Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai
1.2 Facultatea Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor
1.3 Departamentul Departamentul de Economie i Relaii Internaionale
1.4 Domeniul de studii Economic
1.5 Ciclul de studii I - Studii universitare de licen
1.6 Programul de studii / Calificarea Statistic i previziune economic

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Limba englez pentru afaceri 2
2.2 Titularul activitilor de curs Lector Dr. Sorina Chiper
2.3 Titularul activitilor de seminar Lector Dr. Sorina Chiper
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare EVP 2.7 Regimul disciplinei OB
* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 2 din care: curs 1 seminar/laborator 1
3.2 Total ore din planul de nvmnt 28 din care: curs 14 seminar/laborator 14
3.3 Distribuia fondului de timp ore
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele 30
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 25
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 25
Tutoriat 10
Examinri 2
Alte activiti...................................

3.4 Total ore studiu individual 90


3.5 Total ore pe semestru 120
3.6 Numr de credite 4

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum Nu este cazul.
4.2 De competene Nu este cazul.

5. Condiii (dac este cazul)


Sala de curs dotata cu tabl, videoproiector,laptop.
5.1 De desfurare a cursului

Studenii trebuie s participe la seminarii i s ntruneasc


5.2 De desfurare a
condiiile promovrii disciplinei.
seminarului/laboratorului

6. Competene specifice acumulate


profesionale
Competene

C1 Realizarea de studii/analize privind mediul de afaceri (1) Descrierea conceptelor, teoriilor i


tehnicilor folosite n analiza mediului de afaceri

CT1. Dezvoltarea calitilor organizatorice i de a munci n echip, de a asuma riscuri i de a face


fa situaiilor de conflict, corelat cu responsabilitatea individual i promptitudinea n ndeplinirea
transversale
Competene

sarcinilor.

CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de


relationare si munca eficienta in cadrul echipei

CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor


de invatare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul
general

Dezvoltarea competenelor de comunicare i relaionare profesional n limba englez i a capacitii


de nvare autonom pe tot parcursul vieii.

Dezvoltarea vocabularului specific limbii engleze aplicate domeniului economic.


7.2. Obiectivele

Dezvoltarea competenelor de comunicare oral folosind terminologia specific ariei economice n


specifice

limba englez.
Dezvoltarea abilitii de difereniere i utilizare adecvat a diferitelor registre lingvistice ale limbii
engleze pentru afaceri.
Dezvoltarea competenelor de comunicare scris n limba englez.
Dezvoltarea abilitii de utilizare corect a limbii engleze n context profesional.

8. Coninut
8.1 Curs Metode de predare Observaii
(ore i referine bibliografice)
Expunere, dezbatere,
1. Meetings 1 conversatie, activiti practice 2 ore

Expunere, exemplificare,
2. Meetings 2 conversatie, dezbatere 2 ore

Expunere, conversatie,
3. Negotiations dezbatere, aplicaii 2 ore

Expunere interactiv,
exemplificare, conversatie,
4. Operations Management 2 ore
aplicaii practice
Expunere, exemplificare,
5. Production conversatie, aplicaii 2 ore

Expunere, conversatie,
6. Education for the Job Market dezbatere, aplicaii 2 ore

Aplicatii
7. Revision 2 ore

Bibliografie
Referine principale:
1. MacKenzie, Ian, English for Business Studies, Cambridge University Press 2013
2. Handford, Michael et.al. Business Advantage. Cambridge University Press 2011
3. Walker, Caroline, Harvey, Paul. English for Business Studies in Higher Education. Garnet
Publishing 2008
4. Downes, Colm. Cambridge English for Job-hunting. Cambridge University Press 2008
Referine suplimentare:
Swan, Michael and Catherine Walter, Oxford English Grammar Course, Oxford University Press 2011
Oxford Business Dictionary. Oxford University Press 2008

Observaii
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare (ore i referine
bibliografice)
conversatie, aplicaii, activiti
1. Arranging a meeting interactive de grup 2 ore

conversatie, aplicaii, activiti


2. Starting a meeting interactive de grup 2 ore

conversatie, aplicaii, activiti


Expressing ones opinion during a
3. interactive de grup 2 ore
meeting
conversatie, aplicaii, activiti
4. Agreeing and disagreeing interactive de grup 2 ore

conversatie, aplicaii, activiti


5. Decision-making in a meeting interactive de grup 2 ore

conversatie, aplicaii, activiti


6. Closing a meeting interactive de grup 2 ore

conversatie, aplicaii, activiti


7. Revision interactive de grup 2 ore

Bibliografie
1. Swan, Michael and Catherine Walter, Oxford English Grammar Course, Oxford University Press
2011
2. MacKenzie, Ian, English for Business Studies, Cambridge University Press 2013
3. Handford, Michael et.al. Business Advantage. Cambridge University Press 2011
4. Walker, Caroline, Harvey, Paul. English for Business Studies in Higher Education. Garnet Publishing
2008
5. Thomson, Kenneth, English for Meetings, All Educational, 2009

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Coninutul acestei discipline a fost alctuit prin raportare la nivelul lingvistic al studenilor i
necesitile lor specifice de nvare a limbii engleze aplicate domeniului economic, ct i prin
raportare la nevoia studenilor de a dezvolta competene specifice de utilizare corect i fluent a
limbii engleze n context profesional.

10. Evaluare
10.3 Pondere n
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota final (%)
nsuirea i utilizarea
corect i adecvat a
10.4 Curs terminologiei specifice
domeniului economic n Testare scris tip gril 40 %
limba englez.
Participarea activ la
aplicaiile practice,
conversaiile i activittile de
10.5 Seminar/ Laborator grup din cadrul seminariilor, Evaluare oral 60%
progresul n dezvoltarea i
mbuntirea abilitilor
lingvistice.
10.6 Standard minim de performan

Obinerea a patru note in cadrul seminariilor i susinerea testului grila care verifica materia de la curs.

Data completrii Titular de curs Titular de seminar


21.02.2017 Lector Dr. Sorina Chiper Lector Dr. Sorina Chiper

Data avizrii Director de departament


Prof. univ.dr. Gabriel Mursa