Sunteți pe pagina 1din 16

;r

ffi-&W

#; MrNrsrrnul TtN ERETULUI 9t Sronrulut


Anexa I

NORME METODOLOGICE
privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi
pe perioada vacan{elor qcolare

CAPITOLUL

Organizarea taberelor sociale

Art. I

Ministerul Tineretului qi Sportului, prin direcliile judelene pentru sport Ei tineret, respectiv
Direclia pentru Sport gi Tineret a Municipiului Bucureqti organizeazd tabere sociale pentru elevi
pe perioada vacanlei de vard 2016.
(2) Beneficiarii taberelor sociale vor fi in procent de 50% elevi provenili din familii al cdror
venit mediu lunar pe membru de familie este de p6nd la 50Yo din salariul minim brut pe
economie, gi in procent de 50% elevi care benefltciazd, de o mdsurd de protec{ie special[,
instituit6 conform Legii nr. 27212004, privind proteclia gi promovarea drepturilor copilului,
republicatd, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare.
nit. Z in functrie de numdrul de elevi menlionali la art.l alin.(2) din fiecare jude!, Ministerul
Tineretului gi Sportului, denumit in continuare Ministerul, va finanla direcliile judelene pentru
sport Ei tineret, respectiv Direclia pentru Sport gi Tineret a Municipiului Bucureqti, denumite in
continuare Direclii, pentru desfbgurarea taberelor sociale.
Art. 3 Ministerul va comunica Direcliilor locurile Ei bugetele aprobate pentru taberele sociale'
Acestea din urmd vor comunica inspectoratelor gcolare, gcolilor 9i direcliilor generale de
asistenld sociald qi proteclia copilului, faptul cd. organizeazd, tabere sociale qi numdrul de locuri
aprobat pe jude!, respectiv pe Municipiul Bucure;ti.

(l)

Art.4
$colile

centralizeazd dosarele de participare pentru elevii provenili din familii al c6ror venit
mediu lunar pe membru de familie este de pAnd la 50% din salariul minim brut pe economie 9i le

(l)

uiirure la inspectoratele qcolare. Pentru completarea dosarelor, Ecolile pot cere acte
doveditoare referitoare la anchetele sociale, de la primdriile de care aparlin elevii. Inspectoratele
gcolare le avrzeazd, in limita locurilor disponibile, qi le transmit Direcliilor.
(Z; lireclille de asistenld sociald gi protecla copilului centrahzeazd dosarele de participare pentru
elevii care beneficiazd.de o mdsurd de proteclie speciald, instituita conform Legii nr.27212004,
privind protecfia gi promovarea drepturilor copilului, le avize azd., in limita locurilor disponibile
gi le transmit Direcliilor.
(3) Dosarele vor contine:
':
a) cerere tip - conform Anexei 1.1;
b) documentele care atestd faptul cd elevul este provenit din familii al c[ror venit mediu
lunar pe membru de familie este de pdnd la 50% din salariul minim brut pe economie I hotdrdrea
Comisiei pentru proteclia Copilului sau sentin{a judecdtoreascd prin care s-a instituit mdsura de

trimit

,pp

proteclie speciald;

c) adeverinfa care atestd calitatea de elev in inv[fdmdntul de stat qi media la invdldturd din
ultimul an gcolar. Pentru participarealatabdra sociald este obligatorie media l0 la purtare sau
calificativul,,foarte bine".
Art. 5 Direcliile vor centraliza aceste date, vor verifica documenta{iile ataqate gi vor aproba
desfdgurarea taberelor in limita locurilor aprobate gi a bugetului disponibil.
Art. 6 in situalia in care numdrul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decdt
numdrul locurilor aprobate, elevii vor fi selectafi avAnd la bazd urmdtoarele criterii: mediile
generale din ultimul an qcolar incheiat, performanlele sportive ;i performanlele artistice.
Lrt. 7 Localiile in care se vor desfhgura taberele sociale vor fi centrele de agremenll bazele
turistice aflate in adminislrarea Ministerului prin Direcfii. Cazarea se va face in mod obligatoriu

in camere cu maxim 6 locuri.


Art. 8 in cazul in care vor exista mai multe solicithri intr-o anumitd zond a ldrii, iar numdrul de
locuri disponibile in taberele din administrarea Ministerului este insuficient, Direcliile au
posibilitatea sd trimit[ elevii in centrele de agrementl bazele turistice din administrarea
Ministerului in alte zone cafe au centre de agrement cu locuri disponibile.
Art. 9 Prelul unei tabere sociale pe zil persoand trebuie sd respecte prelul din oferta Direcliei
prestatoare de servicii. in funcfie de prelul gasit qi de oferta mai avantajoasd economic, directiile
pot suplimenta numirul de locuri in limitele aceluiaqi buget.
Art. l0 Trimiterile qi rezervdrile se. fac direct de cdtre Direclii, lErd intermediari.
Art. l1 Direcliile care trimit beneficiari in taberele sociale vor incheia un contract cu Direcfiile
in ale clror centre de agrementlbaze turistice se vor desfEqura taberele sociale qi au obligalia ca
in termen de 72 de ore de la contractare, sd transmitd Direcliei Programe qi Tabere pentru Tineret
gi Studenli, centralizarea referitoare la numdrul de elevi care vor beneficia de tab6ri sociali,
conform Anexei 1.2.

CAPITOLUL AL II.LEA
Decontarea taberelor

Art. 12 Direcliile vor trimite la Direclia Programe Ei Tabere pentru Tineret qi Studenli, pdna la
dala de 7 ale lunii pentru luna urmdtoare, solicitdri cu sumele necesare, pentru fiecare ,serie 9i
numdrul de locuri pentru elevii beneficiari de tabere sociale, conform Anexei 1.3. In baza
solicitlrilor, Direclia Programe qi Tabere pentru Tineret Ei Studenli va intocmi un centralizator
referitor la sumele necesare pentru a fi alocate, pe care il va inainta Direcliei Financiar gi
Contabilitate, din cadrul Ministerului, pdnd la data de 10 ale lunii.
Art. 13 Direc{ia Financiar gi Contabilitate va vira cheltuielile referitoare la transportul, cazarea
gi masa elevilor beneficiari de tabere sociale, conform solicitdrilor Direc{iilor. Se va deconta
iransportul prin CFR - clasa aII-a, cu microbuze sau autobuze, atAt pentru elevii beneficiari, cdt
qi pentru cadrele didactice insolitoare.

nrt. tC La sfirgitul fiecdrei serii de tabdrd Direcliile vor transmite, in termen de 5 zile
calendaristice, la Direclia Programe Ei Tabere pentru Tineret Ei Studenli, din cadrul Ministerului,
un raport al taberei, care sb cuprindf,, conform Anexei 1.4, urmdtoarele documente (cu

menliunea conform cu originalul):


a) Tabele nominale cu participanlii, conform Anexei 1.5;
b) Xerocopii ale facturilor aferente taberei, dupd' caz;
c) Xerocopii ale contraclelorl rczervdrilor intre Direclii;
d) Alte documente justificative care stau labaza erniterii facturilor;
e) Evaluarea activitatrilor des{dgurate de participan}i in baza raportului de activitate
intocmit de cadrul didactic insolitor.
Art. 15 Toate documentele aferente desfdqurf,rii taberelor sociale, in original, vor fi pdstrate la
sediul Direcliilor care realizeazd trrmrtert, iar la solicitarea Ministerului vor fi prezentate pentru
verificare.

Art. 16
(1) Ministerul va aloca fondurile necesare organizarii gi desfEqurdrii de tabere sociale citre
Direc{iile car e r ealizeazd trimiterile.
(2) in termen de 3 zile lucrdtoare de la data la care sumele alocate au intrat in contul Direcliilor
acestea au obligalia de a le vira prestatorilor de servicii (Direcfiilor care primesc elevii sociali 9i
prestatorilor de servicii de transport), in vederea stingerii datoriilor.
Art. 17 Direcliile care adminrstreazd centrele de agrementl bazele turistice in cadrul cdrora se
desfbgoard tabere sociale, vor avea obligalia sd asigure o gratuitate destinatd unui cadru didactic
insolitor pentru un grup de 10 beneficiari ai taberelor sociale.

CAPITOLUL AL III-LEA
Dispozi{ii finale
qcolare judelene care au participan{i in taberele sociale, iEi asum[
privire la intocmirea dosarelor beneficiarrlot, avrzarea acestora Ei

Art. 18 $colile qi inspectorale

intreaga responsabilitate cu
transmiterea lor c6tre Direc{ii.
Art. 19 Direcliile de asistenld sociald Ei protecla copilului care au participanli in taberele sociale,
igi asumd intreaga responsabilitate cu privire la intocmirea dosarelor beneficiatrlor, avtzarea
acestora gi transmiterea lor citre Direc{ii.
Art. 20 Participarea altor persoane decAt elevii beneficiari de drept 9i cadrele didactice
insolitoare de grup (1 la 10) este strict interzisS. Intreaga responsabilitate revine Direcliilor in
situaliain care acestea nu respectd listele de participanlravizate de instituliile abilitate prevdzute
la afi. 4, alin.(1) qi (2).
Art. 2l Desfrgurarea taberelor sociale in alte localii sau alte spalii decAt cele prevdzute la
Capitolul I,art.7, este strict interzisd, determinAnd neplata contravalorii serviciilor de cazare 9i
masf,.

Art. 22 Ministerul poate solicita suplimentar documente, in termen de 60 de zile de la frnalizarea


taberelor, iar Direcliile au obligalia de a transmite toate documentele solicitate, pentru verificarea
stadiului organizdiri qi desfbqur-arii taberelor sociale. in cazul in care una dintre Direclii nu
transmite documentele solicitate, sau acestea nu sunt conforme, fapta poate fi consideratd
abatere, iar directorul executiv va rdspunde disciplinar pentru neindeplinirea sarcinilor de
serviciu, in condiliile legii.
Art. 23 Direcliile iqi asumd intreaga responsabilitate in ceea ce priveqte otganizarea,
desfrqurarea Ei decontarea taberelor sociale.
Art.24 Anexele I .1 - I .5 fac parte integrantd din prezenta metodologie.

Anexa

1.1

Domnule Director,

domiciliat(d)

Subsemnatul(a),

in

localitatea

....... in calitate de pdrinte/


B.l./C.1. seria ....., nr. ........................, tel/ email
vd rog sd aprobafi
tutore/ reprezentantlegall insolitor al elevului
pentru acesta, un loc, intr-o tabdrd sociald, in perioada vacanlei gcolare de vard.

Menlionez
invd!6mAnt

cd.

elevul

a avut media generald/

calificativul

Data,

din
calificativul

frecventeazd cursurile
localitatea

gi la

unitalii

de

clasa

purtare media/

............................., in ultimul an gcolar.

Semndtura,

Anexa 1.2

Contractlri / rezew art:

Nr.

Nr.

crt.

copii

Centrrr de agretneltt I baza ttrristicd

Perioada

Nr. qidata
contractului

DIRE,CTOR E,XECUTIV,

Suma

Anexa

1..3

ANTET DIRECTIA

Solicitiri sume necesare desflsuririi taberelor sociale

.., reprezentAnd contravaloarea serviciilor de


Vd rugdm sd ne alocali suma.de
cazare, masf, qi transport, pentru tabdra sociald care se va desftqura in perioada

Nr.
crt.

Nr.
copii

Centru de agrement I baza turisticd

Perioada

TOTAL NECESAR:

DIRECTOR EXECUTIV,

Contravaloare
cazare gi masd

Contravaloare
transport

Anexa 1.4

Raportul taberei

perioada

un numdr de .................... elevi gi ................'....... cadre


didactice insolitoare, gi-au petrecut vacan{a la (men{iona}i centrul de agrement I baza turisticd)
., judetul....
........, localitatea
Elevii provin de la unitatea de invd(dmdntlcentru de tip rezidenlial

in

Transportul acestora a fost efectuat cu (CFR/autocar)..........


......, iar pe intregul grup este de
Contravaloarea transportului pe persoand este
.........., doveditd prin urmdtoarele documente (se enumerd documentele aferente
transportului, inclusiv contract de prestdri servicii, dacd existd
Contravaloarea serviciilor de cazare qi masd pe persoand este de .............
doveditd prin documentele prevazute la art. 14.
intregul grup este de .............

iar pe

Contravaloarea totald a serviciilor de cazarc, masd qi transport pentru intregul grup, sunt
in cuantum de .......................... lei.

Menliondm cd au existatl nu au existat probleme, in desfbgurarea taberei.


Descriere:.

DIRECTOR EXECUTIV,

Anexa 1.5

ANTET DIRECTIA

Tabel nominal cu particiPanfii:

Nr.

Nume/ prenume

crt.

Unitatea de
invdtSmdnt/
centru

Localitatea

Semndtura

Seria qi

nr.actului de
identitate

tnsofitori:

Nr.
crt.

Nume/prenume

Unitatea de
inv6{dmAnt/
centru

Localitatea

Telefon/ email

Seria Ei nr.

actului de
identitate

DIRECTOR EXECUTI\

Semndtura

: '# :.

"-.4

MrNtsrrRUL TIN ERETULUT 9t SlonruLUI

Anexa 2

NORME METODOLOGICE

Privind organizarea taberelor pentru pregcolarii, elevii qi studen{ii cu handicap, impreuni


cu asisten{ii personali gi asisten{ii personali profesioniqti

CAPITOLUL I

Organizarea taberelor pentru preqcolarii, elevii gi studen{ii cu handicap, impreuni cu


asisten{ii personali qi asistenfii personali profesionigti

Art.

Tineretului Ei Sportului, prin direcliile judelene pentru sport qi tineret, respectiv


bireclia pentru Sport gi Tineret a Municipiului BucureEti organizeazd tabere pentru preqcolarii,
elevii qi studenlii cu handicap, impreund cu asistenlii personali qi asistenlii personali

(l) Ministerul

profesionigti, pe perioada vacanlei de vard 2016.


mentale sau
i2; p.6ounele ." handicap sunt acele persoane clrora, datoritd unor afecfiuni fizice,
necesitAnd
cotidiene,
activitdli
normal
mod
in
ienzoriale, le lipsesc abiiitalile de a desfrqura
mlsuri de protecfie in sprijinul recuperdrii, integrdrii qi incluziunii sociale.
(3) Gradele de handicap sunt: ugor (IV), mediu (III), accentuat (lI) qi grav (I).
personali
i+j ruuet.te se acordi pentru gradele I, II Ei III qi asistenlii personali sau asistenlii
profesionigti, in condiliile legii.

jude!,
Art. 2 in funclie de numdrul de beneficiari menlionali la art.l alin (a) din fiecare
Ministerul Tineretului gi Sportului, denumit in continuare Ministerul, va finanla direcliile
tineret, respectiv Direclia pentru Sport qi Tineret a Municipiului
judelene
"Bucureqti,pentru sport Ei
denumite in continuare Direclii pentru organizarea de tabere pentru persoane cu
handicap ;i insolitorii acestora.

Art.3

(1) Direcliile vor informa direcliile generale de asisten!f, sociald qi proteclia copilului, respectiv
bireclia Generala de Asistenld Social6 a Municipiului Bucuregti, cu privire la organizarea acestor tabere'
(2) Cererea (conform modelului din Anexa 2.1) privind"acordarea unui loc de tabdra gratuit se
la sediul DirecJiilor, insoliti de o copie dupd documentul care atestd gradul de handicap
depune,
^o
gi
adeverinla emisd de unitatea de invSfdmAnt, care si ateste incadrarea intr-o formd de
inv[ldm6nt.
Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2
020954, Bucuresti

Tel:
Po1

+40 (0)21

n7

641.7

+40 (0\21 307 6418

J
)::; .+ til4t @
,*i

'i

7 lll

qs\r

MTNTSTERUL TtN

rReluLUI $t SPoRTULUI

cererea poate fi depusd atdt de pdrintele sau


reprezentantul legal^al persoanei cu handicap c6t gi de un reprezentant al unitalii de invdldmdnt
de care aparfine. in cazul studen{ilor cererea poate fi depusd atAt personal, cAt qi prin

Art. I in

cazul preEcolarilor

qi elevilor

reprezentant.

aceste date, vor verifica documentaliile atagate qi vor aproba


desfigurarea taberelor in limita bugetului disponibil.

Art. 5 Direcliile vor centraliza

Art. 6 Localiile in care se vor desfdgura taberele vor fi centrele de agrementl bazele turistice
aflate in administrarea Ministerului prin Direclii. Cazarea se va face in camere de maxim 6
locuri.

Art.7 in cazul in

care vor exista mai multe solicitari intr-o anumitd zond a !6rii, iar numdrul de

locuri disponibile in centrele de agremenll bazele turistice din administrarea Ministerului este
insuficient, Direcliile au posibilitatea sd trimit6 elevii in alte zone care au centre de agrement cu
locuri disponibile. Este obligatoriu sa se respecte prelurile stabilite in oferta Direcliei care
primegte beneficiarii. in funclie de pre! Ei de oferta mai avantajoasd economic, Direcliile pot
suplimenta numdrul de locuri in limitele aceluiaqi buget.

Art.

8 Trimiterile gi rezervdrile se fac direct de cdtre Direcfii, fbrd intermediari.

PreEcolarii, elevii qi studenlii cu handicap care nu au mai beneficiat de un astfel de


program vor avea prioritate la selec{ie.

Art. 9

aceste tabere vor incheia un contract cu Direcliile in


baze turistice se vor desfEEura taberele Ei au obligatia ca in termen

Art. 10 Direcliile care trimit beneficiari in

ciror centre de agrement I


de 72 de ore de la contractare, sd transmitd Direcfiei Programe qi Tabere pentru Tineret qi
Studenli. din cadrul Ministerului, un centralizalor cu numdrul de preqcolari, elevi qi studenli cu
handicap care benefi ciazd de tabdrl, gratuitd, defalcat, pe fiecare localitate in parte qi centrele de
agrement/ bazele turistice in care igi vor petrece sejurul, conform Anexei 2.2.
ale

CAPITOLUL AL II-LEA
Decontarea taberelor
Ei Tabere pentru Tineret qi Studenli, pAnd la
pentru luna urmbtoare, solicitdri cu sumele necesare pentru fiecare serie,

Art. 1l Direcliile vor trimite la Direcfia Programe


data de 05 ale lunii,

localia gi numf,rul d-e locuri pentru pregcolarii, elevii gi studen{ii cu handicap beneficiari,
conform Anexei 2.3. in baza solicitdrilor Direclia Programe qi Tabere pentru Tineret ;i Studenli
va intocmi un centrali zator, pe care il va inainta Direc{iei Financiar gi Contabilitate, pdnd in data
de l0 ale

lunii.

,i
Art. 12 Direc{ia Financiar Ei Contabilitate va vira contravaloarea cheltuielilor privind masa 9i
cazareapersoanelor cu handicap gi a insolitorilor acestora, conform solicitdrilor.

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2


020954, Bucuresti

Tel:

+40 (0)21

Fax:

+40 (0)21 307 6418

n7

641.7

"1

'i rr4 i$

.f

MrNlstlRul

TtN ERETULUI $I SPoRTULUt

termen de 5 zile
calendaristice, la Direclia Programe gi Tabere pentru Tineret qi Studenli, un raport al taberei,
conform Anexei 2.4, care va cuprinde urmdtoarele documente (cu menliunea ,,conform cu
originalul"):
a) Tabele nominale cu participanlii, conform Anexei 2.5;
b) Xerocopii ale facturilor aferente taberei, dupd caz;
c) Xerocopii ale contractelotl tezetvlrilor intre Direclii;
d) Alte documente justificative care stau la baza emiterii facturilor;
e) Evaluarea activitalilor desfrqurate de participanli in baza raportului de activitate
intocmit de cadrul didactic insolitor.

Art. 13 La sfhrqitul fiecarei serii de tabdrd, Direcliile vor transmite, in

Art. l4 Toate documentele in original aferente desfdEur[rii acestor tabere vor fi pdstrate la sediul
Direcliilor care trimit beneficiarii, rar la solicitarea Ministerului vor fi prezentate pentru
verificare.
15 Direcliile care adminrstreaza centrele de agrement in care se vor desfEqura tabere pentru
pregcolari, elevi qi studenfi cu handicap, care nu beneficiazd, de asistenli personali sau asistenli
perionali profesioniqti, vor avea obligalia sd asigure gratuitate pentru doi insolitori la un grup de
10 beneficiari ai programului.

Art.

Art.

16

(1) Ministerul va aloca fondurile necesare organizarii gi desfdqurdrii de tabere pentru preEcolari,
elevi qi studenli cu handicap cdtre Direcliile care rcahzeazdtrimiterile'
(2) in termen de 3 zile lucrdtoare de la data la care sumele alocate au intrat in contul Direcliilor
acestea au obligalia de a le vira Direcliilor care primesc beneficiarii, in vederea stingerii
datoriilor.

CAPITOLUL AL III-LEA
Dispozifii finale:

Art. 17 in cadrul taberelor pentru preEcolari, elevi qi studen{i cu handicap, participarea


altor persoane decAt beneficiarii conform Legii 44812006 privind proteclia Ei promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare,
este strict interzisf,, iar intreaga responsabilitate in cazul incilcdrii acestei prevederi este a
direcliilor.

Art. 18 Direc{iile igi asumd

intreaga responsabilitate

in

ceea ce priveqte organizarea 9i

desfbqurarea acestor tabere.

Art.

19 Anexele 2.1 - 2.5 fac parte integrantd din prezenta metodologie.

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2


020954, Bucuresti

Tcl:

+40 (0)21

Fax:

+40 (0)21 307 64 18

n7

64"1.7

e#tr# MtNtsrrRul

TtNERETULUI gr

Slonrulut

Anexa 2.1

Domnule Director,

Subsemnatul(a),
......, str.

domiciliat(d)

in

localitatea
.'...'..........., [r. ....'.'.', jude]ul
"', posesor al
al
profesionist
personal
B.I./C.1. seria ....., nr. ........................, pdrinte/asistent personal/asistent
v[ rog s6-mi aprobali
pregcolarului/ elevului/ studentului
studentul
,"t"ruur"u unui numdr de 2locuri pentru preqcolarul/ elevul/
persoand cu grad de handicap GRAV gi pentru mine, in calitate de asistent personal al acestuia,
intr-o tabdrd gratuitd, in perioada vacanlei qcolare de vard'
frecventeazf,
Men{ionez cd pregcolarul/ elevul/ studentul
localitatea
din
cursurile unitalii de invdlimAnt

Data,

Semndtura,

Str. Vasile Conta ur. 16, Sector 2


020954, Bucuresti

Tel:

+40 (0)21

Fax:

+40 (0)21' 307 64 1'8

n7

64^17

&#K$ MrNtsrrRur TTNERETULUI $l SPORTULUI


"""*-3

Lnexr2.2
ANTET DIRECTIA.......

Contracti ri I rezew

Nr.
crt.

Nr.
copii

ilri:

Centru de agrement lbazaturisticd

Perioada

Nr. qi data
contractului

Suma

DIRECTOR EXECUTIV,

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2


020954, Bucuresti

Tel:

+40 (0)21

Pu*'

+40 (0)21 307 6418

n7 6417

FK"'f

".)*

MTNTSTERUL TtN TRETULUI

$t SPoRTULUI

Anexa 2.3

ANTET DIRECTIA.......

Solicitiri sume necesare desfiguririi taberelor pentru persoane cu handicap:

Vd rugdm sd ne alocali suma de ...................., reprezentind contravaloarea serviciilor de


cazare qi masd, pentru tabdra pentru persoane cu handicap care se va desfXgura in perioada

Nr.
crt.

Nr.
beneficiari

Centru de agrement lbazdturisticd

Perioada

Contravaloare
cazare qi mas6

TOTAL NECESAR:

DIRECTOR EXECUTIV,

Str. Vasile Couta nr. 16, Sector 2


020954, Bucuresti

Tel:

+40 (0)21

Pua

+40 (0)21 307 64 18

n7

641'7

frwwm MrNrsrrRur TTNERET'LUT $r spoRrulur

Anexa2.4

ANTET DrRECTrA.......

Raportul taberei

in perioada .............................., un numdr de

..

persoane

cu handicap,

asistenJi personali/ asistenli personali profesionigti


9i
...... cadre didactice insofitoare, gi-au petrecut vacanJa la (men{ionali centrul de

agrement/ baza turisticd)


judeful......
Beneficiarii provin de la unitatea de invdjdmdnt.

localitatea

Contravaloarea serviciilor de cazare qi masd pe persoand este de


intregul grup este de .............................., doveditd prin documente.

.............

iar pe

Menliondm cd au existatl nu au existat probleme, in desfEgurarea taberei.


Descriere:.

DIRECTOR EXECUTIV

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2


020954, Bucuresti

Tel:
Pux

+40 (0)21

n7 6417

+40 (0)21 307 6418

.+S?'6bW

MTNTSTERUL TINERETULUT 9T SNONTULUT

Anexa 2.5

ANTET DiRECTIA

Tabel nominal cu participanfii:

Nr.
crt.

Nume/ prenume

Unitatea de
invl!6mAnt/
centru

Localitatea

Gradul de handicap/
asistent personal/
asistent personal
profesionist

Seria qi

nr.actului de
identitate

inso{itori:

Nr.
crt.

Nume/prenume

Unitatea de
inv[{dmAnt/
centru

Localitatea

Telefon/ email

Semnf,tura

Seria qi nr.

actului de
identitate

DIRECTOR EXECUTIV,

Str. Vasile Conta ur. 16, Sector 2


020954, Buculesti

Tel:

+40 (0)21

Fax:

+40 (0)21' 307 64 1'8

n7 6417