Sunteți pe pagina 1din 6
MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTOR 3 DISPOZITIA o din. Primarul Sectorului 3 Avand in vedere, ~ prevederile Hotérfrii Consiliului Local Sector 3 nr. 547/07.11.2017 privind gprobarea organigramei, statului de funcfii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3; ~ referatul Serviciului Organizare Resurse Umane inregistrat cu nr.99343/08.11.2017; ~ prevederile art.99 si art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicat2?, cu modificarile si completarile ulterioare; fn temeiul art. 63 alin, (5) litera “e” si art.68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicaté, cu modificarile si completitile ulterioare, DISPUN Art.1 incepénd cu data prezentei se aproba “Procedura privind organizarea si desfésurarea examenului de testare profesionala previtzut de Legea nr. 18/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicaté, cu modificarile si completirile ulterioare, pentru functionarii publici ale caror posturi au fost supuse reorganizérii”, conform anexei la prezenta dispozitie; Art.2 Cu acceasi dat& prezenta procedura se va aduce la cunostinfa functionarilor publici interesati, prin afisare la sediul si pe site-ul institute. Art. 3 Serviciul Orgenizare Resurse Umane va lua misuri de ducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozifi ROBERM GORIN EGOITA T0482, Veentibé Mincutescu PRIMARIA SECTOR 3 | SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE a ce 448 L, Procedura privind organizarea si desfigurarea examenului de testare profesional previtzut de Legea nr. 188/199 privind Statutul functionarilor publici, republicati, cu modificarile si completirite ulterioare, pentru functionarii publici ale cétror posturi au fost supuse reorganizar Watt Anexi la Dispozifia nr. Art.1- Prezenta procedurd reglementeazi modul de organizare si desfasurare a examenului de testare profesional prevazut de Legea nr. 188/199 privind Statutul funcfionarilor publici, republicaté?, cu modificarile $i completirile ulterioare, pentru functionarii publici din cadrul structurilor insttutie, ale c&ror functii au fost supuse reorganizarii, conform legii. Art.2-(1) in situafia in care in cadrul unei structuri existii un numdr mai mare de functionari publici care indeplinesc criteriile prevaizute la art. 100 alin. (1) - (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutal functionarilor publici, republicati?, cu modificdrile si completirile ulterioare, ocuparea functilor publice se va face prin examen de testare profesionali organizat in conditiile art. 100 alin. (3) din actul normativ mai sus ‘mentionat. (2) Functionarii publici carora le sunt aplicabile dispozifiile art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicat ? vor fi notificati in scris de Serviciul Organizare Resurse Umane cu privire Ja postulrile pentru care pot candida, respectiv cu privire la examenul de testare profesional care se va organiza. Art.3- (1) Examenul de testare profesionala consta intr-o singurd etapa, proba scrisi. 2) Conditiile de participare la examen $i de desfasurare a examenului, bibliografia, tematica si alte date necesare desfigurarii examenului se afigeaz% la sediul institufiei, ou 2 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru proba serisd. Art. 4-fn vederea participarii la examen, candida comisiei, in termen de 2 zile lucratoare de la afisarca anuntului, Art.S - (1) in vederea organizarii si desfiguririi examenului de testare se constituie comisie/comisii de examen, respectiv comisie/comisii de solusionare a contestafiilor, prin Dispozitia Primarului Sectorului 3, alcituite din 3 membri pentru functiile de executie, respectiv 5 membrii pentru functiile de conducere. @) Presedintele comisiei de examen, respectiv al comisiei de solufionare a contestajilor se desemneazi din randul membrilor acestora, prin actul de constituire a comisiilor. (3) Fiecare comisie de examen, respectiv comisie de solufionare a contestafiilor are un secretar, numit Prin actul prevazut la alin.(1) dintre functionarii publici din cadrul Serviciului Organizare Resurse Umane. Art.6- Nu poate fi desemnati membru in comisia de examen, ori in comisia de solutionare a contestatilor, persoana care se afl& in urmatoarele cazuri de conflict de interese: 2) are relayii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candida{i sau interesele patrimoniale ale sale ori ale sofului sau sofiei pot afecta imparjalitatea si obiectivitatea evaluarii ») este sot, sofie, ruda sau afin pand la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de solufionare a contestafiilor. Art.7- (1) Nu poate fi desemnaté membru in comisia de examen sau in comisia de solujionare @ Contestafillor persoana care a fost sancfionaté disciplinar, daca sanctiunea aplicatai nu a fost radiaté, conform legii lepun 0 cerere de inscriere la secretariatul @) Calitatea de membru in comisia de examen este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestafiilor. Art.8- (1) Situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 6, precum si situafiile de conflict de interese previzute la art. 7 se sesizeazA de persoana in cauzi, de oricare dintre candidati sau de orice alt persoanid interesata, in orice moment al organizarii si desfigurarii examenului, (2) Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia si informeze, in sesis, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat cu privire la orice conflict de interesé care a intervenit sau ar putea interveni. In aceste cazuri, membrii comisiei de examen sau ai comisiei de soifnare a contestafiilor au obligatia s& se abjina de la participarea oi luarea vreunei deci re Ia examehul in cadrul c&ruia a intervenit conflictul de interese {@) in cazul constatriexistenei unei situafii de incompatibilitate sau conflict de interese, ach We numire a comisiei se modifica in mod corespunzAtor, prin inlocuirea persoanci aflate in respectiva situ. ¢ (@ jin cazul in care situajia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constati ulterior desftiguririi etapelor examenului, procedura de desfégurare a examenului se reia, ‘Art. 9- (1) Comisia de examen are urmitoarele atribufii principale: a) stabileste subiectele pentru proba sorisis ) noteazii pentru fiecare candidat proba serisé si interviul, dupa caz; 6) transmite secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidatilor. (2) Comisia de solufionare a contestafiilor are urmatoarele atributii principale: ) solufioneaza contestafile depuse de candidafi cu privire la notarea probei scrise; b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidailor. @) Secretarul comisiei de examen are urmatoarele atributii principale: a) primeste cererile de inseriere le examen ale candidatilor; 1b) convoacd membrii comisiei de examen; ©) intocmeste procesul-verbal de desfasurare a examenuluis d)asigurd transmiterea rezultatelor examenului, prin afigarea acestora la sediul institutiei; ©) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfaigurare a examenului. (4)Secretarul comisici de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale: a) convoaci membrii comisiei de solutionare a contestatiilor; b) asiguri transmiterea rezultatelor contestatiilor candidatilor, prin afigarea acestora la sediul instituted; ©) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desftisurare a examenului Art. 10 - Desfisurarea examenului consta in etapele cuprinse intre prima zi de depunere a cererilor candidafilor si numirea in funciiile publice vacante pentru care s-a organizat examenul ‘Art. 11 - Etapele examenului se evalueaza de fiecare membru al comisiei de examen, respectiv de fiecare membru al comisiei de solutionare a contestatiilor, independent. ‘Art, 12 (1) Proba scris& consti in redactarea unei lueriri si/sau in rezolvarea unor teste-gri Q) Prin proba scris& se testeazi cunostintele teoretice gi abilitajile practice necesare ocupirii funcfiei publice pentru care se organizeazi examenul. in cadrul probei scrise se testeaz, in mod obligatoriu, inclusiv cunostinfele generale ale candidatului in domeniul administratiei publice. ‘Art. 13- (1) Subiectele pentru proba scris& se stabilesc pe baza bibliografiei si a tematicii de examen, astfel incdt s& reflecte capacitatea de analiza si sintezA a candidatilor, in concordant’ cu nivelul si specificul funefiilor publice pentru care se organizeaz’ examen (2) Comisia de examen alcdtuieste seturile de subiecte pentru proba scrisf, in ziua in care se desfigoaré proba seris, din propunerile fiecarui membru. (3) Membrii comisiei de examen rispund individual pentru asigurarea contidenialitatit subiectelor propuse. (4) Seturile de subiecte se semneazi de tofi membrii comisiei de examen si se inchid in plicuri sigi purtind stampila institute’. () Comisia de examen stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunic odati cu subjectele. (© Pani la ora stabilita pentru terminarea probei scrise a examenului, membrii comisiei de examen au fia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afigeazi la sediului institutei, anterior coreettiii lucrérilor. Art. 14- (1) Durata probei scrise se stabileste de com complexitate a subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore. (2) La ora stabilita pentru inceperea probei Scfise, comisia de examen prezint& candidatilor seturilé de subiecte si invita un candidat dintre cei care sustin examenul de testare pe aceiagi functie, s& extragi un plic cu subiectele de examen. (@) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidafilor care intirzie sau al oric&rei persoane, in afara membrilor comisiei de examen, precum si a persoanelor care asigurd secretariatul comisiei de examen, respectiv supravegherea desfiiguririi probe te de examen in functie de gradul de dificultate gi (4), 4ésirea din sala pe durata desfagurdrii examenului atrage eliminarea din examen, cu exceptia situafiilor de urgenté, in care functionarii publici pot fi insofiti de unul dintre membrii comisiei de examen saui de seerothrul comisiel (5) inj incaperea in care are loc proba scrisa, pe toata perioada derularii acesteia, inclusiv a formalitiilor prsalpbile sf a celor ulterioare finalizarii probei, candidafilor nu le este permis detinerea sau folosirea ~-vretinél surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanya. (© Nefespectarea dispozitiilor previzute la alin. (5) atrage eliminarca candidatului din proba de examen. Comisia de examen, constaténd incilearea acestor dispozifii, elimind candidatul din sald, inscrie menjiunea "anulat” pe lucrare si consemneaza cele intamplate in procesul-verbel. (7) Lucratile se redacteazd, sub sancjiunea anulArii, doar pe seturile de hartie asigurate de institutie, purtand stampila institutiei pe fiecare fil. Prima fil, dupa inscrierea numelui si a prenumelui in colful din dreapta, se sigileaza astfel incét datele inscrise s& nu poatt fi identificate gi se aplica stampila institufei. (8) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de examen lucrarea serisa, la finalizarea lucririi ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnénd borderoul special intocmit in acest sens. Art. 18- Pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte. Art. 16- (1) Anterior inceperii corectarii lucririlor la proba scrisé, fiecare lucrare va fi numerotatd, @) Notarea probei scrise se face, de regula, in termen de maximum 24 de ore de la finalizarea probei. (3) Lucratile de la proba scris se corecteaza sigilate. (4) Punctajele se acorda de care fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare lucrare scris, $i se noteazi in borderoul de notare. Acordarea punctajului final pentru proba scrisi se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen, (5) Lucratile care prezinta insemnari in scopul identificarii candidatilor se anuleaza si nu se mai corecteaza. Menfiunea “anulat" se inscrie atat pe lucrare, edt si pe borderoul de notare si pe centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal al examenului. (© in situatia in care pentru o lucrare se inregistreazA diferente mai mari de 10 puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei de examen, Iucrarea se recorecteaza de cétre tofi membrii acesteia, Procedura recorectirii se reia ori de cate ori se constaté ed exista diferenfe mai mari de 10 puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei de examen. (7 Se interzice desigilarea lucririlor anterior recorectari in condifiile prevazute la alin, (6). Art, 17-1) Lucratile scrise, dup acordarea punctajelor finale la proba serisi cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (4) $i (6), se desigileaza. @) Puneiajele obtinute de fiecare dintre candidati la proba seris cu mentiunea "admis" ori "respins" se afigeazi la sediul institutiei in termenul prevazut la art. 16 alin. (2). @) Sunt declaraji admigi la proba scris4 candidatii care au obsinut: a) minimum 50 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea functilor publice de executie; b) minimum 70 de puncte, in cazul examenclor organizale pentru ocuparea functiilor publice de conducere. (A Se consider admis la examenul de testare profesional, candidatul care a obfinut cel mai mare punetaj dintre candidatii care au concurat pentru aceeagi functie public, cu conditia ca acestia si fi obtinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentei procedurr (5) kn situatia obfinerii unor punctaje cgale la proba scrisf, in vederea departajarii, candidafii aflati in aceasta Situatie vor fi invitagi la un interviu. Interviul se realizeazA conform planului de interviu intocmit de comisia de examen, in ziua desfaigurarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare stabilite de acestia, © Imerviul se noteaz’ pe baza criteriilor si a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu. (7) Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au objinut: ) minimum 50 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea functilor publice de exeeutie; b) minimum 70 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere. (8) Punctajele acordate de c&tre fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare candidat se noteazd in borderoul de notare, cu respectarea termenului prevazut la art.16 alin. (2). Acordarea punctajului final pentru interviu se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen. (©) Punctajele obginute de fiecare dintre candidafi la interviu cu mentiunea “admis” ori "respins" se afigenza la sediul institupiei in termenul prevazut la art. 16 alin. (2). Art.18- (1) Punctajul final se caleuleaza prin insumarea punctajelor obtinute la proba scris si interviu, dupa caz. Q) Punctajele finale ale examenului, in ordine descrescatoare, sunt inscrise intr-un centralizator nominal, in care se mentioneaza pentru fiecare candidat punctajul obsinut. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de examen. 3) Comunicarea punctajelor finale ale examenului, cu mengiunea "admis maximum 3 zile lucratoare de la data susfinerii probei institutiei (4) Se considera admis la examen candidatul care a obfinut cel mai mare punetaj dintre candidafii care au concurat pentru aceeasi functie publicd, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentei proceduri. Art.19- Dupa afigarea rezultatelor obfinute la proba scris gi la interviu dupt eaz, candidatii nemulyumiji pot depune contestafie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afigirii rezultatului interviului, la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor, sub san Art.20- Comisia de solufionare a contestafiilor analizeaza lucrarea sorisi sau consemmarea réspunsurior la intervin (dupa car) doar pentru candidatul contestatar, in termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestafiilor. Art.21- Comisia de solutionare a contestaiilor admite contestajia, modificdnd punctajul final acordat de comisia de examen, in situafia in care constaté c& punctajele nu au fost acordate potrivit baremu Fispunsurilor din lucrarea scris sau c& punctajele de fa interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate si réspunsurilor candidajilor in cadrul interviului. Art. 22- Contestajia se respinge in situajia in care punctajele au fost acordate potrivit baremului i ispunsurilor din Iucrarea scrisi sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit intrebarilor formulate si raspunsurilor candidafilor in cadral interviului. ‘Art. 23- Comunicarea rezultatclor a contestatiile depuse se face prin afisare la sediul institutiei, imediat dupa solutionarea acestora. ‘Art. 24- La finalizarea examenului se intocmeste un proces-verbal privind desfagurarea examenului gi rezultatele objinute de candidati, semnat de membrii comisiei de examen gi de secretarul acesteia, la care se anexeazii rezultatele probei scrise, si dupa caz. ale interviului, rezultatele finale ale examenului, precum si, ‘dup’ caz, rezultatele contestatiilor depuse Art. 25- (1) Institutia pune la dispozitie candidatilor interesafi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de examen, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care sunt informagii de interes public, cu respectarea confidengialitafii datelor cu earacter personal, potrivit legii, (2) Se excepteazii de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de examen, respectiv de comisia de solufionare a contestafiilor care contin date cu caracter personal ale candidatilor, potrivit legi. (3) Orice candidat isi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea serisa individuala redactata in cadrul probei serise a examenului, dupa corectarea si notarea acesteia, ‘Art. 26- Funetionarii publici, care au susfinut examenul de testare profesionala in urma teducerii postului, cu respectarea art.100, vor fi numifi in ordinea obsinerii rezultatelor, de la punctajul cel mai mare la cel mai mic, ultimul (cu cel mai mic punciaj) aplicandu-i-se prevederile art.99 din Legea nr. 188/199 privind Statutul funcfionarilor publici, republicat& ?, cu modificdrile si completirile ulterioare. AZT Prevederile precentel procedure apis corespunior si pei fmcfionaritpublioi efron {ise sau "respins', se face in termen de sau a interviului, dup8 caz, prin afigare la sediul modificarile si completarile ulterioare. republical?, ou fServiciu, Eu Dk meter it, Halfhtitd Mifculescu

S-ar putea să vă placă și