Sunteți pe pagina 1din 67

PACEVOUĂ

PAROHIAVÂRFU-CÂMPULUI

PACEVOUĂ PAROHIAVÂRFU-CÂMPULUI Numărul4. Decembrie2016 Numărul4. 1

Numărul4.

Decembrie2016

Actualitateaparohiilor

PACEVOUĂ

CUPRINS

BISERICA"SFÂNTULNICOLAE"DOBRINĂUȚI

3

BISERICA"SFÂNTULNICOLAE"BOGZA

4

Sinaxar

SFÂNTULIERARHNICOLAE

7

NAȘTEREAMÂNTUITORULUI(CRĂCIUNUL)

37

Predici

PREDICĂLASFÂNTULIERARHNICOLAE

51

CUVÂNTLANAȘTEREADOMNULUI

61

Actualitateaparohiilor

PACEVOUĂ

BISERICA"SFÂNTULNICOLAEDOBRINĂUȚI

CuocaziasărbătoriisfântuluiierarhNicolae,douăbisericidin

localitateaVârfu-Câmpuluiîșisărbătoreschramul.Ceamaivecheeste

bisericadinDobrinăuți,actualulsatLunca.EconomulC.Ciocoiu,în

monografiaparohiilorurbaneșiruraledinjudețulDorohoi,considerăcă

bisericuțadinlemn,aflatășiînprezentînsatulDobrinăuți-Hapăi,afost

construităla1764deNichitelia.Înmareledicționargeografical

României,1900,apareoaltădatare,1799,laodistanțăde35deani.Nu

știmcineafostacestctitor,documentelestudiatenumaispunnimicde el.De existența acestei biserici amintește George Ioan Lahovari,C.I.BrătianușiGrigoreTocilescu,înmareleDicționargeografic

alRomâniei,vol.III,Buc.1900,p.154,consemnândfaptulcălaanul

1799,"Bisericaestedeservitădeunpreot,doicântărețișiun

paraclisier",fărăaarătanumeleacestora.Dupăcondicaliuzilordinanul

1820,lacei114locuitoribirnici,existau:4preoți,1diaconșidascăl.În

anul1832,se aratășinumele preoților:Vasile,Dumitrache și

1845,satul

Toader.Dascălii:Iordache

Dobrinăuți,aparțineadejacneazuluiPanaiteMoruzi.Suntpomeniți3

preoți:VasileTeodoru,VasileCiobanu,Gh.Adiaconuluiși2dascăli:Anania

PopovicișiToaderCucul.ConstantinCiocoiuconsemneaza,încartea

pomenitămaiînainteșideexistențauneimănăstiridecălugărițepe

malulSiretului,întreTalpașiDobrinăuți,laHapăi,undesezicela

ruine"țintirim",fărăaprecizasursa.Estevorbadevatrastrăvechea

satuluiDobrinăuți,careîntretimp,s-aschimbat.Locuitoriis-aumutat

însprepădure,luândșibisericuțacuei.Esteoconstrucțiemicădinlemn

șibârne,acoperităcușindrilă,asemănătoarebisericilordinsecoleleXVII-

și

Gheorghe.La

XVIII.

Actualitateaparohiilor

PACEVOUĂ

BISERICA"SFÂNTULUINICOLAE"BOGZA

Ceade-adouabisericădinsecolul

din

Dobrinăuți-Hapăi,caresepăstrează

încomunaVârfu-Câmpuluieste

din

Bogza(Ionășeni).Secredecăafost

construităprinanii1780-1790,de

Caraiman.Perioadă

credibilă,de vreme ce la

moșiei

Bogza,IorguIordanefectuadeja reparațiicapitale,dupăcum scrieConstantinCiocoiu,încartea

sa:"Parohiiurbaneșiparohiirurale"(1910).Acelașiautorconsemnează

căEvdochiaIamandiînzestreazăinteriorulcupodoabelenecesareși

doneazăbisericii6fălcideteren(8,70ha.).Aniiautrecut,biserican-a

rezistatinterperiilorvremiiastfelcăînaintede1940,dupăcumarată

prof.Gh.VasiliudinIonășeni,bisericaerapracticdărâmată.Între

timp,înaintede1900,proprietarulmoșieiBogza,adevenitpreotulVasile

GheorghiiFilip,dinDumbrăveni,caredeținea75haterenînjurul

Bisericii.Fiulacestuia,preotulDumitruGheorghiu,împreunăcusoția

sa,Natalia

acestora:Elena,Maria,Olga,Gheorghe,Constantin,Ioan,au ridicatdin dărâmăturibisericadinBogza.Afostturnatăonouătemeliedinbeton

urmașii

urmașii al-XVIII-lea,după cea biserica din lemn Nicolae

al-XVIII-lea,după

cea

biserica din

lemn

Nicolae

1846,proprietarul

și

dupămodelulvechi,perețiiaufostcompletrefăcuțidinbârnedeulm,s-

aînlocuitșindrilacutablăzincată.S-auexecutattencuielile

interioare,ușileșiferestreleaufostînlocuite.Aufostprocurate

PACEVOUĂ

podoabeledeinterior.Deobținereaautorizațieinecesares-aîngrijit

ginerelepreotuluiDumitruGheorghiu,prof.IoanTăzlãuanu,căsătoritcu

ElenaGheorghiu.DupăpreluareaterenuluidecătreÎntreprinderea

AgricolădeStatIonășeni(1949)prinexpropriere,casadetipconaca

familieiGheorghiu,a servit,pentru un timp drept birouri I.A.S.Ionășeni,careahotărâtpeparcurssăschimbelocațiaînconacul ScarlatRosetișiadărâmatcasaGheorghiu.LăcașulBisericiis-a deterioratîntimp,astfelcăsesimțeanevoiaimperioasăaunornoi reparațiicapitalecareaușifostîntreprinsedeneobositulpreot

DumitruBudeanușifiulsăuIoanBudeanu,înanul2010.Reparațiile

constau,defapt,dintr-onouăzidire,respectândformainițială.Perețiiau fostrefăcuțidinbârne,s-aînlocuitacoperișuldetablăcușindrilă.Afost construităoclopotnițălaintrareaîncurteaBisericii.Voințapreoților Budeanudearefacebiserica,s-aîmbinatînmodfericit,cubunăvoința sponsorilorprincipali,familiaValentinașiValeriuIftimiecareau suportatmareamajoritateacheltuielilor.Pentruinterior,credincioasa familieIftimieadonatovaloroasăicoanăaMaiciiDomnului,spoităcu aururmândcapeviitorsăsedotezeîntreginteriorulbisericii.Cu

ajutorulacelorașigeneroșisponsori,înanul2010s-aconstruitșidatîn

folosințăcasapraznicalăBogza.Peparcursulcelorpeste200deanicâți

autrecutdelazidirebisericaBogza,afostdeservită,îngeneral,de aceeașipreoțicareslujeaușilaIonășeni.Dateconsemnateavemînanul

1894cândpreotulparohXenofonUrzicădeserveaparohiaIonășeniși

Bogza.Înanul1906preotulUrzicăsetranferalaSaucenița,loculluifiind

luatde preotulGheorghe Bârliba.Au urmatpreoții:Dumitru Gheorghiu,Constantin Urzică,Constantin Leonte,Haralambie

Dragomirescu,MihailPopa,OctavAtudosiei,DumitruBudeanu(1998-

iunie2006).De!a2iulie2006parohiaBogzaestepreluatădetânărulși

PACEVOUĂ

talentatulpreotIonelBudeanu,licențiatînteologieșimasterdinanul

2011.Printre

cităm:T.Dumitriu,I.D.Petrucă.Ilie

cântăre5i

Pintilie,T.Baltaru.D.Tureschi.

S

PACEVOUĂ

Sinaxar

SFÂNTULIERARHNICOLAE

Pefăcătorulcelmaredeminuni, ajutătorul cel grabnic şi mijlocitorulcelpreaalescătre Dumnezeu,pearhierullui Hristos,Nicolae,l-auodrăslit părţileLichiei,încetateacese numeştePatara,dinpărinţi cinstiţişide bun neam, dreptcredincioşişibogaţi.Tatăl săusechemaTeofan,iarmama saNona.Aceastăbinecuvîntată pereche,petrecîndcubună credinţă în însoţirea cea legiuităşiîmpodobindu-secu obiceiulcelbun,pentruviaţalorceaplăcutăluiDumnezeuşipentru multelemilosteniişifaceridebinemari,s-auînvrednicitaodrăsli aceastăodraslăsfîntă-singurieifiindrădăcinăsfîntă-şis-afăcutcum zicepsalmistul:Caunpomrăsăditlîngăizvoareleapelor,careşi-adat rodulsăulavremeasa.Deci,născîndpeacestdumnezeiescprunc,l-a numitNicolae,caresetîlcuieşte"biruitordepopor";şicuadevărats-a arătatbiruitoralrăutăţii,aşabinevoindDumnezeusprefolosulde obşteallumii.Dupăaceanaştere,maicasaNonaarămasstearpă,pînă ladezlegareadinlegăturileceletrupeşti,mărturisindsingurăfireacănu estecuputinţăasemainaştealtfiucaacela,canumaipeacestasă-l aibăşiîntîişipeurmă,caredinpîntecelemaiciisales-asfinţitcudarul celdeDumnezeuinsuflat.Căcin-aînceputavieţuidecîtcinstindpe

celdeDumnezeuinsuflat.Căcin-aînceputavieţuidecîtcinstindpe Numărul4. 7

PACEVOUĂ

Dumnezeucubunăcucernicie,nicin-aînceputasugeţîţă,făcînd

minunidinpruncie,nicinus-adeprinsmaiîntîiamînca,ciaposti.Căci

dupănaştereasa,fiindînbaie,astattreiceasuripepicioarelesale,

singurdesine,nesprijinindu-lnimeni,dîndprinaceastăstare,cinste

SfinteiTreimi,Căreiamaipeurmăaveasă-ifiemareslujitorşiîntîi-

stătător.Cîndseapropiadepieptulmaiciisale,secunoşteaafifăcător

deminuni,hrănindu-senudupăobiceiulpruncilorcelorlalţi-pentrucă

numaidinţîţaceadreaptăsugealapte-avîndsădobîndeascăcucei

drept-credincioşistareaceade-adreapta.Apoiaînceputafişipostitor

ales,căcimiercureaşivinereanumaiodatăsugealaptedinţîţăşi

atunciseara,dupăsăvîrşireaobişnuiteirugăciunicreştineşti,decare

lucrupărinţiiluisemiraufoarteşiseminunauşimaidinaintepricepeau

cefeldepostitorvafiNicolaemaipeurmă.Acelobiceideaposti,

deprinzîndu-lFericituldinscuteceşil-apăzitîntoatăviaţasa,pînăla

fericitulsăusfîrşit,petrecîndmiercureaşivinereaînpost.Decicrescînd

prunculcuanii,creşteaîmpreunăşicuînţelegereaşicuobiceiurilecele

bune,pecareleînvăţadelapărinţiisăiceibuni;fiindcaoholdă

roditoare,careprimeşteînsinesămînţaînvăţăturiiceleibune,care

odrăsleşteşiaduceîntoatezileleroadenoidefaptebune.Sosind

vremeadeşcoală,afostdatlaînvăţăturadumnezeieştiiScripturi,iarel

cuagerimeaceafireascăaminţiişicupovăţuireaSfîntuluiDuh,înpuţin

timp,aajunslamultăînţelepciune.Apoi,atîtdemultasporitîn

învăţăturacărţii,pecîteradetrebuinţăbunuluicîrmacialcorabieilui

Hristosşipăstoruluiceluiiscusitaloilorcelorcuvîntătoare.Deci,

făcîndu-sedesăvîrşitîncuvîntulînvăţăturii,s-aarătatdesăvîrşitşiîn

lucrulvieţii;delaprieteniideşarteşidelavorbenefolositoarecutotul

seabăteaşiavorbicufemeilesauacăutacuochiilafaţafemeiască,

foartemultseferea,căcifugind,sedepărtadepetrecereaîmpreunăcu

PACEVOUĂ

femeile.Avîndadevăratăînţelepciuneşimintecurată,de-apururea

vedeapeDumnezeuşitotdeaunazăboveaînsfintelebiserici,dupăcum

ziceproorocul:Voit-amafilepădatîncasaDumnezeuluimeu.Demulte

ori,cîteoziîntreagăşicîteonoapte,petrecîndînrugăciunilecele

gînditoaredeDumnezeuşiîncitireadumnezeiştilorcărţi,învăţa

înţelegereaceaduhovniceascăşiseîmbogăţeacudumnezeieştiledaruri

aleSfîntuluiDuh,cucaresepregăteapesinelocaşvrednic,precumeste

scris:VoisînteţibisericaluiDumnezeuşiDuhulluiDumnezeuvieţuieşte

învoi.Decitînărulcelîmbunătăţitşicurat,avîndînsineDuhullui

Dumnezeu,searătacutotulduhovnicesc,arzîndcuduhulşislujind

Domnuluicufrică,încîtnusevedealadînsulniciunfeldenărav

tineresc,cinumaiobiceiurileomuluibătrînpentrucaretuturors-afăcut

minunatşislăvit.Căciprecumomulcelbătrîn,dacăareobiceiulcelor

tineri,esteluatînrîsdetoţi,totaşaşitînărul,dacăarenăravul

bărbatuluiceluibătrîn,secinsteştedetoţicumirare;pentrucăsînt

nepotrivitetinereţilepentrubătrîneţe,darcinstiteşifrumoasesînt

bătrîneţileîntinereţe.FericitulNicolaeaveaununchiepiscopcuacelaşi

numecaşidînsul.Unchiulsău,văzîndpenepotsporindînviaţăcufapte

buneşicutotulînstrăinîndu-sedelume,asfătuitpepărinţiiluisă-ldea

săslujeascăluiDumnezeu.Iareinus-aulepădatadăruipefiullor

Domnului,pecareeil-auprimitcapeundardeladînsul.Pentrucă

scrieîncărţilecelevechipentrudînşii,cumcăfiindneroditorişi

deznădăjduindu-sedeamaiaveacopii,cumulterugăciuni,culacrimişi

cumultemilosteniiaucerutdelaDumnezeupeacestfiu;iareil-audat

îndarCeluicel-adăruitpedînsul.Primindepiscopulpe"tînărulbătrîn",

careaveaînţelepciuneacaocărunteţeşiviaţaceamaicurată,l-asuit

petreptelecelesfinţitealepreoţiei,iarcînds-ahirotonisit,episcopul

întorcîndu-secătrepoporulcareeraînbisericăşiumplîndu-sedeDuhul

PACEVOUĂ

Sfînt,aproorocitzicînd:"Iată,fraţilor,vădunnousoarerăsărind

marginilorpămîntului,arătîndu-secătreceiîntristaţicaomilostivă

mîngîiere.O!fericităesteturmacaresevaînvredniciaaveapeacest

păstor!Căciacestavapaştebinesufletelecelorrătăciţişilapăşunea

buneicredinţeîivaaducepedînşii;apoisevaarătaşiajutătorfierbinte

celorcesîntînnevoi".Aceastăproorocires-aîmplinitmaipeurmă,

precumvomarătaînistorisireaceovomface.Deci,primindSfîntul

Nicolaeasuprasatreaptapreoţiei,adăugaostenealălaosteneală,

petrecîndînpostşiînneîncetaterugăciuni,iarcutrupulsăucelmuritor

sîrguindu-seaurmacelorfărădetrupuri.Astfel,vieţuindîntocmaica

îngerii,dinziînziînfloreamaimultcupodoabasaceasufleteascăşise

arătavrednicdecîrmuireaBisericii.Înaceavremeunchiulsău,episcopul

Nicolae,vrîndaseduceînPalestinacasăseînchineacolosfintelor

locuri,aîncredinţattoatăcîrmuireabisericiinepotuluisău.Deciacesta,

împlinindloculaceluia,aveatoatăpurtareadegrijăpentrurînduiala

bisericilor,caşiepiscopulunchiulsău.Înaceavreme,părinţiifericitului,

părăsindaceastăviaţăvremelnică,s-aumutatlaceaveşnică,iarSfîntul

Nicolae,rămînîndmoştenitorulaveriilor,aîmpărţit-ocelorsăraci.

Pentrucănuseuitalabogăţiacecurgealăturea,niciseîngrijeapentru

înmulţireaei;ci,lepădîndu-sedetoatepoftelelumeşti,sesîrguiacu

toatăosîrdiaaseunicuDumnezeu,cătrecaregrăia:CătreTine,

Doamne,amridicatsufletulmeu;învaţă-măsăfacvoiaTa,căTueşti

Dumnezeulmeu;cătreTinesîntaruncatdinpîntecelemaiciimele,

DumnezeulmeueştiTu.Decimînaluieraîntinsăcătresăraci,caunrîu

cuapămultăcecurgecuîndestulare.Pentrucamulteleluimilosteniisă

fiemaiculesnirecunoscute,săarătămunaşianume:Eraunbărbatîn

cetateaaceea,dintreceislăviţişibogaţi,caremaipeurmăarămas

săracşineslăvit,căciviaţaveaculuiacestuiaestenestatornică.Bărbatul

PACEVOUĂ

acelaaveatreifetefoartefrumoaseşiacum,fiindlipsitdetoatecelede

trebuinţă,nuaveanicihrană,niciîmbrăcăminteşicugetasă-şidea

fetelesalespredesfrînare,iarcasasasăofacăcasănecurată,pentru

sărăcialuiceamare,cadoarastfelsăaibăcevadefolosşisăcîştige

pentruelşifetelesaleîmbrăcăminteşihrană.Vai,încefeldegînduri

necuvioasealungăpeomsărăciaceamare!Decibătrînulacelafiindîn

astfeldecugetereleşigîndulsăucelrăuvrîndacuma-laducecu

ticăloşieînfapt,DumnezeuCarenuvoieşteavedeaînpierzarefirea

omenească,cicuiubiredeoameni,sepleacăsprenevoilenoastre,a

pusbunătateîninimaplăcutuluiSău,SfîntulNicolaeşil-atrimisspre

ajutorcătrebărbatulcareerasăpiarăcusufletul,prinînsuflaretainică,

mîngîindpecelceeraînsărăcieşiscăpîndu-ldincădereapăcatului.Deci,

auzindSfîntulNicolaedelipsaceamareabărbatuluiaceluiaşiprin

dumnezeiascădescoperireînştiinţîndu-sedecugetarealuicearea,i-a

părutfoarterăupentrudînsulşiacugetatcaastfelcumînasacea

făcătoaredebine,să-lrăpeascăîmpreunăcufetelesalecadinfocdela

sărăcieşidelapăcat.Însăn-avrutsăfiedefaţăcubărbatulacela,casă

-ispunădesprefacereasadebine,ci,întainăacugetatsă-ideaaceluia

milosteniasacuîndurare.Şiaceastavreas-ofacăpentrudouăpricini:

întîicasăscapedeslavaomenească,pentrucăţineaseamadecezicea

Evanghelia:Luaţiaminte,sănufaceţimilosteniavoastrăînaintea

oamenilor;şi,aldoilea,caşipebărbatulacela,careodinioarăerabogat

iaracumajunseseînmaresărăcie,sănu-lruşineze,căciştiacăsînt

greleunelecaacestea,celorcedinbogăţieşidinslavăcadînsărăcie,

fiindcăseruşineazăsufleteleacelora,aducîndu-leamintedebogăţia

ceamaidinainte.Pentruaceasta,agînditafaceaşa,dupăcuvîntullui

Hristos:Sănuştiestîngata,cefacedreptata.Căciatîtdemultfugeade

slavaomenească,încîtchiardeacelacăruiaîifăceabinesesîrguiaase

PACEVOUĂ

tăinuipesine.Aşadar,luîndolegăturămaredegalbeni,amersînmiezul

nopţiilacasaaceluibărbatşi,aruncînd-oînăuntrupefereastraacelei

case,degrabăs-aîntorslacasasa.Dimineaţă,sculîndu-sebărbatulşi

aflîndlegătura,adezlegat-oşivăzîndgalbeniis-aînspăimîntat,căci

socoteacăestevreonălucire,temîndu-secanucumvaaurulcevedea

săfievreoînşelăciune,devremecenuaşteptadelanimenişide

nicăierivreunfăcătordebine.Dreptaceea,întorcîndgalbeniicuvîrful

degetului,priveacudinadinsulşicunoscîndcăesteadevărat,seveselea

şiseminuna,iardebucurie,plîngeaculacrimifierbinţişi,cugetîndmult

însinecinei-arfifăcutluioasemeneafaceredebine,nusedumirea.

Deci,socotindafipurtareadegrijăaluiDumnezeu,îimulţumea

neîncetat,dîndlaudăDomnuluiCeluiceseîngrijeştedetoţi.Apoi

îndatăpeunadinfetelesale,peceamaimare,amăritat-odupăun

bărbatşii-adataurulcelprimitdindestulpentruzestreaei.Despre

aceastaînştiinţîndu-seminunatulNicolae,căafăcutdupăvoialui,

bărbatulacela,i-apărutbine.Şiiarăşisearătagataafaceaceeaşimilă

cuadouăfiicăabătrînului,sîrguindu-seapăzişipefecioaraaceasta

prinnuntalegiuitădepăcatulcelfărădelege.Deci,pregătişialtă

legăturădegalbeni,asemeneacucealaltăşi,pestenoapte,ferindu-se

detoţi,aaruncat-opeaceeaşifereastră,încasabătînului

aceluia.Dimineaţă,sculîndu-seacelomsărac,agăsitiarăşiaur,

asemeneacaîntîiaoară.Apoiaînceputaseminunaşideacelaşi,

căzîndcufaţalapămînt,culacrimifierbinţimulţumea,zicînd:

"Dumnezeule,voitorulmileişichivernisitorulmîntuiriinoastre,caremai

întîim-airăscumpăratcuSîngeleTăuşiacumcasameaşipefiicele

meleizbăvindu-neprinaurdincursaceluirău,Însuţiarată-mipecelce

slujeştevoiiTaleceleimilostiveşibunătăţiiTaleceleiiubitoarede

oameni.Arată-mipeîngerulTăucelpămîntesc,pecelcenepăzeştepe

PACEVOUĂ

noidepierdereapăcatului,casăştiucineesteunulcaacela,carene

scoatepenoidinsărăciaceneîntristeazăşicareneizbăveştede

gîndurilecelerele,căiată,dupămilaTa,Doamne,cuîndurareacea

făcutăîntaină,cumînaplăcutuluialTău,voidaşipeadouafiicăamea

cununtălegiuitădupăbărbatşiaşavoiscăpadecurselediavolului,care

vreaprincîştignecuratsă-miaducămarepierdere.Apoibărbatulacela,

rugîndu-seDomnuluişimulţumindbunătăţiiLui,afăcutnuntăşifiicei

saledeadoua,avîndnădejdeînDumnezeu-căcineîndoitănădejdeşi-a

pusînEl-cumcăvapurtagrijăşipentruatreiafiicăaluişi-ivadaşi

acesteiasăaibăvieţuitoriubit,dupălege,trimiţîndu-iiarăşiaurdin

destul,totcuaceamînăfăcătoaredebine.Deaceea,nudormea

noapteastrăjuind,casăpoatăsimţipefăcătoruldebineşisăse

învredniceascăavedeadeundeîiaduceaurulacela.Şiiată,nudupă

multăvreme,asositcelaşteptat.Căciavenitşiatreiaoarăplăcutullui

Hristos,Nicolaeşi,ajungîndlaloculcelobişnuit,totaşaaaruncato

legăturădegalbenipeaceeaşifereastrăşiîndatăs-aîntorslacasasa.

Tatălfecioarelorgăsindaurularuncatpefereastră,aalergatîndatăcît

puteaînurmaceluiceseîntorcealacasasa,pecare,ajungîndu-lşi

cunoscîndu-lcineeste-căcisfîntulnueranecunoscutpentrufaptalui

ceabunăşipentruneamulluicelluminat-,acăzutlapicioarelelui,

sărutîndu-leşinumindu-lizbăvitor,ajutătorşimîntuitorsufletelor,celor

ceajunseserăîntrupierdereaceamaidepeurmă.Apoizise:"Denum-

arfiridicatpemineDomnulcelmareîntrumilă,prinîndurăriletale,de

multaşfipieriteu,ticălosultată,împreunăcufiicelemele,princăderea

înfoculSodomei,vaimie!Şiiată,acumprintinesîntemmîntuiţidin

amaracădereînpăcat".Acesteaşimaimultegrăiaculacrimicătresfînt.

Iarelabial-aridicatpepicioareşicujurămîntazisaceluia,căîntoată

viaţaluisănuspunănimănuiceeaces-afăcut.Apoisfîntul,spunînd

PACEVOUĂ

multesprefolosulomuluiaceluial-atrimislacasasa.Iatăunadin

faptelecelemultealemilostiviriialeSfîntuluiNicolae,ces-apovestit

aici,casăcunoascăoricinecîterademilostivcătreceisăraci.Des-arfi

povestitmileleluiunacîteunaşicîteîndurăriaarătatcătreceisăraci,

pecîţiflămînziahrănit,pecîţigoiaîmbrăcatşipecîţiarăscumpăratde

ladatornici,apoinicivremean-arfideajunsalepovesti.Dupăaceasta

CuviosulPărinteNicolaeavoitaseduceînPalestina,spreavedea

SfinteleLocurişiaseînchinaacolo,undeaumblattrupeşteDomnul

nostruIisusHristos,cupreacurateleSalepicioare.Deci,plutind

corăbieriiîmprejurulEgiptuluişineştiindceaveasăliseîntîmple,

SfîntulNicolae,careeraîmpreunăcudînşii,vedeamaibinecăaresăfie

întuneric,viforşiloviredevînturicumplite.Apoilespusecă,mai

înainteavăzutpevicleanulvrăjmaşintrîndîncorabie,vrîndsăo

scufundeîmpreunăcuoamenii.Dupăaceeaanăvălitasupraloro

furtunămare,fărăvesteşiridicîndu-seunnor,s-afăcutviforpemare.

Iarceicepluteaus-autemutfoartemultdegroazamorţiişirugaupe

SfîntulNicolaesăleajuteşisă-iizbăveascădenevoiaceafărădeveste

cecăzuseasupralorzicînd:"SfintealluiDumnezeu,denuneveiajuta

curugăciuniletalecătreDumnezeu,îndatănevomcufundaînaceastă

adîncimeşivompieri".Iarel,zicîndu-lesăîndrăzneascăşisă-şipună

nădejdeaînDumnezeuşifărăîndoialăsăaşteptegrabnicăizbăvire,

însuşiaînceputcusîrguinţăaserugacătreDomnul.Şiîndatăs-aliniştit

mareaşitoatăgroazas-aprefăcutînbucurie,iarei,trecîndnecazul,s-

aubucuratmultşiaumulţumitluiDumnezeuşiplăcutuluisău,Sfîntului

Nicolaeşifoartemultseminunaudeproorocireafurtuniişidescăparea

nevoii.Totatunci,unuldincorăbieris-asuitînvîrfulcatargului,precum

esteobiceiulcelorceîndrepteazăcorabia,şi,cînderasăcoboarede

acolo,aalunecatdesusşiacăzutînmijloculcorăbiei,zăcîndfărăsuflet.

PACEVOUĂ

IarSfîntulNicolae,maiînaintedea-lchemaînajutor,l-aînviatcu

rugăciuneapeacelomşi,nucapeunmort,cicapecelcuprinsdesomn,

l-asculatşil-adatviucorăbierilor.Apoi,ridicîndtoatepînzeleşifiind

vîntcubunăsporire,auplutitînlinişteşiausositlalimanulAlexandriei,

undeplăcutulluiDumnezeu,SfîntulNicolae,atămăduitpemulţi

bolnavi.Izgoninddiavoliidinoamenişipemulţinecăjiţimîngîind,a

pornitiarăşipecalesprePalestinaşiajungîndlaSfîntaCetatea

Ierusalimului,s-asuitlaGolgota,undeHristosDumnezeualucrat

mîntuireaneamuluiomenesc,întinzîndu-ŞipeCrucepreacurateleSale

mîini.Acoloaînălţatfierbinţirugăciunidininimasa,careardeade

dragoste,dîndmulţumireMîntuitoruluinostru.Apoi,aînconjurattoate

sfintelelocuri,făcîndmulteînchinăciunipretudindeni.Iarcînderasă

intrenoapteaînsfîntabisericălarugăciuneşiuşileerauînchise,s-au

deschissingure,dîndintrareaceluia,căruia,chiarporţilecereştiîierau

deschise.ZăbovindînIerusalimvremeîndelungată,sepregăteaamerge

înpustie,dar,printr-unglasdumnezeiescdesus,afostsfătuitsăse

întoarcăînpatriasa.PentrucăDumnezeu,Celcetoatelerînduieşte

sprefolosulsufletelornoastre,nuvreasăfieascunsăsubobrocul

pustieiaceafăclie,pecareopregătisesăfiepusăînsfeşnicul

mitropolieidinLichia.Deci,aflîndocorabie,s-atocmitcucorăbieriisă-l

ducăînpatriasa.Aceştiaaugînditînsăsăfacălucrulcuvicleşug,adică

săîndreptezecorabialorînaltăparte,nuspreLichia.Dupăces-aaşezat

încorabie,plecînddelamal,SfîntulNicolaeavăzutcăcorabianu

pluteştesprepatriasa.Atuncidegrabăacăzutlapicioarelecorăbierilor

şi-irugasăîndreptezecaleaspreLichia,darei,nebăgîndu-lînseamă,

mergeauînparteaundegîndeauei,neştiindcăDumnezeunuvalăsape

plăcutulSăusăfieînmîhnire.Deci,suflîndunviforîmpotrivă,aîntors

corabiaînaltăparteşidegrabăadus-oînLichia,iarpecorăbieriîi

PACEVOUĂ

îngrozeacunevoiaceamaimare.AşaSfîntulNicolae,cuputerealui

Dumnezeufiindduspemare,asositînpatriasa.Elînsă,fiindfărăde

răutate,n-afăcutniciunrăuacelorvrăjmaşi,nicis-apornitspremînie

şinicimăcarvreuncuvîntasprunule-azis,cicubinecuvîntarei-a

liberatînpărţilelor.Iarelamersînmănăstireapecareozidisemoşul

său,episcopulPatarelorşionumiseSfîntulSion.Acolo,SfîntulNicolaes

-aarătatfoarteiubittuturorfraţilor,care,cumaredragoste,primindu-l

capeîngerulluiDumnezeu,seîndulceaudecuvinteleluicelede

Dumnezeuinsuflateşisefoloseaudeviaţalui,ceaîntocmaicaa

îngerilorşiurmauobiceiurileluicelebune,cucareîmpodobise

DumnezeupecredinciosulrobulSău.AflîndSfîntulNicolaeînaceastă

mănăstireviaţăliniştităşilocmailesniciospentrugîndurilesalecătre

Dumnezeu,caunlimandelinişte,nădăjduiacaşicealaltăvremeavieţii

salesăopetreacăacolo.DarDumnezeuîiarătacalea,voindcaacea

comoarăbogată,atuturorfaptelorbune,cucareaveasăse

îmbogăţeascătoatălumea,sănufieascunsă,caîntr-oţarinăacoperită

depămînt,într-omănăstiredeosebităşiîntr-ocamerămicăînchisă;ci

săfielavedereatuturor,caprinaceacomoarăduhovnicească,săse

facăneguţătorieduhovnicească,carepemultesufletelevaafla.Astfel

sfîntul,stîndodatălarugăciune,aauzitunglasdesus:"Nicolae,săintri

înnevoinţapoporului,dacădoreştisăfiideMineîncununat".Acestglas

auzindu-l,Nicolaes-aspăimîntatşicugetaîntrusine:Cevoieşteglasul

acelaşicecereDomnuldeladînsul?Şiiarăşiauziglas,spunîndu-i:

"Nicolae,nuesteaceastaholdapecaretrebuiesăMi-oaduciroadăşi

pecareoaşteptdelatine;ciîntoarce-tecătreoameni,casăse

preamăreascăprintinenumeleMeu".AtunciSfîntulNicolaeacunoscut

voialuiDumnezeu,ca,lăsîndliniştea,sămeargăsăslujeascăla

mîntuireaomenilor.Decicugetaîncotrosevaduce:lapatriasa,în

PACEVOUĂ

cetateaPatara,lacunoscuţi,sauînaltăparte.Dar,temîndu-seşifugind

deslavaomeneascăceadeşartă,agînditsăseducăînaltăcetate,unde

nu-lvacunoaştenimeni.ÎnacealaturăaLichieiesteocetateslăvită,

caresenumeşteMira,mitropoliaLichiei.Deci,într-aceacetateavenit

SfîntulNicolae,fiindcondusdepurtareadegrijăaluiDumnezeu,încît

nimeninu-lştia.Acolotrăiacaunuldinsăraci,neavîndundesă-şiplece

capul.ElnuseduceadecîtîncasaDomnului,avîndlimannumaipe

Dumnezeu.Înaceavreme,s-amutatlaDumnezeuarhiereulcetăţiiMira,

IoanarhiepiscopulşimaiîntîişezătorpescaunîntoatăţaraLichiei.

Atuncis-auadunattoţiepiscopiiţăriiaceleia,înMira,casăaleagăun

bărbatvrednicpentruacelscaun.Deci,fiindacolobărbaţicinstiţişicu

bunăînţelegere,eraunedumeriţiîntreei,pecaresă-laleagă.Unii,fiind

porniţidînrîvnădumnezeiască,auziscălucrulacelanuestealalegerii

omeneşti,cialrînduieliiluiDumnezeu.Decisecuvineaseface

rugăciunepentruaceasta,caînsuşiDomnulsăaratecineestevrednic

săprimeascăotreaptăcaaceastaşisăfiepăstorpestetoatăLichia.Toţi,

ascultîndacelsfatbun,aufăcutrugăciunecusîrguinţăşicupost.Iar

Domnul,făcîndvoiacelorcesetemdeElşiascultîndrugăciunealor,a

descoperitbunăvoireaSa,unuiadinepiscopiiaceiacareeramaibătrîn,

într-acestchip;stîndellarugăciune,is-aarătatunbărbatluminat,

poruncindu-isămeargădecunoapteşisăstealîngăuşilebisericiişisă

iaseamacinevaintramaiînaintedecîttoţiînbiserică,acela-ziceael-

esteîndemnatdeDuhulMeuşi,luîndu-lcucinste,să-lpuneţi

arhiepiscop.IarnumelebărbatuluiaceluiaesteNicolae.Această

vedeniedumnezeiascăavînd-oepiscopulacelaşiauzindceeaceise

porunciseînvedenie,avestitcelorlalţiepiscopi,iaraceia,auzind,s-au

îndemnatmaimultsprerugăciune,cuiubiredeosteneală.Atunci

episcopulcareavăzutdescoperireaastatlaloculacela,undeis-a

PACEVOUĂ

poruncitînvedenieşiaşteptavenireabărbatuluidorit.Deci,cîndafost

vremeaUtreniei,SfîntulNicolae,îndemnatdeDuh,aajunsmaiînainte

decîttoţilabiserică,pentrucăaveaobiceidesesculaînmiezulnopţiila

rugăciuneşivenealaînceputulcîntăriiUtreniei,maiîntîidecîttoţila

biserică.Intrîndînpridvor,l-aluatepiscopulcareseînvredniciseacelei

vedeniişii-azis:"Cumtecheamă,fiule?"Dareltăcea.Acelaîlîntreabă

iarăşi.Sfîntuli-arăspunscublîndeţe:"Nicolaemăcheamăpemine,

stăpîne,robulsfinţieitale".Aceldumnezeiescbărbat,careaauzitacel

glasblînd,apriceputpedeoparte,dupănumelecareisespuseseîn

vedenie,căsenumeşteNicolae;iarpealta,prinsmerenialui,căsfîntul

arăspunscublîndeţe.Deciacunoscutcăacelaestecelpecareîl

binevoieşteDumnezeuafimitropolitalbisericiidinMira.Căciştiaspre

cinecautăDomnul,cumziceScriptura:Pecelblîndşităcutşisprecelce

secutremurădecuvinteleMele.Atuncis-abucuratfoarte,caşicînda

descoperitocomoarăascunsăşi,îndată,luîndu-ldemînăi-azis:

"Urmeză-mă,fiule".Decil-aduscucinstelaepiscopi.Iareiumplîndu-se demulţumiredumnezeiascăşidemîngîiereduhovniceascăpentru aflareabărbatuluiceluideDumnezeuarătat,l-auadusînmijlocul bisericii.Străbătîndvesteaaceastapretutindeni,s-auadunatmai degrabădecîtpăsările,mulţimedeoamenifărănumăr.Episcopul,care văzusevedenia,aziscuglasmarecătretoţi:"Primiţi,fraţilor,pe păstorulvostru,pecarevil-aalesvouăDuhulSfîntşicăruiai-a încredinţatdesăvîrşitpovăţuireasufletelorvoastre;pecarenualegerea omenească,cijudecataluiDumnezeul-aadusaici.Iatăacumavempe celpecarel-amdoritşicăutat,l-amaflatşil-amprimit.Deci,prin acestafiindbinepovăţuiţi,nuvomcădeadinnădejde,ca,astfel,să stăm bineînaintealuiDumnezeuînziuaarătăriiLuişia descoperirii.PoporuldădeamulţumireluiDumnezeuşisebucura,dar

PACEVOUĂ

SfîntulNicolaeselepădaaprimiaceatreaptă,nesuferindlauda

omenească.Însă,fiindrugatdetotsoborulcelsfinţitşidecelmirenesc,

chiarfărăvoialuil-auridicatpescaunularhieresc,căciprintr-ovedenie

dumnezeiascăafostîndemnatlaaceasta,pecareaavut-omaiînainte

demoarteaarhiepiscopului.DespreaceastăvedenieSfîntulMetodie,

patriarhulConstantinopolului,scriaastfel:"Într-onoapte,Sfîntul

NicolaeavăzutpeMîntuitorulnostruîntruslavă,stîndaproapede

dînsulşidîndu-iSfîntaEvanghelie,careeraîmpodobităcuaurşicu

mărgăritare;iardeparteacealaltăavăzutpeSfîntaNăscătoarede

Dumnezeu,punîndpeumeriiluiomoforarhieresc".Dupăvedenia

aceeatrecîndpuţinezileşirăposîndIoan,arhiepiscopulMirelor,

Nicolaeafostalesarhiepiscopalaceleicetăţi.Deaceavedenieaducîndu

-şiaminteSfîntulNicolaeşivăzîndbunăvoirealuiDumnezeu,încăşi

rugăciunilesoboruluinetrecîndu-lecuvederea,aprimitpăstoriaLichiei.

Iarsfinţitaadunareaepiscopilor,împreunăcuclericii,săvîrşindtoate

celecesecuvinsfinţiriisale,afăcutpraznicdebucurie,veselindu-sede

păstorullor,celdatdeDumnezeu,dearhiereulluiHristos,Nicolae.

Astfel,BisericaluiDumnezeuaprimitpefăcliacealuminată,caren-a

fostpusălaoparte,niciascunsăsubobroc,cistîndlaloculcel

cuviincios,însfeşnicularhierieişialpăstoriei,undestrălucealuminos,

dreptîndreptîndcuvîntuladevăruluişitoateporuncilecele

dreptcredincioase,sănătoscugetîndu-leşiînvăţîndu-le.Chiardela

începutulpăstorieisale,plăcutulluiDumnezeugrăiaînsineastfel:"O!

Nicolae,pentruaceastădregătorieşipentruacestloc,trebuiealte

obiceiuri;decideacumsănumaivieţuieştiţie,cialtora".Apoi,vrînda

învăţapeoilesalefaptelecelebune,nu-şimaiascundeaviaţasaceacu

faptebune,camaiînainte.Căcimaiînainte,numaiunulDumnezeuîi

ştiaviaţa,slujindu-Iîntaină.Iardupăces-afăcutarhiereu,eraarătată

PACEVOUĂ

tuturorvieţuirealui,nupentrumăriredeşartă,cipentrufolosulşi

înmulţireaslaveiluiDumnezeu,încîts-auîmplinitcelescriseîn

Evanghelie:Aşasăluminezeluminavoastrăînainteaoamenilor,ca

văzîndfaptelevoastrecelebune,săpreamăreascăpeTatălvostru,care

esteînceruri.SfîntulNicolaeeraoglindaturmeisaleprintoatefaptele

celebuneşimodelcredincioşilor,dupăcumziceApostolul:"Cucuvîntul,

cuviaţa,cudragostea,cucredinţa,cuduhulşicucurăţia".Apoiera

blînd,fărăderăutateşismeritcuduhul,ferindu-sedeîngîmfare.

Haineleluierausimpleşihranapustniceascăpecareogustatotdeauna

numaiodatăpezişiaceeaseara.Toatăziua,seîndeletniceacu

lucrurilecesecuveneaudregătorieisale,ascultîndnevoilecelorce

veneauladînsul,iaruşilecaseiluieraudeschisetuturor,căcierabun

cătretoţişiapropiat.Sărmanilorleeratată;săracilor,milostiv;

mîngîietorcelorceplîngeau,ajutătorcelornăpăstuiţişituturormare

făcătordebine.Apoi,şi-acîştigatspreajutorînostenelilesalecele

păstoreştişipentruîndreptareaBisericii,pedoisfetnicicufaptebuneşi

cubunăînţelegere,cinstiţicutreaptapreoţiei,adicăpePaveldela

RodosşipeTeodorAscalonitul,bărbaţicunoscuţidetoatăGrecia.Astfel,

binepăşteaturmaceaîncredinţatălui,aoilorluiHristoscele

cuvîntătoare.Iarochiulcelzavistnicaldiavoluluiceluiviclean,care

niciodatănuînceteazăaridicarăzboiasuprarobilorluiDumnezeu,

nerăbdîndavedeacredinţaceabunăînflorindînoameni,aridicat

prigoanăasupraBisericiiluiHristos,prinpăgîniiîmpăraţiaiRomei,

DiocliţianşiMaximian.Delaeiaieşitatunciporuncăprintoatălumea,

catoţicredincioşiisăselepededeHristosşisăseînchineidolilor;iarcei

cenusevorsupune,săfiesiliţi,cuchinuri,printemniţeşicumunci

grele,apoi,însfîrşit,cumoartesilnicăsăfiepedepsiţi.Unasemenea

viforpustiitordegrabăaajunsşipînăîncetateaMira,dusfiindde

PACEVOUĂ

doritoriipăgînătăţiiceleiîntunecate.IarfericitulNicolae,încetatea

aceeafiindcăpetenieatuturorcreştinilor,culimbăslobodă

propovăduiacredinţaceabunăaluiHristosşisearătagataapătimi

pentruEl.Pentruaceeaafostprinsdemuncitoriipăgînişibăgatîn

temniţă,dimpreunăcumulţicreştini.Petrecîndaicimultăvreme,a

pătimitmulterele,răbdîndfoame,seteşistrîmtorareatemniţei.Pecei

împreunălegaţiîihrăneacucuvîntulluiDumnezeuşi-iadăpacuapele

celedulcialebuneicredinţe,sporindîntr-înşiicredinţaînHristos

Dumnezeuşipunîndpicioareleacelorapetemeliaceanezdrobită.Apoi,

întărindu-iîntrumărturisirealuiHristos,îiîndemnacuosîrdieapătimi

pentruadevăr.Dupăaceea,iarăşis-adăruitpacecreştinilorşicasoarele

dupănoriiceiîntunecaţi,aşaastrălucitdreaptacredinţăsaucao

răcorealăcevinedupăfurtună.Căci,căutîndHristoscudragostede

oameniasupramoşteniriiSale,apierdutstăpînireapăgînilor,izgonind

delaîmpărăţiepeDiocliţianşiMaximian;iarcudînşiiaizgonitpeceice

slujeaupăgînătăţiielineştişiaridicatpoporuluisăucorndemîntuire,

prinarătareaCruciimareluiîmpăratConstantin,căruiai-aîncredinţat

stăpînireaRomei.Constantin,cunoscîndpeUnulDumnezeuşipunîndu-

şinădejdeaînEl,abiruitpetoţipotrivniciisăicuputereaSfinteiCrucişi

apierdutnădejdeaceadeşartă,acelorceîmpărăţiserămaiînainte,

poruncindsărisipeascăcapiştileidolilorşisăzideascăbisericicreştine;

iarpeceiceerauînchişiîntemniţepentruHristos,i-aliberatşicumari

laudei-acinstitcapenişteeroi;şitoţimărturisitoriiluiHristoss-au

întorsînpatrialor.AtuncişicetateaMireloraprimitiarăşipepăstorul

său,peacestmarearhiereuNicolae,muceniccuvoiaşifărăsînge

încununat.Acesta,avînddarulluiDumnezeuîntr-însul,vindecapatimile

şineputinţeleoamenilor,nunumaialecelorcredincioşi,cişialecelor

necredincioşi.Deci,pentrudarulcelmarealluiDumnezeucare

PACEVOUĂ

petreceaîntr-însul,multoras-afăcutslăvit,minunatşifoarteiubit;căci

străluceacucurăţiainimiişieraîmpodobitcutoatedarurilelui

Dumnezeu,slujindDomnuluisăuîncuvioşieşidreptate.Peatuncierau

încămultecapiştiidoleşti,încarepoporulpăgînslujeacudragoste diavoleascăşinupuţinpoporpiereadincetateaMirelor.Dar dumnezeiescularhiereu,aprinzîndu-securîvnă,astrăbătuttoate locurileacelea,risipindcapiştileidoleşti,iarpeturmasacurăţind-ode necurăţiilediavoleşti.SfîntulNicolae,luptîndu-seasupraduhurilorcelor viclene,avenitşiasupracapişteiArtemidei,carefiindlocaşalidolilor, eramareşifoarteîmpodobită.Pornireasfîntuluieraîndreptatămai multasupraidolilordecîtasupranecurateicapişti,pecareadărîmat-o pînălatemelie,iarzidireaceaînaltăarisipit-opînălapămînt;atunci duhurileceleviclene,neputîndnicidecumrăbdavenireasfîntului, scoteauglasurideplîngere,strigîndfoartetare,căcieraubiruiteşi izgonitedinlocullor,prinarmarugăciunilornebiruituluiostaşNicolae, arhiereulluiHristos.Dupăaceasta,binecredinciosulîmpăratConstantin, vrîndsăîntăreascăcredinţaînHristosDumnezeu,aporuncitsăseţină soborulatoatălumeaîncetateaNiceii.Acoloadunîndu-seSfinţiiPărinţi, aupropovăduitluminatdreaptacredinţă,iarpeArie,răucugetătorulşi semănătoruldeneghină,împreunăcueresullui,l-adatanatemei.Apoi peFiulluiDumnezeuîntocmaideocinsteşideofiinţăcuTatăl mărturisindu-L,adatpacedumnezeieştiişiapostoleştiiBiserici.Atuncişi

minunatulNicolaefiindlasobor,unuldincei318SfinţiPărinţi,cumare

vitejieastatîmpotrivahulelorluiArieşiîmpreunăcuSfinţiiPărinţia

arătatdogmelecredinţeiceleidrepteşituturorle-afăcutcunoscutcu

adeverinţă.Despredînsulpovesteşteunuldintreistorici,că,aprinzîndu-

securîvnădumnezeiascăcaaldoileaIlie,aîndrăznitînmijlocul

soboruluiaruşinapeArie,nunumaicucuvîntul,cişicufapta,lovindu-l

PACEVOUĂ

peAriepestefaţă.Deacestlucru,s-auîntristatSfinţiiPărinţişi,pentru

aceeaaluatdeladînsulsemnelecelearhiereşti.IarDomnulnostru

IisusHristosşiPreabinecuvîntataluiMaică,privinddinînălţimela

nevoinţeleSfîntuluiNicolae,aubinevoitsprefaptaluiceacu

îndrăznealăşiaulăudatrîvnaluiceadumnezeiască.Aceeaşivedeniea

avutşioarecaredinSfinţiiPărinţiceimaivrednici,precumînsuşiSfîntul

Nicolaeavăzutmaiînaintedealegereasalaarhierie,adică,stînddeo

partealui,HristosDomnulcuEvanghelia,iardealtăpartePreacurata

FecioarăNăscătoaredeDumnezeucuomoforul,audatînapoicele

luatedeladînsul,cunoscînddinaceeacăafostplăcutăluiDumnezeu

aceaîndrăznealăasfîntului.Deci,părinţiiautăcutşicapeunplăcutal

luiDumnezeu,foartemultl-aucinstit.Întorcîndu-seSfîntulNicolaedela

sobor,avenitlaturmasaaducîndpace,binecuvîntareşiînvăţătură

sănătoasălatoatămulţimeapoporului,cugurasaceademiere

izvorîtoare.Apoipeturmaceanesănătoasăşistrăinăatăiat-odin

rădăcinăşipeereticiiceiîmpietriţişinesimţitori,careîmbătrîniserăîn

răutate,mustrîndu-i,i-aizgonitdelaturmaluiHristos,caunlucrătorde

pămîntînţelept,carecurăţătoatecelecesîntpearieşiînteasc,iarpe

celemaibunelealege,apoipleavaoscutură.Astfelpreaînţeleptul

lucrătoralarieiluiHristos,SfîntulNicolae,umpleacuroduribune

hambarulcelduhovnicesc,iarpleavavicleşuguluinălucitorşiereticesco

vînturaşiolepădadepartedegrîulDomnului.Pentruaceastăpricină

SfîntaBisericăîlnumeştelopatăcarevînturaînvăţăturileluiArieca

pleava.Eleracuadevăratluminalumiişisareapămîntului,devremece

viaţaluieraluminatăşicuvîntulluidrescusareaînţelepciunii.Căciavea

bunulpăstormarepurtaredegrijăpentruturmasaînnevoileceise

întîmplau,nunumaicupăşuneaceaduhovniceascăhrănind-opedînsa,

cişidehranaceatrupeascăpurtagrijă.Altădată,întîmplîndu-seînţara

PACEVOUĂ

LichieifoametemareşicetateaMirelorlipsindu-sedetotfeluldehrană,

iarpoporulfiindînmarelipsă,arhiereulluiDumnezeu,milostivindu-se

sprepoporulcelsăraccarepiereadefoame,s-aarătatnoapteaînsomn

unuineguţătordinItalia,careumpluseocorabiecugrîu,vrîndsă

meargăcueaînaltăţarăşidîndu-itreigalbeniarvună,i-aporuncitsă

meargăîncetateaMiraşiacolosă-şivîndăgrîulcupreţ.Deşteptîndu-se

neguţătoruldinsomnşiaflîndînmînasatreigalbeni,s-aînspăimîntat,

minunîndu-sedeunviscaacela.Pentruminuneaaceeanus-aarătat

neguţătorulneascultător,spreafaceceeaceis-aporuncit.Ci,s-a

pogorîtîncetateaMiraşiavîndutgrîulcelorceerauîntr-însa,

netăinuindarătareaSfîntuluiNicolae,ceis-afăcutluiînsomn.Iar

cetăţenii,aflîndmîngîiereînaceafoameteşiauzindceleistorisite,au

datslavăşimulţumireluiDumnezeuşifericeaupemarelearhiereu

Nicolae,pehrănitorullorcelminunat.Învremeaaceea,s-afăcuto

tulburareînFrigiaceamare,decareauzindîmpăratulConstantina

trimistreivoievoziîmpreunăcuostaşiiceiceerausubdînşiisă

linişteascăaceatulburare.Iarnumelevoievozilorsîntacestea:Nepotian,

UrsulşiErpilion.Aceştia,cumultăsîrguinţă,plecînddinConstantinopol

auvenitînoarecarelimanaleparhieiLichiei,caresenumeştemalul

Andrian,undeeraocetate.Şidevremecenuledamînasămeargă,

pentrucămareaeraînvolburată,aşteptaulalimanulacelaliniştirea

mării.Atunci,unuldinostaşiieşinddincorabiecasăcumperecelede

trebuinţă,luacelestrăinecusila,precumesteobiceiulostaşilor.

Adeseorifăcîndacestea,făceaupagubăcelorcevieţuiauacolo.Pentru

aceastăpricinăs-afăcutgîlceavăşitulburare,başirăzboierasăsefacă

dinamîndouăpărţile,laloculcesenumeaPlacomata.Înştiinţîndu-sede

aceasta,SfîntulNicolaenus-alenevitamergesingurcătreţărmulacela

şiîncetate,casăpotoleascăceartadintredînşii.Apoi,îndată,toată

PACEVOUĂ

cetateaşivoievozii,auzinddevenireasfîntului,i-auieşitînîntîmpinare

şis-auînchinatlui.Sfîntulaîntrebatpevoievozideundesîntşiunde

merg?EiauziscăsînttrimişideîmpăratînFrigiasăpotolească

tulburareaces-afăcutacolo.Sfîntuli-asfătuitsădeaînvăţătură

ostaşilorlorcasănufacăsupărarepoporului.Apoi,luîndpevoievoziîn

cetate,i-aospătatcudragoste.Iarei,certîndpeostaşi,aupotolit

tulburareaşis-auînvrednicitdebinecuvîntareasfîntului.Făcîndu-se

aceasta,auvenitoarecaricetăţenidinMira,care,plîngîndculacrimişi

căzîndlapicioarelesfîntului,cereauajutorpentrunişteoameniosîndiţi

fărădevină.Eispuneaucumîhnire,că,nefiindsfîntulacolo,avenit

Eustatieighemonulşi,umplîndu-şimîinilecubanidelaoarecarioameni

răi,aosînditlamoartepetreibărbaţidincetatealor,caren-augreşit

nimic,"decarelucrutoatăcetateasemîhneşteşiplînge,aşteptînd

întoarcereata,stăpîne;cădeaififosttuacasă,n-arfiîndrăznit

ighemonulafaceojudecatăaşanedreaptă".ArhiereulluiDumnezeu,

auzindunelecaacestea,s-amîhnitcusufletulşi,luîndîmpreunăcu

dînsulpevoievozi,îndatăaplecat.AjungîndlaloculcesenumeşteLeu,

auîntîlnitpenişteoamenivenindşii-auîntrebatdacăştiucevadeacei

treibărbaţicaresîntosîndiţilamoarte.Eiauziscătredînsul:"I-amlăsat

încîmpulluiCastorşialluiPolux,fiindaduşiacolocasă-itaie".Atunci

sfîntuls-aîndreptatîngrabălaloculacela,sîrguindu-seaajungemai

înaintedeucidereaceanevinovatăaacelora.Ajungîndlaloculacela,a

văzutpopormultstîndacoloşipeceitreibărbaţiosîndiţi,avîndmîinile

legateşifeţeleacoperiteşiplecatelapămîntşicugrumaziigoi,

aşteptînddesăvîrşitatăiere.Atunciavăzutpegealatscoţîndsabiaspre

a-iucide,arătîndu-setulburatşicuchipsălbatic,pentrucaremotivacea

privelişteeratuturorînfricoşatăşideplîngere.Atunci,arhiereullui

Hristos,tulburîndu-seînsuflet,aintratcuîndrăznealăprinpoporşi,

PACEVOUĂ

apucîndsabiadinmînagealatului,aaruncat-olapămînt,netemîndu-se

denimic,iarpebărbaţii-adezlegatdinlegături.Toateacestealefăcea

sfîntulcumareîndrăznealăşinueranimenicaresă-loprească;căci

cuvîntulluieracustăpînireşilucrulsăucuputeredumnezeiască,fiind

mareînaintealuiDumnezeuşiatotpoporul.Aceitreibărbaţi,izbăviţi

demoarte,văzîndu-seîntorşidinghearelemorţiicătreviaţă,plîngeau

debucurieculacrimifierbinţişistrigaucumulţumiretoţiceicese

adunaserăacolo.ApoiavenitşiighemonulEustatie,iarplăcutullui

Dumnezeul-atrecutcuvedereaşi,cîndseapropiadeel,îiîntorceafaţa,

iarcîndcădealapicioarelelui,nu-lprimea.Ziceasfîntulcă-lvaspunela

împăratşivarugapeDumnezeusprea-lpedepsi;apoi,cudesăvîrşite

munciîlîngrozeafoarte,capeunulcarenu-şiocîrmuieştecudreptate

stăpînirea.Iarel,fiindmustratdeconştiinţăşiînfricoşatdeîngrozirea

sfîntului,culacrimicereamilăşiserugadintotsufletul,căindu-se

pentrunedreptateasa,căutîndsăseîmpacecumarelepărinteNicolae.

VinaoaruncaasupraluiSimonitşialuiEudoxie,ceimaidefrunteai

cetăţii,darminciunanuputeasăsetăinuiască,pentrucăsfîntulştiacu

dinadinsulcă,fiindmituitcuaur,aosînditlamoartepeceinevinovaţişi

totpoporuldădeamaremulţumireSfîntuluipărinteNicolae.Abiafiind

îmblînzitplăcutulluiHristos,aiertatpeighemon,fiindcăacumsingur,

cusmerenieşicumultelacrimi,mărturiseagreşealasaşinumaiarunca

pealtcineva.Voievoziiceimaisuspomeniţi,împreunăcuceiceveniseră

cudînşii,văzîndtoateceleces-aupetrecut,s-auminunatderîvnaşide

bunătateamareluiarhiereualluiDumnezeu.Apoi,învrednicindu-sede

sfinteleluirugăciunişi,primindbinecuvîntareasacapeundar,s-audus

înFrigiacasăîmplineascăporuncaîmpăratului.Deci,mergîndacolo,au

alinattulburareaceeraşisăvîrşindtoateceleporuncitelorde

împăratul,s-auîntorscubucurieînVizantiaşiauavutcinsteşimultă

PACEVOUĂ

laudădelaîmpăratşidelatoţidregătorii.Deatunci,pentruslavalor

ceamare,petreceauînpalat,undeauşifostînvredniciţiafiînsfatul

împărătesc.Darochiiceizavistnicişivicleniaioamenilorrăi,neputînda

-ivedeaîntr-omărirecaaceea,s-aupornitsprerăutateşivrăjmăşie.De

aceea,împletindceirăisfatviclean,s-auapropiatdeAvlavie,eparhul

cetăţii,urzindcumpliteclevetiriasuprabărbaţiloracestoraşizicînd:"N-

ausfătuitbinevoievozii,nicinuvafibunsfîrşitulsfatuluilor,căeiîncep

lucrurinoi,careacumauintratînurechilenoastreşimeşteşugesccele

vicleneasupraîmpăratului".Astfel,clevetindasupralor,mulţimedeaur

audateparhuluişiaudusaceaclevetireşiînurechileîmpăratului.

Auzind,împăratulîndatăaporuncit,ca,fărăaltăîntrebare,să-iarunce

întemniţăpeceitreivoievozi,casănufugăpeascunsşisăsăvîrşească

sfatullorcelrău.Decivoievoziierauînlegăturişiîntemniţă,neştiind

pentrucesîntaruncaţiacolo,cănuseştiauafivinovaţicu

nimic.Trecîndpuţinăvreme,clevetitoriis-autemutcanucumvasăse

vădeascăclevetirealorceamincinoasăşisăiasălaivealărăutatealor,

încîtsăseîntoarcăasupralortoatănevoia.Pentruaceea,cumulte

rugăciunis-auapropiatdeeparh,sfătuindu-lsănulasemaimultă

vremeînviaţăpeaceibărbaţi,cidegrabăsăfacăjudecatădemoarte,

dupăhotărîreaceadintîi.Iareparhul,careseîndulcisecuiubireadeaur,

auzindacesteaapussfîrşitfăgăduinţei.Deci,îndatăs-aduslaîmpărat

cufaţămîhnităşicuchipposomorît,caunvestitorderău,vrîndase

arătacăseîngrijeştemultpentruviaţaîmpăratuluişicucredinţăse

sîrguieştepentrudînsul.Apoiaînceput,înfeluritechipuri,a-lînşelacu

cuvintevicleneşimeşteşugite,pornindu-lspremînieasupracelor

nevinovaţişizicînd:"Niciunuldinceicestauîntemniţănuvorase

pocăi,împărate,ci,petrecîndînceldintîigîndrău,nuînceteazăa

cugetavicleşugşiagîndiasupratacurăutate.Deci,porunceştemaiiute

PACEVOUĂ

să-iomoare,canucumvaapucîndeiînainte,săsăvîrşeascărăutateape

careaupornit-oasuprata,astfelvorajungelasfîrşitscopurilelorcele

rele".Cuacestecuvintefiindtulburatîmpăratul,aosînditlamoartepe

ceinevinovaţi;darfiindseară,s-aamînatuciderealorpînăadouazi

dimineaţă.Înştiinţîndu-sedespreaceasta,străjerultemniţeişiplîngînd

multpentruonăpastăcaaceea,pusăasupraacelornevinovaţi,avenit

lavoievozi,zicînd:"Maibinearfifostdeminesănuvăficunoscutpe

voi,nicisămăfiîndulcitdedragosteşicuvorbelamasă,căcimaicu

înlesnireaşfirăbdatacumdespărţireadevoişimaipuţinăjalemi-arfi

pricinuitnăpastaceavenitasupravoastră.Apoin-arfivenitomîhnire

caaceastaasuprasufletuluimeu,pentrucămîinedimineaţă,vaimie!

nevomdespărţiunuldealtulcuamarşideacumnuvoimaivedeaprea

iubitelevoastrefeţe,nicivăvoimaiauzivorbind,căcis-aporuncitsăvă

omoare.Decisărînduiţidacăvreţiceva,pentruavereavoastră,că

acumestevremea,casănuapucemoarteavoinţavoastră".Zicînd

acesteacutînguire,iareiştiindu-senevinovaţifaţădeîmpăratşideci

nevrednicidemoarte,şi-aurupthaineleşicumplitîşismulgeaupărul,

zicînd:"Cevrăjmaşiaupizmuitasupravieţiinoastreşipentrucesă

murimnoicaniştetîlhari?Căn-amfăcutnimicvrednicdemoarte".

Atuncichemaupeailorpenume,perudeşipecunoscuţişipuneau

martorpeDumnezeucănimicrăun-aufăcutşiplîngeauamar.Unul

dintr-înşii,cunumeledeNepotian,şi-aadusamintedeSfîntulNicolae,

care,stîndînMiraînainteacelortreibărbaţi,lis-afăcutlorajutător

preaslăvitşipreabunapărător,izbăvindu-ipeaceiademoarte.Despre

aceastazicînd,unulcătrealtulserugau:"DumnezeulealluiNicolae,

careaiizbăvitpeceitreibărbaţidemoarteaceanedreaptă,cautăacum

şiasupranoastrăcănuavemaltajutorîntreoameni;pentrucăiatăne-

acuprinsmarenevoieşinuarecinesăneizbăveascădinaceastă

PACEVOUĂ

năpastă.Iatăşiglasulnostruaamorţit,maiînaintedeieşireasufletului

şilimbanoastrăseusucă,aprinzîndu-sedefoculinimii,iaracumnici

rugăciuninumaiputemsă-Ţiaducem.Degrabăsăneîntîmpine

îndurărileTale,Doamne,şinescoatepenoidinmîinilecelorcevor

sufletelenoastre,căiatămîinededimineaţăvorsăneomoare;

sîrguieştespreajutorulnostruşineizbăveştepenoi,ceinevinovaţide

moarte".Dumnezeu,auzindrugăciunilecelorcesetemeaudeElşi,ca

untatămiluindpefii,le-atrimisspreajutorpesfîntulşiplăcutulSău,pe

marelearhiereuNicolae.Căciînaceanoapte,dormindîmpăratul,is-a

arătatînvisarhiereulluiHristos,zicîndaşa:"Scoală-teiuteşieliberează

peceitreivoievozi,caresîntţinuţiîntemniţă,pentrucăfărădevină

sîntclevetiţişicunedreptatepătimesc".Şi,spunîndtotadevărul,i-azis:

"Denumăveiascultaşidenu-iveieliberapedînşii,apoivoiridica

asupratarăzboiprecumafostînFrigiaşirăuveipătimi".Mirîndu-se

împăratuldeîndrăznealaSfîntuluiNicolae,segîndeacumaîndrăznit

noapteafărădevremeaintraînăuntrulpalatuluisăuşii-azis:"Cineeşti

tucareîndrăzneştiaaduceoîngrozirecaaceastaasuprastăpînirii

noastre?".Eli-arăspuns:"Nicolaeîmiestenumeleşisîntarhiereul

mitropolieiMirelor".Împăratuls-atulburatdeaceavedenieşi,sculîndu-

se,segîndeaceesteaceasta?AsemeneaşiluiAvlavie,eparhul,într-

aceanoapte,dormindel,is-aarătatînvissfîntulşitotacelaşilucrui-a

spuspentruaceibărbaţi.Deşteptîndu-se,Avlavies-atemutşise

îngrozeaînminteasadeceeacevăzuse.Apoiavenitoarecinedela

împăratspunîndu-iceavăzutşiacestaînvis.Iareldegrabămergîndla

împărati-aspusvedeniaşiceeaceis-aarătatluişiseminunară

amîndoideaceavedeniepreaslăvită,caredeopotrivălis-afăcutla

amîndoi.Îndatăaporuncitîmpăratulsăaducăînainteasapevoievozii

dintemniţăşiaziscătredînşii:"Cevrăjitoriiaţifăcutdeaţitrimis

PACEVOUĂ

asupranoastrăasemeneavedenii?Căciarătîndu-seunbărbatne-a

îngrozitfoarterău,lăudîndu-secădegrabăvaaducerăzboi",iarei

neştiindnimicseîntrebauunulpealtul,deştievreunulceva-cănici

unulnuştianimic-şicuochiiumiliţiaucăutatunulsprealtul.Văzînd

împăratulunacaaceasta,s-aschimbatînblîndeţeşiaziscătredînşii:

"Netemîndu-văderău,spuneţiadevărul".Iareicuochiiplinidelacrimi

şifoartemulttulburîndu-se,auzis:"Noi,împărate,vrăjitoriinuştim,

niciamplănuitcevarăuasuprastăpîniriitale,niciamgînditceva,

martorneestenouăochiulcelatoatevăzătoralDomnului.Iardenuva

fiaşaşiveiaflavicleşugîntrunoi,apoisănufacicunoiniciomilă;şinu

numaicunoiaceştitrei,cichiarpeneamulnostrusănu-lcruţi.Noine-

amînvăţatdelapărinţiinoştriacinstipeîmpăratşi,maivîrtosdecît

toate,aaveacredinţăcătredînsul.Dreptaceea,acumcucredinţăam

păzitviaţata,iarceleîncredinţatenouă,precums-acăzutdregătoriei

noastre,binele-amcîrmuit,slujindcuosîrdieporunciitale;căci

tulburareaceadinFrigiaampotolit-oşirăzboiulcelplănuitdevrăjmaşi

l-amrisipit,arătîndprinaceastavitejianoastrăcufaptaînainteata,

precumvorspuneceiceştiubine.Iarstăpîniatamaiînaintene-ai

dăruitcinste,iaracumcuasprimete-aiînarmatasupranoastră,fiind

cumplitjudecaţişicugroazăaşteptămapătimi.Aşadar,precumnise

parenouă,o,împărate,osîrdianoastrăcătretineafostpricinuitoare

nouădemarimunci,căciînlocdeslavăşidecinsteapecaream

nădăjduit-o,fricamorţiişiosîndireane-acuprinspenoi".Umilindu-se

împăratuldeacestecuvinte,secăiadebatjocuraadusăbărbaţilor

acelora;fiindcăsecutremuradejudecataluiDumnezeuşiseruşinade

porfiraceaîmpărătească;căcicelcesenevoieşteapunealtoralegi,

vedeînsuşicăfacejudecăţifărădelege.Deci,într-acelceasacăutat

maicumilăasupralorşiaînceputavorbicătreeicublîndeţe.Iarei,

PACEVOUĂ

uitîndu-secuumilinţăcătreîmpărat,îndatăauvăzutchipulSfîntului

Nicolaeşezîndîmpreunăcuîmpăratulşifăcîndu-lemilostivireşiiertare.

Aceastaînsănimeninuovedea,fărănumaiceitreivoievozi.Atunci,

luîndeiîndrăznealăauziscuglastare:"DumnezeulealluiNicolae,care

aiizbăvitodinioarăpeceitreibărbaţiînMiradelamoarteacea

nedreaptă,scoate-neşipenoi,robiităi,dinaceastănevoie,cenestă

asupra".Iarîmpăratul,luîndcuvînt,azis:"CineesteNicolaeşipecare

bărbaţiaizbăvit?Spuneţi-micude-amănuntulaceasta".IarNepotiani-

apovestittoate.Atunciîmpăratul,cunoscîndpeSfîntulNicolaecăeste

mareplăcutalluiDumnezeuşiminunîndu-sedeîndrăznealaşiderîvna

luipentruceinăpăstuiţi,aliberatpevoievoziiaceia,zicîndu-le:"Nueu

vădăruiescviaţa,cimareleslujitoralluiDumnezeu,Nicolae,pecarevoi

l-aţichematspreajutor.Decisămergeţiladînsulşisă-idaţimulţumire,

apoispuneţi-iluidinparteamea:"Iatăamfăcutceleporuncitedetine;

decinutemîniaasupramea,plăcutulealluiHristos!".Acesteazicînd,le

-aîncredinţatoEvanghelieferecatăcuaur,ocădelniţădeaur,

împodobităcupietrescumpeşidouăsfeşnice,poruncindu-lesăledea

bisericiidinMira.Astfel,ceitreivoievozidobîndindpreaslăvitamîntuire,

îndatăaupornitpecaleşicubucurieauvenitlasfînt,pecarecuveselie

l-auvăzut.Apoimaremulţumirei-audat,caunuiacarele-afăcuto

bunătatecaaceeaşicîntau,zicînd:Doamne,Doamne,cineeste

asemeneaŢieCelceizbăveştipesăraculdinmînacelormaitaridecît

dînsul?"Apoi,nicipeceisăracinui-aulăsatnemiluiţi,cişipeaceiai-au

îndestulatdinaverilelor,iardupăaceea,cubunăsporires-auîntorsla

alelor.AcesteasîntlucrurileluiDumnezeu,caremărescpeplăcutulSău.

Deaceea,caopasăreducîndu-sevesteadespredînsulpretutindeni,a

străbătutluciulmărilorşitoatălumea,încîtniciunlocnurămăsese,

undesănufifostauziteminunilecelemarialeslăvituluiarhiereu

PACEVOUĂ

Nicolae,dupădarulceldatluidelaAtotputerniculDumnezeu.Odată

niştecorăbieriplutinddelaEgiptsprepărţileLiciei,lis-aîntîmplato

furtunămare,încîtşipînzeleaufostaruncatejos,iarcorabiaerasăse

sfarmedetulburareavalurilorcelormari.Atuncitoţisesperiarăde

moarte.Iarcîndşi-auadusamintedemarelearhiereuNicolae-pecare

niciodatănu-lvăzuseră,decîtnumaiauziserădedînsul,căestegrabnic

ajutătorcelorce-lcheamăîntrunevoi-,s-auîndreptatcurugăciunile

cătredînsulşil-auchematînajutor.Iarsfîntul,îndatăs-aarătatlorşia

intratîncorabie,zicînd:"Iată,m-aţichematşiamvenitcasăvăajut;

decinuvătemeţi".Apucîndcîrma,sevedeacumcîrmuieştecorabia.

Apoiacertatvîntulşimarea,precumşiDomnulnostruodinioarăCarea

zis:CelcecredeînMineşilucrurilecarelefacEu,acelalevaface.Astfel,

credinciosulrobalDomnuluiporunceamăriişivîntuluişiaceleaîierau

ascultătoare.Dupăaceeacorăbierii,purtaţidevîntlin,ausositîn

cetateaMiraşi,ieşinddincorabie,aumersîncetate,vrîndsă-lvadăpe

celcei-aizbăvitdinnevoi.Văzîndu-lmergîndlabiserică,aucunoscutpe

făcătorullordebineşi,alergînd,aucăzutlapicioarelelui,dîndu-i

mulţumire.IarMinunatulNicolae,nunumaidinnevoiaceatrupeascăşi

demoartei-aizbăvitpeaceia,cişipentrumîntuireasufletelorloraavut

purtaredegrijă;căci,fiindmaiînainte-văzătoravăzutîntr-înşiicuochii

ceiduhovniceştigîndulpăcatului,caredepărteazăpeomdeDumnezeu

şi-labatedelaporuncilelui.Deaceeaaziscătredînşii:"Cunoşteţi-văpe

voi,rogu-vă,o,fiilor,cunoaşteţi-văinimilevoastreşigîndurilevile

îndreptaţisprebunăplăceredeDumnezeu,pentrucă,deşinetăinuim

şinesocotimafibunidecătreceilalţioameni,dardeDumnezeunimic

nusepoatetăinui.Deaceeasîrguiţi-văcutoatăosîrdiaapăzisfinţenia

ceasufleteascăşicurăţeniaceatrupească,căcisînteţibisericăalui

Dumnezeu,precumgrăieştedumnezeiesculApostolPavel:Devastrica

PACEVOUĂ

cinevacasaluiDumnezeu,peacelastrica-l-vaDumnezeu.Astfel,

mustrîndpebărbaţiiaceiacucuvintefolositoaredesuflet,i-aeliberat

cupace,căcifericitulaveaobiceiuldemustrare,cauntatăiubitordefii,

iarfaţaluieracaaîngeruluiluiDumnezeu,strălucindcudarulcel

dumnezeiesc.Dinfaţaluiieşeaorazăpreastrălucită,caşidinalui

Moiseşivederealuiaduceamultfoloscelorcepriveauspredînsul;căci

dacăcinevaarfifostîngreuiatcuoricefeldepatimăsaucuîntristare

sufletească,numaidacăarfiprivitspresfîntul,îndatăaflaîndestulată

mîngîiereîntristăriisale.Saudevorbeacinevacudînsul,multsporea

întrucelebune.Aşacănunumaiceicredincioşi,dacăseîntîmplaaauzi

cevadinlimbaceadulceşiizvorîtoaredemiere,cişiceinecredincioşi

seumileauşisepovăţuiauspremîntuire,lepădîndrăutateanecredinţei

ceadintinereţeşiprimindîninimăcuvîntulceldreptal

adevărului.MareleplăcutalluiDumnezeuavieţuitanidestui,strălucind

înmijloculcetăţiiMirelorcudumnezeieştilepodoabe,dupăcumzice

dumnezeiascaScriptură:"Caunluceafărdedimineaţăprinmijlocul

norilor,calunaplinădezilelesaleşicasoarelecestrăluceşteasupra

BisericiiDumnezeuluiCeluipreaînalt,cauncrinlîngăizvoareleapelorşi

caniştemirdemultpreţ,binemirosindtuturor".Înadîncibătrîneţe,

fiindplindezilebune,şi-adatdatoriaceadeobşteafiriiomeneşti,

bolindpuţincutrupul,apoişi-asăvîrşitbineviaţasavremelnică.Decia

fostpetrecutcubucurieşicupsalmilaviaţaceaneîmbătrînităşifericită,

însoţindu-lsfinţiiîngerişiîntîmpinîndu-lcetelesfinţilor.Lîngăcinstitul

luitrupadunîndu-seepiscopideprintoatecetăţile,înmulţimefără

număr,l-aupuscucinsteînbisericaceasoborniceascăamitropoliei

Mirelor,înziuaaşaseaaluniidecembrie.Apoisesăvîrşirămulteminuni

decătresfintelemoaştealeplăcutuluiluiDumnezeu.Pentrucăaizvorît

mircubunămireasmădinmoaştelelui,cucare,ungîndu-seceibolnavi,

PACEVOUĂ

dobîndeausănătate.Dinaceastăpricină,delamarginilepămîntului

alergalumealamormîntullui,căutîndtămăduireabolilorşinuse

lipseaudeceeacecăutau,căcitoateneputinţelesevindecaucuacel

sfîntmir,nunumaiceletrupeşti,cişicelesufleteşti,iarduhurilecele

vicleneseîngrozeau,nunumaiînviaţă,cişidupămoarteasalebiruia

peacelea,cumşiacumlebiruieşte.Odată,niştebărbaţitemătoride

Dumnezeu,delagurarîuluicesenumeşteTanais,auzinddemoaştele

celeizvorîtoaredemirşivindecătoarealearhiereuluiluiHristos,

Nicolae,careseaflaînMira,cetateaLichiei,s-ausfătuitsămeargăpe

mare,acolo,pentruînchinăciune.Umplîndcorabiacugrîu,voiausă

plutească.Darvicleanuldiavol,careerasălăşluitmaiînainteîncapiştea

ArtemideişipecareîlizgonisedeacoloSfîntulNicolae,risipindcapiştea,

simţindcăvreasăplececorabiacătremarelepărinte,mîniindu-se

pentrurisipireacapişteicumşipentruizgonireasadeacolo,sesîrguia

cutoatăputereasăserăzbuneasuprasfîntului.Astfel,diavoluls-agîndit

săfacăîmpiedicarebărbaţiloraceloradincaleapecareoplănuiserăşi

să-ilipseascădesfinţenie,făcîndu-lepiedicidorinţeilor.Decis-a

prefăcutînchipdefemeieşisefăceacăpoartăunvasplincu

untdelemn,apoiaziscătrebărbaţiiaceia:"Aşfivrutsăducaceastala

mormîntulsfîntului,darfoartemultmătempemare,cănuestecu

putinţăuneifemeineputincioasecamineşibolnavăcustomacul,a

îndrăznisăcălătoreascăpeatîtanoian.Pentruaceea,rogu-văpevoica,

luîndvasulacesta,să-lduceţilamormîntşisăturnaţiuntdelemnîn

candelasfîntului".Zicînddiavolulacestea,adatvasulînmîinileacelor

iubitorideDumnezeu.Nuseştiaînsăcucefeldevrăjieraamestecat

aceluntdelemn,casăvatămeşisăprăpădeascăpeceidincorabie.Dar

aceia,neştiindlucrareavicleanului,auascultatcererealuişiauluat

vasulcuuntdelemndiavolescşi,porninddelamal,înziuaaceeaau

PACEVOUĂ

plutitbine.Însăadouaziaînceputasuflavîntuldinspremiazănoapteşi afaceplutireacuanevoie;deci,multezileprimejduindu-sedevaluri,se gîndeausăseîntoarcăînapoi.Întorcîndcorabia,lis-aarătatSfîntul Nicolae,plutindîntr-obarcămaimicăşilezise:"Undemergeţi, bărbaţilor?Pentruceaţilăsatcaleacevăstăînainteşivăîntoarceţi?În mînavoastrăesteapotoliviforulşiafacecorabieicaleauşoară,căci estediavoleascăaceareamăiestriecarevăîmpiedicăîncălătoria voastră.Cănuofemeiev-adatvasul,ciînsuşidiavolul;deciaruncaţi-lîn mareşiîndatăveţiaveacaleacubunăsporire".Auzindacestea,bărbaţii aceiaauluatvasulşil-auaruncatînadînculmării.Şifăcîndaceasta, îndatăaieşitdeacolofumnegruşiparădefoc,careaumplutvăzduhul demirosgreu,iarmareasedesfăcuşifierbîndapadinadînc,clocotea. Iarpicăturileapeieraucaniştescînteidefoc,încîtfoartemults-au temutceiceerauîncorabieşidefricăţipau.Darajutorulcarese arătaselor,poruncindsăîndrăzneascăşisănuseteamă,aalinatmarea; apoipecălători,izbăvindu-idefrică,i-afăcutaplutifărăprimejdiespre Licia.Atunci,îndată,venindorăcorealăcubunămireasmă,asuflat asupralorşis-aubucurat;apoiauplutitcubinepînălacetateacea dorită.Acolo,închinîndu-semoaştelorcelorizvorîtoaredemirale grabniculuiajutătorşiapărător,mulţumeau Atotputernicului Dumnezeu.Apoi,înălţîndrugăciunimareluipărinte,s-auîntorsînţara lor,povestindtuturor,culacrimidebucurie,ceeaceliseîntîmplasepe cale.Multe,marişipreaslăviteminuniafăcutSfîntulNicolae,acest mareplăcutalluiDumnezeu,peuscatşipemare,ajutîndcelorceerau înprimejdii,izbăvinddeînecareşiscoţîndu-idinadînculmăriilauscat; răpindu-idinrobieşiaducîndu-ilacaselelor;izbăvinddinlegăturişidin temniţe,apărînddetăiereadesabieşiscăpînddelamoarte,apoi multorale-adattămăduiri:orbilor,vedere;şchiopilor,umblare;surzilor,

PACEVOUĂ

auz;muţilor,grai.Pemulţi,dinceicepătimeauînsărăciaceamaimare,

i-aîmbogăţit,iarcelorflămînzile-adathrană.Şilatoatănevoia,s-a

arătatgataajutător,apărătorcald,grabnicfolositorşisprijinitor;iar

acum,deasemenea,ajutăpeceice-lcheamăşidinprimejdiiîiizbăveşte.

Alecăruiminuniprecumestecuneputinţăalenumăra,totaşacu

anevoieestealedescrie.Peacestmarefăcătordeminuniîlştie

RăsăritulşiApusul,şitoţicreştiniicunoascnenumărateleluiminuni.

Deci,săseslăveascăprintr-însulDumnezeuCelUnulînTreimelăudat:

Tatăl,FiulşiDuhulSfînt,Căruiasecuvinelaudăînveci.Amin.

PACEVOUĂ

Sinaxar

NAȘTEREAMÂNTUITORULUI

PACEVOUĂ Sinaxar NAȘTEREAMÂNTUITORULUI NaşterealuiIisusHristosastfela fost:fiindlogodităPreacurata

NaşterealuiIisusHristosastfela fost:fiindlogodităPreacurata MaicaLui,FecioaraMaria,cuIosif, bărbatdreptşibătrîncuanii-căci

erade80deanişi,subchipul

însoţirii,dupămărturiaSfîntului

GrigoredeNissaşiaSfîntului

EpifaniealCiprului,afostdatălui

pentrupazafeciorieişipentru

purtareadegrijăpentrudînsa,

maiînaintepînăanuseadunaei.

Iosiferanumaicupărereabărbat

Mariei,iardefapterapăzitoral

feciorieieiceleisfinţitelui

Dumnezeu,martorcuochiişi

văzătoralvieţiieiceleifărăprihană.CăciaşaavrutDumnezeu,să

tăinuiascăînainteadiavoluluitainaîntrupăriiSaledinPreacurata

Fecioară,acoperindprinlogodirefecioriaPreasfinteiMaiciiSale,casă

nucunoascăvrăjmaşulcăaceastaestefecioaraaceea,desprecareazis

Isaiamaiînainte:Iatăfecioaravaluaînpîntece.Acestlucruîl

mărturiseşteşiSfîntulAtanasie,arhiepiscopulAlexandriei,zicînd:"De

trebuinţăeraIosifspreslujireatainei,săsesocoteascăcaşicum

fecioaraaraveabărbat;iarculucrulsăsetăinuiascădediavol,casănu

ştiecelecevorsăfie,anumecăDumnezeuvoieşteapetrececu

oamenii".AsemeneaşiSfîntulVasilecelMaregrăieşte:"Pentrucasăse

tăinuiascădedomnulveaculuiacestuia,s-aeconomisitsăsefacă

PACEVOUĂ

logodirecuIosif".ŞiSfîntulIoanDamaschinzice:"SelogodeşteIosifcu Mariacaşicuunbărbat,canucumva,cunoscînddiavolulnaşterealui Hristosdinfecioarăfărădebărbat,săsedeaînlături,adicăsăînceteze a-lmîniapeIrodşiaîndemnapeiudeisprezavistie.Pentrucădiavolul, încădeatuncidecîndaproorocitIsaia:Iatăfecioaraînpîntecevaluaşi vanaşte,pîndeapetoatefecioarele,cîndvazămislivreunadintr-însele fărădebărbatşisănascăfiindfecioară.Deci,aiconomisitpurtareade grijăaluiDumnezeu,săselogodeascăFecioaraMariacuIosif,pentru casăsetăinuiascădecătredomnulîntunericului,fecioriaPreacuratei NăscătoaredeDumnezeuşiîntrupareaCuvîntuluiluiDumnezeu.Deci, maiînaintedesăvîrşireaînsoţiriiprincunoştinţatrupească,Preacurata Fecioarăs-aaflatavîndînpîntecedelaDuhulSfîntşicreşteasfîntulei pîntecedupăceaîncăputînsinepeDumnezeucelneîncăput.Maiales dupăces-aîntorslacasaei,dupăoşederedetreilunilaElisabeta,s-a cunoscutcăesteîngreuiată,dinziînzicrescînddumnezeiesculrodşi apropiindu-sedenaştereaSa,prin împlinireavremiicelei obişnuite.Acestlucruvăzîndu-lIosif,acăzutînnepricepereşiînmare întristare,căciosocoteacăestefuratădenuntă.Şi,tulburîndu-se bătrînulfoarte,ziceaînsine:"Deundeis-afăcuteiaceasta?Eupe dînsanuamcunoscut-oşinicimăcarcugînduln-amgreşitşiiatăcăse vedeîngreuiată,vaimie,ces-afăcut,cucineacăzut?Cineaînşelat-o pedînsa?Şicevoifaceeu?Nuştiu!Ovoivădipeea,capeocălcătoare delegesauvoităcearuşineaeişiamea?Pentrucădeovoivădipe dînsa,apoicuadevărat,dupălegealuiMoise,ovorucidecupietreşieu măvoisocoticauntiran,dînd-ospremoartecumplită.Iardacă, nevădind-opedînsa,voităcea,apoivoiluapartelaaeidesfrînare.Deci cevoiface?Număpricep!Voiizgoni-opeeaîntaină,casăseducă oriundevavreasaueusămăducdeladînsaîntr-altăpartedepărtată,

PACEVOUĂ

casănumaivadăochiimeioruşinecaaceasta".AstfelgîndindIosif

întrusine,s-aapropiatşiaziscătrefecioara,precumvorbeştede

aceastaSfîntulSofronie,patriarhulIerusalimului:"Mario,ceestelucrul

acestapecare-lvădîntrutine?Număpricepşimăminunezşicu

minteamăînspăimîntez.Ascunde-tedelaminedegrabă.Marie,ceeste

lucrulacestacare-lvădîntrutine?Înlocdecinste,ruşine;înlocde

bucurie,întristare,înloccasămălaud,ocarămi-aiadusmie;te-amluat

delapreoţidinbiserică,fărăprihană,şiacumceesteceeacese

vede?"ŞiAtanasiealAlexandrieipovesteştedeaceastaastfel:"Iosif,

văzînd-opeeaavîndînpîntece,iarcomoaraceadinăuntruneştiind-oşi

tulburîndu-sevorbeacătrefecioară,zicînd:"Ceţis-aîntîmplat,Marie?

Oarenueştitufecioaraceamaicinstită,careaifostcrescutăînsfintele

pridvoare?NueştituMariacarenicinuvoiaiateuitalafaţădebărbat?

OarenueştituMariapecaren-aupututpreoţiisăteînduplecedupă

voialorşisătelogodească?OarenueştituMariacarete-aifăgăduita-

ţipăzinevestejittrandafirulfecioriei?Undeestecămaracurăţieitale?

Undeestefaţaceafrumoasă?Eumăruşinezşituîndrăzneşti,căciîţi

tăinuiescpăcatultău?"AcesteaşimultealtelezicîndIosifcătredînsa,o!

cîtseruşinafiindnevinovatămieluşeauaşiporumbiţaceafărăprihană,

fecioaraceacurată,rumenindu-selafaţălaauzireaunorasemenea

cuvintealeluiIosif.Nicinuîndrăzneaa-ispunebuna-vestirea

ArhangheluluişiproorocireaElisabeteidespredînsa,casănusearate

măreaţăîndeşert,lăudîndu-se.DeacestlucruadevereşteşiAtanasie,

celmaisuspomenit,căeaaziscătreIosif:"Devoimărturisieusingură

despremine,apoivoifimăreaţăîndeşert;rabdăpuţin,Iosife,şipăstorii

tevorîncredinţapetine".FecioaraMarianimicaltcevanurăspundealui

Iosif,decîtnumaiacestea:"ViuesteDomnulCelcem-apăzitîntreagă

întrufecioriepînăacum,cănuamcunoscutpăcatşinimeninus-aatins

PACEVOUĂ

demine;iarceeaceesteîntrumine,dinvoiaşidinlucrarealui

Dumnezeueste".Iosif,caunomcugetaceleomeneşti,socotindcădin

păcatesteceeaces-azămislit.Însă,caundreptceera,n-avoitsăo

vădeascăpedînsa,civoiasăolasepeascunsşisăseducădeladînsa

undevadeparte.Acesteagîndindel,iatăîngerulDomnuluiis-aarătatîn

vis,zicînd:Iosife,fiulluiDavid,nutetemealuapeMaria,femeiata.

Aiciîngerulnumeştepefecioara,femeiealuiIosif,înlăturîndpărerea

acestuiadespredesfrînare-căciIosifsocoteacăMariaprindesfrînarea

zămislit"femeiacealogodităesteata,iarnuaaltuibărbat".Teofilact

aşazice:"FemeiealuiIosif,numeşteîngerulpeMaria,arătîndcăcea

logoditănuestecualtcinevaînsoţită,încăşipentruaceeaonumeşte

femeialuiIosif,caîmpreunăcufecioriasăfiecinstităşinuntaceadupă

lege".AşasocoteşteşiSfîntulVasilecelMare:"Şifecioară,zice,cu

bărbatlogodită,caşifecioriasăsecinsteascăşinuntasănuse

defaime".Fecioriaafostaleasă,deci,caunaceeradetrebuinţăpentru

sfinţire;iarlogodirea,caceeaceesteîncepăturanunţii,s-arînduitca

legiuită,sănusesocoteascăcăacelnăscutestenăscutdinfărădelege.

Apoi,caIosifsăfiemartoradevăratalcurăţiei,şieasănufiesub

defăimare,caunaceşi-arfiîntinatfecioria,pentrucăaveachiarpe

logodnicmartoralvieţiisaleşipăzitor.Deci,ziceîngerul:Nutetemea

luapeMaria,femeiata,caşicumarfizis:"Primeştepefemeiatadupă

logodire,iarfecioarădupăfăgăduinţaei,cucares-afăgăduitlui

Dumnezeu;căînneamulevreescnumaiaceastăfecioarăs-afăgăduitlui

Dumnezeu,ceadintîicasă-şipăzeascăfeciorianeîntinatăpînălasfîrşit.

Nuteteme,căcelces-azămislitîntr-însadelaDuhulSfînteste:va

naştefiuşi-iveichemanumeleLuicauntată,deşinueştipărtaşla

naştereaAceluia.Devremeceesteobiceicapărinţiisădeanumefiilor

lor,precumAvraamadatnumefiuluisăuIsaacşitu,măcarcănueşti

PACEVOUĂ

tatăfiresc,însădupăpărerefiindu-itată,îiveislujipărinteştepunîndu-i

nume".SfîntulTeofilactmaispunedespreîngercăazisastfelluiIosif:

"Măcarcănuainicioîmpărtăşirelanaştere,însăaceastădregătorie

părinteascăvoiescsăţi-odau,casădainumeCeluinăscut.Tuveida

numePruncului,deşinuestenaştereata,dartrebuiesătearăţicaun

părinte.IarnumeleceveidavafiIisus,careînseamnăMîntuitor,

pentrucăAcestavamîntuipepoporulSăudepăcate".Sculîndu-seIosif

dinsomnafăcutdupăcumi-aporuncitîngerulDomnului:aluatpe

femeiasacealogodită,pefecioaraceafărăprihană,care,prin

făgăduinţafecioriei,erasfinţităDomnului,casăfieMaicaStăpînuluişi

caredelaDuhulSfîntazămislitpeMîntuitorullumii.Peaceastaa

primit-ocapeologodnicăasa,iarcapeofecioarăaDomnului,cinstind

-ofoartemultşislujindu-icaMaiciiMîntuitorului,cubunăcredinţăşicu

frică,n-acunoscut-opînăcîndanăscutşi,dupămărturialuiTeofilact,

nus-aatinsdedînsaniciodată.Iosiffiinddrept,nuputeasăseatingăde

aceea,carenupentrununtăîifusesedatădinbisericaDomnului,ci,

dupăobiceiulnunţii,sprepazafecioriei.Cumputeasăseatingădeo

fecioarăaDomnului,carefăgăduisefeciorieveşnicăluiDumnezeu?

CumputeasăseatingădeMaicaDomnului,ZiditoruluiSău,deaceea

careerafărăprihană?IarceeaceziceEvanghelia:pînăceanăscut,

acestcuvînt,pînăce,l-apusSfîntaScripturăînlocdevremeneîncetată.

CăcişiDavidgrăieşte:Zis-aDomnulDomnuluiMeu:şezide-adreapta

Mea,pînăcevoipunepevrăjmaşiiTăiaşternutpicioarelorTale.Nu

trebuiesăînţelegemcănumaipînăatuncivreaDomnul,caFiulsăşadă

de-adreaptaSa,pînăcîndvapunepevrăjmaşiaşternutpicioarelorLui,

iardupăpunereavrăjmaşilornuvaaveasămaişadă.Ci,chiardupăce

vapunepevrăjmaşisubpicioare,aresăşadămaicuslăvire,caun

biruitorînveacurinesfîrşite.AsemeneaşidespreSfîntulIosifsescrie:

PACEVOUĂ

Nuacunoscut-opeea,pînăceanăscut.Nuseînţelegecădupăaceea

aveasăocunoască,precumausocotituniidintreeretici,careestelucru

străindecredinţaBisericii.DardupănaştereaunuiFiucaAcela,Care

esteDumnezeuîntrupatşidupăatîteaminunices-aufăcutînvremea

naşterii-pecaresingurIosiflevăzuse-,nunumaicănuaîndrăznitase

atingededînsa,darşimaimultocinsteacaunrobpedoamnasa,

slujindu-icauneiMaicialuiDumnezeu,cufricăşicucutremur.Pentru

acestcuvînt,pînăce,SfîntulTeofilactvorbeşteastfel:"SfîntaScriptură

spuneaşaprecumşidesprepotopgrăieşte:Nus-amaiîntorscorbulîn

corabie,pînăces-auscatapadepepămînt.Darelnicidupăaceeanus-

aîntors.ChiarDomnulnostruIisusHristosgrăieşte:Cuvoisîntpînăla

sfîrşitulveacului.Oareseînţelegecădupăsfîrşitulveaculuinuvamaifi

cunoi?Atuncimaivîrtosvaficunoiînveacurilecelenesfîrşite.Aşaşi

aicizice,pînăceanăscut.Adică,nicimaiînaintedenaştere,nicidupă

naşteren-acunoscut-o;precumşiDomnulşiînveaculacestaşidupă

sfîrşitulveaculuivaficunoi.Decicumputeasăseatingădecea

Preacurată,dupăînştiinţareanegrăiteinaşteri?Deaicisearatăcu

dinadinsulşidupănaşterefecioriaPreacurateiNăscătoarede

Dumnezeu.Căci,atuncicînds-aarătatîngerulluiIosif,careseîndoiade

însărcinareafecioareişiosocoteacăestefuratădenuntă,îngerula

numitatuncipeMariafemeialuiIosif:Nuteteme,aluapeMaria,

femeiata,şicuaceasta,precums-azismaisus,asurpatpărereadespre

desfrînare.Cîndacelaşiîngers-aarătatluiIosif,careacumse

încredinţasedesprecurăţeniaMarieişidespreCelnăscutdinDuhul

Sfînt,dupănaşterealuiHristos-îngercares-aarătatşiînBetleemşiîn

Egipt-dupăaceeanumainumeştepePreacurataFecioarăMaria,

femeiealui,cinumaiMaicaCeluinăscut.Căaşasescrie:Ducîndu-se

magii,iatăîngerulDomnuluis-aarătatînvisluiIosif,zicînd:"Scoală-te,

PACEVOUĂ

iaPrunculşipemamaLui-iarnupefemeiata-şifugiînEgipt".Şiîn

Egiptiarăşiîizice:"Scoală-te,iaprunculşipemaicaluişidu-teîn

pămîntulluiIsrael".AicisearatăcănusprenuntărînduiapeIosif,ci

spreaslujiPrunculuişimameisale.Decinunumaipînăceanăscutpe

FiulsăucelÎntîinăscut,Marian-afostcunoscutădeIosifcafemeie,cişi

dupănaştereaAceluia,asemeneaarămasfecioară,precumdespre

aceastaîntr-ouniremărturisesctoţiSfinţiiPărinţişidascăliiceimariai

Bisericiicreştine.Sepovesteşteşiaceasta,căFecioaraMariafiind

îngreuiată,unoarecaredintrecărturari,cunumeleAnin,venindîncasa

lor-aceastadupăarătareaîngeruluiînvisluiIosif-şi,văzîndpe

fecioarăîngreuiată,aalergatdegrabălaarhiereuşilatotsoborul,zicînd:

"Iosif,teslarul,pecaretoţil-aţimărturisitcăestedrept,afăcut

fărădelege;căcipefecioara,carealuat-odinbisericaDomnuluispre

pază,acunoscut-oînascunsşiacumesteîngreuiată".Ducîndu-seîn

casaluiIosifslugitrimisedearhiereu,augăsitpeMariadupăcum

spusesecărturarulacelaşiluînd-ocuIosif,audus-olaarhiereuşila

sobor.ArhiereulaziscătrefecioaraMaria:"AiuitatpeDomnul

Dumnezeultău,tucareaifostcrescutăînsfîntasfintelor,careaiprimit

hranădinmîinileîngeruluişiaiauzitcîntăriîngereşti.Deceaifăcut

aceasta?"Iarea,plîngînd,zicea:"ViuesteDomnulDumnezeulmeu,că

sîntcuratăşinuştiudebărbat".AtunciarhiereulaziscătreIosif:"Dece

aifăcutaceasta?"Iosifarăspuns:"ViuesteDomnulDumnezeulmeucă

sîntcuratfaţădedînsa".Şii-azisarhiereul:"Devremecen-aiplecat

capultăusubmînaceatarealuiDumnezeucasăfiebinecuvîntată

seminţiataşifiindcă,nespunîndfiilorluiIsrael,peascunste-aiunitcu

fecioaraceaadusădarDomnului,pentruaceastaveţibeaapavădirii,ca

săarateDomnulpăcatulvostruînainteatuturor".Erajudecatărînduită

delaDumnezeuprinMoise,precumsescrieîncarteaapatraalui

PACEVOUĂ

Moise,capitolulalcincilea:Dacăvreofaţăbărbăteascăsaufemeiascăar

fifostprihănităpentrudesfrînareşin-arfimărturisitadevărul,isedă

aceleiasăbeaapajurămîntuluiîncasaDomnului,culucrărileşi

rînduielilecelescriseacolo,deosebit.Şisefăceadupăbăuturaaceea,

prinjudecataluiDumnezeu,oarecaresemnasupraaceloraceau

păcătuit,dupăcaresemnsecunoşteafărădelegeafăcută.Decicuacea

apă,dupărînduialacesecuvenea,arhiereulaadăpatîntîipeIosif,apoi

şipeMaria.Însănus-afăcutasupralorniciunsemn,încîtsemira

poporulcănus-aaflatîntr-înşiipăcat.Apoiaziscătredînşiiarhiereul:

"DacăDomnulDumnezeun-aarătatpăcatulvostru,sămergeţideaici

cupace".Iosif,luîndpefecioaraMaria,s-aduslacasasa,bucurîndu-se

şilăudîndpeDumnezeulluiIsrael.Dupăaceastaaieşitporuncădela

CezarulAugustcasăseînscrietoatălumea.Şimergeautoţidese

înscriau,fiecareînasacetate.S-adusşiIosifdinGalileea,dincetatea

Nazaret,înIudeea,încetatealuiDavid,caresenumeşteBetleem-

pentrucăeleradincasaşifamilialuiDavid-casăseînscriecuMaria

cealogodităcuel,eafiindînsărcinată.Betleemulesteocetatemică,nu

departedeIerusalim,înparteadinspremiazăzi,lîngădrumulcemerge

lamuntecătreHebron,cetateapreoţilor,încareeracasaluiZaharia,

undePreacurataFecioară,dupăbunavestireaArhanghelului,a

cercetatşiasărutatpeElisabeta,maicaMergătoruluiÎnainte.Deci,între

IerusalimşiHebronseaflălamijlocBetleemul;şidelacetatea

NazaretulGalileii,pînăaiciestecaledetreizileşiceva.Senumeşte

Betleemul,cetatealuiDavid,căciîntr-însas-anăscutDavidşis-aunsca

împărat.AcoloamuritşiRahilaşisevedemormîntulluiIesei,tatăllui

David.MaiînaintenumeleBetleemuluieraEfrata.Iacob,păscîndacolo

dobitoacelesale,l-anumitcasapîinii,maiînaintevăzîndcuduhulşimai

înaintevestindcăaveasăsenascăîntr-acellocpîinea,cares-apogorît

PACEVOUĂ

dincer,adicăHristosDomnul.AproapedeBetleem,cătrerăsărit-în

preajmapuţuluiluiDavid,undeaînsetatelodatăşiazis:"Cinemăva

adăpapeminecuapădinfîntînaceadinainteaporţilorBetleemului?"-

acoloseaflăopeşterăîntr-unmuntedepiatră,pecarestăcetatea Betleemului.PeşteraaceeaeraaproapedeoholdăaSalomeii,care locuiaacoloînBetleemşicareerarudenieaamîndorura,adică FecioareiMariaşiluiIosif.Cînds-aapropiatIosifdecetate,s-auîmplinit zilelecasănascăMireasaceaneispititădenuntăşicăutacasăde odihnă,încarearputeaavealoclesnicioscasănască,adicăsă-şideaîn lumerodulpînteceluisăucelbinecuvîntat.Darnuaugăsitgazdă,din pricinamulţimiipoporuluicarevenisesăseînscrie,căciseumplusenu numaigazdaceadeobşte,cişitoatăcetatea.Decis-auîntorslapeştera aceea,pentrucănugăseaulocdegăzduitşiziuaerapesfîrşite.Peştera aceea slujea ca grajd de dobitoace,unde Preacurata şi PreabinecuvîntataFecioară,înmiezulnopţii,rugîndu-seluiDumnezeu cufierbinţealăşicutotulfiindcumintealaDumnezeu,arzîndde dorireaşidedragosteaLui,anăscutfărădurerepeDomnulnostruIisus Hristos,îndouăzecişicincialeluniidecembrie.Pentrucăastfelseşi cuveneasănască,fărădurere,aceeacareazămislitfărăpăcat."Nuam cunoscut,zice,plăcereanunţii,fiindneînsoţită".Precumazămislit curată,totaşaaşinăscutfărădestricăciune,dupăcumgrăieşteSfîntul GrigoriealNissei:"Fecioarăazămislit,Fecioarăapurtat,Fecioarăa rămasşiniciominunedinceleces-aufăcutpepămîntnuafostmai marecaaceasta".IarSfîntulDamaschinzice:"Ominunemainouădecît toateminunilecelededemult.Căcicineacunoscutsăfinăscutmaică fărădebărbat?"Da,fărădebărbat,adicăasemenealuiAdam,dincare s-afăcutEva,fărăfemeie.DecaregrăieşteSfîntulIoanGurădeAur, astfel:"CăprecumAdamfărăfemeieaadusînlumefemeie,peEva,tot

PACEVOUĂ

astfelşifecioaraastăzi,fărădebărbatanăscutbărbat,plătindpentru

Evadatoriabărbaţilor.ŞiprecumAdamarămasnevătămat,după

luareacoasteitrupeşti,totaşaarămasşiFecioaradupăieşirea

Prunculuidintr-însa".Astfels-aîmplinitScripturaceademaiînainte,

desprerugulcelnearsşidespreMareaRoşie."Căciprecumruguln-a

arsfiindaprins,cumcîntăbiserica,astfelFecioarăainăscutşiFecioară

airămas".Şiiarăşizice:"MareaRoşiedupătrecerealuiIsraelarămas

neumblată,iarceafărăprihană,dupănaşterealuiEmanuel,arămas

nestricată".Astfel,fărăvătămareafeciorieisale,purureaFecioara

MariaanăscutpeDumnezeuîntrupat,fărăajutorşifărăslujbacea

obişnuităamoaşei.AceastamărturiseşteSfîntulAtanasiealAlexandriei

-desprecuvinteleacesteaaleEvangheliei:AnăscutpeFiulsăuCelîntîi

născut,L-aînfăşatşiL-apusîniesle-,socotind,ziceastfel:"Vezi

naştereaceacutainăaFecioarei;singurăanăscutşisingurăaînfăşat.

Pecîndlafemeilecelelumeşti,unanaşteşialtaînfaşă,iarlafecioarănu

s-aîntîmplatastfel,cisingurăanăscutşisingurăaînfăşat,singură

Maică,fărăostenealăşifărămoaşăînvăţată,aşacăn-alăsatpenimeni

săseatingăcumîininecuratedeaceeacareeracutotulcurată,singură

aslujitCeluidintr-însaşimaipresusdeea,apoisingurăL-aînfăşatşiL-a

culcatîniesle".AsemeneaşiSfîntulCiprianzice:"Întrunaştereşidupă

naştere,cudumnezeiascăputereafostfecioara,careanăscutfără

durere.Nuaveatrebuinţădenicioslujbăde-amoaşei,cisingura

Născătoareafostşislujitoareanaşterii,cubunăcucernicie,arătînd

Preaiubituluisăurodslujbaceademaică,îmbrăţişîndu-L,sărutîndu-L,

alăptîndu-Lşifăcîndtoateplinădebucurie,pentrucăîntrunaşteren-a

avutniciodurereşinicioneputinţăafirii".Dupăaceasta,Născătoarea

deDumnezeuceafărădeprihanăşisingurăslujitoareanaşteriisale,

înfăşîndpedulcelesăuFiucuscutecealbe,curateşisubţiri,ceerau

PACEVOUĂ

pregătitemaiînainteşiadusecusinedinNazaretşi,punîndu-Lînieslea

ceeraîntr-aceeaşipeşteră,s-aînchinatLuicaluiDumnezeu,Ziditorul

Său".DeacestlucrupomeneştefericitulIosif,făcătoruldecanoane

cătrePreacurata,zicînd:"Fecioară,peCelîntrupatşipeCelînfăşuratcu

asemănareaomenească,ţinîndu-Lînmîiniletale,închinîndu-teLuişi

sărutîndu-L,aiziscaomaică:PreadulcelemeuFiu,cumTeţinpeTine,

Celceţiicumînatoatăfăptura?"Deciîncredinţatlucruestecă

dumnezeiascafecioarăs-aînchinatpînălapămîntCeluinăscutdintr-

însa,CareeraculcatîniesleşipeCarecumirare,Îlînconjuraunevăzut,

ceteleîngereşti,adeverinddespreaceastaBiserica,astfel:"Îngerii

înconjurauiesleacapeunscaundeheruvimi,căcivedeaupeşteracaun

cer,fiindculcatîntr-însaStăpînul.Lîngăiesleeraulegaţiunbouşiun

asincasăseîmplineascăScriptura:cunoscut-aboulpecelce-larepeel

şiasinuliesleaDomnuluisău.BoulacelaşiasinulerauaduşideIosifdin

Nazaret.AsinulseadusesepentruFecioaraceaîngreuiatăcas-oducă

deasuprasapecale,iarpebouîladuseseIosif,casă-lvîndăşisă

plăteascădatorniculbirîmpărătesc,şicasăcumpereceledetrebuinţă.

Aceledobitoacenecuvîntătoarestîndlîngăiesle,cuaburullorîncălzeau

pePruncînfrigulierniişiaşaslujeauStăpînuluişiFăcătorului.ApoiIosif

s-aînchinatCeluinăscut,cumşiaceleiaceL-anăscut,căciatuncia

cunoscutcăCelnăscutdintr-însaestedelaDuhulSfînt,precumgrăieşte

şiSfîntulAtanasie:"Cuadevăratnuacunoscut-oIosifpedînsa,pînăce

anăscutpeFiulsăuCelîntîinăscut.CîtapurtatfecioarapeCelzămislit,

nuoştiaIosif.Nuştiaceesteîntr-însa,nuştiaceseîntrupa.Dupăcea

născut,atunciacunoscutputereafecioareişideces-aînvrednicitea.

Atunciacunoscut,văzîndpeFecioarahrănindpieptşipăzindfloarea

fecioriei.Atunciacunoscut,cîndfecioaraanăscut,iarcelecesîntale

celorcenascnule-apriceput.Atunciacunoscutcîndadatlapte,piatra

PACEVOUĂ

ceanetăiată,pietreiceleigîndite.AtunciacunoscutIosifcăpentru

dînsaascrisIsaia:Iată,fecioaraînpîntecevalua".Pînăaicisîntcuvintele

luiAtanasie,careîncredinţeazăcăînaceavremeacunoscutIosif

putereataineişi,cunoscînd,s-aînchinatcufricăşicubucurie,

mulţumindluiDumnezeuCelîntrupat,Carel-aînvrednicitafisingur

văzătorşislujitoraltainei.ZiuanaşteriiluiHristos,sescriedecătre

mulţiscriitorivrednicidecredinţă,căarfifostsîmbătăspreDuminică,

lamiezulnopţii.AşasearatăşideSoborulalşaseleaecumenic,care

grăieştepentruprăznuireazileiDuminicii,zicîndcăînaceastăziafăcut

Domnullumina.Întruaceastăziaplouatmanădincer.Înaceastăzi

DomnulabinevoitaSenaşte.ÎntruaceastaaluatDomnulbotezulîn

IordandelaIoan.Întruaceastăzi,PreamilostivulRăscumpărătoral

neamuluiomenescaînviatdinmorţi,pentrumîntuireanoastră.Întru

aceastaatrimispeDuhulSfîntpesteucenici.Căprecumvineri,după

mărturiivrednicedecredinţă,S-azămislitînpîntecelecelfecioresc,prin

bunavestireaArhangheluluişivineriapătimit,aşaDuminicăS-anăscut

şiDuminicăaînviat.CucuviinţăeraaSenaşteHristosînziuaDuminicii,

căciîncareziDumnezeuazissăsefacăluminăşis-afăcutlumină-

întruaceeaÎnsuşiElfiindLuminaceaneapropiatăsărăsarălumii.Iarcă

aveasăSenascăHristosnoapteaşiînceasurileei,cuproorocies-aspus

maiînainteîncărţileÎnţelepciuniiastfel:"Pentrucăliniştitătăcere

cuprinzîndtoateşinoapteaîntruasagrăbireînjumătăţindu-se,Cuvîntul

TăucelAtotputernicdincer,delascaunulîmpărăţiei,asprurăzboinic,a

venitînmijloculpămîntuluiceluipierzător".S-aufăcutşiminunimariîn

vremeanaşteriiDomnuluiîntoatălumea,căciînacelceasprincarea

trecutDomnulnostruprinpoartafeciorieiceapecetluităcucurăţia,tot

înacela,înpeşterăaizvorîtdinpiatrăizvordeapă.ÎnRomaaieşitdin

pămîntunizvordeuntdelemnşiacursînrîulTibrului.Ocapişte

PACEVOUĂ

idolească,cesenumeaveşnică,acăzutşiidoliis-ausfărîmatşitotacolo

s-auarătatpecertreisori.ÎnSpaniaînaceeaşinoaptes-aarătatunnor

mailuminosdecîtsoarele.ÎnpămîntulIudeiiauodrăslitviileceledin

Engadi,fiindiarnă.Iar,maiales,dupăcumsescrieînEvanghelie,cu

cîntares-aupogorîtîngeriidincerşis-auarătatoamenilorînvederea

ochilor.Înpreajmapeşteriiacelea,încareS-anăscutHristos,eraunturn

calaomiedestînjenideparte,cesenumeaAder,slujinddelocuinţă

păstorilor.Acoloînaceanoaptes-aîntîmplatcănudormeautrei

păstori,careîşistrăjuiauturmalor;şiiată,celmaiîntîistătătorîntre

puterilecereşti-pecareîlsocoteşteSfîntulCipriancăeste

binevestitorulGavriil-s-aarătatlorînmarelumină,strălucindcuslavă

cereascăşicuaceeaşiluminăstrălucindu-işipedînşii,iarei,văzîndu-l,

foartes-auînfricoşat.Darîngerulces-aarătat,le-aporuncitsălasefrica

şisănuseteamăşile-avestitbucuriaceveniselatoatălumeaprin

naştereaMîntuitorului.Apoile-aspusşisemnulbuneisalevestiri,celei

nemincinoase:Veţiafla,zice,unPruncînfăşatculcatîniesle.Acestea

vorbindîngerulcătredînşii,îndatăs-auauzitînvăzduhceteîngereşti,

lăudîndpeDumnezeuşizicînd:SlavăîntruceidesusluiDumnezeuşipe

pămîntpace,întreoamenibunăvoire.Dupăvedereaaceeaaîngeruluişi

dupăcîntărileauzite,sfătuindu-sepăstorii,s-audusdegrabăpînăla

Betleemcasăvadădesîntadevărate,celecelis-auspuslordecătre

înger.ŞiauaflatpePreacurataFecioarăMaria,Născătoareade

Dumnezeu,peSfîntulIosif,logodniculei,precumşiPrunculînfăşatşi

pusîniesle.CrezîndfărăîndoialăcăAcelaesteHristosDomnul,Mesia

celaşteptat,Careavenitînlumesămîntuiascăneamulomenesc,s-au

închinatLuişiauspustoateceleceauauzitşiceeacelis-aspusde

înger,desprePrunculAcela.Atuncitoţiceiceauzeau,adicăIosif,

Salomeeaşiceiceseîntîmplaserădeveniserăînaceavremeacolo,se

PACEVOUĂ

miraudecelegrăitedepăstori.MaialesPreacurataFecioarăMaria,

carenăscusefărăstricăciune,păstratoategraiurileacesteapunîndu-le

îninimasa.Şis-auîntorspăstorii,lăudîndşibinecuvîntîndpe

Dumnezeu.AşaafostNaştereaDomnuluinostruIisusHristos,Căruia,şi

delanoipăcătoşii,să-Ifiecinsteşislavă,închinăciuneşimulţumire,

împreunăcuCelfărădeînceputalLuiPărinteşicuCelpurureadeo

fiinţă,SfîntulDuh,acumşipurureaşiînveciivecilor.Amin.

Predici

PACEVOUĂ

CUVÂNTLASFÂNTULIERARHNICOLAE

Neintalnimastazisimaineinpomenireaceadepesteaniacelordoua

fapturidumnezeiesti,SfantulIerarhNicolaesiSfantaMucenita

Filofteia.Diferentadetimpsidelocestemareintreacestisfintiailui

Dumnezeu,pentrucaSfantulNicolaetraiestepelatreisutesipatruzeci,

atunciisiincheieviatapamanteasca,iarSfantaFilofteiapelaomietrei

sutetreizeci,treizecisicinci,patruzeci.Deci,omiedeanidistantade

timpintreacestidoi.BunulSfantulNicolaeeraunmareierarh,un

arhiereualluiDumnezeucareavealegaturidirectecuimparatul

Constantin,laprimulSinoddelaNiceea,unomcumulterelatiiin

lumeaaceastapamanteasca.SfantaFilofteia,ofetita,otarancasaraca,

poatenustianicisaseiscaleasca,cunisteparintimodesti,saraci,

plugari,traindintr-olocalitatedinBulgaria.SfantulNicolae,dupacums

-avorbitin“Viatalui”,elinsusifacandminuniinviataluipamanteasca;

iarpeSfantaFilofteianimenin-acunoscut-oinviataci,decatin

momentulmartiriuluiei.Sitotusi,neintalnimcuamandoiacestisfintiai

luiDumnezeuinacestezile,astazisimaine.Siastazisiinsapte

decembrie.Ce-iunestepedansiisice-ifacelaudatisineuitatide

memorialumii?Bunatateainimiilor.SfantulNicolaeafostunomfoarte

milostiv,ladimensiunileluisiSfantaFilofteiadeasemenea,lasaraciaei.

Amandoierauplinidehar,plinideputeredumnezeieasca.Dragostea

deDumnezeuluaselegaturacusuvoiuldragosteidininimalor.De

aceeaauajunsdeneuitat.CuSfantulNicolae,noiavemosocotealamai

personalalamanastireaici.AdicaSfantulNicolaeafostpatronul

bisericiidelemncareafostcandvapeacestlocundefericitulAntim

Ivireanul,cautandlocpentruobisericadepiatra,negasindinaltaparte,

aprimitaceaofertaactitorilordelavecheamanastire,vechea

PACEVOUĂ

bisericutadelemn,safacainloculeiaceastabisericadepiatrasi,ca recunostintasaucaplata,safiesocotitsiSfantulNicolaepatronul acesteisfintemanastiri-elfiindpatronulbisericuteidinlemncarea fostinainteaici.FericitulAntimafostdeaceeasiintelegerecueisia pastratpeSfantulNicolaepatronacesteisfintebiserici.Inaceasta icoanacupatrusfinticaresuntpatroniiluiAntimsipatroniimanastirii, aldoileaeSfantulNicolae-intaiulesteAlexieomulluiDumnezeu,al doileaSfantulNicolae,altreileaSfantulAntim,patronulluiAntim IvireanulsiapatraSfantaAgata.Totiaulegaturicuaceastamanastiresi cufericitulAntimIvireanul.DeciSfantulNicolaearelegaturidirectecu aceastamanastire;aziafostsihramulmanastirii.SfantulNicolae,asa cumstitidefapt-dinaninanserepetamultelucruridinviatalui pamanteasca,dinmilosteniilelui-afacutmultelucruriinalteinviatalui pamanteascasidupaaceea.SfantaFilofteiaafacutnumaidupa moarteaeimultelucruriminunate simultevindecari.LaSfantul Nicolaesepovestestecudetaliisicustaruinta,intreminuni,aceafapta demilosteniealuifacutacatreofamilieincareerautreifetesarace. Tatalloreradispussalelasesa-sitraiascaviatadelume,oviatain pacate,casapoatasa-siducaviatalormaideparte.AflandSfantul Nicolaeacestlucru,afacut,asacumfaceaeldeobicei,ungestcarea fostsalvatorpentruaceafamilie,casipentrumultealtele.Adicastiti,in timpulnoptiis-aduscuopungadebanideaursii-aaruncatpe fereastraundestiacadormaceletreifete.Dimineatas-autrezitcu aceastabogatieneasteptatadenicaieri.Innoapteaurmatoareafacut acelasilucru;tatalfetelorcareaaflatdeacestfapt,faraindoialacaa ramasuimitsieradornicsastiecineeacestmarebinefacator.Astatla pandasi,innoapteaurmatoare,candafostdinnouSfantulNicolaecu darullui,l-aobservat.Siacazutingenunchimultumindu-i,asacum

PACEVOUĂ

puteasamultumeascauntatadisperatinasemeneaocazii,casalva

cinsteacelortreifetealelui.Aicijos,subicoanaSfantuluiNicolae,e

aceastaminune,acestmomentdinviatalui:celetreifetecaredorm

aici,SfantulNicolaelafereastraaruncabanutii.DeaceeaSfantul

Nicolaearamaspatronulfetelorsaracesialfetelorcarevorsase

maritesinupot.Pentrucadeobiceiinlumeeacestschimbdebunuri

pamantesti.Dacaaizestrebunateiau,dacanu,telasasinu

intereseaza.CelecareseroagacuadevaratlaSfantulNicolaeauacest

raspunsbinefacatordelael.Deasemenea,SfantulNicolaestiticaeste

patronulcopiilor,cudarurile.Acestobiceiesteizvoratdintr-ominunea

SfantuluiNicolae.Adica,intr-ocalatorieaSfantuluiNicolae,atrecutpe

launhansihangiul,unomrau,uncriminalamputeaspune,aluattrei

copii,i-aprinseldeundei-aprins,i-aadussii-ajunghiatinpivnitalui

casafacamancarelacalatori.SfantulNicolaetrecandpeacoloaaflat.A

intrebat:“Deceaifacutfaptaaceasta?”-“N-amfacut-o!”-”Coboaracu

mineinpivnita!”Acoborat,bietiicopiieraujunghiati,curgeasangele

dinei.SfantulNicolaeafacutrugaciune,i-abinecuvantatsicopiiiau

saltatvii.Aceastaminunearamasdeneuitat,dineas-anascutacest

obicei,cainajunulSfantuluiNicolaesaprimeascacopilasiighetutesau

alteobiectelamasura,lavarstalor:daruridelaSfantulNicolae.Sialte

multeminuniafacutSfantulNicolaeinviataluipamanteasca.Aluat

partelasinoduldelaNiceea,cumstiti,primulsinodecumenic,cands-

aufacutprimelesaptearticoledinCrezulnostrucrestin:“Credintru UnulDumnezeu,Tatalatottiitorul ”sicelelaltearticole.Siaicierao disputa,cumstiti,odisputacuunmareeretic,Arie,caretagaduiaca IisusHristosedeaceeasifiintacuTatalceresc.AdicaspuneaacestArie caafostcandvauntimp,indepartatavesnicie,candFiulnuera:Iisus Hristos,CuvantulluiDumnezeu,Logosulcumspunteologii,n-afost.Or,

PACEVOUĂ

EleraCuvantulTataluisiEvangheliaSfantuluiIoandelainceputspune

asa:“LainceputeraCuvantul”,acestLogos,IisusHristos;lainceput,sin

-afostvremecandEln-aexistat.Aceastadiscutieafostlasinodsierasi

SfantulSpiridon,pecareilsarbatorimsaptamanacealalta.Oamenicare

nueraumaricarturari,insaeraunisteoameniplinideDuhullui

Dumnezeu.SiSfantulSpiridonafacutaceaminunecucaramida:luand

ocaramidainmana,cumstiti,abinecuvantat-osiastrans-oinmana.A

tasnitfoculinsus.acursapainjossiaramasculutulinmana.Siaspus:

“Aceastacaramidaesteunsingurobiect,insaareineatreielemente:

focul,apasilutul.AsaesiSfantaTreime,sunttreisiformeazauna”,

unitateaaceastaaSfinteiTreimi.SiaconvinsfoartemultSfantul

Spiridon.IarSfantulNicolae,cateradeblandsidebun,vazand

incapatanarealuiArie,i-atrasopalmalasinodcarel-adurutpoatemai

putin,insal-arusinatfoartemult,pentrucadinravnafacsisfinrii

asemeneagesturicarepentruuniioamenisuntdescandal.Insaafost

necesaraaceastapalmaaceluibarfitordeDumnezeu,Arieereticulpe

caresfintiiParintiilinfiereazacucuvintegrele,pentrucaaatacat

dumnezeireaFiuluiluiDumnezeuCarene-amantuitpenoitoti.Sfanta

Filofteia,cumstiti,aavutoviatasimpla.Dacaatiascultatacatistuldin

searaaceasta,inacatistepovestitasiviataeicareefoartesimpla.

Copilacrescutafoartefrumosdemamaeicareainvatat-osafie

cuminte,sameargalabiserica,saseroage,safiebuna,saajutepetoti

careaunevoiedeajutorulei.Siea,cusufletulcurat,aprimittotcei-a

datbunaeimamacainvatatura,cahranadetoataviataei.Insamama

eibunaamurit,lasand-odetanaraorfana.Tataleis-arecasatorit,

luandoaltafemeie.Siaceafemeie,sotiatataluisfinteiFilofteia,se

purtafoarteraucuaceastacopila.Siadeseoriobatea,maialesatunci

candosimteacarisipesteavutulfamilieilor.Caasasesocoteste,aface

PACEVOUĂ

milostenieinsemneazaarisipi!Tinepentrutine,samanancipanacrapi!

sifaraindoiala,erafoartesuparatacadadeacateceva,asa,dinputinul

careilaveausiei.Sieraudiscutiiinfamilie,catata-sau,unplugar,

mergealacampsinu-iajungeamancareasisodaluiiispunea:“trimit

mancare,ititrimitcatastiucati-etiefolos”.Insaelspuneacanu-i

ajungesiatunci,intr-obunazi.s-apuslapandatatalSfinteiFilofteiasia

bagatdeseamacaatuncicandSfantaveneacumancarealacamp,la

tatalsau,adatcevademancaresiunornecajitipedrumulei.Tata-sau

avazut,s-aconvinscasotiaiitrimitemancaredeajuns,insarisipeste

Filofteiasiplindemanieaaruncatcubardainea,aranit-oinasa

masura,taind-olapicior,incatacazutmoartapelocTaica-saus-auimit

deaceastacrima,i-arevenitsimtamantuldetatasifaraindoialai-a

parutrau,darerapreatarziu.Asacumfacemsinoinisteprostii,jignim

pecineva,spunemuncuvantgreusaufacemunrau,dupaaceeane

parerau.Darranaaifacut-o,foartegreusaovindeci.S-aintamplatasa

silaacesttataalSfinteiFilofteia.S-aapropiatdeea,insaolumina

foarteputernicaaaparutinvaluindtrupulei,intimpcesangelecurgea.

Aincercats-omistedeacolo,s-oaducaundeerael,undelucra,unde

erauplugulsicarul,insan-aputut-oridica.Erafoartegrea,siera

micuta!Siatunci,speriat,s-aduslaTarnovo-deacoloera-siavestit

pearhiepiscopulsipeceicareerauacolo,spunandu-lefaptalui,in

primulrand,caindu-secaafostucigasulproprieisalefiice.Pentru

asezareamoastelors-aupomenitmultenumedemanastirisicanda

ajunspomenireapanalaCurteadeArges,s-afacutmaiusoaradecat

era,decatputeasafieunasemeneatrup.Sisi-audatseamacaacesta

eraunraspuns-acolovreasamearga.Sibineinteles,auridicat-ocu

cinstedelacatedraladinTarnovo,auprohodit,aucantatcantaricum

secantainasemeneaimprejurarifericite,siafostadusalaCurteade

PACEVOUĂ

Arges.SieraRaduVoda,RaduNegru,careectitorulbisericiidomnesti delaCurteadeArges aufacutcorespondentaintreceledouatari,au adus-opanalaDunare,laDunareaiesitdomnulimpreunacusfatultarii sicumitropolituldeatunci,cutotipreotiisicalugariicareeraupe vremeaaceea,afostoprimirenespusdemareata.Siauadus-oin cantaripanalaCurteadeArges.Siacoloastatintr-oraclafrumoasain bisericaSfantulNicolaedomnesc,inparteadenord.Siacolodacava

duceti,labisericadomneascadinCurteadeArges,savauitatipestalpul

caremergecatrealtar-stalpiiauacolopatrusuprafetepictatetoate-

peunstalpdecatrealtaresteviataSfinteiFilofteia,zugravitaacolo.O

savedetipetaica-sauarand,ovedetipeSfantavenindcumancare,

vedetimomentulcandaruncacubarda,siovedetiinconjuratade

soborulacestadeclericiaducand-olaCurteadeArgessiinstaland-oin

aceabisericafrumoasadelacurteadomneasca.Dupaaceea,maitarziu,

candNeagoeBasarabconstruiestebisericamanastiriideacolo,azi

catedraladelaCurteadeArges,bisericafrumoasacuturlerasucite,ea

afostadusaacolosiasezatainbisericaluiNeagoedelaCurteade

Arges.Dupaaceeasiintimpuldeacum,SfantaFilofteiaseaflain

paraclisulmanastiriiCurteadeArges,inparteaderasaritamanastiriisi

acoloemereucinstita,mereuvizitatadefoartemultalumesiindeosebi

delumenecajita.SipecararileacesteacatreSfantaFilofteiamerge

multalumenecajitasimultiseintorcfoartebucurosiinapoi,primindun

dardelaea,delaSfantaFilofteia,dardemangaieriduhovnicesti.Siin

incheiereamsavaspunointamplarecareaavutlocaici,inaceasta

manastire,intimpulrazboiului,primuluirazboimondial.Stiticalaun

momentdat,taranoastraeraocupata-Muntenia-denemti.Si

Bucurestiulerasubstapanirestraina.Conducereanoastraerain

Moldova.Sibisericileerauinchise.SfantaFilofteiaeramutatadela

PACEVOUĂ

Argesaici,inaceastabiserica.Nustianimeniinsacaesteaici,pentruca

pevremeaaceeamanastireaAntimerametoculmanastiriiCurteade

Arges.Metoc,adicaCurteadeArgesaveaocasasiobisericain

Bucuresti,siaicieracasicasaei.AcestaerametoculmanastiriiCurtea

deArges.SfantaFilofteiaeraaici,insapastrataintaina.Obiatamama

careaveapatrucopiipefront,serugaluiDumnezeu,MaiciiSfintesi

sfintilorluiDumnezeucasa-iocroteascacopiii,savinasanatosiacasa

depefront.Intr-onoapte,duparugaciuneindelunga,aatipitsiavazut

interiorulbisericiimanastiriiAntim,cumeraatunci,sipeSfanta

Filofteia.Avazut-ostanddeasupraracleiei,viesiSfantai-aspus:“daca

vreisa-tisalvezicopiii,intraaici,faoslujbaaici,laraclamoastelor

mele”.S-atrezitimediat,adouaziavenitaicisibisericaerainchisa,

incuiata.Intalnestepreotulsiilroagasa-ideavoiesavinalaSfanta

Filofteia.Elaspus:“nue,nueSfantaFilofteiaaici!”-“Parinte!Am

vazuttoataaceastacurte”,asacumeracurteaaici,“siinteriorul

bisericii.Aici,parinte,pridvorul,usaastaamvazut-o.Vreausaintru

inauntru,stiuincareparteeSfantaFilofteia!”Vazandpreotulcanuse

poatetainuiacestadevar,i-adeschis.Intr-adevar,asaeracumi-aspua

avenit,acazutingenunchi,afacutunacatistlaSfantaFilofteia,laracla

ei,siaplecatbiatafemeiefoartemultumitasiconvinsacafiiieisevor

intoarcesanatosi.Siasaafost,totipatrus-auintorsacasasanatosi,deci

-ominune!Ea,carecunostinta,acomandatoicoana,eraarunciun

parintemonahGavriil,zugravdeicoane.Sii-aspuscacumavazut-ope

SfantaFilofteiainvedeniaei,sicuderalii-asa,asa,asaimbracata.Si

icoanacareesteacolo,laraclacusfintelemoaste,icoanaSfintei

Filofteia,estedupadictareaacesteifemei.Aceastatarancutaimbracata

foartesimplucares-aaratatasacumeraea,asais-aaratatsiacesiei

fericitemamecare,carecunostinta,aporuncitsa-ifacaicoana.Sia

PACEVOUĂ

ramasdeatunciinacestsfantlocas.Afostmaiinainteaici,inacestcolt,

unde-isfesniculacum-s-amutatintretimpacolo.Siasas-apetrecutcu

acestsemndedragostealSfinteiFilofteiacatreomamacares-arugat

pentrusalvareacopiilorsaidinrazboi.Fraticrestini,amaiciinmanao

carte,unparagrafscurtdinDidahiilefericituluiAntimIvireanul,incare

vorbestemaipelargdeSfantulNicolae,episcopuldelaMiraLichieisi

amsavacitescaceastaincheiereincaresuntnistesfaturi,cetrebuiesa

facemcasaputemmergesinoipecaleaaceastaaluiDumnezeu,pe

caleaporuncilorLui.Saputemsinoisaneprindeminaceastamultime

deoameniimbunatatiricaremergcatreImparatialuiDumnezeu.Insa

amsavaspuninainte,inlegaturacuEvangheliacititainsearaaceasta,

celezecefecioare,aceastaobservatiecaresepoateconstatadincitirea

SfinteiEvanghelii,cafecioareleneinteleptesaunebune,cumscriein

Evanghelie,inmomentulcandvineMireleHristossiesfarsitulvietii,se

pomenesccan-auuntdelemnincandele-celeintelepteaveau

untdelemn,aualimentatcandelele.Le-auaprins-eleinsaconstataca

nuauuntdelemn.Untdelemn,dupaSfantulIoanGuradeAur,

insemneazafaptelebune.Siatuncielecerimprumutdelacelecare

aveauuntdelemnsiacelealespun:“nucumvasanuneajunganici

noua,nicivoua.Maibinemergetilaceicevandsivacumparati”.Ce

insemneazaaceasta?InsemneazacafaptabunainaintealuiDumnezeu

nusepoateimprumuta.Trebuies-ofacipersonal.Celeintelepteau

facutfaptebuneinviatalor,si-aucumparatuntdelemn,l-auavutla

indemanaatuncicandsefacesocotealapentrufaptelenoastrebune.

Celecareerauneintelepte,n-auavutfaptebune.Auavutnumai

aceasrafeciorietrupeasca,aceastacuratie,aceastauscaciunede

duh.Potisapastrezicuratiatrupeasca,insaititrebuiesicealalta,

sufleteasca.Siaceastabunatatedininima,aceastanevinovatiesi

PACEVOUĂ

aceastadragostetrebuiesacuprindaintreagatafiinta.N-auavutaceste

faptebune,nule-aupututimprumuta,asaincatinviatapamanteasca

trebuiesaavemgrijacuacestefaptebunecarenevordeschideusile

ImparatieiluiDumnezeu.FaraelenuputemintralaDumnezeu.Nu

putemintrainaceastaImparatieabineluisiadragosteidumnezeiesti,

Dumnezeufiinddragosteainsasi.Deaceeasatinetiminteacestlucru,

acestamanuntcareesteesential:caacestidoisarbatoriti,Sfantul

NicolaesiSfantaFilofteia,aufostnisteoamenisimpli,nueraumari

carturari,insaauavutaceastaesentaduhovniceascaavietiilor,aceasta

bogatieduhovniceasca,faptabuna:eraugenerosi,nueraunecajiti,

eraudarnicisibuni.Sainvatamsinoiacestlucru,acestbagaj

duhovnicescpentruimparatialuiDumnezeu,pentruvesnicie,sica

atuncinusepotimprumutafaptelebune:mergefiecareexactcala

examen,cutotceeaceareinel,cuatatamerge.Stii,bine,nustii,te

eliminasauteamanapealtadata.Inviatapamanteasca,insaacolo,nu!

Teamanasauteeliminapentruvesnicie,infoculaceladecarevorbeste

Evanghelia.SiacumamsavacitescacestecatevacuvintedinSfantul

AntimIvireanul,inlegaturacuSfantulNicolae,sicuSfantaFilofteia,

faraindoiala:“Iubitiimeifiiduhovnicesti,carev-atiadunatastazicasa

praznuiti,savabucuratidepomenireaSfantuluiNicolaesiSfintei

Filofteia,trebuiedupacatvaficuputintafiecaruia,luandpildadela

faptelelorbune,saneasemanamlorsisaiubimintaipeDumnezeu,

dupacumestescrisinporuncaceadintaiaDecalogului“sipe

aproapelenostru.Saiubimvrajmasiinostri,salefacembine.Sacinstim

peparintiinostritrupestisiparintiisufletesti.Saneferimpecatnevafi

cuputintadedesfranare,debetie,dezavistii,devanzari,deapucari,de

napastisidealtemultecaacestea,casuntaflatialediavoluluiacestea,

pentrucasanedespartadeHristosDomnulnostrusisa-sibatajocde

PACEVOUĂ

noi,dupapoftalui.Sidacavompaziacesteacateamzis,atuncivomfi

crestinibunisiadevaratiuceniciaiMantuitoruluiHristossifaradenicio

indoiala,saavemnadejdebunacaaiciinaceastalumevompetrece

viatapasnicasifaratulburare,iarinceaviitoarenevomveseli

impreunacuSfantulNicolaesiSfantaFilofteia“sicutotisfintiiin

Imparatiacerului,carecutotiiaudobanditharulluiDumnezeuinveci”.

Amin.(pr.SofianBoghiu)

Predici

PACEVOUĂ

CUVÂNTLANAȘTEREADOMNULUI

Slăvitdeîngeri,străjuitdepăstorişiînchinatdemagi,Mântuitorul Hristoscoboarăastăziprintreoameni,luminândcuînfăţişareaSfintei SaleDumnezeirideprunc,staululsăracdinpreajmaBetleemului.Faptul NaşteriiDomnuluiesteunicînfelulsău.EsteunicpentrucăDumnezeu aregraiurileSaleşicăileSalenepătrunse,princareîşidescoperă oamenilorfiinţaSanemărginităşivoinţaSaceasfântă.Naşterea Domnuluiesteostrălucităminune:pentrucăacumseîmplinesc profeţiileVechiuluiTestament,cuprivirelaMesia;pentrucăo pregătescşiovestescîngeriiluiDumnezeu;pentrucăceleîntâmplate cuprilejuleineumpluminteadeuimire.VenireaDomnuluiafost vestităcumiideaniînaintedeNaştereaLui.PatriarhulIacob,pepatul demoarteaprezis:“NuvalipsiDomndinIudea,nicipovăţuitordin coapselesale,pânănuvaveniAcelacareesteaşteptareatuturor

neamurilor”(Geneză49,10).Profeţialuis-aîmplinit.PânălaNaşterea

Domnului,iudeiiauavutregidinneamullor.Celdinurmăregedin neamulistraelitafostdinfamiliamacabeilor.Dupăel,romaniiauadus domnpesteiudeipeIrodcelMare,carenumaieradeneamiudeu,ci idumeu.Tocmaiîntimpulluis-anăscutMântuitorul.Astfel,profeţialui s-aîmplinit.ProfetulIsaiaapreziscăMântuitorulsevanaştedintr-o fecioară.DeaceastăprofeţievorbeşteSfântulEvanghelistMatei,în capitolulIalEvanghelieisale,istorisindNaştereaDomnului:“Iată acesteatoates-aufăcutcasăseîmplineascăceeaces-azisdeDomnul, prinprooroculcezice:“Iatăfecioaraînpântecevaaveaşivanaştefiuşi vorchemanumeleluiEmanuel,cesetâlcuieşte:cunoiesteDumnezeu”

(Matei1,22).ProfeţialuiIsaias-aîmplinitîntocmai,căciDomnul

Hristoss-anăscutdinsfântaFecioarăMaria.ProfetulDaniilapreziscă

PACEVOUĂ

Mesiavaveni,dupăşaptezecideani.Dacăsesocoteştetimpuldela Daniil,pânălaNaştereaDomnuluiseconstatăcăşiprofeţialuiS-a împlinitîntocmai.ProfetulMiheiaapreziscăMesiasevanaşteîn localitateaBetleem,aşacumaminteşteSf.EvanghelistMatei.Profetul ZahariaapreziscăMesiavaaveaunînaintemergător,carevapregăti minteaoamenilorcasă-LprimeascăpeIsus.PrezenţaSfântuluiIoan BotezătorullaînceputulNouluiTestamentneîncredinţezăcăşiprofeţia aceastas-aîmplinitîntocmai.Amamintitaicicâtevaprofeţiicares-au împlinitînpersoanaMântuitoruluiIsusHristos.Eledovedesccu adevăratcăAcelaaCăruinaştereoprăznuimastăzi,nueunom,ciFiul luiDumnezeu.EFiulluiDumnezeu,aşacumaspusîngerul,cândi-a vestitSfinteiFecioare:“DuhulSfântsevacoborîpestetineşiputerea CeluiPreaÎnalttevaumbri.Pentruaceasta,şisfântulcesenaştedin tine,sevachema:FiulluiDumnezeu”.NaştereaDomnuluiesteo minuneunică,careseproduceînanumiteîmprejurări,încâtnicio minteomeneascănupoateexplicatainaaceasta.DrumuldelaNazaret laBetleem,poruncaCezaruluidelaRoma,pentruînscriereaîntregii populaţiidinimperiulroman,greutăţileîntâmpinatecăutândgăzduire, adăpostireaîntr-opeşteră;NaştereatainicăaluiIsusîntimpulnopţii; vestireaceofaceunîngercătrepăstor;corulîngerilorcecântau; arătareauneisteleminunate;închinareamagilor;fugaînEgiptşi întoarcereadeacolosunttotatâteafapteceneuimescşidinelese desprindpentrunoimariînvăţăturipentrumântuireanoastră.Iosifşicu Maria,pentrucăsetrăgeaudinneamulluiDavidşipentrucăDavidse

născuseînBetleemauvenitsăseînscrieşieiînacestorăşel(Luca1,27).

Negăsindlocdegăzduire,auintratîntr-opeşterădelamarginea

Betleemului,undedeobiceiseadăposteauviteleînnopţilefriguroase.

AcoloanăscutSfântaFecioarăpeprunculIsus,L-aînfăşatînscuteceşiL

PACEVOUĂ

-aculcatîniesle.Peaproapeeraupăstoricarefăceaudestrajă,păzind turmeledeoi“şiiată,unîngeralDomnuluiastătutînaintealorşislava Domnuluiastrălucitîmprejurullorşis-auînfricoşatcufricămare.Şi îngerulle-azis:nuvătemeţicăciiată,văbinevestescbucuriemarecare vafipentrutotpoporulcăviS-anăscutastăziMântuitor,careeste HristosDomnul,încetatealuiDavid.Şiaceastavafisemn:veţiaflaun pruncînfăşat,culcatîniesle”.Deodatăs-avăzut,împreunăcuîngerul, mulţimedeîngeri,lăudândpeDumnezeuşicântând:“Slavăîntruceide susluiDumnezeuşipepământpace,întreoamenibunăvoire”.Păstorii auvenitlaBetleem,auvăzutprunculşipemamaluişiauspuscelis-a descoperitdespreprunculacestaşitoţicareauauzit,s-aumiratdecele cele-auspuspăstorii.IarSfântaFecioarăpăstraacestecuvinteîninima

sa”(Luca2,7).IatăcâtdesimpluneistoriseşteSfântaEvanghelie,

NaştereaDomnului.Minuneavorbeştedelasine.Arătareaîngerului

faţădepăstori,iarmaipeurmăceataîngereascălăudândpeDumnezeu,

vestealumiimesajuldivin:“SlavăîntruceidesusluiDumnezeuşipe

pământpace,întreoamenibunăvoire”.Eiarătaucăsedeschideonouă

erăpentruomenire;căsevesteştevoinţaluiDumnezeu;căprunccese

naştevagrăipământului,glasulcerului;căomenireapepământşi

bunăvoireaîntreoamenisuntputeripecaresesprijinăslăvirealui

Dumnezeu.Deatuncişipânăazi,universulpăstreazăcapeunecou

aceastădumnezeiascăvestireaîngerilor.Iardacăoameniivorasculta

mesajuldivindelaNaştereaDomnului,vorfifericiţi,voravea“bucurie

mare”pecareovesteşteduhulceresc,căs-anăscutMântuitorullumii,

şieaporneştedinpeşteraBetleemuluisăocoleascăşisăfericească

întregpământul.Cânds-anăscutIsusHristos,Ierusalimuldormea.

DormeaputerealuiIrod,dormeaînţelepciuneaceaomeneascăa

cărturarilorşifariseilor.DormeaucăpeteniileBetleemului,dormeau

PACEVOUĂ

oaspeţiiveniţidedeparteşitrudiţidedrum.Dormeautoţiceice

cunoşteaudinVechiulTestament,cătrebuiesăsenascăMesia,cumau

prezisprofeţii.Dormeaînsăşicredinţalor,căcinuînţelegeauprofeţiile

şitainicalordescoperire.DormeauînoraşşiînsateleIudeii,toţiaceia

cetrebuiausă-LaşteptepeMântuitorul,cusufletulplindedragoste.

Dormeauceibogaţi,careînvanitatealorîşiînchipuiaucăstăpânesc

pământul.Dormeauceisăraci,copleşiţidelipsurişimăcinaţide

vicii.Dormeaînsăşipăcatul.Îiacopereapetoţiîntunericulpăcatului.Cel

cesenăscuse,RăsăritulceldeSus,aveasăbiruiepăcatul,întunericul,

lipsadecredinţă,iubireşimoarte,carenuputeauvedeafaţaluiIsus.În

luminasfântăaNaşteriiDomnuluilumeatrece,păşeştedela

“întunericulşiumbramorţii”laluminaceseprofileazăpedrumul

împliniriifăgăduinţeiluiDumnezeucareneumpleinimiledebucurieşi

nădejde.LaÎntrupareaMântuitoruluiapuneolumeşisenaştealta;se

stingeoîmpărăţieapăcatuluişimorţiişiseinstaureazăalta–a

mântuiriişivieţii.NaştereaFiuluiluiDumnezeupentrunoi,înfiecarean,

nutrebuiesăfienumaiozideamintireistorică,cişiozidereculegere,

examinare,înălţare,renaştere,întăriresufleteascăşihotărâreadea-ţi

schimbaviaţadeaziînaintespreafimaicurată,maibună,maiplăcută

luiDumnezeu.TainaBetleemuluitrebuieînţeleasăcumesteea:cafapt

istoric,petrecutaievea,întimpul,loculşicondiţiilearătatede

Evanghelie.Pentruaînţelegecorectaceastătainătrebuiesănelăsăm

pătrunşidesmerenieşipuritatesufleteascăşidenevinovăţiadreptului

Iosifşi“apăstorilor”,careauînţelescuadevărattainaBetleemului.

Trebuiesăfimstăpâniţidedorulcunoaşteriiadevăruluidumnezeiesc,

cumaufoststăpâniţideacestdormagii.Trebuiesăfimîncrezătoriîn

bunătatealuiDumnezeufaţădenoişisăaşteptămmântuireacumau

fostîncrezătorişiauaşteptat-oceidoibătrânidelatempluldin

PACEVOUĂ

Ierusalim:dreptulSimionşiproorociţaAna,careatuncicândauvăzut

prunculceafostadusspreafiînchinat,şi-audeschisguraşiaurostit

cuvinteprofetice,unindBetleemulcuGolgota,cuprinzândîntr-o

singurăprivireîntreagaactivitatepământeascăaMântuitorului.Mulţi

credincioşi,dintoategeneraţiileşidintoateneamurileauînţelestaina

Betleemuluişis-audecissăurmezepeFiulluiDumnezeuîntrupatdin

fecioară.Unorale-afostdatsătreacăprinfocpurificatorcasăpoată

înţelegeaceastătaină.AşaaufostdepildăSaul,prigonitorulcreştinilor,

careaprimitdescoperireataineipedrumulDamasculuişiadevenit

astfelSf.ApostolPavel.Tâlharulrăstignitde-adreaptaMântuitoruluia

înţeles,înaintedea-şidaduhulaceastănegrăitătaină.Muceniciişi

sfinţiiBisericiiaufăcutdovadăcăs-aupătrunsînchipdeplinînsensul

profundaltaineiBetleemului.Iuda,înschimbn-apututînţelegetaina,

dupăcumn-aînţeles-oniciIrod.Darnoi,credincioşiideaziîncemăsură

înţelegem?Nuputemtăgăduiniciunuldintrenoicăexistăînsufletele

noastredorinţadeapreamăripeDumnezeu,dorinţadupăpaceacea

adevărată,dorinţadeagândidrept,dorinţadeasimţiadevărullui

Dumnezeu,dorinţadeadovediprinfaptelenoastre,căsuntemcreaţi

dupăchipulşiasemănarealuiDumnezeu;darparcăînsufletelenoastre

existătemeriînfricoşătoareîncaresuntaruncatetoategândurileşi

sentimentelenoastre,deundesepotridicalasuprafaţă.Ispiteleşi

greutăţileacesteilumi,mândria,răutateaşilăcomianoastrăţinsub

lacătegreletotceefrumosşibun,casănuseridicelasuprafaţăşisă

nefiebine.PrunculsfântdelaBetleemareputereasăslobozească,să

descătuşezedesubgreutateaîncuietorilortotceestepreţios,curatşi

sfântînfiinţanoastră.Lângăpeşterasfântăvomînţelegecă

MântuitorulneridicălasupremademnitatedefiiailuiDumnezeu

pentrucănerestaureazăsufletulpeliniadestinuluicreatural,nescoate

PACEVOUĂ

dinprăpastiaegoismului,dinîntunericuliubiriidesineşivoieştesă

devenimcreaturidupă“chipul”şi“asemănareaSa”–şisăfimfericiţiîn

veci.ŞitotlângăpeşterasfântăvomînţelegemaibinecăHristoss-a

făcutom“pentrunoişipentruanoastrământuire”pentruastacufaţa

permanentspreoameni,caresuntfiiişifraţiiSăi.Acestoralecomunică

putereaiubiriiSalenemărginitecareînvăluiepefiecareînparte,şipe

toţilaunlocşiculmineazăînharuljertfeiSaledepeGolgota.Lăsându-

nepătrunşişiîncălziţideharuliubiriiSale,DomnulIsussenaşteîn inimafiecăruiadinnoi.Eldevinecentrulfiinţeinoastreşinoirenaştem într-oexistenţănouă,călăuziţidecelemaiînalteidealuriumanitare,şi altruisteactedejertfăpersonală.NumaiprintrăireaînDuhuliubiriilui Hristos-Dumnezeu,înafirmareapracticăadragosteideomulînsineşi înfiecareînparte,vomputeaieşidinbeznaşiumbramorţii duhovniceştişinevomrecâştigaputereamorală(sufletească)carene dăpacea,unirea,înfrăţireaşifericireapecareodorim.NumaiprinDuh

nenaştemdesus(Ioan3,8)şiînţelegemşiputereapracticăpentru

marileproblemepecareleridicăviaţanoastrăînactualitate.Iubirea

întrupatăînIsusHristosnescoatedinsomnolenţaspirituală,din

existenţanoastrăminoră,slabăşipăcătoasă,incapabilădefapte

altruisteşiînalte.EanepunefaţăînfaţăcuDumnezeudelacarevenim

şiprinElvedempesemenulnostru,pentrucaretrebuiesăavemacea

conduită,aceadragostedejertfă,pecareHristosoaşteaptădela

noi.Cuacestprilejdeemoţiicurateşiizvordecugetăriînalte,neputem

întrebacinene-arputealămurinouăaceastăsfântătaină?Estebinesă

ştimcăavemocălăuzăsigurălacareputemalergaşicaresingurăeste

înmăsurăsănetâlcuiascătaina.EsteSfântaBiserică,maicanoastră

duhovnicească,careîntruchipeazătainaBetleemului.Eaaduceînlume

întreagalucrareaMântuitoruluiHristos.Mersuleiînistorienueste

PACEVOUĂ

triumfal,ciîntotalăsmerenieşilepădaredesineprecumafostşi

petrecereaîntrupaMântuitorului.SfântaBisericănecheamăazimai

multcaoricândsăpărăsimşinoigândurileacesteapământeşti,cumşi-

aupărăsitpăstoriiturmeledeoiaşadedragilor,şisăvenimaproapede

peşteră,aducândaur,smirnăşitămâieDomnului.Dacădorimoviaţă

seninăşibogatăînfericiretrebuiesăvenimcutotsufletulnostrula

peşteradinBetleemşisăsimţimşisătrăimtainacoborâriiprintrenoia

FiuluiluiDumnezeuşisăpurtămdeaziînsufletbucuriapecareauavut

-opăstoriiatuncicândauvăzutprunculînBetleem.Săslujimcu

adevăratpeaproapelenostrudovedindcăamînţelesmareaşinegrăita

tainăaBetleemului,tainacoborâriiprintrenoiaFiuluiluiDumnezeu

rânduitdeTatăldincer“săsenascăşisăcrească,sănemântuiască”.

Amin.