Sunteți pe pagina 1din 110U L
u L
SlUJBA
.A
SFANTUlUI lOAN eEL NOU
DE lANEAMT
,
n r
n r
Ir
SLUJBA

SFANTULUI lOAN eEL NOU

DE LA NEAMT

Carta tipAritA cu binacuvAntaraa tP.S. DANIEL Mitropolitul Moldova; $i Bucovinai

(f)

TAlNlTAS

Editura Mitropoliai Moldova. $i Bucov'nai IA~I-1996

Text Arhim. IOANICHIE BALAN

. Muzica: Arhid. SEBASTIAN BARBU-BUCUR

SLUJBA SFINTULUI lOAN eEL NOU DE LA NEMq CARE SE PRAzNU~TE LA 5 AUGUST

tnainteprlznuirea Schimbirii la Fata a Domnului nostru Iisus Hristos §i pomenirea Sfintului Mucenic Evsignie.

Tot in aceasta zi se face §i pomenirea Stintului Preacuviosului Pirintelui nostru loan eel Nou de la Neamt, numn §i Hozevitul, care s-a savir§it in pe§tera Stinta Ana din pustiul Hozeva, la 5 august 1960.

La Vecernia Mica

La "Doamne, strigat-am ... " se pun stihirile pe 4, glas 4 Nimie n-ai iubit mai mult pe pamint, fericite parinte, decit pe Dumnezeu; nici averea, nici cinstea, nici fratii, nimie din eele pamintesti. Ci, arzind pentru Taborul eel duhovnieese, ai urmat lui Hristos prin aspre osteneli §i te-ai lmbracat in haina alba de lumina §i de nunta.

Nu te-ai uitat la trupul tau eel slab §i nel?utincios, Preaeuvioase, nici la fratii §i parintii tai duhovnicesti din lavra N eamtului, Ci, aseultind glasul Duhului, ai alergat spre Tara Sfinta §i Tabor, unde te-a ehemat Hristos, spre lumina cea neapusa a imparatiei Sale.

Ai lasat patria ta §i ai rivnit spre inaltimile Taborului §i ale Ermonului, spre Hristos Cel sehimbat la Fata, Care schimba faja §i ehipullumii prin har, credinja §i pocainja

Ai ureat ea un eerb Taborul eel duhovnieese, Sfinte Parinte Ioane, spre virful eel de vapaie, unde Hristos, Lumina lumii, schimba la fata tainie pe eei ce urea pe muntele pocaintei,

3

Slava ... , glasul al 4-lea

Veniti toate eetele calugarilor sa laudam astazi pe Cuviosul loan Sihastrul, pe odrasla Moldovei §i pe mladita Raiului, odraslita in lavra Neam]; pe urmatorul Sfintei Maria Egipteanea §i al rivnitorului prooroe Hie Tezviteanul, J?e pustnieul eel neobosit ee s-a nevoit in pestera Sfintei Ana din Hozeva, zicind: Bucura-te, Sfinte loane, lauda sihastrilorl

~i aeum ... a Inaintepraznuirii, giasul al 5-lea

Veniti sa ne suim in muntele Domnului si in casa Dumnezeului nostru, ~i sa vedem slava schimbarii Lui la Fata, slava ca Unuia-Nascut din Tatal. Intru lumina sa luam lumina si, tnaltati faclndu-ne eu Domnul, sa laudam Treimea cea intocmai de 0 fiinta in veei.

De va cadea aceasta zi vineri seara sau simbata seara, se pune dogmatiea glasului de rind.

La Stihoavna

Se pun stihirile inaintepra~nuirii praznieului Schimbarii la Fala, glasul al 2-Iea. (vezi Ia Minei, 5 august).

Troparul Cuviosului, glas al 8-lea:

Intru tine, Parinte, eu osirdie s-a mintuit eel dupa chip, caci lasind lumea §i patria ta, ai luat Crueea lui Hristos §i in valea lordanului te-ai asezat spre nevointa, Pentru aceasta §i cu ingerii acurn se bucura, Cuvioase Parinte Ioane, duhul tau. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mintuiasca sufletele noastre.

Slava .. , ~i aeum ...

4

Troparul Inaintepraznuirii, glasul al 4-1ea: (vezi Ia Minei pe luna august. ziua a 5-a)

La Vecernia Mare

Dupa obisnuitul psalm 103, se cinta "Fericit barbatul...·, starea intiia.

La 'Doamne, strigat-am ... • se pun stlhirile pe 8: 4 ale lnaintepraznuirii pe glasul at 4-1ea §i 4 ale Sfinlului loan de la Neamt, pc glasul al 5-1ea (vezl la Mind pc luna august, in 5 zile).

Stihirile Cuviosului, glasul al 5-1ea:

Podobie: "Cuvioase parinte ... "

Ramas orfan din pruneie, Cuvioase parinte, din tineretile tale ai intrat in lavra Neamtului, ea la un liman, sa- L slavesti aiei pe Durnnezeu eu ingerii si eu parintii eei nevoitori. Pentru aeeasta te rugam, Sfinte loane, Parintele nostru, roaga-L pe Hristos Dumnezeu, sa daruiasca Biserieii unire, pace si mare mila. (de doua ori).

Lipsit fiind pe pamint de toata mingiierea omeneasca, ai trait de mie printre straini ca un sihastru, Cuvioase Parinte loane, avind tata pe Dumnezeu, iar mama pe Preaeurata Fecioara, sprijin pe batrina ta bunica, surori de taina, lacrimile, iar frati iubiti pe sfintii ingeri, care nevazut te insoteau, pazind picioarele tale de ispitele cumplitului vrajmas. Pe Hristos Mintuitorul, roaga-L sa daruiasca lumii unire, pace §i mare mila.

Pentru suferintele tale §i euraSia inimii, Cuvioase, te-a ehemat Hristos Domnul la cinul ingeresc in marea lavra de la Neam], de un de apoi, rivna Duhului te-a dus la Mormintul datator de viata §i in pustiul lordanului, unde bine nevoindu-te, te-ai mutat la cerestile locasuri §i cu sfintii te-ai numarat. Sfinte Preacuvioase Parinte Ioane, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mintuiasca lumea §i sufletele noastre.

Slava ... , glasul al 5-lea

5

Veniti toate cetele monahilor sa laudam astazi pe Sfintul loan Sihastrul, pe odrasla cea aleasa a Moldovei §i mladija binecuvintata a Manastirii Neam]: pe urmatorul Cuvioasei Maria Egipteanca §i al marelui profet Hie Tezviteanul, pe pustnicul eel neobosit care s-a nevoit in pesters Sfintei Ana din Hozeva, zicind: Bucura-te, Sfinte loane, lauda sihastrilor!

~i acum ... , a Inaintcprazrmirii, glasul al 5-lea

Veniti sa ne suim in muntele Domnului §i in casa Dumnezeului nostru, §i sa vedem slava Schimbarii Lui la Fala, slava ca a Unuia-Nascut din Tatal. Intru lumina sa luam lumina §i inallati facindu-ne cu Duhul, sa laudam Treimea cea intocmai de 0 fiinta in veci.

De este vineri seara sau simbata seara se cinta dogmatica glasului de rind.

VOHOO. Lumina lina ...

Prochimenul zilei

Parerniile sflntului sc pun de la 11 sau 17 ianuarie

La Litie

Stihirile pe glasul al 2-Iea:

N -ai avut odihna nicaieri, purtatorule de Dumnezeu Parinte, decit la mult dorita liniste, maica rugaciunii, De aceea te-ai retras la pestera Sfinta Ana din J?ustiul Hozeva, unde ti-ai savlrsit calatoria vietii, slavind pe Hristos, viaja lumii.

Spune-ne, Parinte, ostenelile tale cele nestiute din pustie prin care sufletul ti-ai curatit, mintea ti-ai luminat, trupul ti-ai stapinit, demonii i-ai izgonit §i pe Hristos L-ai preamarit.

Spune-ne, Sfinte loane, lacrimile tale §i rugaciunile cele de foc, pe care ziua §i noaptea Ie ina1tai lui Dumnezeu

6

in pustiul Iordanului §i in pe§tera Hozeva, prin care desavirsit te-ai facut §i cu Hristos tainic te-ai unit.

Arata-ne, Cuvioase Parinte, calea pocainjei prin rugaciunile tale §i ne invata prin scrierile tale cum sa ne dezlegam de lantul grijilor pamintesti, ca sa ne unim in veci cu Hristos, Mintuitorul sufletelor noastre.

Slava ... , glasul al 2-1ea:

Nu ne uita pe noi fiii tai, Sfinte $i dumnezeiescule Parinte loane, mult nevoitorule, care prin faptele tale pe diavoli din pustie i-ai izgonit. ~i de la noi, cei ce te cinstim pe tine, Cuvioase, alunga patimile, cu rugaciunile tale.

"-

~i acum ... , a lnaintepraznuirii, glasul at 2-1ea:

Cel ce in Muntele Taborului Te-ai schimbat la Fala intru slava, Hristoase Dumnezeule, §i ai ararat ucenicilor Tai slava Dumnezeirii Tale, lumineaza-ne pe noi cu lumina cunostinjei duhovnicesti §i ne indrepteaza pe cararea poruncilor Tale, ca un bun §i de oameni iubitor.

La Stihoavna

Stihirile Sflntului, glasul al 4-Iea:

Departe de noi te-ai dus, Sfinte Ioane, iubitul lui Hristos, ca sa nu robesti ca Marta celor pamintesti, Nu ne lasa pe noi fara ajutor, ca pierim de povara is{>itelor vietii, si ne desteapta la pocainFi, asemenea Mariei, prin rugaciunile tale cele neincetate.

Stih: Scumpa este inaintea Domnului moartea Cuviosului Lui.

Nici lacrimi de pocainja nu avem, nici tie a urma nu putem, ca sintem robiti de patimi. De aceea te rugam, Sfinte Cuvioase Parinte Ioane, mijloceste pentru noi la Hristos sa ne daruiasca mila §i iertare de pacate.

7

Stih: Preojii Tai, se vor imbraca intru dreptate §i cuviosii Tai se vor bucura.

Cuvioase Parinte Ioane, tu ai biruit pe vrajmasul §i ai luat cununa biruintei §i, ca eel ce esti bun ostas al Imparatului ceresc, cu sabia rugaciunii §i cu arma postului ai taiat toate patimile omenesti §i ai ureat cu u§urinla pe Taborul cel duhovnicesc al desavirsirii, Roaga pe Hristos Dumnezeu, fericite, sa ne lumineze §i pe noi cu vapaia cea de foc a Taborului ceresco

Slava ... , glasul al 8-1ea:

Multimile calugarilor te cinstesc petine Ioane, Parintele nostru, ca tu cu rugaciunile tale pe diavoli i-ai biruit, mintea ti-ai luminat, trupul ti l-ai stapinit §i cu Dumnezeu te-ai unit, invatindu-ne a umbla pe cararea cea dreapta a mintuirii. Fericit esti ca lui Hristos ai slujit in sihastrie §i cu ingerii tainic ai vorbit §i trupul nestricacios dupa moarte ti s-a pazit. Roaga-te impreuna cu toti sfinjii sa se mintuiasca sufletele noastre.

~i acum ... , a lnaintepraznuirii, glasul al 8-1ea:

Fecioara, care ai nascut pe Soarele Hristos, invredniceste-ne §i pe noi sa urcam cu EI in Tabor curatiti de patimi §i de ginduri, ca sa gustam din bucuria §i lumina cea necreata, cu apostolii §i cu toti sfintii,

La Litie se cinHi troparul Inaintepraznuirii §i al Cuviosului. (vezi Ia Vecemia midi).

La Utrenie

La "Dumnezeu este Domnul..." se ciqta troparul Cuviosului, de doua ori; apoi Slava ... ~i acum ... troparul Inaintepraznuirii.

Dupa catisma intii se cinta sedealna Inaintcpraznuirii din Minci, 5 august, sau sedealna Stintului loan eel Nou, glasul al 4-1ea.

8

Podobie: "Aratatu-te-ai astazi ... ", glasul al4-1ea

Lasat-ai, Sfinte Ioane, toate cele trecatoare pentru Hristos, cautindu-ti Iinistea aproape de Mormintul datator de inviere, §i din loc in loc umblind, !i-ai sfir§it calatoria in pestera Sfmtei Ana, unde a rasarit nestricat sfintul tau trup, pentru care laudam astazi pomenirea tao

Slava ... , tot aceasta

~i acum ... , a lnaintepraznuirii din Minei

Dupa catisma. a doua, sedealna Sfintului, glasul al 4-lea:

Podobie: "Spaimintatu-s-a losif ... "

N -ai dat somn ochilor tai, Parintele nostru Ioane, nici inima nu $i-ai impovarat de grijile cele pamtntesti; ci pe toate defaimindu-le pentru dragostea lui Hristos, te veselesti acurn in cer cu cetele tuturor sfintilor.~i te roaga pentru noi cei ce savir§im cu laude §i cu cintari sfinta pornenirea tao

Slava ... , tot aceasta

~i acum ... , a Inaintepraznuirti, din Mind

Polieleul

Marimurile, glasul 1:

I. Marimu-te pe tine, Sfinte Ioane, purtatorule de Durnnezeu §i cinstim pomenirea ta, cununa sihastrilor §i impreuna vorbitorule cu ingerii.

9

ro." =-"=, '"0' "'= = . --"" -- - C="~ ""'"_"

,I II. Veniti toate cetele calugarilor sa marim pe loan

I parintele nostru, zicind: pe lauda Moldovei.

Slava ... §i acum ... Aliluia {de 3 uri)

Dupd Polieleu, sedealna, glasul al 5-lca:

Podobie: "Pe Cuvintul Cel impreuna ... "

Parasind eele pamintesti, te-ai nevoit in sihastrie pe valea Iordanului §i in pustiul Hozeva, eetele diavolesti eu rugaciunile tale arzind .§i cu ingerii lmpreuna priveghind, Sfinte Ioane fericite, roaga pe Hristos Dumnezeu sa dea lumii pace §i mare mila.

Slava ... §i acum ... , a Inaintepraznuirii:

Astaz! Hristos urea pe Muntele Taborului sa se imbrace in haina de lumina inaintea ueenieilor Sai §i sa ne impace pe toti cu Tatal nostru eel ceresco

Se cintii Antifonul tutti, glasul at 4-lea

Prnchimen glasul al -l-leu:

Scumpa este inaintea Domnului moartea Cuviosului Lui.

Stih: Ce voi rasp1ati Domnului pentru toate cite mi-a dat mie!

Toata suflarea ...

Evanghelia de la Matei (XL27-30) (cauta joi;- In saptamlna a' 4-a dupa Rusalii).

Psalmul 50

Slava ... , glasul al

Pentru rugaciunile Cuviosului Tau loan, Milostive, eurate§te multimea greselilor mele.

~i aeum ...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste muljimea greselilor mele.

Stib: Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta ...

Stihira idiomela, glasul al o-lea:

Cuvioase Parinte loane, mult nevoitorule, §i faclie de mult pre], aprinsa din lumina Sfintului Mormint datator de viata, lumineaza eu rugaciunile tale pe eei ee te iubese pe tine §i cere de la Hristos, Mintuitorul lumii, sa ne daruiasca noua mare mila.

Canoanclc

Se pune canonul Inaintepraznuirit, eu irmosul pe 6, Canonul Stintului loan eel Nou de la Neamt, pe 4 §i tricintarea, pe 4. (ambele din Minei, 5 august)

Canonul Sfintului Facerca lui loanichic

Cum YOm putea lauda dupa cuviinta nevointa ta, Sfinte Preaeuvioase Parinte loane, purtatorule de Dumnezeu, ea ai rasarit eu tulpina din pamint romanesc §i ai adus roade ceresti in tara sflnta unde S-a nascut §i a inviat Hristos. Roaga-te, fericite, pentru noi toti lui Dumnezeu, Izbavitorul lumii.

Fiu de parinji saraci §i iubitor de Hristos, ai ramas din pruncie fara mama §i fara tata. Dar te-a ehemat la Sine Tatal nostru Dumnezeu, Caruia I-ai slujit eu credinja ca un fiu ascultator, Roaga-te, sfinte, §i pentru sufletele noastre.

11

Fiind orfan §i strain pe 1 ume, ti -ai ales mama, Biseriea lui Hristos eea eu multi fii §i tata pe Bunul Dumnezeu; parin]! duhovnicesti ti-ai luat pe sfinti, proteetori pe lngeri §i frati iubiti pe sihastrii pustiului, iar loe de nevoinja, valea Iordanului. Roaga-te, Sfinte Ioane fericite, impreuna eu toti dreptii sa ne mintuim §i noi.. fiii tai sufletesti.

Nu ai aflat odihna pe pamint, nici in satul tau nici lntre rude §i eopii, ci numai in easa lui Dumnezeu §i in obstea Minastirii Neam], unde ai fost ehemat de Duhul Stint §i ai luat jusul eel bun al calugariei, Pomeneste-ne, parinte, §i pe nor fiii tai, inaintea Tronului slavei dumnezeiesti,

Blind §i smerit ai fost §i in lume §i in nevoinja monahala, ea savirseai aseultarea eu multa dragoste §i, tacind, te rugai neineetat in biseriea lui Dumnezeu, factnd inima ta camara de foe a Preasfintului Duh, Adu-ti aminte, Sfinte, §i de noi toti inaintea Dreptului Judecator.

Saminta Duhului Stint a cazut in inima ta ea intr-un pamint bun §i a adus multa roada, parinte. Adica rtnduiala monahicesca §i nevoinja ingereasca, post indelungat §i neadormite rugaciuni. Nu ne uita, parinte, §i pe .n~i fiii tai din patria natala, inaintea Preasfintei Trelml.

Slava ...

Toti ne hranim din invataturile tale §i ne zidim la suflet de smerenia, rugaciunea §i aspra ta nevoinja pustniceasca. Invaja-ne §i pe noi eei neputinciosi sa urmam faptelor tale, purtatorule de Dumnezeu, parinte.

~i acum ... , a Nascatoarei:

In eer te lauda ingerii §i pe pamint credinciosii, Preasfinta Maica §i Fecioara. Ca eei de sus eu ingeresti cintari te cinstese, iar noi pacatosii, prin case §i prin

12

minastiri, te marturisim Nascatoare de Dumnezeu §i cerem neincetat ajutorul tau, Stapina. Du lacrimile §i rugaciunile noastre inaintea Tronului slavei Preasfintei Treimi.

Cintarea a 3~a

De oameni ai fugit §i cu sihastrii §i ingerii pe Dumnezeu impreuna L-ai slavit, Roaga-te, Sfinte Ioane, urmatorul lui Hristos, pentru intarirea dreptei credinte in lume §i in patria ta §i cere mila §i iertare noua fiilor tai care laudam nevointa tao

Te-ai logodit cu Hristos in lavra de la Neamt §i te-ai unit cu EI deplin in Tara Sflnta, nevoindu-te prin pesteri §ilocuri pustii departe de lume §i de orice mingiiere paminteasca. Pentru aceasta §i smeritul tau trup s-a aflat In mormint nestricat, cu voia lui Dumnezeu, spre bucuria ortodocsilor §i mustrarea celor necredinciosi.

Viaja ta aspra §i pustniceasca ne mustra pe noi, parinte, ca nu putem urma nevoinjelor tale. Ca nici rlvna multa nu avem, nici rugaciune din inima nu am dobindit, nici de lacrimi §i de bucuria Duhului Sfint nu ne-am atins. Ajuta-ne, Sfinte Parinte Ioane, sa urmam §i noi prin pocainja lui Hristos.

Mai mult decit toate ai iubit, fericite, linistea, maica rugaciunii, tacerea §i instrainarea, care nasc plinsul eel duhovnicesc §i, impreuna, rugaciunea §i postul eel desavir§jt, prin care li-ai curatit mintea §i-al biruit pe diavoli. Invata-ne §i pe noi sa parasim multa vorbire §i sa ne rugam din inima lui Dumnezeu.

Pentru sfintele tale nevointe, Biserica lui Hristos te praznuieste astazi, credinciosii te cinstese cu credinja, iar calugarii iti adue smerite cintari de lauda, ea ne esti tuturor parinte sufletese, model sfetnic §i neadormit rugator catre Bunul Dumnezeu.

Pentru blindejea §i smerenia ta ai ajuns sa fii numarat in cetele tuturor sfintilor din cere Pentru aceea te cinstim ca pe un adevarat prieten iubit al lui Hristos,

13

ne inchinam sfintelor tale moaste §i sarutam cu credinta icoana tao Mijloceste §i pentru noi, parinte, la Parintele ceresc sa miluiasca sufletele noastre.

_ . ...;;;=

Slava ...

Cum vom putea tacea cind Biserica te lauda, sfintii te primesc in cetele lor, iar ingerii te ocrotesc, Sfinte Preacuvioase Parinte Ioane? Primeste-ne §i pe noi fiii tai duhovnicesti, ca impreuna sa laudam pe Tatal, pe Fiul §i pe Sfintul Duh, Dumnezeu.

~i acum ... a Nascatoarei:

Niei ingerii, niei oamenii nu pricep taina cea mare a nasterii tale, Preasfinta Fecioara, cum tu ai imprumutat trup pamintesc Fiului lui Dumnezeu, Mintuitorul oamenilor. De aceea iti cintam: Bucura-te, rugatoare tare pentru toata lumea!

Condacul Sfintului) glasul al 8-1ea:

Pe unul Dumnezeu iubind, de eele trecatoare ai fugit sl in pustie locuind, eu linistea duhului te-ai logodit, Sfinte Preaeuvioase Parinte Ioane, neineetat slavind pe Hristos Mintuitorul lumii. Pentru aceasta, eu evlavie, lauda ~i eintare iti aducem zicind: Bucura-te, Sfinte Prea Cuvioase Parinte Ioane, astazi, floare prea aleasa a Biserieii noastre.

lens:

Lasind eu bueurie eele pamintesti, din tinerete ai primit ehipul eel ingerese in obstea minastirii Neam], §i inchinindu-te la Mormintul Domnului, te-ai facut sihastru iscusit §i gustind din lumina cea mistica a Taborului, te-ai nevoit singur in pustiul Iordanului §i al Hozevei, calauzit de Duhul Stint, Preaeuviose Parinte Ioane, podoaba Moldovei §i lauda sihastrilor, ajuta-ne pe toti fiii tai sa ne tnchinam eu dreapta credinta lui Dumnezeu eelui in Treime preamarit.

Slav8 ... ~j acum ... a Inaintepnlznuirjj

14

rr================-=-=~=-===~=~=-=-=-.=-"=-=.==.======================~

Cintarca a -l-a:

.

Ne cucerim, parinte, de rivna ta pentru Hristos, ca pe toate lepadind, numai Lui l-ai slujit pina in sfirsit. Invata-ne §i pe noi sa parasim grijile pamintesti, ca sa dobindim pe cele ceresti.

Te laudam astazi, fericite Parinte Ioane, caci din pruncie ai primit dar §i intelepciune duhovniceasca, pfl§ind pe calea Raiului §i slavind neincetat pe Dumnezeu impreuna cu ingerii. Roaga-te, sfinte, in cer pentru noi fiii tai,

Fugind de calea cea larga a pierzarii, ai pa§it de mic pe calea cea ingusta a pocaintei §i linistei care duce la Hristos. Si bineplacind lui Dumnezeu, numarat ai fost in ceata Sfinplor Parinti, cu Antonie eel Mare, cu Pahomie, cu Onufrie §i Arserue §i cu ceilalti toti.

Nu te-ai robit cu nimic de cele pamintesti, nici Martei nu i-ai slujit; ci impreuna cu Maria ai stat toata viata la picioarele lui Hristos, prin privegheri §i postiri §i neincetate rugaciuni, hranindu-te mereu din cele ceresti,

Nimic din cele de aici nu ti-au trebuit, Sfinte Parinte Ioane, nici cinste, nici lauda, nici avere, nici prieteni; ci la toate renuntind, partea cea buna a Mariei ti-ai ales.

Te laudAm astazi, fericite parinte iubitorule de Hristos, ca prin inpelepciunea ~i viaja ta ingereasca, ne inveti §i ne mustri pe noi cer robiti de grijile acestei lumi, indemnindu-ne sa urmam Domnului pe calea pocainjei,

Slava ...

Fericit esti, parinte, ca ai zburat ca un vultur la cele inalte. 10 locul celor pamintesti de care toti ne robim, ai ales pe cele ceresti; in locul odihnei, ai ales osteneala; in locul somnului, ai ales privegherea; in locul hainelor scumpe, te-ai multumit cu cele vechi; iar in loc de casa luminoasa §i pat moale ai iubit pestera cea rece §i

15

intunecoasa, ca sa poji a slavi neincetat pe Hristos, Mirele sufletului tau.

~i acum... a Nascatoarei:

Ne inchinam, Preacurata Fecioara, icoanei tale ~i propovaduim minunea cea necuprinsa a intruparii Cuvintului din neintinat trupul tau eel fecioresc; credem cu tarie in viata de veci §i alergam sub acoperamintul tau. Ajuta-ne, Stapina, tmpreuna cu Sfintul loan eel Nou de la Neam], sa ne tnchinam cu evlavie Preasfintei Treimi.

Cintarea a 5-a

Trupul li l-ai chinuit cu tot felul de lipsuri §i boli, cu foame, cu sete §i cu raceala stincilor, pentru dragostea lui Hristos, caci ai iubit pe Dumnezeu mai mult decit noi toti. De aceea trupul tau eel sfintit a fost preamarit cu nestricaciunea, §i cu facerea de minuni, spre mingiierea noastra a celor credinciosi, care te rugam: ajuta-ne, sfinte, sa ne mintuim.

Cum vom lauda indeajuns nevoinja ta §i a sfintilor lui Dumnezeu, daca noi nu iubim in aceeasi masura pe Hristos, Mintuitorul lumii? ~i cum vom putea mosteni cele ceresti, daca noi nu renuntam din inima la cele pamintesti. Ci, ajuta-ne, Sfinte loane, parintele nostru, sa scapam de robia celor de aici.

Sarutam cu evlavie icoana ta §i cinstitele tale moaste purtatoare de har dumnezeiesc. Ajuta-ne, parinte sfinte, prin rugaciunile tale sa urmam dupa fagaduinla, lui Hristos §i sfintilor Lui.

Ingenunchem cu credinta la racIa cu moastele tale cele binecuvintate §i nestricate de pacat §i de vreme §i ne rugam, fericite Parinte loane, sa ne pazesti cu rugaciunile tale de robia patimilor, ca sa dam raspuns la infrico§atoarea Judecata de apoi.

16

Ajuta-ne, Sfinte Ioane, parintele nostru, sa urmam intru toate nevointelor tale, precum tu ai urmat lui Hristos, parasind tulburarea §i robia celor pamintesti, ca §i noi sa fim numaraji in ceata celor mlntuiti,

Om al linistii §i al rugaciunii, cu nimeni nu vorbeai, parinte decit cu Dumnezeu, cu sfinjii §i cu pasarile cerului care te cinsteau §i zaboveau cu bucurie in jurul pesterii tale. Caci odihnindu-se Duhul Stint in inima ta, nimic nu mai doreai, de cit pe Hristos, iubitul tau caruia roaga-te pentru sufletele noastre.

Slava ...

Pestera Sfintei Ana din pustiul Hozeva, ti-a fost, preacuvioase, ultimul tau sala§ pe pamint, Acolo te-ai ascuns de noi, acolo te-ai rugat fierbinte lui Hristos; acolo te-ai nevoit §i ai plins pentru neamul tau robit de apostaji §i de pagini; acolo ai scris frumoase invataturi duhovnicesti pentru noi, pe care le trimiteai fratilor tai ca 0 raza de lumina §i calauza datatoare de speranta,

~i acum ... a Nascatoarei:

Sa laudam pe Fecioara cea fara de prihana, sa preamarim pe Maica Domnului cea cu totul neintinata §i sa cinstim pe cea mai cinstita decit heruvimii §i serafimii, cerindu-i ca impreuna cu toti sfintii sa mijloceasca inaintea scaunului celui de foe al Dreptului Judecator.

Cintarea a 6-a

Fiind tnjelepjit de Dumnezeu §i plin de barbalie, te-ai nevoit ca un intelept pe pamint, parasind cele amagitoare §i dobindind cele vesnice. Pentru aceasta te laudam, Sfinte Preacuviose Parinte Ioane §i cinstim pomenirea tao

Nu te-ai temut, parinte, de diavoli, nici de boala, nici de fiare, nici de moarte, caci intru tine locuia Hris-

17

tos, Mirele tau, pe Care roaga-L sa ne scape §i pe noi de cursele diavolului §i ale mortii,

Umbrit fiind de Duhul Sfint, totdeauna aveai mintea ta la Dumnezeu, cugetind §i vorbind cele ceresti, caci te hraneai numai din cuvintele Sfintei Evanghelii §i din invataturile dumnezeiestilor Parinjl, pe care apoi Ie ofereai flilor tai duhovnicesti.

Cu~etind mereu la ceasul desparjirii de trup §i al judecajii lui Hristos, inima ta, Parinte, se ruga nemcetat, cerind slobozire de legaturile firii, iar mintea ta se hranea permanent din dulceata dumnezeiestilor cuvinte.

Nu au putut demonii sa te alunge din pustie, nici din pestera, Sfmte Ioane, Parintele nostru, desi neincetat te infricosau §i te amenintau, caci ingerii lui Dumnezeu te acopereau cu aripile lor in chip nevazut, De aceea, roaga-te, sa ne acopere §i pe noi de cursele vrajmasului,

. Nici desele boli ale trupului tau, nici frigul pesterii, nici lipsa apei §i a hranei trupesti, nici nalucirile diavolilor, nici dorul dupa patria parinjilor tai, nu te-au scos din inima §i din linistea pustiului, nici nu te-au biruit, bunule nevoitor al lui Hristos, caci darul Duhului Stint era cu tine §i te mingiia neincetat.

Slava ...

Cum vom lauda, Sfinte Ioane mult nevoitorule, osteneala ta cea bineplacuta lui Dumnezeu, pe care ai rabdat-o pentru frumusejea celor ceresti care se odihneau in sufletul tau? Caci cu rugaciunea §i lacrimile tale cele trecatoare le-ai biruit §i raiul eel vesnic l-ai mostenit, Ci roaga-te, Sfinte, sa se mintuiasca §i sufletele noastre.

~i acum ... a Nascatoarei:

Preasfinta Fecioara §i Maica lui Hristos Dumnezeu, ajuta-ne sa fim fii credinciosi ai Fiului tau §i impreuna cu EI sa urcam astazi pe Tabor, ca sa ne schimbam la fat a

18

"cr. 'f" S, I_"" ~l.i ~~ ... ·4,

.... ~.l/4"., ~

'1if~ ~ "

eu Petru, eu laeob §i eu loan, slavind pe Treimea eea de

o fiin1a §i nedespartita.

Condacul lnaintcp'raznuirii, glasul al 4-1ea _§i Icosul (vezi Mineiul pe luna august, in 5 zile)

Data este priveghere speciala, se pune condacul sfintului, de 1a sfiqitul Clntarii a 3-a.

SINAXAR

In aceasta luna, in ziua a eineea, Inaintepraznuirea Schimbarii la Pala a Domnului §i pomenirea Sfintului M ueenic Evsignie.

Tot in aceasta zi se face pomenirea Sfintului Cuviosului Parintelui nostru loan eel Nou de la Neamt (Hozevitul), aJe carui sfinte moaste s-au atlat intregi in pestera Sfinta Ana din pustiul Hozeva §i se pastreaza in biseriea Mtnastirii Sfintul Gheorghe Hozevitul din apropiere de Ierihon.

Sfintul preacuviosul Parintele nostru loan eel Nou de la Neamt s-a nascut la 23 iulie 1913, in satul Crainiceni, comuna Horodistea, din fostul judet Dorohoi, intr-o familie de larani foarte credinciosi, anume Maxim §i Ecaterina, fiind singurul copil la parinti. Din botez a primit numele de llie §i se dovedea din pruneie un eopil ales §i bineeuvintat de Dumnezeu.

Dupa §ase luni de zile de la nastere, mama sa i§i dadu sufletul in miinile Domnului, fiind 0 fire bolnavicioasa, lasind eopilul in grija bunieii sale, Maria. Dupa doi ani moare §i tatal sau In razboi, in toamna anului 1916, raminind eopilul eu totul orfan, in grija rudelor apropiate. Primii ani de §eoala ii face in satul natal, apoi urmeaza gimnaziul la Lipcani-Hotin §i liceul la CozmeniCemauti, fiind eel mai bun elev din §coala.

10 vara anului 1932, rudele voiau sa dea pe fericitul copil la faeultatea de Teologie din Cernauti ca sa-l faca preot, dar el simtindu-se ehemat de Dumnezeu la 0 viata mai inalta, le-a spus: "Nu, eu vreau sa rna fae calugar!" Dupa un an, tinarul Ilie, avind minte de batrin, pe cind luera la cimp, se ruga eu laerimi sa-i deseopere Dum-

19

nezeu mai aratat ee eale sa urmeze. Deodata a auzit un glas de sus, zicind: "Minastirea!'' Din elipa aeeea nu mai avea odihna in suflet.

Cerind binecuvintarea duhovnieului sau, fericitul loan §i-a luat carlile sfinte, Crucea §i icoana Maicii Domnului din easa natala, fiind in zi de Duminica §i, calauzit de Duhul Sfint, a intrat in obstea Minastirii Neam]. Staretul mlnastirii, Episcopul Nieodim, l-a primit eu multa dragoste §i dupa ee I-a incredinjat icoanei facatoare de minuni a Maicii Domnului din biserica voievodala, i-a rinduit ascultare la infirmerie §i la biblioteca minastirii, fiind Joarte tacut, ascultator §i' smerit.

lntre anii 1934-1935, face servieiul militar la Dorohoi, ca infirmier, avind multa milft de cei bolnavi §i fiind iubit de toji.

In toamna anului 1935 se reintoarce in obstea Minastirii Neam], §i continua aceeasi ascultare de biblioteear §i ingrijitor la bolnita. Toti se foloseau de smerenia, de blindetea §i de dragostea lui §i cugetau ca este un ales al lui Dumnezeu.

La 8 aprilie 1936, in Miereurea mare, din Saptamina Sfintelor Patimi, fericitul rasofor llie lacob este tuns in ingerescul cin calugaresc de arhiereul Valerie Moglan, noul stare] al marii lavre impreuna cu alti doi fraji rasofori, primind in calugarie numele de loan.

Dorind 0 viata duhovniceasca _Eustniceasca §i arzind cu inima pentru Hristos §i pentru 'l'ara Sfinta, unde S-a nascut, a patimit _ji a inviat Domnul, fericitul monah loan Iacob pleaca in lara Sfmta impreuna cu alti doi monahi din lavra - Claudie §i Damaschin.

Dupa ee se Inchina la toate sfintele locuri §i saruta Golgota mintuirii §i Mormintul Domnului, cei trei calugari se retrag sa iemeze in obstea Minastirii Sfintul Sava din pustiul lordanului. Apoi tnsojitorii sal tntorctndu-se la Minastirea Neam], fericitul monah loan lacob se nevoieste in continuare in Minastirea Sfintul Sava de ltnga Betleem timp de zece ani, rabdind grele ispite, boli, §i lncercari de la oameni §i de la diavoli,

Prima ascultare in obstea Sfintul Sava a fost cea de paraclisier. Cuviosul loan avea mare evlavie pentru biserica §i toate sfintele slujbe. Apoi facea prescuri, mentinea curatenia, suna clopotul de slujba §i pastra 0 atmosfera de iubire, de smerenie §i mila fata de toti.

20

Avea §i ascultarea de infirmier al minastirii §i ingrijea cu dragoste, atit pe calugarii batrini §i bolnavi, cit §i pe numerosii arabi §i beduini bolnavi sau raniti in razboi care erau adusi la infirmeria minastirii. Pentru aceasta 11 iubeau ~i-l cautau atit unii cit §i altii, §i mai ales duhovnicul lUI, ieroschimonahul Sava, un mare povajuitor de suflete, macedonean, care §tia limba romana §i marturisea pe toti calugarii romani nevoitori in Tara Sfinta.

Astfel, ziua era in slujba obstii §i a bolnavilor, iar noaptea se nevoia singurin chilie cu multe rugaciuni de taina, cu metanii, lacrimi §i citiri din scrierile Sfintilor Parinji §i mai ales din Sfinta Evanghelie. Cunoscind bine limba greaca, traducea unele pagini alese patristice, din care se hranea atit pe sine, cit §i pe cei ce veneau la el. Avea inca §i darul scrierii de invataturi §i versuri duhovnicesti, cu caracter moral, pe care Ie trimitea fratilor sai din Tara Sfinta, sau le dadea pelerinilor romani care veneau spre inchinare la Mormintul Domnului.

Intre anii 1939-1940 fericitul sihastru loan lacob s-a nevoit cu un ucenic roman in pustiul Qumran §i intr-o pestera aproape de Marea Moarta, Aici a cunoscut pe monahul loanichie Piriiala, care apoi i-a ramas ucenic credincios pin a la obstescul sfirsit. Aici obisnuia sa se roage noaptea singur in pustiul lordanului cu miinile §i inima inalpate la cer, hranindu-se doar cu pesmeji §i putine fructe ~i rabdind multe ispite de la diavoli.

Intre ani! 1940-1941, Cuviosul loan a stat cu mai multi calugari din Tara Sfinta intr-un lagar pe Muntele Maslinilor, din cauza razboiului, suferind grele ispite §i boala. Apoi, fiind eliberat, se reintoarce la Minastirea Sfintul Sava §i continua aceleasi ascultari §i aceeasi nevointa pina in anul 1947 cind este hirotonit diacon, la 13 mai in Biserica Sfintului Mormint, cu aprobarea Patriarhului Romaniei, la recomandarea Arhimandritului Victorino Ursache, superiorul Caminului Romanesc din lerusalim. In acelasi an, Cuviosul loan lacob este hirotonit preot la Mormintul Domnului, de arhiereul Irinarh, §i este numit de Patriarhia Romans egumen la Schitul romanesc Sfintul loan Botezatorul de pe valea lordanului, aproape de locul un de S-a botezat Domnul nostru Iisus Hristos.

Timp de cinci ani cit a dus aceasta ascultare Cuviosul loan lacob a savirsit zilnic toate sfintele slujbe

21

in limba romans, a scris numeroase pagini patristice de invatatura pentru calugari §i pelerini, a comeus un bogat volum de versuri duhovnicesti, a innoit chiliile §i bisenca schitului §i mai ales viata duhovniceasca din schit, ostenindu-se mult pentru primirea pelerinilor din lara, pe care ii spovedea, ii tmpartasea §i le dadea sfaturi mintuitoare de sufIet. Noaptea insa se nevoia singur, nestiut de nimeni, fie in chilie, fie iesind sa se roage pe valea lordanului, incercind sa urmeze dupa putere Cuvioasei Maria Egipteanca, Singurul sau uceruc statornic era monahul Ioanichie, precum §i citeva maici romance batrine, Melania, Natalia, Galinia, Casiana §i Magdalena care ii erau fiice duhovnicesti §i se aflau sub ascultarea sa.

in luna noiembrie 1952, Cuviosul loan Sihastrul se retrage din ascultarea de egumen §i, impreuna cu ucenicul ·sau loanichie, intra in obstea minastirii Sfintul Gheorghe Hozevitul, din pustiul Hozeva, pe vale a piriului Cherit (Horat). Din vara anului 1953, fericitul loan se retrage cu ucenicul la 0 pestera din apropiere, numita Chilia Sfintei Ana, unde, dupa traditie se ruga Sflnta Ana lui Dumnezeu sa-i daruiasca 0 fiica, pe Maica Domnului. Alaturi de el, tntr-o alta pestera se nevoia un monah cipriot, anume Pavel.

Aici s-a nevoit Sfintul loan Sihastrul cu ucenicul sau timp de sapte ani de zile, ostenindu-se cu aspre nevoinje, in rugaciuni neincetate, in privegheri de toata noaptea, in postiri indelungate, in lacrimi nestiute, in cugetari ~i in doriri duhovnicesti, rabdind tot felul de ispite, suferinte, lipsuri, lupte cu diavolii §i strainatate desavtrsita, aprinzindu-se cu multa rivna pentru iubitul sau Mire Iisus Hristos §i slavind pe Dumnzeu Cel in Treime laudat,

La pestera nu primea pe nimeni, caci §i urcusul pina sus se facea greu pe 0 scara inalta, comunicind cu cei ce veneau, mai ales prin rugaciune, prin unele scrieri sfmte §i prin ucenicul sau. In sarbatori mari §i in posturi Sfintul loan savir§ea Dumnezeiasca Liturghie in paraclisul pesterii Sfinta Ana §i se imparta§eau amindoi cu Trupul §i Singele lui Hristos, multumind lui Dumnezeu pentru toate. lar in timpul zilei §i in clipe de ragaz, iesea in gura pesterii, la lumina §i scria versuri religioase §i traducea pagini patristice din limba greaca. Mincarea lui era 0 data pe zi, pesmeti, masline, smochine §i apa, iar noaptea

22

dormea citeva ore, pe 0 scindura, avind 0 piatra drept perna,

In vara anului 1960, era bolnav §i suferea toate cu multa rabdare. Simtindu-si aproape sflrsitul, miercuri 4 august s-a imparta§it cu Sfinte Taine, iar joi dimineata la orele 5 §i-a dat sufletul in miinile lui Hristos, fiind in virsta de 47 de ani. Dupa trei zile a fost inmormintat in aceeasi pestera de egumenul minastirii Sfintul Gheorghe, arhimandritul Amfilohie, iar Ia 8 august 1980 trupul sau a fost aflat intreg, nestricat de vreme, raspindind buna mireasma §i bucurie duhovniceasca tuturor, ca semn ca I-a preamarit Dumnezeu ~i l-a numarat in ceata sfintilor, pentru nevoinja §i sfintenia vietii sale de pe pamint,

La 15 august, 1980, acelasi egumen i-a pregatit racla sculptata in lemn de chiparos, l-a asezat in ea, cu mare cinste §i I-a dus in procesiune, tmpreuna cu citiva arhierei de la Patriarhia Ortodoxa din Ierusalim §i cu mii de pelerini care au venit la praznicul Adormirii Maicii Domnului, hramul acestei minastiri, §i au depus sfintele moaste in biserica cu hramul Sfintul ~tefan din incinta, unde se afla §i moastele Sfintului Gheorghe Hozevitul. Din acea zi Yin zilnic pelerini ortodocsi §i chiar catolici §i se inch ina la moastele Cuviosului, cerindu-i ajutorul, dintre care multi primesc sanatate §i cele de folos,

Aceasta stramutare a moastelor sfintului loan s-a facut cu binecuvintarea patriarhului Benedict al Ierusalimului fiind cinstit de toti ortodocsii ca stint, mai ales in Romania, Grecia, Cipru §i Tara Sfinta.

Sfintul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, luind in considerare sfintenia vietii lui §i vazind cinstitele sale moaste ce se pastreaza nestricate cu darul lui Dumnezeu, I-a canonizat ca sfint pe Cuviosul loan Iacob, la data de 20-21 iunie, 1992, sub numele de "Sflntul loan eel Nou de la Neam] (Hozevitul)", ftxindu-i-se zi de praznuire, 5 august, data mutarii lui la cele vesnice.

Cu ale lui sfmte rugaciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Ami n,

Cintarea a 7-a

Cinstim ostenelile tale, Sfinte Preacuvioase Parinte Ioane, laudam viaja ta eea pustniceasca §i ne inchinam cu eviavie icoanei tale. Mijloceste Cll rugaciunile tale la

23

Hristos Dumnezeu sa mintuiasca lumea §i tara in care teai nascut §i sa ierte sufletele noastre.

Ingenunchem la racla cu sfintele tale moaste cele facatoare de minuni §i le sarutam cu credinta §i teo rugam toti fiii tai, Parinte, daruieste-ne acest odor de mare pre], sa ne fie mingiiere intru scirbe, vindecare bolilor noastre trupesti §i sufletesti, indemnare celor rivnitori pentru Hristos §i rnustrare celor neascultatori care au parasit Biserica lui Dumnezeu.

Ne cairn de pacatele noastre, purtatorule de Dumnezeu parinte ca tu, para sind toate cele pamintesti, ai doblndit cu pujine osteneli cele ceresti. lar noi, robindu-ne de cele trecatoare, ne-am departat de Hristos, Mintuitorul, pe care roaga-L, fericite, sa miluiasca lumea, tara §i sufletele noastre.

Cu rugaciuni §i postiri, cu lacrimi §i privegheri §i cu minte curata §i neintinata, ai biruit firea §i pe diavoli, ai urrnat rnarilor sihastri de demult §i impreuna cu sfintii §i ingerii te-ai facut laudator al Preasfintei Treimi. Roagate, sfinte parinte loane, §i pentru sufletele noastre.

Aparator al dreptei credinte, te-ai facut, Cuvioase, ca Evanghelia lui Hristos ai implinit §i sfintele Lui porunci ai pazit; pe cei lenesi cu sfaturile tale i-ai desteptat, pe calugari la rugaciune i-ai indemnat, pe mireni la po~ainta i-ai chemat, iar pe eei rau credinciosi, eu tarie t-ar mustrat.

Cum vom inceta a te laud a pe tine, Sfinte loane parintele nostru, ca te-ai facut sala§ al Preasfintului Duh, eu sufletul arzind, cu inima incalzind, prin cuvint insemnind §i prin tacere pe cei mindri srnerind. Roaga-te pentru top sa se mintuiasca sufletele noastre.

Slava ...

Intru tine s-a odihnit Hristos, impreuna cu Tatal §i eu Duhul iar intru noi stapineste pacatul §i grjile cele trecatoare. Tinde spre noi mina de ajutor, parinte,

24

desteapta-ne la pocainja §i prin rugaciunile tale invredniceste-ne sa odihnim pe Duhul Sfint in inimile noastre.

~i acum... a Nascatoarei:

Cu ee euvinte vom ineepe a te laud a pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, ea nu ne pricepem, fiind slabi §i lipsiji de iubire. Ci, roaga-te pentru nor toti, tmpreuna cu Sfintul loan Parintele nostru, sa se mintuiasca lumea, lara §i sufletele noastre.

Cintarea a 8-a

Vino la noi, purtatorule de Dumnezeu, Sfinte Ioane, laud a sihastrilor, ~i ne bucura eu moastele tale eele facatoare de minum §i purtatoare de buna mireasma, ca nu avem alt ajutor in marea cea tulburata a acestei vieti, Ci cu rugaciunile tale §i ale tuturor sfintilor, scapa-ne de tot necazul, boala §i nevoia.

Vino la noi, iubitorule de Hristos parinte, §i asculta cererile fillor tai sufletesti §i intareste credinta §i rabdarea frajilor tai din care te-ai nascut, povapiindu-ne pe toji pe calea mintuirii.

Vino la noi fiii tai, bunule parinte §i urmatorule al lui Hristos, cela ce te-ai aratat printre cei mai de pe urma sfinti §i margaritar de mare pret al Bisericii Ortodoxe, §i ne mvata cum sa ne pocaim §i sa iertam ca sa dobindim viata cea de veci,

Ai mila de noi fiii tai §i ne da tarie §i curaj, smerenie §i inlelepciune in lupta cea grea cu sluJitorii iadului, ~i prin rugaciunile tale, Sfinte loane, parintele nostru, ajuta-ne sa ne izbavim de intuneric §i sa dobindim lumina invierii in Hristos.

Binecuvinteaza-ne, bunule ostas al lui Hristos, iubitorule de nevointa, care ai iubit pustia ca 0 caprioara §i cu sabia rugaciunilor tale ai taiat capetele nevazutilor

25

vrajmasi §i te-ai numarat eu sihastrii §i eu sfintii eel de demult.

Nu ne Iasa sarmani §i lipsiti de rugaciunea §i de sfmtele tale moaste, Preaeuvioase Parinte Ioane, lauda Moldovei, ea nu avem alt rugator mai apropiat decit pe tine. Impaca-ne eu Hristos prin pocainja §i frate eu frate prin iertare, ca sa putem dobindi bueuria mintuirii §i paeea duhului.

Binecuvtntam pe Tatal, pe Fiul §i pe Sfmtul Dub, Domnu1.

Te chemam in ajutor, sfinte, nu ne uita; te laudam, preaeuvioase, eu glas de bueurie, nu ne refuza; te asteptam la noi, parintele nostru Ioane, nu ne parasi; ili iesim intru inttmpinare, nu ne lasa singuri in viltoarea ispitelor, aeum la sfiI'§it de veaeuri. Ci vino la noi fiii tai §i ne mingiie prin rugaciunile §i einstitele tale moaste pe care eu credinta le sarutam.

~i acum ... a Nascatoarei:

Cum sa nu te laudam pe tine, Maiea lui Hristos Dumnezeu, lauda ingerilor §i rugatoarea tuturor ere dinciosilor, ea prin rugaciunile tale diavolii fug, ispitele se biruiese, rautatea se stinge, ura se preface in bueurie, cei rai se fae buni prin pocainja §i noi ne mintuim.

Sa Iaudam, bine sa cuvintam §i sa ne Inchinam Domnului, clntlndu-I §i preainaltlndu-L intru toti vecii.

"In foeul eel mistuitor uniti fiind tinerii, cei ce au fost cei dintii in cinstirea de Dumnezeu, dar de vapaie nefiind vatamati, cintare dumnezeiasca au cintat: binecuvlntati toate lucrurile Domnului pe Domnul §i-L preainaltati intru top veeii".

Ciutarea a 9-a

Lipsit fiind de eele pamintesti, te-ai imbogatit intru cele ceresti, agonisind prin multe osteneli eununa faptelor

26

bune. Ajuta-ne §i pe noi fill tai, Sfmte Ioane, iubitorule de Dumnezeu, sa nu pierdem cununa mintuirii, fiind lipsiti de fapte bune.

Ai aler~at, Sfinte Parinte, ca un cerb la izvoarele linistf ajungind pina in Tara Sfinta, Dar nici acolo n-ai aflat-o caci linistea deplina a sufletului se dobindeste numai in cer. De aceea, renuntind la toate, te-ai nevoit pina la obstescul tau srtqit in pustie §i in pestera, vorbind numai cu Dumnezeu plnact:'te-ai mutat la cele de sus. Ajuta-ne, Parinte, sa ne adapam §i noi din linistea §i pacea Duhului Srmt.

Te-ai depart at de· oameni, ca sa vorbesti numai cu Dumnezeu; ai renunjat la cele trecatoare, ca sa dobindesti pe cele vesnice. De aceea, acum te veselesti in lumina lui Hristos in veci §i te rogi pentru cei ce te cinstesc cu credinja,

lnvata-ne a ne ruga cu mintea §i cu inima §i a dori pumai pe Hristos, Sfinte Preacuvioase Parinte Ioane. Invaja-ne a ne smeri §i a ierta, ca sa devenim fii . ai lui Dumnezeu, Care este vesnica iubire. Invaja-ne a ne plinge pacatele §i a mingiia pe aproapele, ca sa primim §i noi mila §i mingiiere de sus §i iertare de pacate.

Pazeste-ne, Preacuvioase Parinte Ioane, cu rugaciunile tale, de diavoli §i de oameni rai; scapa-ne, sfinte, de patimi §i de cursele morjii; impaca-ne, mult nevoitorule parinte, prin rugaciunile tale, cu Dumnezeu §i cu propria noastra con§tiin$a, ca sa dam raspuns bun lui Hristos in ceasul mortii §l la mfricosatoarea Judecata.

Mijloceste pentru noi fiii tai, Sfinte Parinte loane, care te cinstim cu evlavie, §i cere mila de la Dumnezeu pentru lume, pentru tarite cu dreapta credinta, pentru neamul din care te-ai nascut §i pentru toti care poarta in inimile lor bucuria §i nadejdea mvierii in Hristos.

Slava ...

Aflat-ai har de Ia Dumnezeu, Cuvioase Parinte Ioane, §i ai fost numarat in ceata Sfintilor Parinti. Nu ne

27

uita pe noi cei saraci §i slabi in cele duhovnicesti §i cere pentru noi de la Hristos iertare de pacate §i odihna vesnica sufletelor noastre.

~i acum... a N asd\ toarei:

Bucura-te, Marie, Preasfinta Fecioara; bucura-te, Nascatoare de Dumnezeu, nadejdea noastra; bucura-te, rugatoarea §i mijlocitoarea lumii ina in tea Preasfintei Treirni. Nu inceta a te ruga, Stapina, impreuna cu toti sfintii §i cu Sfintul loan eel Nou de la Neam], sa se mintuiasca sufletele noastre.

Irrnosul:

"Infricosatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu

" "

pogonre ...

LUMININDA sfintului:

lntrarmtndu-te cu rugaciunea §i cu iubirea lui Hristos, fericite Parinte .Ioane, ai luat Crucea §i, laslnd pe fratii tai, te-ai dus in pustiul lordanului, un de bine te-ai nevoit, biruind pe diavoli §i slabiciunile firii prin rugaciuni cu lacrimi, prin post §i muceniceasca rabdare, Pentru aceasta acurn, ajungind in lumina cerului §i in ceata sfintilor, nu inceta a te ruga pentru noi fill tiii cei ce cu dragoste te cinstim pe tine.

Slava ... ~i acum... a Inaintepraznuirii:

Cei ce dorim cu totul, dupa dumnezeiasca slava, sa taiem norul trupului eel pamintesc, suindu-ne in Muntele Taborului; §i Cll Moise ~i cu llie §i cu cei alesi dintre ucenici sa ne silim §l sa ne invrednicim a ne face partasi dumnezeiestii straluciri celei neapropiate, lumina prin lumina luind.

28

LA LAUDE

Se dnta stihirile pe 4, glasul al 8~lca:

Podobie: "0, preaslavita minune ... "

Cuvioase Parinte loane, podoaba calugarilor din zilele noastre §i iubitorule de nevointa, din tinereje ai luat Crueea lui Hristos §i i-ai urmat cu credinta, biruind slabiciunile firii §i ispitele diavolesti, intrarmindu-te cu rugaciunea §i eu postul §i strain in tara straina fiind, te-ai logodit cu pustia, in toata vista ta, slavind impreuna eu ingerii pe Dumnezeu Cel in Treime laudat §i preamarit.

Bunule nevoitor, lasind patria ta, te-ai ostenit in Tara Sfinta unde a lnviat Hristos, cu calugarii in lavra smerindu-te, eu pustnicii in pustiul lordanului rugindu-te §i cu sfintii sihastri in pestera jertfindu-te pentru dragostea lui Dumnezeu. Pentru aeeasta ili cintam: Bucura-te, Preaeuvioase Parinte loane, lauda Moldovei §i cununa sihastrilor §i te roaga pentru sufletele noastre.

Cu ce cuvinte §i cintari de lauda vom lauda astazi pe Sfintul loan eel Nou din lavra Neamjului, care in pustiul lordanului s-a nevoit §i in pestera Sfinta Ana multi ani a sihastrit, desavirsit facindu-se §i in cetele sfinjilor numarindu-se eu harul lui. Pentru aceasta eu evlavie sa-l laudam: Bucura-te, Sfinte loane, Parintele nostru, lauda Romaniei §i a intregii Ortodoxii!

Slava., glasul al 8-leu:

Veniji toate eetele calugarilor sa laudam astazi intr-un glas, dupa cuviinta, pe Sfintul loan, crinul eel binecuvintat §i eu bunamireasma, care a odraslit in pamintul Moldovei §i a fost inchinat lui Hristos in lavra eea mare de la Neamt §i in Tara Sfinta a rodit §i sa-i cintam: Bucura-te, floare de mult prel a calugarilor; bucura-te, sihastru desavirsit in pustiul lordanului; bucura-te, Preaeuvioase Parinte loane, rugator neadormit pentru sufletele noastre!

~i acum ... t( Inaintepriiznuirij

29

I

!

I

11 ,,~_~====================-=-=-=-=-= .. =30=.==.=.=. =.=_=.=_.=_=_==.================~

R.:.___ ~ _5 _. _

Urmeaza Doxologia mare. troparul Cuviosului ~l tepraznuirii, ecteniile s,i apolisul.

1 nain-

CeasuI intii

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

LA LITURGHIE

FericiriIe, din Canonul Cuvioasei, Clntarea a 3-a, pe 4 §i de la

Clntarea a 6-a pe 4. .

Prochimen glas 4: Cinstita este inaintea Domnului moartea cuviosului Lui Stih: Ce voi rasplati Domnului pentru toate care mi-a dat mie.

Apostolul din Epistola Intii catre Corinteni (lX, 2-12): Fraplor, voi sinteli pecetea apostoliei mele ...

Evanghelia de la Luca (VII, 37-50): In vremea aceea, L-a rugat unul dintre farisei pe lisus ...

CIUNON1CUL

lntru pomenire vesnica va fi dreptul §i de auzul rau nu se va teme.

~==================-==-=-~="=-==================

SLUJBA

SFANTULUI lOAN eEL NOU

DE LA NEAMT

- partituri muzicale -

La Vecernia Mica

p.33

La "Doamne, strigat-am ", stihirile glasului IV p. 33

Tropar, glas I p. 46

La Vecernia Mare p. 48

Stihirile Cuviosului

Podobie "Cuvioase parinte", glas V p. 48

La Litie p. 61

Stihirile pe glasul alII-lea p. 61

La Stihoavna p. 71

Stihirile Sfantului, glas IV p. 71

Troparul Cuviosului, glas VIII p. 82

Sedelna intai p. 84

Podobie: "Aratatu- Te-ai astazi ", glas IV p. 84

A doua Sedelna p. 85

Podobie: "Spaimantatu-s-a losli", glas IV p. 85

Marimurile, glas I p.87

Alta Stihira p. 89

Prochimen, glas IV p. 92

Stihira ldiomela, glas VI p. 94

La Laude p. 97

Stihirile, glas VIII p. 97

Condac, glas VIII p. 109

La Vecernia Mica

~

La "Doamne,strigat-am ... ", stihirile glasului IV tit Vu

r

T~ ~

Din straja diminetii pana Tn noapte, din straja diminetii

Din straja diminetii pAna in noapte, din straja dlminetii

sa na-daj -du -ias-ca

, J J J J JdJ

Is - ra - el spre Dom

J J J J J 49 JJ JJ

sa na-daj -du -ias-ca

Is - ra - el spre Dom

nul.

, J J

nul.

r "

\ ~ " ~ .. n

"- - ~ - - - - - - ~ - - - - U"'Y-'

Ni -mic---n-ai iu -bit mai-mult-pe pa-rnant, fe-

'2 J to J J J:J 49 J J J J J J OJ

Ni -mic-n-ai lu-blt mai-mult-pe pa-rnant, fe-

33

~ ~-~ ~~ - - ~ ~
- _ - - -,
ri - ei te pa - rin - te, de -cat pe
, J JJ J J J J J J J J J J
'--'
ri - ei te pa - rin - te, de - cat pe \~... e: ~ ~ ~ -e: "

---~_-- ----~--

. -----, ~,.......,...

Dum - ne zeu; niei a -ve - rea, niei ein-
, VI J ) YJ J J J J D Wf J J rti
-!J -:»
'Dum ne - zeu; niei a -ve - rea, niei ein-
~\ ... ~p _p ~
- - - --- ~ - ~- ~~~
----- - stea, niei fra 1ii, ni -mie- din ee-Ie
j J J J {It J J E1? J J J
- stea, niei fra tii, ni - mie--din ee -Ie -_~ ---

pa man - te~ti. Ci, ao-zand pen-tru Ta-
J 4] JJ SJ J J J J J I
J J •
'--' -:»
pa man testl. Ci, ar--zand pen--tru Ta- p

_-.__,

bo - rul eel du - hov- ni eese, ai ur-mat
:, ;j J f' r r @ ~ J J J J d

bo - rul eel du - hov - ni eese, ai . ur-mat ~

- - - ~~~-~...;;!...~ -...;;!... ~~_-

- lui Hris-tos prin as - pre os -te - neli ~i te-al trn-bra-
, j J J J J JJ J J 4J J J J J j r

'--'
- lui Hris-tos prin as - pre os-te - neli ~i te-ai Tm-bra- 34

e: ~ ~ ~ ~
_;!,._~-- \_1 -~ e: -..::....~~-
--
cat Tn hai -na al ba de lu-mi-na ~i
, r' Jl F r a @ 19 JJ j qg J at J J
'---'
cat Tn hai-na al ba de lu-mi-na ~i de nun ta
, 8 ~ ~J ) a J! Jlj J I
\__;
de nun ta 6 ,r

~ T ~ .... _

Ca la Domnul este mila ~i rnulta mantuire la EI. sl EI

Ca la Domnul este mila ~i multa mAntuire la EI. ~i EI

-.
-----~ T~ e:
.__, - - ~ -" -"
--- - -
va izbavi pe Israel din toa-te fa -ra -de - Ie gi-
, J J J j J J J J J a H
va izbavipe Israel din toa-te fa -ra - de -Ie gi- - -~ _:_, - _;!,._ ~

Ie lui.

JJ 3D 3 J

'--' -.....;/

Ie lui.

35

36

,,~=,=:.~;..==::-----==- -~=.-:"::::;::: .. = . .: =~':'".===-=' '-:::::;.======- .. ,=_ ==::t

6 p

~~ ----~-~ - -~ ---

Nu te-ai ui - tat la tru - pul tau eel slab- ~ine
J J J J J E1 j J U J J J J
Nu te-ai ui - tat la tru - pul tau eel slab- sl ne pu - tin - cios, Prea cu-vi oa se,
, W qg J J tt W J J 4] 8 J# J J
'---' -:>
pu -tin - cios, Prea cu-vi oa se, ------~

----

p _. r

-~---..::..--~

nici la fra -tii !;)i pa -rin - tii tai du-hov-ni - cesf din

J UN J J j E1

J JJwiQUJ J

nici la tra -tii $i pa - rin - tii tai du-hov-ni - cesf din

la - vra Neam - tu lui. Ci, as-cut-tand
, j J U J ) J 2' JD J J. ) J J 8
<>
la - vra Neam - tu lui. Ci, as-cul-tand " _.~ e: _. ~ e:

~--.:::::;. - - - ------ -~-

gla -sui Du - hu - lui ai a - ler-gat spre Ta-ra stan -

IS J j r E1? J j J. j j r F' ~ F r r r

gla -sui Du - hu - lui ai a -Ier-gat spre Ta-ra stan -

~ll

-ta $1- Ta bor, un -de te-a che-mat Hris -
, r r tiE! @ :J J ~ J :J :J ,1 -u a
-ta $1- Ta bor, un--de te-a che-mat Hris - ", \\

r r ~

~ -.. ~ ~ ~ .:....:...--

-tos--. spre lu -mi- na cea- ne-a -pu - sa
, ; I' J J ~ J J j J J D B J
r f
-..../
-tos--. spre lu -mi-na cea- ne-a -pu - sa \~~~--~-~- \~-: ~

a- Tm -pa - 1'8 - ~ - ei Sa - le-.

n J j :J ~J j :J J m J

a- Tm -pa -1'8 -1i - ei Sa - le-.

6 r ~

j\( T~ ~ T~_,---,

Lauda1i pe Domnul toate neamurile,

la -u -da-

J

J J J

Laudati pe Domnul toate neamurile,

la -u-da-

~ r r ~ ~
,.......,., - - <:» ~ -::::.::. ~ -~,.......,.,~-~
ti-L pe EI toa-te po-poa re Ie.
, J J J ~ J J J 49 13 -(~ J J
J?
'--' -::»
ti-L pe EI toa-te po -po a re Ie. 37

II ...... c- p
ct " "
--- - - ----- --~~-
----
Ai la -sat pa - tri-a ta ~i ai rav-rilt spre i-
4 J J J j ri? j I J. ) J j ~j J j

Ai la -sat pa - tri-a ta ~i ai rav-nit spre T- -nal-ti - rni -Ie Ta-bo ru -lui ~i a- le Er
, ~ F ~ r F r F j ~ J ~ 8 J J Jr
1
-nal-ti - rnl -Ie Ta-bo ru - lui ~i a- le Er - c...... "

--

-rno - nu lui, spre Hris-tos Cel schim-bat la
, J J J JD J J J J J j J t I a
-::»
-rno - nu lui, spre Hris-tos Cel schirn-bat la ~ ...... '%., -e: c- ...... e:

--..:..--~.~- --~..:..--~---

~ -...- -...-

- Fa - ta, Ca-re schim-ba fa - ta ~i chi-put tu-

Oriir

tJ j J J n 8 J, J J J It)

- Fa -ta,

-:»

Ca-re schirn-ba fa - ta ~i chi-pul lu-

mi' prin har, cre-din-ta- ~i po-
, J ~ J 49 ~~ J~ J J J ~ i~ J ~
'-' '-J "--"
rnii prin har, cre-din -t§- ~i po- 38

p

-

-~

r-\~-':: ta-.

JJj InJ

ca-in

J d

ca-in

ta-.

6 r

~ T~ ~

Ca s-a tntarit mila Lui peste noi ~i adevarul Domnului

Ca s-a Tntarit mila Lui peste noi sl adevarul Domnului

ra-ma - ne Tn veac.
j J j a 8 JJ io J J
'--" '-.7
ra-ma ne Tn veac. Ai ur-cat ca- un eerb Ta - vo - rul eel
, J J a 2 8 j a J .a a r l

Ai ur-cat ca-un eerb Ta - vo - rul eel .j - - --

-

du-hov -ni-eesc, Sfin - te pa-rin - te--
, J J j J J a j a. Jl D
.:» 1-

a

du-hov -ni-cesc,

Sfin - te pa -rin - te-- 1-

39

-"

-

-oa ne,
, J)3J :rU J J
<::» <:»
-oa ne, spre var - ful eel de va - pa-

J J J J J 19 J J

spre var - ful eel de va - pa-

-le,
, J
. -ie,
- un - de Hris-tos, Lu - mi - na lu- mH,

OJ J J d.J! J F rrJJJ

un - de Hris-tos, Lu - mi -na lu- - mii,

schim - ba la fa -\8 tai nic pe eei ee ur -
, ~ J ~ J ~ J ~ 1J J. J J J 1JB
'--' -:» -:»
schim - ba la fa -\8 tai nic pe eei ce ur - --Ji..--- __ ~ r -\~...::~

ca pe mun - te-Ie po -ca - in

J J 8 J J J J J ~J J J J

tei-.

mJ

ca pe mun - te-Ie po -ca - in tei-.

- '" -.

SLAVA ... gl. IV tit PA, T

e: -"

-

Sia-va Ta - ta -lui ~i Fi - u-Iui ~i Sfan - tu-

, J J B a J at J J to J J J J J a @

Sa-va Ta

ta - lui ~i Fi - u -lui ~I Sfan - tu-

40

=--'-=:;::;;;:0':"·'::::=·'="':::':'":::::-=============_,=======!.I

J J

lui DUh.

r

\--~..:...-

"e-niti toa-te ce - te - Ie ca - Iu - ga -ri -
, J I' j j E] £9 J J J J eJ 8 J
Ve-niti toa-te ce - te - Ie ca - lu - ga -ri - ~ j~ r" jr p

---------- ---.__,--___,_

-lor sa la -u dam as - tazi pe Cu -vi-o - sui I -
, J J t j IT aFH?; j J. ) J j d j J J
-lor sa la -u dam as - tazi pe Cu -vi - 0 - sui I - r ~~-,---..:... .._."..

-oan Si - has trul, pe 0- dras - la Mol-do-
, eJ J J DJ 1JJ J J J N J J J D
.:»
-oan Si - has trul, pe 0- dras - la Mol-do- :; j j,r:; \ j e:

--~ __ -\~/- --~~-

- vei ~i pe mla-di - ta---

Ra - iu

Efrft

J

- vei ~i pe mla-di - ta--

Ra - iu

41

- ci -lor A min.
,~ J J J 49 JJ in J J
'--' '-.7
ci-Ior A min. ~ ~ Co ~ r ~ r
" .j
- _ _ ~ - _ - _ -, _ -
oj
'Ie -niti sa- ne . su im in mun - te -Ie
1J J a r r ~j II a F F' P r r r
v, - niti sa- ne su im in mun - te -Ie 1 ,-===========44====_=,_====.=.=_==.:J

Dom - nu lui ~i in ca - sa Dum-ne
, em Dl J II J J B B J J ¥
Dom- nu lui ~i iO' ca - sa Dum-ne ;::::; _.-....... _ ~ r r ~ ~ r ~ ~
- \~I ~_~ ____ '-J
-ze u-Iui nos tru, ~i sa ve-dem sla-
,~ a J J J J'oJJ JU J J. J J J II r
~ -::»
-ze u-Iui nos tru, ~i . sa ve-dem sla- - va scntm-ba-rf Lui la fa ta,
,~ J. J. [f U em Eft J II
r re- r F r' ret
- va schim-ba-ril Lui la fa ta, sla va ca U nu - ia Nas-eut-
,~ -. ~- J J J 8#'8 J J J 8 m J
sla va ca U nu - ia Nas-eut- din Ta tal. Tn-tru lu- mi - na sa lu-arn
,~ J J J.j:g JW J J. J. J J R J J J J

"---" -:> '---'
din Ta tal. Tn-tru lu - mi- na sa lu -am "~\~~~~ e: -~-,-
- ---
cJ ---
lu - mi na sl, T - nal-tati fa -- can-du-
'6 ,:1 J JD fJ J. l J J j j tr oj
<>
lu - mi na sl, T - nal-tati fa - cfm-du- -ne eu Oom

nul,

sa la - u -dam Tre-i-mea cea

,~ j J 8 J J J2f J.

-ne eu Oom

sa la - u -dam Tre-i-mea cea

nul,

,rr .j e: e: ~~~-~.!:..
\~\ - I -- - -
~
Tn toe maide 0 fi -in ta--
,~ EEf f1 mn!J J. ) J j 8 r oj J

Tn toe mai de 0 fi - in - ta-- 45

.j e: r" .r"

--_,,~_-~~/~1

cf ~

in- veci , Tn veci-----

i ~ ~3

~ i a.J a,> J J J J J JJlj iJi J,

Tn- veci-----, Tn veci-----

TROPAR

~ c-

gl. I til PA, T

Pre ti -ne pa -rin - te-- te cin-stim
~ @ J J J J j J JJ J J J J @
'--'
Pre ti - ne pa -rin - te-- te cin-stim caci la-~nd lu-mea $i pa - tri -a ta, ai lu-at Cru-cea,
~ J J J J ~;J J J & F ~;J J J J a qg J a, J
caci la-sAnd lu-mea $i pa - tri-a ta, ai lu-at Cru-cea, - -,- -~

-

- --

ur-mand-« lui Hris-tos $i in va-lea lor -da- nu-Iui, in
J It; J J J J J J t I J j ~;J j J. J
ur-mAnd- lui Hris-tos $i in va-lea lor - da - nu-Iui, in 46

pe~ - te - ra pus-tni-ceas-ca

j J @u J8JJJ

la Ho -ze - va ne-vo-

W ~j r J j J

pe~ - te - ra pus-tni-ceas-ca

la Ho -ze -va ne-vo-

\~--.__, - Pen-tru a - ceas-ta,

e Ja J J J

-ln-du-te, te-ai mu-tat la Cel do-rit.

Jazl aJ j JJJJ

-in-du-te, te-ai mu-tat la Cel do-rit.

Pen-tru a - ceas-ta,

Tm-pre-u na cu tn -ge - rii se bu -cu - ra
, J j ~ J j qr E? r ~j j J J j J J.
Tm-pre - u na cu Tn - ge - rii se bu -cu-ra p ~ -" " -..."

~--'__'- -'--'~ - - - - - -

Prea cu - vi - oa-se Pa -rin - te I - oa - ne, du - hul

, J J J W J j ~j J J J OJ J OJ J J OJ J

Prea cu - vi - oa-se Pa - rin - te

I - oa - ne, du - hul

Tau.

, J. e

Tau.

Urmeaza SLAVA ... ~I ACUM ... , apoi

TROPARUL TNAINTEPRAzNUIRII, gl. IV (vezi la Minei pe luna august, ziua a 5-a)

47

La Vecernia Mare

STIHIRILE CUVIOSULUI PODOBIE: " CUVIOASE PARINTE II

An

gl. V n't PA

r

T~ ~.....!... __ ~

Din straja dirninetil p~ma Tn noapte, din straja dlrnlnefll

J

Din straja dlmlnetil p~:tna in noapte, din straja dirninetll

sa na-daj-du-ias - ca Is -ra - el- spre Dom-nul.

J J J J j J II J b

JJ J J J J

sa na-daj-du - ias - ca Is -ra

el-spre Dom-nul.

Ra-mas or-fan din prun - ci

e,

, i C! J 6!J J lEt J ,) J 8t iJ J

Ra-mas or-fan din prun - ci

e,

48

.\

- --

Cu -vi - oa-se pa -rin - te, din ti - ne- re - ti -Ie
4k J J J J J J t~ J. J. J r 1 J J J

Cu -vi - oa-se pa -rin - te, din ti - ne - re - ti -Ie 5' 0" 5' ~ ~

- __ -- -_ .. n

~ ......_"... \J~

ta Ie ai in-trat in la-vra Neam-tu -lui,
4i JJ J J 4J ,1 J J {)J J J J qr 1 ~J j J
ta Ie ai in-trat in la-vra Neam-tu -lui, ~"" ~ ---

5'

----~

ca la-

Ii - man,

sa-L sla-ve~ti a-ici pe

J j rJ JJJ

un

ca la-

Ii - man,

sa-L sla-vestl a-ici pe

un

c- e: ~~~.E....~ c- ~
" - - -~-~d ....;:.tJl,~
-
~
Dum - ne-zeu cu in ge rii ~I
4~ B iJ JB J j -u a ~- J. Jj
'---'
Dum - ne - zeu cu in ge rii ~i cu pa -rin - tii cei- ne -vo tori.
'f tlJ J J J aU J J J J qg JJ JW J J.
"-" <:»
cu pa -rin - tii cei- ne -vo tori. 49

==

=

c

-

Pen-tru a -ceas- ta te ru - gam, Sfin - te I - oa-
'f ) J J J tt II J qr [' E1' EJ Jurp}
Pen-tru a -ceas- ta te ru - gam, Sfin - te I - oa- ne, Pa-rin-te - Ie nos tru, roa -- ga-L pe
'f F' .~ r F .J J 8t a I I ~r E1i J J J J
ne, Pa-rin - te-Ie nos tru, roa ga-L pe Hris-tos Dum .ne zeu, sa da -ru-
'f J qr F i& u Ef n, J J, Jl J J
Hris-tos Dum ne zeu, sa da -ru- -las-ca bi-se - ri -cii u - ni re, pa - ce l?i
,~ J J J F J J g & Sf J Ef 8 J J
-las-ca bi-se - ri -cii u - ni re, pa - ce l?i rna - re mi la,
'f J. } J J ~ J ) J .J J. e
rna - re mi la. 50

f ~ ~ ~

Ca la Domnul este mila si multa mantulre la EI, ~i EI

)

}

Ca la Domnul este mila ~i rnulta rnantulre la EI, sl EI

~ ~

" .j

_____ ~T~_ - -~-_---

~ ~

va izbavi pe Israel

din toa -te fa -ra -de-Ie -gi-Ie lui.

Je; JJe JJJJJJ

J

va izbavi pe Israel

din toa -te fa -ra -de-Ie -gi-Ie lui.

Urmeaza stihira 1, ·Ramas orfan"

f ~ ~ ~ __

Uuda\i pe Domnul toate neamurile Lui, lauda-ti-L pe

, j J

Laudati pe Domnul toate neamurile Lui, lauda-ti-L pe

.j T~ .j J'l

~ ----\--~-~Q{_

EI, toa - te po - poa - re - Ie.

J

J J J J

J J tl J J

EI, toa - te po - poa - re Ie.

Lip- sit fi-ind-- pe-pa -m~nt de
'j it J e J J lV J 1 2 J
~J J ¥
Lip- sit fi-ind-- pe-pa -m~nt de 51

toa - ta rnAn-gA -ie-- rea o-rna-naas-ca,

,~ b J J J to J J J J J II

ai tra -it de rnic

toa - ta man-gA -ie--rea c--me-neas-ca,

ai tra - it de rnic

prin-tre- stra - ini ca un si - has
,~ J .3 J at £] j. }I ,3 Jt j J W?Jo
<:»
prin-tre- stra - ini ca un si - has - tru, Cu-vi - oa-sa pa-rin-ta I oa
~~ J ill J _J J J J J ill ,0 J JD Jl
'-7
- tru, Cu-vi - oa-sa pa-rin-ta I oa -na, a-vand ta - ta pe Dum - ne--zeu,
,~ ill J J J J J J 8 iJ J J J.
'--'
-na, a-vAnd ta - ta pa Dum - ne-zeu, iar rna-

iar rna-

j _:; "'" j

_-~------ _-....-....-_~

- rna pe Prea cu -ra - ta Fa-doa ra,

,~ J j J r r r r r EJf & n f J II

- rna pe Prea cu -ra - ta Fa-cioa

ra,

52

spri - jin pe ba-tra-na ta- bu - ni ca,
~k ~j j J J J IJ J j J J J ~.J4JJW J J
'-./ -::»
spri - jin pe ba-tra-na ta- bu - ni ca. su-rori de tai na, la - era-mi-le
~F 2 ~J J J lJ JJ J r 'r bj j J.
"--'
su-rori de tai na, la - era-mi-te iar

)

iar

frati iu-biti pe sfin-tii Tn geri, ca - re ne-
~~ ~J J J J IJ J af JJ J £9 r J

fratl iu-biti pe sfin-tii in geri. ca - re ne- va-zut te Tn so teau, pa-zind pi -cioa -
,~ j J J4? } J ) un J J. ) J J N J
-:»
va-zut te Tn so teau, pa-zind pi -cioa - ~

e: r ~ " r

____ " --_"~- nI- --\~-

.... -,," --=- .... ,,- ..

re-Ie ta Ie de is - pi - te-Ie cum-
,~ J J 8 iJ J Uti J J tJ J J iJ
"--' "--'
re-Ie ta Ie de is - pi - te-Ie cum- 53

e: L~,-,-~
- -" -" e: ~ ~
~, ._.~ --~.:=; -~
__,_
-pli tu -lui vraj mas, Pe Hris-tos Man-tu-
'F tJ J J J 49 JJ JOt J J r r r r E1
'--' -::»
-pli tu -lui vraj mas. Pe Hris-tos Man-tu- i-to - rul,

tr J F'r rl [I

rca - ga-L sa da -ru -Jas-ca

a .F r.J J. )1 J J d J

i-to - rul,

roa - ga-L sa da -ru -tas-ca

~ ~"" ~ ~~ .
-" --~- ~tfl.,~.!.:~-~"'::"
- -
c- 2 "
lu mii u -ni - rei pa - ce ~i ma -
'i 49 iJ J J JJf J Er8 J J J. JI J
.....__,
lu mii u -ni - re, pa - ce ~i ma - re

e:

~\-,~

e:

I

mi

j

re

mi

la.

f ~~ ~ ~

Ca s-a intarit mila Lui peste noi ~i adevarut Domnului

J

Ca s-a Tntarit mila Lui peste noi ~i adevarul Domnului

54

I 55 I

'-=--=========-,~~.=_=:::::::_=.-:=._=~==:=-=.-:::;;:,.;;:;:.-::::"=====-==,::::;;:-:=;----J=='J

~ \~-:~
T~~- - -
ra-rnA - ne 1n veac-.
,~ J j J J j fflJ
ra-rnA - ne tn veac-. c

-

Pen-tru su - fe -rin te -Ie ta -Ie ~i eu -ra-
-Wi J J j J N J :J J JD j :J j qr Pen-tru su - fe -rin - te -Ie ta - Ie ~i eu - ra-

-ti -a i - ni - rnii--, Cu-vi - oa se,
'i r r a -u ;.OJ iJ J j fi; a t I
'--'
-ti -a i - ni - rnii--, Cu-vi - oa se, te-a ehe-rnat Hris-tos Dorn - nulla ci - nul

,~ J J J j qr m ~j j J J 8 4J

Tn - ge-

Jl j. qg J

te-a ehe-rnat Hris-tos Dorn - nulla ei - nul

Tn - ge-

rese tn rna -rea la - vra de la Nearnt.
,~ J. l' J J OJ J JiQ JJ Un J J
'--' <:»
rese Tn rna -rea la - vra de la Nearnt, \.. ~~ ...;;;:.. ~ __ ~Fr .:!...~..E... ~_

de un - de a-poi, rav -na Du - hu -lui te-a dus la

,~ 2 J ciJ J J J J

J J SJ J j j qr r F r

de un - de a-poi,

rav -na Du - hu -lui te-a dus la

Mor-man tul da-ta-tor-- de vi -a -ta
,~ fr F EY ,I J • J B 4fJ .J eJ J J .
~
Mor-man tul da-ta-tor-- de vi -a -ta ~i

)

~i

in pus-ti - ul lor - da - nu - lui, un -de bi-
'k J J ciJ J j J J tJ J J Jit J j ~r ¥
J
in pus-ti - ul lor - da - nu - lui, un -de bi- ~

"

--- \~-.:!...~Of.

-ne ne-vo - in - du - te, te-ai mu -tat la ce -res-u-
,~ ~j j J rJ J J tt ,I Ft h-
qr r r r F r r
-ne ne-vo - in - du -te, te-al mu -tat la ce -re~-ti- -Ie 10 - ca ~uri ~i cu Sfin
,~ r E] t U t¥ n; j II J j E] £9
f
-Ie 10 - ca suri ~i cu Sfin - 56

~===================---====================~

- tii te-ai nu - ma rat. 8fin - te prea cu-vi-
,~ W J Jt Ji J. } Un J J J J J J J J
-::»
- tii te-ai nu - ma rat. 8fin - te prea cu-vi- ~

-"'"'It~

-oa -se Pa-rin te I - oa -ne

'f :J JJ J. 'p u t¥ J a F v I'

roa--ga - te lui

a r r _oJ (I J

-aa -se Pa-rin

te I - oa -ne

roa--ga - te lui

Hris-tos Dum ne zeu sa rnan-tu-
• J qF F a a u & at J J. Jl J ;4;
Hris-tos Dum ne zeu sa man-tu- ias - ca

~i su-fle -- te Ie
J> t~ J J. ) J J
~i su-fle - te Ie lu

- mea

ias - ca

lu

- mea

noas tre.

57

I

!

!l~ ==================5=8==========_=====JJ·

l!::::;: ---- - _

SLAVA

A" ~

gl.V n<t PA T

Sa-va Ta ta -lui ~i Fi -u-Iui ~i Sfan-
,~ J J S J J t# J. ) 8 J J 49 j
Sia-va Ta ta -lui ~i Fi -u-Iui ~i Sfan- tu lui Duh.
J J J 8 JJ JU J J ?l
'---' <>
tu lui Duh. ~_c. _ 9 r" ~ e:

__ , f&..._.; -- .-- __ -- -- f&..._.; f _ ~~

Ve-niti toa-te ce - te - Ie mo-na - hi -lor sa
'k j r I -r r F r rd j J SJ J tr J. )
Ve-nit; toa-te ce - te - Ie mo-na - hi --lor sa la - u - dam- as tazi pe Stan-tul I - oan

'k J j j 49 a r=!ttd J J J oj J dB J

la - u -dam- as

tazi pe stan-tul I - oan

- Si - has trul,
J J 41' ) J l' in J J
,
<:»
- Si - has trul, pe 0 - dras-Ia cea a-

J J J J j US

pe 0 - dras-Ia cea a-

C"" X -1--
C"" r ~ r "
~ -- -- ~ fC.._J -- -- __ ~~.:t"~ II
-lea sa a Mol-do vei ~i mla-
,~ 8 iJ J j m fJ J j ·n! a t j j iJ

'--' '--'
-lea sa a Mol-do vei ~i mla- r ,J

----~

~

--

di

bi - ns-cu-van - ta - ta a MA - nas-

ta

J

to

J

di

ta bi - ne-cu-van -ta - ta a MA -nas-

-ti rii Nearnt;
4k ) J } JU J J.
<:»
-ti rii Neamt; pe ur -ma-to rul Cu-

J J rJm J J J J

pe ur s-rna-to

rul Cu-

,J9 e: ~~ e: C""

_fC.._J -- _, --~ \ -- -- r ---

---- '- ~ ----,

-vi - oa

sei Ma-ri - a E

gip - tean

,~ j J J J J tJ Jy J

lOP n JUJO] J

gip - tean

-vi - oa - sei Ma-ri - a E

59

~ ct
~
- ca
,~ ;1
ca , ~ .... ,.:;

-------~~---__,..

~i al ma-re-Iui pro-fet 1 - Ii - e Tez-vi-tea-

J J e J J J J. ) J J J J 8

sl al ma-re-Iul pro-fet I - Ii - e Tez-vi-tea-

nul

n J 4t J.

pe pus-tni - cui eel ne - 0 - bo -

) r U? j j a j a IJ j la. 8.J

nul pe pus-tni - cui eel ne - 0 - bo -

+,

~ p \ .... .:;.:;

- tfl., ~ - - -~" - - - - - - ~ -

-sit ca re-s-a- ne - vo - it Tn pe~ -
,~ J j a JJ @ 49 J 8 J j r t oj
~
-sit ca - re-s-a- ne - vo - it Tn pe~ - -te-ra Sfin-tei A na din Ho-se va
'i J a to J 8 n a JJ ;1 J a aJ J a 49
~
-te-ra Sfin-tei A na din Ho-se va zi cand: Bu - cu-ra-te, Sfin - te-- 1-
'k JJ Un J j ar r ·r t j r ~OJ m iJ a j
~ -...J ~
zi cand: Bu - cu-ra-te, Sfin - te-- 1- 60

~~ e: ~ e ~ ~ ~ e: e:
~ .. ~-~-...!:... -~-~- -- \-,~ I
~ ~
-oa ne, la u da si - ha~
,~ n!a ,j -& a @ iJ J. ) ~ J ) a

'--'
-oa ne, la u da si - ha~ ~~ ~~~.j ~~

-_,,~I _"_ .. ~

cf ~

-tri -Ior--------

-tri -Ior--------

$1 ACUM ... a "Jnaintepraznuirf ", glasul al 5-lea. (Vezi la Vecernia mica).

LA LITlE

Stihirile pe glasul al 2-lea

-

t1!,'

-(T-. Oi

.j - ---

N-ai a-vut 0 - dih -na- ni - ca - ieri,

pur-ta-

N-ai a-vut 0 - dih -na- ni - ca - ieri,

pur - ta-

-to -ru-Ie de Dum-ne-zeu-- Pa-rin - te,

j j a a a J am a J W D a W

de-cat

J J

-:»

-to -ru-Ie de Dum-ne-zeu-- Pa - rin - te,

de-cat

.)j 9 ... .- -6-> ,b. ... .-
j " ~,,-"
~ _,~ __ I - .:..-~ ~-- --
__,..
la mult do-ri-ta- Ii - ni~ - te, Mai ca
,& J tJ j J JJU J 8 J J 8 8 -It-
r f
"--'
la mult do-rl-ta- Ii - ni~ - te, Mai ca ru -ga - ciu nii. De a - ce-ea te-ai
,& fA Dr' a 8 8 J J J J j J qj d

ru - ga - ciu nil. De a - ce-ea te-ai re - tras la pes-te-ra SfAn-ta A - na din pus - ti - ul
'I, d J ,I J J J J J 8 J Wi' J J J tJ J J
re - tras la pes-te-ra SfAn-ta A- na din pus - ti - ul Ho - ze va, un -de tl-al sa-vAr-~it ca-Ia-
,& J Das n J J j J J J J J J J
Ho - ze va, un -de ti-ai sa-vAr-~it ca-Ia- -to -ri - a vi - e tii

'I, J r F J S J F au J J J

sla-vind pe Hris-tos

J F F F fir

-to -ri - a vi - e

sla-vind pe Hris-tos

tii

62

~Il__===. =======_="==========

- - ~~========.====.===:==.===-===.================~II

- -!.i

vi - a ta lu mii-.

'I, r F U Ef j a J a j j m J

- vi-a

ta lu

mii-.

Spu-ne-ne

~" F r' J

Pa - rin te,

JJj rW J j J

os - te -ne-

a J j

Spu-ne-ne

Pa - rin

te,

os - te - ne-

-Ii-Ie ta-Ie ce-Ie ne-!?ti - u -te din pus-ti -
'I, a J a j j a a j j a am a J J D a
.:»
-Ii-Ie ta -Ie ce-Ie ne-!?ti - u -te din pus - ti - ~ /!. -e:
cz, ~ ~-~ - -~ -" --~...::.... -
-
---,
-e prin ca-re su - fle-tul li-ai cu ra
,~ J a j a J j a J 8 iJ nd J
'-'
-e prin ca-re su - fle-tul ti-ai cu ra -,-__,..

- tit, min - tea ti-ai lu - mi - nat, tru - pul ti-ai
,~ J N J J J n a Jar J J a J J
.:»
- tit, min - tea ti-ai lu - mi - nat, tru - pul ti-ai 63

e: -"

-

sta

pa nit,

de-mo-nii i-ai iz - go - nit

j J J J J dId j J.

D

Iij 1JJ J J

-:» sta

nit,

de-mo-nii i-ai iz - go - nit

pa

... ...

~--~--~-~~" -

~i

}

pe Hris-tos,--- L-ai prea-rna - rit-.

j F E1 Ef j J J J j J. m J

~i pe Hris-tos,---L-ai prea-rna - rit- .

.j - --

Spu-ne-ne Sfin-te

'b j J' J r J

- oa ne,

la -cri-

JJ J Feu J J J

j J

Spu-ne-ne Sfin-te

ne,

la-cri-

- oa

-mi-Ie ta -Ie ~i ru - ga-ciu - ni - Ie ce Ie
'I, J J J J J J J ijJ ~J d J t I J J J J n
.:»
-mi-Ie ta -Ie ~i ru - ga-ciu - ni - Ie ce Ie - de foe, pe ca-re zi-ua ~i neap-tea Ie
'It JO 1Qj J 1. ) J j J J j F r j. )
'---'
- de foe, pe ca - re zi-ua ~i neap-tea Ie 64

T - nal-tal lui Dum ne zeu Tn pus-ti -
,- J J r r r U a at J J J J d J
T - nal-tal lui Dum ne zeu Tn pus-ti - -ul lor-da-nu - lui
,- J J J 8 J J
-ul lor-da-nu - lui $1 Tn pe, te - ra Ho-
.J J i ~j DJu , I J J
,I Tn pe$ te - ra Ho- _..-.- _. 17 ~

, ...,. I ~ ...,.~ c...!!., +" ~ ...,. -. - -~ -. -.

-ze va, prin ca -re de-sa -vAr-$it te-ai ta-

,- lQJS fJJ J J J J J J J J r m J J

-ze

prin ca -re de-sa-vAr-$it te-al m

va,

-cut $1 cu Hris-tos tai nlete-ai- u - nit-.
,- J. J r r r U Uj J J J j J ilJl
-cut ,I cu Hris-tos tal nle te-ai- u - nit-. A -ra - ta-ne, Cu -vi - oa-se Pa - rin te,

'b J tJ J J J j r r r g w J]L~ J

A ra -ta -ne, Cu -vi - oa -sa Pa - rin te,

65

ff.._j -- ~ -- - -=:.. .......... -- - - - --

~ ---

~ -- -- --

ca -lea po-ca -in tei prin ru -ga -eiu - ni - Ie
'b j J J J 8 J J J J ::j rJ J J J J

ca -lea po-ca -in tei prin ru -ga -eiu - ni - Ie ~-=:..~ J:;. e: ~ ~~
"
~-- --- --, .......... .._, -- -
~
ta - Ie ~i ne Tn -va - ta prin seri - e - ri -
'b n J J. ;. J j F J J r fr f1
r f
-:»
ta Ie ~i ne tn-va -ta prin seri - e - ri - .- ".~ ~~ ~ p

-- -- .......... ,- -' -- -- -, -- -- -- , - , --

~~ ---

Ie
'I. E7 i9 j
Ie ta Ie eum- sa ne dez-Ie - gam de

r ca J j J rJ j J J j 49 J J J

ta Ie eum- sa ne dez-Ie - gam de

-e: 11 .r

_" ~ e ~ " 0::.'

- -- -,-- .......... -- -- , __ .......... -t___ _

--- --, ~ ~

lan-tul gri ji -lor pa - man testl, ca
'b J J 13 J J J D JCJ 1b J J J
..._/ ..........
lan-tul gri ji -lor pa man - testl, ca __ ~ ~ ~

-- _ -ff.._j --.._, -- _ - __ - \. .......... __ <:»

sa ne u - nim Tn veei- cu Hris - tos, Man-tu - i - to-

'b J J j J J J J. J 4] J J 2 J J r F

sa ne u - nim Tn veei- eu Hris - tos, Man-tu - i - to-

l

c- c-

~'__'~~~r ~ ~ "~\~~

rul su -fle-te

lor noas

tre-.

OJ J.

J J J

rul su -fJe-te

lor noas

tre-.

SLAVA

gl. II

-

~.

" --.......,_

~ ~ ~ ~ ~ .......,_

Ma -ri - re Ta - ta - lui ~i Fi - u -lui ~i Sfan

,~~ Jl J J r m J J J. ), tJ J J J J;Oj J

Ma-ri - re Ta - ta - lui ~i Fi - u -lui ~i Sfan

- tu-Iui- Duh.

,~ J J 8 J J

- tu-Iui- Duh.

Nu- ne ui-ta pe noi fii - i tai.
,~ 8 J J j J J J J J J J D J J
..._/
Nu- ne ui -ta pe noi fii - i tai. 67

" e: \ r _.

~-,~" ~-~ -~ --~ - - -

8fin te ~i dum - ne -ze -ies -cu-Ie Pa-

J j j j J J

F

J

J

8fin

te ~i dum - ne -ze -ies -cu-Ie Pa-

- rin te- I - oa ne,

'I, ear T r F r rt ~ J) at J J

mult ne-

kJ J

- rin

mult ne-

te- I-oa

ne,

-vo-i -to ru - Ie, ca - re prin fap te -Ie
,~ d J 8 ~j DJO ,1 J J J qg 1J J b
-vo-i -to ru Ie, ca -re prin fap te -Ie r r ............ _.

\~- ...:... - ~ - - -:."-:." ~ - -~ - -

. p -- ..

ta Ie pe di -a vall din pus-ti e
,~ J IU. :g J ,I J J JOt 19 ' I J J J J J
ta Ie pe di -a voli din pus-ti e l-al iz go nit. $1 de la- nol, eel ee
,~ J n 4J fJJ J 1. ) J £3 J J tJ J
~ '-'
i-al Iz go nit. $1 de Ia- noi,eel ee 68

--- '=" = .~'" "__ "".<;0. • ...,,... ', .. '"""'_. _ .. _. ',~"''''_-~. .~~,~_. '"4'_"""""_0,&<_._ ~,_

. ~n_ ... __ __..... IBJ '""'" .. ~" __ ~ .... __ """_."'"""_ .. ,~_,""_. __ "!l'.,~"'~_."""' ...... ,_...,"",_

-============--"""''''"-~============:::;a

II"" "=----~.~--

te cin-stlm- pe- tI

ne Cu-vi-oa

se,

te cin-stim- pe- tI - ne Cu-vi-oa se,

a -Iun -ga pa tI - mi -Ie,

J r F U i j r F'

cu ru - ga - ciu -

~ F F U

a - lun -ga pa

tI - mi -Ie,

cu ru - ga - ciu -

... .j J:-

- -. -. -. --"" \ -. -. t...!.!_

-6-0 -- --,

- ni-Ie ta le-.

,~ E7 j J J J j J DO J

- nl-Ie ta Ie-.

~I ACUM ... a " Tnaintepraznuirii "

gl. II ~.

-e-. Oi

~

T J:- ...

" .j " .j ~ .j

~..._,-- -~ -- -- -. -- - -. ----

Cal ce Tn Mun-te-le Ta-bo-ru - lui Te-al schim-bat

,~ j J j tJ j J J J 4] J J J j j

Cal ce Tn Mun-te-Ie Ta-bo-ru - lui Te-al schim-bat

69

~ e: e: ~~ ~ ~ ,r ~
--" - "
- -- -- ~ -- -- " - \~
la Fa t8 Tn tru--
,~ 43 ;Q w ~~ 1 ~ r rt I' ti¥ fi"
J
la Fa t8 Tn tru-- sla

'I, e nf

va,

Hris-toa - sa Dum - na - za-

J J

i J J J J J J JD

._/ Hris-toa - se Dum - na - za-

sla

va,

. " "

e: ~~ " 11:'" ~ "

----~- --_t__ - -- --'-~----

---, ~ .__".

- u le, ~i ai a - ra -tat u -ce-ni - ci-
,~ :0 fij J J J J J j J J j rEiJ
'-'
- u Ie, ~i ai a - ra -tat u -ce-nj - ci- lor Taj sla va Oum-ne-ze - i - rij Ta
,~ J JIm r F F F r r r F r r gnf J
lor Tal sla va Ourn-ne-ze - I - rii Ta -le lu -mi -naa-za - na pe nol cu lu - mi na
,~ J J J §J kJ I,j J J J t I J J J01'8 t I

-Ie lu -mj -naa-za - na pe noi cu lu - mi na 70

p e: ...a 11 I

-- _~- -- _~ ---~~ --~ L!., ~--

co-nos-tin tel du -hoy - ni cesf $i ne

W J

W J W J D

:emJ;

J

cu-ncs-nn - tel du -hoy - ni

$1 ne

e: __ ~ -- -- ~~_~-- -- -- ~,-- -- ~

---

tn-drep-tea - za pe ca-ra - rea po-run - ci-Ior Ta-

W J r 6U oj J J J J oj J J J .1

W J D

.:» - rea po-run -ci -lor Ta-

In-drep-tea

- za

pe ca-ra

~ ... .b- ~
~- ez, _,_-=>~ -- -- \. ~ ---~-- -- "
Ie, ea un Bun- $i de oa meni iu -
,~ 49 J r r T r r oj [t E1 J J J J
- Ie, ea un Bun- $1 de oa meni iu - ~ \.--

bi - tor-.

'I. J oj m· J

bi - tor-.

LA STIHOAVNA

~ --

Stihirile sfantulul, gl. IV Jl VU, T

_6 p ~ ~~

~~-,-- -- - -- _....;;:... "'" -.!!~--

---

De-par -te de fa noi te-ai dus,

Sfin - te 1-

D J J ~J

De-par -te de fa noi te-al dus,

Sfin - te 1-

71

"'_". ====--- • ._.._...-

-~,-

J

rr====·=-=··=··--:= .. ·=-==·===;,==::=~===:===~:~==:=.=;;=:==== .... =::======---=.===========-=-==-=.~.

-oa -ne, iu -bl - tul lui Hris-tos, ca sa nu ro-besn ca
, J J J J E7 J J J J J J rJ J J J
-oa -ne, lu-bl - tul lui Hris-tos, ca sa nu ro-besn ca Mar-ta ce-Ior pa-mAn-te$tl. Nu ne la-sa pe noi Ta-ra a-
, J kj J to J J J J J J J J J J,tJ J J J
Mar-ta ce-Jor pa-mAn-te$ti. Nu ne la-:sa pe noi Ta-ra a- ~

_~tfJ..,~_';:"'~~~ ~ ~~~~ ~ ~

-ju - tor, ca pie -rim de po-va - ra is - pi - te-Ior vi-

~ J J J J ;J J J rJ j J J J J J OJ
-ju - tor, ca pie -rim de po-va - ra is - pi - te-Ior vi- "~.!~ c- ~~

_ .......... "'~ __ ~~~~_-\.~~~ \!{

-e - tii

J J J.

$1 ne des-teap - ta la po -ca - in - ta

;} J J 8 J J J J J J OJ J.

-e - tii

$i ne dee-teap - ta la po-ca

in - ta

c~~~

a-sa - me-nea Ma -ri - ei, prin ru - ga -ciu - ni -Ie ta-

). 8 J J 49 J J I' J. Jl J J ~J

J J J n

a - se - me-nea Ma -ri - ei, prin ru - ga -ciu - ni -Ie ta-

72

Ie ce - le- ne -Tn - ce - ta te-.
~ 19 J J j ld J J 8 J J JOU W
Ie ce - le- ne -Tn - ce - ta te-. r 6 r

T ~~ ~ T ~ >,--

Scumpa este Tnaintea Domnulul moar-tea Cu-

4J J J

Scumpa este Tnaintea Domnului moar-tea Cu-

~ -, -- -- -- ..;:., ~ __,..

vi - 0 su-Iui Lui.

vi - 0 - su-Iui Lui.

Nlei Ia - crimi de po-ca - in - ta nu a -vern,
~ C! J ~J J J J J J JJ J J J W
'--'
Niei la - crimi de po-ca -in - ta nu a-vern, nlei tt -e a ur-ma- nu pu-tem, ca sun-tern ro-
~ e J J J J J ~J j J J J. J! 8J J J
niei tl -e a ur-ma- nu pu-tem, ca sun-tern ro- 73

jqt. ~

- - \. __ -. \!{ - ~._.,_ ........... - -.....;:,.. tfl.,

-biti de pa - timi. De a - ce - ea te ru -gam

f J J J IJ J J J JJ J J J J
'--'
-bi~ de pa -timi. De a - ce -ea te ru -gam j ~

~_ --.....;:,..~~-. _ --._.,_ - ........... tfl.,

Sfin-te Cu -vi -oa - sa Pa-rin - te I - oa ne,

f J J J A J J J AJ j r raJ

Sfin-te Cu -vi -oa - se Pa-rin - tel:... oa ne,

mij - 10 -ce$ -te pen-tru noi- Ia Hris-tos sa ne da-ru-ias-
f J j fJ j J J J J J J J J J J J J
mij - 10 -ce!ii -te pen-tru noi- la Hris-tos sa ne da-ru-ias- -ca mi-IA !iii ier- ta-re de pa - ca - te-.
f J A koJ J J J J J J 19 J J m J
-ca mi-Ia !iii ier- ta-re de pa - ca - te-. f -I<. ~ ~~ T ~

Preo~i Tai, sa vor fmbraca tntru drepta-te !iiI

J.

Preotii Tai, sa vor fmbraca tntru drepta-te !iii

74

r r 6

" ..j" ..j ~

___ tr--..._--_------ '"

cu -vi- 0 - ~ii Tal sa vor bu-cu-ra.
J J B J J J 8 J J J
cu -vl- 0 - ~ii Tal sa vor bu-cu-ra, Cu-vi - oa -se pa-rin - te I -oa -ne, tu al
~ J J J J J J J J J J J ~J W J J
Cu-vi - oa -se pa-rin - te I -oa -ne, tu ai bi -ru-it-- pe vraj-ma - ~ul ~i ai lu - at cu-
~ J J kJ j J J D J J. J J J ~J j

.:»
bi -ru-it-- pe vraj-ma - sul ~i ai lu -at cu- ~ "

--..._,...

-nu - na bi -ru - in - tei sl, ca eel ee e~ti
iJ j J Jt J U J J U JI§ J U
'--'
-n~ -na bi -ru - in - tei ~i, ca eel ee e~ti I>!

..j " e:

- -..__,~- -~ -- -- -- -- tfl..,~..__, -- --

lrn -pa -ra - tu-Iui ee-resc, cu sa - bi-

J r CrJJJ· l' j JU

bun os-ta~ al
~ J j .oJ J
bun os-ta~ al Irn -pa -ra - tu-Iui ee-resc,

cu sa - bi-

75

'r='--~= -==

,I ,e ~ "~ ~

----~~------~~--

. -=- --."=.::::...._--~'~

I

-a ru - ga -ciu -nii ~i eu ar-ma pos-tu -lui ai ta-iat
, J J J J ~J J J J J J -r r J J J J J J
-a ru - ga-clu -nil ~i cu ar-ma pos-tu -lui ai ta - lat toa-te pa - ti-mi-Ie o-me - nestl ~i ai ur -cat cu
6 J J iJ J J J J 4] J J. } J J J J
toa-te pa - ti-mi-Ie o-me - ne~ti ~I ai ur-cat eu --~-

~~, '" ~

r ~ \!f. -~~ -~- ---

u -~u -rin ta pe Ta -bo-rul eel du-hov-ni-cese
, J J J J J J ill J J r r r j J r I'
u -~u -rin ta pe Ta -bo-rul eel du-hov-ni-eese _~-..t'~ ~ ~
~~ - tfl,y - -~ ~~
al de - sa-var-~I rii. Roa - ga pe Hris-
, r r J j J S U Ur J J J J J
al de - sa-var-~i rii. Roa - ga pe Hris- ~ ~~ -e: ~
~-~ ~" ~ \ .:::::;: ~tfl,~
------
cf
-tos Dum-ne - zeu, fe -ri - ei te, sa
~ JJ J J 4] J J .J J ~S U J

'-"
-tos Dum-ne - zeu, fe-ri ei te, sa S> ~" ~

---- - ---~-~-~---

__,.. ,

ne lu - mj - ne-ze ~j pe nol eu

qJ J JaJ JJJU J

va -pa - ia

eea de foe

J JJ J

J J J

ne lu - ml -ne-ze ~i p~ noi eu va - pa - ia cea de foe

76

.r 6

-_~---\~r~1(

a Ta - bo - ru-Iui ce - resc---.

jJ &J JJJ

a Ta - bo - ru-Iui ce - resc---.

SLAVA

A"

gl. VIII Jt en. Ni

MUl-ti - ml-Ie ca -Iu - ga -ri - lor te cin--stesc

J J

J JJ J J

J

J

J J J J

MUI-ti - mi -Ie ca - lu - ga -ri - lor te cin--stesc

pe ti-ne I - oa ne, Pa-rin
4 J J j J J,JJ] m JJ J J J J J j
""--" "-'
pe ti-ne I - oa - ne, Pa-rin te - le--

J iVJJ

te - le--

~ "

~-~...::.. -~~ \.~~- __ '-J'-""'_

-., ~

nos tru, ca tu cu ru - ga-ciu - ni -Ie

j)JO fij J J

~J J J J J J J J

nos

tru,

ca tu cu ru - ga-ciu - ni - Ie

n

..:...-:~-- r .b,c
-- \~~ -- ~ tfl.,
-- -- -
~
ta -Ie pe di-a - voU i-ai bi - ru - it.
, J j J J j ~J j J J iJ J 49 J J

ta -Ie pe di-a - voU i-ai bi - ru - it. min tea-~-ai lu - mi nat. tru-pul ti
, JJ rJ f;J n jJJJ 10J J J ij J J
'--' ~ -./
min tea-ti-ai lu - mi nat. tru-pul ti I-ai sta-pA - nit $i cu Dum-ne-zeu te-ai-- u -
, OJ JJ 0 J J J 0 J J J 0 J OJ JQ
n3
I-al sta-pa - nit $i cu Dum-ne-zeu te-ai-- u - - nit. 1n -va-tAn - du - ne a um-bla- pe ca-
, J J D 8 JJt J J J ad J J J
0 ¥J
-./
- nit. 1n -va - tAn - du - ne a um-bla- pe ca- ~ ~ e: ~ e: ~
-- -- -- -- -- --
---.-,
-ra - rea cea- dreap ta--
, J J JUJ] m QJ J J
'----'"
-ra - rea cea- dreap ta-- a man - tu-

J J J DJfJj

a man -tu-

t ~ .... "': -:: .. '.

78

~e_. ,_"04>_'._"............ ,~ ;T. __ • _.

...... ,~~"","""",,- ---', ''''_. - .. '"""", ..... ,-,.,.-'.,-- ... """' """"~.~,~.-"--."""- .... ,~-"'.'"'.~,_., ..... - ... <

~ft e: ~.- ~

---- ~" ~~

~

Fe - ri - cit-- e~ti ca

J J £3 r r' ~l' II J

-i

rii.

DO Rf J J

-I

ril.

Fe - ri - cit-- e~ti---

lui Hris-tos ai slu - jit Tn si -has-tri
, .J J :g JJ ill J :g J J J J J rWoJ J

............
lui Hris-tos ai slu - jit Tn si -has-tri

~ -b,4 ~~._~~~~ .=..~
~ tf1., ~- ~ ~
- ,. ---
-e ~i cu Tn - ge - rii tal -nle al vor-bit ~I
, J J J @J JJf J ij ,J J IJ J. J

-e ~I cu Tn - ge - ril tai -nie ai vor-bit ~I tru - pUI ne -stri-ca - cios du-pa moar - te \i s-a
, @Q9 J J J @ J J J IJ tJ IJ ~J J JJ
tru - pul ne -stri-cii - cios du-pa moar - te \i s-a ,,~ ~

~~~-.=..tfl..~ ~ ~ ~ ~ ~'-'~~~

- pa - zit. Roa-ga - te

, iJ J J J UroJ J J

Tm - pre-u - na cu
J J J) J J
............ -pA - zit.

Roa -ga - te Tm - pre-u - na cu

" ~ ~ ~
- - ~ ~ - - - - ~ '-.j -
~
toti sfin - tii sa se man -ias ca su -fJe-
, J a V J a J a J aJ J J j At

toti sfin - til sa se man - ias ca su - fJe- ~ e: ~ "

\.~~~~~-:;.... -- \.~~ ~

-te - Ie noas tre-.

j J ) Jk J aDO a J

JDd J

le--noas

-te

tre-.

~I ACUM ... a Inalntepraznulril,

A" c-

91. VIII ltd\. Ni T

" ~,~,~..2.. \. ~ ,c: e:

- -", - ~ '-.j - - ~ ~.....:;:... - ~

Fe-cioa

ra, ca - re- ai-- nas -

n lB J ~j J a J

Fe -cioa

ra, ca - re- ai-- nas -

~c- e: ~ e: ~ "

~~~'-.j r" ~~~ ~~~...::... ~~~

~

-cut-- pe Soa re - Ie Hris tos,

J ilt J J JJ ;m fJ n D fJ fij J J
"--' ...__/ ...__/ .:»
-cut--pe Soa - re Ie Hris - tos, Tn-vred -ni --ce~ - te - ne- ~i-- pe- noi sa
, J J J a J J a OJ J iJil qg J J il
Tn-vred -ni --ce~ - te - ne- ~i-- pe- noi sa 80

ur-carn cu EI Tn Ta bor

, J tl t1 a F rt rtf a IT a @ J J

ur-camcu--

EII----

bor

Ta

Tn--

cu -ra -\i~ de pa timi $i de gAn

, J J .J £9 & r J J J J 4J ) J)ftI J

cu -ra -ti~ de pa

timi sl de gAn

~ - "

-,-

- ~~ __ "'-J- --"'-J

duri,

ca sa gus - tam din bu -- cu - ri - a sl lu-mi-

J J 49 U a.) J J J J J U a

;.

duri, ca sa gus - tam din bu - cu - ri - a $1 lu-mi-

-na cea ne-cre - a

ta

,

cu a -pos - to - Iii

a U J J U JtJ

D J J J U.JW] m £Y J

-na caa ne-cre - a

ta

,

cu a -pos - to - Iii

~ ~ ~ .j .-.- .- .-

~\~ __ ~ __ ~~_r -,,_-_~

.,' I

$1 cu-- to\l- sfin - \Ii---------

J U } 8 J t3 J J. J J JJ iJ

:uv

$1 cu-- to\i- sfin - \111---------

-.

, J

81

TROPARUL CUVIOSULUI A" gl. VIII Jl~

" ._.

Ga

In-tru ti -ne pa -rin - te, cu o -sar - di-e
*f J J J J J j J J j E7 j J
In-tru ti -ne pa -rin - te, cu o-sar - di-e s-a mAn-tu -it-- 001-----

du -pa- chip,

caci

J J J tJ J 8 @ J J IN J J ,I

J

s-a rnan-tu -It-- 001----- du -pa- chip,

cacl

~ " "~

-- ------~---------~

la-sand lu - mea ,I pa -tri-a ta, ai lu - at-- Cru-

J ,1

J J J j rl J j J J J J

J 8

la-sand lu - mea ,I pa - tri -a ta, al lu - at-- Cru-

" ~ r' ~ "

-- --~ '" - -- -- - '\, ~ - - -- - - -- --

.......,.. .......,..

- ooa- lui Hris -tos ,i Tn va -lea lor-da - nu -
'F JJ J J UtU J J ' I J J ,I J j rY J j
\."./
- ooa- lui Hris -tos ,I Tn va -lea lor-da - nu- 82

C'"' ~ v

-. -. -. -~ -. -.~" - \. -. -. -. tJl..y \. ~ -.

-lui te-ai a -~e-zat spre -ne - vo - in - tao Pen-tru

J J J J J

J

J J J

e J J

-lui te-ai a -~e-zat spre - ne - vo - in - la.

Pen-tru

_ .::. -. -. __ .::. -. -. -. -. _ '-. "-J ~

_"... _"...

a-ceas-ta- ~i cu Tn - ge - rii a-cum sa bu -cu-
'f J JtJ J j J j rr' oj j J J J J j U a-ceas-ta- . ~i cu Tn - ge - rii a-cum se bu -cu-

-. -.~" .::. _"...

ne- du-

-ra Cu-vi - oa-se Pa-rin -te I - oa
'i W J j oj j J j J J 49
-ra Cu-vi - oa-se Pa-rin -te I - oa JJ J JJt)

ne- du-

~ t' -> "

-. -. - \"\ -, -. -. - - - -. _"...

~

~ " r -. -. tfl.. -.

-

-hul- tau. Roa-ga-te lui Hris-tos Dum-ne-zeu sa . man-
'i J :J ,I ,I J J J j rY oj j J. ) J
-hul- tau. Roa-ga-te lui Hris-tos Dum-ne-zeu sa man- -tu -Ias-ca su-fle-te le- noas tre.
'i j oj J j J 49 J) J :J UN J J t J
'---'
-tu -Ias-ca su-fle-te le- noas tre. 83

SEDELNA iNT AI

./" /l.

91. IV Ji. Di 9 tt

Podobie: "Aratatu-Te-ai astazl.;"

La-sa-t-ai Sfin-te I - oa - ne toa -te ce -Ie tre-
'f J J J J J J J J J II J j F F F
La-sa-t-ai Sfin-te I - oa - ne toa -te ce-Ie tre- /l.

_......., ........ ~ ........ ~ \ .... --: tt .... ~....;;::... .... ~

--ca-toa - re pen-tru- Hris - tos-I

,~ F r F J J J J J J j J

ca -u -tAn-du-ti Ii-

J j J j J

--ca-toa - re pen-tru- Hris - tos-I

ca - u -tAn-du-ti Ii-

- nls -tea a-proa-pe de mor-rnan-tut da-ta-tor de Tn - vi-

, ~ j J j,l J J j r F r F J j F J J J

- ni~ -tea a-proa-pe de mor-mAn-tul da-ta-tor de in - vi-

e: .j at .j "~
.... .... ~\ .... -- -- ____ - - --tfl.,
----.-,
-e re- ~i din loc Tn loc urn-bland ti-ai
I
'f etJJ J j J J F l J J r II F

-e re- ~i din loc Tn loc urn-bland ti-ai.
• 84

~ r

~~,~ .... ,~,-~, ........ ~ ----;"">

ca -18 - to-ri - a tn pes-te-ra Sfin-tei A -

J J jrrJ j J j r r J €2JjJ

r r

stAr-~it ca -18 - to-ri - a Tn pes-te-ra Sfin-tei A -

\. .... .:: O{~", --....;:_~-~, , ,

-na-, un - de a ra - sa-rit ne-stri-cat stan-tul tau

,~ j J r J j J j r I' J j r J j J

-na-,

un - de a ra - sa - rit ne..,..stri-cat stAn-tul tau

r

~ .. n' j

.... \J"'~~~""~---~' "-,'

__,. __,.

trup pen-tru ca - re la - u -dam as-tazi po-rne-ni -

,~ , I J J a J j r I' , J j J tJ j
trup pen-tru ca -re la -u-darn as-tazl po-me-ni - r -. ~ ~tfl.,

----;"">

-rea- tao

,~ DJ) ,I

-rea- tao

A DOUA SEDELNA 91. IV! ~i

Podobie: U SpaimAntatu-s-a losif U

j ~-

-'--~'-'-'~' ,~

~

, -

N-al dat sornn o-chi-Ior tai, Pa-rin - te -Ie nos-tru 1-

"H~ J J ,I J j J ,I J J j J j J h

N-ai dat sornn o-chi-Ior tai, Pa-rin - te - Ie nos-tru 1-

85

-- ~~....._, __,.

e: --~--

-oa ne, niei i - ni-ma nu tl-al 1m-po - va-
"H~ ) ,a. J J J ~J J a J a J 49 J a
-oa ne, nlei I -nl-ma nu tl-al 1m-po - va- . ~~ .n

- ~ _ft " \.~ _- L.__

-,~ ~.._..,- - --~~-- - - ~

_,_..

-rat-, de gri - ji -Ie ce Ie pa-mAn - te~ti-,

'I H~ ~J ,1 a J J J 8 ld a J a J a J jJ J

-rat-, de gri - jl -Ie ce

Ie pa -mAn - te~ti-,

~ ~ ~:; ~ ~

-,-.._..,~-- - - --- -- - - - __,.

ei

"H~ J

pe toa-te de-fa I-mAn - du -Ie, pen-tru dra - gos-tea

a J J J a 49 J a ,1 a J tJ J a j

ei

pe toa-te de-tal-mAn - du -Ie, pen-tru dra - gos-tea

~ ~ 0 "P \ ~

~~-----....._,---- ,~'t-

lui- Hris-tos, te ve - se-Ie~ti a-cum Tn- cer- eu

'I n~ J) ,ai J J J a J .J J r r ~J J tJ J J

lui- Hris-tos, te ve - se-Ie~ti a-cum Tn- cer- eu

ce - te-Ie tu - tu ror sfin -\I lor-. $i

, I H ~ tJ J a j 8 @ a J a J a JjJ J ijr

ce - te-Ie tu - tu ror sfin -tl - Ior-. $.

86

87 J

~==================.~=====-========================

te roa

, I H~ r t r ~ D tr

pen-tru noi- cei ce

a j ~j jab

te

pen-tru noi- cei ce

roa

ga-

sa - vAr - slm cu la

'I H~ ) ,a. 8 J a . j tr @

u de-

a 6f tuJ,

sa - vAr - slrn cu la u

-1 ~ _ <:» __ <:» .......... ~ ~

e:

de-

$i cu can-tan-- stAn -ta po me-ni - rea
"H~J a j j J j a 8 n a J. ) fit
'--"
$i cu can-tan-- stAn -ta po - me-ni - rea £J J

ta,

MARIMURILE gl. I ~ ..:: Ni

Ma-n mu te pre ti net
~ J J a a j J.) J J J J ,I !J 8 ,I
'--"
Ma-ri mu te pre ti net rr.===:;;:--::::::....=-::::::.......=.----:::-==========-:-~-.-.-~-.

~ "

- - \~- tJl..--

-e:

-~-

" -

__,..

Sfin - te oa ne-, pur -ta-
, J J 49 JJ B J am a J nJ J J J
"-'
Sfin - te oa ne-, pur -ta- e: --

-to -ru-Ie de Dum - ne - zeu $i cin-stim- po

J J J J rJ J n J t I J J tJ oJ JDD is
IJ
.,_/ .,_/
-to -ru -Ie de Dum - ne - zeu $i cin-stim- po -rne - ni - rea- ta-, cu -nu - na
~ J J ciJ J ,0 J tJO ¥J J J a
-me - ni - rea- ta-, cu -nu - na -tri -lor $i Tm -pre -u - na Yor- bi - to ru-
Jh J. k J a J J J J> JiJ 49 J a
J' ,.
-tri - lor $i Tm -pre -u -na yor -bi - to ru- -Ie- cu Tn ge -rii.
, 8J m JJ J t I 1» t\ a J) J J.

"-'
-Ie- cu Tn ge -rii. 88

Alta STIHIRA

'\fe-niti toa - te- ce -te -Ie ca -

, J J J? J J :g 0 J J J J qg a @ J

Ve-niti---

toa - te- ce -te - le--

ca-

-Iu - ga-ri - lor-

, am a J nJ J

sa rna-rim pe l-oan pa-rin

J a J m J a J. ) J1J 10

-Iu - ga-ri - lor-

sa rna-rim pe l-oan pa-rin

-te -Ie nos tru-. zi
, 1 ;0 J 1 J J nJ¥J ,I. fJJ ) a, J
-te -Ie nos tru-, zi -cand--: pe la u-da--Mol do-
~ Iij ill J! £iJ 49 J J ~J ffl JJ J
'--'
-cand--: pe la u-da--Mol do- 89

veL

, ,1 DJ Jl J j J J

veL

Dupa Polieleu, urmeaza Sedelna glasului V.

Podobie: ·Pre Cuvantul cel tmpreuna "

An xet

9 ~ .¥

~-~- -'7'-~- '" - .. ~-~

I d .

r

Pa-ra-sind- ce -Ie pa-mlm-te$ti

j r r j j ,3 4f J ,.1

te-ai ne -vo - it

j j r r

Pa-ra-sind- ce -Ie pa-mAn-te$ti

te-ai ne -vo - it

r

- -. ~ ~~-~ - - - ~-~ -~ - -.

Tn si-has-tri - e pe va - lea lor-da - nu-Iui $i Tn pus
, j j arFr r r r r r a r r r j j

Tn si-has-trt -e pe va - lea lor-da - nu -lui $i Tn pus ~---~

-ti - ul Ho - ze - va, ce -te -Ie di -a - vo -Ie$ti
, J J r r Ef r ,1 j j j J j r r

-ti - ul Ho - ze - va, ce -te -Ie di -a - vo -Ie$ti r ",

.... ~ "" ~ -

---~------~-- \.,--........,

cu ru - ga-ciu - ni-Ie ta Ie ar-zand $i cu Tn-
, r r r r r r r U Ef j ~ f' r ~ r
I I
cu ru -ga-ciu - ni-Ie ta Ie ar-zand $i cu Tn- 90

·

rr·::::--.::::=-...t--··"-· .. ·=·=·;,::::~=·::-.;;:;:;:::::::::;:;:::::;-:·::·::···:·:·:·::;:.:·::::=:··:·:;::·,;,,::,~::::·-·,,;···--:::::·:=::,,·,,,::::;;;=,:=::::::::;:::-";::;'--·"'···l

! I

I I

!

II

X

r "

........... ~ -- --~" --- \ -- -- ........... ....;;:... at

-ge -rii Trn-pre-u - na pri - ve-ghind,

r t' J J 413 F a J ,1

Sftn - te I-

F J J J

-ge -rii Tm-pre-u - na

pri - ve-ghind, Sftn - te 1-

-oa -ne fe - ri -ci-te, roa ga pe Hris-tos-
, J J J & r ffr II r F F r I'. J J £9 F
-oa -ne fe - ri - ci - te, roa ga pe Hris -tos- \ ........... ~~-=::> __ --- \ ~ ~ ---

Durn -ne-zeu sa dea lu-rnii

a J ,I J F r F

ce ~i rna-re

J J aU J

pa

a r

Durn -ne-zeu sa dea lu-rnii

ce ~i rna-re

pa

r r tfi} ,1
rni la. SLAVA ... ~I ACUM ... .a Inalntepraznuiril

x

" ~ ---

at ~ -- - --- _'--J -- _'--J -- -- -- '--J ...........

As - tazi Hris-tos ur -ca pe Mun-te-Ie Ta-bo-ru-

, J J J r ,I r r . r r r r r r r

As - tazi Hris-tos ur --ca pe Mun-te-Ie Ta-bo-ru-'

91

.;:". ~ - -..._, - r ~
- - --_~\~~
-lul sa 58 tm-bra - ce tn hai-ns de lu - mi - ns
, r' ~ r r r r J j J j r r E] r t j
-lui sa se Tm-bra -ce Tn hai-ns de lu - mi - ns ~ -
~i sa
r r
~i sa t - na -in -tea u -ce -ni ei -lor Ssi
, j j J J j r U a j r I'
T - na -in - tea u -ce-ni - ci -lor Ssi ~

- -...-, - - - .;:".~...-, - - -.A. - -~ Of.

ne tm-pa - ce pe toti eu Ta-tal nos-tru Cel ce - rase.
r r r r r r' ~ r r J j r I j ,I,
r r -
ne Tm-pa - ce pe toti eu T a-tal nos-tru Cel ce - rase. PROCHIMEN

~ 6 r"

91. IV, tit leghetos :R T

6 p

~ ~ - - - ~..._,~.;:".o.--

Scum-pa es-te T - na - in - tea Dom-nu-Iui moar-tea Cu

, J SJ OJ J J J j J J d jJ

Scum-pa es-te t - na - in - tea Dorn-nu-lui moat-tea Cu

92

-vi-o

su-lul Lui.

-vi - 0 - su-Iui Lui.

Stih: Ce voi rasplati Domnului pentru toate cate mi-a dat mie!

6 I .-

~'C"" ~ "~ e,

"" - --- - - --_ ............ _- --

.. ~ ~

Scum-pa es -te T-na-in - tea Dom-nu-Iui moar-tea Cu

, II. J rJ j J J J j [t j J rJ j J

Scum-pa es -te T-na-in - tea Dom-nu-Iui moar-tea Cu

~ ,I' _~ 1,1' _J .t

-~ ............ __ I ""

-vi-o - su -lui Lui-----

-vi-o - su - lui Lui-----

Dupa Psalmul 50:

SLAVA gl. II :!;. ti

~ --...,.~-~----

Pen-tru ru - ga-ciu -ni - Ie Cu -vi - 0 - su-Iui Tau

'b J J J j r i9 J j J J j J J J J J

Pen-tru ru - ga-ciu -ni - Ie Cu -vi - 0 - su-Iui Tau

93

1

,b.

" .j ~.j ,~ .j

__ - - _~_~ t...!..:_~ __ - - - _

_.,. "~ ___,..

I-oan, Mi - los-ti - ve, cu -1"8 -te~ te
~I! J am a J J Da J a a tJ a J J J.
-:»
I-oan, MI - los -tl - ve, cu -1"8 -te~ te mul -\i-mea gre-~e Ii - lor me Ie.

~ b Jl I' oj j a. J) r P' I' r r tJ @ at a J

mul -\i-mea gre-~e

Ie.

Ii - lor me

STIHIRA idlornela A-

gio VI nt.!!,

J'l r

c......., T \.~~...!.... _

Mi - lu-les-te-ma Dumnezeule, dupa mare mila

~. Hi C! J a

Mi - lu-les-te-rna Dumnezeule, dupa mare mila

~

~~~~~...!.... T

Ta ~i du-pa mul-ti - mea tndurarilor Tale

,. H~ J J J J J a

'-J r -

ster

J a J j

Ta sl du-pa mul-t1- mea tndurarilor Tale ster

94

I I

. I

-ge- fa - ra -de - Ie - gea mea.

, I Hi J. J! J J, J J 4, j J )1 ; U J J I

-::»

-ge- fa - ra -de - Ie - gea mea.

\~~ r
- - - - - "
.._.,..
Pa - rin - te I - oa
r ; J J Jl J! J J!
r
Pa - rin - te I - oa Cu - vi - oa - se

"H~ J J J tv J

Cu - vi - oa - se

net

mult ne-vo-i - to - ru le'--

J j J j -r tcf~J b Jig J

J J

~i ta-

net

mult ne-vo-i - to - ru lel--

~i fa-

-eli - e de mult pret, a -prin sa
'.B~tJ J J J 4] JJ m J J J 4] 43 ,I

'---' -::»
-eli - e de mult pret, a - prin - sa din lu - mi - na Stan - tu lui- Mor - rnant da-

,. B~ J j tJ j oj j 8 Qt» tW. 43 J J J

din lu - mi - na stan - tu lui- Mor - rnant da-

95

-ta - tor~----

, H j

de- vi

- a

J J J'iW J J

I ~ J J__./

-ta - tor-----

de-vi - a

lu - mi-nea

"H~ J a nt

za cu ru-qa-ciu ni - Ie ta-

lB J. J a J B @ fJ h J at

lu - mi - nea

za cu ru-ga-ciu - ni - Ie ta-

~ e: tA,rc- e: . p e:

~-- - -~~ \~/~~ - -~--

. -...-. ~ ---,

-Ie pe eei ce te iu-besc pe ti
"B~ J, j tJ J J J -Jt tff a a a @ J
§IC
-le pe eei ee te iu-besc pe ti c- c- n'

r" ~ ~" e: "~~ ,(~c-

----------- »>«>

-ne

"B~ J,

$i ee - re de la Hris tos--, Man-tu-

j a J j J r a Ef F [' r ~ F

-ne

$i ce - re de la Hris

tos--,

Man-tu-

r e: ~.x

-~-~~ --~--~~ - ---

---,

- i -to rul lu mii,
"B~ r ~F r F r E1 Ef D; J ,1
- i -to - rul lu mii, sa ne da -ru-

J J J J

sa ne da -ru-

"P ~\ c-c- ~c-

- - - - - __ - - I - - __ , __ "

-...-. c p . "

-las-ca no

la---

ua ma

re mi

-las-ca no

re mi

la---

ua

ma

L::====='=-==.=======-='='''::::::'::':::::-=_'==.~_== --.<~=. :::;::-;:" :,.-::::" ====:::::.=.1

96

r=========-=-'=-='-=======~=~=-~=~================-~1

~ \-~~P

J:~V j

LA LAUDE

Stihirile - 91. VIII ~Ji. Ni ~.::... Vu

....

r

T~ ~

Laudati pre EI Tn timpane I?I Tn hore, laudatl pre EI,

Laudati pre EI Tn timpane I?I Tn hore, laudati pre EI,

~ tfl.,

T ~" ~ It.

--~ ..... - ......................... .,..

..... ~

Tn stru-ne I?I tn-- or-ga - ne.

~ J J J J Jij J J J J ¥J

Tn stru-ne I?I tn-- or-ga - ne.

~ 6

.. ~ ~ \ " ..... " t: ~ ":IUo ....

--_._-, ............... __ ._ "'-

Cu - vi - oa - se Pa - rin - te I - oa - ne, po-

, J J J J J

J J J ;J J JJ J.

Cu - vi - oa - se Pa - rin - te I - oa - ne, po-

97

-doa - ba ca - lu - ga-ri-Ior din zi - Ie-Ie noas-tre

tgJ J J j J J J JJ @3J@JifJ·

-doa - ba ca - lu - ga-ri-Ior din zi - Ie-Ie noas-tre

r· ~ tJl., -e:

~----- --------~---- ba~·...:...._ ---

sl lu - bi - to - ru - Ie de ne-vo-fn - ta, din ti - ne-

, J 3 OJ tJ OJ 3J J J J J
J J J. J
~i iu -bi-to-ru-Ie de ne-vo-ln - ta, din ti - ne- ______ ~_,~-- __ ~ n~ __ <:» __

--- ---, \!(_

-re - te al lu -at Cru-cea lui Hris-tos

~i i-ai ur-mat-
0) J J J U
~i l-al ur-mat- tl 3 J 3 J J? J J U J.

-re - te ai lu -at Cru-cea lui Hris-tos

6

1(~_~~~\ ------

bi -ru -ind sla -bi - ciu - ni - Ie

cu ere-din - ta

U J n B J

uJ J J J J OJ J J

cu cre--din - ta

bi -ru -ind sla -bi - ciu - ni - Ie

-- ~ ~~-~-- \- ~tJl., ,
~I - - - -- ba -
fi ril ~i is-pi - te -Ie dla-vo-lestl , Tn-
~ j J J OJ J J OJ tJ OJ J :I J
J J ¥l
fi rii ~i is-pi te -Ie dla-vo-lesf , Tn- 98

·

r.=:======,''''~~-,,--~:~==. ::::::::::::::. =====.-::::::-::::::-::::;::::,,,-----. --

-trar-man-du -te cu ru-ga - clu nea ~i cu pos -
, J D J J. J .J J 8t J] J J J to IJ iJ J

-:»
-trar-man-du -te cu ru-ga - clu nea ~I cu pos -
\.~~ 11 2 r
~ ~---~- - - '" --~
-
- tul- $1 sua -In tn ta - ra stra-I na
, m J j J _J @ J J J J n i) j

..._./
- tul- ~I stra -In tn ta ra stra-i na fi - Ind,

J J.

te-al 10 - go-dit- cu pus-ti

a,

tn

) J J J J J ,0 WO @ J.

J

fi - Ind,

te-ai 10 - go-dit- cu pus-ti

a,

Tn

..... ~ ~

v------,J::i. \.!-.y--~---~

toa - ta vi-a-ta ta, sla-vind tm-pre-u - na cu Tn-

~ J J J J J J ¥J a J U F J j J j J J J

toa - ta vi-a-ta ta,

sla-vind Tm-pre-u - na cu Tn-

..... r .....

- \. --~---~--~- - - --;:"",

-ge - rii- pe Ourn-ne -zeu Cel Tn tre - i-me la -u-dat ~i

J JJ J J J j, J. J J j J J J J. )

-ge - rii- pe Ourn-ne -zeu Cel Tn tre - i -me la -u-dat ~i

prea rna -rit----

, J J J J 1) J

prea rna - rit-----

99

::: :::.:::

:: :; :::~=.--.::;:- :::::::=:;...-

"r

tfl., T ~-----------------

Laudati pre EI in chinvale bine rasunatoare, laudati

, J

Lauda1i pre EI in chinvale bine rasunatoare, laudati

pre EI Tn chinvale de strigare, toa-ta su -fJa-rea . sa la -u~
, J J J J J J tJ :J
pre EI Tn chinvale de strigare, toa-ta su -fJa-rea sa la -u- .... tfl.,

-- ---- JM

de pre Dom - nul.

, OJ JJ¥}

de pre Dom - nul.

~ .... ..! ~ ....

......,;-~---- "'~------

Bu-nu -Ie ne-vo -i - tor,

, 0 4J J J J 0 W

la -sand pa - tri-a ta,

J J 19 J J J J.

~===~,=_~::::::_= .. _=.= __ ===.~=w ::::::'-:::::-"::::::',:::::._::::::,:::::'::'::::'.::::::-;:::" =_=-"=~_:::::: ••• =_=_-~. ==- __ ., - ":.-.-:...,:"~,_~,.=. =~

Bu-nu -Ie ne-vo - i-tor, la -sand pa - tri-a ta,

te-al os-te - nit Tn- Ta -ra Stan - ta un-de a Tn - vi - at

, JJ J J fJJ OUJjW J:JU J U@

te-ai os-te - nit Tn- Ta -ra Stan - ta un-de a Tn - vi - at

100

rr=============_.=._=_.=-=~=-=._=.~='~="=U.=-=-====================~

~ .jtfl,

......... ~ .. n ......... __ ---~----- ~ ~

\J .., - _...,_ _...,_

Hris-to..s, CU ca -Iu - ga-rii Tn la -vra srne-rin-du-te, cu

J J

J ' J tJ J J J Jtl J J J J g

J

Hris-tos,

CU ca - lu - ga-rii Tn la -vra sme-rin-du-te,

cu

pus -tn! -cii Tn pus -ti ul lor-da - nu-Iui ru-
, JJ J J J J J JJ J J ;Q J J J
'--" '--"
pus - tni -eii Tn pus -ti ul lor-da - nu -lui ru- -gAn - du - te

to IA J IA J

~i cu Sfin - tii sl-has-tn Tn pe~-te-ra

J J ~j J J ~J J J J J J A J

-gAn - du - te

~i cu Sfin - tii sl-has-fri Tn pes-te-ra

'-.,r r .j P

~ ;; ", -.!! \. ~- ~ ~--=- - - - -

jert - fin - du te pen-tru dra-gos-tea lui Dum

JJ J

jert - fin - du

te pen-tru dra-gos-tea lui Dum

-ne-zeu, Pen - tru a-ceas-ta Tti can-tam: Bu
, J J J J J J J J J J J D fJ
.:»
-ne-zeu. Pen - tru a-ceas-ta Tti can-tam: Bu -cu -ra - te, Prea cu -vi - oa - se Pa-rin - te

J J J. J) J j ~j J J J J J J

I -oa - ne,

J j ~j J

-cu -ra - te, Prea cu -vi - oa - se Pa-rin - te I - oa - ne,

~======================--=-=-==================~

101

~- __ ~I

la -u-da Mol-do vei ~i cu-nu na si-
, =l J J , r F J J J J J J JJ J J
.
"----'
la -u-da Mol-do vei ~i cu -nu na si- has-tri-lor

J J CJ

$1 te roa - ga pen-tru su-fle-te-Ie noas-

U ,0 ~J1 @ CJ J J J J J U J

ha$-tri-Ior

$1 te roa - ga pen-tru su-fle-te-Ie noas-

- tre-.

- tre-.

",r

~ T ~ ~

Marturisi-ma-voi Tie Doamne cu toata inirna mea

J

Marturisl-ma-voi Tie Doamne cu toata inima mea

~ ~

T ~- _...:::...~ __ - - - - -..::: ,/:J. - ~

spu-ne-vol toa - te mi -nu - ni-Ie Ta - Ie.

, J J J J J J tJJ J JJJJ#

spu-ne-voi toa - te mi -nu - ni-Ie Ta - Ie.

102