Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ


Profesori psihopedagogi, Profesori logopezi, Profesori itineranţi/ de sprijin,
Profesori-educatori Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)


A. Realizaţi, în aproximativ două pagini, o analiză comparativă privind comunicarea şi limbajul în
cazul copiilor cu deficienţă mintală şi de auz, având în vedere următoarele repere:
- precizarea conţinutului conceptelor de comunicare şi limbaj 2 puncte
- prezentarea succintă a formelor comunicării şi a trei condiţii ale unei comunicări
eficiente 6 puncte
- individualizarea comunicării pe tipuri de deficienţă şi realizarea unei analize comparative
succinte privind comunicarea şi limbajele specifice la cele două cazuri de deficienţă
(mintală şi de auz) 10 puncte
Notă: Se punctează şi încadrarea analizei în limita de spaţiu precizată (1 punct), precum şi
organizarea prezentării – introducere, cuprins, concluzie (1 punct). 2 puncte
B. Precizaţi înţelesul termenilor surdomutitate, alalie şi mutism electiv şi stabiliţi elementele de
diagnostic diferenţial între cele trei deficienţe/tulburări. 6 puncte

Ca lege a procesului dezvoltǎrii, compensaţia acţioneazǎ în direcţia reechilibrǎrii acestui


proces, ori de câte ori intervine un factor perturbator, de exemplu o deficienţǎ, o disfuncţie, o
incapacitate.
C. Plecând de la afirmaţia de mai sus, ilustraţi, prin exemple specifice, modul în care acţionează
compensaţia în cazul a trei tipuri de deficienţe şi prezentaţi, totodată, o situaţie concretă de
manifestare a fenomenului de decompensare a personalităţii, în cazul copilului cu deficienţe.
4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte)


O metodă nu este bună sau rea în sine, ci prin raportarea ei la situaţia didactică respectivă,
criteriul oportunităţii sau adecvării la o anumită realitate fiind cel care o poate face mai mult sau
mai puţin eficientă.
A. Realizaţi următoarele delimitări conceptuale: metodă de învăţământ, procedeu didactic,
tehnologie didactică şi metodologie didactică. 4 puncte
B. Pornind de la textul dat, evidenţiaţi caracterul polifuncţional al metodei, prezentând patru
funcţii specifice ale acesteia şi explicaţi, totodată, două noi tendinţe în metodologia didactică.
6 puncte
C. Analizaţi, în aproximativ două pagini, aspectele teoretice semnificative ale problematicii
principiilor didactice şi aplicabilitatea lor în activităţile de educaţie specială, raportându-vă la
patru principii didactice (definire; specificul fiecărui principiu în educaţie; exemple concrete de
aplicabilitate în educaţia specială). 10 puncte
Notă: Se acordă 1 punct pentru încadrarea analizei în limita de spaţiu precizată.
D. Prezentaţi succint două metode de învăţare bazate pe acţiune şi argumentaţi eficienţa
acestora în formarea şi consolidarea competenţelor de bază ale elevilor cu deficienţe.
6 puncte
E. Evidenţiaţi etapele terapiei specifice de corectare a dislaliei, precizând, totodată, metodele şi
procedeele corespunzătoare. 4 puncte

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Profesori psihopedagogi, Profesori


Probă scrisă la
logopezi, Profesori itineranţi/ de sprijin, Profesori-educatori Varianta 5
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL III (30 puncte)


Realizaţi un proiect de activitate didactică în care să evidenţiaţi rolul de suport al mijloacelor de
învăţământ în activitatea de învăţare din şcoala specială (unitatea de învăţare, disciplina de
învăţământ, clasa şi tipul de deficienţă a elevilor sunt la alegerea candidatului)
În realizarea acestui demers didactic, veţi avea în vedere următoarele aspecte:
- structura proiectului de activitate didactică 5 puncte
- obiectivele propuse şi relaţia lor cu conţinutul de învăţat 5 puncte
- evidenţierea rolului de suport al mijloacelor de învăţământ în activitatea propriu - zisă
10 puncte
- corelarea unor mijloace de învăţământ cu conţinutul învăţării 5 puncte
- evaluarea activităţii 5 puncte

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Profesori psihopedagogi, Profesori


Probă scrisă la
logopezi, Profesori itineranţi/ de sprijin, Profesori-educatori Varianta 5
2