Sunteți pe pagina 1din 14
PATRIARHIA ROMANA CaNcELARIA SFANTULUI SmvoD Palatul Patriarhiei, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, 040163, Sector 4, Bucuresti, Romania Tel. +4021 337 08 37; +40 21 337 08 30; Fax. + 40 21 337 08 22 wowpatriarhia.ro e-mail: eancelaria@patriarhia.ro Nr, 6347/19 iulie 2012 PREASFINTIA VOASTRA, Cu dragoste in Hristos, Domnul nostru, VA aducem la cunostinf’ ci Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in sedinfa sa de lucru din 5 iulie 2012, a examinat referatul Sectorului social-filantropic cu propunerea de aprobare a unor slujbe religioase pentru ceremoniile militare. Datorita specificului ceremoniilor religios-militare sia condifiilor in care se desfagoara acestea (timpul limitat avut la dispozitie, locatia unde se oficiazit si desffsurarea acestora indiferent de condifiile meteo), s-a simfit nevoia ca urmatoarele slujbe religioase din cadrul unor ceremonii militare si fie adaptate mediului respectiv: 1. Serviciul religios siivarsit in vederea sacralizitrii juriimantului militar; 2. Randuiala sfintirii drapelului militar; 3. Slujba de Te Deum sitvarsitit Ia plecarea / intoarcerea din misiune; 4. Slujba parastasului pentru militari. In acest scop, Secfia de Asistenfa Religioasa din cadrul Ministerului Apararii Nationale a intocmit proiectele slujbelor mentionate mai sus, iar Departamentul carte de cult din cadrul Editurilor Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa a verificat textele respective sia facut o serie de propuneri de imbunatitire, inclusiv privind corelarea textelor cu ultima editie a Liturghierului, 2012. Constatand necesitatea acestor slujbe religioase pentru ceremoniile militare si faptul cd textele propuse respect structura slujbelor respective inscrise in cartile de cult traditionale; Avand in vedere ci, prin aprobarea lor de catre Sfantul Sinod, se asigura clerului militar un instrument de lucru autorizat in conformitate cu prevederile art. 14 alin, (2) lit. c!) din Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Roméne; Ca urmare a discutiilor care au avut loc, in cadrul cérora s-au recomandat unele mici corecturi Ia textele rugaciunilor de la Randuiala sfinfirié drapelului militar si de la Slujba de Te Deum sitvdrsita la plecarea / intoarcerea din misiune; La propunerea Comisiei teologice, liturgice si didactice, Sfantul Sinod a hotrat: 1. Ia act si aprobi proiectele de rinduiali a urmittoarelor slujbe religionse care se desfitgoarit in cadtrul ceremoniilor militare: Serviciul religios sitvdrgit in vederea sacralizarii juramantului militar; Randuiala sfintirii drapelului militar; Slujba de Te Deum sévarsita la plecarea / intoarcerea din misiune; Slujba parastasului pentru militari. Preasfintiei Sale, Preasfintitului Parinte 2. 2. Aprobit ca textele respective sit fie tiptrite la Tipografia Citrtilor Bisericesti a Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, potrivit cu recomandarile flicute, urmand 4 avea caracter unitar pentru preofii ortodocyi care activeazit in structuri militare, Prezenta hotarare se comunica Inaltpreasfintitilor si Preasfingitilor Patringi ierarhi, membri ai Sfantului Sinod, precum si Editurilor si Tipografiei Carfilor Bisericesti ale Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxt cirora li se comunicit si textele slujbelor respective (ANEXE), in vederea aducerii la indeplinire a celor stabilite. Cu binecuvantare si dragoste in Hristos, Domnul nostru, |) PRESEDINTELE SFANTULUI SINOD tDANIEL : Antiippiscorut BUCURESTILOR, MrrRoPOLIroL MUNTENTEL §1 DOBROGET, LOCFITORUL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI SI PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE 7 SPORETARUL SFANTULLISINOD. Episcop-vicar patriarhal SERVICIUL RELIGIOS SAVARSIT iN VEDEREA SACRALIZARII" JURAMANTULUI MILITAR Binecuvantarea: Preotul: Binecuvantat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum si pururea si in vecii vecilor. CAnt&retul: Amin. Rugiciunea domneascé: Tatil nostru, Care esti in ceruri, sfinteasc’-se numele Tau, vie imparatia Ta, facd-se voia Ta, precum in cer, asa si pe pamant. Painea noastra cea de toate zilele di-ne-o noua astzi, si ne iart noua greselile noastre precum si noi iertm gresitilor nostri si nu ne duce pe noi in ispitd, ci ne izbaveste de cel rau. Ecfonis: Preotul: Ca a Ta este imparatia, si puterea, si slava: a Tatlui sia Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Cant&retul: Amin. Ectenia mare, cu cereri speciale: Preotul: Cu pace, Domnului s& ne rugim. CAntaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru pacea de sus si pentru mantuirea sufletelor noastre, Domnului s ne rugim. C4ntaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru Preafericitul Parintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, [pentru (Inalt) Preasfintitul (Arhi) Episcopul (si Mitropolitul) nostru (N)], pentru cinstita preotime si cea intru Hristos diaconime, pentru tot clerul si poporul, Domnului sa ne rugam. Cantaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru poporul roman cel binecredincios de pretutindeni, pentru conducatorii {rii noastre, pentru mai marii oraselor si satelor si pentru iubitoarea de Hristos armat§, Domnului sa ne rugam. CAntaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru aceasta unitate militard si pentru cei ce cu credint se ostenesc aici, Domnului sa ne rugam. CAntSretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru orasul si tara aceasta, pentru toate orasele si satele si pentru cei ce locuiesc in ele, Domnului sd ne rugam. "fn acest context, prin sacralizare se intelege cd juramantul militar se depune in fata lui Dumnezeu, in primul rand, si apoi in faa oamenilor, si cé miltarl vor fi rispunzator fn fata Domnului de respectarea sau nerespectarea jurdméntului facut. CAntaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru buna-intocmire a vazduhului, pentru imbelsugarea roadelor paméntului si pentru vremuri pagnice, Domnului s& ne rugim. Cant&retul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru tinerii care astazi prin jurdimant se leagd a-si apdra patria $i a se Jertfi pentru binele ei, Domnului s4 ne rugam. CAntaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru ca si fie izb3viti ei si tot poporul roman cel binecredincios de tot necazul, mania, primejdia si nevoia, Domnului s8 ne rugém. CAnt&reful: Doamne miluieste. Preotul: Apar3, mantuieste, miluieste si ne pazeste pe noi, Dumnezeule, cu harul Tau. CAntaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pe Preasfanta, curata, preabinecuvantata, slavita StSpana noastri, de Dumnezeu NascStoarea si pururea Fecioara Maria, cu tot sfintii s4 o pomenim. CAnt&reful: Preasfant Nasc&toare de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Preotul: Pe noi insine si unii pe altii si toat viata noastra, lui Hristos Dumnezeu si o dam. CAntaretul: Tie Doamne. Ecfonisul: Preotul: CA Tie se cuvine toata slava, cinstea si inchinaciunea, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Cantaretul: Amin. Se aduce drapelul in fata formatiei si se depune jurémantul militar. Dup& ce militarii rostese: ,,Aga s8-mi ajute Dumnezeu', preotul rosteste: Preotul: Domnului s ne rugim. CAntaretul: Doamne miluieste. Rugaciunea de sfinti i Preotul: Doamne Dumnezeul nostru, imparate al cerului si al pamantului, Cel ce ai randuit pe ingerii Tai in ostiri ceresti, ca sd implineasc& poruncile Tale, iar popoarelor s le fie ocrotitori si povatuitori, Cel ce pe Sfintii Tai Apostoli i-ai intrarmat cu indrazneali. si dobandeasc’. lumea pentru credinta cea adevarata prin propovaduirea Evangheliei, iar pe Sfintii Mucenici sa lupte pnd la jertfa vietii pentru neintinarea si nestirbirea acesteia, Insuti, imparate si Doamne, si pe acesti tineri ostasi romani care acum cu jurémént se leagd, pentru Sfant numele Tau, a apara fara dat& noua spre mostenire, intareste-i si-i umple de duhul vitejiei si barbatiei, spre biruinta asupra a tot vrajmasul. intareste-i in credinta cea intru Tine si in Legea Ta cea Sfanta, insufleteste-i si sporeste intru dangii dragostea de tara. Asa, Doamne, auzi-ne pe noi in ceasul de acum si temeiniceste juramantul acestor tineri, ajutandu-le si fie vrednici de chemarea ostSseascd, de nadejdile si increderea {8ri, intru slava numelui Tau, in vecii vecilor. Cantaretul: Amin. Otpustul: Preotul: Intelepciune! CAntaretul: Binecuvinteaza! Preotul: Hristos, Adev3ratul nostru Dumnezeu, pentru rugaciunile Preacuratei Sale Maici, ale sfintilor, slavitilor si intru tot léudatilor Apostoli, ale Sfantului (N), ocrotitorul ...’, si ale tuturor sfintilor Sai, s ne miluiasca si sé ne mantuiasca pe noi, ca un bun side oameni iubitor®, Cantaretul: Amin. Pomenirea sfantului ocrotitor se adapteazé specificului categoriei de arma: ~ Sfantul Mare Mucenic Gheorghe (23 aprile)- ocrotitorul fortelorterestre; = Sfantul Proroc ie Tesviteanul (20 ivlie)- ocrotitorul fortelor aeriene; + Sfanta Fecioara Maria, Maica Domnului (15 august, Adormirea Maicii Domnului) ~ ocrotitoarea fortelor navale. * otpustul se adapteazd zle si perioadei iturgice in care se oficiazd slujba. 3 RANDUIALA SFINTIRI| DRAPELULU! MILITAR Binecuvantarea: Preotul: Binecuvantat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum si pururea si in vecii vecilor. Cantaretul: Amin. Ectenia mare, cu cereri speciale: Preotul: Cu pace, Domnului sé ne rugam. CAntretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru pacea de sus si pentru mantuirea sufletelor noastre, Domnului si ne rugim. CAntretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru Preafericitul Parintele nostru (N) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane [pentru (inalt) Preasfingitul (Arhi) Episcopul (si Mitropolitul) nostru (N)], pentru cinstita preotime si cea intru Hristos diaconime, pentru tot clerul si poporul, Domnului sé ne rugam. Cantaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru binecredinciosul popor roman de pretutindeni, pentru carmuitorii tari noastre, pentru mai marii oraselor si satelor si pentru iubitoarea de Hristos armati, Domnului si ne rugim. CAntaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru ca s binecuvinteze acest drapel militar cu binecuvantarea Sa cereasca si sé-I facd infricosator tuturor vrajmasilor nostri, Domnului si ne rugam. CAntaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru ca armatei Sale celei credincioase ce va purta drapelul acesta si va privi la el, s8-i dea cu milostivire indrazneal, putere si trie spre sféramarea si célcarea tariei celor ce navalesc asupra noastra, Domnului s& ne rugam. CAnt&retul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru ca sd dea putere iubitoarei de Hristos armate, s4 o arate totdeauna ‘imb&rbatat’ si viteaz’ impotriva a tot vrajmasul si potrivnicul si si d&ruiasc& robilor Sai pace si intSrire, grabnicd izbavire de toate primejdiile si nevoile si de cursele vrajmagilor, Domnului si ne rugam. CAntaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru ca sé dea armatei noastre crestine, putere, trie necovarsitA si iubitoare, barbatie cu vitejie spre risipirea vrajmasilor nostri, Domnului s& ne rugam. CAnt&reful: Doamne miluieste. Preotul: Pentru ca s& izbaveascd pe credinciosii Sai robi de venirea asupra lor a celor de alt neam, de toti cei care voiesc razboiul si de navalirile vrdjmasilor si sé pazeascd in pace Biserica si pe poporul Sau, daruindu-le lor biruinté asupra vrajmasilor, Domnului s8 ne rugam. Cantdretul: Doamne miluieste. Preotul: Pe Preasfanta, curata, preabinecuvantata, slavita Stapana noastra, de Dumnezeu Nascdtoarea si pururea Fecioara Maria, cu toti sfintii s§ o pomenim. CAnt&retul: Preasfant’ Nasc&toare de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Preotul: Pe noi insine si unii pe altii si toata viata noastra lui Hristos Dumnezeu si 0 dam. CAntéretul: Tie, Doamne. Rugaciune: Preotul: Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai ascultat pe Moise, care a intins catre Tine méinile sale si ai intarit pe poporul lui Israel asupra lui Amalec; si lui fosua al lui Navi, celui ce se lupta, i-ai ingdduit oprirea soarelui pentru dobandirea biruintei; Tu si acum auzi-ne pe noi, care ne rugam Tie pentru ostasii acestia ce s-au adunat aici. Binecuvinteaz’-i si-i int&reste, da-le for inima indrézneat’ asupra potrivnicilor si trimite-le inger luminat, iar vrajmasilor, inger infricosator si ingrozitor, care s8-i opreascé, s&-i alunge si s& le slabeasc’ inima si indr3zneala s& o intoarca in fuga. Si departeaz de la robii Tai, si de la noi tot, toatd foametea si molima, si ne izbaveste de foc, de sabie, de navilirea vrdjmasilor si de toat asuprirea potrivnicilor. Fil jmpreuna calator cu ei, da-le lor toate cererile cele spre mantuire. Invata-i si-i ‘intelepteste, mantuieste-i, apar8-i si-i pazeste, curateste-i si fi umple de toatd bucuria cea duhovniceasca. Fii ocrotitor si izbavitor sufletelor si trupurilor lor, si, ca un bun, indurat si iubitor de oameni, da-le iertare pacatelor in ziua Judecatii. Miluieste-i pe dangii si pe noi si binecuvanteaza drapelul militar ce sta inainte pentru a dobandi de la Tine ajutor, ocrotire si izbavire, si pentru a-Ti aduce Tie totdeauna slava si mulfumire. Ecfonisul: Preotul: C4 Tu esti nidejdea si intarirea poporului Tau $i Tie slava indltm Impreund cu Unul Nascut Fiul Tau si cu Preasfantul si bunul si de viatd fScdtorul Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. CAntaretul: Amin. Troparul, glas |: Mantuieste, Doamne, poporul Tau, si binecuvinteazi mostenirea Ta. Biruint4 binecredinciosilor crestini asupra celui potrivnic d&ruieste si cu Crucea Ta pazeste pe poporul Tau. Dup3 aceea, preotul stropeste cu apa sfintit drapelul, zicand: Se binecuvinteaza si se sfinteste acest drapel militar intru putere si intarire armatei noastre crestine si spre biruintd asupra tuturor vrajmasilor, prin stropirea cu aceasta ap sfintit8, in numele Tatlui si al Fiului i al $fantului Duh. Cantaretul: Amin. Apoi, preotul, sau autoritatea religioas4 cea mai inalt prezentd, ia drapelul siil di comandantului in man, acesta stnd ingenuncheat, zicandu-i Primeste drapelul acesta care este sfinjit cu cereasc& binecuvantare, spre a fi infricosator si inspaimantator vr3jmasilor. S8-ti dea Domnul har; si cu barbatie sa treci cu el nevatamat prin oastea potrivnicilor, spre slava preasfantului Séu nume: al Tat&lui si al Fiului si al Sfantului Duh. CAntaretul: Amin. Preotul binecuvinteaz3, zicdnd: ,Pace tie", iar comandantul, luand drapelul, i sSrut3. Preotul binecuvinteazi pe toti cei de fat’, zicdnd: Binecuvantarea Domnului sé fie asupra voastra a tuturor! Sa va imbarbatafi si si se Int&reascd inima voastra, si s& n&dajduiti spre Domnul, cd Acesta va birui pe vraimasii vostri. CAntaretul: Amin. Otpustul: Preotul: intelepciune! CAnt&retul: Binecuvinteaza! Preotul: Hristos, Adevératul nostru Dumnezeu, pentru rugaciunile Preacuratei Sale Maici, ale sfintilor, slavitilor si intru tot laudafilor Apostoli, ale Sfantului (N), ocrotitorul ...’, si ale tuturor sfintilor Sai, s ne miluiasca si si ne mantuiascd pe noi, ca un bun si de oameni iubitor”. Cantaretul: Amin. * Pomenirea sfantulul ocrotitor se adapteat’ specficulul categorie! de arm’: Sfantul Mare Mucenic Gheorghe {23 aprile ~ ocrotitorul fortelorterestre; + Sfantul Proroc tie Tesviteanul (20 iulie) - ocrotitoru! fortelor aeriene; + Sfénta Fecioaré Maria, Maiea Domnului (15 august, Adormirea Mai * Otpustul se adapteazé zilel si perioadel liturgice in care se oficiaza slujba, 3 Domnului)-ocrotitoarea fortelor navale. SLUJBA DE TE DEUM SAVARSITA LA PLECAREA / INTOARCEREA DIN MISIUNE Binecuvantarea: Preotul: Slava Sfintei si Celei de o flint si de viatd facdtoarei si nedespartitei Treimi, totdeauna, acum si pururea sin vecil vecilor. CAntaretul: Amin. Rugiiciunea domneasea: Tatl nostru, Care esti in ceruri, sfinteascd-se numele Tau, vie impardtia Ta, faci-se voia Ta, precum in cer, asa si pe pamant. Painea noastra cea de toate zilele di-ne-o nou’ ast&zi, si ne iart& noua greselile noastre precum si noi iert&m gresitilor nostri si nu ne duce pe noi in ispitd, ci ne izb&veste de cel rau. Ecfonisul: Preotul: C4 a Ta este imparatia si puterea si slava: a Tat8lui sia Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. CAntéretul: Amin. Ectenia mare, cu cereri speciale: Preotul: Cu pace, Domnului sd ne rugim. CAntSretul: Doamne miruieste. Preotul: Pentru pacea de sus si pentru mantuirea sufletelor noastre, Domnului si ne rugim. CAnt&retul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru Preafericitul Parintele nostru (N) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane [pentru (inalt) Preasfintitul (Arhi) Episcopul (si Mitropolitul) nostru (N)], pentru cinstita preotime si cea intru Hristos diaconime, pentru tot clerul si poporul, Domnului sa ne rugam. CAntaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru binecredinciosu! popor roman de pretutindeni, pentru conducatorii tari noastre, pentru mai marii oragelor si satelor si pentru iubitoarea de Hristos armat&, Domnului s8 ne rugim. CAntdretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru ca s& primeasca cu milostivire, in sfantul, cel mai presus de ceruri si duhovnicescul Sdu Jertfelnic multumirea gi rugdciunea noastraé de acum, a nevrednicilor Sai robi, si cu indurare 4 ne miluiasca pe noi, Domnului si ne rugam. Cantaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pentru ca s8 izbaveasca Sfanta Sa Bisericd, pe robii Sai [militari romani (ce pleaca) intorsi (in) din misiune]* si pe noi, de tot necazul, mania, primejdia si nevoia, si de toti vrajmasii vazuti si nevazuti, si cu sanatate intru lungime de zile, in pace si * sau absolventi ai (unit&tii militare de inv8timant), pentru ceremonialul de absolvire al unei institutii militare de iavagimant 1 cu ocrotirea sfintilor Sai ingeri, totdeauna s&-i pazeasc’ pe credinciosii Sai robi, Domnului si ne rugim. CAntaretul: Doamne miluieste. Preotul: Pe Preasfanta, curata, preabinecuvantata, slavita Stépana noastri, de Dumnezeu Nascitoarea si pururea Fecioara Maria, cu toti sfintli sé. 0 pomenim. CAntaretul: Preasfanta Nascétoare de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Preotul: Pe noi tnsine si unii pe altii si toata viata noastra lui Hristos Dumnezeu si o dam. CAntéretul: Tie Doamne. Ecfonisul: Preotul: C4 Jie se cuvine toata slava, cinstea si Inchinaciunea, Tatalui si Fiului si sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Cantaretul: Amin. Citirea Evangheliei: Preotul: intelepciune! Drepti! 4 ascultm Sfanta Evanghelie! Pace tuturor! CAntdretul: Si duhului tau! Preotul: Din Sfanta Evanghelie dupa Sfantul Apostol si Evanghelist Marcu citire (11,22 -26). CAntaretul: Slava Tie, Doamne, slava Tie! Preotul: Sa luém aminte! »Zis-a Domnul catre ucenicii Sai: Aveti credinta in Dumnezeu, caci adevarat va spun vous c& oricine va zice acestui munte: Ridici-te si te arunc’ in marel, si nu se va indoi in inima lui, ci va crede cd ceea ce spune el se va face, fi-va lui orice va zice. De aceea v4 spun vous: Toate cate le cereti cand va rugati, si credeti ce le veti lua si le veti avea. lar cand stati de va rugati, iertati orice aveti impotriva cuiva, pentru ca si Tatdl vostru cel din ceruri si vA ierte voua greselile voastre. Caci dac’ voi nu veti ierta, nici Tatal vostru cel din ceruri nu va va ierta greselile voastre". CAntdretul: Slava Tie, Doamne, slava Tie. Preotul: Domnului sé ne rugém. CAnt3retul: Doamne miluieste. Preotul: Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul indurarilor si a toatd milostivirea, a Carui mil este nemasurata si iubire de oameni adanc neajunsa, la a Ta slavi c&z4nd, cu fric& si cu cutremur, ca niste robi netrebnici, cu umilint& aducem acum multumire bunatatii Tale, pentru binefacerile ce au fost asupra robilor Tai [militari romani (ce pleac’) intorsi (in) din misiune]; si ca pe Domnul si Binefacatorul, Te slavim, iti cantém si Te laudam. $i iarasi cézdnd inaintea Ta, multumim, rugand cu umilintS nemasurata si nespusa Ta milostivire, ca, precum ai binevoit a primi rugaciunile robilor Tai si cu milostivire i-ai invrednicit a li se implini cererile, asa si de acum inainte invredniceste-i a spori in dreapta credint&, in dragostea cea ctre Tine si ctre aproapele, intru toate faptele cele bune si a dobandi ale Tale binefaceri, impreuna cu toti credinciosii Tai. Mantuieste-i de toat& reaua intamplare, druindu-le pace si liniste. Si ne invredniceste pe toti, totdeauna 2 multumire a aduce, cele preabune a grdi si a canta Tie, Celui fra de inceput al Tau Parinte si Preasfantului si bunului si de viata f&c3torului Tau Duh, Dumnezeului Celui slavit intru o flint&: Slava Tie, Dumnezeul nostru, Dat3torul nostru de bine, in vecii vecilor. CAntaretul: Amin. Otpustul: Preotul: intelepciune! CAnt&retul: Binecuvinteaza! Preotul: Hristos, Adevaratul nostru Dumnezeu, pentru rugaciunile Preacuratei Sale Maici, ale sfintilor, slavitilor si intru tot ludatilor Apostoli, ale sfantului (N), ocrotitorul ...’, si ale tuturor sfintilor Sai, s4 ne miluiasca si s& ne mantuiasca pe noi, ca un bun side oameni iubitor’. CAntSretul: Amin ? Pomenirea sfantului ocrotitor se adapteaza specificulul categoriei de arma: Sfantul Mare Mucenic Gheorghe (23 apriie) ~ocrotitorul fortelor trestre; = SfantulProroc ile Tesviteanu! (20 iu) ~ocrotitorulfortelor aeriene; - Sfanta Fecioaré Maria, Maica Domnulul (15 august, Adormirea Maicit Domnului) — ocrotitoarea fortelor rnavele. * Otpustul se adapteazi allel si perioadel liturgice in care se oficlazé slujba. 3 SLUJBA PARASTASULUI PENTRU MILITARI Binecuvantarea: Preotul: Binecuvantat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum si pururea si in vecii vecilor. CAnt&reful: Amin. CAntaretul, pe glasul al 8-lea: Aliluia (de trei ori). Troparul: Cel ce, prin adancul intelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivernisesti si ceea ce este de folos tuturor le daruiesti, Unule Ziditorule, odihneste, Doamne, sufletul adormitului robului Tau, c& spre Tine nadejdea si-a pus, spre Facdtorul si Ziditorul si Dumnezeul nostru. Ectenia: Preotul: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule, dup& mare mila Ta, rugamu-ne Tie, auzi- ne sine miluieste. CAntaretul: Doamne miluieste (intreit). Preotul: fncd ne rugam pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu (N), si pentru ca sd ise ierte lui toata greseala cea de voie si cea de voie. Cantaretul: Doamne miluieste (intreit). Preotul: Ca Domnul Dumnezeu sé aseze sufletul lui unde dreptii se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, imparatia cerurilor si iertarea pacatelor lui, de la Hristos, impdratul cel far de moarte si Dumnezeul nostru, si cerem. Domnului sa ne rugém. CAntaretul: D3 Doamne. Doamne miluieste. Rugi ine: Preotul: Dumnezeul duhurilor si a tot trupul, Care ai clcat moartea si pe diavol |-ai surpat si ai daruit viata lumii Tale, insuti, Doamne, odihneste sufletul adormitului robului Tau (N), in loc luminat, tn loc cu verdeat’, in loc de odihn’, de unde au fugit toata durerea, intristarea si suspinul. Si orice greseala a sévarsit el cu cuvantul, cu fapta sau cu gandul, ca un Dumnezeu bun si iubitor de oameni, iarté-i. Ca nu este om care sé fie viu si sé nu greseasc; numai Tu singur esti fara de pacat, dreptatea Ta este dreptate in veac si cuvantul Tau este adevarul. Preotul: Ca Tu esti invierea si viata si odihna adormitului robului Tau (N), Hristoase Dumnezeul nostru, si Tie slava inaltm, impreuna si Celui faré de inceput al Tau Parinte si Preasfantului si bunulul si de viatd facStorului Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. CAntaretul: Amin. Condacul, glasul al 8-lea: Cantdretul: Cu sfintii odihneste, Hristoase, sufletul adormitului robului Tau, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin, ci viata fara de sfarsit (o data). Preotul: Domnului sé ne rugam: Cant&retul: Doamne miluieste. Rugiciune; Preotul: ,Stapane Mult-milostive, Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Care ai dat sfintilor Tai Ucenici si Apostoli cheile imparatiei cerurilor, iar dupa sfanta Tnvierea Ta cea de a treia zi, cu harul Tau, le-ai daruit puterea de a lega si dezlega pacatele oamenilor, ca sa fie legate si tn cer cate de dansii pe pamént s-au legat si, tot asa, s4 fie dezlegate si in cer cdte de dansii pe pamant s-au dezlegat; Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai invrednicit si pe noi, smeritii si nevrednicii Tai robi, s4 fim mostenitori ai aceluiasi preasfant dar si har, ca si noi, de asemenea, si legim si s& dezlegim cele ce se intémpla in poporul Tau; insuti, preabunule mparate, prin mine, smeritul i nevrednicul Tau slujitor, iartS robului Tau (N), orice a gresit ca un om in aceasta viata; si-i iarta lui toate cate a pacatuit cu cuvantul, cu fapta sau cu gandul, dezlegandu-| si de legatura pusé in orice chip asupra lui, cu care el insusi, din manie sau din alta pricina, s-a legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta, prin invidia si prin lucrarea diavolului. Binevoieste, preabunule si mult-indurate, ca sufletul lui si se ageze cu sfintii, care din veac au bineplacut Tie, iar trupul s& se dea firii celei zidite de Tine. Ca binecuvantat s/ preaslavit esti in vecii vecilor. CAntaretul: Amin. Otpustu Preotul: intelepciune! Cantaretul: Binecuvinteaza! Preotul: Cel ca a inviat din morti, Hristos, Adevaratul nostru Dumnezeu, pentru rugaciunile Preacuratei Sale Maici, ale sfintilor, slavitilor si intru tot laudatilor Apostoli, ale Cuviosilor si de Dumnezeu purtétorilor Parinti ai nostri, ale Sfantului si Dreptului Lazar, cel inviat a patra zi din morti, si ale tuturor sfintilor, sufletul adormitului robului Sau (N) cel mutat de la noi, in corturile dreptilor s8-1 ageze, in sAnurile lui Avraam s&-I odihneascd, cu dreptii s8-| numere si s& ne miluiasc’ pe noi, ca un bun side oameni iubitor. CAntaretul: Amin. Preotul: intru fericit’ adormire, vesnic& odihnd di, Doamne, sufletului adormitului robului Tau (N) si-if3 lui vegnic& pomenire. CAntaretul: Vesnicd pomenire (de trei ori). 2 Notd: 1. La Ziua Eroilor (indltarea Domnului), la Ziua National’ (1 Decembrie), la Ziua Armatei (25 Octombrie) si la comemorarile celor c&zuti la Revolutia din 1989 se foloseste urmatoarea formula de pomenire: a: pe tofi eroil, ostasi si luptitori romani din toate timpurile si din toate locurile”. 2. La slujba de repatriere a militarilor decedati in teatrul de operatii, dupa pomenirea numelui se adauga: ,cazut la datorie". 3. Otpustul se adapteaza zilei si perioadei liturgice in care se oficiaza slujba.