Sunteți pe pagina 1din 34
Ole ISTRATURA GENERALA |x 552._.non 22.03.02. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA iNCHEIAT LA NIVEL DE INSPECTORAT SCOLAR JUDETEAN CALARASI M.C.BD.S. ‘pt | lesire in temeiul drepturilor garantate de Constitutia Roméniei, in conformitate cu prevederile art, 128 si art. 137 ~ 139 din Legea dialogului social nr, 62/201 1, cu completirile si modificarile ulterioare si al pet 25 din Anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/201 1, In temeiul art. 107 (1),(2),(3),(4) din C.C.M.U.N.S.A.LP. si al art, 138(1) din Legea Dialogului Social intre Inspectoratul Scolar Judetean Calarasi si Sindicatul Liber din Invatamant Calarasi, a intervenit prezentul Contract Colectiv de Muncé. CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Art. 1. Parjile contractante recunose si accept pe deplin ci sunt egale si libere in negocierea C.C.M. si se obliga sa respecte prevederile acestuia. Art. 2 (1) Termenul de angajator folosit in textul contractului desemneaza: * Inspectotarul $colar Judetean Calarasi, reprezentat prin inspectorul scolar general; ¢ Unitatile de invayimant preuniversitar, reprezentate prin directori; + Unititile de invayamant conexe subordonate Inspectotaratului Scolar Judetean Calirasi, reprezentate prin directori; (2) Termenul unitate, in conformitate cu prevederile art. 1 lit. k) din Legea nr. 62/2011, republicatd, desemneazi: ¢ Unitajile de invayamént preuniversitar; + Inspectoratul scolar judefea si unitaile conexe subordonate acestuia. (3) Termenul salariat desemneaza persoana fizicd ce Presteazi munca pentru si sub autoritatea unuia dintre angajatorii prevazuti la alin, (1), in schimbul unei remunerafii, denumite salariu, in baza unui contract individual de mune, incheiat pe perioada nedeterminat®/determinatd; - didactic de predare; - didactic auxiliar; - nedidactic (personal auxiliar specific invatamantul Art. 3 (1) C.C.M. la nivel de judet are ca scop stabilirea, in condifiile legii, a drepturilor si obligatiilor reciproce ale angajatorului si salariayilor, membri de sindicat, precum gi condifiile specifice de ‘mune si urmareste promovarea si garantarea unor relafii de munca echitabile, de natura si asigure protectia sociala a sal (2) in ceea ce priveste condijiile specifice de munca, determinate conform legii, drepturile si obligatiile pargilor se stabilesc in conformitate cu prevederile prezentului contract colectiv de munca. Angajatorul are toate drepturile 51 obligatiile care decurg din legislatia in vigoare si din prezentul contract colectiv de munc&, (3) Partile contractante pentru membrii Sindicatului iranteaz aplicarea clauzelor prezentului C.C.M. la nivel de judet iber din Invapamant Calarasi, semnatar al acestuia. Art. 4. ~ (1) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, s& nu initieze si si nu sustin& promovarea ung diminuarea drepturilor ce decurg din legisl contractului, precum si din prezentul C.C; semnatare ale prezentului contract, imantului, in vigoare la data inregistratii et, ira a sindicale ) fh N > Ua # specified Ila, nivel de. jue 2) Eventualele completiri ale prezentului C.C.M. la nivel de jude} vor face obiectul unor noi negocieri Art. 5 (1) Prezentul contract colectiv de munca produce efecte pentru tofi salariatii din unitatile de imant preuniversitar din judetul i, Inspectoratul Scolar Judetean Calarasi si unitatile sale conexe, conform art.133 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 62/2011, republicatd, (2) Negocierea contractului colectiv de munca la nivelul inspectoratelor seolare si al celorlalte unitaji si institujii prevazute in Anexa nr. 3 se face de c&tre sindicatele imputemicite de federatiile semnatare ale prezentului contract sau, conform legii, de cdtre reprezentantii salariatilor, acolo unde nu existd sindicate. Art. 6 (1) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv nu pot sa reprezinte cauza reduceri altor drepturi colective sau individuale care sunt recunoscute de legislatia in vigoare. 2) in situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul C.C.M. la nivel de judet, intervin reglementari legale mai favorabile salariatilor, acestea vor face parte, de drept, din contract. 3) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Dac nu se realizeaz& consensul, clauza se interpreteazd potrivit regulilor dreptului comun. Daca si dupa aceasta exista divergente, interpretarea clauzelor se va face in sensul favorabil salariatilor. Art. 7 (1) Drepturile si obligatiile personalului din invayamant sunt reglementate prin Legea educafiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completirile ulterioare, precum gi prin orice alte acte normative si/sau administrative cu caracter normativ aplicabile in materie, (2) Orice propunere de modificare a legislatiei in vigoare privind drepturile si obligajiile personalului din invayamant, inifiata de reprezentantii angajatorilor, nu poate fi facut fara consultarea dicatului Liber din invatamant Calarasi semnatar a prezentului contract colectiv de munca in cadrul comisiei de dialog social sau, dupa caz, in cadrul comisiei paritare de la nivelul Inspectoratul Scolar Judetean Calarasi Art. 8 (1) Partile convin s& s&rbatoreasca pe 5 Junie — Ziua invayétorului si pe 5 Octombrie - Ziua Mondial a Educatiei, organizind impreun’, in timpul programului de lucru, manifestari specifice, cu caracter educativ, altele decat cele de predare / invatare, dedicate acestor evenimente. (2) in perioada desfagurarii acestor manifestari specifice nu se vor presta activitajile prevazute in fisa postului a fiecarui salariat din invayimant. 3) in cadrul comisiei paritare de la nivelul judetului Calarasi, cu cel putin 30 de zile inainte de fiecare eveniment prevazut la alin. (1), se va stabilii modul de desfésurare a manifestarilor ocazionate de acestea CAPITOLUL It iNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA $I INCETAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA ‘Art. 9 (1) Prezentul contract colectiv de munca se incheie pe o durat& de 24 de luni si intrd in vigoare la data inregistrarii acestuia la Ministerul Muncii, cu posibilitatea de prelungire. (2) Daca niciuna dintre pari nu are initiativa renegocierii lui anterior expirarii, contractul se prelungeste de drept, in conditiile legii ‘Art. 10 (1) Clauzele prezentului contract colectiy-d&muncs.pot fi modificate pe parcursul executirii lui, ori de cate ori convin toate parjile semnataré; in conformitate cu prevederile art. 149 di Legea dialogutui social nr. 62/2011, republicata. (2) Fiecare parte semnatara poate cere mo numai cu acordul scris al partenerului social, (3) Cererea de modificare a C.C.M. la nivel de jude} se aduce la cunostinja partenerilor, in scris, cu cel putin 30 de zile inainte de data propusd pentru inceperea negocierii. in termen de 5 zile de la primirea cererii Sindicatului Liber din invatamént Calarasi si Inspectoratului Scolar Judetean Calarasi isi exprima acordul privind modificarea clauzelor contractului. (@) In perioada de depunere a cererii de modificare si pe perioada negocierilor in vederea modificarii contractului, Inspectoratul Scolar Judetean Clarasi se obliga si nu initieze si sa nu emit acte normative si/sau administrative cu caracter normativ care si incalce prevederile prezentului contract colectiv de muncé, precum si sa nu efectueze concedieri colective sau individuale din motive neimputabile salariatilor. Sindicatul Liber din Invatamant Caléragi semnatar al prezentului contract colectiv de munca se obliga si nu declanseze conflicte colective de muncé, conform Legii nt. 62/2011, republicate. (5) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se consemneazi intr-un act aditional, semnat de toate pirtile care au incheiat prezentul contract. Actul aditional se transmite in scris la Ministerul Muncii si tuturor partilor semnatare, producénd efecte de la data inregistrdrii la Ministerul Muncii jcarea prezentului contract printr-un act additional, Art. 11. Aplicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendati prin acordul de voinfa al artilor sau in caz de fora major’. Art. 12. Prezentul contract colectiv de munca inceteazd: ~ la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, dacd partile nu convin la prelungirea aplicarii acestuia sau nu opereazi prelungirea de drept; = prin acordul partilor. Art, 13 (1) Pentru rezolvarea problemelor care apar in aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca, parfile convin s& se constituie comisii paritare la nivelul tuturor unitatilor scolare din judetul Calaragi care sunt imputemicite s& interpreteze prevederile contractelor colective de munca, in functie de conditiile concrete, la solicitarea orictreia dintre parti. 2) Hotarérile comisiei paritare de la nivelul judetului Calarasi, sunt obligatorii pentru parti si vor fi aduse la cunostinta salariatilor prin afigare la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Calarasi si/sau a Uunitatilor scolare sau conexe, dupa caz. Nerespectarea hotarérilor comisici paritare atrage rispunderea disciplinara sau penala, a persoanei/persoanelor vinovate. (3) Atributiile, componenta, organizarea si functionarea comisiei paritare de la nivelul judetului Calirasi sunt stabilite prin Regulamentul-cadru, anexa la prezentul contract colectiv de munca. (4) In cazurile in care comisia paritari nu va solutiona problemele care apar in aplicarea prezentului contract in termen de 15 zile de la data intrunirii partile contractante au dreptul de a se adresa instanfelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile legale. (S) Dreptul Sindicatului Liber din Invatamént Caldrasi de a se adresa direct instantelor de judecata este garantat, prevederile alin. (4) neconstituind o procedur& prealabil’. Art. 14 (1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru parti (2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract colectiv de munc& atrage raspunderea parjilor care se fac vinovate de aceasta. CAPITOLUL IIL TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA Art. 15 (1) Durata normala a timpului de munca este, in medie, de 8 ore/zi, 40 ore/saptimana, realizate prin saptdmana de lucru de 5 zile. (2) Pentru personalul didactic, norma didactica de predare-Invatare-evaluare si de instruire practic& si de evaluare curenti este cea prevazuti de art. 262 din Legea educatici nationale nr. 1/2011, cu modificatile si completarile ulterioare. (3) Orele de educatie fizica predate de invatatori, institutori si profesori pentru invatimant primar, care nu sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, sunt remunerate in sistem de plata cu ora, ca personal necalificat. (4) Cadrele didactice care desfigoara activitate de mentorat beneficiazd de reducerea normei didactice de predare-invatare-evaluare si de instruire practicd si de evaluare curenté cu doua ore pe sAptimand, () Timpul siptiménal de activitate al personalului didactic auxiliar si personalul nedidactic (auxiliar specific invatamantului) este identic cu cel stabilit pentru personalul cu functii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestora sunt prevazute in figa individual a postului. Art. 16 (1) Normativele pentru personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic (auxiliar specific invitaméntului) din invajamantul preuniversitar se stabilesc, in termen de 100 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului contract, de catre Inspectoratul Scolar Judeean Calarasi, dupa consultarea obligatorie a Sindicatului Liber din Invatamant Calarasi, Aceste normative nu se vor situa sub nivelul celor existente la data de | ianuarie 2009. (2) Normativele de personal nu pot fi modificate ca urmare a reorganizarii activivajii, decét cu jindicatului Liber din invatamant Calarasi, semnatar al prezentului contract colectiv de munca. (3) Pe baza acestor normative, calculul numarului de posturi se stabileste, pe unitaji, de catre Inspectoratul Scolar Judetean Calirasi, ca medie in functie si de numarul total de posturi repartizat judetului Calarasi, iar posturile se distribuie in functie de volumul si de complexitatea activitajii acestora, ‘dupa consultarea Sindicatului Liber din invayimant Calirasi semnatar al prezentului contract colectiv de acordul Art. 17. Parjile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca stabilese in detaliu normativele pentru personalul din unitajile de invajamant special, in termen de 100 de zile de la inregistrarea acestuia la Ministerul Muncii. Art. 18 (1) in functie de conditii, in unitaile si institugiile prevazute in Anexa nr. 3, comi: paritare de la nivelul acestora convin asupra unui program flexibil de Iucru, precum si asupra modalitatilor concrete de aplicare a acestuia. (2) Inspectoratul Scolar Judetean Calaragi are urmatorul program de lucru: -8 ore zilnic, in functie de orarul stabilit de Ministerul Educatiei Nationale. (8) Orele de incepere si de terminare a programului de lucru se stabilesc prin regulamentul intern al fiecdrei unitagi/instituyii de invayimant (@) Stabilizea programului flexibil de lucru nu afecteaza drepturile prevazute in contractul colectiv de muncé aplicabil. G) In situafii temeinie motivate, dovedite cu document justificative, salariatii au dreptul de a beneficia de derogiri de la programul de lucru stabilit. (© Liderii organizajiilor sindicale din judetul Calarasi prevazute in Anexa nr. 3, sunt scutiti, la solicitarea acestora, de unele servicii, precum: tutoriat, serviciul pe scoala, serviciul la cantina, recensmantul populajiei scolare gi alte activitai extrascolare. (7 Angajatorul are obligatia de a aduce la cunostinja salariafilor programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afisare la loc vizibil la sediul sau. Art. 19. La cerere, salariatii angajati cu jumatate de normi/pest_vor fi incadrafi cu norma/post intreagi/‘intreg, dac& apar norme sau fractiuni de norme vacan($-de aceeagispecialitate sau specialitati inrudite, respectiv posturi ori fractiuni de posturi de acelasi fe $i daca infrunese gonditiile pentru ocuparea acestora, Art. 20 (1) Salariajii pot fi solicitati sd presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maxima legal’ a timpului de munca prestat in baza unui contract individual de munca nu poate depasi 48 de ore/saptimana, inclusiv orele suplimentare. @) Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, care includ si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munci, calculat& pe o perioada de referinta de patru luni calendaristice, sa nu depageascd 48 de ore pe siptimana. ) Pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor calamitaji naturale ori a altor cazuri de forta majora, salariajii au obligasia de a presta munca suplimentar’, la solicitarea angajatorului (4) Orele suplimentare prestate in conditiile alin. (1) de catre personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic (auxiliar specific invataméntului) se compenseaci prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acestora. in cazul in care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator nu este posibild in urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati cu un spor aplicat la salariul de baz, conform art. 36 alin. (1) lit 4) din prezentul contract, in conditiile legii () Numérul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depisi 360 de ore anual. in cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatului afiliat uneia dintre federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract, al cSrui membru este salariatul. Art. 21 (1) Personalului didactic de predare ce desfasoara alte activitati decat cele care fac parte din norma de predare-invajare-evaluare si de instruire practici si de evaluare curenta i se aplica, in conditiile legii, in mod corespunz&tor, prevederile art. 20 din prezentul contract, (2) Personalul de conducere, de indrumare si control beneficiaza, in conditiile legii, de prevederile art. 20 din prezentul contract. Art. 22 (1) Salariatii care efectueaz’ cel puin 3 ore de munca de noapte beneficiazs, in conditiile legii, de un spor la salariu de 25% din salariul de baza. (2) Se considera munca desfésurati in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22.00-06.00. (3) Salariatii care urmeaza s& desfigoare cel pujin 3 ore de munc& de goapte sunt supusi unui examen medical gratuit inainte de inceperea activititi si, dupa aceea, periodic, conform legislatiei in vigoare si Regulamentului elaborat de Ministerul Educatiei Nationale cu consultarea federatilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncd. Ministerul Educajici Nationale se obligi si elaboreze acest regulament in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului contract colectiv de munca. (4) Potrivit reglementarilor legale in materie, angajatorii asigura fondurile necesare efectudrii examinarilor medicale prevazute la alin. (3). (S) Salariaii care desfasoaré munca de noapte si au probleme de sdndtate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuji lao munc& de zi pentru care sunt apji. Art. 23 (1) Personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic (auxiliar specifi au dreptul la o pauzi de mas de 20 minute, care se include in programul de lucru, (2) Programul de efectuare a pauzei de masa se stabileste prin regulamentul intern. \vayimantului) Art, 24, Salariatii care renunfa la concediul legal pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, beneficiaza de reducerea duratei normale de lueru cu 2 orelzi potrivit legii, fird ca aceasta s4 le afecteze salariile de baz si vechimea in ipwatjma Art. 25. (1) Salariafii care au in ingrijire copii bolnavi in varsta de pana la 7 ani au dreptul la reducerea programului de lucru cu pani la 1/2 norma, Para si li se afecteze calitatea de salariat si vechimea integrala in invayaménumune’. (2) Salariajii care au in intrejinere un copil cu dizabilitate (grav sau accentuata) si care se ocupa efectiv de ingrijirea acestuia, beneficiaz’ de program de lucru redus la 4 ore pand la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani, [a solicitarea salariatului, precum si de celelelalte drepturi previzute de art. 32 din Ordonanja de urgen{ nr. 11/2010 privind concediul i indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Salariafii incadrafi cu contract individual de munca cu timp partial beneficiazd de vechimea in munc/invazimant corespunzatoare unei norme intregi Art. 26 (J) Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maxim 16 ore pe lund, fara a le fi afectate drepturile salariale. (2) in baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini durata normal de munca din motive de sindtate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu menfinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului. (3) Salariatele care beneficiaza de dispozi controalele medicale pentru care s-au invoit. le alin, (1) sunt obligate s& fac& dovada ca au efectuat Art, 27 (1) Salariatele, incepand cu luna a V-a de sarcin, precum gi cele care alapteazi nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi delegate, nu vor fi detasate si, dupa caz, nu vor fi concediate pentru motive care nu fin de persoana salariatei, respectiv nu vor face obiectul restrangerii de activitate — cu exceptia situatiei in care postul/catedra este unic(4) la nivelul unitajii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3 — decdt cu acordul lor. @Q) La solicitarea comitetului de sinatate si securitate a muncii, angajatorul are obligatia si evalueze riscurile pe care le presupune locul de munca al salariatei care anunt cd este insdrcinata, precum sial salariatei care alfipteaza si si le informeze cu privire la acestea (3) Salariatele mentionate la alin, (1) beneficiaza si de masurile de protectie prevazute de O.U.G. rr, 96/2003 privind protectia maternitajii la locurile de mune, aprobat& prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile si completirile ulterioare. ‘Art. 28 (1) Salaria{ii au dreptul, intre 2 zile de munc&, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. 2) in fiecare siptiman’, salariajii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regula, smbata si duminica. 3) in cazul in care a duminic&, in cadrul comisiei paritare de la nivelul unitajii/institujiei prevazute in stabili conditiile in care zilele de repaus vor fi acordate in alte zile ale saptiméni salariafii vor beneficia de un spor la salariu de baza. (4) Sunt zile nelucritoare: - Zilele de repaus saptiménal; ~ | si 2 ianuarie; ~ 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romine; - prima, a doua zi sia treia zi de Pasti: ~ 1 Mai; ~ 1 Tunie; - prima si a doua zi de Rusalii; - Adormirea Maicii pene tatea la locul de munc& nu poate fi intrerupti in zilele de sémbata si Anexa nr. 3, se vor In aceasta situatie, re INVATAMANT™ Calavayi - 1 Decembrie; ~ 25 si 26 decembrie; ~ doua zile lucrétoare, pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestor culte. (S) in cazul in care, din motive justificate, salariatii presteaza activitate in zile nelucratoare/zile de sirbatoare legal’, acestia beneficiazi de 2 zile libere pentru fiecare zi Iucraté in zilele de repaus séptimanal/sarbatoare legalA, acordate in urmatoarele 30 de zile. (© Prevederile legale privind prestarea muncii suplimentare si a muncii in zile de repaus stptimanal sau in zilele de sirbatoare legal de cétre personalul din sectorul bugetar se aplicd si personalului din invatimant, in masura in care nu existi prevederi speciale Art. 29 (1) Dreptul la concediul de odihna este garantat de lege. 2) Durata efectiva a concediului de odihni anual se stabileste in Contractul individual de munca, cu respectarea legii gi a contractelor colective de munca aplicabile. (3) Personalul didactic de predare beneficieazi de un concediu de odihni de 62 de zile lucratoare, potrivit Legii Educatiei. (4) Pentru personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic (auxiliar specific invatamantului) si personalul contractual din Inspectoratul $colar Judetean si Casa Corpului Didactic, concediul de odihna se acordai in funtie de vechimea in munca astfel ~ pana la S ani vechime —21 de zile lucratoare; = intre 5 gi 15 a 1e ~ 24 de zile lucratoare; - peste 15 ani vechime ~ 28 de zile lucratoare. (S) Perioada de efectuare a concediului de odihnd pentru fiecare salariat se stabileste de catre consiliul de administrafie al unitaii/institutici prevazute in Anexa nr. 3, impreuné cu reprezentantul organizajiei sindicale, afiliate la una dintre federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncé, al cdrei membru este salariatul, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza, primele doua luni ale anului scolar. La programarea concediilor de odihnd ale salariatilor, se va jine seama si de specificul activitatii celuilalt soy. (6) Indemnizatia de concediu de odihna nu poate fi mai micd decat salariul de baz, sumele compensatorii, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent — inclusiv cele care nu sunt incluse in salariul de baz (dupa caz: indemnizatia pentru mediu rural sau localitati izolate, sporul pentru condifi periculoase sau vatimatoare, sporul de predare simultand, sporul de vechime in mune, sporul pentru conditii grele de munca) — pentru perioada respectiva. Aceasta reprezinté media zilnic a drepturilor salariale mai sus mentionate, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaz concediul de odihna, multiplicata cu numarul zilelor de concediu si se acorda salariatului cu cel pujin 5 zile inainte de plecarea in concediul de odihna (7) Personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic (auxiliar specific invataméntului) si personalul contractual de la Inspectoratul Scolar Judetean si Casa Corpului Didactic, benef concediu de odihnd suplimentar de pana la 10 zile lucraitoare, potrivit legii, Durata exact a concediului suplimentar se stabileste in comisia paritara de la nivelul unitafii/institutiei prevéizute in Anexa nr. 3. (8)Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum $i zilele libere platite nu se includ in durata conceditlui de odihna anual. (9) La stabilirea duratei concediului de odihn& anual, perioadele de incapacitate temporaria de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de rise matemal i concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata. (10) In situaia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de rise maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihnd anual, acesta se intrerupe, urménd ca salariat tueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, copilului bolnay, iar cand nu este pos i cle neefeetuaty se Vi (11) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situajia in care incapacitatea temporard de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioad a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihnd anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical. (12) Salariajii care lucreaza in condifii grele, periculoase sau vatdmatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap, tinerii sub varsta de 18 ani beneficiazd de un concediu de odihna suplimentar de 6 zile lucratoare, in conditiile les (13) Personalul didactic care insofeste copiii in tabere sau la altfel de activititi care se organizeaza {n perioada vacanjelor scolare se afl in activitate, dar nu mai mult de 16 zile calendaristice Art. 30 (1)Salariafii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite . dupa cum urmeazi: sau in alte situa a) cAsdtoria salariatului ~ 5 zile lucratoare; }) nasterea unui copil — 5 zile lucrétoare + 10 zile lucritoare dacd a urmat un curs de puericulturd (concediu paternal); c) casiitoria unui copil — 3 zile lucratoare; ) decesul sofului/sotici, copilului, parintilor, bunicilor, socrilor salariatului, fratilor, surorilor, salariatului sau al altor persoane aflate in intretinere — 5 zile lucratoare; ¢) schimbarea locului de munca cu schimbarea domiciliului/resedintei — 5 zile lucratoare; schimbarea domiciliului ~ 3 zile lucratoare.; 2) ingrijirea sinitifii copilului — 1 zi lucratoare (pentru familiile cu I copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucrtoare (pentru familiile cu 3 sau mai multi copii). (2) Pentru ziua de nastere a salariatului se va acorda o zi liberd platita, care se adauga la concediul de odihna in situajia in care nu poate fi acordata in timpul anului scolar. (3) in situajiile in care evenimentele familiale deosebite prevazute la alin. (1) intervin in perioada ‘efectuarii concediului de odihnd, acesta se suspenda si va continua dupa efectuarea zilelor libere platite (4) Personalul din invajimant are dreptul, pentru rezolvarea unor situatii personale, la 5 zile libere platite/an scolar, pe baza de invoire colegiala, avand obligatia de a-si asigura suplinirea cu personal calificat, Cererea de invoire colegiala se depune la registratura unitatiiinstitujiei, cu indicarea numelui gi prenumelui persoanei care asigura suplinirea pe perioada invoirii. () Ziua Libera prevazuté la alin. (1) lit. h) se acorda la cererea unuia dintre parinji/reprezentanti legali ai copilului, justificata ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care si rezulte controlul medical efectuat; cererea se depune cu cel pujin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic si este insotita de o declarajie pe propria raspundere c& in anul respectiv celiilalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare liberd 5i nici nu o va solicita (© Personalul care asigura suplinirea salariajilor prevazuti la alin. (1) va fi remunerat corespunzator, in conditiile legii. (7) Cadrele didactice care redacteaz teza de doctorat sau lucrari in interesul invafamantului pe baz de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu platit, © singura data, cu aprobarea consiliului de administrajie al unitigii de invayamant, Prd a putea desfasura in acest interval activitati didactice retribuite in regim de plata cu ora. Art. 31 (1) Pentru rezolvarea unor situafii personale, salariajii au dreptul la concedii fra plat, a c&ror durata insumaté nu poate depasi 30 de zile lucr3toare pe an calendaristic; aceste concedii nu afecteaz4 vechimea in invayamént. @) Salariayi care urmeaza, completeazi, isi finalizeaza studiile, precum si cei care se prezint’ la concursul pentru ocuparea unui post sau unei functii in invayamanau dréptul la concedii fara plata pentru pregatirea examenelor sau a concursului, a c&ror durat’ insuphat& mu poate depasi 90 de zile lucratoare pe an calendaristie; aceste concedii nu afecteaz& vechimea in iifvatamant/in mune&. (3) Salariatii beneficiaza si de alte concedii fara plata, pe durate determinate, stabilite prin acordul partilor. (4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu far8 plata pe timp de un an scolar, o dati la 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie al unitagii de invaimént / inspectoratului scolar (in cazul Personalului didactic de conducere, de indrumare si de control), cu rezervarea postului didactic/catedrei pe Perioada respectiva. (S) Concediul previzut la alin. (4) poate fi acordat si anterior implinirii a 10 ani de vechime. Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime in invagimant, care nu si-a valorificat acest drept, poate beneficia de concediul firs plata si cumulat, in doi ani scolari, in baza unei declaratii pe proprie nispundere cd nu i s-a acordat acest concediu de la data angajarii pana la momentul cererii. Art. 32. (1) Pe langa concediul paternal prevazut la art. 30 alin. (1) lit. b) din prezentul contract, tatil are dreptul la un concediu de cel putin o lund din perioada totala a concediului pentru cresterea Copilului, in conformitate cu dispozitiile art. 11 lit. a) din Ordonanja de urgenfa a Guvernului ne. 11 1/2010 privind concediul si indemnizajia lunara pentru cresterea copiilor, cu. modificarile si completirile ulterioare. De acest drept beneficiaza si mama, in situafia in care tatil este beneficiarul concediului pentru cresterea copilului. @) in cazul decesului parintelui aflat in concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului, celalt parinte, la cererea sa, beneficiaza de concediul rimas neutilizat la data decesului CAPITOLUL IV SALARIZAREA $I ALTE DREPTURI SALARIALE, Art. 33 (I) in scopul salarizarii si acordarii celorlalte drepturi banesti prevazute de legisla vigoare si de prezentul contract colectiv de munca, parjile contractante vor stabil fondurile i spri MEN in indemtificarea surselor de finantare, inainte de adoptarea legii bugetului de stat, precum si vederea modificarii ulterioare a acest (2) Salarizarea personalului din invitimant se realizeazi in conformitate cu dispozi legale in vigoare. (3) Inspectoratul Scolar Judetean Calarasi va sprijini Ministerul Educatiei Nationale sd intreprinda demersurile necesare pentru salarizarea la timp a intregului personal din toate unitatile si institutile aflate in subordinea/coordonarea sa. (4) Inspectoratul Scolar Judefean Calérasi se obligi ca impreuné cu Sindicatului Liber din invatamant Calarasi, semnatar al prezentului contract colectiv de muncd, si puna in aplicare Regulamentul privind locurile de munca, categoriile de personal, sporurile pentru conditii de munca si marimea concret& si condifiile de acordare a acestora, dupa publicare. (5) Inspectoratul Scolar Judeyean Calarasi va verifica, potrivit competentelor, modul in care fiecare unitate/institutic aflata in subordine/coordonare a fundamentat cheltuielile de personal, cu ocazia eleborarii proiectului de buget. in cazul in care se constata erori in modul de fundamentare a acestor cheltuieli, se vor efectua rectificari in conditiile legii. (©) Inspectoratul Scolar Judetean Calirasi se obliga, pottivit competentelor s& verifice modul in care fiecare unitate/ institujie prevaizuta la anexa 3, a fundamentat si incadrat sumele prevazute in hotirarile judecdtoresti si si monitorizeze incasarea acestor sume pottivit legislatiei in vigoare. Art. 34 (1) Personalul din invayimént beneficiaza si de urmatoarele drepturi: ) decontarea cheltuielilor de transport la si de | de muned, pentru personalul didactic § didactic auxiliar care are domiciliul sau reyedinta in afar Wocalityi prevazute in Anexa nr. 3; oe ea e b) o indemnizatie de instalare, in conditiile legii ©) In caz de deces al unui cadru didactic, cei indreptatiji beneficiaz’ de un ajutor in cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurarilor sociale; accasti sumA se plateste de unitatea/institujia prevazuté in Anexa nr. 3, la care a fost angajat salariatul decedat, prin deducere din cota de C.A.S, datoratd casei teritoriale de pensii; d) in caz de deces al unui membru de familie, se acorda un ajutor de deces conform legii anuale a bugetului asigurarilor sociale de stat; e) tichete de cresa, in conditiile legis 2) in fila de buget a fiecdrei unitafi/institugii prevazute in Anexa nr. 3 se vor evidentia sumele necesare plifii drepturilor binesti care se cuvin personalului acesteia. Unitiile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 sunt obligate si calculeze si s& transmit ordonatorilor prineipali de credite si inspectoratelor scolare sumele necesare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotirari judecdtoresti definitive, pottivit legii 3) Angajatorii care, din vina lor, nu acorda salariatilor drepturile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi sanctionati disciplinar, conform legii Art. 35. Personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic (auxiliar specific invavamantului) va fi promovat la urmatoarea treapti profesionali/grad profesional, prin examen, conform legii Art. 36, Parfile contractante convin ca personalul din invatamant sa beneficieze, in conditiile le de urmitoarele premii: a) un premiu lunar din suma de 2% din fondul de salarii, in conditiile legii, pe baza criteriilor stabilite de cétre comisia paritara de la nivelul unitatii/institufiei prevazute in Anexa nr. 3, criter elaborate avindu-se in vedere rezultatele in activitate, considerate ca valoroase pentru unitate/institutie; criteriile vor fi aduse la cunostinga salariatilor prin afigare la sediul unitétii/instituyiei respective; fondul de premiere se utilizeaza lunar, sumele nefolosite putand fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an calendaristic gi in acelasi scop; b) 0 DIPLOMA DE FIDELITATE, pentru intreaga activitate desfésurat’ in invayamant, cu mentiuni personalizate, inménata salariajilor care se pensioneaz’ in prezenta colectivului din unitate/institutie; ©) premiile prevazute de art. 265 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile gi completarile ulterioare. Art. 37 (1) Drepturile banesti cuvenite salariatilor se plates curs, pentru luna precedent, inaintea oric&ror alte obligafii ale un nr. 3 la prezentul contract. Q) Salariul este confidential, unitatea/institujia avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii. (8) in vederea executarii obligajiilor prevazute Ia alin. (1) si (2), unitateafinstitujia va inména lunar, in mod individual, un document din care sé reiasi drepturile salariale cuvenite si modalitatea de calcul a acestora, indiferent de modul de plata. (4) Persoanele care se fac vinovate de intarzierea plat lueratoare, precum si cele care refuz4 s& calculeze sumele stabilite prin hotaréri judecdtoresti definitive, dar $i st facd cunoscute aceste sume, rispund disciplinar potrivit legislate’ in vigoare. (5) Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratele scolare, unitatile administratici publice locale si unitijle/institujiile prevazute in Anexa nt. 3, in condifiile legii, depun toate diligentele necesare pentru plata la timp a salariilor. De asemenea, urmaresc modul in care se deruleaz& executia bugetari pentru unitatile/institutiile subordonate, potrivit competentelor legale. Art. 38. Neacordarea, cu vinovatie, de cdtre conducatori nr. 3.a drepturilor reglementate de prezentul contract col lunar, pnd la data de 14 a luni in {qilor/institutiilor prevazute in Anexa irepturilor binesti cu mai mult de 3 zile stitutilor prevazute in Anexa i abatere disciplinara. - CAPITOLUL V = SANATATEA SI SECURITATEA iN MUNCA Art. 39 (1) Pagile se obligi ca, in termen de 100 de zile de la inregistrarea prezentului contract, si realizeze un program coneret de masuri pentru aplicarea riguroast a sistemului institufionalizat p legislajia in vigoare, in scopul ameliorarii permanente a conditiilor de munca (2) Parjile sunt de acord ci nici o masura de protecfie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscutd, insusita si aplicata in mod constient de catre salariati (3) In cadrul responsabilitatilor care le revin potrivit Legii nr. 319/2006 a securitaii si sanatatii in munei, cu modificarile si completarile ulterioare, unitaile/instituiile previizute in Anexa nr. 3 au obligatia si ia masurile necesare pentru: asigurarea securitiji si protectia sinatatii lucratorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucrdtorilor si asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitiii si sn (4) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 vor asigura, pe cheltuiala lor, cadrul organizatoric Pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionali a salariatilor cu privire la normele de sAnitate si sccuritate in munca. (8) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si la normele privind sindtatea si securitatea in munca, pe care este obligat si le cunoascé si s& le respecte in procesul mune (6) in cazul in care, in procesul muncii, intervin schimbari care impun aplicarea unor noi norme de Sinitate si securitate in muned, salariatii vor fi instruiti in conformitate cu noile norme. Art. 40 (I) Locurile de munea se clasified in locuri de mune cu conditii normale, deosebite si speciale, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu. modificarile si completirile ulterioare. @) Locurile de munca cu conditii deosebite sunt stabilite in conformitate cu prevederile Hotaratii Guvernului nr, 1014/2015. privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificatile § ) Locurile de munca cu condifii speciale sunt stabilite in conformitate cu prevederile Hota Guvernului nr. 1284/2011 pri ea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in con speciale prevazute a art, 30 al in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Art. 41 (1) Unitajile/institugiile prevazute in Anexa nr. 3 impreund cu organizatiile sindicale afiliate la federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract vor nominaliza locurile de munca, in vederea incadrarii acestora in locuri de munca cu conditii deosebite sau speciale, in conditile leg @) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 impreund cu organizatiile sindicale afiliate la federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract vor evalua, in conditiile legii, locurile de munca nominalizate la alin. (1). (3) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 au obligatia de a depune la casa teritoriala de Pensii avizul inspectoratului teritorial de muncé prin care se dovedeste incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite si lista cuprinzand categorile profesjgnale care lucreaza in aceste locuri de muncé Costul activitatit legate de obtinerea avizului inspeétieraivlot eritorial de munedse suport de catre angajator. ee lis SZ (4) Nominalizarea salariatilor care isi desfisoara activitatea in locuri de munca in conditii deosebite se face de catre unitatea/institutia prevazuta in Anexa nr. 3 impreund cu organizatiile sindicale afiliate la federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract, (5) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 sunt obligate si supuna controlului medical periodic persoanele care isi desfigoark activitatea in conditii deosebite, asigurand fondurile necesare pentru efectuarea acestuia © incadrarea persoanelor in locuri de munca in conditii speciale se realizeaz cu indep| tuturor criteriilor mengionate in Hotardrea Guvernului nr. 1284/2011, cu modificarile ulterioare rea Art. 42. Pentru prestarea activi grele, periculoase, nocive, penibile sau altele usemenea, salariafii beneficiaza, dupa caz, in conditiile legii, de: sporuri la salariul de bazé, durati redusa a timpului de lucru, alimentatie specifica, concedii suplimentare, reducerea varstei de pensionare, echipamente si materiale de protectie gratuite. Art. 43 (1) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 vor asigura, pe cheltuiala lor, echipamente de protectie, instruirea si testarea salariatilor cu privire la normele de sindtate si securitate a muncii. In acest scop, conducerile unitatilor/institufiilor prevazute in Anexa nr, 3 vor prevedea in proiectele de buget sumele necesare pentru achizitionarea echipamentelor de protectie si vor solicita ordonatorilor prineipali de credite alocarea la timp a fondurilor necesare. 2) La cererea organizajiilor sindicale afiliate la federatiile semnatare ale prezentului contract, e/institujiile prevazute in Anexa nr. 3 vor face dovada solicitérii sumelor necesare pentru jionarea echipamentelor de protectie, in cadrul comisiei paritare. 3) in toate cazurile in care, in afara echipamentului prevazut de lege, angajatorul cere o anumi vestimentatie speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportd de catre angajator. (4) Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la sindtatea si securitatea in munca atrage raspunderea disciplinara, administrativa, patrimoniald, civil sau penal, dupa caz, potrivit legii. Nerespectarea obligatiilor ce revin angajatorilor privind protectia muncii constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, in conditiile legi a ‘Art. 44 (1) La nivelul fiecdrei unitaji/instituyii prevazute in Anexa nr. 3 se constituie comitetul de securitate si sfindtate in munca, cu scopul de a asigura implicarea salariatilor in elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul sAnatafii gi securitafii in munca. Modalitatea de constituire a acestuia si timpul de muncé afectat activitatii in comitetele de securitate si sdindtate in munca — considerat timp efectiv Iucrat — vor fi prevazute in contractele colective de munca incheiate la nivelul unitajior/institujiilor previzzute in ‘Anexa nr. 3 la prezentul contract. (2) Prin contractele colective de munca incheiate la nivelul unitatilor/institujiilor prevazute in Anexa nr. 3 se vor prevedea masuri concrete in aplicarea dispozifiilor Legii nr. 319/2006. Timpul aferent acestor activitSti, inclusiv orele de instructaj, este salarizat corespunzitor. ) Instruirea angajayilor in domeniul securitaqii gi sinatayii muncii se realizeazi de angajator periodic, prin modalitayi specifice, stabilite de comun acord de cdtre acesta cu comitetul de securitate si sdndtate in munca si reprezentanjii organizatiilor sindicale sau ai salariafilor, acolo unde nu existi sindicate. (@ Instruirea este obligatorie pentru noii angajati, pentru cei care isi schimb& locul sau felul muneii, pentru cei care igi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, precum si in situafia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu. (5) Organizarea activitiii de asigurare a securitai regulamentul inter si se aduce la cunostinga salariajilor prin | angajator, precum si prin afigare la sediul unitSii/institujiei, “5 (6) Unitetea/institutia are obligatia si asigure cy pont ise de accidente de munc si boli profesionale. G Aa\ si sSn&tajii in munc& este cuprinsa in wunicare si instruire direct’ de catre Art. 45 (1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfiisurare a activitatii la locurile de munca, parjile semnatare ale prezentului contract convin asupra urmatoarelor standarde minime: ~ amenajarea ergonomic’ a locului de munca; ~ asigurarea conditiilor de mediu ~ iluminat, microclimat in limitele indicilor de confort termic previzuti de lege, aerisire, umiditate, 2gomot, igienizare periodica, reparatii — in spatiile in care se desfsoara procesul instructiv-educativ, birouri ete.; ~ dotarea treptati a spafiilor de invafamant cu mijloace modeme de predare: calculator, videoproiector, aparaturé audio-video, table i mijloace de scris nepoluante/ecologice ete.; - asigurarea materialelor necesare personalului didactic, in vederea desfasurdrii in bune condifii a procesului instructiv-educativ; ~ amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munea: sili de studiu, cancelarii, cantine, vestiare, ‘grupuri sanitare, sili de repaus ete. - diminuarea treptat, pana la eliminare, a emisiilor poluante. @) Masurile concrete in sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de c&tre unitatile/institutiile previzute in Anexa nr. 3 si organizatiile sindicale afiliate la federagiile semnatare ale prezentului contract, impreund cu autoritatile administrajiei publice locale. Art. 46. La inceputul fiecdrui an scolar, inspectoratele scolare prezinta, in conditiile legii, in cadrul comisiei paritare, raportul privind starea invagimantului preuniversitar. Art. 47 (1) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 vor organiza la incadrarea in munca gi ori de cAte ori este nevoie, examinarea medicala a salar iatilor, in scopul de a constata dacd acestia sunt apti Pentru prestarea activitajii. Examinarea medicald este gratuit pentru salariati, unitafile/instituiile asigurand prin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical, @) Pentru salariatii din unititile si institujile finanjate prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, angajatorul va asigura fondurile necesare pentru efectuarea examinarilor medicale obligatorii. G) Examinarea medicala are ca scop si prevenirea imbolnivirilor profesionale, concluziile ‘examinarii conducdnd la adoptarea masurilor necesare pentru imbunatajirea conditiilor de munca. (4) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 sunt obligate s& asigure fondurile si conditiile efectuirii tuturor servieiilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea siinitiii salariatilor, acestia nefiind implicati in niciun fel in costurile aferente acestor servicii. (S) Personalul din invayamént beneficiazd in mod gratuit de asistenja medicala in cabinetele medicale i psihologice gcolare, precum si in polic! fi spitalicesti_ stabilite prin protocol incheiat, cu consultarea federatiilor sindicale sermnatare, intre Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul ‘Sanatafii, in termen de 100 de zile de la inregistrarea prezentului contract. Analizele medicale se vor realiza gratuit, in baza trimiterii medicului de familie, in policlinicile si unitajile spitalicesti menfionate in Protocol, Personalul din invayimant beneficiazi de completarea gratuita a dosarelor de sdnatate de citre ‘medicul de medicina muncii, sumele necesare find asigurate, in conditile legii, de cAtre angajator. (©) Personalul din invayimant beneficiazd gratuit de vaccinare impotriva bolilor infecto- contagioase, in caz de epidemii. Contravaloarea vaccinurilor va fi suportati, in conditiile legi, din bugetul angajatorului. Art. 48. in vederea asigurarii sumelor necesare efectuarii examinérilor medicale periodice, inclusiv a examindrii medicale a salariayilor care desfisoara cel putin 3 ore de munci de noapte, in proiectul de buget al fiecdrei unitaji/instituii prevazute in Anexa nr. 3, la finanfarea complementara, se Vor prevedea sumele pentru aceste examinati, in conformitate si cu dispozitile art. 105 alin. (2) lit. g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Art, 49. Unititile/institugile prevazute in Anexa nr, 3 au obligatia s& asigure accesul salariagilor la serviciul shedical de mediciné a muni cabinete spetializate de medicina muneii, in condifiile le jor acestora—~— TSA iy I Art. 50. Ministerul Educafiei Nationale se obliga ca, impreund cu Ministerul Sanatatii, si stabileasca incompatibilitagile de ordin medical cu funcjia didacticd si si elaboreze nomenclatorul bolilor profesionale pentru personalul din invagamant, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului contract. ‘Art. St (1) Unitigile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 vor incadra sau menfine in functie / pe post persoanele cu handicap fizic sau neuromotor, in cazul in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu. (Q) Unitapile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 asigura, cu prioritate, trecerea salariatilor care au recomandare medicald in alte locuri de munca, pe posturi vacante si, dupa caz, reconversia profesionala a acestora, in conditiile legi. (3) Indemnizajia pentru incapacitate temporara de muncd generati de boli profesionale sau accidente de munc& se suporti potrivit Ordonantei de urgenté a Guvernului nr. 158/205 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sdnatate, aprobate prin Legea nr. 39/2006, cu modificacile si completirile ulterioare. ‘Art. 52 (1) Personalului din invatimént care isi desfésoard activitatea in alt localitate decat 4 i se deconteaza cheltuielile de navetd la si de la locul de munca, de catre publice locale, la solicitarea consiliului de administratie al unitatii/institutiei autoritatile administratis prevazute in Anexa nr. 3. (2) in cazul in care nu exist mijloace de transport in comun pentru localititile prevazute la alin. (1), transportul salariajilor se poate asigura cu microbuzele care realizeaza transportul elevilor, pe rutele de transport ale elevilor. Q) Cadrele didactice de sprijin $i itinerante care isi desfasoara activitatea la una sau mai multe unititi de invafimant sau la domiciliul/resedinta elevilor, indiferent de regimul de mediu, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport, in masura in care isi desfigoard activitatea in alté localitate decat cea de domiciliu/resedinga Art. 53 (1) Personalul din invaimént beneficiazd de o compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de 50% din valoarea cazarii, a mesci si a tratamentului, in bazele de odihnd si tratament, precum si ‘in alte spatii contractate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. In acest sens, Ministerul Educafiei Nationale va sprijini demersurile federasiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, in vederea obinerii unui numar cét mai mare de bilete de odihna si tratament pentru salaria{ii din invafamant, in perioada vacantelor scolare. (2) Personalul din invafimant care insofeste pregcolari sau elevi in tabere si/sau excursii beneficiazd de gratuitate privind transportul, cazarea si masa. De aceleasi drepturi beneficiaza $i copiii acestora in varsta de pana la 14 ani. (3) Copiii intregului personal din invajamantul preuniversitar sau pensionat sunt scutiji de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior, de plata taxelor percepute pentru cliberarea unor acte si documente scolare, precum si de plata sumelor ce sunt solicitate in vederea constituirii unor fonduri ale clasei/scolii. Beneficiaz’ de acest drept si copiti orfani de unul sau ambi paringi ce au activat in sistemul de invaamént. (4) Copii personalului din invayamantul preuniversitar sau pensionat (parinte, intretinétor legal) au prioritate si beneficiazd de gratuitate in intemate si cimine studenjesti. In acest scop, unitajile de invajimant preuniversitar asigura cazarea in internate si fac demersurile necesare caitre consil localeijudefene pentru alocarea sumelor, iar Ministerul Educajiei Nationale aloca pentru studenti sumele necesare, institutiile de invajamant superior asigurdnd cazarea gratuita in cdmine studentesti (5) in vederea aloctrii sumelor prevazute la alin. (4), unitatile de invayamént/institutiile de invayimant superior au obligatia ca, in cel mult 30 de zile de la inceperea anului scolar/universitar, si transmita, dupa caz, consiliilor locale/judetene /Ministerului Educajiei Nationale gi Cercetarii Stiintifice tabelele cu numarul elevilor/studentilor care urmeaza cursurile unitai/instituyie’ de invayamént superior si care beneficiaza de gratuitate la cazare. (©) intregul personal din invajamént este scutit de plata-somiblor de bani percepute pentru eliberarea actelor de studii, a certificatelor de obtinere a syedelor didactite sh altor dog pant os TC aS "4 CAPITOLUL VI CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA Art. 54, in vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor angajatorilor si salariatilor, angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca. Art. $5, Incheierea contraetului individual de munca se face pe baza condifilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetéteanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale. Art. $6 (1) Contractul individual de mune va cuprinde cel putin clauzele prevazute in Anexa nr. | a prezentul contract, in conditiile legii (2) Contractul individual de mune& se incheie in scris, in doud exemplare, céte unul pentru fiecare parte (angajator si salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior inceperii activitatii, s& inméneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca. (3) Anterior inceperii activitatii, angajatorul este obligat si inregistreze contractul individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca. (4) Fisa postului pentru fiecare salariat este anexa la contractul individual de munca. Orice modificare a acesteia se negociaza de salariat cu angajatorul, in prezenfa liderului de sindicat, la solicitarea membrului de sindicat. Art. 57 (1) fn invayiméntul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic de predare, contractele individuale de munca se incheie intre institufia/unitatea de invatsmént reprezentata de director 5i salariat, in baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general. Pentru personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic (auxiliar specific invatiméntului), contractul individual de munca se incheie intre institufia/unitatea de invafamant reprezentata de director gi salariat. (2) Contractele individuale de munca se incheie prin grija si pe cheltuiala angajatorului (3) La solicitarea scrisi a salariatului, organizatia sindicala din care face parte acesta, afiliat la una dintre federatiile semnatare ale prezentului contract, poate acorda asistena la incheierea/modificarea contractului individual de munca. Art. 58 (1) Contractul individual de munca se incheie, de regula, pe perioad& nedeterminati 2) in situatiile si conditiile prevazute de lege, contractul individual de munca se poate incheia si pe perioada determinata. (3) Personalul din invayamént poate incheia contract de muncd cu timp partial, in condifile legi ale prezentului contract colectiv de munca. (4) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolventi ai invakimantului superior cu alte specializas decat ale postului didacticicatedrei, se vor incheia contracte individuale de munci pe perioada determinats, respectiv 01 septembrie ~ 31 august a fiecdrui an scolar sau pana la incadrarea unui cadru didactic calificat. (8) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolvenfi ai invakimantului mediu cu alte specializari decat ale postului didactic/catedrei, se incheie contracte individuale de munc& pe perioada determinati, respectiv septembrie — iunie corespunzator structurii anului scolar, la care se adauga perioada concediulu; legal de odihna sau pana la venirea unui cadru didactic calificat. Art, 59 (1) Unitatile/institutiile previzute in Anexa nr. 3 se obligh si aduci la cunostinja salariatilor si organizatiilor sindicale afiliate la federajiile semnatare ale prezentului contract, in termen legal, posturile disponibile, precum si condifiile de ocupare a acestora. @) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de muncd, unitatea/institutia previzuti in Anexa nr. 3 are obligatia, sub sanctiunea prevéizutd de art. 19 din Codul muneii, de a informa persoana care soliciti angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inserie in contract sau s& le modifice. (3) Modalitatea concreti de indeplinire a obligay contractele colective incheiate la nivelul unitatilor/instituti @ la alin. (2) va fi stabilité prin