Sunteți pe pagina 1din 12
PAUL DINCULESCU INSTALATIL ELECTRICE | INDUSTRIALE DE JOASA TENSIUNE TSH ==RO) BUCURESTI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A UTILAJELOR ‘SI RECEPTOARELOR INDUSTRIALE i 3,1. Locul instalatiilor industriale in sistemul electroenergetic: in Tnstalaile din aval de punctl de deimitare inte furnizor gi consumator (§ 1.21), SISTEM ELEcTOENERGENC reser SSM BES Seek, f le ra al Tame] cise | = | oe \ om Lea a Ee ©, 32 Fig, 3.11 «= Categoria 0 (receptoare "vitale”) ~ declangarea de incendii sau explozi,distragerea ‘lajclr, pericol pent viata oamenitor, Categoria 1 pagube economice important, rebuturi, imposibiltatea de recuperare & produetie! nerealizate; = Categoria Il nerealizri de producti recuperabile; Categoria Il consecinge nesemnificative Pentru fiecare categorie, se precizeazi, pe de o parte, durata maxima a timpuli de Jimentirt s, pe de alts parte, modalitiile de asigurare a unei rezerve: de 3.32. Rezervarea in alimentare in vederea cresterit siguranfei in funcfionarea insalailor consumatorului, se poate prevedea o rezervl de alimentare, jinind cont de eventualitatea defectérit unor elemente ale sistemului de alimentare Rezervarea poate fi + otal, consténd in dublarea ansambluli cide alimentare; {Jparjiald, ealizaté prin éublarea mumai a elementelor de rejea ev probabiitatea de efectare cea mai mare. ‘Rezerva poate consa in - sursa de baz — SEE printr-un nod al sstemului: * sursa de rezerv ~ SEE prin alt nod; + surse de intervie; = ini (cu atimentare fc din aceeai sus, fe din suse diferte): = linia de baz, ina de ezervi, « teasformatoare: -transformator de bazi, TNfansformator de rezervl, dimensionst la sarcini integral sau parila, cconectat la reea fie permanent (sezerva “cali, fie numai in caz de avarie ‘a transformotorului de baz (rezerva“rece"), « sisteme de bare de distributie; * buelarea refelelor (alimentarea de la ambele extremitii. in caz de defect, rezerva poate fi conectata fie manual, fie eutomat, folosind o schema de anclansare automat a rezervei (AAR). 33.3. Realizarea siguran(ei in alimentarea receptoarelor Pentru reaizarea sigurante in alimentare receptoarcor, in functie de categoria in care se ncadreazi acestea, sunt posibile umtoercle soli ~ Categoria 0: oud cai de alimentare independente, racordate in puncte distncte ale SEE: * surse de intervene: + anclansarea automat a rezervei; circuit distinete fafa de alte eceptoare Categoria I * oud cai de alimentare racordate fn puncte distincte din sistem inter (bare Gistincte din stafi de tansformare, posturi de transformare, stafii de conexiuni), cu anclangares automat a rezervei, + circuit distinct faa de alte receptoare 33 + Categoria I: 1 Categoria I: 0 singurd cale de alimentare 2c de alimentare din sstemul intern, in rma unui studi tehnico- 3.4. Retele electrice de distributie la consumator Structure si componenta refelelorelectrce este determinaté de realizareaobiectivelor ‘menfonate in § 2.10.1 Schemeleprincpiale de distribui inseam, de asemenea, de: = felul curentalu nivel de fensiune necesar, + schemele conductoarlor active; + scheme de legare la man 3.4.1. Felal curentului si nivelul de tensinne necesar Majoritatea refelelor clectrice de distibutie 1a consumator sunt refele de curent altemativ de joasi tensiune Ia frecvenja de 50 Hz, corespunzdnd cerinfelor de alimentare pentru cea mai mare parte din eceptoarele instalailor. Refelete de inaltttensiume gi de medic tensiune sunt folosite la marii consumatori, in principal pentru alimentarea unor puncte de ditributie sau posturi de transformare situate in diverse seotoare pe teritoriul consumatorului. Eventualele eceptoare de medic tensiune sunt alimentate direct din stale de conexiuni sau din barele de medietensiune ale posturlor de twansformare apropiat, ‘Alimentarea receptoarelor de medie frecventi, de curent continu sau de curent altemativ la tensiuni foarte joase (reduse) se face tot din refeaua de joasé tensine, la freevenja industrial folosind respectiv convertizoarelcoavertare loeale,redresoare locale sats ‘ransformatoare coboritoare locale 3.4.2, Schemele conductoarelor active Cele mai utilizate scheme ale conductoarelor active in eurent altemativ(§ 2.8) sunt = monofazat cu dou conductoare (LN), = monofazat cu trei conductoare (L, N, PE); + tifazat cu treiconductoare (Li, L2, 13); + ifazal cu patru conductoare (L1, 12, 13, PE sau L1,L2, L3, PEN), 3.4.3, Izolatia conductoarelor active fath de masi Pentru ase asigura protectia personalului si contnuittea in exploatare, conductoarele si piesele sub tensiune ale unei instal elecrie sunt "izolato” fap de masele metalice, prin: "lara de matenale oan, « distange de izolare in ar s lini de fugh corespunztoare Defectele de izolate se pot produce: ~ in tmpul instal; deteriorarea mecanicd a izolayiei unui conductor sau cablu, + inexploatare, cauzate de: + depunerile de pulberi conductive: ~ imbitrdnirea fermicd a izolatei, datoriti mediului ambiant, numculu prea ‘mare de conductoare into conducts, unui dulap prost ventlat, curentilor armonic, supracurentilor; ~ frele lectrodinamice dezvoltate In cazul unui scurteircuit, care pot