Sunteți pe pagina 1din 1

000231 65

Rq

din

Nr.

eu privire la redistribuirea
mijloacelor financiare
AvAnd in vedere demersul Forma{iei ,,G6ndul Malei" din 16.08.2016, in
temeiul art.22 din Legea culturii nr.4|3-XIV din27.05,1999, art. 30 (1), art. 30
(a) qi art.31 (1) lit. c) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003,,Privind finanlele
pubiice locale,, cu modificdrile gi completdrile ulterioare , deciziei Consiliului
municipal Chiginiu nr. 216 din 06.07.2016,,Cu privire la aprobarea bugetului
municipal Chiginau pe ul 2016 in lectura a doua gi corelarea acestuia", art.29
(1) fit. D gi arr. iZ (1) din Legea nr. 436-XU din 28.12.2006 ,,Privind
administralia publicb locala", primarul general al municipiului Chigindu
DISPUNE:

1. Se acceptd acoperirea de cdtre Primdria municipiului Chiginbu a


cheltuiefilor in sumd de 100,0 mii lei necesare pentru otganizatea unui

2.

concert extraordin ar, care ya avea loc pe 21 septembtie 2016 in Arena


are a Circului din Chigin[u.
contul
Se permite redistribuirea sumei respective Direcliei culturl, din
mijloacelor financiare aprobate in bugetul municipal Chigindu pe anul
2Ql6 la compartimentul ,,culturd" (Mijloace pentru proiecte

culturale)'

to (An,^\/qlenfin
irectia culturd
(dna valentina vdzdSulan), D--3. Direclia generald finanle
.,

4.

(dna Lucia culev) vor opera modificarile ce se impun.


Controlul executdrii prevederllor prezentei dispozilii mi-l asum.

MAR

GE

rin CHIRTOACA