Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul IX Nr. 352 LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Miercuri, 10 decembrie 1997

SUMAR
Nr. Pagina
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
766. Hotrre pentru aprobarea unor regulamente pri-
vind calitatea n construcii....................................... 116

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI
HOTRRE
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii
n temeiul art. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii,
Guvernul Romniei h o t r t e :
Art. 1. Se aprob regulamentele privind: gice n construcii, publicat n Monitorul Oficial al
a) activitatea de metrologie n construcii; Romniei, Partea I, nr. 152 din 17 iunie 1994; Hotrrea
b) conducerea i asigurarea calitii n construcii; Guvernului nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regula-
c) stabilirea categoriei de importan a construciilor; mente elaborate n temeiul art. 35 i 36 din Ordonana
d) urmrirea comportrii n exploatare, interveniile n Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea n construcii, publi-
timp i postutilizarea construciilor; cat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 193 din
e) agrementul tehnic pentru produse, procedee i echi- 28 iulie 1994; Hotrrea Guvernului nr. 392/1994 pentru
pamente noi n construcii; aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru
f) autorizarea i acreditarea laboratoarelor de analize i produse, procedee i echipamente noi n construcii, publi-
ncercri n construcii;
g) certificarea de conformitate a calitii produselor folo- cat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 202 din
site n construcii, cuprinse n anexele nr. 17, care fac 4 august 1994; Hotrrea Guvernului nr. 393/1994 pentru
parte integrant din prezenta hotrre. aprobarea Regulamentului privind autorizarea i acreditarea
Art. 2. Actualizarea i gestionarea regulamentelor laboratoarelor de ncercri n construcii, publicat n
prevzute la art. 1 se realizeaz de ctre Ministerul Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 202 din
Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului. 4 august 1994; Hotrrea Guvernului nr. 728/1994 pentru
Art. 3. Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri aprobarea Regulamentului privind certificarea calitii produ-
se abrog: Hotrrea Guvernului nr. 256/1994 pentru apro- selor folosite n construcii, publicat n Monitorul Oficial al
barea Regulamentului privind asigurarea activitii metrolo- Romniei, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1994.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaz:
Ministru de stat, ministrul finanelor, Ministru de stat, ministrul industriei i comerului,
Mircea Ciumara Clin Popescu-Triceanu
Ministrul lucrrilor publice i amenajrii teritoriului, Biroul Romn de Metrologie Legal
Nicolae Noica tefan Ocneanu,
director general
Bucureti, 21 noiembrie 1997.
Nr. 766.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

privind activitatea de metrologie n construcii

CAPITOLUL I obiect, categorie de lucrri de construcii sau de activitate


Prevederi generale desfurat.
Art. 10. Selectarea echipamentelor de msurare are
Art. 1. Activitatea de metrologie n construcii consti- n vedere cerinele privind msurrile, stabilite prin docu-
tuie o component a sistemului calitii n acest domeniu, mentaia de execuie, prin metodele de msurare i prin
instituit prin lege, prin care se asigur administrarea, con- alte reglementri tehnice aplicabile.
firmarea metrologic i utilizarea echipamentelor de msu- Art. 11. Confirmarea metrologic se face potrivit
rare.
Art. 2. Prezentul regulament stabilete cadrul norma- reglementrilor legale.
tiv general, principalele elemente de coninut, metodologice Art. 12. Achiziionarea, recepia i administrarea echi-
i de organizare privind activitatea de metrologie n con- pamentelor de msurare se asigur, de ctre fiecare per-
strucii. soan juridic sau fizic implicat, prin organizarea
Art. 3. Prevederile prezentului regulament se aplic adecvat i asigurarea mijloacelor necesare pentru:
tuturor persoanelor juridice i fizice implicate n activitatea a) contractarea furnizrii echipamentelor de msurare,
de construcii, care utilizeaz echipamente de msurare. avnd n vedere complexitatea comenzii, privind aparatele
Art. 4. La aplicarea prevederilor prezentului regula- sau dispozitivele auxiliare, materialele de referin, etaloa-
ment vor fi avute n vedere i vor fi respectate normele i nele, instruciunile de utilizare i de ntreinere, dup caz;
instruciunile de metrologie legal, precum i standardele i b) recepia echipamentelor de msurare procurate att
alte reglementri oficiale aplicabile. sub aspect cantitativ, ct i funcional;
Art. 5. Definiiile termenilor specifici activitilor de c) instituirea i asigurarea funcionrii unui sistem, inclu-
metrologie, folosii n textul prezentului regulament, sunt siv a documentelor proceduri, instruciuni , a spaiilor
conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul i a condiiilor de mediu, precum i a personalului, dup
calitii n construcii. caz, privind identificarea, manipularea, conservarea i depo-
zitarea, n conformitate cu instruciunile furnizorului i cu
CAPITOLUL II prevederile legale aplicabile;
Elemente principale de coninut ale activitii d) efectuarea confirmrii metrologice etalonri, verifi-
de metrologie n construcii cri, reparri i inerea evidenei documentelor i nre-
Art. 6. Activitatea de metrologie, conform prezentului gistrrilor respective;
regulament, are n vedere urmtoarele principii i obiective e) retragerea din serviciu, izolarea i inerea evidenei
principale: echipamentelor de msurare neconforme, nlturarea cau-
a) asigurarea uniformitii, exactitii i legalitii msu- zelor neconformitilor i reconfirmarea lor sau, dup caz,
rrilor efectuate; casarea acestora.
b) asigurarea legalitii msurrilor prin utilizarea echipa- Art. 13. Utilizarea echipamentelor de msurare se
mentelor de msurare confirmate metrologic i, dac este face de ctre personal care are cunotinele i instruirea
cazul, cu aprobare de model; necesare pentru efectuarea msurrilor respective, conform
c) implementarea sistemului de asigurare a calitii, sta- instruciunilor furnizorului, metodelor de msurare i regle-
bilit pentru activitatea de metrologie n construcii. mentrilor aplicabile.
Art. 7. Activitatea de metrologie cuprinde urmtoarele n cazurile specificate de legislaia metrologic n
elemente principale: vigoare, personalul din activitatea de metrologie trebuie s
a) stabilirea msurrilor care sunt necesare; posede atestarea necesar.
b) selectarea i achiziionarea echipamentelor de msu- Art. 14. Se interzice utilizarea echipamentelor de msu-
rare, avnd n vedere domeniul de msurare, justeea, fide- rare care nu sunt identificate din punct de vedere al strii de
litatea, robusteea i durabilitatea n condiiile specifice de verificare, potrivit sistemului propriu, precum i a celor necon-
mediu, pentru utilizarea prevzut; forme sau care nu au fost reconfirmate metrologic.
c) recepia i administrarea identificarea, manipularea, Art. 15. Activitatea de metrologie va fi supus unei
conservarea, depozitarea echipamentelor de msurare; evaluri periodice, prin audit intern sau extern, n funcie
d) confirmarea metrologic a echipamentelor de msu- de volumul i de complexitatea acestei activiti, precum i
rare verificarea iniial, verificarea periodic i/sau dup n funcie de categoria de importan a construciilor la
reparare , realizat prin laboratoare de metrologie proprii care se aplic.
sau ale altor ageni economici, autorizate i/sau acreditate Art. 16. n funcie de volum i de complexitate, acti-
de Biroul Romn de Metrologie Legal i, respectiv, de vitatea de metrologie se va organiza tehnic i administrativ
organismul naional de acreditare a laboratoarelor de i va fi coordonat de personal tehnic corespunztor.
metrologie;
e) asigurarea utilizrii echipamentelor de msurare n CAPITOLUL IV
condiii conforme cu specificaiile i cu reglementrile teh-
nice aplicabile; Obligaii i rspunderi
f) asigurarea evidenei documentelor i nregistrrilor Art. 17. Persoanele juridice i fizice implicate n acti-
referitoare la echipamentele de msurare. vitatea de construcii, care utilizeaz n activitatea desfu-
Art. 8. Prin activitatea de metrologie desfurat tre- rat echipamente de msurare investitori, proprietari sau
buie s se asigure utilizarea echipamentelor de msurare utilizatori, proiectani, experi tehnici, executani , au
n conformitate cu necesitile de msurare i cu prevede- urmtoarele obligaii i rspunderi:
rile specificaiilor tehnice ale acestora. a) s se asigure c unitatea care presteaz serviciile
CAPITOLUL III respect prevederile prezentului regulament;
b) s stabileasc, prin contract, obligaiile i rspunderile
Elemente metodologice i de organizare a activitii fiecrei pri privind toate condiiile referitoare la echipamen-
de metrologie n construcii tele de msurare utilizate la msurrile respective ma-
Art. 9. Stabilirea msurrilor care sunt necesare se nipulare, depozitare, securitate, condiii de mediu, accese;
face pe baza documentaiei, a procedurilor tehnice de exe- c) s asigure evidena documentelor care permit trasa-
cuie i a reglementrilor tehnice aplicabile, pentru fiecare bilitatea msurrilor respective.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997 3

Art. 18. Persoanele juridice i fizice care desfoar cit controlul metrologic al statului asupra echipamentelor
activitate de metrologie proprie au urmtoarele obligaii i de msur utilizate n domeniul construciilor, care sunt
rspunderi: precizate n Lista oficial a mijloacelor de msurare supuse
a) s asigure organizarea tehnic i administrativ i obligatoriu controlului metrologic al statului, n conformitate
mijloacele necesare pentru realizarea activitilor, conform
prezentului regulament; cu atribuiile care le revin.
b) s asigure personalul corespunztor, precum i Art. 20. Urmrirea aplicrii i controlul respectrii pre-
instruirea i atestarea acestuia, dup caz; zentului regulament se fac de ctre personalul mputernicit
c) s ntocmeasc i s in la zi documentele i nre- n acest scop din cadrul Inspeciei de stat n construcii,
gistrrile privind activitatea de metrologie, conform prevede- urbanism, lucrri publice i amenajarea teritoriului.
rilor din reglementrile legale aplicabile; Pentru echipamentele de msurare nesupuse controlului
d) s evalueze, periodic, activitatea de metrologie i s
ia msurile necesare pentru desfurarea corespunztoare metrologic al statului, la solicitare, Biroul Romn de
a acesteia. Metrologie Legal poate participa la controlul efectuat de
personalul mputernicit din cadrul Inspeciei de stat n con-
CAPITOLUL V strucii, lucrri publice, urbanism i amenajarea teritoriului.
Dispoziii finale Art. 21. Nerespectarea prevederilor prezentului regu-
Art. 19. Biroul Romn de Metrologie Legal i orga- lament atrage rspunderi i sanciuni contravenionale sau
nele sale teritoriale, prin personal propriu mputernicit, exer- penale, dup caz, conform legilor n vigoare.
ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
privind conducerea i asigurarea calitii n construcii
CAPITOLUL I a activitii executantului, pentru construcii avnd categoria
Prevederi generale de importan redus.
Conducerea i asigurarea calitii n construcii se aplic
Art. 1. Conducerea i asigurarea calitii constituie o de ctre proprietari i/sau utilizatori, pentru etapele de
component principal a sistemului calitii n construcii i exploatare i postutilizare a construciilor, n cazurile prev-
reprezint o parte semnificativ a funciei generale de con- zute la lit. a)(i). Pentru celelalte cazuri, n aceste etape
ducere dintr-o unitate. ale existenei construciilor, se aplic prevederile
Conducerea i asigurarea calitii n construcii stabilesc Regulamentului privind urmrirea comportrii n exploatare,
i transpun n fapt politica n domeniul calitii, prin activi- interveniile n timp i postutilizarea construciilor.
ti prestabilite i sistematice, destinate s previn noncali- Categoriile de importan a construciilor sunt cele pre-
tatea, s asigure realizarea, atestarea i garantarea calitii vzute n Regulamentul privind stabilirea categoriei de
cerute prin reglementri tehnice i clauze contractuale, n importan a construciilor.
condiii raionale de cost i termen, i s ofere ncredere n Art. 5. Pentru agenii economici implicai n activita-
capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice tea de realizare a construciilor se recomand ca aplicarea
respective. conducerii i asigurrii calitii n construcii s fie nsoit
Art. 2. Prezentul regulament stabilete cadrul norma- i de obinerea certificrii profesionale, atestat pentru
tiv general, principalele elemente de coninut i metodolo- domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate.
gice pentru elaborarea, aplicarea i dezvoltarea conducerii Art. 6. Agenii economici i persoanele juridice care
i asigurrii calitii n construcii, avnd n vedere standar- aplic sistemul calitii pe baza standardelor SR EN ISO
dele aplicabile, adaptate la specificul construciilor. seria 9000, precum i beneficiarii contractelor ncheiate cu
Art. 3. Prevederile prezentului regulament se adre- acetia pot solicita certificarea sistemului respectiv de ctre
seaz tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate n organisme de certificare acreditate n acest scop.
procesul de concepere, realizare, exploatare i postutilizare Art. 7. Termenii specifici utilizai n prezentul regula-
a construciilor: investitori, proprietari, uniti de cercetare, ment sunt definii n Glosarul de termeni privind sistemul
calitii n construcii.
de proiectare, fabricani i furnizori de produse i servicii
pentru construcii, executani de lucrri de construcii i uti- CAPITOLUL II
lizatori ai construciilor, care sunt obligai s asigure, prin Elemente de coninut i metodologice ale conducerii
conducerea i asigurarea calitii, obinerea i meninerea, i asigurrii calitii n construcii
pe ntreaga durat de existen a construciilor, a unui
nivel minim de calitate aferent cerinelor stabilite de legea Art. 8. Conducerea i asigurarea calitii n construc-
privind calitatea n construcii. ii comport stabilirea urmtoarelor elemente principale:
Art. 4. Conducerea i asigurarea calitii n construc- datele de intrare;
ii se aplic, n funcie de categoria de importan a con- elementele principale de coninut;
struciilor sau de complexitatea i de importana unor elementele metodologice privind aplicarea i dezvol-
lucrri, astfel: tarea sistemului;
a) prin sistemul calitii, definit i documentat pe baza documente i nregistrri.
principiilor i recomandrilor din standardele SR EN ISO Coninutul i dezvoltarea elementelor menionate mai
sus difer n funcie de specificul activitilor din unitile
seria 9000, adaptate specificului construciilor, pentru: implicate.
ii(i) construcii avnd categoria de importan excep-
ional sau deosebit; Datele de intrare
i(ii) construcii avnd categoria de importan nor- Art. 9. Datele de intrare pentru conducerea i asigu-
mal, finanate de la bugetul de stat; rarea calitii n construcii sunt concretizate prin:
(iii) construcii avnd categoria de importan nor- a) documente privind obiectul de activitate, organizarea
mal, finanate din alte surse, dac aceasta este i resursele agentului economic sau ale persoanei juridice
cerut prin contract; respective;
b) prin planul calitii, ntocmit i aplicat pentru anumite b) documentele privind cerinele de calitate ale clienilor,
lucrri sau construcii avnd categoria de importan normal; precum i cele prevzute n reglementrile tehnice aplica-
c) prin ndeplinirea atribuiilor responsabilului tehnic cu bile documente contractuale, documentaia tehnic de
execuia, atestat, n cadrul unei organizri corespunztoare proiectare.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997

Detalierea i explicitarea nivelului de calitate privind organizarea, nvestirea cu autoritatea i cu compe-


cerinele menionate trebuie asigurate n vederea stabilirii tenele necesare i asigurarea independenei compartimen-
datelor de intrare. telor i a personalului de asigurare a calitii i de control
al calitii;
Elementele principale de coninut asigurarea mijloacelor i resurselor adecvate pentru
Art. 10. Conducerea i asigurarea calitii n con- aplicarea politicii calitii i realizarea obiectivelor acesteia;
strucii cuprind urmtoarele elemente principale de coninut: formarea i instruirea personalului implicat n asigura-
programul de asigurare a calitii; rea i controlul calitii;
organizarea aferent sistemului; analizarea periodic, de ctre conducerea unitii, a
condiiile referitoare la sistemul calitii, aplicabile. conducerii i asigurrii calitii sub aspectul eficacitii i
Aceste elemente se elaboreaz, se aplic i se actuali- satisfacerii cerinelor specificate.
zeaz continuu de ctre agenii economici i persoanele Art. 15. Condiiile referitoare la sistemul calitii, apli-
juridice implicate. cat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, corelate
Art. 11. Programul de asigurare a calitii stabilete cu celelalte elemente ale acestui sistem, fa de care se
dispoziiile specifice, directoare pentru definirea i obinerea stabilesc cerinele specifice ale diferitelor modele de asigu-
calitii, preciznd obiectivele, regulile de operare, resursele rare a calitii, sunt urmtoarele:
i secvenele activitilor legate de calitate. responsabilitatea managementului analiza sistemului;
sistemul calitii documente;
Acest program poate fi elaborat i aplicat de agenii eco- analiza contractului;
nomici sau de persoanele juridice att cu referire la elemen- controlul proiectrii;
tele interne ale conducerii i asigurrii calitii politic, controlul documentelor i al datelor;
conducere, strategie, organizare , ct i pentru asigurarea aprovizionarea;
extern a calitii, potrivit contractelor ncheiate ntre pri, controlul produsului furnizat de client;
precum i pentru evaluarea de ctre o secund parte identificarea i trasabilitatea produsului (lucrrii);
client sau certificarea, printr-o ter parte organism de controlul proceselor;
certificare , a conducerii i asigurrii calitii, aplicate. inspecii (control) i ncercri;
Art. 12. Programul de asigurare a calitii este con- controlul echipamentelor de inspecie, msurare i
cretizat prin urmtoarele documente principale: ncercare;
a) manualul calitii, care poate diferi n ceea ce pri- stadiul inspeciilor (controlului) i al ncercrilor;
vete gradul de detaliere i formatul, pentru a corespunde controlul produsului (lucrrii) neconform;
necesitilor agentului economic sau ale persoanei juridice. aciunile corective i preventive;
Acesta poate fi alctuit din mai multe documente. n funcie manipularea, depozitarea, ambalarea, conservarea i
de obiectul manualului, se poate utiliza un calificativ, spre livrarea;
exemplu manual de asigurare a calitii, manual de controlul nregistrrilor calitii;
management al calitii; auditurile interne ale calitii;
b) proceduri, care sunt: instruirea;
procedurile sistemului, care detaliaz condiiile referi- service i urmrirea comportrii lucrrilor;
toare la sistemul calitii; tehnicile statistice.
procedurile tehnice de execuie sau de proces, care n cadrul sistemului calitii, elaborat i aplicat de ctre
includ planuri de control al calitii; agenii economici i persoanele juridice, se rein acele con-
proceduri administrative; diii referitoare la sistemul calitii care corespund modelului
de asigurare a calitii adoptat conform art. 19 i care sunt
planul de control al calitii. specifice etapei i activitilor ce fac obiectul contractelor
n anumite cazuri mai deosebite lucrri de investiii- ncheiate: proiectare, fabricaie, execuie.
construcii importante, utilizare de produse noi sau procese n cazul etapelor de exploatare i postutilizare, dintre
i procedee de execuie speciale beneficiarii investitori condiiile referitoare la sistemul calitii se selecteaz cele
pot solicita, prin contract, elaborarea i aplicarea de ctre care corespund prevederilor i reglementrilor aplicabile
furnizorii de produse sau de ctre constructorii executani acestor etape.
de lucrri a unor planuri ale calitii, pentru acele cazuri. Condiiile referitoare la sistemul calitii, prevzute la
Planurile calitii se stabilesc n concordan cu programele alin. 1, vor fi adaptate specificului activitilor i lucrrilor
de asigurare a calitii ale beneficiarilor i n corelare cu efectuate, prin proceduri de sistem, proceduri administrative
manualele i cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau, dup caz, proceduri/instruciuni tehnice specifice.
sau ale executanilor respectivi.
Art. 13. n situaia n care sistemul calitii, aplicat pe Elementele metodologice privind aplicarea i dezvoltarea
sistemului calitii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO
baza standardelor SR EN ISO seria 9000, nu este certifi-
seria 9000
cat, documentele principale ale sistemului vor fi avizate de
ctre specialiti sau organisme agreate de Ministerul Art. 16. Aplicarea sistemului calitii, pe baza stan-
Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului sau certificate de dardelor SR EN ISO seria 9000, i dezvoltarea elementelor
ctre un organism de acreditare, n urmtoarele cazuri: de coninut ale acestuia, de ctre agenii economici i per-
pentru participarea la licitaii; soanele juridice implicate, participante la activitile din
pentru construcii avnd categoria de importan cadrul diferitelor etape ale realizrii i exploatrii construci-
excepional sau deosebit; ilor, se efectueaz n mod difereniat.
Art. 17. Diferenierea n aplicarea sistemului calitii
pentru construciile finanate din fondurile statului; aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, care
pentru alte cazuri n care aceste documente pot fi se reflect n obiectivele i organizarea acestui sistem,
opozabile. adoptate de ctre agenii economici i persoanele juridice
Art. 14. Organizarea aferent conducerii i asigurrii implicate, este evideniat prin:
calitii n construcii, integrat n sistemul general de orga- a) cerinele de asigurare a calitii, corespunztoare
nizare i funcionare a agentului economic sau a persoanei organizrii i capacitii acestora de a cuprinde ct mai
juridice, trebuie s cuprind: bine condiiile referitoare la sistemul calitii;
definirea politicii privind calitatea, a obiectivelor, a b) categoria de importan a majoritii construciilor ce
metodelor de conducere i a responsabilitilor privind imple- formeaz obiectul de activitate al acestora i factorii speci-
mentarea i funcionarea conducerii i asigurrii calitii; fici care caracterizeaz acele construcii.
identificarea problemelor reale sau poteniale n mate- Art. 18. Modelele de asigurare a calitii constituie
rie de calitate, stabilirea de soluii pentru rezolvarea lor i ansambluri selecionate de elemente i condiii corelate ale
urmrirea aplicrii acestora; sistemului calitii, care, combinate n mod adecvat i
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997 5

aplicate de ctre unitile implicate, le confer acestora calitii i la procedurile documentate ale sistemului, supli-
aptitudinea funcional sau organizatoric necesar pentru mentate, dup caz, cu cele specifice lucrrilor respective;
a putea rspunde cerinelor de asigurare a calitii, aferente b) ca document de sine stttor, atunci cnd agentul
majoritii obiectelor de construcii contractate n condiii economic sau persoana juridic implicat nu are implemen-
avantajoase pentru prile contractante. tat sistemul calitii aplicat pe baza standardelor SR EN
Art. 19. n domeniul construciilor se aplic trei ISO seria 9000, n care caz vor fi elaborate i procedurile
modele, notate cu 1, 2 i 3, reprezentnd niveluri distincte necesare aplicrii acestui plan.
de asigurare a calitii, corespunztoare standardelor SR Art. 25. Planul calitii are n vedere condiiile referi-
EN ISO seria 9001; SR EN ISO seria 9002 sau SR EN toare la sistemul calitii, precizate la art. 15, aplicabile,
ISO seria 9003, difereniate ntre ele, n principal, prin forma i nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinele pri-
numrul i coninutul cerinelor de asigurare a calitii fa vind construcia respectiv, complexitatea lucrrilor i per-
de elementele i condiiile referitoare la sistemul calitii, soanele juridice i fizice implicate.
luate n considerare, care descresc de la modelul 1, cel
mai complex i mai pretenios, spre modelul 3, mai simplu CAPITOLUL III
i mai puin pretenios n ceea ce privete numrul i nive- Atribuii, obligaii, rspunderi
lul cerinelor i al condiiilor. Art. 26. Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii
Art. 20. ntre categoria de importan a construciilor Teritoriului are urmtoarele atribuii:
i modelele de asigurare a calitii se recomand respecta- a) de a asigura coordonarea aplicrii conducerii i asi-
rea corespondenei din urmtorul tabel: gurrii calitii n construcii, n corelare cu celelalte compo-
Categoria de importan Modelul de asigurare nente ale sistemului calitii, instituit prin Legea nr. 10/1995
a construciei: a calitii: privind calitatea n construcii, prin organizarea Consiliului
pentru calitate n construcii;
excepional (A) modelul 1 sau reglementare b) de a stabili i a aproba structura de organizare,
special documentele de constituire i normele metodologice nece-
deosebit (B) modelul 1 sau 2 sare pentru:
normal (C) modelul 2 sau 3 acreditarea organismelor de certificare, calificare sau
atestare, dup caz, pentru sisteme de calitate, produse
redus (D) modelul 3 (opional) pentru construcii, ageni economici din construcii i perso-
Art. 21. ncadrarea ntr-o categorie de importan a nal de specialitate;
construciilor, respectiv selectarea modelului de asigurare a agrearea de persoane juridice i fizice pentru proiec-
calitii adecvat pentru produse, obiecte de construcii sau tare, consultan, evaluare i instruire n domeniul sistemu-
pri ale acestora, precum i pentru activitile de realizare lui calitii n construcii;
i, dup caz, de exploatare, aferente, se stabilesc n etapa c) de a elabora, a aproba i a publica ghidul tehnic
de proiectare, pentru construcii noi, sau la proiectarea explicativ privind aplicarea conducerii i asigurrii calitii n
lucrrilor de intervenie, pentru construcii existente, n construcii pentru uzul persoanelor juridice i fizice intere-
acord cu investitorul sau cu proprietarul. sate: productori, furnizori, investitori, proiectani, proprietari,
Documente i nregistrri utilizatori.
Art. 22. Elaborarea i aplicarea sistemului calitii n Art. 27. Agenii economici i persoanele juridice par-
construcii sunt fundamentate i definite prin urmtoarele ticipante la activitile de concepere, realizare, exploatare i
documente principale, ntocmite, inute la zi i revizuite postutilizare a construciilor rspund de ndeplinirea urm-
periodic: toarelor obligaii principale, referitoare la conducerea i la
a) documente privind datele de intrare ale sistemului, asigurarea calitii:
care cuprind nivelurile de calitate cerute n diferite etape i a) obinerea certificrii privind calificarea agentului eco-
activiti ale procesului de concepie-realizare-exploatare; nomic, dup caz;
b) documente ale programului de asigurare a calitii; b) elaborarea i aplicarea difereniat a conducerii i
c) documente i nregistrri privind calitatea: asigurrii calitii, potrivit specificului activitilor desfurate,
certificate de calitate, buletine de ncercri, certificate categoriei de importan i naturii construciilor, n condiiile
de conformitate a calitii produselor, procese-verbale de precizate la art. 4;
recepie pentru produsele procurate; c) luarea msurilor necesare pentru ncadrarea comparti-
procese-verbale de control, rapoarte de verificare i mentelor cu atribuii privind calitatea cu personalul calificat
analizare, procese-verbale de avizare pentru lucrri i docu- necesar, prin:
mentaiile tehnice de proiectare; pregtirea i instruirea personalului, punndu-se
procese-verbale de lucrri ascunse, ca i pentru accentul pe nsuirea motivaiei pentru calitate i pe
fazele determinante puncte de oprire i de recepii efectuarea autocontrolului;
pariale, rapoarte de control i verificare privind calitatea, asigurarea autorizrii efului compartimentului de con-
procese-verbale de recepie pentru lucrri de construcii trol tehnic al calitii i a diriginilor de antier, de ctre
executate; Inspecia de stat n construcii, lucrri publice, urbanism i
rapoarte privind neconformitile i rapoarte de aciuni amenajarea teritoriului.
corective i preventive;
planuri i rapoarte de audit, analizarea i evaluarea CAPITOLUL IV
sistemului;
rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calitii; Dispoziii finale
d) diverse alte documente referitoare la calitate, spre Art. 28. Urmrirea aplicrii i controlul respectrii
exemplu: rapoarte tehnice, informri, dri de seam periodice. prevederilor prezentului regulament de ctre agenii econo-
Planuri ale calitii mici i persoanele juridice implicate, sub aspectul existenei
Art. 23. Planul calitii este documentul care preci- i aplicrii conducerii i asigurrii calitii n construcii, se
zeaz practicile, resursele i succesiunea activitilor speci- fac de ctre Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii
fice referitoare la calitate, relevante pentru o anumit Teritoriului prin Inspecia de stat n construcii, lucrri
lucrare sau construcie. publice, urbanism i amenajarea teritoriului.
Planul calitii trebuie s asigure interfeele dintre per- Art. 29. nclcarea dispoziiilor prezentului regulament
soanele juridice i fizice implicate n conceperea, realizarea atrage rspunderi i sanciuni contravenionale i/sau
i, dup caz, n exploatarea construciei respective. penale, conform legilor n vigoare.
Art. 24. Planul calitii se ntocmete, pentru obine- Art. 30. Finanarea activitilor legate de introducerea i
rea obiectivelor privind calitatea, n urmtoarele situaii: funcionarea conducerii i asigurrii calitii n construcii se
a) ca parte a sistemului calitii, pentru anumite lucrri face de ctre fiecare agent economic i persoan juridic, din
sau construcii, n care caz se face referire la manualul fondurile curente aferente desfurrii activitilor de baz.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997

ANEXA Nr. 3

REGULAMENT
privind stabilirea categoriei de importan a construciilor
CAPITOLUL I c) caracteristici proprii construciilor complexitatea i
Prevederi generale considerentele economice.
Art. 6. Categoriile de importan care se stabilesc
Art. 1. Prezentul regulament are ca obiect stabilirea pentru construcii sunt:
modului de ncadrare n categorii de importan a construc- construcii de importan excepional (A);
iilor, n scopul aplicrii difereniate a sistemului calitii, construcii de importan deosebit (B);
conform legii. construcii de importan normal (C);
Art. 2. Construciile reprezint lucrrile concepute i construcii de importan redus (D).
executate pentru ndeplinirea unor funcii economico-sociale Art. 7. Categoria de importan se stabilete de ctre
sau ecologice. Ele sunt caracterizate, de regul, n raport proiectant, la cererea investitorului, n cazul construciilor
cu necesitatea de adaptare la condiiile locale de teren i noi, sau a proprietarului, n cazul construciilor existente,
de mediu, cu durata mare de utilizare, cu volumul impor- atunci cnd este necesar, pentru lucrri de intervenii sau
tant de munc i de materiale nglobate. n alte cazuri.
Art. 3. Prevederile prezentului regulament se aplic Pentru fiecare construcie se stabilete o singur cate-
tuturor construciilor noi sau existente. gorie de importan i aceasta va fi nscris n toate docu-
Art. 4. Construciile se ncadreaz, dup importana mentele tehnice privind construcia: autorizaia de
lor, n urmtoarele categorii: construire, proiectul de execuie, cartea tehnic a construc-
a) de importan global, denumite categorii de impor- iei, documentele de asigurare.
tan, care privesc ntreaga construcie, sub toate aspectele; Clase de importan
b) de importan specifice, denumite clase de importan,
Art. 8. Clasele de importan se stabilesc prin regle-
care privesc ntreaga construcie sau pri ale acesteia,
mentri tehnice i au la baz criterii specifice.
sub anumite aspecte. Art. 9. Clasele de importan se coreleaz cu cate-
CAPITOLUL II goriile de importan de ctre proiectant, la construciile
noi, i/sau de ctre expertul tehnic atestat, la construciile
Categorii de importan existente, n scopul stabilirii condiiilor de aplicare a com-
Art. 5. Categoriile de importan a construciilor se ponentelor sistemului calitii.
stabilesc n conformitate cu metodologia aprobat de ctre
Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului, pentru CAPITOLUL III
realizarea de niveluri de calitate determinate de respecta- Dispoziii finale
rea cerinelor, precum i pentru delimitarea obligaiilor care Art. 10. Categoria i clasa de importan stabilite
revin persoanelor juridice i fizice implicate, n condiiile pentru o construcie nu se vor modifica dect la schimba-
legii, innd seama de urmtoarele aspecte: rea destinaiei sau n alte condiii care impun aceasta, prin
a) implicarea vital a construciilor n societate i n natur documentaii motivate.
gradul de risc sub aspectul siguranei i al sntii; Art. 11. Investitorii sau proprietarii pot s prevad
b) implicarea funcional a construciilor n domeniul prin clauze contractuale cu proiectanii cerine superioare
socioeconomic, n mediul construit i n natur destina- celor corespunztoare categoriei sau clasei de importan
ia, modul de utilizare etc.; a construciei.

ANEXA Nr. 4

REGULAMENT
privind urmrirea comportrii n exploatare, interveniile n timp i postutilizarea construciilor
CAPITOLUL I b) interveniile n timp asupra construciilor se fac pentru
Dispoziii generale meninerea sau mbuntirea aptitudinii la exploatare;
c) postutilizarea construciilor cuprinde activitile de des-
Art. 1. Urmrirea comportrii n exploatare, interveni- fiinare a construciilor n condiii de siguran i de recu-
ile n timp i postutilizarea construciilor sunt componente perare eficient a materialelor i a mediului.
ale sistemului calitii n construcii. Toate aceste aciuni se realizeaz prin grija proprietarului.
Obiectul urmririi comportrii n exploatare a construci- Art. 4. Termenii specifici utilizai n prezentul regula-
ilor i al interveniilor n timp este evaluarea strii tehnice a ment sunt definii n Glosarul de termeni privind sistemul
construciilor i meninerea aptitudinii la exploatare pe toat calitii n construcii.
durata de existen a acestora.
Art. 2. Prezentul regulament stabilete cadrul general CAPITOLUL II
pentru desfurarea activitilor privind urmrirea comport- Urmrirea comportrii n exploatare a construciilor
rii n exploatare, interveniile n timp i postutilizarea con- Art. 5. Urmrirea comportrii n exploatare a con-
struciilor, se aplic tuturor categoriilor de construcii i este struciilor se face prin:
obligatoriu pentru toate persoanele juridice i persoanele urmrirea curent;
fizice implicate: investitori, proiectani, executani, proprietari, urmrirea special.
administratori, utilizatori. Modalitile de efectuare a urmririi curente sau a urm-
Art. 3. Urmrirea comportrii n exploatare a con- ririi speciale perioade, metode, caracterstici i parametri
struciilor, interveniile n timp i postutilizarea construciilor urmrii se stabilesc de ctre proiectant sau expert, n
reprezint aciuni distincte, complementare, astfel: funcie de categoria de importan a construciilor i de alte
a) urmrirea comportrii n exploatare a construciilor se caracteristici ale acestora i se includ n cartea tehnic a
face n vederea depistrii din timp a unor degradri care construciilor, care va cuprinde, de asemenea, i rezultatele
conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare; consemnate ale acestor activiti.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997 7

Art. 6. Urmrirea curent este o activitate sistema- Art. 16. Persoanele care efectueaz urmrirea
tic de observare a strii tehnice a construciilor, care, curent i urmrirea special, denumite responsabili cu
corelat cu activitatea de ntreinere, are scopul de a men- urmrirea comportrii construciilor, au urmtoarele obligaii
ine aptitudinea la exploatare a acestora. i rspunderi:
Urmrirea curent se efectueaz, pe toat durata de a) s cunoasc toate detaliile privind construcia i s
existen, asupra tuturor construciilor, conform legii. in la zi cartea tehnic a construciei, inclusiv jurnalul eve-
Art. 7. Urmrirea curent se realizeaz prin exami- nimentelor;
nare vizual direct i cu mijloace simple de msurare, n b) s efectueze urmrirea curent, iar pentru urmrirea
conformitate cu prevederile din cartea tehnic i din regle- special s supravegheze aplicarea programelor i a pro-
mentrile tehnice specifice, pe categorii de lucrri i de iectelor ntocmite n acest sens;
construcii. c) s sesizeze proprietarului sau administratorului situai-
Activitile de urmrire curent se efectueaz de ctre ile care pot determina efectuarea unei expertizri tehnice.
personal propriu sau prin contract cu persoane fizice
avnd pregtire tehnic n construcii, cel puin de nivel CAPITOLUL III
mediu. Interveniile n timp asupra construciilor
Art. 8. Urmrirea special cuprinde investigaii speci-
fice regulate, periodice, asupra unor parametri ce caracteri- Art. 17. Interveniile n timp asupra construciilor au
zeaz construcia sau anumite pri ale ei, stabilii din faza ca scop:
de proiectare sau n urma unei expertizri tehnice. meninerea fondului construit la nivelul necesar al
Urmrirea special se instituie la cererea proprietarului cerinelor;
sau a altor persoane juridice sau fizice interesate, precum asigurarea funciunilor construciilor, inclusiv prin
i pentru construcii aflate n exploatare, cu evoluie pericu- extinderea sau modificarea funciunilor iniiale ca urmare a
loas sau care se afl n situaii deosebite din punct de modernizrii.
vedere al siguranei. Lucrrile de intervenie sunt:
Art. 9. Urmrirea special se realizeaz, pe o a) lucrri de ntreinere, determinate de uzura sau de
perioad stabilit, pe baza unui proiect sau a unei proce- degradarea normal i care au ca scop meninerea strii
duri specifice, de ctre personal tehnic de specialitate ates- tehnice a construciilor;
tat. b) lucrri de refacere, determinate de producerea unor
Urmrirea special nu conduce la ntreruperea efecturii degradri importante i care au ca scop meninerea sau
urmririi curente. mbuntirea strii tehnice a construciilor;
Art. 10. La constatarea, n cursul activitilor de c) lucrri de modernizare, inclusiv extinderi, determinate
urmrire curent sau special, a unor situaii care de schimbarea cerinelor fa de construcii sau a funciuni-
depesc limitele stabilite sau se consider c pot afecta lor acestora i care se pot realiza cu meninerea sau
exploatarea n condiii de siguran a construciei, proprie- mbuntirea strii tehnice a construciilor.
tarul este obligat s solicite expertizarea tehnic. Art. 18. Lucrrile de ntreinere constau n efectua-
rea, periodic, a unor remedieri sau reparri ale prilor vizi-
Obligaii i rspunderi privind urmrirea comportrii bile ale elementelor de construcie finisaje, straturi de
n exploatare a construciilor uzur, straturi i nvelitori de protecie sau ale instalaiilor
Art. 11. Investitorii au urmtoarele obligaii i rspun- i echipamentelor, inclusiv nlocuirea unor piese uzate.
deri: Art. 19. Lucrrile de refacere i de modernizare au
a) stabilesc, mpreun cu proiectantul, acele construcii la baz urmtoarele principii:
care se supun urmririi speciale, asigur ntocmirea proiec- a) soluiile se stabilesc numai dup cunoaterea strii
tului i predarea lui proprietarilor, ntiinnd despre aceasta tehnice a construciilor, inclusiv a cauzelor care au produs
i Inspecia de stat n construcii, lucrri publice, urbanism degradri, dac este cazul, ca rezultat al expertizrii tehnice;
i amenajarea teritoriului; b) soluiile vor avea n vedere interdependena dintre
b) comunic proprietarilor care preiau construciile obli- construcie partea existent i lucrrile noi care se
gaiile care le revin n cadrul urmririi speciale. vor executa att pe ansamblu, ct i local;
Art. 12. Proprietarii au urmtoarele obligaii i rs- c) aplicarea soluiei preconizate impune verificarea per-
punderi: manent a strii fizice n detaliu a construciei, pentru con-
a) rspund de activitatea privind urmrirea comportrii n firmarea ipotezelor avute n vedere la proiectarea lucrrilor
exploatare a construciilor, sub toate formele; asigur, dup de intervenie;
caz, personalul necesar; comand expertizarea construciilor d) condiiile deosebite de lucru impun o atenie sporit
n cazurile prevzute la art. 10, comand proiectul de privind asigurarea calitii lucrrilor.
urmrire special i comunic instituirea urmririi speciale Art. 20. Lucrrile de refacere se realizeaz prin
la Inspecia de stat n construcii, lucrri publice, urbanism remediere, reparare sau consolidare, pe baz de proiect,
i amenajarea teritoriului; ntocmit potrivit principiilor prevzute la art. 19 i verificat
b) stipuleaz, n contracte, ndatoririle ce decurg cu pri- conform prevederilor legale.
vire la urmrirea comportrii n exploatare a acestora, la n unele situaii, n care construciile sunt grav afectate,
nstrinarea sau la nchirierea construciilor. dac nainte de lucrrile de refacere sunt necesare lucrri
Art. 13. Proiectanii au urmtoarele obligaii i rs- de sprijiniri provizorii, acestea vor fi executate, de aseme-
punderi: nea, pe baza unui proiect, ntocmit de ctre expert sau de
a) stabilesc, mpreun cu investitorii i/sau cu proprieta- ctre proiectant, n urma analizrii situaiei.
rii, acele construcii care sunt supuse urmririi speciale; Art. 21. Lucrrile de modernizare se realizeaz, de
b) elaboreaz, pe baz de contract cu proprietarul, regul, prin reconstrucie, putnd interveni i reparri sau
documentaiile tehnice pentru urmrirea curent i proiectul consolidri, pe baza unui proiect ntocmit i verificat con-
de urmrire special. form prevederilor legale.
Art. 14. Executanii au obligaia s efectueze urmri-
rea curent a construciilor pe care le execut, s monteze Obligaii i rspunderi privind interveniile n timp
conform proiectului i s protejeze dispozitivele pentru asupra construciilor
urmrirea special, pn la recepia construciilor, dup Art. 22. Proprietarii au urmtoarele obligaii i rs-
care le vor preda proprietarului. punderi:
Art. 15. Administratorii i utilizatorii rspund de reali- a) asigur efectuarea lucrrilor de ntreinere pentru a
zarea obligaiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind preveni apariia unor deteriorri importante;
activitatea de urmrire a comportrii n exploatare a con- b) asigur realizarea proiectelor pentru lucrri de refa-
struciilor. cere sau de modernizare i verificarea tehnic a acestora;
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997

c) asigur realizarea formelor legale pentru executarea telor de construcie, recuperate cu ocazia demontrii i
lucrrilor i verific, pe parcurs i la recepie, calitatea demolrii;
acestora, direct sau prin dirigini de antier autorizai. recomandri pentru evacuarea i transportul deeuri-
Art. 23. Proiectanii au urmtoarele obligaii i rs- lor nefolosibile i nereciclabile n zonele de reintegrare n
punderi: natur;
a) elaboreaz, pe baza comenzii proprietarului, proiecte msuri pentru protecia mediului nconjurtor, n zona
pentru lucrri de intervenii asupra construciilor, n confor- de demolare a construciilor i n zonele de evacuare a
mitate cu prevederile legale; deeurilor;
b) elaboreaz caiete de sarcini i instruciuni speciale devizul lucrrilor de demolare, de reciclare i de uti-
pentru lucrrile de intervenii, anexe la proiectele elaborate lizare a materialelor rezultate.
de ei n acest scop, care se introduc n cartea tehnic a Documentaia tehnic pentru lucrrile de postutilizare a
construciei. construciilor trebuie verificat de specialitii verificatori de
Art. 24. Executanii lucrrilor de intervenii asupra proiecte atestai. De asemenea, vor fi expertizate din punc-
construciilor au obligaia s respecte prevederile din pro- tul de vedere al rezistenei i stabilitii cldirile nvecinate
iectele elaborate n acest scop, lund toate msurile pentru care pot fi afectate de demolare.
asigurarea calitii lucrrilor. Art. 31. Dezafectarea construciei cuprinde urmtoarele
Art. 25. Utilizatorii construciilor au obligaia s asi- faze:
gure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin n cadrul ncetarea activitilor din interiorul construciei;
activitii de intervenii n timp asupra construciilor, n baza suspendarea utilitilor;
contractelor ncheiate cu proprietarii. asigurarea continuitii instalaiilor tehnico-edilitare
pentru vecinti;
CAPITOLUL IV evacuarea din construcie a inventarului mobil:
Postutilizarea construciilor obiecte de inventar, mobilier, echipamente.
Art. 26. Declanarea activitilor din etapa de postuti- Art. 32. Demontarea i demolarea construciei cuprind
lizare a unei construcii ncepe o dat cu iniierea aciunii urmtoarele faze:
pentru desfiinarea acelei construcii, care se face: dezechiparea construciei prin desfacerea i demonta-
a) la cererea proprietarului; rea elementelor de instalaii funcionale, de finisaj i izolaii;
b) la cererea administratorului construciei, cu acordul demontarea prilor i a elementelor de construcie;
proprietarului; demolarea prilor de construcie nedemontabile
c) la cererea autoritilor administraiei publice locale, n zidrii, structuri de rezisten , inclusiv a fundaiei
cazurile n care: construciei;
construcia a fost executat fr autorizaie de con- dezmembrarea prilor i elementelor de construcie
struire; i a instalaiilor demontate, recuperarea componentelor i a
construcia nu prezint siguran n exploatare i nu produselor refolosibile i sortarea lor pe categorii;
poate fi reabilitat din acest punct de vedere; transportul deeurilor nefolosibile i nereciclabile n
construcia prezint pericol pentru mediul nconjurtor zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pen-
i nu poate fi reabilitat pentru a se elimina acest pericol; tru reintegrarea n natur.
cerinele de sistematizare pentru utilitate public Art. 33. Recondiionarea, reciclarea i refolosirea pro-
impun necesitatea desfiinrii construciei. duselor i materialelor de construcie, rezultate din demon-
Art. 27. La construciile proprietate public, decizia tarea i demolarea construciilor proprietate public, cuprind
de declanare a activitilor din etapa de postutilizare va fi urmtoarele faze:
luat n baza unui studiu de fezabilitate, inndu-se seama recondiionarea produselor de construcie recuperate
de cazurile prevzute la art. 26, din care s rezulte nece- din demontare, n vederea refolosirii, prin operaiuni simple,
sitatea, oportunitatea i eficiena economic a aciunii. executate n ateliere;
Studiul respectiv va trebui s fie aprobat potrivit legii. reciclarea materialelor rezultate din demolare, n sec-
Art. 28. Desfurarea activitilor i lucrrilor din ii de producie specializate, prin folosirea acestor materiale
etapa de postutilizare a construciilor se efectueaz pe ca materii prime n vederea producerii de materiale de
baza unei documentaii tehnice i a unei autorizaii de des- construcii;
fiinare, eliberat de autoritile competente, conform legii. pregtirea refolosirii produselor i materialelor de con-
Art. 29. Elaborarea documentaiei tehnice aferente strucii, rezultate din recuperare, recondiionare i reciclare,
lucrrilor de desfiinare i executarea lucrrilor respective se prin verificarea calitii acestora i prin organizarea desfa-
efectueaz de agenii economici cu activitate n construcii. cerii lor n depozite de materiale de construcii.
Art. 30. Documentaia tehnic aferent lucrrilor din Art. 34. Reintegrarea n natur a deeurilor nefolosi-
etapa de postutilizare a construciilor va cuprinde: bile i nereciclabile cuprinde urmtoarele faze:
planul de amplasare a construciilor poziie, utilizarea deeurilor de materiale brute pentru umplu-
dimensiuni, orientare, vecinti , cu indicarea construciei turi;
sau a prilor de construcie ce urmeaz a fi demolate; refacerea peisajului natural n zonele de folosire a
planuri sau relevee, din care s rezulte destinaia, deeurilor, prin taluzri adecvate i lucrri de protecie afe-
alctuirea construciei i funciunile acesteia: planuri ale rente, inclusiv refacerea stratului vegetal i a plantaiilor.
tuturor nivelurilor, seciuni, faade, planurile instalaiilor inte-
rioare, ntocmite la o scar convenabil; Obligaii i rspunderi privind postutilizarea construciilor
planurile racordurilor la utilitile exterioare ap, Art. 35. Proprietarii au urmtoarele obligaii i rs-
canal, energie electric, energie termic, gaze, telefon; punderi:
planurile de asigurare i refacere a continuitii utili- a) s asigure fondurile necesare pentru proiectarea i
tilor exterioare pentru vecinti, care ar trebui, eventual, executarea lucrrilor;
s fie ntrerupte la demolarea construciilor; b) s obin avizele necesare i autorizaia de desfiin-
condiii tehnice de calitate; are de la autoritile competente;
detalierea i precizarea fazelor activitilor i lucrrilor; c) s ncredineze executarea lucrrilor din etapa de
proceduri tehnice pentru executarea lucrrilor de postutilizare a construciilor unor persoane fizice sau juri-
demontare i demolare, cuprinznd descrierea detaliat a dice autorizate n construcii;
soluiilor tehnice adoptate, a tuturor operaiunilor necesare d) s urmreasc respectarea condiiilor de calitate sta-
i msuri de protecie a muncii; bilite, precum i recondiionarea i reciclarea n grad ct
recomandri la construciile proprietate public mai ridicat a materialelor i a produselor rezultate din
privind modul de recondiionare a produselor i a elemen- demontarea i demolarea construciei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997 9

Art. 36. Proiectanii au urmtoarele obligaii i rs- CAPITOLUL V


punderi: Dispoziii finale
a) s elaboreze, pe baz de contract ncheiat cu pro- Art. 38. Activitatea de urmrire a comportrii n
prietarii, documentaia tehnic aferent lucrrilor de demo- exploatare a construciilor i intervenii n timp i cea pri-
lare, reciclare i utilizare a materialelor rezultate; vind postutilizarea construciilor se vor executa cu respecta-
b) s asigure, prin soluiile tehnice i tehnologice de rea reglementrilor tehnice n vigoare. Ministerul Lucrrilor
demontare i demolare adoptate, respectarea prevederilor Publice i Amenajrii Teritoriului va lua msuri pentru mbu-
din avize i din autorizaia de desfiinare, a condiiilor teh- ntirea reglementrilor existente privind:
a) instruciunile-cadru pentru urmrirea comportrii n
nice de calitate corespunztoare, precum i un grad ct exploatare i interveniile n timp asupra construciilor;
mai ridicat de recuperare, recondiionare i reciclare a b) instruciunile tehnice pentru urmrirea comportrii n
materialelor i a produselor rezultate din demontare i exploatare i interveniile n timp privind diferite categorii de
demolare; construcii, alctuite din diferite materiale;
c) s asigure asistena tehnic solicitat de proprietar c) ndrumtoare tehnice privind metode, procedee, apa-
pentru aplicarea soluiilor din proiect. ratur i echipamente specifice, recomandate pentru activi-
tile de urmrire a comportrii n exploatare a construciilor
Art. 37. Executanii au urmtoarele obligaii i rs- i intervenii n timp asupra acestora;
punderi: d) instruciuni tehnice privind demolarea parial sau
a) s nceap executarea lucrrilor de demolare numai total a construciilor.
pe baza autorizaiei de desfiinare i a documentaiei teh- Art. 39. Organele administraiei publice centrale vor
nice verificate; lua msuri ca unitile specializate de profil s revizuiasc
b) s respecte prevederile din documentaia tehnic afe- instruciunile tehnice n vigoare privind urmrirea comport-
rii n exploatare a construciilor i intervenii n timp, pentru
rent i din autorizaia de desfiinare; categoriile de construcii i lucrri de construcii specifice
c) s realizeze condiiile de calitate prevzute n docu- domeniului lor de activitate.
mentaia tehnic; Art. 40. Urmrirea aplicrii i controlul respectrii pre-
d) s instruiasc personalul asupra procesului tehnolo- vederilor prezentului regulament se fac de ctre Inspecia
gic, asupra succesiunii fazelor i operaiunilor, precum i de stat n construcii, lucrri publice, urbanism i amenaja-
asupra msurilor de protecie a muncii; rea teritoriului.
Art. 41. Finanarea activitilor prevzute n acest
e) s ia msurile de protecie a vecintilor, prin evita- regulament se face potrivit prevederilor legale.
rea de transmitere a vibraiilor puternice sau a ocurilor, a Art. 42. nclcarea dispoziiilor prezentului regulament
degajrilor mari de praf, precum i prin asigurarea accesu- atrage rspunderi i sanciuni contravenionale i/sau
lui necesar la aceste vecinti. penale, conform legilor n vigoare.

ANEXA Nr. 5

REGULAMENT
privind agrementul tehnic pentru produse, procedee i echipamente noi n construcii

CAPITOLUL I risticilor i ale cror realizare i punere n oper pot fi asi-


Prevederi generale gurate de ctre fabricani i executani n condiii de garan-
tare a meninerii n timp a caracteristicilor respective, dac
Art. 1. Agrementul tehnic este aprecierea tehnic utilizarea i modul de punere n oper sunt conforme cu
favorabil, concretizat ntr-un document scris, asupra apti- cele precizate de solicitani i cuprinse n agrementul teh-
tudinii la utilizare, n conformitate cu cerinele legii calitii nic.
n construcii, a unor noi produse, procedee sau echipa- Prin produse pentru construcii se nelege produsele
mente, denumite n continuare produse, pentru care nu ncorporate n construcii (inclusiv instalaiile aferente aces-
exist i nu pot fi nc elaborate standarde naionale sau tora), dar nu i cele ncorporate n instalaii i echipamente
alte reglementri oficiale: normative, standarde de ramur, tehnologice de producie.
proiecte-tip aprobate. Agrementul tehnic este o component Art. 5. Nu pot forma obiectul unor agremente tehnice
a sistemului calitii n construcii, instituit prin lege. simple descrieri sau chiar documentaii tehnice de concep-
Art. 2. Prezentul regulament stabilete cadrul norma- ie proiecte ale unor produse, fr a fi nsoite de
tiv general, principalele elemente de coninut, metodologice rezultate i dovezi obiective ale realizrii fizice, ncercrii i
i de organizare privind agrementul tehnic. experimentrii lor, care s demonstreze ndeplinirea cerine-
Art. 3. Existena agrementului tehnic, elaborat con- lor specificate.
form prevederilor prezentului regulament, constituie o condi- Art. 6. Agrementele tehnice nu implic nici o garanie
ie obligatorie pentru furnizarea i utilizarea produselor noi din partea statului sau a organismelor care le-au eliberat i
pentru construcii. nici nu i absolv pe furnizori sau pe utilizatori de respon-
Produsele care provin din ri dezvoltate industrial i au sabilitile ce le revin conform reglementrilor aplicabile.
la baz reglementri tehnice sau agremente tehnice naio- Art. 7. Produsele pentru care s-au eliberat agre-
nale vor fi tratate corespunztor n cadrul aciunii de ela- mente tehnice sunt supuse i activitii de certificare de
borare a agrementelor tehnice, prin luarea n considerare a conformitate, conform reglementrilor n vigoare, sistemul
prevederilor din documentele respective, cu adaptrile de certificare fiind precizat explicit n agrementul tehnic.
impuse de condiiile seismice, climatice sau de alt natur Art. 8. Agrementele tehnice se acord pe o perioad
din ara noastr. de valabilitate limitat, de regul pn la 5 ani, n funcie
Art. 4. Agrementele tehnice se elibereaz de orga- de natura i de gradul de noutate al produselor respective,
nismele abilitate, stabilite prin prezentul regulament, la soli- n conformitate cu regulile de procedur stabilite.
citarea fabricanilor sau a fur nizorilor mputer nicii de Art. 9. Prevederile prezentului regulament se aplic,
acetia, la care se pot asocia i ageni economici execu- dup caz, tuturor agenilor economici care fabric, furni-
tani de lucrri de construcii. zeaz sau comercializeaz noi produse pentru construcii,
Agrementele tehnice se elibereaz numai pentru pro- provenite din producia intern sau din import, precum i
duse bine definite sub aspectul alctuirii, formei i caracte- investitorilor, proiectanilor, executanilor, proprietarilor i
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997

utilizatorilor construciilor la care se prevede folosirea b) dac punerea n oper a produsului sau condiiile
produselor respective. legate de o anumit lucrare condiioneaz calitatea lucrri-
Pentru recunoaterea, n rile membre ale Uniunii lor i, deci, trebuie s fac obiectul agrementului tehnic,
Europene de Agrement Tehnic n construcii, a agremente- titulari vor fi att fabricantul sau furnizorul mputernicit de
lor tehnice romneti, acestea trebuie s fie eliberate n acesta, ct i executantul, cu precizarea lucrrii la care se
condiiile precizate de acest organism european. utilizeaz produsul, dac este cazul, fiind necesar extin-
Art. 10. Definiiile principalilor termeni utilizai n textul derea agrementului tehnic pentru un alt executant sau,
regulamentului sunt conforme cu cele din Glosarul de ter- dup caz, pentru o alt lucrare;
meni privind sistemul calitii n construcii. c) dac punerea n oper a produsului se face cu mij-
loace tradiionale, care nu fac obiectul agrementului tehnic,
CAPITOLUL II executantul nu este implicat n agrementul tehnic, titularul
Elemente principale de coninut ale agrementului tehnic avnd libertatea de a impune condiii acestuia.
Art. 11. La elaborarea agrementelor tehnice se au n CAPITOLUL III
vedere urmtoarele obiective principale: Elemente metodologice i de organizare privind
a) fundamentarea agrementului tehnic prin: agrementul tehnic n construcii
analizarea documentelor de referin ale produselor,
sub aspectul definirii caracteristicilor acestora, precum i al Art. 14. Activitatea privind agrementul tehnic n con-
stabilirii modului i a condiiilor de utilizare necesare satis- strucii este condus de Comisia de agrement tehnic n
facerii cerinelor pentru domeniul prevzut: construcii, nfiinat pe baza prevederilor prezentului regu-
aprecierea, pe baza cunoaterii tiinifice i practice lament, i se desfoar n cadrul grupelor specializate ale
examinri, calcule, experimentri de laborator i in situ acestei comisii i al organismelor de agrement tehnic, ates-
a aptitudinii la utilizare i a durabilitii produselor respec- tate n acest scop.
tive. Art. 15. Activitatea privind agrementul tehnic n con-
b) furnizarea, prin documentele agrementului tehnic, a strucii se desfoar n conformitate cu prevederile pre-
unei opinii autorizate i a unor informaii pertinente i zentului regulament i ale documentelor interne specifice
corecte asupra modului de fabricare, de punere n oper privind:
i de utilizare, precum i asupra comportrii previzibile n a) organizarea i funcionarea Comisiei de agrement
exploatare a noilor produse folosite la construciile realizate tehnic n construcii i a grupelor specializate;
cu acestea, care s permit persoanelor juridice i persoa- b) instrumentarea solicitrilor de agrement tehnic i pro-
nelor fizice implicate s ia decizii i s-i asume responsa- cedurile de elaborare i acordare a agrementelor tehnice
biliti n deplin cunotin de cauz, pentru alegerea i sau de schimbare a statutului acestora;
utilizarea produselor respective; c) atestarea organismelor de agrement tehnic i a gru-
c) evaluarea fabricanilor n ceea ce privete dotarea, pelor specializate.
experiena acestora i organizarea controlului pe fluxul de Art. 16. Comisia de agrement tehnic n construcii
fabricaie, ca premise pentru garantarea calitii i constan- este alctuit din reprezentani ai tuturor prilor interesate,
ei caracteristicilor cerute pentru produsele livrate; avnd componena, numrul i modul de reprezentare sta-
d) asigurarea obiectivitii i neutralitii n acordarea bilite n anexa la prezentul regulament.
Art. 17. Grupele specializate, nfiinate prin decizia
agrementului tehnic, printr-o apreciere echilibrat, inndu-se Comisiei de agrement tehnic n construcii, ca formaiuni
seama de interesele tuturor prilor implicate; ale acesteia, se organizeaz pe domenii de specialitate
e) promovarea progresului tehnic n construcii, n condi- corespunztoare unor familii de produse.
iile respectrii cerinelor de performan pentru construciile Grupele specializate sunt alctuite din specialiti din
n care se folosesc produsele ce formeaz obiectul agre- domeniul de specialitate aferent. Aceste grupe funcioneaz
mentului tehnic. pe lng organismele de agrement tehnic, care sunt uniti
Art. 12. Documentele agrementului tehnic sunt: de cercetare-proiectare sau alte uniti cu profil similar,
a) Agrementul tehnic propriu-zis, care cuprinde trei pri: atestate de Comisia de agrement tehnic n construcii, pen-
definirea succint a produsului descriere i identi- tru domeniile de specialitate corespunztoare profilului gru-
ficare; pelor specializate respective.
agrementul tehnic domeniile de utilizare acceptate; Art. 18. Grupele specializate realizeaz activitile
aprecieri asupra produsului; condiii privind concepia, fabri- legate de elaborarea agrementelor tehnice conform preve-
carea i punerea n oper; condiii privind asigurarea cali- derilor menionate la art. 11, precum i supravegherea pri-
tii; concluzii, durata de valabilitate; vind meninerea calitii produselor respective i urmrirea
remarci complementare ale grupei specializate. comportrii n exploatare a acestora.
b) Dosarul tehnic, care cuprinde: Art. 19. Agrementele tehnice se elaboreaz pe baza
documentaia de referin privind produsul, inclusiv procedurilor i a ghidurilor pentru agremente tehnice, avi-
piese desenate, ntocmit de solicitant i verificat de ela- zate de grupele specializate, pe domenii, i aprobate de
borator; Comisia de agrement tehnic n construcii.
documentele privind rezultatele activitilor de apre- Ghidurile pentru agremente tehnice i alte documente
ciere a produsului: buletine de ncercri, rapoarte privind normative n domeniu, elaborate n cadrul Uniunii
experimentrile; Europene, vor putea fi folosite numai cu condiia adaptrii
documente privind evaluarea unitii productoare, la situaiile specifice din Romnia, mai ales n ceea ce pri-
dac este cazul; vete protecia antiseismic i condiiile climatice.
extrase din procesul-verbal al edinei de deliberare Art. 20. ncercrile necesare pentru elaborarea agre-
a grupei specializate. mentelor tehnice se stabilesc de grupele specializate care
c) Anexe, dup caz. instrumenteaz solicitrile de agrement tehnic i se efectu-
Art. 13. La elaborarea agrementelor tehnice se va eaz n laboratoare autorizate sau acreditate conform pre-
avea n vedere modul n care fabricarea i punerea n vederilor legale.
oper a produselor respective condiioneaz calitatea lucr- n unele cazuri justificate, aprecierea aptitudinii pentru
rilor, astfel: utilizare poate fi condiionat de realizarea prealabil a unei
a) dac un produs este fabricat n mai multe uniti de lucrri experimentale, n condiiile stabilite de grupa specia-
producie ale aceleiai firme, se elibereaz un singur agre- lizat i precizate n avizul tehnic de experimentare elabo-
ment tehnic acelei firme, ca titular, urmnd ca gradul de rat de aceasta.
extindere a evalurii prevzute la art. 11 lit. c) s fie sta- Art. 21. Grupa specializat poate efectua, dup caz,
bilit de grupa specializat, dup caz; inspecii la productor, cu acordul acestuia, pentru a
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997 11

constata condiiile de fabricaie a produselor care fac obiec- conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, din
tul solicitrii de agrement tehnic. fondurile pentru controlul statului.
Art. 22. Dup acordarea agrementelor tehnice, n Art. 26. Fabricanii i furnizorii, mputernicii de ace-
perioada de valabilitate, n statutul acestora pot interveni tia, de produse care intr sub incidena acestui regulament,
urmtoarele schimbri: au urmtoarele obligaii i rspunderi:
a) prelungirea valabilitii, care trebuie cerut de dein- a) s solicite Comisiei de agrement tehnic n construcii
tor cu cel puin 3 luni nainte de expirarea perioadei de elaborarea agrementului tehnic pentru produse noi, n con-
valabilitate; diiile prezentului regulament;
b) revizuirea agrementului tehnic, la iniiativa deintoru- b) s furnizeze grupelor specializate care elaboreaz
lui ca urmare a modificrilor aduse produsului, tehnolo- agrementele tehnice toate datele i informaiile necesare
giei de fabricaie sau domeniului de utilizare sau a privind produsele respective;
grupei specializate care l-a elaborat ca urmare a con- c) s faciliteze i s asigure grupelor specializate i
statrii unor neconformiti; organismelor de agrement tehnic condiiile pentru desfu-
c) extinderea agrementului tehnic, care reprezint nomi- rarea tuturor activitilor necesare n elaborarea agrementu-
nalizarea i a unui alt titular sau a altui domeniu, cu acor- lui tehnic, ntre care:
dul titularului, pentru un produs pentru care s-a elaborat un examinarea i evaluarea unitilor de producie sub
agrement tehnic; aspectul dotrii, al stpnirii proceselor de fabricaie, pre-
d) suspendarea agrementului tehnic, la iniiativa grupei cum i al asigurrii calitii produselor;
specializate sau la propunerea altor factori implicai, cu avi- efectuarea verificrilor i ncercrilor sau, dup caz, a
zul grupei specializate i cu aprobarea Comisiei de agre- lucrrilor experimentale, conform prevederilor art. 20;
ment tehnic n construcii, n cazul n care se constat efectuarea urmririi comportrii n exploatare pe
nerespectarea caracteristicilor, a condiiilor de fabricaie i durata de valabilitate;
de utilizare sau comportarea necorespunztoare n exploa- d) s rspund solidar cu executanii lucrrilor, conform
tare a produselor. Suspendarea se notific n scris dein- legii, pentru viciile ascunse cauzate de calitatea necores-
torului, care poate supune Comisiei de agrement tehnic n punztoare a produselor furnizate, puse n lucrare, cu res-
construcii, dup eliminarea cauzelor de suspendare, ntr-un pectarea condiiilor stabilite de fabricani sau furnizori;
interval de timp rezonabil, o cerere de reexaminare a cazu- e) s suporte cheltuielile generate de elaborarea agre-
lui, care s conduc la revizuirea agrementului tehnic res- mentelor tehnice, n conformitate cu prevederile legale.
pectiv; Art. 27. Investitorii, proiectanii, executanii de lucrri
e) retragerea agrementului tehnic, la iniiativa grupei de construcii, proprietarii i utilizatorii au, dup caz, obliga-
specializate, n cazul n care, cu ocazia revizuirii sau re- ia de a prevedea n proiecte i de a utiliza produsele care
examinrii dup suspendare, se constat situaii care con- intr sub incidena prezentului regulament, numai dac
duc la aceast decizie. Retragerea se supune aprobrii acestea au agremente tehnice valabile i n conformitate cu
Comisiei de agrement tehnic n construcii. prevederile din acestea.
Lucrrile la care s-au utilizat produse avnd agrementul Art. 28. Organismele de agrement tehnic atestate au
tehnic suspendat sau retras ulterior punerii n oper vor fi urmtoarele obligaii i rspunderi:
analizate de proiectant, care va decide meninerea lor sau
schimbarea soluiei. a) s ndeplineasc n permanen criteriile organizato-
Art. 23. Deintorul agrementului tehnic i grupa spe- rice, tehnice i deontologice pe baza crora au fost ates-
cializat care l-a elaborat vor urmri comportarea n tate, n conformitate cu documentele i cu procedurile
exploatare a produsului respectiv pentru a putea funda- aplicabile;
menta propunerea de a reglementa ca tradiional produsul b) s asigure funcionarea grupelor specializate i s
n cauz sau de a prelungi ori de a schimba statutul ace- realizeze activitile legate de elaborarea agrementelor teh-
lui agrement tehnic. nice i de urmrire a comportrii produselor n exploatare,
pe baz de contracte ncheiate cu solicitanii acestora.
CAPITOLUL IV Art. 29. Grupele specializate au urmtoarele obligaii
Obligaii i rspunderi i rspunderi:
a) s ndeplineasc n permanen criteriile organizato-
Art. 24. Comisia de agrement tehnic n construcii rice, tehnice i deontologice avute n vedere la nfiinare;
are urmtoarele atribuii i obligaii: b) s asigure colaborarea specialitilor sau a unor uniti
a) nfiinarea grupelor specializate i atestarea organis- specializate pentru rezolvarea competent a activitilor de
melor de agrement tehnic; elaborare a agrementelor tehnice;
b) stabilirea strategiei generale privind agrementul tehnic c) s participe la aciunile de evaluare privind produsele
n construcii; pentru care au elaborat agremente tehnice.
c) elaborarea i aprobarea documentelor interne speci-
fice, prevzute la art. 15, i publicarea celor privind instru- CAPITOLUL V
mentarea solicitrilor de agrement tehnic; Dispoziii finale
d) aprobarea ghidurilor pentru agremente tehnice, n
urma avizrii acestora n grupele specializate pe domenii; Art. 30. Urmrirea aplicrii i controlul respectrii pre-
e) asigurarea colaborrii cu Institutul Romn de vederilor prezentului regulament la fabricanii i furnizorii
Standardizare pe linia elaborrii standardelor pentru produ- menionai la art. 26 se efectueaz de ctre Ministerul
sele confirmate sub aspectul aptitudinii la utilizare n Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului, prin Inspecia de
perioada de valabilitate a agrementelor tehnice; stat n construcii, lucrri publice, urbanism i amenajarea
f) evaluarea periodic a activitii n raport cu strategia teritoriului.
stabilit i cu evoluia pe plan european i luarea de Art. 31. Nerespectarea prevederilor prezentului regu-
msuri n consecin; lament atrage rspunderi i sanciuni contravenionale sau
g) pstrarea secretului profesional asupra informaiilor penale, dup caz, conform legilor n vigoare.
legate de agrementele tehnice; Art. 32. Agrementul tehnic nu acord titularului drep-
h) publicarea listei grupelor specializate, a organismelor tul exclusiv de producere ori de comercializare a produsului
de agrement tehnic, a agrementelor tehnice, precum i a pentru care a fost eliberat.
documentelor prevzute la lit. b) i d); Art. 33. Referirea la un agrement tehnic n corespon-
i) reprezentarea naional n relaiile cu organisme de dena comercial, n anunuri publicitare sau n contracte
profil din strintate. va meniona numrul i data aprobrii lui.
Art. 25. Cheltuielile privind exercitarea atribuiilor Reproducerea agrementului tehnic nu se va face dect
Comisiei de agrement tehnic n construcii se suport, integral.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997

ANEX
la regulament
COMPONENA
Comisiei de agrement tehnic n construcii
Comisia de agrement tehnic n construcii se compune din:
preedinte;
vicepreedinte;
secretar;
membri:
2 reprezentani ai Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului;
2 reprezentani ai Ministerului Industriei i Comerului;
2 reprezentani ai Ministerului Transporturilor;
1 reprezentant al Ministerului Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului;
1 reprezentant al Ministerului Cercetrii i Tehnologiei;
1 reprezentant al Institutului Romn de Standardizare;
1 reprezentant al Oficiului pentru Protecia Consumatorilor;
1 reprezentant al Inspectoratului general al corpului pompierilor militari;
1 reprezentant al Institutului de igien;
1 reprezentant al Universitii tehnice de construcii Bucureti;
7 reprezentani ai organismelor de agrement tehnic atestate;
2 reprezentani ai asociaiilor patronale i profesionale n construcii;
6 reprezentani ai productorilor de materiale de construcii, executanilor i ai proiectan-
ilor de construcii.
Preedintele, vicepreedintele, secretarul i membrii comisiei sunt numii prin ordin al ministru-
lui lucrrilor publice i amenajrii teritoriului, pe baza propunerilor primite din partea ministerelor i
a celorlalte organisme reprezentate.
Secretariatul Comisiei de agrement tehnic n construcii este asigurat de Ministerul Lucrrilor
Publice i Amenajrii Teritoriului.

ANEXA Nr. 6

REGULAMENT
privind autorizarea i acreditarea laboratoarelor de analize i ncercri n construcii
CAPITOLUL I Acreditarea laboratoarelor de ncercri n construcii le
Prevederi generale asigur acestora recunoaterea de ctre organismele naio-
nale din alte ri sau internaionale, potrivit relaiilor de
Art. 1. Autorizarea i acreditarea laboratoarelor de reciprocitate stabilite.
ncercri n construcii reprezint componenta sistemului Art. 5. Documentele emise de laboratoarele de ncer-
calitii n construcii, prin care li se recunoate oficial cri n construcii sunt valabile numai n condiiile n care:
acestor laboratoare competena tehnic i li se d dreptul
de a emite documente valabile i recunoscute potrivit a) laboratoarele emitente sunt autorizate sau acreditate
domeniilor i competenelor legale stabilite. i autorizarea sau acreditarea este valabil;
Art. 2. Prezentul regulament stabilete cadrul norma- b) documentele sunt emise pentru domeniile prevzute
tiv general privind autorizarea i acreditarea laboratoarelor la autorizare sau acreditare.
de ncercri n construcii. Referirea la aceste documente se face potrivit compe-
n contextul prezentului regulament, prin ncercri se tenelor stabilite.
nelege i analizele sau alte activiti specifice ale labora- Art. 6. Termenii specifici utilizai n prezentul regula-
toarelor, care constituie domeniul definit explicit la autori- ment sunt definii n Glosarul de termeni privind sistemul
zare sau la acreditare. calitii n construcii.
Art. 3. Laboratoarele de ncercri n construcii, autori-
zate, au competena, n domeniile autorizate, pentru ncercri CAPITOLUL II
n vederea controlului i atestrii calitii n construcii, astfel: Elemente principale de coninut privind autorizarea i
a) laboratoarele de gradul I au competen att pentru acreditarea laboratoarelor de ncercri n construcii
controlul interior, ct i pentru controlul exterior de Art. 7. Autorizarea laboratoarelor de ncercri n con-
secund parte sau ter parte , precum i pentru activi- strucii, conform prezentului regulament, are urmtoarele
ti necesare pentru expertizarea tehnic a construciilor, obiective principale:
urmrirea comportrii n exploatare; a) instituirea sistemului naional de autorizare a labora-
b) laboratoarele de gradul II au competen pentru con-
trolul interior, pentru controlul exterior de secund parte i, toarelor de ncercri n construcii, prin care:
n anumite condiii precizate explicit n autorizare, pentru se adopt criterii i proceduri de evaluare unitare;
controlul exterior de ter parte; se stabilesc competenele legale;
c) laboratoarele de gradul III au competen numai pen- se evalueaz, periodic, activitatea laboratoarelor i
tru controlul interior. rezultatele acesteia.
Art. 4. Laboratoarele de ncercri n construcii, acre- b) asigurarea competenelor tehnice necesare, la toate
ditate, au, pentru domeniile acreditrii, urmtoarele compe- nivelurile, pentru controlul i atestarea calitii la execu-
tene: tarea construciilor, urmrirea comportrii n timp, experti-
a) de a efectua ncercri pentru scopuri de reglemen- zare, precum i n alte cazuri.
tare, spre exemplu: agremente tehnice, certificarea de con- Art. 8. Acreditarea laboratoarelor de ncercri repre-
formitate; zint recunoaterea oficial a competenei acestora de a
b) de a efectua activiti de secund parte sau ter efectua anumite ncercri sau tipuri de ncercri printr-un
parte pentru controlul i atestarea calitii n construcii, sistem de acreditare care are propriile sale reguli de pro-
pentru expertizri tehnice. cedur i conducere pentru efectuarea acreditrii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997 13

Acreditarea se face pe baza criteriilor de acreditare, Art. 16. Laboratoarele solicitante au dreptul de a fi
care trebuie s fie cel puin cele prezentate n Standardul audiate nainte de luarea unei decizii privind respingerea
SR EN 45001. sau modificarea statutului autorizrii.
Art. 9. Autorizarea i acreditarea au n vedere urm- Eventualele litigii se rezolv, definitiv, de ctre Comisia
toarele elemente principale privind laboratoarele de ncer- central de autorizare.
cri n construcii: Art. 17. Documentele privind organizarea i funcio-
a) organizarea i statutul juridic; narea sistemului naional de autorizare a laboratoarelor de
b) imparialitatea, independena i integritatea; ncercri n construcii, prevzute la art. 13, se elaboreaz
c) competena tehnic conducerea i organizarea de ctre Inspecia de stat n construcii, lucrri publice,
intern; personalul; localul i echipamentele; procedurile de urbanism i amenajarea teritoriului i se aprob prin ordin
lucru; sistemul calitii. al ministrului lucrrilor publice i amenajrii teritoriului.
CAPITOLUL III Acreditarea laboratoarelor de ncercri n construcii
Organizarea activitii de autorizare i acreditare a Art. 18. Acreditarea laboratoarelor de ncercri n
laboratoarelor de ncercri n construcii construcii se face, la solicitarea acestora, de ctre orga-
nisme de acreditare recunoscute, conform metodei i pro-
Autorizarea laboratoarelor de ncercri n construcii cedurilor de evaluare i acreditare ale acestora, pe baza
standardelor SR EN 45001; SR EN 45002; SR EN ISO
Art. 10. Autorizarea laboratoarelor de ncercri n seria 9000 i a celorlalte reglementri aplicabile.
construcii se face, la solicitarea acestora, de ctre Art. 19. Laboratoarele de ncercri n construcii, acre-
Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului, prin ditate, vor transmite Comisiei centrale de autorizare o copie
Inspecia de stat n construcii, lucrri publice, urbanism i de pe documentul de acreditare, ntiinnd-o i despre
amenajarea teritoriului, care constituie n acest scop: toate modificrile intervenite n statutul acestei acreditri.
Comisia central de autorizare, care autorizeaz
laboratoare de gradul I; CAPITOLUL IV
Comisii judeene de autorizare, care autorizeaz Obligaii i rspunderi
laboratoare de gradul II i de gradul III.
Art. 11. Componena comisiei centrale i a comisiilor Art. 20. Inspecia de stat n construcii, lucrri
judeene de autorizare a laboratoarelor de ncercri n con- publice, urbanism i amenajarea teritoriului are urmtoarele
strucii este prevzut n documentele privind organizarea atribuii i rspunderi:
i modul de activitate ale comisiilor de autorizare. a) s organizeze sistemul naional de autorizare a labo-
Art. 12. Membrii comisiilor de autorizare se numesc ratoarelor de ncercri n construcii prin:
pe o perioad de 4 ani, dup cum urmeaz: nfiinarea comisiilor de autorizare, conform prevederi-
prin ordin al ministrului lucrrilor publice i amenajrii lor art. 1012;
teritoriului, pentru Comisia central de autorizare; elaborarea i aprobarea documentelor de organizare
prin dispoziii ale Inspeciei de stat n construcii, i funcionare a sistemului, prevzute la art. 13;
lucrri publice, urbanism i amenajarea teritoriului, pentru b) s asigure funcionarea sistemului i s l evalueze
comisiile judeene de autorizare. periodic;
Art. 13. Organizarea i funcionarea sistemului naio- c) s asigure evidena, prin Comisia central de autori-
zare, i s publice periodic:
nal de autorizare a laboratoarelor de ncercri n construcii lista auditorilor recunoscui;
are la baz: lista laboratoarelor autorizate i a celor acreditate,
a) documentele privind organizarea i modul de activi- inclusiv modificrile intervenite n statutul acestora;
tate ale comisiilor de autorizare; informaii privind criteriile de autorizare, procedurile,
b) documentele privind criteriile avute n vedere pentru taxele, tarifele i altele din domeniul activitii de autorizare.
autorizare, procedurile de autorizare, precum i pe cele pri- d) s asigure relaiile cu organismele de acreditare i cu
vind supravegherea i statutul autorizrii: acordare, meni- alte instituii i organizaii din domeniu: Institutul Romn de
nere, suspendare, anulare, inclusiv controlul documentelor Standardizare, asociaii profesionale.
ntocmite i al nregistrrilor privind aceste activiti; Art. 21. Comisia central i comisiile judeene de
c) documentele privind atestarea i modul de lucru ale autorizare a laboratoarelor de ncercri n construcii au
auditorilor, pentru evaluarea laboratoarelor de ncercri n urmtoarele obligaii i rspunderi:
construcii n vederea autorizrii. a) s respecte prevederile documentelor de organizare
Art. 14. Autorizarea laboratoarelor de ncercri n i funcionare, precum i celelalte reglementri legale apli-
construcii cuprinde, n principal, urmtoarele activiti: cabile;
a) cererea pentru autorizare, naintat de laboratorul de b) s asigure att prin personalul propriu, ct i prin
ncercri ctre comisie, potrivit gradului solicitat, n care se auditorii atestai cu care colaboreaz:
precizeaz domeniul clar definit; imparialitatea deciziilor luate i respectarea criteriilor
b) analizarea de ctre comisie a informaiilor privind deontologice;
laboratorul solicitant, furnizate de acesta prin completarea confidenialitatea datelor prezentate de laboratoarele
unui chestionar de informare i autoevaluare; de ncercri n construcii i a constatrilor proprii;
c) evaluarea la faa locului, de ctre auditori atestai, c) s pun la dispoziie laboratoarelor solicitante, contra
numii de comisie i acceptai de laboratorul solicitant; cost, documentaia privind criteriile i procedurile de autori-
d) analizarea documentaiei pentru evaluare cerere, zare;
chestionar de informare i autoevaluare, informaii culese n d) s asigure comunicarea cu laboratoarele de ncercri
timpul evalurii, raportul asupra rezultatului evalurii i att n perioada de evaluare, ct i n cea de supra-
stabilirea concluziilor cu privire la satisfacerea criteriilor de veghere, cu privire la deciziile luate privind autorizarea;
autorizare de ctre laboratorul solicitant; e) s participe la evaluarea sistemului de autorizare a
e) formularea i eliberarea deciziei de autorizare sau de laboratoarelor de ncercri n construcii.
respingere; Art. 22. Laboratoarele de ncercri n construcii au
f) supravegherea laboratoarelor autorizate prin reevalu- urmtoarele obligaii i rspunderi, nainte de autorizare sau
are la intervale specificate i meninerea sau modificarea, de acreditare:
dup caz, a statutului autorizrii suspendare, anulare. a) s se informeze asupra criteriilor stabilite prin autori-
Art. 15. Autorizarea laboratoarelor de ncercri n zare i acreditare i s asigure ndeplinirea lor;
construcii poate fi limitat n timp i poate fi nsoit de b) s fac demersurile necesare pentru autorizare sau
anumite condiii. acreditare, dup caz;
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997

c) s furnizeze toate datele i informaiile cerute pentru g) s stabileasc cu clienii limitele de utilizare a docu-
autorizare sau acreditare; mentelor emise, avnd n vedere urmtoarele puncte de
d) s faciliteze i s asigure condiiile necesare pentru vedere:
evaluarea la faa locului, de ctre auditori mputernicii, aceste documente nu constituie sau nu implic, prin
acceptai, conform procedurilor cunoscute; ele nsele, o aprobare a produsului de ctre organismul
e) s achite, la termenele stabilite, taxele pentru cerere, care acord autorizarea sau acreditarea sau de ctre ori-
evaluare i pentru alte servicii legate de autorizare sau de care alt organism;
acreditare; aceste documente nu vor fi utilizate, n totalitate sau
f) s implementeze, dup caz, sistemul de asigurare a parial, n scopuri de promovare sau publicitate, i nu vor fi
calitii i s aplice prevederile acestuia. reproduse parial, fr acordul laboratoarelor sau, dup caz,
Art. 23. Laboratoarele de ncercri n construcii au al organismelor care acord autorizarea sau acreditarea.
urmtoarele obligaii i rspunderi, dup autorizare sau Art. 24. Persoanele juridice i fizice implicate n acti-
acreditare: vitatea de construcii investitori, proprietari, utilizatori,
a) s se conformeze permanent condiiilor avute n proiectani, experi, furnizori, executani , precum i orga-
vedere la autorizare sau la acreditare; nismele de inspecie i control au obligaia de a lua n
b) s asigure condiiile necesare desfurrii activitilor considerare numai documentele emise de laboratoarele de
de supraveghere; ncercri n construcii, autorizate sau acreditate.
c) s declare c sunt autorizate sau acreditate numai
pentru serviciile de ncercare pentru care li s-a acordat CAPITOLUL V
autorizarea sau acreditarea; Dispoziii finale
d) s nu foloseasc autorizarea sau acreditarea ntr-un
asemenea mod, nct s compromit reputaia organismelor Art. 25. Controlul respectrii prevederilor prezentului
care acord autorizarea sau acreditarea; regulament se face de ctre Inspecia de stat n construcii,
e) s nu mai fac uz de autorizare sau acreditare la lucrri publice, urbanism i amenajarea teritoriului.
ncetarea sau suspendarea acesteia i s ntiineze clienii Art. 26. nclcarea prevederilor prezentului regulament
despre aceasta; atrage rspunderi i sanciuni contravenionale sau penale,
f) s informeze imediat organismele care au acordat dup caz, conform legilor n vigoare.
autorizarea sau acreditarea, asupra oricror schimbri sur- Art. 27. Cheltuielile ocazionate de autorizare i acre-
venite fa de condiiile avute n vedere la acordarea auto- ditare sunt suportate de laboratoarele de ncercri n con-
rizrii sau a acreditrii; strucii solicitante.

ANEXA Nr. 7

REGULAMENT
privind certificarea de conformitate a calitii produselor folosite n construcii
CAPITOLUL I executanilor, proprietarilor i utilizatorilor construciilor la
Prevederi generale care se prevede folosirea produselor respective.
Prevederile prezentului regulament se refer la toate
Art. 1. Certificarea de conformitate a calitii produse- produsele identificate prin documente, att la cele tradiio-
lor folosite n construcii constituie o component a sistemu- nale, care fac obiectul unor standarde sau specificaii teh-
lui calitii n acest domeniu, prin care se demonstreaz c nice, ct i la cele noi, utilizate pe baza unor agremente
produsele respective prezint caracteristici de calitate contro- tehnice, folosite la lucrrile de construcii noi, precum i n
late, conforme cu documentele de referin, i care permite timpul perioadei de exploatare a construciilor existente,
aprecierea aptitudinii la utilizare i garanteaz, cu o probabi- care fac parte din categoriile menionate la art. 2, pentru
litate acceptabil, c prin folosirea acestor produse se pot lucrri de intervenie reparaii, consolidri, modernizri.
realiza cerinele prescrise pentru construciile respective. Art. 5. Termenii specifici utilizai n prezentul regula-
Art. 2. Certificarea de conformitate a calitii consti- ment sunt definii n Glosarul de termeni privind sistemul
tuie o condiie obligatorie pentru furnizarea i utilizarea pro- calitii n construcii.
duselor pentru construcii, destinate urmtoarelor categorii CAPITOLUL II
de construcii sau lucrri:
construciile din categoria de importan excepional Elemente principale, de coninut, ale certificrii de
sau deosebit, definite conform Regulamentului privind sta- conformitate a calitii produselor folosite n construcii
bilirea categoriei de importan a construciilor; Art. 6. Certificarea de conformitate a calitii produ-
lucrri publice finanate din bugetul de stat sau din selor folosite n construcii se aplic prin dou sisteme
bugetele administraiilor locale i din credite garantate de stat; principale de certificare:
lucrri la care utilizarea acestor produse condiio- a) certificarea de conformitate a calitii produselor de
neaz realizarea cerinelor eseniale, indiferent de categoria ctre un organism de certificare acreditat;
de importan a acestora, de proveniena fondurilor de b) declaraia de conformitate a calitii produselor, dat
investiii aferente sau de natura proprietii asupra con- de furnizor fie pe baza controlului/ncercrilor efectuate de
struciilor respective. un organism de certificare sau de un laborator de ncer-
n cazurile prevzute la alin. 1 se interzice folosirea pro- cri, acreditate, fie pe proprie rspundere.
Detalierea privind alegerea i aplicarea sistemelor, sub
duselor fr certificarea de conformitate a calitii acestora. aspectul metodelor de control, la diferite categorii de pro-
Art. 3. Prezentul regulament stabilete cadrul norma- duse sunt specificate n norme metodologice aprobate de
tiv general, principalele elemente de coninut, metodologice Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului.
i de organizare, ale aciunii de certificare de conformitate Aceste norme metodologice in seama de prevederile pre-
a calitii produselor folosite n construcii. zentului regulament, de standardele SR EN 45011 i
Art. 4. Prevederile prezentului regulament se aplic SR EN 45014 i iau n considerare:
tuturor agenilor economici care fabric sau furnizeaz pro- importana rolului produselor n realizarea cerinelor
duse pentru construcii, materiale i elemente de construc- eseniale, mai ales a celor care au legtur cu sigurana
ii, instalaii i echipamente, provenite din producia intern rezistena i stabilitatea, sigurana la foc i n exploa-
sau din import, precum i investitorilor, proiectanilor, tare, sntatea oamenilor i protecia mediului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997 15

natura produselor; i pe baz de proceduri tehnice specifice ale organismului


incidena pe care variabilitatea caracteristicilor produ- de certificare.
selor o poate avea asupra capacitii acestora de a nde- Art. 12. Rezultatele aciunii de certificare de confor-
plini funciile pentru care sunt destinate; mitate a calitii produselor folosite n construcii se con-
probabilitatea apariiei defectelor la fabricarea produ- semneaz n documentele corespunztoare sistemelor de
selor. certificare adoptate: certificate de conformitate sau declara-
Art. 7. Certificarea de conformitate a calitii produ- ii de conformitate.
selor folosite n construcii cuprinde urmtoarele elemente Art. 13. Organismele de certificare, care efectueaz
principale: certificarea de conformitate a calitii produselor folosite n
a) identificarea i analizarea produselor supuse certific- construcii, trebuie s ndeplineasc criteriile generale spe-
rii, sub aspectul definirii lor complete n ceea ce privete cificate n standardul SR EN 45011 i s fie acreditate n
structura, compoziia, forma, alctuirea i toate caracteristi- conformitate cu reglementrile generale de acreditare a
cile de calitate exprimate, pe ct posibil, n termeni de per- organismelor de certificare.
forman, n raport cu prevederile din documentele de Art. 14. Organismele de certificare pot efectua, pe
referin standarde, proiecte-tip, agremente tehnice sau baz de contract, toate activitile aferente certificrii pro-
specificaii tehnice invocate de productor; priu-zise, precum i ncercrile, auditurile i inspeciile nece-
b) examinarea i evaluarea agentului economic produc- sare sau pot solicita efectuarea, prin subcontractare, a
tor sau furnizor, n ceea ce privete dotarea i experiena unora dintre aceste activiti, n numele lor, de ctre alte
acestuia, ca premise pentru garantarea calitii i a con- organisme acreditate, n condiiile respectrii prevederilor
stanei caracteristicilor cerute pentru produsele livrate, pre- din SR EN 45011 i n conformitate cu prevederile norme-
cum i n ceea ce privete implementarea sistemului lor metodologice.
propriu de conducere i de asigurare a calitii;
c) efectuarea activitilor aferente metodelor de control CAPITOLUL IV
al conformitii din cadrul sistemului de certificare stabilit Obligaii i rspunderi
inspecii, ncercri, supraveghere; Art. 15. Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii
d) confirmarea modului, a condiiilor i a domeniului de Teritoriului are urmtoarele atribuii i obligaii:
folosire, prevzute n documentele de referin ale produ- a) elaborarea, aprobarea i publicarea normelor metodo-
selor certificate, pentru a se putea face aprecierea aptitudi- logice privind sistemele de certificare de conformitate a pro-
nii de utilizare n construcii a acestor produse; duselor pentru construcii, conform prevederilor de la art. 6
e) elaborarea documentelor de certificare, corespunz- din prezentul regulament, precum i a unui ghid tehnic
toare sistemului de certificare adoptat. explicativ pentru uzul celor interesai productori, furni-
Art. 8. Sistemele de certificare de conformitate a cali- zori, investitori, proiectani, proprietari, utilizatori;
tii produselor folosite n construcii, aplicate de organismele b) publicarea i actualizarea periodic a listelor organis-
de certificare acreditate, pe baza prevederilor prezentului melor de certificare a calitii produselor folosite n con-
regulament, confer productorilor sau furnizorilor acestor strucii, acreditate, i a celor crora li s-a retras
produse dreptul de a aplica o marc de conformitate. acreditarea;
Marca de conformitate, aplicat de productor sau de c) analizarea periodic, prin Inspecia de stat n con-
furnizor, atest c produsele respective sunt conforme cu strucii, lucrri publice, urbanism i amenajarea teritoriului,
specificaiile tehnice din documentele de referin sau din a situaiei produselor care s-au utilizat pe baza declaraiei
alte documente aplicabile i c sunt apte pentru utilizare n de conformitate, sub aspectul calitii acestora.
construcii, prezentnd caracteristici care fac ca lucrrile la Art. 16. Furnizorii de produse folosite n construcii
care sunt folosite s satisfac cerinele prevzute de lege. materiale, elemente i echipamente de construcii i
Dreptul de utilizare a mrcii de conformitate se acord instalaii au urmtoarele obligaii i rspunderi:
numai de ctre un organism de certificare acreditat, n con- a) s solicite organismelor de certificare acreditate efec-
diiile stabilite printr-un regulament de utilizare a mrcii de tuarea certificrii de conformitate pentru produsele folosite
conformitate respective. n construcii, fabricate sau livrate, care intr sub incidena
Art. 9. Pentru categoriile de produse care au o slab prevederilor prezentului regulament, pe baz de contract;
inciden asupra realizrii cerinelor eseniale n construcii b) s furnizeze organismelor de certificare acreditate
i care sunt utilizate la construcii de importan normal toate datele i informaiile necesare privitoare la unitile
sau redus, definite conform Regulamentului pentru stabili- productoare i la produsele pentru care au solicitat certifi-
rea categoriei de importan a construciilor, se vor adopta carea de conformitate: date de identificare, descriere,
un sistem i metode mai simple de certificare, specificate caracteristici, domenii i condiii de utilizare, date privind
n normele metodologice. controale i ncercri efectuate;
CAPITOLUL III c) s faciliteze i s asigure organismelor de certificare
acreditate condiiile necesare pentru desfurarea tuturor
Organizarea aciunii de certificare de conformitate a activitilor legate de aciunea de certificare de conformitate
calitii produselor folosite n construcii a calitii produselor folosite n construcii, i anume:
Art. 10. Aciunea de certificare de conformitate a cali- examinarea i evaluarea unitii productoare, sub
tii produselor folosite n construcii cuprinde, n totalitate aspectul dotrii, al experienei, al stpnirii proceselor de
sau n parte, n funcie de sistemul i metodele aplicabile fabricaie, controalelor i ncercrilor privind calitatea produ-
produselor respective, urmtoarele activiti: selor, precum i al existenei sistemului propriu de condu-
a) activiti pregtitoare privind solicitarea certificrii i cere i de asigurare a calitii;
furnizarea tuturor documentelor, datelor i informaiilor nece- identificarea produselor supuse certificrii de confor-
sare, referitoare la agenii economici productori i la pro- mitate, sub aspectul caracteristicilor de performan;
dusele respective; stabilirea sistemului de certificare adecvat efecutarea operaiunilor de control, verificare, ncer-
i a metodelor de control aferente, n funcie de natura i care i supraveghere n timp, aferente proceselor de fabri-
destinaia produselor; stabilirea programului aciunii de certi- caie i calitii produselor supuse certificrii de
ficare i perfectare a contractelor aferente; conformitate;
b) desfurarea procesului de certificare, pe faze, conform d) s efectueze toate operaiunile de control i ncercare
sistemului de certificare adoptat; evaluarea produselor pe a produselor supuse certificrii de conformitate, ce le revin
baz de ncercri iniiale; auditul documentaiei prezentate de conform sistemelor de certificare adoptate;
productor i auditul la faa locului, pentru controlul proceselor e) s emit declaraia de conformitate pentru produsele
de fabricaie; acordarea certificrii; audituri de supraveghere. livrate, corespunztoare domeniului de utilizare i condiiilor
Art. 11. Toate aceste aciuni i activiti se efectu- prevzute de prezentul regulament, asigurnd competena
eaz n conformitate cu prevederile normelor metodologice tehnic i probitatea profesional ale personalului propriu
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 352/10.XII.1997

implicat n operaiunile aferente certificrii de conformitate evaluarea anual a unitilor nvestite pentru realiza-
prin sistemul declaraiei proprii; rea activitilor de certificare de conformitate a calitii pro-
f) s evalueze, periodic sau la solicitarea factorilor inte- duselor folosite n construcii, pn la acreditarea acestora.
resai, i s menin modul de asigurare a calitii produ- Art. 20. Controlul respectrii prevederilor prezentului
selor pentru care au dat declaraie de conformitate; regulament de ctre unitile implicate se face de ctre
g) s rspund solidar cu executanii lucrrilor de con- Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului, prin
strucii, conform legii, pentru viciile ascunse ale acestor Inspecia de stat n construcii, lucrri publice, urbanism i
lucrri, cauzate de calitatea necorespunztoare a produse- amenajarea teritoriului.
lor folosite n construcii, furnizate i puse n lucrare, cu Art. 21. Nerespectarea dispoziiilor prezentului regula-
respectarea indicaiilor i condiiilor speciale stabilite de ment atrage rspunderi i sanciuni contravenionale sau
fabricani sau de furnizori. penale, dup caz, conform legilor n vigoare.
Art. 17. Investitorii, proiectanii, executanii de lucrri Art. 22. Finanarea activitilor de certificare de con-
de construcii, proprietarii sau utilizatorii, dup caz, au formitate a produselor folosite n construcii se face din fon-
urmtoarele obligaii i rspunderi: durile de producie ale unitilor productoare i/sau
a) s cear i s utilizeze la proiectarea i executarea furnizoare interesate.
lucrrilor de construcii specificate la art. 2 din prezentul Art. 23. Pn la nfiinarea, organizarea i acreditarea
regulament numai produsele pentru care exist certificare de organisme independente pentru efectuarea activitilor
de conformitate potrivit prevederilor acestui regulament; legate de aciunea de certificare de conformitate a calitii
b) s prevad, n contractele ncheiate cu productorii produselor folosite n construcii, pe baza prevederilor pre-
sau furnizorii de produse folosite n construcii sau cu ali zentului regulament, se nvestesc, tranzitoriu, cu atribuiile
ageni economici implicai, clauze referitoare la obligativita- aferente acestei activiti, potrivit profilului, urmtoarele uni-
tea efecturii certificrii de conformitate a calitii produse- ti:
lor, potrivit prevederilor prezentului regulament i cerinelor Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n
speciale impuse de reglementrile aplicabile sau de specifi- Construcii i Economia Construciior INCERC Bucureti
caiile tehnice contractuale pentru construciile n cauz. i filialele sale din Cluj-Napoca, Iai i Timioara;
Art. 18. Organismele de certificare independente Laboratorul Central Bucureti S.A.;
acreditate, implicate n aciunea de certificare de conformi- Institutul de Cercetare, Proiectare Materiale de
tate a calitii produselor folosite n construcii, au urmtoa- Construcii PROCEMA S.A.;
rele obligaii i rspunderi: Institutul Naional pentru Ciment CEPROCIM
a) s ndeplineasc condiiile minimale specificate la S.A.;
art. 13 i 14 i s-i desfoare activitatea conform prevede- Institutul Naional al Lemnului I.N.L. S.A.;
rilor prezentului regulament i normelor metodologice aferente; Institutul de Proiectare pentru Automatizri I.P.A.
b) s pstreze confidenialitatea asupra tehnologiilor i S.A.;
secretelor de fabricaie ale agenilor economici supui aciu- Institutul de Cercetare i Proiectare Electronic
nii de certificare; I.C.P.E. S.A.;
c) s publice: Institutul de Cercetri n Transporturi
i(i) lista productorilor i furnizorilor i a produselor INCERTRANS S.A.;
folosite n construcii, pentru care au eliberat sau Registrul Feroviar Romn REFER R.A.
crora le-au suspendat sau anulat certificarea de Pentru exercitarea atribuiilor aferente certificrii de con-
conformitate, semestrial; formitate a calitii produselor folosite n construcii, unitile
(ii) documentele de referin privind produsele, ale menionate la alin. 1 sunt supuse anual unei aciuni de
cror prevederi nu asigur satisfacerea cerinelor evaluare pentru meninerea nvestirii, sub aspectul capabili-
privind calitatea n construcii. tii tehnice i financiare, al competenei profesionale i al
CAPITOLUL V imparialitii de a efectua certificare de conformitate a cali-
tii produselor folosite n construcii. Evaluarea se face pe
Dispoziii finale baza criteriilor specificate n standardul SR EN 45011 i n
Art. 19. Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii conformitate cu regulile de procedur prevzute n normele
Teritoriului va asigura, prin Consiliul pentru calitate n con- metodologice menionate, de ctre un organism desemnat
strucii: de Consiliul pentru calitate n construcii.
elaborarea de norme metodologice privind certificarea Art. 24. ncercrile necesare n cadrul aciunii de cer-
de conformitate a calitii produselor folosite n construcii, tificare de conformitate a calitii produselor folosite n con-
n acord cu evoluia pe plan european; strucii pot fi efectuate, pn la organizarea unei reele de
rezolvarea unor litigii cu caracter tehnic sau de prin- laboratoare acreditate, i de ctre laboratoare independente,
cipiu, n ceea ce privete activitatea certificrii de conformi- autorizate conform Regulamentului pentru acreditarea i
tate a calitii produselor folosite n construcii; autorizarea laboratoarelor de ncercri n construcii, care
evaluarea periodic a acestei componente a sistemu- au n profil ncercri cerute pentru certificare i competena
lui calitii n construcii; legal necesar.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR

Regia Autonom ,,Monitorul Oficial, str. Izvor nr. 24, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaii cu publicul i agenii economici, Bucureti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonom ,,Monitorul Oficial, tel. 668.55.58 i 335.01.11/4028.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 352/10.XII.1997 conine 16 pagini. Preul 960 lei ISSN 14534495