Sunteți pe pagina 1din 8

contractul de asistenta

financiara

............................, sub nr. ........................ din ..............................., cod fiscal


nr. .............................. din ........................., avnd contul
nr. ........................................, deschis la .........................................,
reprezentata de ......................., cu functia de ...................., n calitate de
prestator, pe de o parte, si

sau

1.1 D ............................................................................., domiciliat


n ..............................................., str. ........................................... nr. ...........,
bloc ......., scara ........, etaj .........., apartament ..............,
sector/judet ........................................, nascut la data de (ziua, luna,
anul) ............................... n
(localitatea) ..........................................................,
sector/judet .................................., fiul lui .................................................. si
al ........................................, posesorul buletinului (cartii) de identitate
seria ..................... nr. .............................., eliberat de .........................., cod
numeric personal ....................................................................., n calitate de
prestator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ....................................................................................


S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) ............................, str.
................................................. nr. ......................., bloc ..........., scara ...........,
etaj ........., apartament ........., judet/sector .....................................,
nregistrata la Oficiul Registrului Comertului ..............................................,
sub nr. ................... din .........................................., cod fiscal
nr. .................................. din ..........................., avnd contul
nr. .................................................., deschis la ............................................,
reprezentata de ........................., cu functia de .............................., n calitate
de beneficiar, pe de alta parte,

sau

1.2.
Asociatia/Fundatia .............................................................................................
.........................., cu sediul n (localitatea) .......................................,
str. ....................................... nr. .................., bloc ........., scara ..........,
etaj .........., apartament ..........., sector/judet ...............................................,
nregistrata n registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila
nr. ............................................. din .............................................., a
Tribunalului ..........................., codul fiscal nr. .................... din .......................
avnd contul nr. ...........................,, deschis la ........................., reprezentata
de ........................., cu functia de .................................., n calitate de
beneficiar, pe de alta parte,

sau

1.2.
ntreprinderea/Asociatia ....................................................................................
.........................., cu sediul n (localitatea) ...................................,
str. ............................................ nr. ................, bloc ..........., scara ......,
etaj ......, apartament ........, sector/judet .......................................................,
posesoarea autorizatiei nr. .................. din ................, eliberata de
Primaria ............................, codul fiscal nr. ...................................
din ........................, avnd contul nr. .............................., deschis
la ......................................., reprezentata de .................................................,
cu functia de .............................................................................., n calitate de
beneficiar, pe de alta parte,

sau

1.2. D ................................................................................, domiciliat


n ............................................. str. ............................................ nr. ...........,
bloc ......., scara ........, etaj ........., apartament .......,
sector/judet ..........................., nascut la data de (ziua, luna,
anul) .............................................. n
(localitatea) ................................................,
sector/judet ........................................................., fiul
lui ................................................... si al ...................................., posesorul
buletinului (cartii) de identitate seria ........................... nr. .....................,
eliberat de .........................., cod numeric
personal ............................................................., n calitate de beneficiar, pe
de alta parte,

au convenit sa ncheie prezentul contract de asistenta financiara, cu


respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract l constituie acordarea asistentei financiare


de catre prestator beneficiarului, n scopul stabilirii politicii de investitii a
acestuia pentru
achizitionarea .................................................................................... n
vederea dezvoltarii activitatii acestuia.

III. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Prestatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa efectueze analiza posibilitatilor de dezvoltare a beneficiarului, sa


prospecteze piata, sa estimeze costul lucrarilor ce trebuie efectuate de
beneficiar, sa-l informeze cu privire la constatari si sa-i propuna solutia cea
mai favorabila;

b) sa contacteze furnizorii potentiali, sa studieze disponibilitatile acestora si


sa propuna alegerea celui mai convenabil dintre ei;

c) cu acordul beneficiarului, sa faca cereri de oferte, iar dupa acceptarea


ofertei de catre beneficiar, sa ncheie contracte cu furnizorul (furnizorii) ales,
n vederea realizarii obiectivului stabilit de beneficiar.

3.2. Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

a) sa emita ordine de cumparare si sa plateasca avansul (daca este necesar)


achitnd la scadenta sumele prevazute n contractele ncheiate prin
intermediul prestatorului;

b) sa plateasca prestatorului comisionul cuvenit la termenele si n conditiile


stabilite prin prezentul contract si prin eventualele acte aditionale.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. a) Pentru serviciul mentionat la pct. 3.1. lit. a) si b), beneficiarul se obliga
sa plateasca prestatorului un comision n valoare de .............. lei.

b) Plata comisionului prevazut la lit. a) se va efectua la data semnarii


contractului.

4.2. a) Pentru serviciul mentionat la pct. 3.1. lit. c), beneficiarul se obliga sa
plateasca prestatorului un comision egal cu ..... % din valoarea ordinului de
cumparare.

b) Plata comisionului se va face la data executarii ordinului de cumparare.

c) n cazul n care un ordin de cumparare nu a fost executat la termenul


stabilit n contractul ncheiat cu furnizorul respectiv, societatea nu mai are
obligatia de a mai plati comisionul prevazut la lit. a).

V. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Durata contractului este de .........., ncepnd de la data semnarii si pna
la data de .................... si poate fi prelungita, prin act aditional, cu cel
putin ............................. de la mplinirea termenului.

5.2. n cazul n care nu s-a ncheiat actul aditional prevazut la pct. 5.1.,
contractul si nceteaza valabilitatea.

VI. CLAUZA PENALA

6.1. Neplata comisionului mentionat la pct. 4.1. a) si 4.2. a) atrage o


penalizare de ........... % pe zi de ntrziere aplicata asupra sumelor exigibile,
n sarcina beneficiarului.

6.2. Nerespectarea termenului prevazut la pct. 5.1 atrage dupa sine rezilierea
contractului si exonerarea de orice raspundere a beneficiarului.

6.3. n cazul nerespectarii termenului prevazut la pct. 5.1, beneficiarul are


dreptul la despagubiri echivalente cu pagubele materiale produse din culpa
prestatorului.

VII. FORTA MAJORA

7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la


termen sau/si de executarea n mod necorespunzator - total sau partial - a
oricarei obligatii care i revine n baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost
cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti,
n termen de .......................... (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia
toate masurile posibile n vederea limitarii consecintelor lui.

7.3. Daca n termen de ......................... (zile, ore) de la producere,


evenimentul respectiv nu nceteaza, partile au dreptul sa-si notifice ncetarea
de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda
daune-interese.

VIII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

8.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si


documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor
prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. ........ .

IX. NOTIFICARI

9.1. n acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una


dintre acestea celeilalte este valabil ndeplinita daca va fi transmisa la
adresa/sediul prevazut n partea introductiva a prezentului contract.
9.2. n cazul n care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa,
prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera
primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor, pe aceasta
confirmare.

9.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera


primita n prima zi lucratoare dupa cea n care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre parti, daca
nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la
alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. Partile au convenit ca toate nentelegerile privind validitatea prezentului


contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau ncetarea acestuia,
sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. n cazul n care nu este
posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor
judecatoresti competente.

sau

10.1. n cazul n care rezolvarea nentelegerilor nu este posibila pe cale


amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform
regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de
Camera de Comert si Industrie a Romniei.

XI. ALTE CLAUZE

11.1. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional.

11.2. Prezentul contract nceteaza n urmatoarele conditii:

a) prin acordul partilor;

b) la expirarea duratei pentru care s-a ncheiat;

c) alte clauze prevazute de lege.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional


ncheiat ntre partile contractante.

12.2. Prezentul contract, mpreuna cu anexele sale, care fac parte integranta
din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si nlatura orice alta ntelegere
verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara ncheierii lui.

12.3. n cazul n care partile si ncalca obligatiile lor, neexercitarea de partea


care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau
prin echivalent banesc a obligatiei respective nu nseamna ca ea a renuntat
la acest drept al sau.

12.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numar


de .................................................... exemplare din
care ................................... astazi ........................., data semnarii lui.

PRESTATOR

BENEFICIAR

Anexa

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor


si documentelor a fost ncheiat ntre ...........................................................
si ............................................ si este conex contractului ncheiat ntre
acestea, nregistrat sub nr. ..................... din .......................... .

I. Obiect

1. Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz,


juridice) .................................................................... ca efect al executarii
contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.

2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii:

a) situatia financiara;

b) proiectele de afaceri;

c) produsele nelivrate pietei;

d) procesele de fabricatie;

e) licentele sau brevetele de inventii;

f) alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a


(numele/denumirea) ............................. .

3. De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus


sau se vor pune la dispozitia (numele,
denumirea) ..................................................................................................... .

II. Sfera circulatiei informatiilor

4.
(numele/denumirea) ..........................................................................................
............................. poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie
documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor
implicate n executarea clauzelor contractului sus-mentionat.

5. Persoanele implicate n executarea contractului, respectiv managerii,


contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea
dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului n care
(numele/denumirea) ........................................... aproba n scris aceasta
posibilitate.

6.
(numele/denumirea) ..........................................................................................
........................... va folosi informatiile numai n scopul luarii unor decizii cu
privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze
n nici un alt scop.

III. Durata angajamentului

7. Durata prezentului angajament este ........................................, n afara de


cazul n care una dintre parti notifica n scris celeilalte ncetarea lui nainte de
termen.

8. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ................ zile


nainte de a deveni efectiva hotarrea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei
prezentului angajament.

IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului

9. Partea care ncalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata


unor despagubiri
astfel: ................................................................................................................
......................................

10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:

a) daca informatiile erau cunoscute nainte de a fi fost obtinute de


la ................................;
b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;

c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru
aceasta;

d) informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;

e) ................................................... a fost obligata n mod legal sa dezvaluie


informatia.

V. ncetarea angajamentului

11. ncetarea angajamentului are loc la ncheierea duratei lui.

12. La data ncetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au


caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

Prezentul angajament s-a ncheiat n ........................................ exemplare, din


care ....................., astazi .................................. .

SEMNATURILE PARTILOR

S-ar putea să vă placă și