Sunteți pe pagina 1din 1
FONDAT ÎN 2004 | NR. 3575 | MARÞI 14 NOIEMBRIE 2017 | 12 PAGINI |

FONDAT ÎN 2004 | NR. 3575 | MARÞI 14 NOIEMBRIE 2017 | 12 PAGINI | PESTE 45.000 DE CITITORI/EDIÞIE PRINT+ONLINE | PREÞ 2 LEI

ziuadecj.ro

DE CITITORI/EDIÞIE PRINT+ONLINE | PREÞ 2 LEI ziuadecj.ro D D r r a a g g

DDrraaggnneeaa,, ]]iinnuutt îînn ppuuff llaa CClluujj

9

LLiiddeerriiii ººii ppaarrllaammeennttaarriiii PPSSDD llooccaallii ssuussþþiinn ccãã pprreeººeeddiinntteellee
LLiiddeerriiii ººii ppaarrllaammeennttaarriiii PPSSDD llooccaallii
ssuussþþiinn ccãã pprreeººeeddiinntteellee ppaarrttiidduulluuii,,
ppuuss ssuubb uurrmmããrriirree ppeennaallãã,, bbeenneeffiicciiaazzãã
ddee pprreezzuummþþiiaa ddee nneevviinnoovvããþþiiee
ººii ccãã ddoossaarruull aacceessttuuiiaa
eessttee uunnuull ““ffaabbrriiccaatt””
eessttee uunnuull ““ffaabbrriiccaatt”” editorial P P r r o o g g r r a a

editorial

editorial
eessttee uunnuull ““ffaabbrriiccaatt”” editorial P P r r o o g g r r a a

PPrrooggrraammuull sseeccrreett ddee gguuvveerrnnaarree

ddee MMiihhaaii ªªEERRBBAANN rreeddaaccttiiee@@zziiuuaaddeeccjj rroo

MMaarreeaa ccaavvaallccaaddãã PPSSDD--iissttãã ddee ssuuppuunneerree aa mmooººiieeii nnaaþþiioonnaallee

ccoonnttiinnuuãã ppee rreeppeeddee îînnaaiinnttee

AAzzii--

mmââiinnee,, nnee vvoomm ttrreezzii ccãã ppee ffiieeccaarree iinnssuullãã ººii ppee ffiieeccaarree ggrriinndd aa rrããssããrriitt ccââttee uunn ccaazziinnoouu ssaauu mmããccaarr ccââttee uunn mmooddeesstt ssttaabbiilliimmeenntt ddee ppiieerrzzaanniiee îînntteemmeeiiaatt ppee aallccooooll ººii ppããccããnneellee

Dar aceasta nu ar fi decât un simptom, un semn modest ºi neînsemnat al situaþiei cu totul paradoxale care se aratã în politica româneascã. Sã o luãm sistematic. Avem un partid care dominã impunãtor scena politicã.

Dominaþia acestui partid (39% opþiuni de vot la ultimul sondaj IMAS) este atât de puternicã, în aceste momente, încât nu poþi fi decât aliat docil

8

administraþie
administraþie
încât nu poþi fi decât aliat docil 8 administraþie M M a a t t e

MMaatteeii CCoorrvviinn,, ppaattiinnaattoorr MMeessaajjuull uunnuuii aaccttiivviisstt mmaagghhiiaarr

Un cunoscut om de culturã ºi activist maghiar i-a aplicat

patine statuii lui Matei Corvin.

convieþui.

Maghiarii au reacþionat vehement dupã ce patinoarul de Crãciun

de anul acesta, din centrul Clujului,

a fost poziþionat în jurul grupului

statuar care îl care în centrul sãu pe Matei Corvin. Luni dimineaþã,

un activist ºi om de culturã maghiar, Szakats Istvan, a venit cu un desen amuzat, dar ºi cu un text profund, în care vorbeºte despre importanþa lui Matei Corvin pentru Ungaria

ºi România, despre perioada Funar

ºi despre dorinþa ardelenilor de

a

„Volumul produselor culturale în limba maghiarã în ultimii 100 ani

despre Mathias Rex este incomparabil

mai mare decât

3

administraþie

economic

eveniment

administraþie economic eveniment M M o o d d e e l l u u l
administraþie economic eveniment M M o o d d e e l l u u l
administraþie economic eveniment M M o o d d e e l l u u l
administraþie economic eveniment M M o o d d e e l l u u l
administraþie economic eveniment M M o o d d e e l l u u l
administraþie economic eveniment M M o o d d e e l l u u l
administraþie economic eveniment M M o o d d e e l l u u l

MMooddeelluull CClluujjuulluuii ddee bbuuggeettaarree ppaarrttiicciippaattiivvãã,, aapprreecciiaatt

îînn GGeerrmmaanniiaa

Modelul Clujului de bugetare participativã online a fost apreciat la conferinþa “ A Soul for Europe”, de la Berlin.

la conferinþa “ A Soul for Europe”, de la Berlin. 2 „ „ C C r

2

CCrreemmaacchhiirriiiilloorr ddiinn CClluujj vvss BBuuccuurreeººttii ººii TTiimmiiººooaarraa

Ca ºi în cazul unei tranzacþii de cumpãrare, când vine vorba de închirierea unui apartament, zonele cel mai bine cotate dintr-un anumit oraº se disting, de regulã, prin nivelul mai crescut al pretenþiilor proprietarilor.

prin nivelul mai crescut al pretenþiilor proprietarilor. 4 Î Î n n c c ã ã

4

ÎÎnnccãã 1122 kkiilloommeettrrii ddee aauuttoossttrraaddãã llâânnggãã CClluujj

Lotul 3 al Autostrãzii A10 Sebeº - Turda, 12,45 km între nodul Decea/Unirea ºi sudul oraºului Aiud,

este practic gata, în aceastã lunã fiind executate ultimele detalii.

nodul Decea/Unirea ºi sudul oraºului Aiud, este practic gata, în aceastã lunã fiind executate ultimele detalii.

7

nodul Decea/Unirea ºi sudul oraºului Aiud, este practic gata, în aceastã lunã fiind executate ultimele detalii.