Sunteți pe pagina 1din 11

2.2.

ASPECTE JURIDICE

Diagnosticul juridic are drept scop verificarea aspectelor juridice legale privind activitatea
firmei. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice din urmatoarele domenii:

a. Dreptul comercial

In acest domeniu, au fost verificate urmatoarele documente:


- contractul de societate;
- statutul si modificarile ulterioare infiintarii;
- registrul adunarii generale a actionarilor;
- registrul actionarilor si registrul actiunilor;
In urma verificarilor, s-a constatat corectitudinea si completitudinea informatiilor cuprinse in
actele puse la dispozitie de catre societate.

b. Dreptul civil

Au fost analizate si verificate actele si contractele privind:


- dreptul de proprietate asupra constructiilor;
- dreptul de proprietate asupra terenurilor;
- contractele de inchiriere existente pentru anumite spatii detinute de societate;
- dreptul de proprietate asupra imobilizarilor necorporale de natura brevetelor, licentelor,
marcilor inregistrate;
- imprumuturile primite, a garantiilor constituite;
- contracte de asigurare;
- contracte de achizitii de materii prime, materiale, servicii, etc.
- contracte de vanzare a produselor finite;
- litigii privind contractele comerciale.

In urma analizei documentelor amintite mai sus, au fost constatate urmatoarele:

Societatea detine titlu de proprietate asupra imobilelor sale din patrimoniu. Societatea detine in
proprietate constructii ocupand suprafata de 46.293 m2, toate aflate in proprietate, amplasate in orasul
Medias.
Societatea a obtinut titlul de proprietate asupra terenurilor atestat cu Certificat Seria MO3
nr.4822/15.09.1999, pentru o suprafata de 92.894 m2 din care a vandut 558 m2 in anul 2006.
Suprafetele terenurilor sunt redate mai jos:

Nr. TERENURI AMPLASAMENT SUPRAFATA VALOARE


Crt. (MP) CONTABILA
(LEI)
1. Sediul central Str. Carpati nr. 19 CF 54.488 532.805,12
nr.3317/II, nr. top. 882/1-26
2. Teren sportiv Str. Stadionului nr. 35 CF 18.540 181.289,68
nr.3317/II, nr. top. 3549/1
1
3. Casa vestiar Str. Stadionului nr. 85 CF 648 6.336,34
nr.3347/II, nr. top.3574
4. Sectia frite Str. Garii CF nr.3317/II nr. 7.500 3.337,25
top.5513/6/2/2/2/1
5. Casa reglare teren agricol CF nr.3317/II nr. top.887,888 320 3.129,06
6. Cale fertata uzinala CF nr.3317 nr.top.967/2/2 6840 66.883,57
7. Teren neconstruit Str. Garii CF nr.11512, 4000 6.643,58
nr.top.5110-5111/4/1/1
TOTAL 92.336 920.424,60

Societatea are in derulare un imprumut in valoare de 4.000.000 EURO, contractat cu Banca


Comercial Romn n anul 2014, n baza a trei contracte de mprumut garantat:
- facilitate multiprodus n valoare de 1.450.000 EURO;
- facilitate multiprodus n valoare de 9.000.000 RON;
- plafon de instrumente derivate n valoare de 250.000 EURO.

Societatea a incheiat contracte de asigurare impotriva incendiilor pentru cladiri, contracte de


asigurare in virtutea legii pentru mijloacele de transport. De asemenea, societatea isi asigura marfa in
timpul transportului catre beneficiar.
Aprovizionarea cu materii prime, materiale si servicii se efectueaza pe baza contractelor
incheiate intre furnizor si societate. Acestea sunt numerotate, datate si semnate de persoanele
autorizate. Contractele sunt negociate de cele doua parti, cuprinzand prevederi specifice legate de
cantitatea si calitatea marfii, termenul de livrare, modul de transportare, modul de plata, termenul de
plata, etc.

d. Dreptul muncii

Au fost analizate urmatoarele documente:

- contractele colective de munca;


- contractele individuale de munca;
- regulamentul de ordine interioara.

In urma analizei efectuate au fost identificate urmatoarele aspecte:


- personalul direct productiv si de intretinere beneficiaza de contractul colectiv de munca pentru
reglementarea diferitelor aspecte legate de salarizare, protectia muncii, concediile de odihna, de boala,
de maternitate, etc. Contractul colectiv de munca se negociza annual;
- persoanele ce asigura managementul societatii precum si alte persoane ce deservesc
compartimentele administrative societatii beneficiaza de contracte individuale de munca;
- informatiile din cartile de munca sunt actualizate trimestrial in ceea ce priveste salarizarea si
incadrarea personalului;
- nu exista litigii de munca.

2
e. Dreptul mediului

In ceea ce priveste protectia mediului, s-a urmarit reducerea elementelor poluante care apar in
fluxul tehnologic, prin utilizarea celor mai bune material de pe piata mondiala.
De asemenea s-au evitat activitatile cu mare consum energetic si s-a gandit un sistem de
recuperare si refolosire a deseurilor de email si a apelor uzate astfel incat, cantitatea ce se obtine la
aceste deseuri sa fie minima.
Societatea a demarat obtinerea Autorizatiei de Mediu in anul 2012 si a obtinut-o incepand cu
31.01.2013 pentru o perioada de valabilitate de 10 ani, pana in anul 2023.

2.3. ASPECTE OPERATIONALE

Diagnosticul operational presupune o analiza detaliata a factorilor tehnici de productie, a


tehnologiilor de fabricatie a produselor, precum si a organizarii productiei si a muncii.
Astfel, in legatura cu activele fixe incluse in patrimoniul societatii, expertul tehnic a analizat
urmatoarele aspecte:
- starea de functionare a masinilor, utilajelor, gradul de uzura fizica;
- performantele acestora in raport cu cele care se produc pe plan mondial;
- posibilitatile de utilizare in viitor;
-mijloacele fixe care nu mai pot fi utilizate in viitor datorita schimbarilor intervenite in structura
productiei;
- oportunitatea trecerii in conservare a unor active fixe; conditiile pentru care s-a facut aceasta si
perspectivele de punere in functiune;
- valoarea investitiilor in curs de executie, stadiul lor in raport cu graficele de executie,
posibilitatile de finalizare si influenta lor asupra potentialului tehnico-productiv sau a prestatiilor de
servicii;
- posibilitatile pe care le are societatea de a-si asigura utilitatile necesare pentru desfasurarea
normala a activitatii; gradul de dependenta fata de utilitatile furnizate de regiile autonome sau
companiile de profil.

In urma analizelor efectuate au rezultat urmatoarele:


- cladirile existente la SC EMAILUL SA Medias au fost construite in mai multe etape,
constatandu-se extinderi si modificari de structura precum si modificari ale suprafetei construite, astfel
incat sunt greu de separat si identificat;
- cladirile sunt in general intretinute corespunzator in ceea ce priveste structura si rezistenta,
acoperisul, instalatiile etc., deci din punct de vedere functional asigura confort acceptabil dar necesita
insa eficientizarea sistemelor de incalzire.
- in ceea ce priveste finisajul (tencuieli, zugraveli, vopsitoria lemnului si metalului la interior si
exterior) acestea sunt partial deteriorate, necesitand lucrari de intretinere permanente; aceasta dovedeste
ca in ultimii ani, activitatea de reparatii a cladirilor a fost directionata atat catre partea functionala a
acestora cat si spre aspectul lor, efectuandu-se lucrari de zugaveli, vopsitorie si izolatii;
- procentul de ocupare al terenului in amplasamentul principal al societatii este de 92%, ceea ce
indica faptul ca spatiile libere sunt cele destinate distantelor obligatorii intre cladiri, intre retele si spatii
destinate transportului, deci nu exista practic zone libere pe care sa poata fi extinsa activitatea;
- incadrarea mijloacelor fixe pe categorii este corecta, iar duratele de amortizare sunt in
conformitate cu prevederile legale;
- utilajele folosite pentru producerea vaselor emailate sunt utilaje universale pentru prelucrarea
mecanica a tablelor subtiri (ghilotine, prese mecanice, prese cu transfer, instalatii de sudura prin
presiune) sau specific pentru emailare (instalatii de producere a fritelor, masini de emailat, cuptoare
pentru uscarea si arderea emailului);

3
- utilitatile necesare derularii activitatii, cum ar fi energia, gazul metan, apa si canalizarea sunt
asigurate de regiile si companiile nationale de profil. Utilitatile de natura aburului si aerului comprimat
sunt asigurate de catre intreprindere prin intermediul instalatiilor specifice;
- stadiul derularii investitiilor in curs este in concordanta cu graficul de constructie prevazut;

In ceea ce priveste cladirile, expertii tehnici au constatat urmatoarele:


- concordanta intre situatia din teren si planurile de constructie;
- structura de rezistenta a unor cladiri nu a fost afectata de seisme;
- cladirile din incinta societatii si-au pastrat destinatia pentru care au fost construite.

Caracterizarea sintetica a potentialului tehnic se efectueaza prin intermediul urmatorilor


indicatori:
Productia obtinuta
a. Gradul de utilizare a capacitatii de productie: Capacitatea de productie
*100

In cazul societatii Emailul, gradul de utilizare a capacitatii de productie este prezentat in tabelul
de mai jos:

2014 U.M. Cantitati realizate Capacitatea Gradul de utilizare


de productie a capacitatii de
anuala productie
Vase emailate Mii buc. 8671 12.000 72,26%
Firme si alte colaborari Buc. 685 1050 65,24%
neemailate

In urma datelor analizate se observa ca societatea Emailul are un grad de utilizare a capacitatii
de productie de peste 65%, evidentiindu-se faptul ca productia de vase emailate se apropie cel mai mult
de capacitatea de productie anuala (in proportie de 73%).

Active imobilizate
b. Ponderea activelor imobilizate in total active fixe: *100
Total active fixe

Ponderea masinilor si utilajelor existente in cadrul activelor fixe detinute de Emailul rezulta din
structura imobilizarilor corporale, asa cum rezulta din tabelul de mai jos:

Pozitie activ fix Valoare de Pondere valoare Valoare ramasa Pondere valoare
inventar [lei] de inventar [lei] ramasa

Teren 920.425 2.58% 920.425 8.92%


Constructii 10.337.175 29.02% 5.669.893 54.90%
Instalatii tehnice, mijloace 24.336.903 68.32% 3.725.930 36.03%
de transport
Alte utilaje, instalatii si 28.760 0.08% 15.788 0.15%
mobilier
Total valoare ramasa 35.623.263 100% 10.322.036 100%

In urma analizei efectuate asupra activelor imobilizate ale societatii se observa ca ponderea cea
mai mare o au instalatiile tehnice si mijloacele de transport (aproximativ 68%), iar ponderea valorii
ramase este de aproximativ 43%.

4
Amortizarea cumulata
c. Gradul de uzura a activelor fixe: *100
Valoarea de inventar

Gradul de uzura al mijloacelor fixe este przentat in tabelul de mai jos:

Imobilizari corporale Valoare de Amortizare [lei] Grad de uzura


inventar [lei]
Constructii 10.406.996 4.667.282 44.85%
Instalatii tehnice si masini 26.985.122 20.610.973 76.38%
Alte instalatii, utilaje si 15.539 12.972 83.48%
mobilier
Total 37.407.657 25.291.227 67.61%

Se observa ca gradul general de uzura este de 67.61%. Se remarca de asemenea ca gradul de


uzura al instalatiilor tehnice si al masinilor este de peste 76%.

Valoarea mijloacelor fixe noi


d. Gradul de reinnoire a activelor fixe: *100
Valoarea de inventar

Achizitiile de mijloace fixe efectuate in anul de baza sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Imobilizari corporale Valoare de Achizitii mijloace Pondere mijloace fixe


inventar [lei] fixe [lei] noi
Constructii 10.406.996 502.071 4.82%
Instalatii tehnice si masini 26.985.122 800.108 2.96%
Alte instalatii, utilaje si mobilier 15.539 2.620 16.86%
Total 37.407.657 1.348.640 8.21%

Se observa ponderea redusa a mijloacelor fixe achizitionate in anul curent in raport gradul de
uzura ridicat al mijloacelor fixe din patrimoniul societatii.

2.4. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE

Se remarca o buna organizare a activitatii si preocuparea de a crea un climat favorabil muncii in


echipa, factor important in cresterea competivitatii firmei. Puncte forte in analiza resurselor umane
sunt:
- politica de salarizare corespunzatoare aspiratiilor grupului;
- nu s-au inregistrat conflicte de munca;
- fidelitatea personalului de specialitate fata de spocietate.
Un aspect favorabil il constituie repartizarea corespunzatoare a personaului existent pe posturi,
distribuite pe meserii fiind corelata cu obiectul de activitate.
Relatiile dintre Consiliul de Administratie si angajatii societatii sunt de colaborare, pana in
prezent neinregistrandu-se nici o greva sau conflict de munca.
Singurele probleme care apar sunt cele legate de negocierea salariilor care se face o data pe an,
odata cu semnarea contractului colectiv de munca. Aceste probleme se discuta impreuna cu
reprezentantii sindicatului si se rezolva de la caz la caz in functie de posibilitatile financiare ale unitatii.
In cadrul SC "EMAILUL" SA aproximativ 87% din angajati sunt membrii de sindicat.
Administratia recunoaste sindicatul ca reprezentant al salariatiilor si acorda intregul sprijin
pentru rezolvarea problemelor sociale care apar. De asemenea administratia recunoaste libertatea de
exercitare a dreptului sindical conform conventiilor internationale si libertatea de opinie a fiecarui
salariat.
5
In diagnosticarea resurselor umane ale unei firme in vederea evaluarii se impune folosirea unui
sistem de indicatori privind, pe de o parte dimensiunea, structura si comportamentul, iar pe de alta parte
eficienta potentialului uman.
Dimensiunea potentialului uman poate fi caracterizata prin urmatorii indicatori:
a. Numarul mediu de personal (cu contract de munca), care se determina ca o medie aritmetica
simpla a numarului zilnic de salariati.
SC Emailul SA a avut in anul 2014 un numar mediu de 870 de persone cu 9 de persoane mai
mult decat in 2013, armonios structurate pe varste, sexe si vechime in munca.

b. Numarul mediu de personal (cu contract de munca sau conventie civila), care se stabileste prin
adaugarea la numarul mediu de salariati a numarului mediu de colaboratori angajati pe baza de
conventie civila.
In cazul societatii analizate, numarul mediu de personal angajat cu contract de munca si
conventie civila a fost de 870 persoane.

c. Numarul maxim de personal, care reprezinta limita superioara stabilita in functie de volumul
efectiv de activitate si productivitate a muncii prevazuta.
N 0 * Iq
N max
100
unde:

Iq=indicele volumului de activitate exprimat prin cifra de afaceri

N0= numarul mediu de personal prevazut pentru perioada respectiva.

In cazul societatii analizate, parametrii de calcul al numarului maxim de personal sunt


urmatorii:

Nr mediu de personal prevazut pentru perioada 870


respectriva (N0)
Indicele de crestere a cifrei de afaceri (Iq) 1,0
054
Numarul maxim de personal 87
5

Rezultand un nivel de maxim 875 persoane ce ar trebui sa fie salarizate. In prezent numarul de
salariati este de 870, fiind inferior numarului maxim de salariati, ceea ce denota o politica sanatoasa de
personal.
Structura resurselor umane poate fi apreciata pe baza urmatoarelor criterii:

a. dupa principalele categorii de salariati se pot avea in vedere urmatoarele categorii:


- 707 (81,27%) personal calificat din care:
-494 (69,87%) personal direct productiv;
-213 (30,13%) personal indirect productiv, din care:
-108 (50,70%) personal TESA;
- 163 (18,73%) personal necalificat;

In structura pe sexe: 56% o detin femeile si 44% barbatii.

b. dupa vechimea in intreprindere personalul se poate structura in urmatoarele grupe: sub 1


an, intre 2-5 ani, intre 6-10 ani, intre 11-15 ani, intre 15-20 ani, peste 20 ani. Analiza structurii dupa
vechime si evolutia sa in timp poate furniza informatii cu privire la strategia angajarilor efectuate de
6
intreprindere, dar si de eforturile de stabilizare a personalului. In mod normal structura dupa vechime
trebuie sa fie echilibrata, manifestandu-se astfel o politica de formare a personalului;
In cazul societatii SC Emailul SA, grupele de vechime a salariatilor sunt prezentate in tabelul de
mai jos:

Grupa de vechime Numar scriptic Pondere


sub 1 an 49 5,66%
2-5 ani 145 16,76%
6-10 ani 237 27,40%
11-15 ani 318 36,19%
15-20 ani 82 9,48%
Peste 20 ani 39 4,51%
Total 870 100%

Structura personalului societatii analizate denota incercarea societatii de a stabiliza personalul,


limitand fluctuatiile mari de salariati.
c. dupa varsta, personalul se poate grupa astfel: pana la 30 de ani, intre 31-40 de ani, intre 41-
50 de ani, peste 50 de ani. Un dezechilibru accentuat in structura dupa varsta a personalului poate sa
dauneze echilibrului psiholigic al intreprinderii. Astfel, angajarea masiva la un moment dat a tinerilor,
franeaza posibilitatile acestora de promovare.
Structura personalului dupa varsta a societatii Emailul este prezentata in tabelul de mai jos:

Grupa de varsta Numar scriptic Pondere


Pana la 30 de ani 189 21,85%
Intre 31-40 de ani 316 35,95%
Intre 41-50 de ani 235 27,17%
Peste 50 de ani 130 15,03%
Total 870 100%

Din datele prezentate, rezulta o structura relativ echilibrata a personalului pe categorii de varsta,
ponderea majoritara avand-o grupa de varsta 31-40 ani.
d. dupa modalitatile de calificare, personalul poate avea diferite nivele de pregatire: superior,
mediu, profesional.

In cazul societatii Emailul, structura calificarii personalului este urmatoarea:

Grupa de calificare Numar scriptic Pondere


Superioara 41 4,76%
Medie 679 77,81%
Profesionala 150 17,43%
Total 870 100%

Datele prezentate denota o structura corespunzatoare a personalului pe categorii de pregatire.

Comportamentul personalului poate fi analizat prin prisma urmatorilor indicatori:


a. Gradul de utilizare a timpului maxim disponibil

Timpul efectiv lucrat


Gu
Timpul maxim disponibil

b. Indicatorii circulatiei fortei de munca


I
Coeficientul intrarilor
N
7
E
Coeficientul plecarilor
N
IE
Coeficientul miscarilor totale
N
in care:
I= numarul total al intrarilor de personal in cursul perioadei analizate
E=numarul total al iesirilor de personal
N=numarul mediu de personal

In cazul societatii Emailul, parametrii circulatiei fortei de munca sunt prezentati in tabelul de
mai jos:

Intrari personal 30
Iesiri personal 34
Total salariati 870
Coeficientul intrarilor 3,45%
Coeficientul iesirilor 3,91%
Coeficientul miscarii totale 7,36%

Se observa fluctuatia relativ scazuta a personalului in anul de baza, reflectand preocuparea


societatii pentru stabilizarea numarului de salariati.

c. Indicatori de conflictualitate

In cazul in care conflictualitatea a luat forme colective se impune urmarirea urmatorilor


indicatori:
- numarul de greve
- numarul de zile ale grevei
Numar de grevisti
-gradul de importanta al grevei la nivel de intreprindere:
Numar total de salariati
Numar de zile de greva
- gradul de intensitate al grevei: Numar de grevisti

In cazul societii Emailul, nu au existat forme colective de conflict in ultimii 3 ani.

Analiza eficientei utilizarii resurselor umane se realizeaza cu ajutorul sistemului de indicatori


de reflectare a productivitatii muncii. Pentru a urmari dinamica productivitatii muncii la nivel de
intreprindere, precum si a comparatiei cu alte firme din aceeasi ramura de activitate se folosesc
indicatori valorici, construiti ca raport efect/efort.
In calitate de efect se pot avea in vedere: cifra de afaceri, productia exercitiului, veniturile de
exploatare sau valoarea adaugata, in functie de specificul activitatii societatii. In calitate de efort se pot
folosi indicatorii: numarul mediu de personal, timpul total de munca exprimat in zile sau timpul total de
munca exprimat in ore.
In cazul determinarii productivitatii muncii pe baza cifrei de afaceri, relatiile de calcul sunt
urmatoarele:
CA
- productivitatea medie anuala pe o persoana: Wa
N

CA
- productivitatea medie zilnica : Wz
Tz

8
CA
- productivitatea medie orara: Wh
Th
in care:
CA = cifra de afaceri
N = numarul mediu de personal
TZ= timpul total de munca exprimat in zile
Th= timpul total de munca exprimat in ore

Pentru corecta apreciere a evolutiei productivitatii muncii in dinamica se impune operarea cu


indicatori valorici de exprimare a efectului evaluat in preturi comparabile.
In cazul societatii Emailul, indicatorii de productivitate a muncii in ultimii doi ani sunt
prezentati in tabelul de mai jos:

2013 2013 in 2014


[lei] preturi [lei]
comparabile
2014
[lei]
Cifra de afaceri 83.399.000 84.174.611 83.853.000
Numarul de personal 861 870
Productivitatea medie anuala 97.764 96.383
pe o persoana
Timpul de munca exprimat in 252 252
zile
Productivitatea medie zilnica 388 382
pe o persoana

2.5. ASPECTE MANAGERIALE

a. Prezentara echipei manageriale


Managerii societatii Emailul sunt persoane ce au o vechime in firma cuprinsa intre 15-20 de ani.
Varsta acestora este cuprinsa intre 40 si 50 de ani.
Echipa manageriala a fost numita in conducerea societatii pe baza hotararii Adunarii Generale a
Actionarilor.
Managerii societatii au cote de actiuni nesemnificative in cadrul structurii actionariatului.
La sfarsitul exercitiului financiar, echipa manageriala este premiata cu o cota din profitul anului.

b. Criterii de performanta a echipei manageriale


Criteriile de performanta pe baza carora se poate analiza activitatea manageriala sunt prezentate
in cele ce urmeaza:
Profitul brut
1. Rata profitului = * 100
Cifra de afaceri

In cazul societatii Emailul, rata profitului rezulta dupa cum urmeaza:

Cifra de afaceri [lei] 83.853.000


Profitul brut [lei] 2.849.000
Rata profitului 3,39%

1. Profitabilitatea actiunilor

9
Dividende + prelevari din profit pentru dezvoltare
= * 100
Capital social

In cazul societatii Emailul, profitabilitatea actiunilor rezulta in conformitate cu tabelul de mai


jos:

Dividende [lei] 2.161.707


Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] 233.000
Capital social [lei] 6.305.295
Profitabilitatea actiunilor 37.98%

3. Potentialul de dezvoltare/crestere

Prelevari din profit pt. dezvoltare amortizare ch.pt.investitii


= * 100
Fond de rulment
unde :
Fondul de rulment = active circulante-datorii pe termen scurt

In cazul societatii Emailul, potentialul de dezvoltare este determinat dupa cum se prezinta in
tabelul de mai jos:

Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] 233.000


Amortizare [lei] 1.391.000
Cheltuieli pt investitii [lei] 1.332.779
Prelevari din profit pt dezvoltare+amortizare-ch 291.221
pt investitii [ lei]
Active circulante [lei] 28.529.456
Datorii pe termen scurt [lei] 16.189.143
Fond de rulment [ lei] 12.340.313
Potential de dezvoltare/crestere 2.36%

Soldul creantelor
4. Perioada de recuperare a creantelor (zile) = * 365
Cifra de afaceri
Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai
jos:

Soldul creantelor [lei] 6.504.225


Cifra de afaceri [lei] 83.853.000
Perioada de recuperare a creantelor [zile] 28
Soldul obligatiilor
5. Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt (zile) = * 365
Cifra de afaceri
Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai
jos:

Soldul obligatiilor [lei] 16.189.143


Cifra de afaceri [lei] 83.853.000
Perioada de rambursare a obligatiilor pe 70
termen scurt [zile]

Cifra de afaceri
6. Rotatia stocurilor (nr. rotatii) =
Total stocuri
Tabelul urmator contine parametrii si rezultatul calculului rotatiei stocurilor.

10
Cifra de afaceri [lei] 83.853.000
Total stocuri [lei] 18.507.961
Nr rotatii 4.53

11