Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei i Cercetrii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la Istoria romnilor
PROBA D/E/F
Varianta 75
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (20 de puncte)
Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. sfr itul regimului parlamentar prin instaurarea monarhiei autoritare n Romnia
b. participarea statului romn la Primul R zboi Mondial
c. cucerirea independen ei de stat a Romniei
d. activitatea Romniei n cadrul Tratatului de la Var ovia
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
Art. 6. Bog iile de orice natur ale subsolului, z c mintele miniere, p durile, apele,
izvoarele de energie natural , c ile de comunica ie ferate, rutiere, pe ap i n aer, po ta, telegraful,
telefonul i radioul apar in Statului, ca bunuri comune ale poporului.
Prin lege se vor stabili modalit ile de trecere n proprietatea Statului a bunurilor enumerate
mai sus, care, la data intr rii n vigoare a prezentei Constitu ii, se aflau n mini particulare. (...)
Art.11. Cnd interesul general cere, mijloacele de produc ie, b ncile i societ ile de
asigurare, care sunt proprietate particular a persoanelor fizice sau juridice pot deveni proprietatea
Statului, adic bun al poporului, n condi iile prev zute de lege. (Constituia din 1948)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, dou dintre bunurile comune ale poporului, din domeniul
telecomunica iilor. 2 puncte
2. Preciza i, pe baza textului, situa ia juridic pe care o puteau avea b ncile i societ ile de
asigurare dup promulgarea Constitu iei. 2 puncte
3. Men iona i, pe baza textului, situa ia juridic a mijloacelor de produc ie, n perioada anterioar
adopt rii Constitu iei. 2 puncte
4. Preciza i regimul politic n timpul c ruia se adopt Constitu ia din 1948. 2 puncte
5. Prezenta i o m sur adoptat n agricultura romneasc , n 1949-1962. 5 puncte
6. Prezenta i un principiu al Constitu iei adoptate n Romnia, n anul 1923. 5 puncte

Subiectul al III-lea (22 de puncte)


Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria romnilor:
Epoca modern , secolul al XVIII-lea, con tiin na ional , criza oriental , libert i
cet ene ti, proiect liberal, emancipare politic , secol fanariot, europenizare.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre evolu ia statului medieval Moldova n
secolele al XIV-lea - al XVI-lea, avnd n vedere:
- men ionarea a dou fapte istorice, desf urate pn n 1365, n cadrul procesului de constituire
a statului medieval Moldova i precizarea unei personalit i implicate ntr-unul dintre ele;
- prezentarea a dou institu ii medievale nfiin ate n Moldova;
- men ionarea unei ac iuni de politic extern la care a participat Alexandru cel Bun, n prima
jum tate a secolului al XV-lea;
- men ionarea unei ac iuni politico-militare antiotomane la care a participat tefan cel Mare, n a
doua jum tate a secolului al XV-lea;
- men ionarea unui statut politico-juridic al Moldovei fa de Imperiul Otoman, din secolele al XV-
lea al XVI-lea.
Not ! Se puncteaz i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
i ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .

Prob scris la Istoria romnilor Varianta 75