Sunteți pe pagina 1din 3
ia Avizat, | |. Vrancea Secretarul or. Maras Primaria or. Marasesti Dumitru Vasilica-Vic : 7 pispozmianr. G62 . DIN 41.07. 2013 privind constituirea comisiei de cercetare disciplinara prealabila a d-ui director Dragan Daniel Vazand rezolutia d-lui Primar Chitic Valerica-Dorel la nr, 10698/10.07.2013 , prin care solicita Cercetarea disciplinara cu privire la savarsirea de catre dl director Dragan Daniel a urmatoarelor abateri disciplinare : incalcarea ordinelor sefului ierarhic superior si nerespectarea fisei posului; \Vazand referatul Complartimentului Resiurse Umane din cadrul Primariei orasului Marasesti, inregistrat la nr.10763/11.07.2013 , prin care se propune componenta comisiei de cercetare disciplinara prealabila; {n temeiul dispozitilor art. 263 si art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si potrivit prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara al Primariei orasului Marasesti, aprobat prin Hotararea de Consiiu nr. $1/ 25.10.2007 In temeiul art. 68, ,al(1), lit.“a" si art. 71, al, (1) din Legea nr. 215/201 privind administratia publica locata, cu modificarile si completarile ullerioare; Emite umatoarea: DISPOZITIE Att. 1. Se constituie comisia de cercetare disciplinara prealabila, cu urmatoarea componenta Presedinte: Minalache Danut Inspector , inspector Il, $.V.S.U. Membri: Dima Ana-Maria , asistent social, SPAS. Dinu lulian, maistru , SPAAGISV Secretar : Tumurica Gabriela , inspector RU-S. Art. 2. (1) Se numesc ca membri de rezerva pentru membrii comisiei de cercetare disciplinara prealabild urmatoria) pentru Pregedinte: Anghel vasile , sef SVSU b) pentru oricare dintre membri ccomisiei de cercetare disciplinara prealabila: Manoliu Maricel, sef formatie SPAAGISV, Petrisor Adrian functionar administrativ, pentru secretar : Furdui Anisoara, administrator RECL. ; (2) Inlocuirea unui membru al comisiei de cercetare disciplinar& prealabilacu un membru de rezerva se poate realiza numai daca persoana care urmeaza si fietnlocuit8 nu are posibitatea, din motive obiective, de a-si indeplini aribufile care rezulta din calitatea de membru al comisie. (3) Incazul aplicariinlocuiti caltatea de membru al comisiel de cercetare discipinara prealabila este preluata de catre membrul de rezerva care isi exercita atributle pana la finalizarea procedurii de cercetare disciplinara Art.3. (1) Comisia de cercetare disciplinar& prealabila Igi va desfasura activtatea cu Tespectarea dispozifilor legale in vigoare (Legea nr. 53/2003 - Codul muncii), precum si a contractelor Colective de munca aplicabile si a Regulamentului de Ordine Interioara al Primariei orasului Marasesti (2) Comisia de cercetare discipiinara prealabila are drepturile si obligatile stabilte prin dispozitile legale in vigoare, de contractele colective de munca aplicabile si de Regulamentul de Ordine Interioara al Primariei orasului Marasesti, precum si prin prezenta dispozite. (3) Comisia isi va desfasura activitatea perioada cercetarii disciplinare prealabile a d-tui jan Daniel. recor ae (1) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, dl Dragan Daniel va fi convocat in soris de comisia imputemicita de dl Primar Chitic Valerica Dorel sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila, precizandu-se obiectul, data, ora soi locul intrevederii. Comisia il va informa in scris pe dl director Dragan Daniel , cu cel putin 5 zile lucratoare inainte. . (2) In cursul cercetarii disciplinare prealabile, dl Dragan Danie! are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa le ofere comisiei imputemicite sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila (3) DI Dragan Danie! are dreptul sa cunoasca toate actele si faptele cercetari sis a solicte in aparare probele pe care le considera necesare. ' (4) Comisia numita pentru efectuarea cercetari prealable are obligatia de a lua nota scrisa de la dl Dragan Daniel, notain care se va preciza pozitia acestuia fata de fapta pe care a comis-o si imprejurarile invocate in apararea sa, ‘Art. 5 (1) Cercetarea disciplinara prealabila impune stabilirea urmatoarelor aspecte: a) Imprejurarile in care fapta a fost savarsita; ) Gradul de vinovatie a salariatulul ©) Consecintele abaterii discipinare; 4) Comportarea generala in serviciu a salariatului; e) Eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta (2) La finalizarea cercetari discipinare prealabile , comisia numita in acest scop va intocmi un proces -verbal de constatare, care trebuie sa cuprinda :indicarea subiectului abate disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului in care s-a desfasurat cercetarea disciplinara prealabila si ascultarea salariatului, prezentarea conditilor si imprejurailor in care fapta a fost savarsita, prezentarea consecintelor abateri dsciplinare, a comportari generale in serviciu a salaratuli sia eventualelor sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat ,stabliea gradului de vinovatie a salariatului, probele administrate si Propunerile comisiei imputemicite de angajator sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila de clasare a cauzel sau de sanctionare disciplinara a d-lui Dragan Daniel. (3) Lucrarile comisiei de disciptina se consemneazaint-un registru de procese verbale; (4) In baza propunericomisiei de discipiina, dl Primar va emite dispozitia de sanctionare. At.6 (1) Atributile stabilte prin prezenta dispozite constituie sarcini de serviciu , completeaza in ‘mod corespunzator fisa postului si au caracter obligatoru. (2) in cazul neindeptnti sacinilor de serviciustabiite prin prezenta decizie, persoanele nuit in component comisiei de cercetae dsciplinaraprealabilaraspund clsciplinar sau patimonial, potrvit dispozitilor legale in vigoare. At. 7, (1) Prezenta dispozite va fi comunicatacelornteresati prin gra Compartimentulu Administratie publica locala, registru agricol, relatii ; Publice si arhiva si dusa la indeplinire de Compartimentul Resurse Umane si persoanele nominalzate (2) Prezenta dispozite isi produce efectele de la data comunicaril sale Romania Judetul Vrancea Primaria or. Marasest Nr. 10698 din 10.07.2013 REZOLUTIE Subsemnatul Chie Valerce-Dorel, in caltate de Primar al orasului Marasesti, vazand adresele inintate de diectorul Caminuui pentru persoane.vastnice * 0 Noua Sansa * Marasest, inregisirate la nr, 7182/2019 si 10452/2013, prin care sunter” informati ca doua posturi sunt vacante prin ie contractor de munca pe durata determinate a dua saleite ale caminului, d-na Macrescu Maria, angajata pe postul de bucatar al unitti si d-na Hulea Vasilica - asistent medical. Motive de faptul ca prin raspunsul a adresa nr. 7162/2013 dl director Dragan Daniel i s-2 solatat mentneres structui de personal pana in lune ianuarie 2014, cand va inceta contractul de Fonclare incheial Ine Consiiul Local al oresului Marasesti cu Ministeru! Munci Familiei si Protectici Sociale, privnd finantaree chetuelir de intetinere ale Caminului pent persoane varstnice * O Nova Sansa * Marasesti Srey de feptul ce inoepand cu date de 01.07.2013 contractele de munca ale color dova salariate au incetat, consider ca dl dector Dragan Daniel se face vinovat de nerespectarea fisei postului respective incalcarea relatel de subordonare cu seflierarhic superior si incalcarea ordinelor sefului ‘aru superior, cauzand o grave pertubare a unital susmentionate, care este obligata sa suplineasca cole doua posturi cu personal si asa insufficient. erat compertmentuli Resurse Umane- Salarzare din cadrul Priariel orasului Marasest demarerea proceduri de cercetare disciplinara prealabila pentru di director Dragan Daniel, acuzat de abatere disciplinara,