Sunteți pe pagina 1din 5

SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.

500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX Banca Transilvania SA Braov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

Cod intern procedura:0012-05.01.2011-01

PROCEDURI PRIVIND ELIBERAREA EXTRASELOR DE CONT,


A LISTELOR DE CODURI CONFIDENTIALE SI MODIFICAREA
DATELOR DE IDENTIFICARE ALE CLIENTILOR

Art. 1 Prezentele proceduri stabilesc regulile si procedurile privind eliberarea extraselor de


cont, a listelor de coduri confidentiale, transferul direct pentru cauza de moarte si modificarea
datelor de identificare ale clientilor Societatii de Servicii de Investitii Financiare
ROMINTRADE SA.
Art. 2 In desfasurarea activitatilor reglementate de prezentele proceduri, angajatii SSIF
ROMINTRADE SA, care vor efectua operatiunile mentionate la art.3 (denumiti in continuare
operatori participanti), vor fi direct raspunzatori de respectarea prevederilor legale incidente. Toate
operatiunile desfasurate de catre operatorii participanti, precum si documentele care stau la baza
acestora, vor fi supravegheate si verificate de reprezentantii Compartimentului de Control Intern.
Art. 3 Clientii SSIF ROMINTRADE S.A. beneficiaza de urmatoarele servicii :
I. Modificarea datelor de identificare a titularilor de cont
II. Transferul direct pentru cauza de moarte
III. Eliberarea extrasului de cont care atesta detinerea valorilor mobiliare, a listei codurilor
confidentiale, a istoricului de cont, precum si sumarul pozitiilor de cont

I. Modificarea datelor de identificare a titularilor de cont


Art. 4 Clientii SSIF ROMINTRADE SA pot efectua urmatoarele operatiuni de modificare a
datelor :
schimbarea numelui/denumirii
schimbarea domiciliului/sediului
schimbarea actului de identitate/numarului de inregistrare in Registrul Comertului
schimbarea codului numeric personal/cod fiscal
Art. 5 In vederea efectuarii modificarilor mai sus mentionate, clientii vor completa o cerere
(Anexa III.1) insotita de urmatoarele documente :
a. in cazul schimbarii numelui/denumirii copia actului de identitate/copia cererii de
inregistrare mentiuni si copia certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului
b. in cazul schimbarii domiciliului/sediului - copia actului de identitate/copia cererii de
inregistrare mentiuni si copia certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului

1
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX Banca Transilvania SA Braov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

c. in cazul schimbarii actului de identitate/numarului de inregistrare in Registrul


Comertului copia actului de identitate/copia cererii de inregistrare mentiuni si copia
certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului
d. in cazul schimbarii codului numeric personal/cod fiscal certificat de actionar, copia
actului de identitate, certificat de nastere/ copia cererii de inregistrare mentiuni si
copia certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului (CUI)
Art. 6 Modificarea datelor de identificare ale clientilor prevazute la lit. a), b) si c) se va opera
de catre SSIF ROMINTRADE SA, iar modificarea prevazuta la lit. d) se va putea face numai de
catre Depozitarul Central in baza documentelor justificative transmise de catre SSIF
ROMINTRADE SA.
Art. 7 Cererea de modificare a operatiunilor mentionate va fi semnata de titularul contului
sau de catre persoana imputernicita de societate in cazul persoanelor juridice.
Art. 8 Operatorul participant comunica clientului tariful perceput pentru modificarea datelor
de identificare, incaseaza tariful stabilit si emite obligatoriu o chitanta de casa sau un bon fiscal.
Art. 9 Dupa efectuarea modificarilor solicitate, se va elibera confirmarea de modificare.
Operatorul participant va inmana clientului sau mandatarului acestuia confirmarea modificarii
datelor de identificare si va pastra dovada primirii de catre client sau mandatar a respectivului
document. Documentele justificative care au stat la baza operatiunii efectuate se vor arhiva si pastra
de catre SSIF ROMINTRADE SA.

II. Transferul direct pentru cauza de moarte


Art. 10 Transferul direct pentru cauza de moarte pentru clientii SSIF ROMINTRADE SA se
inregistreaza la cererea acestora.
Art. 11 In vederea efectuarii modificarilor mai sus mentionate, clientii vor completa o cerere
(Anexa III.8) insotita de urmatoarele documente :
- certificatul de actionar al decedatului sau extrasul de cont
- certificatul de deces
- certificatul de mostenitor/certificatul de legatar care trebuie sa cuprinda in mod
obligatoriu valorile mobiliare supuse transferului
- actul de identitate al mostenitorului (inclusiv pentru minorii cu varsta cuprinsa intre 14
18 ani);
- in situatia in care sunt mai multi mostenitori (din aceste acte trebuie sa rezulte acordarea
actiunilor solicitantului):
- actul de partaj autentificat de notar;
- cerere de intelegere intre mostenitori semnata de catre toti mostenitorii in fata
operatororului participant (Anexa III.8)
- hotararea judecatoreasca definitiva, irevocabila si investita cu titlu executoriu de
impartire a masei succesorale (instrumentele financiare trebuie sa fie incluse in hotarare).

2
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX Banca Transilvania SA Braov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

Art. 12 Operatorul participant comunica clientului tariful perceput pentru transferul direct
pentru cauza de moarte, incaseaza tariful stabilit si emite obligatoriu o chitanta de casa sau un bon
fiscal.
Art. 13. Operatorul participant primeste cererea si documentele justificative, le transmite
reprezentantilor compartimentului de Control Intern pentru verificare, iar apoi le transmite
Depozitarului Central in vederea efectuarii transferului direct de proprietate.

III.Eliberarea extrasului de cont care atesta detinerea valorilor mobiliare, a listei


codurilor confidentiale, a istoricului de cont, precum si sumarul pozitiilor de cont
Art. 14 Definitii :
extras de cont = dovada dreptului de proprietate asupra unui anumit numar de
instrumente financiare
istoric de cont = evidenta intrarilor si iesirilor din contul titularului, listate in ordine
cronologica
sumar al pozitiilor de cont = totalitatea instrumentelor financiare din conturile
titularului, instrumente financiare detinute la diferiti emitenti
Art. 15. 1) Extrasul de cont se elibereaza titularului de cont persoana fizica pe baza
copiei dupa actul de identitate care contite codul numeric personal sau a pasaportului titularului de
cont.
2) Eliberarea extrasului de cont in cazul persoanelor juridice se face pe baza urmatoarelor
acte :
- copia certificatului de inmatriculare/actului care face dovada inregistrarii
- imputernicirea pentru ridicarea extrasului de cont din partea societatii pentru persoana
care se prezinta la sediul societatii
- copia actului de identitate/pasaportului persoanei imputernicite
- daca solicitantul este administrator unic/asociat unic si nu are imputernicire pentru
ridicarea extrasului de cont, va trebui sa faca dovada calitatii sale prin statutul societatii,
certificatul de inscriere mentiuni/certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comertului
Art. 16 Extrasul de cont se poate elibera si altei persoane decat titularul contului, in cazuri
exceptionale, dupa cum urmeaza :
(1) In cazul decesului titularului de cont, mostenitorii pot obtine extras de cont pentru
defunct in baza urmatoarelor documente :
- copia certificatului de deces al titularului de cont
- copia buletinului unuia dintre potentialii presupusi mostenitori.
(2) In cazul persoanei imputernicita prin procura notariala aceasta poate obtine extrasul de
cont in numele titularului de cont pe baza urmatoarelor acte:
- procura pentru ridicarea extrasului de cont autentificata la notarul public;

3
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX Banca Transilvania SA Braov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

- copie actul de identitate care contine codul numeric personal sau dupa pasaportul
titularului de cont;
- copie actul de identitate sau dupa pasaportul persoanei imputernicite.

(3) In cazul in care SSIF ROMINTRADE SA solicita Depozitarului Central eliberarea


extrasului de cont, in numele clientilor sai, sunt necesare urmatoarele documente :
(A) client persoana fizica:
- copie dupa buletinul/ cartea de identitate care contine codul numeric personal sau dupa
pasaportul titularului de cont;
- copia contractului de intermediere in care trebuie sa se specifice ca participantul la sistemul
de compensare decontare si registru este mandatat sa obtina extras de cont in numele clientului;
- imputernicire pentru ridicarea extrasului de cont in numele clientului, din partea
participantului la sistemul de compensare decontare si registru pentru persoana care se prezinta la
sediul Depozitarului Central;
- copie dupa buletinul/ cartea de identitate sau dupa pasaportul persoanei imputernicite.
(B) client persoana juridica:
- copie dupa codul unic de inregistrare (C.U.I.);
- copia contractului de intermediere in care trebuie sa se specifice ca participantul la
sistemul de compensare decontare si registru este mandatat sa obtina extras de cont in numele
clientului;
- imputernicire pentru ridicarea extrasului de cont in numele clientului, din partea
participantului la sistemul de compensare decontare si registru pentru persoana care se prezinta la
sediul Depozitarului Central;
- copie dupa buletinul/ cartea de identitate sau dupa pasaportul persoanei imputernicite.

(4) In cazul in care titularul de cont este persoana fizica/juridica straina :


- copie dupa actul de identitate / actul care face dovada inregistrarii (extras din Registrul
Comertului) titularului de cont;
- copie dupa buletinul / cartea de identitate care contine codul numeric personal sau dupa
pasaportul persoanei imputernicite;
- procura pentru ridicarea extrasului de cont tradusa in limba romana de un traducator
autorizat a carui semnatura e legalizata de un notar public din Romania;

(5) Eliberarea extrasului de cont la cererea lichidatorului judiciar:


- copie dupa codul unic de inregistrare (C.U.I.) al titularului de cont;
- sentinta judecatoreasca de numire a lichidatorului judiciar;
- copie dupa buletinul/cartea de identitate/CUI al lichidatorului judiciar.
- imputernicire pentru ridicarea extrasului de cont din partea lichidatorului judiciar pentru
persoana care se prezinta la sediul Depozitarului Central.

(6) In cazul in care titularul de cont este o persoana fizica aflata in detentie :
- copie dupa buletinul/ cartea de identitate a titularului de cont;
- copie dupa buletinul/ cartea de identitate sau dupa pasaportul persoanei imputernicite;
- imputernicire din partea titularului de cont semnata in fata Directorului de Penitenciar.

4
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX Banca Transilvania SA Braov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

(7) Eliberarea extrasului de cont pentru un cetatean roman avand domiciliul in alta tara decat
Romania:
- copie dupa buletinul/ cartea de identitate care contine codul numeric personal sau dupa
pasaportul titularului de cont;
- copie dupa buletinul/ cartea de identitate sau dupa pasaportul persoanei imputernicite;
- procura pentru ridicarea extrasului de cont eliberata de Consulatul Roman din tara
respectiva.
Art. 17. In toate cazurile mentionate mai sus, eliberarea extrasului de cont se va face numai
clientilor SSIF ROMINTRADE SA.
Art. 18 Operatorul participant solicita clientului actele necesare eliberarii extrasului de cont,
a istoricului contului sau a sumarului pozitiilor de cont si verifica existenta instrumentelor financiare
in baza de date.
Art. 19. Operatorul participant comunica clientului tariful perceput pentru eliberarea
extrasului de cont, a istoricului contului sau a sumarului pozitiilor de cont, incaseaza tariful stabilit
si emite obligatoriu o chitanta de casa sau un bon fiscal.
Art. 20. Operatorul participant elibereaza documentul solicitat, decupeaza confirmarea de
primire care va fi semnata de client. Documentul solicitat se arhiveaza impreuna cu actele care au
stat la baza eliberarii documentului respectiv.

Presedinte C.A./Director General,


Marica Gabriel

Reprezentant C.C.I.,
Bosinceanu Dragos