Sunteți pe pagina 1din 309
CUPRINS Capitotul 1 : Logislatia privind apararea impotriva incendillor.Obtigatif pentru persone fizice $i juridice (Sorin Caloid) 1.1. Legea nr. 307/ 2006 privind apararea impotrive incondiilo..... =) 1.2. Normele generale de apirare impotriva incendiilor. 220 1.3 Acte normative refertoare la avizare si auorizare privind securitates Ie incendiv 35 Capitolul 2 : Reglementiiri europene privind securitatea la incendlu (Sorin Calotd) 2.1. Cadnu general a2 22. Libera circulate a mérfuriior 2.2.1 Principii 2 2.2.2 Cerinta esentialé "securitate la incendiu" vo 2.2.3. Comportarea Ia foc a produselor pentry construgil a7 23. Burocoduri : 37 2.4, Ingineria securitii la incendiv..... 38 Capitola 3 : Organizarea si deslgurarea activtail de aparare impotriva Incendlilr (Gavril Temian) 3.1, Organizarea activititii de apirare impotriva incendior. . 60 3.2, Organizares actvitit de apdrare impotriva incendiilor la nivel local al 3.3 Organizarea activitii de apirare impotrva incendillor la nivel operator economic! institute... 66 34, Onganizarea activiili de apirare impotti va incendiilor la Toeul de mun ei 3.5.Detalii privind elaborarea unor documnente gi particulsitis ale aeestOra. nnn T6 3.6.Controlul propria de prevenire.. 8 Capitolul 4: Notiuni despre ardere (Sorin Calotd) 4.1, Fenomenul de aprindere. : - 84 42. Fenamernl de ardere... . : 86 43. Comportarea unor materiale la incendii corner dS 44.Anderea pulberilor combustible. 4.8, Autoaprinderea. Capitolut §: Notiuni despre incendiu (Sorin Calord) 5.1. Definirea incendiul....eecesorsves | : 107 5.2. Clase de incendit scenes i07) 53. Evolujia incendiului ina-o incina.. 107 5.4. Propagarca incendiului ta intreaga eliire. m2 5.5, Propagarea furmului in elidiri ese 56. Limitarea propagari incenclilor Sorin Calta si fone! Pula Golgojan). 122 5.7. Evacuarea Tn eaz de incendi. wo 130 5.8. Cauze de incendiu, 5 132 Capitolut 6 : Riseu de incendia (one! Pui Golgofan) 6.1. Prevederilegale,...... 147 6.2. Conditi pentre persoanele fizice sau juridice care desfigoata activital de identficare, evaluare si control al riscurilor de incendie... 147 6:3. Catal deni sini tice Soin Colo one! Pun Goin. 148 64, Evaluarea riscului de incendi.......- 154 Capital 7 : Comportarea instaatitor ta incendti (Sorin Calotd) 1.1.Cerinje generale. . - cereal 66 72. Instalaiielectrice....-- a pene 66 73. Instalapii de protectieimpotsiva tasnetali - soul 79 7.4 Instalaii de inedlzie.-.. = fone enn 83 7S. Instalatié de ventilate ~ elimatizare venus P86 Capitolul 8 : Mijtoace tehnice de apirare impotriva ineenditlor (Sorin Calotd) 8.1 Prevederi legale 189) 8.2, Instalaji de protecje impotriva incendiilor 8.2.1,Prevederi generale. ...e-o:v a 193, 8.2.2 nstlapii de detectare, semnalizare si slarmare la incendi. Pen 9S 8.2.3, Instalatii de stingere a incendilor.Cerinte generale....... 207 8.2.4 Instalati de stingere cu apa a incendiilor 8.2.4.1.Coloane useate. 210 8.2.42 Instalaii de stingere eu sprinklere... 2H 220 82.453 Instalafé de stingere cu apé pulverizaté (lone! Puiu Golgojan) 8.2.44.tnstalaii de stingere eu ceaté(Jonel Putu Golgojan) 8.2.45 Iostalaii de stingere eu hidraniimerior 8246 Jnstalait de stingere eu hidranyi exterior 8.2Sinstalati de stingere cu gxze 8.2.6 Instalai de stingere cu spun 82.7. Instalai de stingere eu pulberh 8.2.8. Instlati de stingere cu aerosol 8.29 Instalati de stingere eu abur 83, Stingitoare 814 ostaa de stingere pent incendil de ciasaF (suse de ule. 85. Dla, unelte i alte mijloace de intervene 85.1. Clasifcare 85.2.Fununuri 855.3. Tevi de mind... 8.6 Autospeciale pentru stingeres incendiior. 8.7, Motopompe si alte utlaje 88 Mijloace specisle pentru singereaincendiior 8.9, Produse de stingere 89.L.Apa. 89.2Spuma 893 Pulberca 8944 Abuaul.. 8.9.5. Inlocuitod de halon 8.96. Dioxidul de exon CO 89.7. Aerosol Capita 9 : Stingereaincenillr (Gail Temion) 9.1. Procedee de stingerea incendilor (Sorin Caleta) . 9.2. Caleull fartelor si mijioacelor de stingere. ns 913. Organizarea inerventiei pente stingetea incendie 944. Particularti ale interveilor de stinger. Capttotul 10: Aspecte privindformarea profestonalé (Gabriel Duc) Capitolul 11 Servicite voluntare si private pentru situati de urgenta (Viorel Stir, CAPITOLUL 1 5 LEGISLATIA PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDILOR OBLIGATIT PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 1.1. Legea nr. 307 din 12 tulle 2006 privind apararea impotriva incenditior a impetrivaincendilor LLegea r.307/2006 sabileste cadrol general pentra apr Definirea conceptului de aparare impotriva incendiului Aplrarea impotriva incendilor reprezin’® aasambl integrat de activi specifie, misur st sarcini ofganizatarice, tehnice, operative, cu ceracter umanitar gi de informare public. planificte, forganizate si reaizate porivit prezentei legi, in scopul preveniti si reduces ciscunlor de producere @ incendilor si asigurint intervemiei operative pentro limitarea si stingerea incendillor, in. vederea ‘evacuari, salvasi si protecjci persoancfor percltate, protejrif bunurilor§1 medilui impotriva efectelor situa de urgeniédeterminete de ineendi art) Responsabititatt Aplrarea'impotriva incendillor constituie 0 aetvitte de interes public, msfonal, eu caracter permanent, la cate sunt obligate s& participe, in conde prezentei lei, autoritle administrajeipublice ‘centrale gi Toca, precum gi toate persoanele fice gi juriiceaflate pe teritociol Romie (art 2) ‘Autoritaten de stat Coordonarea, controlul si acordarea ssistenel tehnice de specialtate in domeniul apiciri Impotrva incendiilor se asigur® de Ministerat Administraliel si Imemnelor (art 3.): = lanivel central prin Inspectoratul Genoral pentru Sitaai de Ungeots, + Innve! local prin inspectoraele pentru situati de urgent judetenes) al monicipiuiyi Bucuresti “Ingpectoratl General pentns Situani de Urgent elaboreari sirategia nationald de aparare npoviva:incendiilor, care se prezints Guvernclui spre aprobare de eitre ministul administaiel gi imterlor. NOTH: fost claboraid Sirotepia najionati de prevontre a siuailor de wegen, proba 'w278216.07 2008 prin Hea. «= Inspecroratele pentra situiii de urgentt juderene i al mnicipiuloi Bucuresti si exereish ‘avibufile specifce in zone de competent suite prin hotirire a Guvemulu NOTA : Zonte de competent sunt stable prin HG 14022004 prisind principle de organtzave, fungionara si ‘avibuidesersctlor de wygena = Managemental siwajilor de urgenté determinate de incendii se asiguel prin componentcle ‘Sistemului Natioral de Management al Situapillor de Urgent. art. 4,) ‘NOTA » Cadrul jurist defini prin Ordonangi de urgent mr. 21 din aprile 200 pivind Sistema National de Management a Svar de Urgent Exercitarea autoritatil de stat in domentul epiririiimpoteiva incendillor Exeritareaautoritii de stat fn domeniol apériiimpotiva incendilor se tealizeaza prin weve de reglementare, autorizare, avizare, alestare, recunoaster, desermare, supraveghere a plete, contol, ‘organizarea singer incendilor $i tragree la eispunderejurided a persoanelor vinavale (art. 28) Forme de exercitare a autoritti de stat de edtre Inspeetoratul General: 4) Reglementare Tnspectoratul General clabores2& sitateyi, norme, reglemientiri tehnice si dispositt generale privind apirarca impotriva incendilr, obigatori pe inegul teritariy al Rominigh care s¢ eprobs prin ‘ordin a! ministrlo’ administrate’ gi intemelor gi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Pera J (ort? (2) 1) Controtut de stat in domentul apiririiimpotriva incendillor se excrit, la nivel cental, prin inspectia de prevenire sate compartimente si unitig din structura seu subordinea Inspectoratuly General, respectv, la nivel local prin inspocte de prevenine din eadrl inspectratelor, in seopul apliie! unite a prevedeilorlegle pe fntegulteritoriu al Romaniei, poeivit eompetenlor (art.28) 9 ¢) Controtu} evatuirt riscului de fneendia Tn toate fazele de cereetare, proiectare, execute yi pe fnteaga lor daraté de existent, construcfile ‘i amengjrile de orice tp, echipamentele, uiajele 31 mszlaile tchnologice se supun une examindri Sistematice sf caificae pentra idenificarea, evaluarea si controul riscuritor de incendis, is condiile previzute de reglementavile specitice.(art29) Obigatia executart activilaior mentionate rovine persoaneor care concurd Ia proictarea, realicarea, exploatarea, insrelinerea, repararea, postutlzares consiuctilor, echipementelor $1 a Installer ebnologie, pot es. HOTA Aetelenrmerive referee ln valves rica le ined sunt presente Capitol 6 ) Avizarea sl autorizares din punet de vedere al seenrtati la ineco NOTA dette normative refertoare a ave ~autorzaite de secure a inceniusnpresetate i 3. «) Autorizarea laboratoarelor de ineeredri Ia foe Legen prevede oblisalia Inboratarelor de incerciri ta foe, dea se auloriz, conform Regulamentol de autorizare a Inboratoareor de incerciri la foe, elaborat de Inspectoratul General _apyobat prin Ordinul ministrului administrate si intemetorw:770/3005, eu modifica si complete erioare fart) NOTA : Prin iirarea in vigoare a recentelor relementiricuropene (Regilamental 765/2009 el Parlametalat European shal Conse) ordinal minsiutl & deveit cathe, ca $i prevederile acest aria, lesa curonecnd end fora ric superior legs netonate Cerne refer acu la labortaare aed '} Certifcarea mijloacelortchnice peutre apirarea impotriva incendilor si echipamentelor de proteetiespecifice ‘Milloucle tehnice pentra apirarea impotiva incendilor si echipamnentelor de protectie specifics se introdue pe piaté ise utlizeazi conform lesi.(art50), in domenial nerezlemeniat de {28-2001 peivind evaluarea conformititi:produscos, epublicat, intoducerea pe pia a produselor se face pe baza evaluirii conformitait faa de reglementérile elaborte de Inspectoraal, Genel Metodologia de ceriticare « conformitati in vedere introducer pe pst miloaclor tence penta apirare impotriva incendilor a fost aprobat prin Ordinal rinse inernclor $i retorreladministative 1607/2008, ‘$ Uilzaren si comeriaiarea de miloace thrice de aprare ompoviva inceililor necerficate conform ei ve sancioneas cu amen de a 2500 fel 500 fet (art. d Legea 30772008) 1) Atetarea pervoaneor care prieceard, exccut verti, intrctin gi repard ssteme 9 instalatt de apirare impotriva incendiilor, fectueazi luerdri de termoproteetie gt ignifupare, de veriticare, intretinere si reparare a autospesislelor st a alfor mijloace tehnice destinate apartrit ‘mpotriva facenditor Projectatea,executarea verificara, iutretnerea si reparare sstemelor si instaailor de apirare ‘npotsiva incendilor, efectuarea luervlor de termoprotecic si ignifugare, de verifcare, Ttetinece si ‘epacie 4 autospeciletor ss altormijloace tence destinae api fmpotriva incendilor se efectueazA ete persoane fiziee gi jurdice westae art 51) Metoatogis de atestare a persoanelor care proietear8, execu, verific, intetn sifu repack sisteme 4 instalai de apleare impossivaincendior,efectuea2& ler de termoprotcete si gnifugare, de verfcae, inteinere greparare a autospecileor sisav a allo mifloace tehnice destnate apie Imponiva ineendillor 4 fost aprobst8 prin Ordinul ministaluiintemelor si reformet edminstrative 28272007 “© Bfoctuirea de lurért de proiectare, momar, verficare knee, reparare a sstemelor# istaltlor de apirare inpavriva inconlitr de verfcie itectnere, reparare a mijloacelor tehnce de apirare inpatrina incondtor yi de her de feniigare $f termoproteaie de ere persoane fice si juridice newestate se Sonconeacl cv amen def 2500 lela S000 le (art pul tk din Lege 30772006). ‘Obligati privind apirarea impotrive incendiilor a)Obligatil generate pentru orice persoand fi - Persoanele fizice gi juridicerispund, potrivit leg, de stabil Impotriva incendilor,precum si de consecinfele produceri incendiilor Persoanele fizice si jurdice sunt obligate sf respecte rezlementirile tehnice st dispozitile de apirare impotrva incendilor si si au primejdulasc, prin decile si faptele lor, vita, bunurile gi sedi (art 6) + Persoana care observ un incendiu are obligatis 8 anune prin orice mijloe servile de urgent, -primaral sau politia $i sia mSsuri, dups posible sale, pentru limitarea gi stingerea incendiul 10 sau juriiea| 2 si aplicarea masurilor ée apirare 4 Neanumarea prin orice mle, a sericilor de urgewa, a primar seu a polite de cre persoana care ‘obser on incendie sh dnp cox, neluaren ndsrilor. pd pow sal, porta linarea 4 stingerca fncentul oe sanconeaot eu amen de ka 00 eta 1000 tart. din Legon 30772008). in cazul in eare anuntul de incendiy soa feut ey res-credingS, fr motiv thtemeia, auroral ispunde contraventional saw penal, potrivit leg, gi suport8 cheltuelTe ocazionate de deplasares forclet ce interventi=: In caz de incendiu, orice persoand trebuie si acorde ajutor, cind si eit este rational posibil, semenilor aflati in perio!’ sau On difieuttae, din proprie initiatva ori la solicitaea vietimel, a eprezentantilor autoritailor administrajei publice precum sis personaluli se-vicislor de urgent in cazul incendilor produse la pAduri, plana, cultusi agricole, miristi, paguni $i fEnete, perscanele aflate in apropiere au obligasia sf interving imediat cw mijloacele de care dispun, peaks Fimitavea gi stingerea acestors far 7) Jactuneapersoaneor feces juridieeafate ts apropirea incondilorprodise lo pdr plans celari agricole, ming, punt gf fSnefe gi cave nu intervin imediat cu miloacele de care eispun pena lintarea $i ingorenaceator se soncioneazd cu amend dela 1000 tsk 2900 ft fart. din Lege 973000). ¥ Primarié pot constata s aplica sanctum’ penary aceasta contraventic. = Tn eazaile de ford majors determinate de ineendi, persoanee fzice s jridice care deqin, eu orice tit, trenuri, construct, instaloi tehnologice sau mijloace de trunsport a urmtoarele obliga (ares) 23) si permitf neconditionat accesulservicilor de urgent’ gia! persoanelor care acordl autor; 'b) 58 permitd necondiionst tlizarea ape, @ materiatelor si 8 miloacslor prope pentru operon de salvare, de stinuere si de fimitare a efecieor incendiilor produse la bunurile proprii orale ator persesne; €) 8 accepte misurilestabilite de comandantl interventei pentru degajarea terenurilor, demolarea ‘nei conserve sau & unei part din construct, Mirea/dezmembrares mijfoacelor de transport, apices tomporaeh a activtitilor sau evacuarea gin zona perielital si s& acorde spin, cu fore gi mijloace propri, entra realizareaacestor masuri, Pen Neindcplnira de cre penal ie 9rd @ agile cele ren i ita de ford maior determinate de incon provicute fa art se sanctions cu amend de fa 2500 et a 5000 te (ara in Lege 307/206). Y Prinarii pox constata si aplicasunctiuni pentru aceasta contravene NOTA Termenul de Tort majors" ola ta aris trebuiteles In sens art.47 dn, Codel Penal al Romie ‘republics fn viganre In 2009, a data redactird Manolis respects ens de es otal ~ "iprsjurare care ‘nu pites fi prenicua",cordbora ew a7 4 Sarea de necxiale: “Ese in stare de necestate acela care sbvgete apta pentru sata de fa un period minent care mu pale ft alturat afl, viata, inegraten corporal ae ‘india 0, aula su wr bum important a ss ala sou wn interes obstee. Nu ete in stare de nese persona cars In mantentulcind a vir Jopia a dat Seana oh prcinateste errr it mai grave ders cele fare sar fi putt produce dc pericolul mu era intirat "Decl nu se faasese Dv sensultillzad in drepial omercia( ‘Siwaite wivent de una din pr. dovedd eu docuerente one de ouiordis ublioe compeente Iimpreviibit ta data cheer polite. neasepttd independent de vointa parlor, care amped wie di pr 18 ii indeplinesed oblige vonractate, dest a depus toate diigenele necesare tn vederea Indepth bligetir respective") ~ La incheierea oriearor acte de tansmitere temporaria dreptului de felosinté asupra bomurlor inmobite, precum gi « onlrastelor de antvepriza, ple sunt obligate sf prevadd expres in actele respective spundarie co le revn in cees ce priveste apirrea impotrivaincendillor (ar. 9). "® Neconsemmarea de aitre persooneie fice $1 jrtdce tn acele de inact temporart a drt de _foosings procum 3 de arepisd a punderilor cele evn in esa ce privesteapararea inpria icendilay se sancjioneazi eu amen dela 100 let a 50 ei (art 43. dn Legea307/2008) Pentru limitarea propagivi si stingerea incendilor, precum si penira limites gf tnlturaree cofeeteloracestors, Consul General al Municipiului Bucuresti, consilile locale ale sectoarclo acestia, cconsilile judefene, consiile locale, persoanelejuriice si ssociatile familial yrevizute a art 8 (care defn, ev orice tila, terenuri, constucti, instal tehnologice sau mijloace de transport) si pevsoanele fiviee care desfigowd individual activitit seonomice in conditile Lest ar, 300/2004 privind autorizarea persoanelorfzice gi asociailorfamiliale care desfisoard acivitip ezonomice in mod independent, cv modificicle si completiile ulterioure, au obligaia si colaborsze inte ele, contribuind cu forte si ‘mijloace, pe baza de reiprocitate sau pe bar& contractual + Organizasea actiunilor de colaborae si procedurile necesare se stabilese prin conventitinchelate foe pet, eu avizulinspectoraelo. « Detinatori si utilzatoii de constrcti oni de instal de transport au obligatia si canlucreze cv eutortaile administrate! publice si cu argance de spe ale acestora in organizarea,asjgurares, prewitirea gi punetea in aplcare a planurilor de imervent de incendiv (art 7). = Autoitfile administratoi publice centrale gi celellte organe centrale de specialitate, Consliol Gonoral sl Municpiulai Bucuresti, consilile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, judetene sau locale, itstinuile publice gi operatorii economic au obligajia sf angajeze cel putin un eadru temic sa personal de specialitate eu stibulii in domeniul apleirit impotriva incendislor, atestali_potrvit ‘metodologieiclaborate de Inspectoratul General. Qcupapile de cad teinie i personal de specilate ex atributi im domeniul apdrinit fmpotiva incendillor sunt definite pe baza Siandardelor ecupationsle probate conform legisaie in vigoare (are 12) NOTA: Jn Capolal 10 sunt eyprinseindrmar prided oeypaia de cea tebnic = Consilile locales operator economici care desfagoarl activi cu vise de incendia gi eate au obligatia previzut8 la alin. (1) se sabilese pé baz citrilor emise de Inspestoratul General NOTH : Ordinal minsruti adminitrael sf iernelor an. 10822007 pent aproborea eiterilar de stabiire ‘onslilor locale 8 operttarlorsconamei care cu obliga de a angaja cl pun un cadru tec este preenta in ‘capi 10. Numiees si sehimbares din functe cadeuluiizhnic sau a personalului de spocitiate cu atebutil fa domeniul apirritimpotrivaincendiilo trebuie comunicate de angajator in termen de 48 de ore de tx Aangajre, dupé ce, la nivel central Inspectoratali General, iar la nivel local inspectoratelor. = Neindeplinirca corespumnzatoare a atributilorspecificeatrage schimbarea din fuctic a éadrutu febnic sau a personalului de specialtae cu atribuil in domeniul apicriiimpotriva incendilr,situajie cate trebuie comunicatd de angajator in termen de 48 de ore de la angajae, la nivel venta Inspectoratul General, arf nivel local inspectoratelor dup ca. "F Neongajarea de cire autorie adninisirae!publice centne gi celelaie organe cenrale de speciaiote, Cons General af Muniipulus Bucuregt. conde lcale ae sectoarelor munieiul Bucuresh, conatile Jiudstene sau locale. instiupile public 41 operatariteconomict care dexfyoan® acti cu ric de incenda ‘previaut la 12 alin. (2), 2 cel putin um eadra tec sav person! de specaliote eu atin fe domental ‘sparirimpotrvaincenillor se santas cu amend de S00 fe a (000 et (ar. 48, din Legea 307,208, Persoanee fizice gi asociatile famille care desPisoar3actviati economics auterzate pe teritoiul Romine, precum si celelalte enti legal constitu nepreviaute [a alin. (1), indeplinese bute pe Iinia apie impotriva ineenllor in nure peop, pri titular de rept el eatti +) Obligatile consfiululJocal sale primarulu ‘Consitial local are urmitonree obtigali principale (ar. 13): 8) aprobé planul de analizt si acoperie a riscurilor, pent unitatea administrativ-teritorials pe care 0 reprezin, stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia gi fl transite inspectoratul in raza carva funetionears 'b)emite hotarér, in condiilelepi, cu privire la organizarea activi de aparare mpotiva incendilor ‘nunittes administeativ-tertoia pe eae oreprezind «)nstituie regu i misui specific corelste cu nivelul si natura riseritr local 4) Infinjeazs, Ia-propunerea primerului, co avizul inspectoratlul, serviciul voluntar de urgent $1 aprobi regulamental de organizare si funetionae al acestuis; NOTA «Aspect privnd serscle voluriare 3s privte pert ua de urgent um presenta capil 1) €) -desemneaza seful serviciului voluntar de urgenti, la propunerea primaruhul, cu avizul inspectoratului 1} prevede distinet, powrvit legit, din resursele financlare ale bugerului local, sumele necesare Ta vederea organiziri, inzestrrt,fonctionéi i indepliniréaribuilor legal devedte serveile de urgent voluntarefnfinae si exerts controll fotos acest; {)cuprinde anual in hugerulproprit sumole necesae pentraasigurarea Bunrior din dotareaservicilor ‘de urgenyd voluncare, pentru cazurile de avavc, disirugee sau pentru ate evenimente, precum gi pentra asigurarea de persoane gi rispundere civilé a personalnlui eu acibuit pe lie de imtervente, pentru caurile de invalidate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente {ntrvenit in timpul i din couza indeplinii atibailor specifice; 5) asigurd includerea, im plarurile de organizare, de dezvoltare urbanised si de amensjare a lesitoriului, @ calor de doces pentra intervengi, a Tucrtilor pentru realizarea sistemelor de anungare, larmare, precum de alimentare ev ap in cae de incendi, echipamente tehnatogice de prodvctic si itate ') analizeass, semestial gi ori de cite ori este nevoie, capecitetea de apirare impotriva incendiloe @ unitiit administratv-tertoriate pe care o reprezinté i informeszi inspectorstul eu privire fa misurile Stabile pentru optimizaresneestia; ;) asigur3 imobile si spatii amenajate corespunzitor pentru functionares serviciului de urgent voluntar, precum gi mijloacele de comunicatitnecesare: 1) indeplineste orice alte aributisprevazute de lege pentru apirarea npotsiva incendilor. Primaral are urmitoarele obliga principale for.) 8) asigurdelaboratea plamutui de analiza sb acopcrire a iscusilor si apicarea acest ‘© Neindeplinirsa de ere primar a obligojor pe cave le are se sansa en emendt deta 2500 fe ta S000 ti fare #4 din Lagen 30772000) by) sigur respectatea criterilor de performan( pentru constiuirea serviciului de urgent volumar gi slaborarea regulamentului de organizare si fonetionare al acest; ‘& Nerespeciaren de edie prsoroobligatiorce rev se vanctonea ew amend de Da 1000 et la 2500 et ‘arid. die Legen 30772000). ‘©) coordoneazi organizarea permanent. a interventiei in caz de incendiu la nivelol unitai administrativ-teitoriale, agri pariciparea la intervene a servciulul voluntar de urgent cu majlowcele ‘in dotare gi conducerea interveniei, pin la stingeres incendiuhii o:i pnd la sostea ferelor ire de citre primar a eblgaillor pe care Je are x sencneash cv amend de la 2500 Jetta 5000 tei frt.44 din Legea 30772006), <) asigard contrelul respectiri misurlor de apirare fmpotsivaincendilor pe vimpul adunirlor sau al ‘manifestrilor publice: Nerapactorea de cive primar @ ob ‘art ¢4 din Lege 39772006) 2) asigurd controll respectirii masuritor de aparare impotrivaincendilor fa eonstrucle si instaage sshnologice aparinind domeniulai public si privat al unitin| administraiv-tertorale, precurs sf la institu poblice: “ Nerespectarec de cite primar a oligo ef rein se santioneu cv amend deta 1000 ela 2500 teh (ars in Legon 30772006). 1) dispune verificarea indepliniri masurilorstabilite prin avizel, autocizaile si aeorduile pe care le emite; “ Nerespetarea de etre primar a obligate i rein se saneioneaa amend de fa 1000 et a 2500 et ‘art44 din Legea 30772006), ‘g)asigurd realizaea si mentinevea in stare de funetionace a esl de acces, a sistemelor de snuntare, slarmare, precum si de alimentare cu api ineaz de incendiy; "> Neindeplinieo de cire primar 0 bligailr pa core le re se sonctionazh cx amend de lt 2500 lei fa 0 te fart 44 din Lego 397 2008). 1h) oxganizeazi gi excevtd, prin serviciul de urgent voluntar, controll respect reglilor de aprare ienpotrva incenditor la gospodarilecetajenesti iformesza populata ce privie la medul de comportare si de imterventie in caz de incendius “© Nerespecarea de tre primar 2 oligpilor ce rein ve sanctions ca amend de 1000 et a 2500 et ath din Legea 3972006), i) ssiguré incadrares serviciului de urgent voluntsr x personal atesat fn condiile legit precum gi pregitiea profesioali i antrensrea acestia; ‘© Nerespecarea de elie primar a ball de Incadrare a secive! de urged volutar sou privat ce sersonal atest fu condiile legit. de pregtie profesiould yi antrenare @ gcesnua pen intervene ‘ctionead cu amend de fo 0 le fo 1000 ei ar di Lego 30722000) 3) asigurd condi pentru parciparea la concursari a serviilor de urgent’ voluntre gi cereurilor de levi Preteni porpierilor; ‘& Nerespectoren de bir primar a obliga ‘art din Lega 30772006), ‘) asigord dotarea servicilor de urgend@ volunare, powivit normeler, ev mijloace ehnice pentru spisareImpotriva incendilor gi echipamente de protectiespecifice,carborant, libifanti $i alte mijloace ecesare sustinerii aperatiunilor de interven, inclusiv hana si antidaro) pent participant la ntervenile de lung drat, “& Nerspectores de ivr primar «obligation ce Irvin xe saneianeas cw sen de la 300 art, din beg 30772008 1) nformeaza de ints, prin orice mile, inspectoraal despre izbucniea gi stingerea, cw fort s 13 mele La 1000 lo 2500 let lor cet vein se sanetionen force revin xe sanctions ew amen dle Lo 300 Ft la S000 le le 1000 fet rifle propri, a oricrui incendiu pe raza unitiii administativ-ertorale, jar in wermen de 3 zile Ieritoate corpleteaza si trimite aeesuiaraportul de interventie ‘© Nerespctaree de cite pranar a obligailor de iformare a nspecoratlal despre Sbucrira si cingerea, cexfone si mijoace prop wu incendg de ransitere a rapt de onervee se sanponeasa cu cmend (def 100 le a 0 le art. lin Lege 30772006). ‘m) analizeaz anual dotarea ct mijlogele telmice de pirate fmpotriva incendiilor si asiguré ‘completareaacestes, conform normetor in vigor! ‘® Nerespectore de elie primar a obliga ce i evi se sanseneusd cu amend dela $09 lei fa 1000 et (art $4. dn Legon 3072000) ') comunicd de indat inspectoratlui scoaterea gi repunerea dinfn functiune a orierei autospecale de imorventie, precum si in srs, dotarea cn sstospeciale de intervene nois " Nerespoctarea de ore primar 2 obligation cei resin se sanctonessa cw amends del 309 lett 1000 leh (ort sa din Lege 3072006) ‘9) asigura, prin mijoacele avute ta dispoztie, desfiyurarea sctivtiilor de informare si educate amtincendia populayie: ‘ Neveypectaren de edre primar « obligatilor oe if revi we taneponeusd cu amend eta $00 fe fa 1000 fe (avr 44. din Lepea 30772006) )analizeazi i solujioneszi petiilecetifenior Tn problema epirritimpotriva incendilor: 4) indeplinese orice alte obligyi previtzute de lege pentru spararea impotriva ineendilor« comunti locale ‘) Obiigatiile consiiutojudefean ale Consililui General af Municip ut Bucurest Cossitul judeyean/Consiliul General ai Muniipiulut Bucuresti are urmatosrele obligai principale (art 13): ') aprobs planul de analiza si acoperte a rscuriloraferentjude(ului sau municipivlai Bucwtesti, dup az, si stabileste resursele necesare pent aplicarea scestuia; 1) instituie regult si dispoziii de apirare impotrva incendillor pentru domeniul public privat al “unica administrativ terior ) analizeazé anual eapsctaten de apSrare impatriva incendilor si hotSriste miseri de optimizare & 4) asiguri, pe bias programelor de de2voliar, cuprinderea in pfanurile de amenajare a wertorutui a sistemelor de slimentae cu ap, precum ss elor de acces pentru interventi fn exz de incendi; ©) prevede si aprobe in bugetul propeiu fondurile nocesare pontrs realizar actinilor si misurlor de apirare impoti ior 1) hotiraste, in condyle legii, infinjarea unor centre de formare si evaluure 4 personalulul din servcile voluntare de urgenf, cu cord Inspectoratului General; 1) sprifind organizatoric, material gi financiar oraanizares si desfTsurarea concursurilor servicilor de tugenS si cereurior de elev Preteni pompieriler fh) indeplineste orice ate obligait previzute de lege, ‘2 Neindeplnirea de clire Consul General af Municipalel Bucureyt, conte Tocale ale sctoaelor ‘municipilui Bucuresti. conse judeene, conse icae gi perrounele fridge previziue lair. 8a obligate de organtzare a colaboriri prin consent chelate ime prt se sinioneded arse de Ta TOON Tet la 250 lel (arts din Legea 3072006) 4) Obligatile prefectalut Prefect are umiitorste obliga principale (rt. 16) 1) coordeneazs activtaile de sparare impottiva incendilor din responsabilitatea autortilor cenrale din teriodu, conform legit; bj aprobi schema cu riscutile teritorsle din unitatesadministrativ-tertorial, intoemit de inspector; €) institue, in condi lepi, sur obligatort in Gomeniul apirarlimpotrva ineenditir; A) analizen24 rapoarele intocmite de organcle de specialitte si dispune misusi pentry respectres Fegalitigi tm domenis: ‘)indeplineste orice afte obligati prevazute de lege in domeniul apAr8ciTmpetriva incendie, ©) Obligate autoritiilor adeaaisteaviek public centrate Ministerele i celelate organe ale administatiei publice centrale au urmbtoarele obligail principale Gant.) 4) claborenz8, pe baza strategie! nationale de apirore impotriva incendilo,strategiisectriale privind splrarea impotriva incendilor in domenvel for de eompeteni yi xsiguré uplicareaacestora, 4 ) emivmodifis, ev avizulInspectoratului General, norme gi replementritehnice de apieare impouive incensilar, specific domeniul lor ée acivitate: ©) Indruma, controleaz si analizeaza respectarea normelor si reglementtrilortehnice: 4) stabilese, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode si proceduri pentry identficarea, evaluates si controlu riscuilr de incendio, specifice domeniului de competent ) onganizeazA gi gestioneazi baze de date privind, in principal, eiseurite de incendi, caractersticle suibstanelors) materbtelor utizate tn domenia, metodele adeevate de interventic si protest, mijloacele existent, cadreletehnice gi evenimenele specific; 1 siabilese, impround ev Inspectoratul General, in dameniul lor de competent temele si aetvitiile practi-aplicative 51 de educatie privind apérarea impotrva incendilor, care s@ inclnd in programcle pentru toate formele de favatimént, in planurile ativittlor extascolare, precum si in programele de formare continus 9 adulilor 2) indeplinese orice alte abi previzute de lege privind apsrarea impotrva ineendlor. "© Nendplinirea de clive minster $1 eselae organe ule adsinisiraet publice cenvale de speciale a bilgi pe care au poi provedriior i. 1 i ¢)~e) 80 sancionsasd en amend dela 1000 ltl 2800 ft tart. din Legeo 307/200). ‘© Nedepliirea de edtre ministre 9 cleate organe ale administra publice cenrae de specioltute a obligapor ce erevin tn conformiate ex prevederie rt, 18 ht. 6) $e sancioncazt ex amen de fa 2500 Tesla S000 ei (art din Legea 30772006) ‘© Neclaborurea de eiire miner gi celelete organe ale almiivrotctpublice centrale de spectatuate @ ‘rateglor sectoriale privind apararee impotiva incenilor in domenta lor de competes $8 Reatigurare [plicit ocestora se sancionegsd cw amend ede La 250 le a S000 lei arin Legew 30772095. 1) Obligate administratorulul, conducdtorulu institute, utlizatorull sl salariatutut Administratorul sau conducstoral institutt are urmatoarele obliga principle fat 9) 8) si stabileasci, prin dispoziit serse, responsabilitiile si modal de onganizare penira apararea ‘impottiva incendilor Mn unitatea sa, si fe actualizeze ori de cite ori gpar modificbi gi sl le adued ta ‘cunostig&salaitlor, utilizatoilr si oricaror persoaneinteresate, “© Neindepinres de dire administrator a abliapilor pe care le are se sontoneasa eu amen dela 2500 et a S000 et var da din Loge 3072008) ') s& asigure idemsificarea si evaluareariseurilor de incendiu cin unitutea sa gis asigure corelarea masurlor de aparare impouriva incendiilor cu natura si nivelu iscuilor; & Meindeplininea de eitre administrator a oblgatlor pe care lear ve sancioneass cu nen del 2500 eb 4a S010 ort. dn Lege 30722006. ©) si solicit sf 88 obfing avizcle i autorizaile de securiate la incendiv, previzute de lege, si si asigure respectarea condipilor care a stat la baza elibedritacestoray in cazal anus avizelor ori @ auorizailor, s8 dispund imesiat sistarea lucrrilor de consiruii sav oprires function or utilizar cconstruetilor sav amenajilor respctives 'S Neslicitarea y neobtineres de etre persoanele fie or ride car nanteaza si realize ives noi aw intrventi la conic exiiente or dp ea, de oie henefciarl inveties @ avielor san atotzlor (previsue de lege se sanctionsazi cu dmenda dela 2500 feito 5000 lei art #4. in Legon 30772000) ‘d) si permiti, in condiile legit, exceutaea contralclor $1.2 inspector de prevenire impotriva incendillor, sh prezinte documentee st informal slice si S8 nv ingreuneze sau 88 obstructioneze in niciun fl efectuarea acestora ‘ Neindeplinirea se cdire administrator a obligor pe cae le are xe sacancazh aren de $000 ei fare din Legea 3072006). ©) si permitialimentarca cu apt a aulospecialelor de intervenie in siati de urgent © Neindepliniea de elie administrator a obigtifr pe care le are se savejomenad ew amend dela 2500 fet a 5000 be (ar-44 din Lege 3072000). 1) sk Tmtocmeasci, 58 sctalizeze permanent si sf transmith inspectoratului lists ev substantle perieulosse, clsiticate potivit lei, uttzate in acdvitstes sa sub ori form, ew mentiuni privind Droprictitiléfizieo-chimice, codurile de ientiticare, iscurie pe care le prez pentru sina si medi, mijloacele de protecte recemandate, metodcle de interventie si prim ajuto, substanfele pent stinger, netralzare sau decontaminare: “ Neindpliniea de clire administrator aobliguifor pe care are se soctoneast eu wend de a 2500 eb le S000 i fart din Log 307/208). {2) si claboreze instructiunile de apirare impotriva incendillor si si stibileased atsbutile ce revia ator Ja locurte de monet, ‘F Nelndepinrea de etre adminlsretor sau conduedtra instil a obligatory cave fe ve re 15 500 it 18) 58 furmizeze persoanelor sbilitate teste datle 5 informatie de care are cunostins,referitoure Ia producerea incendilor. “® Neindepinirea de obtre sara obligation pe cure te se sanetoneasd ex amend se la 1000 let 2500 let frit din Legoa 3072006). 8) Obligaiil prolectantilor si executangitor Proiectantli de construetil $1 amenajari, de echipamente, wtilgje st festataylt au unioarele obliga f.29) 5) $8 elahoreze scenari de socuritate a incendiu penta categorife de construct, instlait si amena}iristabilite pe baza crterifor emise de Inspectoratal General 5153 evalueze riseurile de incendi, pe bara metadologie: emive de Inspectoatul General gi publieata in Monitrul Oficial al Remini, Neindeplinirca de ere proteian« obligajlor cele rein se saniloneazd cu amend de Ja 2800 let la 3100 tet ') si cuprinda in documematille pe care le fmiaemese mésurile de apdrare impotriva incendilor, specifice maturi rscuritor pe care le contin obiecele proiectate: Neinasplinvca de citre proictan a obliga cele revin se soncionesct «amon deta 2500 lt ta 5000 te ©) si prevadé to documentspille tehnice de proiectare, porivit replementarilor specifie, mijloacele tetunie pentru spirarea impotsva incendiilor si echipamentele de provecye specitice: Neindplinirsa de cre proicclan a obliga cele revin se saneioneasa cu mond de a 2800 le a 5000 et 4) 8 inelnds in proicete si si predea beneficierilor schemele si instructinile de funetionare a ‘mijloacelor de apirare impotriv incendiilor pe cae le-ou prevazut in documenta, precum gf regulite snecesare de verficare gi intefinere in explostare a scestora,intocmite de roducdioris “© Netndeplinrea de eine proictons a abligalor ce fe evn se suncioneasl ew amend de fa 1000 te fo 2500183 0) sh asigure asstenta tehnied nacesatd realize misurilor de apérare impotriva incendilor,cuptinse in documenta, pnd fa punerea tn funciune. "© Neiplinirea de edie proectanti a obligjilor cele eevin se sencioneac cw demendi de fa 100 tl fa 2500 ei Proiectanilor le sunt aplicabile, dup az, gi dispoztile prevzute la set_19 ~ 22 (in cazul ednd sunt situayia de administrator, conduedtor de institute, utileaor sau salavat an, cumulat, gi obligate respective), “Totodatd, proiectanti de sisteme si instalatit de aprare impotriva incendillor sunt obliga s& ‘obyink atestarea' conform Ordinului ministrlai ferelor 2 retormei administrative np-2S22007 -mentionat mai sus. * Bfccuarea de lurir de proictare, montare, verifier, inrginee,reparare asistemelor gi nsalaor de apirare impotrva incondilor, de verficare, inreinere,reparare @ miluacelor tehnice de apirare impotiva Incendlor 9h de lucrari de ignifugure 9) termoprotcie de cave persoane lice 34 jridive neaesale se sarcionet cw amend de lz 2900 Tet tx 3000 fer Executanti luerdvilor de construcfi gi de montaj de eehipamente si instalagii au urmitoarele bligti fare. 24) 2) 3B realizeze integral gi Ia timp misurile respecarea prevederilor legale aplicabile acestora; "® Nereatizaraa de ere executantlerdrlor de construc de montaj de eekpament Inala, iiegrl {0 tip, 0 mivorilor de apirare impotra moendior,exprase i proiecte eu respactarea condor de cle Drodaule de loge se sancioneasd eu amend dela 2500 ll la 5000 Ie ') 8 asigure luarea msurilor de apdrare impotiva incendilor pe tinpul exeeuliri lerrilo, precuns sila onganiadsil de gantier “® Nerespectarea de citre eeculont iucrilr de construct ge mona de echipamente ginal a acexor apse sanctoneasz cu amend dela O00 lila 250 le ) sd asigure functionarea mijloacelor de apirare impotrva incendilor prevzue in documentaile de cexecuie la parametsl proiectf,inante de punesea in funeyine. ‘9 Norespctanca de elie extant ucrailr de contri i de manta de eohipimente $8 intalat @ ‘cesior disposi ze sanction eu amen de a 1060 tet 2500 td Executanpior le sunt splicabile, dup csz, 9 dispoitie prevazute fx art_19 ~ 22 (in cazul cind unt in situatia de administrator, conducétor de institute, uilizator seu salarist au, cumulat, si obligate respective), re impoltiva inceadilor, cuprinse fn profecte, eu Ig 1) Obligatile eadrelor tehnice cu atributiiia domeniu! apsrarit impotriva incendiitor Caarsie chnice cw atribuiin domenial spiral impoteiva incendior,desemnate ts nivel {ior aiministrateipubice centrale, ministerclor 1 edlorae organe centrale de Speciatte nu semitoatele obliga principal art 26): ') claboreaeaprogramele de epi cana de apirare impotiveincenir n dome de sett ator respootives 1. Nevepetaren de ce ctl hice cv ng i menial pir impor incendie obigattor scare sesamiae et 050 2300 8) ae propuncr de element tenis gi organzalorce sav de pirareimpotriva ncenlilor incomennl specifies “Svea de cre cil nice cu arb omen april mporivs incendie a oaior pecarele age sonconcst cn oment deta 50a 100 fr ©) conoleset maul de apieare a preven lege pent apres impor ince, in erat inti publie care a devs > Neveprtare de cr adele hic btn denial ani inptrisicendiorobigaar se carte ssp cnomend de 10 el 230 4) cored si sypisopane spre analiza minis de esr su conductor insite, dup x, ‘spor aps de evalre a nivel de apa moire incendie de acti ate: ) liza anual respectreafcadrrit in eter de consti a svi de upon private dn instatile gi une suboréonte, dotarea cv mince de apirare fipotva incendie fea Drop de optimiza a scextor 9 Nevepetare de ce eotele ince vast in dome pe car lasses cu oend dee Sf tO ts ‘eisboreacsmantars spre aprbare programe de informe cdc speci "> Hereipsctareo deci cord tence eu arb ndomena apr impo Inendifraobitilor pe cone nse sensor am dea 30 tt 10s Fonnarea si evlea eadrelrlenice ev sib n domes pei imporive incendie se seainar de unite abiltat scone legis cecrea competent: posinale eralized de {Cel Notional pir Scearatl ncenin Proce Civil tora Ia Coral Nao! de Formare Profevonalss Adu ‘NOTA Doi sum prezenate on Capt 10 spirit inporiva inendilor @ obligaion Cadeele tehnice cu atcibutit in domeniul apdrivii {mpotriva tncendilor, din cadeul Consitiului General at Munieipiulul Bucuresti consitiliorlyale ale seetoarelor municipiulai Bucuresti, consiiior judetene si locale, institutillor si operatorilor eeonomieh au unnstoarcle obliga principale (ar. 27: 2) paricips Ia elaboraea $i splicarea concoptisi de apiere impotiva ineendiilor la nivelul unit ‘adiiniserativ-tertorale, instugel san operatorlui economic; "5 coitoles78 apicaces noemelor de apirateimpoutiva incendor in domenial specific; “P Nerespectare de tre cadrlelelice Conform HE SS72007, art patty navespecares prvedel se soncionenad eu cnet del 2500 a so00 tt {G) Depositares gi ilzareath spi publice a miloacsor,produselor si subsanfelo previzute la alin {2) exe permis numa in locurle amenajte in acest scop sh cv respectrea masuilor de apa Irypotriva incendie ART. 93, (0) La clad sdministativerbious, activitatea se organizee2 astfel Inet si nu se reeze ‘selomeci ale public, eae s igreuneze sau chiar blcheze evacuate in ca deincenis. (2) Pe tip exploutts neiperion, corpartimentslor si spailor aferete clair administrative ‘ecu ate mai de reducere la minim posi a scala de inesndiu prin limitaea la stl neces a anil de materiale combustible ia evenaleor suse cu potential de avindere @ acesor "ART. 94. (1) Insite sglomerate ov eninajrietemporare in care Se desfisoars activi cu public ma se ade acoesul unui nur d persoune rai mare devi eapaciatea sabia prin prec. (@) Amplesaea moilielui fy sdlile aplomerte se wealizeart ase incl 88 se tsigure culoure de tweet cu limi ere permit deplsarea pbliulu ete eile din sal {0) in innate prevézute la alin (1), seatnele sau Bante se inca de pardoseal sf! ints nu fe rstunste in caz de panic ol anigue evaevarea rapid ifr accidents public. (@) La finalizes soivisi th salnaglomeraiB sau amenajreafomporarh se sxceu un contol 8e ssfcare poneu depisares $ inlturaes eventualelor neragls in dameniul prevensi incendilor pe ‘inp expat (5) Se recomand asigurawea unui sistem de alrmare in cs de incendi, cw mesa prenraista ART. 95," (1) la perioadelecariclare sau seoctoase, consi jadetene sa locale din ranele ca se creseut de incendt si dup cir, adminisraorit operator ezonomieVconduostoi nsyilor dia onele menionate tscbvie si laborsze programe speciale de mise? penis preventen incendie specifics. (2) Maur pest pe input secetoecuprind 2) idemicarea si nominalizanensectoreor de seiitate i cae ees rscul de incendi fn condiite caracteristicetempeatarilorarmosferce rida ise de precip ')ntrzicerea utilis foul desc in zoneleafetate de usetune evans 6) resreionaren eect, fn anumiteiservale din tpl vii, @unor lucia care ceca condi favorizante pent producerea ée ince pin dea de substane volute su sues excesive; 6) asiguraves protein: fla de elec direct al razelor solare a recipintcor, rezervoarclor sia altor ‘ips de ambalaje care contin vapor inflam sau gave licheite sub presiune, prin depeitare la vbr: «)intensificarea controalelor in zonele eu culturi agricole ga Focur ew vegetate Forester, mai aes se focventate peru agrment: #)sigurarea i verifiara zinc a rezerelor de ap penta incend (Q) Misurile speciale sabe sunt aduse la enogtin tutor slailor si, dup ca, populate ART. 96. Insite de incepereasezonulu eee se au urmtoarele mur de prevenite: 8) contol insalatior st al sstemlor de inclzire existente la operator economic, insite pubic, loeuince yi gospodaile popula, cum sun suse de cldur, condcte, eorpuri gi clomente de nite, sob, coy i canal de fim, sinarareadeefniorconsiatnte, sigue Fonction Is prameni noemat 3) protejarea contra ingheuli a componentelor install de singere eu aps 6) ssigurarea uneleor si secesorilor pnt dszipezze etilor de aces, de evacure se inerventie Masur generale de prevenire a incenilor a executaren luce ror eu foe deschis ART. 97. (()Uslzaea focului desis loca cu perio! de incense tmp dev este interests focutle eu perio! de inceudiy, in care se apis stcasd inti, se Nubiles st se marcheszs de pessoance in dre (@) Preparatea franc prin utiizares focus deschis fn meine unititia, in zaete de agrement 5 a ospadirile popuajst se face uma fn osu special amengjate, in candi 9i fa isan eave sB ni ori) propagarenfocui la construct, depozite, cul agricle,padun, lama sau la alte veins (G) Atderesresturilor vegsale,gunosielr,deeusilr ga alormatriate combus bil se fac i loca special amerajate oi pe lerenurt preg, cu luaea masurior ce se impun pontu impiedicaca 26 i, ssigurindu-se supravegberea permanentd a ardeti, precum si stingerea propagiri focului a vecinl {era dup tersineren activi Conform HG 53722007, ar} pet kr ~ se sooyoneead cx amend de Ia 1000 ta 2500 te arderea resturlor vegetle,gundaielor,deycuior 4 eto” materiale combustible, fib abineeaparmisui de her ex fe ford havea masrior peru inpladiarea proper faculu la vecindiy (4) Ardetea mistifor se face mumai dupa iuarea rssurilor ce se imp pentryinpiedicares propagéei cul le verinsas,asigurdadu-se supravegherea permancnth a arderi, 3) Usikizarea focvlui deschis mu se admie Is distante mai mici de 40 m Fala de locuile ev pericol de explosie: gaze gi chide combussbil, vapor inflamabili,explozivi et, respectv 10 m faz de materiale ‘au substante combustibile: eran, hire, textile, carton asfallat,bitor, ulei etc, rd Hi supravegheat gi ‘sigurat prin miguel corespunzivoare. “Conform HG S9722007, art polit ~ se sanetancons on amend de fa 1000 a 200 fei, amenaiarea Iocurllor pentru uulzarea focuba deschis in condi i la dsiane care favorieatd propagorea facut la fonsiraci deposit, calor agricole, pc, plant ale ects ‘PrevederiTegle privind arderite de market Conform Normele generale de aparare impotriva incenalilor Consiilejudetene sav locale din zonele eu rise crescut de lncendiv, in peroadele canicolare sav 1 secctaase, tebuie $8 elaboreze programe speciale de mdsuri pertna prevenitea incendilor specifice (am095, prezentat mai su). Masurilespeciate stabil trebule aduse la cunostinte populate ! Consita! local are gi atributul de roglementare a madului de executare a tucr’ (98, prezentat mai jos) Obiigottidentce aw i administrator eperatorilar eoonomicl sf conductor de inst > Suplimentar celor precizat, in gestionareasitagilr de urgents genecate de seceta si incenlile de pidure, memoniicomitetelor judefencilocale pentru sitwatii de urgen{atrobuie sab in vedere gi: = realizerenschimbului reciproc de informa inte stroctrie dels nivel jadeyean si loca implicate I sestionarea stuayilor de urgent8 generate de seveti; * intensificarea activititilor preventive desPigurate de componsnta preventiv a servicilor valuniare § private pentru situabi de urgenta in baz Regulomentulw’ de planificare, organtzare, desfasurare si finalizare a aetivizdli de prevenire a situailor de urgenta provate de servivisle woluntare $i private Dent situa de urgenta dprobat prin OMAI nr £60 din 2007 (4 se vedea Capitol I); |" asigurarea intervenjieiservicilor voluntareprivate pentru situs de urgent || aducerea la eunostinja populaici a mstrilr speciale stable in perioadele canievlare saw secetoase ‘pin mifloace eficiente (dup ca, prin mijlosee mass-media, componenta preventivé a servicillor | Nolunare pentru situa de urgengd algae ee | - asigurarea angreniif populayievsaariatlor din zonele afectae in actiunile de intervente j_ssigurrea ape emel pent personel animate afsete prin identifies a altor nai publice localeorganizatii neguvernamentale eae dispun de mijloace pentru trinsparl apei potbile si Sunt in rslsurl i asigure aceustisarcind cre localiile afectae grav de secetd, * plnificarea unor controale privind verifcares respeetiri lepislaiei specifice privind protectia ‘medulla aistrogerea prin ardete a unor desu sau reziduri combustible (0.U.G. nv. 195/2005 arivin | protectia mediului, madifieatt si aprobats prin Legea nr, 265/2006, Ordinul commun nt1381/1043/2006 al | ssisistuluiagricutuei, pidurilor si dezvolicit rurale, respeciiv al ministulai mediului si gospodirii | spelor pentru definiea bunelor condi agricole gi de meds in Romania), fp scoput impliesrit active a tuturoe aucortiilor fn combaterea fenomenulué de incendiere a vegettii, cn foe deschis > Dispostile generale de aparare impotrva tacenddor pe tip wilizBni feed deschs a arderea de miristi, vegetatie weaid sf resturi vegetale, aprobate prin Ordinal comun al miniseatd Interelor gi reformet adinsraive $i al nisi agricul of deevolbit rurale oe 5082979 din 15.08.2008 stbilese msi severe pest initareaardrr neonate de mi Tn percadele de caniculs si sect prlungitharderea mgt, vegetatesuacae gt restuiloe vegetal este itera Prefect poate imerzice prin ondin srderca mit, veastatiel ssa ¢ a ressilorvegeale pe 0 pecadi de timp sau ire anus interval oar ale lel In ale condi meteaologice Primaral este obliga 84 verfce respoctares prevedediprivin’ intricerea aces mgt, vege useate sia resurilr | a ¥ Primarit pot constata si aplica sanctnni pentru aceasta contravensie. ART. 98, (1) Reglementavea de cle administrator operatorlu economic/conduicRtorl instil s dupa caz, de cnsiliu! local a modului de executare a lucr3nilor cu foc deschis presupuane: 2) stabil locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efeciua lucriti eu foe deschis, cum sunt ‘opirea bitusului, arderea deseurilor combustible, curdtrile prin ardere, precum sia perscunelor eae le supraveghea7a: ') slabilirea gi mareareaSocurilor eu peri! de incendi in care este interzis utlzaren focuai deschis “Conform HG 3372007, ar pet it~ 0 sancioneeat cu amend de fa 1000 fo 2508) li, netailirea emarcarea se cite persoanele inept a locurlr in care sunt inkraivewtlzare focvid deci, efectuares Ioriror de sudare, ere. lipre seu alor axomenea opeetun ew percol deinen ¥ Primari pot constata $i aplica sanctuni pent aceasta coniraventie. ©) nominalizarea porsosneloreare au drepiul sf emit permis de facra cu fos; @) deserieea proceduci de emitere, semnare, aducere le cunostin(® i plsrare a permisului de fuera eu foe ©) aprobarea vnor instruciumispecifie de prevenie aincendillar pentru ase de uer 2 Conform HG 8372007, ert! pocddive — se sancionea:i ey amend de Je 2509 la $000 fet ereplemaniarca de cireperscanee bilitate a mda de execu a lcrdtor eu foe deci {@) Distrugerea prin ardere a unor degeurt sou reziduuri combustible se efectueaz’ cv respectares legistasio’specifice privind provetia mediuiui ART. 99, (1) Bfectuarea lerBrilor de sudare, tier, tipire saw a ator asemenca operation care prezntd petical de incendiv, in construe civile (publice), pe impul programulu ew publicul, in iastarati Tehnologice cu rise de incendiu sau explozie, in deparite ori i alte spatii cu periool de aprindere a _materilelor, produselor sau substangelor combustible asteinterzist (@) Luerivie provazute la ain. (2) se pot execua in spayille respective numai dupi ce s-au lua msuri pentru: evacuarea persoanelor, indepinarea sau protjarea materalelor combustbil, goliea, spalarea bilindarea taseelor de coninete ori a uiilejclor, arisres sau vemtlstea spatilor, dotarea Tocurior do rune cu mijfoace de limiter stinger a incentior. (@) Lucrizile mengionate Ja alin, (1) sila art. 97 ali. (4) se executd murmai pe Daz permisulul de ler ‘0 foe, al iru medel(atexa ne. 4 Ia Normele generale este preventat mai jos (4) In toate cazurile provizute la slin. (1) - (3) sunt obtigatori insrwirea peesonalului de executie, control si supraveghere ssupra misurilor de aplrare impottiva incendilor, precum si informares seeviciulu privayvoluntar penta situstit de urgent. ‘Conform HG $37/2007, art.) pet hf ~ se soncionencd ev amon dle le 280% lx $000 le, exectorve Iucrivion de nudore, ster, Upive sew a alae egereacs Wei’ Or locart In re aeestoa sunt Anerise pele ‘replemeride! slice sam pr dspantsteterme, 73 pers de Ire foe fa af asigurate tate neil Conditile menjanate in poraiad de lara fo ART. 100. (1) Permisut de luery cu foc, previzut Ja ar. 99 afin. (3), se fotoemeste fn doud exemplare, ine care unui se inmaneazd sefului formariel de Iucrs Saw persoanei care excents operate ev foe eschis, iar cela mane la emitent {@) Permisul de Iueru cu foe este vaisbil osingur G) La terminarealucrul, permisal de lve ou fe se pred de etre executant emitentull ART. 101 Seful soctorului de aciviate, atolier, sectie, depozit, instalaia ete. in care se executd operatiun cu foc desehis ace obligasa sf asigure misui pent 3) pregitirea locus by instrairea personatutul ©) eontrolul dupa terminareaIoerri, ART. 102. (1) Executantul lucrati ate obligatia de a wiiza pentru exacutatea Iyrivilor eu foc descis noma ehipamente g aparae‘a bund stare de funejionare. {@) Toate echipamentete gi aparatele pentru execacare tucavior eu foe deschis se itretin gi se verified Jn conformitate en insrucyunile furnizorulu ART. 103. In timpod exceutirt lueri tebule 38 se asigure: 2) supravogherea permanendl a fliciei, rispéndirt si a traicctrilor seintllor sau materiale incandescente sia incenstifluxuli de cSldurs, ')stringerea 9 depoztarea resturilor de clesror in vase speciale cu nip sau ew ap ¢) Inchiderea robinetelor butliei de oxigen si a genersorului de acetilend, dacd durata Intrerperit exec lueranil depseste 10 minute, partiewetor de 30 4) interzicerca ogatiit arzitoarelor, chiar stinse, de butelile de oxigen sou de generatoarcle de acetlens 2) neefecmares de deplassri cu arstoarele spring in afara zane de hueru sa de ure pe sei, sehele 1} evacusrea carbidului din yenerator, i cazul itreruperilucrulu peo perioatl mai indelungats, UNITATEEMITERTA PERMIS DELUCRU CU FOC Nee din [Se—citerema prevent Perms de vers ca Toe dieu dna TO cae wrench sh excute Go TT ieee adit de = de a Pengo, pe pl eras as oar Hinder sav progjaa, mazsalelor combusted tons de exsenare 3 WeBHIOT Wr apie] scot pe ra deel ati _ ira Sondacieir,alajelor aw aloe 6 = = Talis, oar, spa [Seinen ear cares execu Ware se eliza wae “TVariearca rose de Tae gw VETAGr acces, Warren sonar de Apidae Wa SW Favorienst prodvecrea incendilr a explagir, protean anf a msaielon din Pv ‘STrccperea herinlor ei foc sa Tew in Sora, bulctinuus de wnalids wd I acolo unde ese ear ‘Cikespecarea nornclor Js apaieipoirva ined specific ehnologi de ue = Se —as oan Sacra 1 ii SP ompul lus se aig suprevegreo scenes de ove dal Toscan poe vt ar oa al a ART ST ETT Inchoirss ori EL Conuotul miso ie gpa impowive icenir sang Uo eare dha 2 Suprovegherea luernlarcs foes aig de ete dil a ree at event en In i Tile mini speotie de apirare impotrva insendia Repent erste __ [ | Seful sectoratalin care se executd here I Breeton her Sor eu foe Serva pubic valuta pr eer ag Ue TE 3 ART. 104, Dupi terminarea lure, sofa sectorului de etivitate,prevlzut Ta ar, 101 trebuie si asigure urmatoarele masur: ‘) verifiarea loculi in cate s-a executat Iscrare, procum si a epafloradiaesnte si celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constale doe mu s-au creat focare de incendiu: zone incandescent, miros de as sau deyajri de Sum et; 'b) descoperineatuturor zonclo protejate, verificindu-se ac stares lor este intact, gi lures de misuri In consecinta; ©) verificarea, la anumite interval, pe parcusul mai multor ore gi in timpol nopfi, a stusictexistente la col tn cave sa efeetuatIuerarea sth imediata apropiere a acestia; 4) depocitarea in conditi de siguran’ «echipamentelr folosite ta hueraes «) reamplasarea pe poziileinitiale clementclor si materislelor combustibile Ia ce! puyin 6 ore de la terminarea luciris f) colectaresslaraului de exrbid in containere destinate acest soap gi depovitarea acestra special amenaat ART. 105. (1) Folosirea flaciri: lumina, ficli, tome gi altete asemenca pe timpul spectacolelor de teatru, oper, opereti, a festivtiilor desPisnrate in restaurante sou pentru ambianfl oni divertisment tn restaurant, baniri,elubut, discoteci et, este intericl (@) Pentre duratescurte, tabilte preci, se admitefolosicea (ical in sitvaie mengionate lean, (1), cu condita asiguriiicondizilor de impiediare a inti gi propaga ineendiuli, dupa cum urmeazi 8) evitarea amplastri in apropierea sau contactul eu materiale combustible: deeorur, costume, haine, perdele ete 1) folsires unor suport incombusibils ©) prevenirea prodhcerisunor ineencit prin sturare, manevrare gresit ee )stingerea obligatorie 8 carl la terminarea evenimentalu ©) nominalizarea personalului propriu ce asigurd supravegherea g Intervent fasigurarea mijloacefortehnice adeevate de apdrare impotriva incendilor, 42) aiunfarea, dupa ea2, a serviciulnl;wofesionist, voluntar san privat, pentry situajit de urgent, a cadroluitchnie sau a personalului de specialiste cu atributi in domeniul apart imporivsincendilor. (@) Pentru spectacolele de sipul mentionat la alin. (3), care au lo pe timpul uneistagion, se transmite tw inspectoratul pentru situgii de urgent® judefeania! muniipiului Bucuresti, Ie tnceputul stagiuni, programa! spectacolelor respective. ‘© Conform HG S37/2007, art. posi ~ se sanctoneacd cw amend de (a $00 fa 1000 lel, neasigrares ‘mdsuilor de opirare impotriva cena foosresfoeuat deschis pe tinpul spectacolelr 1 concerto, le Trestaurane,borur, clibir, discetect saw alse amore ART. 106. (1) Replementarea foratului din punct de vedere al prevent incenilor este obligatrie in cadrulfiecdrut operator economic sau al ficérei institut publice pi se face prin dispozitie seis, dati de petsoana eu atibuti de conducere {@) Peni sitatile In care © construie sau o amenajare este folosth de mai mull usilizator reglementarea fumulsi se face prin disponitic emis? de propreta construcfiei sau al amenajit respective, insula de uilizatori fn eauz. (8) in dispozita pentru reglementarea fumatulul se mentioneazt: 28) locurile eu pericol de incendia sau de exploze, pe ling! spaile publice Tnchise, conZorm legi, fa cate osteinterzis fumatul sab, dup caz, sccesul cu fiat, chibetun sau brchete; se previd obligatory Focusile cu schele, eofraje si esafodaje,realizace din materiale combustible, precum si laurie de cereale in faza de coacere gi zonele impaurite: ») locurile amenajate pentru Tumat; ) persoanele desemnate s8 rispundi de supraves de activites A) alte date gi informa necesare i fe precizate poner a dimsina pericelul de incendia (2) Locuri in care ese interzis fumatul se marchesaa conform leg (5) Locuri in cae este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT™ (6} Locuri pene fumat etabilite fn exteriorul efirior sunt amplasate a distan rai rae de 40 rn fath de locurle in care exis petical de explozie: vaze i lichide combustible, explozivi, vaport inflamabili et, 10 m fays de focurite fn care existh materisle solide combustible: lemn, textile, Ae, carton asfttt,bitum, si 50 m fay de culture de eoreale piioase in perioada coaceri gi revolt sax de 2onele impadrite sn Joe i cuz de incondixs rea respects eglementiil, pe locuri gi 32

S-ar putea să vă placă și