta” Aviad n vere staf | de clberrea conan Prin” normel | Sovisheconomicd acta ie, ra yom consider | anol fespesy, staal sbiitgarant | ‘relevant impunere aeesior com condamat in coi in| condamanlor Ta clteraes din loci de Gre Suu! nu aigurh reece una deceat.tutuve | Seenje, una in ese gun find Terssnelr, ca mallee yesn persoanete ate | ponies inary nimpul-muncit | Steg ae wipe wfc el uno de munch i espetv ut |condamnatalot inch din momenta flr | Tir decent 5. Refesitor, simagme’ “da ni mai mult de 12 ore pe 2 Codul de executare. rin wribufilt sate af 5. Referitor la at 17672 din proc, propunem de a i exclus pe | Nu se accepti Din. acelesi considerent wiv cB dubleaza norma jurdichprevdzutd de art. 3 din Codul de | expuse la pt. 3a prezente sinters ‘asestula in detenjie, Or, pentru respectarea | Eee (dep) in cai ee nocear de fran snume condi ce sor eonibub reopecaesGep onda (oe de ra | sa domicio. | fees prin tocol de tral sau) rn contbul yt monitor | | Sondamatai deceit asortai cx | | GONSipla Of ccnl de potajne car | : Set acest es ‘4 Referitor la art, 190 alin, 2/1 din proiect nu est cat eae va | Se accept pail, Statutal juridical | ‘i statu “angaamnentlu instiut pin lege | snus va sabi prin ase rormative de subordonare | Ja alin. 5 al at. 190. propunem excluderea| Se accept ‘Seoarece este absurd, } in priest dar este concretindieat pind la 8 ore pe zt, conform Coduls Mun |" 6 "Refertr ta an. 213 ain 3 dim Codul de exesoute | Seasscp dea fi pista durata de 3 zie pent intrevederle de | Tungs duras. Potrvit normelor CPT este foarte important penins | \dojinut sa psteze cotaeterezonabil de bune eu lumea exterca Ta fel urncasd a fi dotileate cavurle excepjonale de scondare# inrevederilor de luagh dural eu alta persoand pen hiv permite abueur din parte Sefulut lstitujilor Penitenciare gi | inzevederi de scurt side lungs dura care se | pentru a evita une propu | Se aceepth pata Alin, (1) al ar, 213 din | ‘4| Codul de executare prevede expres ca, elartp la acest subi, | seorda in modu! iia conde stabiite ait de ‘orl de executare cit gi de Statutul executari | pedepsei de itr condam i [Prin urmare, —detslerea—situatilor | cexeplionste de = = ONE Promo Lex ‘Totodatd salutim si aprobam capitol XXII din cod ee prevede modalitates execulti podepsei deteniune pe Vii | suntan pot ied ce ch, ‘Cou contraventional. BVAn. 37 alin? se substiit cuviotul “eondamnatlui” cu Propuncm exeluderes ar 167 si 16)" privior | |arolor3 5. Clu de xc oe ‘rin proiet se propune complelarce principiilr sposale ale slajei exeeuyional-penale (izand dost persoaneie conde fetemie) cu dou princpit no dreprlui de a nu fi supus ortui | sidiseriminarit Din punctal nostra de vedere nu este necesar si fle reiterate | prineipi noi odata ee ele deja sunt speciicate in pane generala a Codului de ‘executse. Este vorba de priacipiile eyaltti | Wa) Na we acpi Codul de execute este | inerzicerea trturit i dicriminiil sw dupa ex complstares sacra nous Cari Casa il Jexpusd in Strut exccutrit podepset de cae | condamnay, aprobst prin Houarres guvernul 7.923 din 23.12.1995 | Seaccens | spostiv, ar 3 i$ se rele la execute | hotcslor eu carater civil. Or, moditiarie J vopse ae refera a doa eo fn | exccuumrea hotirnlor et eaavier penal | omnis stilt nan 3 gf Sa Coda de enceusare Mai ml | | | en att pedcapsa penal are dept cop restive echt sociale | | corecurea condumaulu, exccurea pedcpsei-n ebuc 5 | feauzeze sufernjefiice gi nil sb injoseasca dem | conform prevederilorart.166' Cod penal up eaz, dacd se insisth pe specifcaren exacta privind | peuimiteea toni dsctiminas, pot complete aa 3 Sai persoanelor condamnate a pedeapsa cu inchisoarea ef ttwror, Hind | ng Cod exceutare, privind dreptul nelimitat de a primi colete | Uepiul condamnatului de ap alimentare de etre defini Powivit-propunesi 1 doar in Codul de exccatare care st fe aplicate acest pine iscue nite princip yenerale 2. Propuuem pasirarea redactct wetuale a alin.t art 211 Inintte de autor, se imenjoneaza ea persoanes | fondamnate.Astel de Tapte ae putea doce la atragere r8spundeni | [Nu se accept, Norma in cauz8 mu imiteaz | & colete et | produce aliments, ca stabileyle restric | dar nu limita Restiga este introdusd in Timitares deepist condamnajilor de primi cole cu produce | Sopal respi condor de detente impase atimentre, de la nella eile un packet pe sdpmana Din | easel urnatve in domi punctul nosy de vedere oda ce se dae limitaea una epi, fe uebuieargumenate fn content, nota iformatva nu fe ‘eva expla ceferior [a temeiurle tn baa erase admit Has deep. | Mai mol, eicind din situa actual penteniarelor 3 | | respetv Tnanacestora, tn speci in domenilslimenn | | deinaioe mise obvervarezorabiatea proper, oi dad | | ceyinufi au posite si peas de la rue phate elimenta | | nelimitat pentru ce st admit o limita? | | | 3. Propunem pistrares termenelor minime si masime | Se acceptd. Norma respectiv a fost reduc. | revieute in Fedactaaetuala alin 3 ar213 evufuem Inerac) fost exes Se acceptd partial Prin pst | simagma yee va avea in vedere™ sc! Subinclege”bligutivitatesstabilir | Pentenciauui consamnatulsi cit mat | Sproupe de localiatea de domiciliu sau | repedingacestuia _ pemiters ‘Modalitata si provedura de stabi 3 Cet eleme depict it-un penitenciar Norma, Tati na Conine procedurle Gare urmeasi st fe inteprine in vederea exeritini efective a | repli insti prin lege. Astfl, nu este car cum are loc inginares | refuzalui din parte organului competent in cal in care muse accept ererea copdumnatuli de stabilre a pentencaralai qi care sunt ‘setumie im drept ale condmnatu in aeste cau, Menon ate scesea, deoaece vor existacazuri cin condampatul va solicit un | | penitencar, iar aestuia i se va refiza cerere fird a i se aduce la unostin motive eli ‘Recomandarea: Odatd ce antoral consimte necestetea instiuirié acestui drept al condamnatulti de solicitare a stabiirit ppenitenciarulai ta doringa, prin tnaintarea cererié in acest sens, | ‘autorul urmeaci st completeze norma cu prevederi care ar permite | cexercitarea efectos si transparent adeeptului si i 3, Art IIL alin, 9 din proect. | Se propune o nou redactie 2 normei statute la ain. (1) al ar 198. insd, dupa 0 aalizéatenti vom constata 3 ullzarea sintagmet pot fi laste cu acondel lor scrs sila decizia gefului izolatoruli de Uimsrce penal” ofr un carate dsereionar nore pin interpreta | feria, dels carla caz, # acesteia, Aste, ,ecizia full izolatorlui™ ‘este una crucial, in conde In are nu Sunt stabilite expres cazurile ‘ind condsmnatl este in deept de 2 ise apliea norma respectiv, Mai sult doit att prin atilizaca sntagel iar in eat excepionae” | formal i se ofe on stabil ln disreie a acesor cazuri din partea geful izolsorulai de lumarire penal | Recomandarea: Prin urmare, uiizarea in contextal normei a | ‘acesorsintagme va crea posibiliii pentru aciviay cu potential de ‘isc ce vieazi posiila implicare a sefuli icolatorulul de urmarire penala in atin dubioase corupuiie In vederea stabil scazurilor exceptionale” precum si luariidecziel de lisure a condarnnatalai in | ‘zolatorul respectiv pentru ispasirea unci perioade din pedeapsa Inchisorii la propria iscrefie Normele urmeacd sd fie eanalizate yi modificate “4. Art I alin, 20 din proieet Se propune o nou redacfie a normelor statuate la alincatele (2), (3), ) ale art. 213 din Codul de executare ~ In redo ‘popusd st rized sitagna iar in cava SES Pedra fs cocina pale" fb ase face veo referve la modalitata de consi & Siautal evecund pabepsel Ue cite condamna Subsite cu guvintel const ar dein eps sop ipemel une norm ley ir linn lode tere accom. Artur Ser ei inset penencare in ace cond va pute | ‘linus ‘condos Exit tacl cx peroana ofall pretindh Snumte favor in achimbul fet ase In al ordi de is | | consti case tlizeazs single une pba” cae es | tenor metre de exe a pedestal | nice tata 213 popu prin pct eae acon mmc sa | | conuz Menfonim acasia | 1 en eoue. mw eve chr comer dn cae avon propiee | |i snagmelor respective in nomi. In opin | | conta, confor relementi naive a Up Je ac cts innit pentenclare, admins ein ln aco sexs, spl necesr i ners indi formalin {ese Conia veaul 0 clsione val cae pow ft dove Cerifieat de cision, sar conlanatl va pace voc exes Sri sini ding perc cito| Recomandare: Norma meas sdf analiza scope estar cla contami veers ee | | rept dew se cdxitri tn penitencar sh de core Inirevedert de Langa durata. Asfel, sitasma ycare a existat anterior inceputului Atermenului de executare a pedepsei" urmeaza sé fie modificatt sau exclusa, deoarece persoana care a incheiat casdtoria inainte de a fi | condamnat sau i timpul ispasirt pedepse | drepturi egale rezultate din insityia |e stable de tee pentru proanle condannate, Asif | | persoanetecasatorite fi in afara pentenciarulu, fic in penitenciar au | | eeatiate pln yi efectva de drepurk find in acest situie | juridica. Totodeta, autorut urmeaca sd evie ulizarea sintagrei win | [‘cuzuri exceptionate” din continutul normelor statuate la art. 213 din Codul de executare prin stabilirea expresi a acevtor cazur in vedere liminiritcarncterului dif al prevederior. |S. Art Ht alin. 24 din proiecta lait art, 217 din Codul de exeeutare. 10) alan 217 fice referne Is avordarea deepal Se propune mosificarea | Se accept Norma fost daca ‘Uhl ca ca find