Sunteți pe pagina 1din 38

CUPRINS

Prevederi generale ................................................................. 407


GHIO PRIVIND ADOPT AREA MASURILOR SPECIF 1.1. Obiect ............................................................ ......... .... ... 407
1.2. Domeniu i conditii de aplicare .................................... 408
PENTRU ACCESUL PERSOANELORCU
1.3. Referinte (acte normative conexe) ................................. 411
HANDICAP LA MONUMENTELE 1.4. Tenninologie (definitii) ................................................ 411
ISTORICE,
ldentificarea problemelor legate de accesibilitate
INDICATIV GP 088-03 la monumente istorice ..................... .... ....... ....... ................... 414
2.1. Elemente de rise in exploatarea spatiilor publice la
monumente istorice .... .......................... ............. ........... 414

Etape de abordare a intervenfiilor in cazul


monumentelor istorice ..... .................................. ................... 415
3.1. Analiza semnificatiei culturale a monumentului ........... 415
3.2. Evaluarea nivelului de accesibilitate existent i
cerut al monumentului .................................................. 416
3.3. Stabilirea zonelor cu accesibilitate totala din cadrul
cladirii monument ........................................................ 416
3.4. ldentificarea i evaluarea optiunilor de asigurare
a accesului in contextul pastrarii valorii culturale
a cladirii cu statut de monument istoric ........................ 417

4. Misuri de accesibilizarea accesului in cazul


monumentelor isto rice ........... ...... ........................ ................ . 417
4.1. Masuri reversibile ......................................................... 417
4.2. Masuri definitive ........................................................... 418

405
4.3. Masuri alternative ......................................................... 418 GHID PRIVIND ADOPTAREA MASURILOR
SPECIFICE PENTRU ACCESUL PERSOANELOR lndicativ
4.4. Principii in evaluarea masurilor .................................... 419 GP 088-03
CU HANDICAP LA MONUMENTE ISTORICE
4.4.1. Compatibilitatea fizica i vizuala ....................... 419
4.4.2. Asigurarea reversibilitatii ................................... 419
1. PREVEDERI GENERALE
5. Planificarea interventiilor ...................................................... 419
1.1. Obiect
6. Considerente de proiectare privind evaluarea tehnica
a masurilor posibile .............................................................. 420 1.1.1. Prezentul Ghid cuprinde masurile necesare pentru
facilitarea accesului persoanelor cu handicap la monumente istorice,
6.1. Selectarea solutiilor ....................................................... 420
in concordanta cu prevederile art. 11. al. I din Legea S 19/12.07.2002.
6.2. Solutii privind zona exterioara aferenta Masurile specifice se refera la mediul construit interior i exterior al
monumentului .............................................................. 421 monumentelor definite conf. Legii 422/200 I.
6.2.1. Parcaje ................................................................ 421
6.2.2. Drumuri, poteci, alei ........................................... 421 1.1.2. Cerintele specifice persoanelor cu handicap avute in
vedere in prezentul Ghid sunt cele referitoare la confort i siguranta in
6.2.3. Intrari, accese in cladiri ...................................... 422
exploatare pe intreaga durata de exploatare a cladirii impreuna cu
6.2.4. Servicii - dotari .................................................. 423 spatiul urban aferent (conform Legii nr. 10/1995).
6.3. Solutii privind interioarele accesibile aferente
cladirilor monument ..................................................... 424 1.1.3. Criteriile de performanta corespunzatoare monumentelor
6.3.1. Circulatii orizontale ............................................ 424 istorice sunt aceleai cu cele ale cladirilor civile, conform
normativului NP051/2001 (cap. 2 Cerinta de siguranta ,,calitatea in
6.3.2. Circulatii verticale .............................................. 425 exploatare"), aprobat prin Ordinul MLPTL 649/25.04.2001.
6.3.3. Servicii, dotari .................................................... 426
6.3.4. Principii de proiectare a interioarelor 1.1.4. La proiectarea i executia interventiilor se vor respecta
accesibile .............................................................. 427 toate reglementarile in vigoare la data proiectarii.
6.4. Semnalizare ................................................................... 428

7. Anexe ...................................................................................... 431


7.1. Lista anexelor ................................................................ 433

406 407
ANEXA XVII.6

478 479