Sunteți pe pagina 1din 1
Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007

Proba scris la Istoria românilor PROBA D/E/F Varianta 11 10 puncte din oficiu. Toate subiectele
Proba scris
la Istoria românilor
PROBA D/E/F
Varianta 11
10 puncte din oficiu.
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (20 de puncte)
Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonându-le cronologic:
a. domnia lui Mihai Viteazul în
ara Româneasc
b. represiunea politic
în România comunist
c. activitatea desf
urat
de România la Societatea Na iunilor
d. domnia lui Alexandru cel Bun în Moldova
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
„Reforma rural din 1864 a avut importante consecin e pe plan social i economic, dând
r nimii o motiva ie cet eneasc i na ional i favorizând dezvoltarea economic modern .
P
mântul distribuit
r
nimii (
)
nu a fost îndestul tor, iar cei împropriet ri i nu aveau s fie ajuta i
s
se transforme în fermieri moderni. Puternicele r scoale care au avut loc în urm toarea jum tate
de veac aveau s dezv luie caracterul incomplet al reformei din 1864. (…) În vara anului 1864,
[legea rural ] a fost întâmpinat cu satisfac ie de rani, mai ales datorit prevederilor relative la
abolirea cl cii.”
(Istoria românilor, vol.VII, tom I)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Preciza i, pe baza textului, o prevedere a legii rurale. 2 puncte
2. Preciza i, pe baza textului, o consecin
economic
a aplic rii legii rurale.
2 puncte
3. Men iona i, pe baza textului, o consecin social a adopt rii legii rurale. 2 puncte
4. Preciza i o alt
prevedere a legii rurale din anul 1864, în afara celor men ionate în text.
2 puncte
5. Prezenta i o alt lege adoptat în statul român în anul 1864, în afara celei men ionate în text.
5 puncte
6. Prezenta i o lege care reglementa problema agrar , adoptat în perioada 1918-1921. 5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, în aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, în care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria românilor:
Secolul al XIV-lea, Evul Mediu, „politic de cruciad ”, suzeranitate, vasalitate, principat,
independen
, statut interna ional, autonomie.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice
i încadrarea textului în limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, în aproximativ dou pagini, un eseu despre contribu ia institu iei monarhice la
consolidarea statului român modern, între 1866-1916, având în vedere:
-
precizarea a dou ac iuni politice desf urate în anul 1866, în statul român, anterior instaur rii
monarhiei;
-
numirea monarhului care a ocupat tronul statului român în 1866 i men ionarea a dou
prerogative pe care acesta le exercita, conform Constitu iei;
-
prezentarea unei ac iuni politico-militare prin care monarhul a contribuit la modificarea
statutului interna ional al României, în a doua jum tate a secolului al XIX-lea;
-
precizarea anului în care România a fost proclamat regat;

prezentarea unui fapt istoric, desf urat în România, în anii 1914-1916, în care se implic monarhia. Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii, eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice

-

succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice - i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat
succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice - i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat
succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice - i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat
succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice - i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat
succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice - i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat
succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice - i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat

i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat .

istorice - i încadrarea eseului în limita de spa iu precizat . Prob scris la Istoria