Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

FIA DISCIPLINEI
Management bancar
1. Date despre program

1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca


1.2 Facultatea Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Finane
1.4 Domeniul de studii Finane
1.5 Ciclul de studii Licen
1.6 Programul de studiu / Calificarea Finane i bnci

2. Date despre disciplin

2.1 Denumirea disciplinei Management bancar


2.2 Titularul activitilor de curs Lect.univ.dr. Simona Mutu
2.3 Titularul activitilor de seminar Lect.univ.dr. Simona Mutu
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul V 2.6 Tipul de evaluare Sumativ 2.7 Regimul disciplinei Opt.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activitilor didactice)

3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 20
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 18
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 20
Tutoriat 2
Examinri 4
Alte activiti................................... -
3.7 Total ore studiu individual 58
3.8 Total ore pe semestru 94
3.9 Numrul de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunoaterea disiplinei Banking.


4.2 de competene -

5. Condiii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfurare a
Se recomand studenilor implicarea n discuii/dezbateri.
cursului
5.2. de desfurare a Se recomand ca studenii s aib asupra lor un calculator tiinific necesar n cazul aplicaiilor
seminarului/laboratorului practice.

1
6. Competenele specifice acumulate

Competene Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor privind managemnetul n


profesional instituiile bancare.
e Culegerea, analiza i interpretarea de date i informaii referitoare la probleme bancare.
Realizarea de lucrri de natur economico-financiar la nivelul instituiilor bancare.
Execuia de operaiuni i tranzacii financiare specifice managementului instituiilor bancare.
Fundamentarea i implementarea deciziilor manageriale n cadrul instituiilor bancare.
Competene Aplicarea principiilor, normelor i valorilor eticii profesionale n cadrul propriei strategii de
transversale munc riguroas, eficient i responsabil.
Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip plurispecializat i aplicarea de tehnici
de relaionare i munc eficient n cadrul echipei.
Cunoaterea, nelegerea, analiza i utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor i a metodelor
fundamentale de investigare i prospectare specifice economiei de pia.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenilor cu noiunile de baz privind managementul bancar i
tehnicile de gestiune a performanei i riscului n bnci.

7.2 Obiectivele specifice Cunoaterea indicatorilor relevani de performana i pruden bancar.


Stpnirea procesului de administrare a resurselor i plasamentelor bancare.
Cunoaterea sferei de aciune a riscurilor bancare i a principalelor metode de
gestiune activ a acestora.

8. Coninuturi

Metode
8.1 Curs de Observaii
predare
Tematica 1. Funciile i rolul managementului bancar Prelegere 1 prelegere
1.1. Bncile n economie intermedierea bancar. Guvernana corporativ n bnci sptmnal
1.2. Esena, funciile i rolul managementului bancar. Deciziile bancare 2 ore
1.3. Tipuri de structur organizatoric i cultur organizaional n bnci
1.4. Noile abordri ale managementului bancar n contextul globalizrii

Tematica 2. Managementul performanei i riscului bancar


2.1. Performana i riscul n domeniul activitii bancare. Tipologia riscului bancar
2.2. Indicatorii de performan i pruden bancar
2.3. Comportament financiar performant n bnci
2.4. Reconsiderri ale managementului performanei i riscului n bnci.Acordul
Basel 3

Tematica 3. Administrarea resurselor i plasamentelor bancare


3.1. Managementul resurselor proprii. Capitalurile proprii ale bncii
3.2. Managementul resurselor atrase. Depozitele clienilor
3.3. Managementul altor resurse atrase de tip credit i non-credit
3.4. Principiile i tipologia plasamentelor bancare
3.5. Portofoliul de plasamente al bncii comerciale

Tematica 4. Administrarea riscului de creditare n bnci


4.1. Riscul de credit. Factori determinani. Forme de manifestare
4.2. Riscul individual de creditare. Evaluarea i monitorizarea clientului creditat
4.3. Riscul global de creditare. Principii i modaliti de evaluare
4.4. Protecia bncii mpotriva riscului de creditare: limite de expunere, rezerve i
provizioane, garaniile specifice, transferul riscului de credit la tere persoane.

Tematica 5. Administrarea trezoreriei n bnci i a riscului de lichiditate


5.1. Rolul i funciile trezoreriei n bncile comerciale. Obiective, strategii i politici
5.2. Lichiditatea bncilor comerciale principii , evaluare, administrare
5.3. Riscul de lichiditate. Factori determinani, evaluare, monitorizare.
2
Recomandrile Comitetului Basel
5.4. Protecia bncii mpotriva riscului de lichiditate. Soluii n condiii de criz
Bibliografie:
1 Cpraru Bogdan, Activitatea bancar. Ed. 2-a. Editura C.H.Beck Bucureti. 2014.
2 Dnil Nicolae, Retail banking. Editura Expert Bucureti 2004.
3 Heffernan, S., Modern Banking, London: John Wiley & Sons Ltd, 2005.
4 Hempel G., Simonson D., Bank Management: Text and cases, Wiley, 2008.
5 Hennie van Greuning, Sonja Bratanovic, Analyzing banking risks, World Bank publications, 2009.
6 Ilie Mihai, Tehnica i managementul operaiunilor bancare, Editura Expres, 2004.
7 Ionescu Lucian, Analiza riscului n creditare, Institutul Bancar Romn, 2004.
8 Rose P.S., Hudgins S.C., Bank management and financial services, McGraw Hill, 6th edition, 2004.
9 Trenca Ioan, Annamaria Benyovski, Riscul Portofoliului de credite bancare soluii de management, Casa
Crii de tiin Cluj-Napoca, 2011.
10 Trenca Ioan, Balogh Peter, Macroprudenialitate bancar, Casa Crii de tiin Cluj-Napoca, 2013.
11 Trenca Ioan, Hadrian-Traian Silivestru, Managementul riscului operaional n bnci, Casa Crii de tiin
Cluj-Napoca, 2011.
12 Trenca Ioan, Mihail-Drago Bolocan, Performan i risc n bnci, Casa Crii de tiin Cluj-Napoca, 2011.
13 Trenca Ioan, Simona Mutu, Managementul riscurilor bancare soluii econometrice. Casa Crii de tiin
Cluj-Napoca, 2012.
14 Trenca Ioan,Silv.Sorin Cordovan, Model de business n bnci n contextul integrrii europene. Casa Crii de
tiin Cluj-Napoca, 2012.
*** Legislaia bancar, Regulamentele i normele BNR privind prudena i performana bncilor comerciale
(actualizate).
Metode de
8. 2 Seminar/laborator Observaii
predare
Sistemul indicatorilor de performan i pruden bancar
Explicaii,
Modele de gestiune a plasamentelor i resurselor bancare
demonstraii, O ntlnire de
Managementul riscului de creditare
probleme 2 ore la dou
Managementul riscului de pia
aplicative, studii sptmni
Managementul riscului de lichiditate
de caz
Strategii i politici de gestiune a riscurilor bancare n condiii de criz
Bibliografie:
1. Heffernan, S., Modern Banking, London: John Wiley & Sons Ltd, 2005.
2. Hempel G., Simonson D., Bank Management: Text and cases, Wiley, 2008.
3. Ilie Mihai, Tehnica i managementul operaiunilor bancare, Editura Expres, 2004.
4. Ionescu Lucian, Analiza riscului n creditare, Institutul Bancar Romn, 2004.
5. Trenca Ioan, Annamaria Benyovski, Riscul Portofoliului de credite bancare soluii de
management, Casa Crii de tiin Cluj-Napoca, 2011.
6. Trenca Ioan, Mihail-Drago Bolocan, Performan i risc n bnci, Casa Crii de tiin
Cluj-Napoca, 2011.
7. Trenca Ioan, Simona Mutu, Managementul riscurilor bancare soluii econometrice. Casa
Crii de tiin Cluj-Napoca, 2012.

9. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Temele prezentate in acest curs sunt cele mai actuale la momentul actual la nivelul international. Bnci
centrale (de la BNR la ECB i FED), autoriti de supraveghere (European Banking Authority, Financial
Stability Board, Bank of International Settlements), dar i faculti de prestigiu au finan at masiv cercetarea
i programe de studiu pe astfel de teme. Totodat bncile private i firmele de consultan n domeniul
bancar i-au intensificat activitile privind gestionarea riscurilor bancare.
Titularul are experien practic n domeniul bancar, ocupnd pentru o perioad de aproximativ doi ani
funcia de analist credite corporate la o banc comercial din Romnia. De asemenea particip la diverse
evenimente tiinifice organizate de BNR, n colaborare cu mediul universitar, unde au loc discuii concrete
legate de modul de predare a disciplinelor din sfera bancar cu specialitii din mediul academic i cei din
practic.
Titularul de curs are preocupri intense de cercetare n domeniul riscurilor bancare concretizate n diverse
studii de specialitate disimulate la diverse conferinte naionale i internaionale (Financial Engineering and
Banking Society, Multinational Financial Society, International Finance and Banking). Acestea pot fi
consultate la urmtoarele linkuri: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2340002 ,
https://econ.ubbcluj.ro/cv.php?id=355&a=c

3
10. Evaluare

10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
n nota final
10.4 Curs Capacitatea de a utiliza corespunztor
indicatorii de performan i risc bancar in
analiza poziiei de risc a instituiei bancare. Evaluare scris (colocviu) n 50%
Capacitatea de a identifica i evalua riscurile sesiune ce const n ntrebri
instituiilor bancare, de a utiliza soluii deschise i aplicaii.
adecvate n administrarea acestora.
Capacitatea de a concepe i dezvolta
politici/programe de mbuntire a
performanei n bnci.
10.5 Participarea activa la dezbaterea temelor Evaluare pe parcursul activitilor 50%
Seminar/laborator propuse pentru seminar i la realizarea (proiect care const n calcularea i
aplicatiilor practice. intepretarea indicatorilor de risc
pentru o banc aleas de studeni
cu acordul titularului de curs)
10.6 Standard minim de performan
Capacitatea de a identifica principalele riscuri la nivelul unei instituii bancare.
Cunoaterea i interpretarea corect a indicatorilor de performan i pruden bancar.
Cunoaterea i aplicarea tehnicilor de baz privind managementul riscurilor bancare.
Folosirea unui vocabular adecvat de termeni i expresii de specialitate.

Data completrii Titular de curs


07.03.2016 Lect.univ.dr. Simona Mutu

Titular de seminar
Lect.univ.dr. Simona Mutu

Director de departament
Prof.univ.dr. Cristina Ciuma

Data avizrii n departament 25.01.2016