Sunteți pe pagina 1din 1
Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007

Proba scris la Istoria românilor PROBA D/E/F Varianta 7 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
Proba scris
la Istoria românilor
PROBA D/E/F
Varianta 7
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
10 puncte din oficiu.
Subiectul I (20 de puncte)
Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonându-le cronologic:
a. manifestarea crizei orientale asupra Principatelor române în secolul fanariot
b. afirmarea
rii Române ti pe plan extern în timpul lui Mihai Viteazul
c. constituirea, ca stat medieval, a Moldovei
d. promovarea „politicii de cruciad ” de c tre Iancu de Hunedoara
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
„Au fost retrase armata i administra ia, ceea ce înseamn c au p r sit provincia i
familiile militarilor, precum
i al i civili lega i prin diverse interese de armat ori de alte structuri ale
statului roman. Motivele retragerii armatelor romane din Dacia sunt limpezi: o scurtare
considerabil a frontierelor Imperiului asaltate de barbari i o repliere tactic pe grani a natural a
Dun rii, mai u or de ap rat, pentru salvarea teritoriilor sud-dun rene ale Imperiului. Pre ul –
abandonarea Daciei – a p rut împ ratului i Imperiului acceptabil. Precum dup anul 106 aurul
Daciei contribuise la redresarea economic a Imperiului Roman, acum în folosul lini tii aceluia i
Imperiu, Dacia era sacrificat .”
(M B rbulescu,D. Deletant, K. Hitchins, . Papacostea, P.Teodor, Istoria României)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, utilitatea adus
de aurul dacic pentru Imperiul Roman.
2 puncte
2. Men iona i, pe baza textului, dou
motive ale retragerii armatelor romane din Dacia.
4 puncte
3. Numi i împ ratul roman care a înfiin at provincia Dacia.
2 puncte
4. Prezenta i un alt factor care a contribuit la romanizarea daco-ge ilor, în afara celor men iona i
în text.
5 puncte
5. Prezenta i un fapt istoric desf urat în rela iile daco-romane, în secolul I î.Hr.
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, în aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, în care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria românilor:
Epoc modern , secolul al XIX-lea, Al.I.Cuza, oper reformatoare, modernizare, monarhie,
constitu ie, independen
, alternan
la guvernare.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice
i încadrarea textului în limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, în aproximativ dou pagini, un eseu despre economia i societatea din România
în perioada comunist , având în vedere:
-
precizarea anului în care începe procesul colectiviz rii agriculturii române ti;
-
prezentarea unei consecin e economice a procesului de colectivizare a agriculturii române ti;
-
prezentarea unei caracteristici a procesului de industrializare impus de regimul comunist în
România;
-
men ionarea a dou forme de manifestare a rezisten ei ranilor fa de colectivizarea
agriculturii i a dou m suri luate de statul comunist fa de aceast atitudine a ranilor.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat .