Sunteți pe pagina 1din 9

Completarea fiselor de instruire in domeniul

securitatii si sanatatii in munca


Asigurarea conditiilor pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata
in domeniul securitatii si sanatatii in munca este obligatia angajatorului reglementata prin
Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 14.07.2006 art. 20

Procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca este
mentionata la capitolul V Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/ 2006, aprobate prin HG nr. 1425/
11.01.2006 modificate si completate prin HG nr. 955/ 08.09.2010 si HG nr. 1242/
14.12.2011.

MODEL DE COMPLETARE
FISA DE INSTRUIRE IN DOMENIUL
SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

INTREPRINDEREA/ UNITATEA: S.C MODEL S.R.L RM. VALCEA

FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA

PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA.

NUMELE SI PRENUMELE: POPESCU ION.

LEGITIMATIA, MARCA: 3218

GRUPA SANGUINA: A II

DOMICILIUL: str. Matache Temelie, nr.5, Bl. G, sc. D, ap. 32, Rm. Valcea.
Completarea fiselor de instruire SSM

NUMELE SI PRENUMELE: POPESCU ION.

Data si locul nasterii: 10 septembrie 1980, comuna Popesti, judet Valcea.

Calificarea: lacatus mecanic. Functia: mecanic intretinere punct termic.

Locul de munca: Centrala termica de la punctul de lucru Govora Sat.

Autorizatii: legator de sarcina, semnalizator macara.

NOTA: se trec toate autorizatiile mentionate in legi speciale ca fiind necesare a fi detinute/
obtinute de catre lucratorul care deserveste locul de munca.

Traseul de deplasare la/ de la serviciu: Rm. Valcea Troianu Cazanesti Govora Sat si
retur Govora Sat Cazanesti -Troianu Rm. Valcea.

Durata deplasarii: de 2 ori pe zi cate 1 ora, in intervalul 6,00 6,30 respectiv 15,15 15,45.

INSTRUIREA LA ANGAJARE
1. INSRUIREA INTRODUCTIV GENERALA a fost efectuata la data de 01.02.2005, timp
de 8 ore, de catre tehn. Marinescu Cornel, avand functia de lucrator desemnat cu activitati
de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca/ lucrator in cadrul
serviciului intern de prevenire si protectie.

NOTA: cel care efectueaza instruirea a urmat si a absolvit cursuri de profil. Este numit prin
decizia scrisa a angajatorului.

CONTINUTUL INSTRUIRII: Conform materialului de instruire aprobat de catre


angaajtor legislatie de securitate si sanatate in munca, consecintele posibile ale
necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca, riscuri specifice
de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii, masuri generale, la nivelul
unitatii pentru acordare prim ajutor, stingere incendii, evacuare personal.

NOTE: a) materialul de instruire, in forma scrisa si dupa caz si in forma electronica este cel
intocmit de catre angajator/ lucrator desemnat/ serviciu intern de prevenire si protectie/
serviciu extern de prevenire si protectie, material aflat la lucratorul desemnat cu activitati de
prevenire si protectie, din cadrul firmei/ serviciul intern de prevenire si protectie. Materialul
se aproba de catre angajator si este disponibil lucratorilor care urmeaza a fi instruiti.

b) la sfarsitul instruirii se da celui instruit un test scris sau dupa caz, in fata unui calculator, cu
intrebari din materialele de instruire prelucrate, se noteaza textul si se arhiveaza, respectiv in
cazul testarii pe calculator (exista teste numerotate), se nominalizeaza testul si se inscrie nota,
intr-un document scris, care se arhiveaza. Testul este disponibil la cererea organelor abilitate
de control.
Semnatura celui instruit Semnatura celui care a Semnatura celui care a
efectuat instruirea. verificat insusirea
cunostintelor.

tehn. MARINESCU
POPESCU ION CORNEL POPA PETRE * POPA PETRE

* NOTA: semneaza dupa caz, seful serviciului intern de prevenire si protectie numit prin
decizia scrisa a angajatorului/ angajatorul sau alta persoana cu functie de conducere din cadrul
firmei, desemnat de catre angajator, prin decizie scrisa.

2. INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA a fost efectuata la data de 02.02.2005, pentru


specialitatea: mecanic intretinere punct termic, timp de 8 ore, de catre ing. Paraschiv
Gheorghe, avand functia de sef de schimb.

NOTA: cel care efectueaza instructajul este conducatorul locului de munca, numit prin
decizia scrisa a angajatorului, care are atributii si raspunderi (prin fisa de post) in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, urmand a absolvi si cursuri de profil.

CONTINUTUL INSTRUCTAJULUI: Reglementari de securitate si sanatate specifice


punctului termic, instructiuni de lucru specifice punctului termic/ instructiuni de prevenire
si protectie pentru lacatusul mecanic/ instructiuni de colaborare cu ceilalti lucratori de la
locul de munca/ punctul de lucru (operatori cazane, electromecanic, elctrician), riscuri de
accidentare si imbolnavire profesionala specifice punctului termic, masuri de prim ajutor,
stingere incendiu, evacuare lucratori, specifice punctului termic, demonstratie practica
inlocuire armaturi pe traseele tehnologice.

NOTA. Se prelucreaza:

a) reglementari de securitate si sanatate specifice locului de munca/ postului de lucru,

b) instructiuni proprii pentru securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor, intocmite de


catre angajator/ lucrator desemnat cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de
prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie, aflate la conducatorul locului
de munca. Materialul scris se aproba de catre angajator si este disponibil lucratorilor.

c) instructiuni de lucru specifice locului de munca/ postului de lucru respectiv, pentru toate
meseriile care deservesc locul de munca, insistandu-se pe colaborarea intre meserii, pe
riscurile existente la locul de munca, pe masurile de prim ajutor, pe masurile pentru prevenire
si stingere incendii, pe masurile pentru evacuare personal in caz de necesitate, pentru
desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate in munca pentru lucratori, pentru
prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale,

Se face demonstratie practica privind modul corect de lucru, utilizarea corecta a


echipamentului individual de protectie, modul de actiune in caz de interventie, evacuare, prim
ajutor, se prezinta modul de functionare a mijloacelor de alarmare, pentru cazuri de necesitate
Completarea fiselor de instruire SSM

(se nominalizeaza actiunea precisa pe care o desfasoara lucratorii, pe meserii, in caz de


necesitate).

Semnatura celui instruit Semnatura celui care a Semnatura celui care a


efectuat instruirea. verificat insusirea
cunostintelor.

POPESCU ION ing. PARASCHIV GH. * ing. DUMITRACHE


VASILE
* NOTA: semneaza seful ierarhic superior al conducatorului locului de munca respectiv,
numit prin decizie scrisa de catre angajator/ angajatorul.

3. ADMIS LA LUCRU.

NUMELE SI PRENUMELE: ing. Dumitrache Vasile

FUNCTIA (sef sectie, atelier, santier,etc.): director executiv.

DATA SI SEMNATURA : 02.02. 2005 Dumitrache Vasile *

* NOTA: semneaza seful ierarhic superior al conducatorului locului de munca respectiv,


respectiv un lucrator cu functie de conducere din cadrul firmei, desemnat de catre angajator,
prin decizie scrisa/ angajatorul.

INSTRUIREA PERIODICA
Data Durata in ore Specialitatea Material Semnatura Semnatura Semnatura
instruirii predata instruire celui care a celui care a celui care a
fost instruit instruit verificat

Instructiuni
proprii
Instructiuni pentru
lacatus lucrul cu Popescu Ion Paraschiv Dumitrache
01.03.2005 2 mecanic masina de Gheorghe Vasile
gaurit

NOTA: a) instruirea periodica la locul de munca se desfasoara la intervalul de timp stabilit


prin instructiunile proprii privind securitatea si sanatatea in munca intocmite pe locuri de
munca/ posturi de lucru, activitati desfasurate si meserii, dar nu la interval mai mare de 6 luni,
instructiunile fiind aprobate de catre angajator si disponibile lucratorilor care sunt instruiti.
b) durata instruirii periodice este in functie de specificul locului de munca, riscurile
identificate existente, la locul de munca, calificarea si perfectionarea lucratorilor, materialele
care se prelucreaza,

c) la instruirea periodica participa toate meseriile de la locul de munca, instruirea


desfasurandu-se pe specificul meseriei fiecarui angajat,

d) materialul prelucrat la instruirea periodica (poate fi intocmit de catre angajator/ lucrator


desemnat cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/
serviciu extern de prevenire si protectie), aprobat de catre angajator (se pastreaza la cel care a
efectuat instruirea), se mentioneaza expres si poate cuprinde dupa caz:

1. instructiuni specifice meseriei,


2. instructiuni de colaborare intre lucratori cu meserii diferite,
3. evenimente produse in cadrul firmei, care au avut urmari nedorite pentru angajati si
pentru firma,
4. materiale de instruire preventiva a lucratorilor,
5. comunicari in legatura cu munca ale angajatorului,
6. materiale referitoare la echipamentul individual de protectie, alimentatia de protectie,
antidotul de protectie,
7. date statistice ale activitatii de prevenire si protectie din punct de vedere al securitatii
si sanatatii in munca, desfasurate in cadrul firmei, etc.
8. materiale privind stadiul de realizare al masurilor prevazute in planul de prevenire si
protectie al firmei.

9. demonstratii practice privind modul corect de lucru.

e) tematica instructajului periodic aprobata de catre angajator se pastreaza la cel care a


efectuat instruirea,

f) verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic superior al celui care a efectuat
instruirea si prin sondaj de catre angajator/ lucrator desemnat/ serviciu intern de prevenire si
protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire
individuale ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

INSTRUIREA PERIODICA SUPLIMENTARA


Data Durata in Specialitatea Material Semnatura Semnatura Semnatura
instructajului ore predata instruire celui care a celui care a celui care a
fost instruit instruit verificat
Instructiuni
proprii Dumitrache
pentru Vasile
lacatus lucrul cu Popescu Ion Paraschiv
01.07.2005 8 rotopercutan Gheorghe
mecanic
ta
Completarea fiselor de instruire SSM

NOTA: a) instruirea periodica se face suplimentar celei programate daca:

b) lucratorul a lipsit peste 30 zile lucratoare,

c) la reluarea activitatii dupa un accident de munca,

d) au aparut modificari legislative,

e) au aparut modificari tehnologice si/ s-au inlocuit/ au fost suplimentate cu alte tipuri unele
echipamente tehnice de lucru,

f) au aparut tehnologii noi/ proceduri de lucru noi, echipamente de munca noi,

g) au aparut riscuri noi neidentificate initial sau aparute ca urmare a modificarilor tehnologice
facute,

h) se efectueaza lucrari speciale, nespecifice locului de munca/ postului de lucru respectiv.

i) materialul prelucrat la instruirea periodica (poate fi intocmit de catre angajator/ lucrator


desemnat cu activitati de prevenire si protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/
serviciu extern de prevenire si protectie), aprobat de catre angajator, se pastreaza la cel care a
efectuat instruirea si sunt disponibile lucratorilor instruiti.

j) durata instruirii periodice suplimentare stabilite prin instructiunile proprii este de minim 8
ore.

REZULTATELE TESTARILOR
Data Materialul Calificativ Examinator
examinat

Test introductiv
10.06.2005 instruire Bine Paraschiv Gh.
generala
NOTA: a) testarea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca se efectueaza la
intervale de timp stabilite de catre angajator prin programul de prevenire si protectie (la
angajare si de regula trimestrial pentru lucratori si semestrial pentru personalul tehnic
administrativ, anual pentru toti lucratorii),

b) se concepe un text tip grila de catre angajator/ lucrator desemnat cu activitati de prevenire
si protectie/ serviciu intern de prevenire si protectie/ serviciu extern de prevenire si protectie/
conducatorul locului de munca,

c) testul se aproba de catre angajator si se pastreaza impreuna cu lucrarile/ calificativele


obtinute, la initiatorul testului,
d) rezultatul testului se trece in fisa individuala de instruire si reprezinta baza politicii de
instruire ulterioara, pentru toti cei implicati in activitatea de prevenire si protectie.

e) semnatura de luare la cunostinta a celui testat se regaseste se aplica pe test in dreptul


calificativului

ACCIDENTE DE MUNCA SAU IMBOLNAVIRI


PROFESIONALE SUFERITE
Data producerii Diagnosticul Nr./ data PV Nr. zile ITM
evenimentului medical cercetare a
evenimentului

fractura brat 3/ 15.08.2005 25


12.08.2005
stang

SANCTIUNI APLICATE PENTRU


NERESPECTAREA
REGLEMENTARILOR DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA.
Abaterea savarsita Sanctiune administrativa Nr./ data decizie
aplicata

Nepurtare echipament Penalizare cu 5 % din 13/ 20.09.2005


individual de protectie salariu. Ultim avertisment.
din dotare.

CONTROL MEDICAL PERIODIC


Observatii de specialitate: Semnatura si parafa Data vizei
medicului
se recomanda evitarea
lucrului prelungit in 29.12.2005
Dr. Pintilie Eugenia
pozitia aplecat.
Completarea fiselor de instruire SSM

TESTAREA PSIHOLOGICA PERIODICA


Apt psihologic pentru: Semnatura psihologului Data.

lucru la inaltime, lucru


in conditii de izolare, Psh. Tatar Veronica 02.02.2005
conducatori auto,

Concluzii:
a) accidentele de munca sau imbolnavirile profesionale suferite de catre lucrator in timpul
programului de lucru, pe perioada cat lucreaza in cadrul firmei se mentioneaza in fisa de
instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca,

b) sanctiunile aplicate lucratorului de catre angajator se mentioneaza in fisa de instruire


individuala privind securitatea si sanatatea in munca,

c) rezultatul controlului medical periodic si dupa caz rezultatul testarii psihologice periodice
(apt/ inapt pentru lucru la inaltime, lucru in conditii de izolare, etc.) se mentioneaza in fisa de
instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca.

ATENTIE !
Rubricile de control medical periodic si testare psihologica periodica se recomanda a fi
completate inca de la angajare. Se reactualizeaza periodic.

Fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca si copii ale fiselor de
aptitudini pentru lucratori se pastreaza de catre conducatorul locului de munca. La terminarea
fisei se reia procedura incepand cu instruirea la locul de munca.

Prin analizarea, adaptarea dupa caz si aprobarea de catre angajator, aceste instructiuni pot fi
utilizate de catre firme de profil, la locuri de munca/ posturi de lucru, proprii acestor firme,
dar si pentru echipamente tehnice de munca identice cu cele analizate in cadrul acestor
instructiuni.