Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONAN ŢĂ privind stabilirea m ă surilor necesare reducerii riscului de pr ă bu

ORDONANŢĂ privind stabilirea măsurilor necesare reducerii riscului de prăbuşire a unor construcţii avariate/degradate care prezintă pericol public

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată şi al art… privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

,

pct…., din Legea nr……./2008

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă

Art.1- (1) Construcţiile, indiferent de funcţiuni, formă de proprietate şi mod de utilizare, care, prin gradul de avariere/degradare urmare acţiunii factorilor de risc naturali şi antropici, prezintă pericol public, necesită luarea de urgenţă a măsurilor de reducere a riscului de prăbuşire, prin lucrări de conservare, consolidare, reabilitate sau de demolare, după caz.

Art.2- În sensul prezentei ordonanţe termenii de mai jos se definesc astfel:

a) construcţii - clădiri şi lucrări de inginerie civilă, industrială, agrozootehnică şi altele asemenea, încadrate în grupa 1, conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

b) pericol public - risc imminent de producere de pierderi de vieţi omeneşti şi/sau răniri grave de

persoane, distrugeri de bunuri materiale, culturale şi/sau artistice de valoare, ca efect cumulat al:

- amplasării construcţiilor în zone de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi/sau alunecări de teren,

- insuficientei asigurări a structurilor constructive la cerinţele de rezistenţă şi stabilitate,

- avarierii/degradării evidente a elementelor de construcţie şi a instalaţiilor aferente, datorită uzurii fizice accentuate şi a efectelor nefavorabile ale factorilor de mediu şi antropici.

c) construcţie avariată/degradată care prezintă pericol public: construcţia avariată/degradată

prezintă pericol public, în situaţiile în care, după caz:

- cuprinde spaţii publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, utilizate/ocupate

temporar/permanent de un număr mare de persoane;

- este amplasată în zone dens circulate şi/sau cu aglomerări de persoane;

- adăposteşte valori materiale şi/sau de patrimoniu cultural;

- prezintă o stare avansată de avariere/degradare cu risc iminent de prăbuşire,

- este dezafectată sau abandonată.

d)

spaţii publice cu altă destinaţie - spaţii realizate în scopul desfăşurării de activităţi care implică

aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii, asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi altele asemenea, indiferent dacă aceste spaţii sunt rezultatul concepţiei

iniţiale a construcţiei ori, după caz, al unor amenajări ulterioare;

e) lucrări de intervenţie în primă urgenţă lucrări de consolidare/reparare a elementelor structurale

şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolări parţiale, lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare, reabilitări la construcţii şi instalaţiile aferente, efectuate în scopul prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor

naturale cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren.

Art.3- (1) Primarii municipiilor, oraşelor, sectoarelor Municipiului Bucureşti şi respectiv primarul general al Municipiului Bucureşti acţionează, în aria lor de competenţă, pentru:

a) identificarea şi întocmirea listei de inventariere a construcţiilor avariate/degradate care prezintă pericol public, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe; b) întocmirea fişelor de constatare tehnică pentru fiecare construcţie avariată/degradată care prezintă pericol public şi transmiterea acestora la comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi respectiv la Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;

c) notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, precum şi a instituţiilor publice care administrează construcţii avariate/degradate, inventariate conform alin.a), prin executor judecătoresc, cu avizul prefecţilor, în calitate de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi respectiv al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de

Urgenţă, în termen de 10 zile de la data primirii hotărârilor emise potrivit prevederilor art. 4, alin.(3), cu privire la obligaţiile care revin notificaţilor pentru reducerea riscului iminent de prăbuşire a acestor construcţii;

d) stabilirea zonei de pericol aferente construcţiilor avariate/degradate care prezintă pericol public şi obligarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, precum şi a instituţiilor publice care administrează astfel de construcţii, la executarea împrejmuirii zonelor de pericol, în termen de 10 zile de la data notificării;

e) suspendarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţile desfăşurate în construcţiile avariate/degradate care prezintă pericol public, în 48 de ore de la împlinirea termenului prevăzut la alin.(3), lit.b);

f) notificarea furnizorilor de utilităţi pentru sistarea de urgenţă a contractelor încheiate pentru construcţia avariată/degradată, în 48 de ore de la împlinirea termenului prevăzut la alin.(3), lit.b);

g) iniţierea şi derularea în condiţiile legii a procedurii de declarare a utilităţii publice, în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică de interes local, în scopul consolidării/demolării după caz, a construcţiilor avariate/degradate care prezintă pericol public, aflate în una dintre situaţiile următoare:

i) sunt dezafectate sau abandonate,

ii) în baza rezultatelor analizei cost-beneficiu, fondurile necesare readucerii construcţiei

avariate/degradate care prezintă pericol public la starea de utilizare normală depăşesc fondurile necesare reconstruirii acesteia,

iii) proprietarii au refuzat să acţioneze conform reglementărilor prezentei ordonanţe

pentru reducerea riscului de prăbuşire a construcţiilor avariate/degradate şi care prezintă

pericol public.

h) urmărirea realizării măsurilor notificate în conformitate cu prevederile alin.(3), pe toată

perioada executării acestora. (2) Fişa de constatare tehnică, prevăzută la alin. (1), lit.b) este un document de evaluare calitativă a construcţiei care cuprinde, în principal, următoarele elemente:

a) material fotografic de ansamblu şi reprezentativ din punct de vedere a stării tehnice a construcţiei,

b) date de identificare: adresă, an de construire, regim de înălţime,

c) situaţia juridică,

d) calitatea de monument istoric, conform listei monumentelor istorice aprobata în condiţiile legii, sau amplasarea în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate,

e) starea actuală de utilizare: în exploatare, abandonată, dezafectată,

f) funcţiunile construcţiei,

g) clasa de importanţă a construcţiei şi codul mijlocului fix conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe,

h) structura constructivă,

i) descrierea situaţiei tehnice actuale a construcţiei, a degradărilor constatate şi a motivelor inscrierii construcţiei în lista de inventariere conform lit.a),

j) descrierea comportării în timp a construcţiei, inclusiv la cutremure şi/sau la alte evenimente constatate,

k) menţionarea, după caz, a expertizelor tehnice, proiectelor şi/sau a lucrărilor de intervenţie sistate/abandonate/efectuate în timp asupra construcţiei.

(3) Notificarea menţionată la alin. (1), lit.c) va cuprinde în principal, următoarele elemente:

a) măsurile necesare reducerii riscului de prăbuşire a construcţiei avariate/degradate care prezintă pericol public,

b) termenul limită de 30 de zile calendaristice pentru realizarea măsurilor prevăzute la art.6, lit.a), b) şi c).

c) asumarea integrală a responsabilităţii în cazul în care notificatul nu se conformează obligaţiilor legale pentru reducere a riscului de prăbuşire a cosntrucţiilor avariate/degradate care prezintă pericol public,

d) sancţiunile legale în cazul nerespectării reglementărilor prezentei ordonanţe.

(4) Se exceptează de la prevederile alin.(1), lit.g) construcţiile avariate/degradate care sunt declarate monumente istorice şi sunt incluse în lista monumentelor istorice aprobata în condiţiile legii, sau sunt amplasate în zone de protecţie a monumentelor istorice şi/sau în zone construite protejate, pentru care Ministerul Culturii şi Cultelor va lua măsurile necesare pentru elaborarea proiectelor tehnice şi executarea lucrărilor de sprijinire/conservare în vederea reducerii riscului de prăbuşire a acestor construcţii. Proiectele tehnice, elaborate de către persoane fizice sau juridice autorizate, vor fi verificate de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile legii, pentru cerinţa de rezistenţă şi stabilitate. Execuţia lucrărilor de sprijinire/conservare a construcţiilor avariate/degradate care prezintă pericol public de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, se va autoriza în condiţiile legii. (5) Notificările prevăzute la lit. c) şi f) au valoare de înscris autentic, constituie titluri executorii şi sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. (6) În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin (1) lit. a), b) şi h) primarii municipiilor, oraşelor, sectoarelor Municipiului Bucureşti şi respectiv Primarul general al Municipiului Bucureşti constituie Comisii tehnice formate din reprezentanţii direcţiilor de specialitate din cadrul primăriilor, reprezentanţi ai inspectoratelor teritoriale în construcţii, reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi experţi tehnici atestaţi de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru cerinţa A1 – rezistenţă şi stabilitate. Experţii tehnici atestaţi cooptaţi în comisiile tehnice de specialitate beneficiază de toate drepturile de colaboratori stabilite în condiţiile legii. Plata cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii experţilor tehnici se asigură de la bugetele locale. (7) Listele de inventariere prevăzute la alin.(1) lit.a), vizate de Inspectoratele teritoriale în Construcţii şi fişele de constatare tehnică prevăzute la alin.(1), lit.b) se transmit comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi respectiv Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 4- (1) Prefecţii judeţelor şi prefectul Municipiului Bucureşti, în calitate de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi respectiv al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, avizează Listele de inventariere prevăzute la art.3, alin.(7).

(2) Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi respectiv Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă analizează, stabilesc şi aprobă prin hotărâre, etapele şi măsurile necesare reducerii riscului de prăbuşire pentru fiecare construcţie avariată/degradată care prezintă pericol public, nominalizate în listele de inventariere. (3) Hotărârile se comunică primăriilor municipiilor, oraşelor, sectoarelor Municipiului Bucureşti şi Primăriei Municipiului Bucureşti. (4) Prefecţii judeţelor şi prefectul Municipiului Bucureşti, în calitate de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi respectiv al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, au obligaţia de a monitoriza modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe şi de a prezenta trimestrial Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă rapoarte de progres privind stadiul acţiunilor de reducere a riscului de prăbuşire a construcţiilor avariate/degradate şi care prezintă pericol public.

Art. 5- Măsurile pentru reducerea riscului de prăbuşire a construcţiilor avariate/degradate şi care prezintă pericol public se realizează cu respectarea cerinţelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, a condiţiilor tehnice prevăzute de reglementarea tehnică „Codul de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P100-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1711/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 803 din 25 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată.

Art.6 – Proprietarii, persoane fizice sau juridice, precum şi instituţiile publice care administrează

construcţii avariate/degradate care prezintă pericol public, inventariate conform art.3, alin.1), lit.a), notificaţi/notificate potrivit art.3 alin.(1) lit.c), au obligaţia de a acţiona pentru reducerea riscului de prăbuşire a acestor construcţii, conform măsurilor stabilite prin Hotărârile comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi respectiv ale Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, care după caz, constau în principal în:

a) executarea împrejmuirii zonei de pericol, în termen de 10 zile de la data primirii notificării;

b) sprijinirea/conservarea structurii de rezistenţă avariată, în vederea reducerii riscului de prăbuşire, în termen de 20 de zile de la data primirii notificării;

c) execuţia lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării;

d) realizarea expertizării tehnice a construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi conform legii, în termen de 60 de zile de la data primirii notificării;

e) continuarea acţiunilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, reabilitare sau demolare a construcţiilor, de către persoane juridice autorizate, în funcţie de concluziile fundamentate prin raportul de expertiză tehnică, în termen de 1 an de la data finalizării raportului de expertiză tehnică.

Art.7 - Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind măsurile necesare reducerii riscului de prăbuşire a construcţiilor avariate/degradate care prezintă pericol public se asigură după cum urmează:

a) la construcţiile aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiilor publice:

(i) din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investiţii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziţia globală "Alte cheltuieli de investiţii"; (ii) din veniturile proprii ale instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare; b) la construcţiile aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici, din fondurile proprii ale acestora, c)la construcţiile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice, din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societăţile de asigurare şi/sau din credite; d) la construcţiile abandonate la care nu se identifică proprietarul/administratorul, din bugetele locale

e) la construcţiile aflate în litigiu care au ca obiect stabilirea dreptului de proprietate, din bugetele locale, cu recuperarea sumelor în condiţiile legii, de la proprietarul stabilit de instanţă.

Art.8 – La expirarea termenelor stabilite de prezenta ordonanţă pentru aplicarea măsurilor de reducere a riscului de prăbuşire a construcţiilor avariate/degradate care prezintă pericol public, nerealizarea acestor măsuri se constată de către autorităţile administraţiei publice locale, în limita competenţelor, prin proces-verbal. Persoanele vinovate de încălcarea obligaţiilor stabilite de prezenta ordonanţă se sancţionează în funcţie de gravitatea faptelor, inclusiv prin sesizarea instanţelor de judecată.

Art.9 - Obligaţiile şi răspunderile proprietarilor, persoane fizice sau juridice, ale instituţiilor publice care au în administrare construcţii avariate/degradate care prezintă pericol public, inventariate conform art.3, alin.(1), lit.a), precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale după caz, se completează cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare.

Art. 10 - Constituie infracţiune şi se pedepseşte penal cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a lucrărilor necesare reducerii riscului de prăbuşire a construcţiilor avariate/degradate care prezintă pericol public, în toate cazurile în care acţiunea sau lipsa de acţiune poate duce la pierderi de vieţi/rănirea gravă a oamenilor, precum şi la degradarea sau distrugerea unor bunuri materiale, culturale şi artistice de mare valoare.

Art. 11 În caz de refuz al proprietarilor construcţiilor avariate/degradate care prezintă pericol public de a acţiona conform reglementărilor prezentei ordonanţe, autorităţile administraţiei publice locale pot iniţia, în condiţiile legii, procedura de declarare a utilităţii publice de interes local în vederea exproprierii, în tot sau în parte, numai pentru cauză de utilitate publică, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire, prin hotărâre judecătorească.

Art. 12 - (1) Constituie contravenţii următoarele:

a) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.a),

b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b),

c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.c),

d) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.d),

e) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit.a),

f) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit.b),

g) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit.c),

h) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit.d)

i) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 lit.e)

(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amendă de la 7.000 lei la 8.000 lei,

c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei,

d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei,

e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei,

f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei,

g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei,

h) nerespectarea prevederilor lit. h), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei,

i) nerespectarea prevederilor lit. i), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei

(3) Contravenţiile se aplică proprietarilor, persoane fizice sau juridice, instituţiilor publice care administrează construcţii avariate/degradate, sau autorităţilor administraţiei publice locale, după caz.

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale primăriilor municipiilor, oraşelor, sectoarelor Municipiului Bucureşti şi respectiv ale Primăriei Municipiului Bucureşti, în cazul proprietarilor persoane fizice sau juridice şi instituţiilor publice care

administrează construcţii avariate/degradate, precum şi de către prefect, în cazul autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 13 - Prevederile art.12 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14 - Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonanţe, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Justiţiei, poate emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15 - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM MINISTRU CĂLIN POPESCU TĂRICEANU