Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Adresa postala: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr.13, bl C2,Sc.1, Et.VI, Localitatea: Brasov, Cod postal:

500090, Romania, Punct(e) de contact: www.e-licitatie.ro-procedura se desfasoara online in SEAP, Tel. +40 268547688, Email: licitatii.bv@andnet.ro, Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Constructii si amenajari teritoriale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

Fisa de date

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

“Intocmire documentatie tehnica faza PT,DE si obtinere AC pentru amenajare a 12 amplasamente de control ale vehiculelor cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise '' – DRDP Brasov

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

Locul principal de prestare: Sectoare de drum din administrarea DRDP BRASOV

Codul NUTS: RO122 - Brasov

II.1.3)

Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

“Intocmire documentatie tehnica faza PT,DE si obtinere AC pentru amenajare a 12 amplasamente de control ale vehiculelor cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise''- DRDP Brasov

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Obiectivul contractului este reprezentat de prestarea de ,,Intocmire documentatie tehnica faza PT,DE si obtinere AC pentru amenajare a 12 amplasamente de control ale vehiculelor cu depasiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise'' servicii conform cerintelor din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 49,995.96 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

950.00 lei GP se constituie in conf cu preved art.36 din HG395/2016,prin:virament bancar in contul RO35RNCB0053048596310001 LEI BCR Brasov sau printr-un instr.de garantare emis în cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asig.,care nu se afla în sit. speciale privind autoriz.ori supravegherea,în cond.legii, sau prin dep. la casieria autorit.în cuantumul si pt perioada revazuta în docum.de atrib. Se recomanda utiliz. Form.19.Per. de valab.a GP este de 60 de zile de la data limita de primire a ofertelor.GP trebuie sa fie irevocabila.Instr.de garant.trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat,respectiv la prima cerere a benefic.,pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa pers.garantate,si se prezinta A.C.în original,cel mai târziu la data si ora-limita de depun.a ofertelor.În cazul in care ofert. este o asoc. de operat ec.si GP a fost constit. prin instr.de garantare,GP trebuie constit. în numele asoc.si sa mention. ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de op.ec.Poate fi depusa de unul sau mai multi op.ec.din cadrul asoc.GP emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata .GP poate fi eliberata in numele ofertantului si in alta valuta. Echivalenta pt o GP depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Nota 1:La proced. online,dovada constituirii GP se va posta oblig. in SEAP(scanata si semnata cu semnatura electron.extinsa)si va fi prezentata in original la sediul A.C.(DRDP Brasov) de catre toti op.ec.pana la data limita de depunere a ofertelor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Fisa de date

Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia autoritatii contractante o garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului acceptata fara TVA, Garantia de buna executie se va constitui, conform art. 39 si art.40 din HG 395/2016. Modul de restituire a garantiei de buna executie: conform art. 42 din H.G. nr. 395/2016. Ofertantul va mentiona modul in care isi va constitu garantia de buna executie in cadrul Formularului nr. 26 Declaratie privind modul de constituire a garantiei de buna executie.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Venituri proprii pentru cheltuieli de exploatare

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de

servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor

de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

d) ) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Legea 98/2016.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1. Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

2. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

3. Declaratia privind neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;

NOTA: Ofertantii( lider, asociat) , tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Director Regional Ing. Adriana Nicula; Director Economic si Comercial Ec. Nicoleta Zaharia Dinu, Serviciu Juridic Cons.Jur. Sanda Anghel; Sef Serviciu Achizitii publice si Asigurarea Transparentei Ing. Mihaela Vaduva; Sef Serviciu Roviniete si ACI Ing. Valentin -Ion Gaftoneanu.

4. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local- in

original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, care sa prezinte lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

5. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul

general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice)- in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”,care sa prezinte lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

6. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 7.Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Initial, se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator,dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196 alin. (2) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator si subcontractanti. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii (cum ar fi: declaratii pe proprie raspundere, conform formulare, certificate care atesta lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, precum si orice alte documente edificatoare, dupa caz) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Fisa de date

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator). Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data solicitarii certificatului respectiv- in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii privind subcontractantii În cazul în care un ofertant subcontracteaza parti din contract si este declarat câstigator, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta contractul încheiat între ofertant si subcontractant si care se constituie anexa la contractul de achizitie. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului de achizitie publica se poate face numai cu aprobarea autoritatii contractante,fara a se modifica propunerea tehnica sau financiara

Completarea DUAE în conformitate cu Notificarea nr.240/2016.Documentele solicitate in sustinerea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la acestia

Experienta similara: Cerinta 1 :

-

ani, servicii de natura si complexitate similara/comparabila cu prestarea de servicii care fac obiectul contractului pana la data limita de depunere a ofertelor (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in invitatia de participare publicata initial). In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic , semnat cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau subcontractant sau tertul sustinator,dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196 alin. (2) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, documente justificative actualizate ( care se vor depune in SEAP cu semnatura electronica extinsa), din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv valori, perioada si locul de prestare. Persoanele juridice straine vor prezenta si traducerea autorizata. În cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere , care va trebui legalizat de asocierea câstigatoare înainte de semnarea contractului, în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani, servicii

de natura si complexitate similara/comparabila cu prestarea de servicii care fac obiectul contractului pana la data limita de depunere a ofertelor (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in invitatia de participare publicata initial). In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic , semnat cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e- licitatie.ro ).

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau subcontractant sau tertul sustinator,dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196 alin. (2) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, documente justificative actualizate ( care se vor depune in SEAP cu semnatura electronica extinsa), din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv valori, perioada si locul de prestare. Persoanele juridice straine vor prezenta si traducerea autorizata. În cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere , care va trebui legalizat de asocierea câstigatoare înainte de semnarea contractului, în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.

-

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Fisa de date

Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei cu specificatiile tehnice prevazute în cadrul Caietului de sarcini. Pentru eventuale neclaritati si omisiuni sesizate cu privire la caietul de sarcini, ofertantii au dreptul de a solicita clarificari numai anterior datei limita de depunere a ofertelor, in conditiile descrise in prezenta documentatie de atribuire, cu mentiunea ca ulterior adjudecarii contractului vor fi retinute ca fiind opozabile autoritatii contractante numai circumstantele neprevizibile (imposibil de prevazut), in conditiile legii. Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privinta documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei în vigoare poate conduce la respingerea ofertei. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea sau echivalent. Ofertantul va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt confidentiale . Propunerea Tehnica trebuie sa respecte specificatiile precizate în Caietul de Sarcini din Documentatia de Atribuire si sa contina si urmatoarele documente: Ofertantul si subcontractantul va prezenta, conform art. 55 alin. (2) din Legea 98/2016: • "Declaratie pe propria raspundere privind reglementarile obligatorii în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale în aceste domenii". In conformitate cu art. 51 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare, la protectia mediului si la regulile obligatorii privind conditiile de munca si de protectia muncii sunt: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului; Agentia Nationala de Administrare Fiscala; Ministerul Finantelor Publice; Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice; Inspectia Muncii si Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru protectia Muncii. Alte documente considerate relevante în procesul de evaluare a propunerii tehnice. Nota 1: Ofertantul are obligatia de a întocmi un Opis al documentelor incluse în Propunerea Tehnica. Evaluarea Propunerii Tehnice. Propunerea Tehnica trebuie sa corespunda cerintelor prevazute în Caietul de Sarcini. Oferta este considerata neconforma daca nu satisface în mod corespunzator cerintele Caietului de Sarcini.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Fisa de date

A)Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire. In cadrul propunerii financiare se vor prezenta: Nota: Acest Formular de Depunere a Ofertei ( F25) include si urmatoarele anexe: Anexa nr. 1: Centralizatorul valoric Anexa A si B - DECLARATIA(IILE) OFERTANTULUI; Ofertantul are obligatia de a exprima pretul total ofertat pentru prestarea serviciilor in RON fara TVA (taxa pe valoarea adaugata va fi evidentiata distinct) calculata cu 2 zecimale. Acesta este pretul care se va citi in cadrul sedintei de deschidere. Preturile unitare vor fi ferme in lei si nu se vor modifica pe toata perioada contractului.

- Nu se poate oferi un discount de catre ofertant.

- Pretul ofertei din Formularul de Oferta trebuie sa acopere serviciile descrise în Documentele Ofertei. Nici o plata nu va fi facuta pentru articolele pentru care nu s-a pus pret unitar.

- Oferta financiara (fara TVA) va fi evaluata luându-se în considerare pretul total. Platile în baza acestui contract vor fi efectuate în lei, asa cum este specificat în Fisa de date a achizitiei si asa cum este stabilit în Contractul din Documentatia de atribuire. Toata corespondenta legata de plati, incluzand facturi, certificate de plata trebuie trimise Autoritatii Contractante in limba Romana. La intocmirea pretului se vor respecta coeficientii de recapitulatie conform prevederilor legale in vigoare la data depunerii ofertei.Nu se accepta oferte alternative. Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana împuternicita legal de catre acesta. NOTA: eventualele neconcordante aferente documentatiei si nesesizate beneficiarului, pe parcursul ofertarii, nu scutesc ofertantul de prestarea serviciilor conform documentatiei, chiar daca acesta nu a previzionat-o (nu a fost bugetata) si pe cheltuiala proprie. Orice alt document al propunerii financiare se va prezenta corespunzator astfel încât acesta sa furnizeze toate informatiile cu privire la

preturile si tarifele respective (exprimate în Lei, fara TVA) precum si la alte conditii financiare si comerciale solicitate astfel încât aceasta sa asigure prestarea/executia/furnizarea a întregilor cantitati de servicii/lucrari/produse solicitate prin caietul de sarcini. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului cu mentiunea ca nu se accepta depasirea valorii estimate. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate de astfel de motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între partile contractante. B) Ofertantii isi vor pregati propunerea financiara tinand cont de urmatoarele : Ofertantul trebuie sa incarce oferta financiara criptata in SEAP si salvata. Orice alte documente privind oferta financiara si/sau justificarea acesteia se incarca in SEAP sub semnatura electronica extinsa, in campul din SEAP destinat Ofertei financiare. Note:

- Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea financiara;

- Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii financiare.

Prezentarea ofertei se va face in urmatoarele conditii:adresa la care se depune oferta: in SEAP-www.e-licitatie.ro Ofertele financiare se depun in SEAP si se decripteaza (deschid) in SEAP-www.e-licitatie.ro conform calendarului procedurii de atribuire. Toate documentele / ofertele vor fi semnate electronic conform prevederilor legale. Ofertantii participanti la procedura vor elabora propunerea financiara astfel: -Pretul ofertei(fara TVA)se va exprima in lei , va ramane neschimbat pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Daca in urma evaluarii ofertelor doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul I , atunci autoritatea contractanta va solicita numai acestor ofertanti reincarcarea in SEAP a unei noi propuneri financiare.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

În conformitate cu prevederile art. 123 din Hotarârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi?ie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Operatorul economic depune oferta, DUAE, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice. Ofertantul are obligatia de a transmite oferta si DUAE în format electronic si numai pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare simplificat. Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale, în conditiile legii si încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata în original la sediul autoritatii contractante DRDP Brasov, B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, Sc. 1, Et. VIII -Secretariat) cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Ofertele care sunt însotite de garantia de participare care nu este în cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitata în Documentatia de Atribuire vor fi respinse. Eventualele neconcordante cu privire îndeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare, de la data - limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate. Toate documentele prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba decât romana, vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora. In interpretarea ofertei, limba romana va prevala. Ofertantul are obligatia de a transmite oferta si DUAE in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare simplificat, cf. Art. 60 si 61 alin. (1) din HG 395/2016 Ofertantii au obligatia de a transmite propunerea tehnica si oferta financiara impreuna cu DUAE in format electronic si numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare simplificat. Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat. Pe lânga propunerea tehnica, propunerea financiara, DUAE, se va depune documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare . Fisierele încarcate trebuie semnate cu semnatura electronica; Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semneaza corespunzator. DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Fisa de date

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Doc, clarificari si decizii din cadrul invitatiei de participare, AC urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e- licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Op. ec. vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, cf Legii 455/2001. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: În cazul în care, ofertele clasate pe primul loc prezinta preturi egale, atunci se va solicita ofertantilor clasati pe locul I o noua propunere financiara. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Modalitatea in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati:

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.8 din Legea

nr.101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CNAIR SA - DRDP Brasov - Serviciul Juridic

Adresa postala: Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Tel. +40 268547688, Email:

juridic.bv@andnet.ro, Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro.