Sunteți pe pagina 1din 21

GHIO PRIVIND INVESTIGAREA $1 DIAGNOSTICAREA

STARII STRUCTURILOR DIN SETON ARMAT,


SETON PRECOMPRIMAT $1 OTEL
SITUATE iN MEDII AGRESIVE

INDICATIV GM 018-2003

I
1.1.3. ln,estig.area i diagnosticarea starii construc\iilor situate
(,llll> PRl\'1:\1) l\\"1-Srl<;,.\RE:\
I l>IA(;'\OSTIL\RE:\ ST..\RII in medii ag.resi\'e. precurn ;;i aplicarea masurilor rczultate sunt
lndicati, C!\1 018-2003 obligatorii pentru proprietarii i utilizatorii accstor construqii.
STRl CTl RII.OH DI\ BETO\ AR:\IAT.
BETO'\ l'IU:CO\ll'RI\J..\T SI OTEL inlorn irtr PC I/2-9-t lnvestigarea i diagnosticarea se cfectueaza in urmatoarclc
"ilTl': \TE i'\ \I EDII .\(;1u-s'1n:. situa\ii:
a) cand prin urmarirca comportarii in timp a constructici se
constata apari\ia unnr degradari ale construc\ici. fie ak clerncn
telor strncturalc. fie ale elernentelor ncstructurale. inclusi, ak
1. PREVEOERI GENERALE celor de protec\ie/finisarc:
b) cand se produc accidcntc legate de pn)cesclc tchnologice.

1.1. Ohicct i domeniu ck aplicarc care p11t an:a ca unnare ckgradarea constrrn.::\ici:
c) din dispozi\ia autoritfqii publicc care arc compc1c11\i1
legal.i in acest dorneniu. in ca1.ul in care aceasta constata dcgra
I. I. I Prl.'lcnltil !,!hid :m.: ca 1)hi1:u ,1ahilir1:a c1111di1iilor :-i darca cnnstruc\ici.
lllPdului 1k 1.k1:tuarc a il1\c,1i:"ll'li -:,i dia11P..,lidrii ,1n1clurih1r di.n
hctP11 ar111a1. hLl1111 prL't:11111pri111a1 ,:111 ,,,cl ,i1ua11. in n11.:dii ar\.',i,L'.
inclu:--i, a cl'IPr carL' au ,uti:ril inll.'f\L'n\ii anicrillarl.'. in \.'tkr\.'a 1.1.4. I 11\'estigarca i diagnosticarea starii constrttc!iilor situate
,a1i,t:1c1..'rii -:1..Tin\1..i 1k durahililalc a acc:--lora -;,i a r1.duc1..Tii chcltuiclilor in medii agrcsi,c. prl.'cum i prnp1111erilc pri, ind mf1surilc de
tk i1H1..T\1:n\ii nccc:-ar1. lk' durala tk ,1.niciu a constru1.\iih,r in 1111.dii inten1.'n\il.' 11L'l.'.L'",1rc trl.'huic ,;{1 ,e facft tk ..,pccialiti de inalt;i calificarc
agr1.',I\ 1.'. (pccialiti in structuri. c1Hlviunc. 1ch11oll1gi etc.). Sc recn111andf1 ca
Prin c111hlruc\ii ,i1u.111. in n11:dii arc,i,c ..,\.' intck \.'Plhlructiik ace;;tia sa aqionczc in colecti,1.: pluridisciplinar1.:.
in 1..:u-1.. 1111.diul in11.ri11r ,au eel 1.,11.rior in c11ntac1 diiL'Cl -,1. incadrL;ad1
in 1111a din cla,1.k de :1rL,i, .. italL' definite c1>nfi1r111 ( iP 0-1- ,i. ( iP II,"
... 1.1.5. Ghidul cuprinde principiile de hai'ii i prc\'ederi legate de
spccilicul ac\iunii rncdiilnr agresi\'e asupra materialelor de construc\ii -
1.1.2. Dll111Lnit1I tk u1ili1arL' a hidului ..,c rcfLr:"1 at.ii la c1m heton (annal. prccomprimat) nu 01el. I.a stabilirea diagnosticului i la
:-lruqiik in care "L' tk..,f;t:;;llar{1 pr1,l.'.l.'l.'- ll.'h1l\,lnicc tk 11a1ur:1 d1imid claborar\.'a rnf1surilor de intcncn\il.' pcntru rcmcclil.'ri la construqii
:;;i la 1.'.l.'k :--ituah: in t\llll:k di.' inl1111..n1:1 a ,ur ...chr tk pPluarl.' cu agl.'n\i su1H1sc unnr acmenca ac\iuni. sc ,or a,ca in ,edere pre,cderile
agrc,i,i. di -;,i l;t l.'.nnstruqiik :--itual\.' in 1111.dii arcsiH: naturak pri, ind principii tk calcul i akf1tuirc spccilice pcnlru construqii din
- bcton annal. bcton prccomprimat sau otcl. prccum i celc pri\'ind
(numitl.' in c,,111inuarc lllLdii arl.',i,c).
proicctarca i executia lucrf1rilnr de intenTn\ic pentru difcrite catcgnrii
de construc\ii.
in accst sens. SI.' au in ,cdcre ur111f1h1arck principii de b,11.a:
- constructia trcbuic pri,iti, i anali1.ata in ansalllblul ei.
a\.ind in ,cderc conccp\ia de alcfttuirc i calcul ini\ialii. ;;,
cH1lutia st:1rii c(1nlrt11.'.\ici p,in;1 in lllllllll.'lllltl im l.'stigiirii: