Sunteți pe pagina 1din 7

CURS 1

CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR


1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a
controlului financiar in special
*Conducerea este un proces de cunoastere ,actiune si perfectionare,un raport social intre factorii de conducere si
cei condusi.Definit deDictiona- narul Explicativ al limbii romanecontrolul este definit caanaliza perma- nenta sau
periodica a unei activitati,a unei situatii,etc,pentru a urmari mersul ei si pentru pentru a lua masuri de imbunatatire
Dupa Fayolconducerea inseamna prevede,organizarea,comanda,coordona- re si control
Cu alte cuvinte ,controlul este o functie a conducerii care presupune cunoas terea si perfectionarea activitatii
economico-financiare,integrat sistemului de
conducere si control.Controlul integrat sistemului de conducere,se poate prezenta sub urmatoarele forme:
a)-o forma de cunoastere a modului de orientare,organizare si desfasu
rare a activitatii economico sociale.In conditiile economiei de piata contro- lul,este orientat in functie de interesele
economice,in 3 directii principale si anume:
-interesele agentilor economici bazate pe profit,cu obiective ca-organizarea sistemului de evidenta tehnico-
operativa si contabila;
-si controlul dependent de conducere (propriu)
-interesele tertilor,agentilor economici-un control de certificare a situatiei financiare si patrimoniale a
agentilor economici parteneri,prin care se asigura relatii economico-fonanciare pe incredere.Acesta este un control
neutru si constituie regula de prudenta,a incheierii unei afaceri.
-interesele statului,cu obiective in determinarea si indeplinirea obligatiilor agentilor economici fata de
buget(taxe,impozite,subventii),acest gen de control avind un puternic caracter independent.
b)-o forma de perfectionare a activitatii in scopul cresterii profitu- lui,in conditiile de concurenta libera si
loiala,cu respectarea normelor de legalitate.
Din p.v al obiectivelor controlul,urmareste:
-organizarea mai buna a muncii
-intarirea ordinii si disciplinei in organizarea si desfasurarea activitatii economice,a disciplinei tehnologice
-folosirea mai eficienta a resurselor de care dispune agentul economic
*Trasaturile controlului:
-dinamic
-real
-practic
-competent si exigent
-preventiv
-constructiv
-proiectiv
Nerespectarea uneia din aceste trasaturi,conduce inevitabil la deformarea concluziilor care se pot desprinde si pot
avea ca efect luarea unor decizii gre- site in exercitarea actului managerial.
Pentru luarea unor decizii corecte,in actul managerial este necesar ca actul de control,sa utilizeze si sa armonizeze,
intr-o relatie interdependenta, functiile controlului,dupa cum urmeaza:
1.-functia de cunoastere si evaluare
2.-functia de remediere a deficientelor
3.-functia coercitiva
Intrepatrunderea acestor functii,poate fi realizata,prin exercitarea controa
lelor din p.v al:
-continutului,
-obiectului
-sferei de cuprindere,
si concretizate in:
-control tehnic,
-tehnologic,
-economic
-financiar,
-comercial,
-al calitatii,
-al preturilor,
-judiciar.
b)-Obiectul si formele controlului financiar
Prin definitia sa controlul are ca obiect,modul de aplicare si indepli
nire a directivelor stabilite,privind prevenirea si inlaturarea aspectelor negati
ve, consolidarea si imbunatatirea celor pozitive, in scopul maximizarii profitului si a cifrei de afaceri,si consolidarea
pozitiei financiare pe piata de capital si concurentiala a afacerilor.Pentru atingerea acestor deziderate, trebuie luate in
considerare,
-relatiile,fenomenele si procesele economico-financiare,
-administrarea si gestionarea patrimoniului,
-- 4 --
-rezultatele activitatii,
-momentele,unitatile si locurile unde se gospodaresc valori materiale si banesti si se fac cheltuieli.
Toate aceste aspecte nu pot fi realizate fara a tine cont de sarcinile controlului, cum ar fi:
*sarcina de a preveni,angajarea unor fonduri fara justificare,
*sarcina de a preveni,imobilizarea unor resurse economice,
*sarcina de a asigura,eficienta activitatilor,
si concretizate prin efectuarea controlului,in functie de timpul in care se exercita,sub forme ca:
@control preventiv(anticipat),
@controlului concomitent(operativ -curent)
@controlului ulterior(postoperativ),forme care sint in legatura, influentare si conditionare reciproca.
@-Controlul preventiv(anticipat)-contribuie la folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale
sia disponibilitatilor banesti,la cresterea raspunderii in angajarea si efectuarea cheltuielilor,la respectarea stricta a
legislatiei de gestiune,preintimpinarea deficientelor inainte de a se produce efecte negative.Aceasta forma de control in
practic cu faze de conceptie si proiectare a produselor si vizeaza atit fenomenele de natura tehnica,tehnologica.
@-Controlul concomitent,(operativ-curent)-asigura cunoasterea operativa a modului in care se indeplinesc
sarcinile si se gestioneaza patrimoniul.Actioneaza sistematic zilnic si surprinde procesele economico-financiare in curs
desfasurare,ceea ce permite interventia imediata ptr reincadrarea in parametrii de eficienta.Aceasta forma de control,
se suprapune in timp si spatiu cu continutul activitatii nemijlocite de conducere.
@-Controlul ulterior(postoperativ)-se exercita dupa desfasurarea activitatilor cu privire la gestiunea
patrimoniului si are ca principale obiecti- ve:-existenta si utilizarea rationala a patrimoniului;-aplicarea legislatiei in
domeniul financiar;-modul de efectuare a cheltuielilor si realizarea venituri- veniturilor;-analiza deficientelor si
pagubelor,emitere de concluzii care stau la baza fundamentarii deciziilor de corectie.
Corectiile care se stabilesc intre CFP si CFU,se prezinta dupa cum urmeaza:

C F P C F U
Preintimpina,deficientele,pagubele,abaterile Constata, pagubele,lipsurile produse
Opreste,in faza de angajare operatiile ptr care nu Evidentiaza atit legalitatea cit si rezultatele
sint indeplinite conditiile legate efective obtinute
Proiecteaza desfasurarea operatiunilor in conditii Constata,daca aceste conditii au fost respectate
De eficienta si legalitate Intocmai cu ocazia producerii efective a operatiilor
Prezinta un accentuat caracter preventiv ptr
activitatile ce urmeaza a se desfasura in viitor
CONCLUZII:
Corelat cu interesele economico financiare pentru care este organizat si exercitat,controlul financiar este asociat la
orice nivel de organizare, astfel:
*la nivelul agentilor economici,sub forma controlului propriu exercitat de conducatorul departamentului
financiar contabil,
*la nivel de stat(macroeconomic)exercitat de MF,prin Dir. Generala si Teritoriala si prin Garda Financiara,
*la nivel legislativ(controlul financiar suprem),exercitat de Curtea de Conturi.
c)-Sistemul de documente care se supun controlului financiar
1).-Documentele primare si de evidenta tehnico operativa care se
supun controlului-cunoastere si mod de completare
a)-Sistemul de evidenta reprezinta sursa esentiala de informatii pentru control datorita faptului ca evidenta este o
sinteza reala a intregii activitatii economico-sociale desfasurate si a rezultatelor financiare obtinute.Sursele de
informatii ale controlului trebuie sa fiereale,legale,corecte,de calitate,motiv pentru care in sfera controlului se
cuprind mai intii
,obiective privind atit intocmirea documentelor primarecu respectarea conditiilor de forma si
-- 6 --
continut,cit si organizarea si conducerea evidentei tehnico-operative si contabile cu resp. normelor metodologice.
b)-Datele consemnate in documentele primare,in evidenta tehnico-operativa si contabila,sint sursele informationale
de baza in exercitarea controlului,intrucit acestea reflecta activitatea economico-financiaraa agentilor economici.
Pentru contabilitate,documentele indeplinesc functia de acte justificative,motiv pentru care ele trebuie sa
indeplineasca anumite cerinte din p.v al structurii,circulatiei si pastrarii lor.
c)-Fiecare document folosit ca act justificativde catre contabilitate si control,trebuie sa contina
unele elemente obligatoriiprecum:
-numarul documentului
-data intocmirii
-datele cantitative si valorice ale operatiilor efectuate
-partile care participa la efectuarea operatiei(cind este cazul)
-semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunilor
-semnaturile persoanelor care au sarcina sa certifice,necesitatea,legalitatea si oportunitatea
efectuarii operatiunilor patrimoniale,prin scrierea sintagmeiaccept la platafara de care documentele justificative nu
pot fi inregistrate in contabilitate
-semnaturile persoanelor care au sarcina efectuarii controlului financiar preventiv,sau au dreptul sa aprobe
operatiile respective.
d)-Controlul documentelor,se face sub aspectul formei si al continutului.
Din p.v al vedere al formei,controlul documentelor primare,are ca obiectiv,autenticitatea, valabilitatea,si
exactitatea intocmirii documentelor,efectuarea corecta a calculelor
Documentele sint considerate autentice,atunci cind au fost intocmite cu respectarea conditiilor legale.
Controlul autenticitatii documentelor are ca obiective:
-folosirea formularelor tipizate
-completarea corecta a datelor
-existenta eventualelor falsificari si stersaturi(transformarea cifrelor,adaufiri in text,corecturi nesemnate,etc)
-- 7 --
-justetea intocmirii
-existenta semnaturilor originale ale persoanelor autorizate sa dispuna,execute sau controleze operatiile
respective
-concordanta semnaturilor respective cu specimenele de semnaturi
-concordanta dintre document si justificarea anexata
e)-Controlul valabilitatii si exactitatii,intocmirii documentelor se realizeaza in raport cu momentul si conditiile
procedurii operatiunilor pe care le consemneaza.
f)-Controlul efectuarii corecte a calculelor(control aritmetic)urmareste ,modul in care s-au stabilit totalurile in
documente,depsitarea acelor calcule eronate care ascund fraude,delapidari,nereguli.
g)-Controlul documentelor din p.v al continutului,are ca obiective-legalitatea,realitatea,exactitatea si eficienta
operatiunilor economice si financiareconsemnate in documente.
h)-Controlul legalitatii,operatiunilor economice si financiare urmareste ca acestea sa fie efectuate cu respectarea
normelor legale privind disciplina financiara.
i)-Controlul realitatii-exactitatii,operatiunilor economice si financiare, stabileste daca in fapt acestea s-au produs
la locul,in limitele si conditiile indicate in documente.
j)-Controlul eficientei operatiunilor ec. si finance.are in vedere- necesitatea,economicitatea,si oportunitatea acestora.
k)-Controlul necesitatii urmareste gradul de utilitate al operatiuilor consemnate in documente.
l)-Controlul economicitatii urmareste daca operatia consemnata a condus la obtinerea unui avantaj
economico-financiar,daca fost necesara din p.v al activitatii unitatii.
m)-Controlul oportunitatii operatiilor,urmareste daca din p.v economic, momentul ales si locul stabilit pentru
executarea acestora sint cele mai corespunzatoare.

Un obeictiv major al controlului documentelor,il constituiefolosirea, gestionarea si evidenta formularelor cu


regim specialAceste formulare evidentiaza utilizarea si circulatia valorilor materiale si banesti.
Sint considerate formulare cu regim special:CEC-ul,chitanta ,factura fiscala,avizul de insotire al marfurilor,politele
de asigurare,efectele de comert,alte valori.
Contabilitatea constituie un mijloc de control al fiecarei operatiuni,intru- cit,prin modalitati proprii,asigura
exactitatea inregistrarilor contabile si luarea masurilor ptr indreptarea erorilor scriptice.
In cadrul controlului documentelor primare si de evidenta tehnico-operativa si contabila,se pot constata
documente care:
-nu indeplinesc numai conditiile de forma si de continut,de aceea sint uneori greu de sesizat.
-lipsa unor conditii de forma(completarea incompleta a documentelor, inexactitatea calculelor,lipsa
certificarii-toate semnaturile-,ptr modificari
-lipsa unor conditii de continut(inscrierea incompleta a denumirii sorti
mentelor,practicarea unor preturi nelegale prin confruntarea sortimentelor)
-indeplinesc conditii de forma,dar reflecta operatii economice reale(nu se folosesc documentele tipizate cerute)
Pe linga datele consemnate in documentele primare,in evidenta tehnic-operativa si conytabila,care au cea mai mare
importanta in exercitarea controlului,se folosesc si alte date fara caracter de evidenta(contracte,instruc
tiuni,ordine,corespondenta,declaratii,procese verbale)care contin date impor- tante cu privire la depistarea unor
deficiente,lipsuri sau abateri.
2.-Reflectarea principalelor operatii economioc financiare in
documentele evidentei tehnico-operative si de sinteza
a)-Referitor,la capitalul social-in sensul modificarii(al cresterii sau diminuarii)
*reglementari legale-Legea nr 31/1990,republicata(MO-nr 33/29.01.1998)
*documente utilizate:-statutul si contractul de societate
-registrul actionarilor(sau asociatilor)
-registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale
-raportul de evaluare ptr aporturile in natura
-actiunile
-- 9 --
-extrasul de cont,registrul de casa,chitante de plata/incasare
-fisa contului,balanta de verificare,bilantul contabil
In concluzie,modificarea capitalului social,poate fi perceputa prin comapararea soldului contului101 cu soldul
exercitiului precedent, determinindu-se astfel cresterea sau descresterea capitalului.
Daca a avut loc o modificare a capitaluilui social, se verifica daca:
-s-a respectat legislatia,s-au respectat hotaririle adunarii generale,
s-a respectat statutul societatii.
Operatiunile supuse verificarii sint:-incasarea varsamintelor(chitante,
extrase de cont,receptia si inregistrarea aporturilor in natura,actualizarea jurnalului actionarilor(asociatilor)
b)-Referitor la operatiunlie privind imobilizarile corporale
*reglemntari legale-Legea contabilitatii nr 82/1991,republicata,legea nr 15/1994,HG 266/1994,
rdin MF-746/1994,de aprobare a normelor metodo- gice,HG 500/1994,ordin 1553/2003,privind reevaluarea
imobilizarilor,Legea nr 571/2003,privind aprobarea codului fiscal,etc.
*documentele utilizate sint:-registrul nr de inventar,fisa mijlocului fix,bon de miscare a mij.fix
-pv de scoatere din functiune a mij.fixe,de declasare a unor bunuri materiale
-contract de achizitie,inchiriere,etc,factura,nir,extras de cont,fisa cont,balanta
In concluzie,in ceea ce priveste controlul imobilizarilor,trebuie avut in vedere urmatoarele:
-daca imobilizarile sint corect distribuite pegrupe,subgrupe,clase
subclase
-daca s-au facut reevaluari,cu respectarea reglementarilor legale in domeniu
-daca au avut loc intrari,sau iesiri de imobilizari corporale
-daca s-au respectat normele legale cu privire la licitatii,analiza ofertelor,aprobarea si respectarea criteriilor
de selectie
-daca s-au respectat formele de plata si avans necesare si uzuale,cu verificarea documentelor de plata
-daca s-au respectat normele in viguare cu privire la casare
-daca subansamblele si materialele rezultate in urma casarii,au fost preluate in gestiunea magaziilor,cu
inregistrarea corespunzatoare in contabilitate,iar daca valoarea a fost corect determinate
-daca ptr mijloacele fixe incomplet casate,suma ramasa de amortizat a fost corect determinata si s-a inscris in
conturile din afara bilantului
-daca s-au efectuat diligentile ptr vinzare
-daca amortizarea este corect calculata,cu includerea ei in cheltuieli
c)-Referitor la operatiunile privind imobilizarilenecorporale(intangibile)
*reglemntari legale-HG 704/1994,Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicataHG 466/1996,ordin mf 2388/1995,
privind aprobarea normelor ptr inventarierea patrimoniului,
*documente utilizate:-contract de societate,chitante(plata taxelor)contra cte prospectare a pietei si publicitate,
contracte de concesiune,brevete produse informatice,studii tehnico-economice,proiecte de cercetare,etc
*operatii ce se executa-infiintarea unei societati impune ,colectarea cheltuielilor de constituire,infiintare,
analiza aportului asociatilor si inscrierea brevetelor,licentelor
-marirea capitalului social,
-achizitionarea de brevete licente,know-how,marci de fabrica si comert,
-cedarea concesiunilor,licentelor,cu organizarea licitatiilor de incasarea, incasarea cv la pretul negociat,
descarcarea gestiunii
-achizitionarea de programe informatice,prospectarea pietei si ofertelor,testarea produselor,stabilirea si
analiza contractului de cumparare,garantie si service
*Controlul documentelor,presupune:-daca valoarea cheltuielior de constituire si achizitionare a diferitelor
imobilizari necorporale,este corect stabilt,
-daca amortizarea acestui gen de cheltuieli este corect inregistrata in contabilitate,concomitent cu scaderea
din evidente a cv a cheltuielilor de constituire
-daca receptionarea brevetelor,licentelor ,este realizata corect,in functie de modul de chizitionare al lor
(productie proprie,aport in antura,cheltuieli de cercetare dezvoltare,etc)
-daca cheltuielile sint corect constituite,corect incadrate.
-daca achizitionarea acestui gen de imobilizari,este necesara,si oportuna,cu analiza concomitenta a
nregistrarii in contab. a operatiunilor,a previzionarii rezultatelor,a criteriilor de evaluare(constanta aplicarii metodelor)
-se vor verifica,sumele inregistrate in contabilitate,pe baza documentelor,
indeplinirea conditiilor de inregistrare ca imobilizari,conditiile de clasare,si arhivare a documentelor,listele de
inventariere,etc
d)-alte categorii de operatiuni ce trebuiesc verificate,mai sint:
-operatiuni privind imobilizarile financiare,
-operatiuni privind stocurile de materii prime si materiale,si stocurile de produse finite,obiecte de inventar
,marfuri si ambalaje
-operatiuni privind furnizorii,clientii
-operatiuni privind gestionarea resurselor umane si salariale
-operatiuni specifice trezorerie(casa,banca)
-operatiuni privind perceperea si achitarea impozitelor si taxelor bugetare si a altor operatiuni asimilate
-operatiuni specifice activitatii de inventariere
-operatiuni specifice completarii si verificarii bilantului contabil
d)-Obiectivele controlului documentar
1-Controlul documentar contabil,este procesul de stabilire a realitatii, legalitatii si eficientei operatiunilor
si activitatilor economico-financiare,prin examinarea documentelor primare si centralizatoare a inregistrarilor in
evidenta tehnico-operativa si contabila,a situatiilor contabile si bilanturilor.
Acest gen de control,este prin excelenta un control ulterior,denumit si revi
zie a documentelor contabile(intrucit se rfera la operatiuni economice si financiare care au avut loc).Scopul reviziei,
ste dea pastra integritatea patrimoniala,de respectare a legalitatii si a disciplinei financiare.
Controlul documentar contabil,se utilizeaza si cu caracter preventiv si concomitent in anumite situatii cum ar fi:
-primirea documentelor la contabilitate pentru inregistrare
-intocmirea situatiilor contabile si a bilantului,etc
Controlul documentar contabil se exercita printr-o serie de tehnici care se utilizeaza selectiv si combinat,in
functie de situatia concreta controlata
Obiectivele de exercitare a controlului documentar contabil,constau in,exercitarea urmatoarelorforme de control:
a)-Controlul tehnologic-care se exercita in ordinea intocmirii si indosarierii documentelor,examinarea
facindu-se fara nici o grupare sau sistematizare prealabila.
b)-Controlul invers cronologic,-se exercita de la sfirsitul spre inceputul perioadei de control.Acest procedeu
se foloseste atunci cind la constatarea unei abateri este nevoie sa se stabileasca momentul cind aceasta
s-a produs sau operatiunile care au legatura cu abaterea,sau cind se constata omisiuni sau erori de inregistrare.
c)-Controlul sistematic(de probleme)-consta in gruparea documen-
telor pe probleme de control,cum ar fi:-operatiuni de casa achizitii,salarizare,
etc si apoi analizarea lor in ordine cronologica.Acest gen de control da posi- bilitatea sa se urmareasca atent un
obiectiv si sa se stabileasca concluzii ptr
fiecare problema in parte.
d)-Controlul reciproc-presupune cercetarea si confruntarea la ace
easi unitate a unor documente cu un continut identic,dar diferite ca forma si utilizate ptr aceleasi operatii(documente
de transport cu factura furnizorului, registrul de casa cu extrasul de banca)Acest gen de control este o confirmare
interna a datelor inscrise in documentele primare si in evidente.
e)-Controlul incrucisat.
f)-Investigatia
g)-Analiza si studiul general
h)-Comparatia
i)-Examenul critic
j)-Analiza contabila
k)-Balanta analitica de control
-Balanta sintetica,este asemanatoare cu cea analitica.
-- 13 --
l)-Corelatia bilantiera
2.-Controlul faptic-este procedeul de stabilre reala a existentei si miscarii mijloacelor materiale,umane si banesti
.in strinsa corelatie cu desfasurarea activitatii economice si financiare
-Obiectivul acestui gen de control este-determinarea exacta a cantitatilor si valorilor existente,a strii in care se
respectarii legalitatii in utilizarea lor.
*-Principalele modalitati de control faptic sint:
a)-inventarierea(periodica;inopinata)
b)-expertiza tehnica si analiza de laborator
c)-observarea directa
d)-inspectia fizica
3.-Analiza economico-financiara
5.-Controlul total si prin sondaj
Acest mod de control se poate efectua prin metode cum ar fi:
*controlul simultan-concomitent cu executia
*controlul progresiv
*controlul penal
*controlul permanent-integrat in lucrarile de executie curente
*controlul periodic
*controlul direct
*controlul executiei si controlul de conducere
Controlul documentar-contabil,limitat numai balantelor,nu este suficient.
Cu ajutorul acestora se semnalizeaza doar inregistrarea gresita a unor operatii economice,ca urmare a nerespectarii
principiuluidublei inregistrari
sau a unsumarii eronate a rulajelor si se identifica prin intermediul inegalita
tilor care apar intre totalurile diferitelor coloane.
@-In practica se intilnesc o serie de erori care denatureaza insasi sensul inregistrarilor contabile.
Prin acest control se pot identifica aceste erori,de inregistrare(omisiuni), care atrag dupa sine neinregistrarea sumei
nici in debit nici in credit,prin aplicarea unor tehnici de control cum ar fi:
*controlul documentelor prin punctare
*descoperirea unor documente care nu poarta mentiunea de inregistrare
*urmare a unor reclamatii primite
@-Erorile de compensatie,reprezinta reportarea gresita din jurnalul
sau din alte documente justificative,in cartea mare,in sensul ca o suma in minus,egala ce cea trecuta in plus,
in aceeasi parte unui cont,care astfel se compenseaza.Aceste erori,pot fi identificate,prin:-analiza balantei analitice,
si prin sesizarile de la terti.
@-Erorile de imputatie
@-Erorile de inregistrare in registrul jurnal se pot datora:
*stabilirii gresite a corespondentei dintre conturi
*inregistrarii unei operatii de doua ori(debit si credit)
*inversarii formulei contabile
*inregistrarea de sume eronate(mai mare,mai mic)