Sunteți pe pagina 1din 10

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Adresa postala: Calea Plevnei 147-149, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060204, Romania, Punct(e) de contact: Bd. Regiei nr. 6-8 sector 6,
Tel. +40 0213180144, In atentia: Iulian Gheorghe, Email: achizitiips6@yahoo.com, Fax: +40 0213180143, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.elicitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-01-2017 11:00

Pagina 1/10

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Executie lucrari Reabilitare sistem rutier Aleea Dumbravita, Aleea Compozitorilor, str. Pascani, str. Lunca Siretului, aleea Cumintenia
Pamantului intre nr. 8 - 10, Sector 6 Bucuresti

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Sector 6
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Executie lucrari Reabilitare sistem rutier Aleea Dumbravita, Aleea Compozitorilor, str. Pascani, str. Lunca Siretului, aleea Cumintenia
Pamantului intre nr. 8 - 10, Sector 6 Bucuresti, la nivel de:
Excavare pana la adancimea de fundare;
Asternerea de strat de fundatie din balast;
Asternerea unui strat de piatra sparta;
Montarea bordurilor din beton;
Realizarea stratului de mixtura asfaltica;
Realizarea stratului de beton asfaltic.
Ridicare la cota guri de scurgere,capace,camine etc
Siguranta circulatiei .

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233121-3 Lucrari de constructii de drumuri principale (Rev.2)
45233330-1 Lucrari de fundatie pentru drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari Reabilitare sistem rutier Aleea Dumbravita, Aleea Compozitorilor, str. Pascani, str. Lunca Siretului, aleea Cumintenia
Pamantului intre nr. 8 - 10, Sector 6 Bucuresti
Valoarea estimata fara TVA: 6,465,896.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


6 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da
Pretul contractului ramne ferm pe toata durata contractului, cu exceptia cazului cnd ajustarea se va face avnd la baza modificarile
legislative, modificarile normelor tehnice sau pentru ca au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta n cresterea/diminuarea costurilor pe baza
carora s-a fundamentat pretul contractului, in conformitate cu prevederile art. 28 din HG. nr. 395/2016

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-01-2017 11:00

Pagina 2/10

Fisa de date
Garantiei de participare in lei de pana la 1% din valoarea estimata fara TVA, pentru fiecare lot dupa cum urmeaza:
- pentru Lot I, valoarea garantiei de participare este de 14.000 LEI
- pentru Lot II, valoarea garantiei de participare este de 18.000 LEI
- pentru Lot III, valoarea garantiei de participare este de 6.000 LEI
- pentru Lot IV, valoarea garantiei de participare este de 21.000 LEI
- pentru Lot V, valoarea garantiei de participare este de 4.500 LEI
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la termenul
limita de primire a ofertelor).
Garantia de participare se va incarca in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. Se va constitui prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara ori de catre o societate de asigurari, care nu se afla in situatii
speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din H.G. nr. 395/ 2016.
In cazul in care instrumentul de garantare va fi emis de catre o societate bancara, modul de constituire a garantiei de participare va fi
Scrisoare de Garantie pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Formular nr. 11, cu posibilitatea
preluarii acestuia si in cazul emiterii instrumentului de garantare de catre o societate de asigurari. In acest caz, se va depune si dovada
achitarii primei de asigurare.
Ofertantul va avea posibilitatea de a constitui garantia de participare si prin virament bancar, in cuantum de pana la 1% din valoarea
estimata a contractului de achizitie publica.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Garantia de buna executie n cuantum de 10% din valoarea contractului fara T.V.A.. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5
zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica.
Modalitatii de constituire:
- instrument de garantare
- virament bancar
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (suma initiala nu mai mica de 0,5% din pretul contractului fara TVA).

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Bugetul Local al Sectorului 6

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
a) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
b) Hotarrea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
c) Ordonanta de urgenta nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-01-2017 11:00

Pagina 3/10

Fisa de date
Cerinta nr. 1 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Justificare: In conformitate cu prevederile art. 164 ,165,167 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta are obligatia de a exclude de la
procedura orice operator economic aflat intr-una din situatiile de mai sus.
Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE. Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul,subcontractanti, asociatii clasati pe locul I n
clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
1) Persoanele juridice romane
a) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
b) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la
momentul prezentarii acestora;
c) Certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la
momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta Certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor
si contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata;
d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
e) alte documente edificatoare dupa caz.
2) Persoanele juridice straine
Pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria
raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care
are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Nota.Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.
In vederea completarii DUAE se va accesa linkul ttps://ec.europa.eu/growth/tools-databases /espd/filter Sectiunea General-Documente
Cerinta nr. 2
Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese).
Justificare: In conformitate cu prevederile art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016 autoritatea contractanta are obligatia de a exclude
de la procedura orice operator economic aflat intr-una din situatiile de mai sus
Modalitatea de indeplinire. Se va completa DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant , asociat, subcontractant, tert
sustinatori) : 1) Formularul nr. 1-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese).Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: Mutu Gabriel Primarul, Tomescu Constantin - Viceprimar, Spiridon Demirel-Secretar, Manolache Doru-Director Executiv Directia Economica, Gheorhe
Iulian - Director General Directia Investitii, Leontescu Ana Daniela -Sef Serviciu Juridic si Contencios Administrativ, Vigheciu Adrian Nicolae
- Administrator Public, Solomon Violeta Viorica-Sef Serviciu Managementul Proiectelor, Iscoviciu Lucian-Sef Serviciu Derulari Contracte,
Stan Marilena Claudia -Sef Serviciul Achizitii Publice, Consilieri Locali: Berceanu Octavian Alexandru, Bordei Niculae, Butacu SimonaValentina, Danes Mihai, Enache Adrian -Nicolae, Fasie Mariana Camelia, Iacob Emanuel, Frumuselu Constantin Mugurel, Gaspar
Florentina, Ciontu Gheorghe, Luchian Florin, Mitran Georgeta, Nae Valentin Marian, Pana Traian, Petcu Sorin, Puscas Ionel, Radu Elena,
Sima Mihaela, Simion Adrian, Stan Robert, Stan Gabriela, Surulescu Aurelia, Tudose Catalin, Ungureanu Marius Ionel, Coscodaru IulianMihai, Al Tawayah Angelica.
Nota:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru subcontractanti, asociati, terti sustinatori) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila.
2. Nedepunerea angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau
dupa caz, a acordului de subcontractare, de asociere odata cu DUAE si oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici care depun oferta trebuie sa faca dovada unei forme de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta. Din
documentul respectiv trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare
a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Justificare: Aceasta cerinta s-a stabilit n conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
Modalitatea de indeplinire Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti /tert sustinator; La solicitarea autoritatii
contractante se vor prezenta ca documente justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:
a) Persoanele juridice romane
1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul
constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.
Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre
ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica
extinsa.
b) Persoanele juridice straine
Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data
prezentarii,care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica /juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale
din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate
include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.
Nota.
In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea
nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din
contract pe care o realizeaza.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-01-2017 11:00

Pagina 4/10

Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.Experienta similara
Prezentarea unei liste a lucrarilor realizate n cursul unei perioade care
acopera cel mult ultimii 5 ani,in valoare cumulata de cel putin:
- minim 1.420.000,00 lei fara TVA pentru operatorii economici care depun
oferta pentru LOT I;
- minim 1.800.000,00 lei fara TVA pentru operatorii economici care depun
oferta pentru LOT II;
- minim 630.000,00 lei fara TVA pentru operatorii economici care depun
oferta pentru LOT III.
- minim 2.100.000,00 lei fara TVA pentru operatorii economici care depun
oferta pentru LOT IV
- minim 450.000,00 lei fara TVA pentru operatorii economici care depun
oferta pentru LOT V,la nivelul inui contract sau mai multe contracte, insotite
de ceretificate de buna executie pentru lucrari similare celor solicitate prin
caetul de sarcini.
Prin lucrari similare se inteleg lucrari asemanatoare de tipul/natura si
complexitatea, cat si din punct de vedere al rezultatului sau functionalitatii
urmarite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achizitiei, ai
caror beneficiari sunt autoritati contractante sau clienti privati.Se vor lua in
considerare si contracte avand ca obiect lucrari similare, semnate /
incheiate/incepute chiar si inainte de perioada specificata, dar derulate in
aceasta perioada, din care sa reiasa ca respectivele lucrari au fost duse la
bun sfarsit. Nu se iau in considerare contractele aflate in derulare si
nereceptionate deloc la data limita de depunere a ofertelor, in schimb se
accepta lucrarile receptionate partial la aceasta data, cu conditia ca
specificul contractului prezentat, sa permita elaborarea unui livrabil care sa
poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent si cu mentiunea ca
sfarsitul executarii lucrarilor pentru o investitie nu presupune expirarea
perioadei de garantie. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul legal de a
verifica informatiile direct la beneficiarii finali ai lucrarilor prezentate .
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta va putea fi indeplinita si prin cumul.
In cazul in care sustinerea tertului vizeaza resurse netransferabile,
angajametul ferm prezentat trebuie sa garanteze autoritatii contractante
indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul
intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, scop in care tertul
sustinator va depune documente din care sa rezulte propria experienta
similara.

- Se va completa DUAE de catre ofertant.


- La completarea DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi:
numarul si data contractului invocat drept experienta similara,
valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie,
precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost
responsabil;
- La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca
documente justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I
n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor, urmatoarele:
Se vor prezenta certificate de buna executie pentru lucrari
similare cu cele care fac obiectul contractului, respectiv lucrari
de constructii si sau modernizari si/sau reabilitari si/sau lucrari
de intretinere periodica si/sau reparatii curente de drumuri
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu
trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea sa din
procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 si 167
din Legea 98/2016. Tertul sustinator va depune odata cu DUAE
angajamentul de sustinere la care va anexa documente din care
sa rezulte modul efectiv in care se va realiza sustinerea.
In cazul subcontractarii se va prezenta acordul de
subcontractare in care va fi precizata clar partea/partile din
contract care va fi executata de catre subcontractant.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-01-2017 11:00

Pagina 5/10

Fisa de date
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietele de sarcini, memoriile
tehnice, etc. (Documentatia tehnica). Se vor prezenta formularele:
1) Formularul F1-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv.
2) Formularul F2-Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte.
3) Se vor completa Formularele F3 - Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari.
4) F4 - Liste cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier),
5) Extrasele de resurse rezultate din completarea listelor de cantitati intr-un program specializat:
C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale;
C7 - cuprinzand consumurile cu mana de lucru;
C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii;
C9 - Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Se va prezenta Formularul nr. 6 - Graficul fizic de executie a lucrarii pe saptamani, luni pe categorii de lucrari, pe etape si subetape, cu
mentionarea fiecarei activitati si sub activitati, inclusiv activitatea de organizare de santier; Se va prezenta si un grafic de executie detaliat,de
tip Gantt, esalonat pe luni, saptamni, cu mentionarea fiecarei activitati/sub activitati, inclusiv activitatea de organizare de santier, de unde
trebuie sa rezulte durata de mobilizare si durata efectiva de realizare a obiectivului de investitii.Toti ofertanti vor utiliza ca data de startap
data de 15 martie 2017, fiind considerata data de incepere a lucrarilor.
Atentie !
Toate formularele solicitate mai sus vor fi prezentate ca rezultate in urma rularii antemasuratorilor in propriul program de devize, FARA
VALORI, din care sa se poata verifica cu usurinta doar corespondenta cu proiectul tehnic.
Informatiile cu privire la formularele/documentele solicitate se regasesc in legislatia nationala - Ordinul MDLPL nr.863/2008.
Ofertantii au obligatia de a preciza in oferta tehnica faptul ca au tinut cont de obligatiile privind protectia muncii conform precizarilor art. 51
alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari.
Se va completa in acest sens Formularul nr. 7 - Declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de mediu, social si al
relatiilor de munca.
De asemenea ofertantii vor indica in cuprinsul propunerii tehnice, care informatii sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept
de proprietate intelectuala, daca este cazul. Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in documentatia
de atribuire.
Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca ofertantul a inteles corect cerintele si specificatiile tehnice astfel incat:
- sa demonstreze ca solutia tehnica pe care o va adopta la executie, va indeplini intrutotul aceste cerinte;
- sa demonstreze ca in cazul atribuirii contractului, ofertantul dispune de resurse materiale, financiare si umane, suficiente pentru a asigura
executia lucrarilor cu respectarea tuturor STAS-urilor, normativelor si prevederilor legislative nationale in vigoare, in termenele si bugetele
impuse;
- sa furnizeze informatii despre managementul tuturor resurselor alocate (umane, instalatii/echipamente/utilaje, mijloace de transport,
sursele de aprovizionare cu materiale) si al timpului de executie pe fiecare activitate in parte; Prezentarea modalitatii de asigurare a
accesului la specialistii necesari si obligatorii n vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse n obiectul contractului, n conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.
- sa prezinte informatii despre managementul deseurilor inerte, calitatea executiei, protectia mediului;
- sa descrie detaliat organizarea, metodologia (proces tehnologic) si planul de lucru conceput pentru realizarea contractului si prezentarea
unei organizari a lucrarilor pe timp de noapte;
- perioada de garantie a lucrarii, impreuna cu actiunile/interventiile/resurse/termene prevazute in aceasta perioada.
- toate celelalte informatii de interes ce reies din caietul de sarcini, asa incat sa se concretizeze intr-un mod clar indeplinirea cerintelor
contractului.
- sa prezinte Programul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiect
al ofertei, avizat de specialisti sau de organisme abilitate in acest sens, programul calitatii trebuie sa cuprinda:
a) descrierea sistemului calitatii, aplicat la lucrare;
b) listele procedurilor tehnice de executie pentru toate categoriile de lucrari:
c) prezentarea detaliata procedurilor tehnice de executie (PTE), pentru fiecare tip de lucrare care se va aplica in executia obiectivului. Se vor
atasa numai procedurile tehnice de executie (PTE) aferente lucrarilor de executie ale prezentei investitii. O prezentare detaliata a acestora
trebuie sa contina informatii despre sursa/sursele de materiale ce vor fii puse in opera, detalii privind transportul acestora de la locul de
aprovizionare la locul punerii in opera,documente suport pentru dovedirea calitatii acestora, tipurile de utilaje/echipamente folosite pentru
realizarea lucrarilor, echipele de personal muncitor utilizate, demonstreaza experienta anterioara in aplicarea tehnologiilor in mod curent in
activitatea de executie a lucrarilor de natura si complexitatea impusa.
d) planul de control al calitatii, verificarii si incercarii;
e) planul cu masurile privind protectia mediului (insotit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse);
Secventierea, derularea n timp, durata testelor, cu evidentierea clara a a ctivitatilor incluse n procesele de asigurare respectiv de control al
calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului;
Se vor prezenta Contract lucrari (clauzele contractuale obligatorii), completate si semnate. Insusirea clauzelor contractuale reprezinta
conditie de acceptare a ofertei. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului contractuale obligatorii se vor formula in scris sub
forma de clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertei, tinand cont si de termenul de raspuns la clarificari. Amendamentele
solicitate dupa deschiderea ofertelor nu vor fi acceptate.
In cazul asocierii sau subcontractarii, propunerea tehnica va cuprinde modul de impartire a sarcinilor intre operatorii economici implicati,
precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale si umane utilizate.
In conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016, ofertantii sunt obligati sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-01-2017 11:00

Pagina 6/10

Fisa de date

de obligatiile legale in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.


Se va prezenta Formularul nr. 7 - Declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de mediu, social si al relatiilor de munca.
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, conform
prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016.
Referitor la respectarea obligatiilor privind protectia mediului, informatii detaliate privind legislatia nationala se pot obtine de la Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor sau de pe site-ul http://www.mmediu.ro/.
Cu privire la relatiile de munca, informatii detaliate privind legislatia nationala, pot fi obtinute de la ITM sau studiind prevederile Legii
319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si HG 300/2006 actualizata privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile.
Ofertantul trebuie sa prezinte obligatoriu Plan de interventie in situatii de urgenta a lucrarilor la particularitatile contractului ce face obiectul
ofertei. Acesta va contine: Masurile care se iau in caz de incendiu, accident, poluare accidentala; Persoanele responsabile pentru aplicarea
masurilor mai sus mentionate; Date de contact pentru institutiile cu autoritate in domeniu: pompieri, salvare, aparare civila, agentia de
mediu.
Ofertantul trebuie sa prezinte obligatoriu Planul de management al riscurilor precum si strategia de diminuare si/sau eliminare a riscurilor pe
care ofertantul o propune pentru indeplinirea contractului. Ofertanul trebuie sa identifice riscurile ce pot sa apara pe parcursul implementarii
investitiei si sa prezinte un plan de management al acestora, pe fiecare actiune/activitate n parte.
Lipsa detaliilor cerute in cadrul prezentarii propunerii tehnice, va avea ca efect respingerea ofertei ca fiind neconforma. Documentele
propunerii tehnice se vor depune in SEAP. Adresa si locul de depunere a propunerii tehnice: www.e-licitatie.ro.
Se va prezenta o declaratia privind durata de executie a lucrarii exprimata in luni, prin care ofertantul se obliga sa execute lucrarea, conform
formularului de oferta si a graficului fizic si valoric de executie a lucrarii. Durata de executie se intinde intre momentul emiterii ordinului de
incepere al lucrarilor si momentul receptiei la terminarea lucrarilor. Durata de executie va fi fundamentata prin graficul de executie anexat.
Nota:
a) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu
corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
b) Propunerea tehnica trebuie sa tina cont de eventualele modificari ale documentatiei de atribuire ca urmare a raspunsurilor la cererile de
clarificari.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Se va completa astfel:
In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din HG 395/2016, oferta financiara va fi criptata obligatoriu in SEAP. Se va prezenta
Formularul nr. 8 Formular de oferta si anexa sa, respectiv:
1) Formularul F1-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv.
2) Formularul F2-Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte.
3) Se vor completa Formularele F3-Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari.
4) F4 - Liste cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier)proprie fiecarui operator economic;
5) Extrasele de resurse rezultate din completarea listelor de cantitati intr-un program specializat:
C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale;
C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru;
C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii;
C9 - Lista cuprinzand consumurile privind transporturile.
6) Formularul 9-Graficul fizic si valoric de executie a lucrarii
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare n contract.
Formularele F1-F4 si C6-C9 sunt obligatorii a fi completate cu preturi unitare si valori, intrucat constituie devizul ofertei si vor fi utilizate
pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate in vederea decontarii. Oferta financiara NU VA CUPRINDE valoarea cheltuielilor diverse si
neprevazute, intrucat aceste cheltuieli calculate ca procent aferent ofertei de lucrari prezentate, conform reglementarilor legale in domeniul
contructiilor, vor putea fi accesate oricand pe timpul derularii contractului, daca acest lucru se va justifica.
Ofertantul va evidentia pretul total ofertat pentru obiectul achizitiei, intocmind un singur formular de oferta.
Pretul total va fi exprimat in lei fara TVA si reprezinta singurul pret relevant, celelalte preturi unitare solicitate fiind in scop de calculare si
verificare a acestuia.
In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. e) din HG 395/2016, ofertele cu pret mai mare decat fondurile disponibilizate, vor fi
respinse ca fiind inacceptabile. Ofertantul va intelege ca sunt incluse in cadrul propunerii financiare costurile legate de protectia mediului
precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor si de asemenea va intelege ca propunerea financiara se va
elabora tinand cont de impactul asupra preturilor prezentate, a evolutiei pietei, a inflatiei, etc., pe intreaga perioada pana la finalizarea
contractului.
Alte precizari:
a) Se va lua in calcul cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare.
b) Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului.
c) In cazul existentei unor erori aritmetice care pot fi clarificate, prin exceptie de la dispozitiile art. 134 alin. (6) din Lege, oferta nu va fi
considerata neconforma in masura in care modificarile operate de ofertant in legatura cu propunerea sa financiara reprezinta erori
aritmetice, respectiv aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii
financiare urmand a fi corectate, implicit alaturi de pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informatiilor care
sunt cunoscute de catre toti participantii, deoarece sunt prevazute in legislatia aplicabila, documentatia de atribuire, si/sau in alte documente
prezentate de ofertant. In cazul in care ofertantul nu este de acord cu indreptarea erorilor aritmetice oferta sa va fi considerata neconforma.
d) O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei initiale in urmatoarele situatii:
1) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni depaseste 1% din pretul total al ofertei;
2) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale legii care
instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice;
3) in urma corectarii respectivei abateri/omisiuni, se constata ca s-ar schimba clasamentul ofertantilor;
4) modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparatie cu oferta initiala;
5) modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in mod clar posibilitatea ca ofertantii sa se abata de
la cerintele exacte ale respectivei documentatii, iar oferta initiala nu a fost in conformitate cu aceste cerinte.
e) viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod
neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror
corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti
participanti la procedura de atribuire.
f) Modalitate de plata: prin virament, in contul din Trezorerie al ofertantului, care va fi indicat in propunerea de contract

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Se accepta numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro
DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea
financiara vor fi transmise in format elctronic/prin mijloace electronice.
Documentele precizate mai sus, respectiv fisirele incarcate in SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului
legal/imputernicit al ofertantului.
Formularul de contract se va depune insotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor
accepta numai in masura in care acestea nu vor fi in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.
Pretul se cripteza, iar documentele ce contin elemente de pret se semneaza corespunzator.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-01-2017 11:00

Pagina 7/10

Fisa de date
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fis
ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa n mod
exclusiv n SEAP la Sectiunea ntrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi
publicate n SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participar simplificat.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor nregistra n SEAP
(www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand n vedere
termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii
ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare n legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile n SEAP
(Sectiunea ntrebari).
Comisia de evaluare va analiza DUAE n corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.
Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al
aspectelor financiare pe care le implica.
Precizari
Comisia de evaluare va stabili oferta cstigatoare prin aplicarea criteriului de atribuire pretul cel mai scazut. n situatia n care doua sau
mai multe oferte prezinta acelasi pret si se gasesc pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita clarificari n SEAP, n vederea
prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (reofertare)
Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati / implicati in procedura se realizeaza prin utilizarea
urmatorului link : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Nota:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru subcontractanti, asociati,tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Nedepunerea angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa
caz, a acordului de subcontractare, de asociere odata cu DUAE si oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conf art.8 din L 101/2016,se dep contest n term de 5 zile

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Bd. Regiei nr. 6-8, sector 6 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060204, Romania, Email: achizitiips6@yahoo.com

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-01-2017 11:00

Pagina 8/10

Fisa de date
LOT NR. 1 DENUMIRE: Reabilitare sistem rutier str. Pascani
1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie lucrari Reabilitare sistem rutier str. Pascani" la nivel de:
Excavare pana la adancimea de fundare;
Asternerea de strat de fundatie din balast;
Asternerea unui strat de piatra sparta;
Montarea bordurilor din beton;
Realizarea stratului de mixtura asfaltica;
Realizarea stratului de beton asfaltic.
Ridicare la cota guri de scurgere,capace,camine etc
Siguranta circulatiei .

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45233121-3 Lucrari de constructii de drumuri principale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Executie lucrari Reabilitare sistem rutier str. Pascani"
Valoarea estimata fara TVA: 1,424,809.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 6 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Valoarea garantiei de participare: 14000.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: Reabilitare sistem rutier aleea Dumbravita


1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie lucrari Reabilitare sistem rutier aleea Dumbravita" la nivel de:
Excavare pana la adancimea de fundare;
Asternerea de strat de fundatie din balast;
Asternerea unui strat de piatra sparta;
Montarea bordurilor din beton;
Realizarea stratului de mixtura asfaltica;
Realizarea stratului de beton asfaltic.
Ridicare la cota guri de scurgere,capace,camine etc
Siguranta circulatiei .

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45233121-3 Lucrari de constructii de drumuri principale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Executie lucrari Reabilitare sistem rutier aleea Dumbravita"
Valoarea estimata fara TVA: 1,804,461.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 6 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Valoarea garantiei de participare: 18000.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: Reabilitare sistem rutier aleea Lunca Siretului


1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie lucrari Reabilitare sistem rutier aleea Lunca Siretului " la nivel de:
Excavare pana la adancimea de fundare;
Asternerea de strat de fundatie din balast;
Asternerea unui strat de piatra sparta;
Montarea bordurilor din beton;
Realizarea stratului de mixtura asfaltica;
Realizarea stratului de beton asfaltic.
Ridicare la cota guri de scurgere,capace,camine etc
Siguranta circulatiei .

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45233121-3 Lucrari de constructii de drumuri principale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Executie lucrari Reabilitare sistem rutier aleea Lunca Siretului "
Valoarea estimata fara TVA: 631,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 6 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Valoarea garantiei de participare: 6000.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-01-2017 11:00

Pagina 9/10

Fisa de date
LOT NR. 4 DENUMIRE: Reabilitare sistem rutier aleea Compozitorilor
1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie lucrari Reabilitare sistem rutier aleea Compozitorilor " la nivel de:
Excavare pana la adancimea de fundare;
Asternerea de strat de fundatie din balast;
Asternerea unui strat de piatra sparta;
Montarea bordurilor din beton;
Realizarea stratului de mixtura asfaltica;
Realizarea stratului de beton asfaltic.
Ridicare la cota guri de scurgere,capace,camine etc
Siguranta circulatiei .

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45233121-3 Lucrari de constructii de drumuri principale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Executie lucrari Reabilitare sistem rutier aleea Compozitorilor "
Valoarea estimata fara TVA: 2,148,828.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 6 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Valoarea garantiei de participare: 21000.00 RON

LOT NR. 5 DENUMIRE: Reabilitare sistem rutier aleea Cumintenia Pamantului nr. 810
1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie lucrari Reabilitare sistem rutier aleea Cumintenia Pamantului nr. 8-10 " la nivel de:
Excavare pana la adancimea de fundare;
Asternerea de strat de fundatie din balast;
Asternerea unui strat de piatra sparta;
Montarea bordurilor din beton;
Realizarea stratului de mixtura asfaltica;
Realizarea stratului de beton asfaltic.
Ridicare la cota guri de scurgere,capace,camine etc
Siguranta circulatiei .

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


45233121-3 Lucrari de constructii de drumuri principale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Executie lucrari Reabilitare sistem rutier aleea Cumintenia Pamantului nr.8-10 "
Valoarea estimata fara TVA: 456,798.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 6 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Valoarea garantiei de participare: 4500.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-01-2017 11:00

Pagina 10/10