Sunteți pe pagina 1din 9

PT.

PROCEDURA INST DE STINGERE

3. DEFINIŢII /TERMINOLOGIE

Semnalizare – informatia dată de un indicator.


Alarmă - semnal acustic şi/sau optic initiat de om sau de un dispozitiv de initiere
(detector, declanşator manual de alarmă etc.) prin care persoanele din incintă sunt
anuntate despre existenta unui eveniment (incendiu, efractie).
Alarmă falsă - alarmă produsă in conditiile în care pericolul nu este real.
Instalaţii de stins incendii cu hidranti interiori si exteriori – instalaţii de stingere
a incendiilor care folosesc apa ca agent de stingere
Hidrant - dispozitiv la conductele de distribuţie a apei sub presiune, care permite
deschiderea şi închiderea unuia sau a mai multor furtunuri în acelaşi timp;
Coloane uscate – Instalatii fixe rigide pentru stingerea incendiilor montate in
interiorul constructiilor
Instalaţii de stins incendii tip sprinkler – instalaţie automată de detectare,
semnalizare şi stingere a incendiilor care folosesc apa ca agent de stingere.
Sprinklere – dispozitive folosite în instalaţii fixe de stingere a incendiilor, în
detectări şi localizări incendii.
Sistem de declanşare a sprinklerelor – ansamblul de piese care închide etanş
orificiul de trecere al apei şi care deschide la incendiu la o anumită temperatură.
Aparat de control şi semnalizare (A.C.S) – aparat ce se montează pe conducta
principală de alimentare cu apă şi care are rolul de control al presiunii din instalaţie şi de
semnalizare în caz de incendiu.
Instalaţii cu drencere - instalatii care pot fi utilizate pentru protecţia împotriva
propagării incendiilor, utilizând perdele de apă si pentru stingerea incendiilor ;
Instalaţii cu apă pulverizată – instalatii care se prevăd pentru stingerea incendiilor
de materiale combustibile solide, protejarea obiectelor, prevenirea formării unor
amestecuri explozibile în spaţii închise sau în spaţii deschise.
Instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă – instalatii care se prevăd pentru
protecţia elementelor de structură ale clădirii, protecţia echipamentelor instalaţiilor
tehnologice a recipientelor pentru lichide combustibile cu temperaturi de inflamabilitate a
vaporilor mai mari de 60▫C şi gaze inflamabile, a motoarelor cu ardere internă, precum şi
a gospodăriilor de cabluri electrice cu izolaţie combustibilă, protecţia împotriva radiaţiei
termice emise de un incendiu învecinat, pentru a limita absorbţia căldurii până la limita
care previne sau micşorează avariile, stingerea incendiilor de materiale combustibile
solide, prevenirea formării unor amestecuri explozibile în spaţii închise, sau în spaţii
deschise, prin diluarea amestecurilor explozive sau a scăpărilor de gaze ce pot forma
amestecuri explozive.
Instalatii de stingere a incendiilor cu substante speciale - instalaţii automate sau
manuale de stingere a incendiilor care folosesc ca agent de stingere substante speciale :
dioxid de carbon, azot, substante tip FM200, inergen, argon, substante tip NAF SIII,
substante tip ECARO, aerosoli .
Instalatii de stingere cu spuma - instalaţii automate sau manuale de stingere a
incendiilor care folosesc ca agent de stingere spuma.
Instalatii de stingere cu pulberi - instalaţii automate sau manuale de stingere a
incendiilor care folosesc ca agent de stingere pulberi stingatoare de incendiu.
Instalatii de stingere cu abur - instalaţii automate sau manuale de stingere a
incendiilor care folosesc ca agent de stingere aburul .
Comanda automata a dispozitivelor de interventie în caz de incendiu -
dispozitiv automat folosit pentru actionarea automată a unor echipamente de
protectie împotriva incendiului, după receptia unui semnal de la aparatul de
control si semnalizare ;
Dispozitiv de transmisie alarmă incendiu - echipament intermediar care transmite
un semnal de alarmă de la aparatul de control si semnalizare la un dispozitiv de receptie
a alarmei.
Echipament de protectie împotriva incendiului – echipament automat de control
şi de interventie împotriva incendiului ;
Instalatie de semnalizare a incendiului – ansamblu complex, compus din
declanşatoare manuale de alarmă (butoane de semnalizare) şi detectoare automate,
conectate la un echipament de control şi semnalizare (centrală de semnalizare) care
permite monitorizarea dispozitivelor de semnalizare şi care poate actiona automat,
înaintea instalatiei de stingere, pornirea pompelor de incendiu, oprirea instalatiei de
ventilare, pornirea instalatiei de evacuare mecanică a fumului, trecerea prin dispozitiv de
anclansare automată pe sursa de alimentare electrică de rezervă, actionarea uşilor antifoc,
alertarea pompierilor şi salvării etc.;

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
La baza prezentei proceduri de lucru, stau următoarele documente de referinţă :
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;
- Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin ord. MAI Nr.163/2007 ;
- OMAI 87 / 2010- Metodologie de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa,
verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor,
efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a
autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor ;
- Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9-94;
- Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a
incendiilor - NP 086-05
SR EN 14384:2006 - Hidranţi de incendiu supraterani
SR EN 14339:2006 - Hidranţi de incendiu subterani
SR EN 671-1:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu
furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide
SR EN 671-2:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu
furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate
SR EN 12259-1+A1:2002 - Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă
împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată.
Partea 1: Sprinklere
SR EN 12259-2:2002/A1:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului.
Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de
supape de alarmă apă-apă
SR EN 12259-2:2002/AC:2003 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sisteme de
supape de alarmă apă-apă
SR EN 12259-3:2002 - Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme
sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer
SR EN 12259-3:2002/A1:2003 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sistem de supape de alarmă
apă-aer
SR EN 12259-4:2002/A1:2003- Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente
pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmă cu
motor hidraulic
SR EN 12259-5:2003 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru
Sprinkler şi sisteme de pulverizare cu apă. Partea 5: Detectoare de curgere a apei
SR EN 12416-1:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere
cu pulbere.
Partea 1: Condiţii şi metode de încercare a elementelor componente
SR EN 12416-2:2002 - Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Sisteme de stingere
cu pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare si întretinere
SR EN 13565-1+A1:2008
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme cu spumă. Partea 1: Cerinţe şi
metode de încercare pentru componente
SR EN 12094-1:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive
electrice automate de comandă şi temporizare
SR EN 12094-2:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive
neelectrice automate de comandă şi temporizare
SR EN 12094-3:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive
manuale de declanşare şi de oprire
SR EN 12094-4:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de
supape şi declanşatoarele lor
SR EN 12094-5:2006 - Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente ale
instalaţiilor de stingere cu gaz. Partea 5: Cerinţe şi metode de încercare pentru robinete
direcţionale de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor
SR EN 12094-6:2006 - Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente ale
instalaţiilor de stingere cu gaz. Partea 6: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive
neelectrice de scoatere din funcţiune
SR EN 12094-7:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele
sistemelor cu CO2
SR EN 12094-8:2006 - Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente ale
instalaţiilor de stingere cu gaz. Partea 8: Cerinţe şi metode de încercare pentru racorduri
SR EN 12094-9:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare
speciale de incendiu
SR EN 12094-10:2004 - Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi
presostate
SR EN 12094-11:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive
mecanice de cântărire
SR EN 12094-12:2004 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive
de alarmare pneumatice
SR EN 12094-13:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete
antiretur
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii ;
- HG 766/1997 - HOTARÂRE pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
constructii;
- HGR 537/2007 – Hotarare privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele
de prevenire si stingere a incendilor ;
- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila ;
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
- Instrucţiuni de utilizare a echipamentelor din componenţa instalaţiei.

PT. PROCEDURA DE DETECTIE INCENDIU

3. DEFINIŢII /TERMINOLOGIE

3.1 Semnalizare – informatia dată de un indicator.


3.2 Alarmă - semnal acustic şi/sau optic initiat de om sau de un dispozitiv de initiere
(detector, declanşator manual de alarmă etc.) prin care persoanele din incintă sunt
anuntate despre existenta unui eveniment (incendiu, efractie).
Alarmă falsă - alarmă produsă in conditiile în care pericolul nu este real.
3.3 Instalatie de semnalizare a incendiului – ansamblu complex, compus din
declanşatoare manuale de alarmă (butoane de semnalizare) şi detectoare automate,
conectate la un echipament de control şi semnalizare (centrală de semnalizare) care
permite monitorizarea dispozitivelor de semnalizare şi care poate actiona automat,
înaintea instalatiei de stingere, pornirea pompelor de incendiu, oprirea instalatiei de
ventilare, pornirea instalatiei de evacuare mecanică a fumului, trecerea prin dispozitiv de
anclansare automată pe sursa de alimentare electrică de rezervă, actionarea uşilor antifoc,
alertarea pompierilor şi salvării etc.;
3.4 Echipament de control şi semnalizare (Centrală de semnalizare) –
componentă a unei instalatii de semnalizare a incendiului, echipament
multifunctional care, în principal, asigură receptionarea, prelucrarea, centralizarea şi
transmiterea semnalelor de la şi către elementele periferice interconectate în sistem ;
3.5 Panou sinoptic (repetor) – panou pe care se totalizează indicatiile vizuale prin
intermediul cărora se poate constata rapid şi în ansamblu, starea unei instalatii de
semnalizare a incendiului.
3.6 Circuit de detectare - cale de transmisie care leagă puncte de detectare
şi/sau semnalizare la echipamentul de control şi semna-lizare (centrala de
semnalizare).
3.7 Zonă - subdiviziune a spatiilor protejate în care sunt instalate unul sau
mai multe puncte şi pentru care este furnizată o semnalizare zonală comună.
3.8 Detector de incendiu - componentă a sistemului de detectare a incendiului ce
contine cel putin un senzor care constant sau la intervale regulate monitorizează cel
putin un parametru fizic şi/sau chimic asociat cu incendiul, şi care furnizează un
semnal corespunzător la echipamentul de control şi semnalizare (centrala de
semnalizare). În cazul detectoarelor conventionale, acestea sesizează doar depăsirea unor
valori limită, monitoarele analogice transmitând centralei de semnalizare informatia
furnizată de parametrul fizic si/sau chimic supravegheat sau un echivalent al acestuia.
3.9 Declanşator manual de alarmă (buton de semnalizare) - componentă a unei
instalatii de semnalizare a incendiilor care este utilizată pentru semnalizarea manuală a
unui incendiu.
3.10 Dispozitiv de alarmă la incendiu - componentă acustică şi/sau optică a
sistemului de alarmă la incendiu, neinclusă în echipamentul de control şi
semnalizare, care este utilizată pentu avertizare in caz de incendiu (sirenă de
alarmare)
3.11 Echipament de alimentare cu energie electrică - componentă a
instalaTiei de semnalizare a incendiului care asigură alimentarea cu energie
electrică a echipamentului de control şi semnalizare. (Echipamentul de alimentare
cu energie electrică include surse de alimentare principală şi de rezervă.)
3.12 Instalatie de legare la pământ – un ansamblu de conductoare de legare la
pământ (de ramificatie, principale, de legătură) şi electrozi îngropati în pământ prin care
se stabileşte în mod voit legătura cu pământul a unor părti dintr-o instalatie de
semnalizare la incendiu.
3.13 c.a. - curent alternativ ;
3.14 c.c. - curent continuu ;
3.15 Anularea semnalizării acustice – operatie manuală de oprire a semnalului
acustic.
3.16 Comanda automata a dispozitivelor de interventie în caz de
incendiului - dispozitiv automat folosit pentru actionarea automată a unor
echipamente de protectie împotriva incendiului, după receptia unui semnal de la
echipamentul de control si semnalizare (centrala de semnalizare) ;
3.17 Date de functionare - conditii care se pot modifica temporar în timpul
exploatarii, fie automat, fie prin comenzi manuale ;
3.18 Date specifice constructiei - conditii modificabile cerute de exploatarea unui
echipament de control şi semnalizare pentru o configuratie determinată a instalatiei.
3.19 Stare functională - stare caracterizată prin prezenta tensiunii electrice şi
a semnalizărilor la echipamentul de control şi semnalizare ;
3.20 Dispozitiv de transmisie alarmă incendiu - echipament intermediar care
transmite un semnal de alarmă de la un echipament de control si semnalizare (centrala de
semnalizare) la un dispozitiv de receptie a alarmei.
3.21 Dispozitiv de transmitere semnal de defect - echipament intermediar care
transmite un semnal de defect de la echipamentul de control şi semnalizare (centrala de
semnalizare) la un dispozitiv de receptie a semnalului defect.
3.22 Distanta de căutare – distanta maximă ce trebuie parcursă în cadrul unei zone
pentru identificarea detectorului neadresabil care a initiat un sistem de alarmă.
3.23 Echipament de protectie împotriva incendiului – echipament automat de
control şi de interventie împotriva incendiului ;
3.24 Elemente pentru conectare – toate acele elemente care formează legăturile
între diferitele componente ale unui sistem de detctie şi de alarmă la incendiu ;
3.25 Resetare – operatie capabilă de a încheia o stare de alarmă la incendiu şi/sau o
stare de defect ;
3.26 Sursă de alimentare electrică de bază –alimentarea cu energie electrică
a instalatiei de semnalizare a incendiului în conditii normale de functionare ;
3.27 Sursă de alimentare electrică de rezervă –alimentarea cu energie
electrică a instalatiei de semnalizare a incendiului în cazul indisponibilitătii sursei de
bază ;
3.28 Statie de receptie alarmă incendiu - centrul de la care pot fi initiate în
orice moment măsuri necesare de protectie şi de interventie la incendiu ;
3.29 Statie de receptie semnal de defect - centrul de la care pot fi initiate măsurile
corective necesare.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

La baza prezentei proceduri de lucru, stau următoarele documente de referinţă :


- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;
- Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin ord. MAI Nr.163/2007 ;
- OMAI 87 / 2010 - Metodologie de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa,
verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor,
efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a
autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor ;
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalalatiilor de semnalizare a incendiilor si a
sistemelor de alarmare impotriva efractiei din cladiri - I18/2 – 2002 ;
- SR EN 54-1:1998 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 1: Introducere ;
- SR EN 54-2+AC:2000 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2:
Echipament de control şi semnalizare;
- SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu.
Partea 2: Echipament de control şi semnalizare;
- SR EN 54-3:2002 - Sisteme de detectare şi de alamă la incendiu. Partea 3: Dispozitive
de alarmare la incendiu. Sonerii;
- SR EN 54-3:2002/A1:2003 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3:
Dispozitive sonore de alarmă la incendiu. Sonerii ;
- SR EN 54-3:2002/A2:2006 - Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 3:
Dispozitive sonore de alarmare la incendiu. Sonerii;
- SR EN 54-4+AC:2000 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4:
Echipament de alimentare electrică;
- SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea
4: Echipament de alimentare electrică;
- SR EN 54-4+AC:2000/A2:2007 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu.
Partea 4: Echipament de alimentare electrică;
- SR EN 54-5:2002 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare
de căldură. Detectoare punctuale;
- SR EN 54-5:2002/A1:2003 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5:
Detectori de căldură. Detectori punctuali;
- SR EN 54-7:2002 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare
de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau
ionizarea;
- SR EN 54-7:2002/A1:2003 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7:
Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia
luminii sau ionizarea;
- SR EN 54-7:2002/A2:2007 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7:
Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia
luminii sau ionizarea;
- SR EN 54-10:2002 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10:
Detectoare de flacără. Detectoare punctuale;
- SR EN 54-10:2002/A1:2006 - Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 10:
Detectoare de flacără. Detectoare punctuale;
- SR EN 54-11:2002 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane
de semnalizare manuală;
- SR EN 54-11:2002/A1:2006 - Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 11:
Declanşatoare manuale de alarmă;
- SR EN 54-12:2003 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12:
Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul
de unde optice;
- SR EN 54-13:2005 - Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 13: Evaluarea
compatibilităţii componentelor sistemului;
- SR EN 54-16:2008 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 16:
Echipament de control şi semnalizare vocală a alarmei;
- SR EN 54-17:2006 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori
de scurtcircuit ;
- SR EN 54-18:2006 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 18:
Dispozitive de intrare/ieşire;
- SR EN 54-20:2006 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 20:
Detectoare de fum prin aspiraţie;
- SR EN 54-21:2006 - Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 21:
Echipament de transmitere a alarmei şi a semnalului de defect;
- SR EN 54-24:2008 - Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 24:
Componente ale sistemelor de alarmare vocală. Difuzoare;
- SR EN 54-25:2008 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 25:
Componente care utilizează căi de comunicaţie radio;
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la
1000V c.a. si 1500V c.c. - I 7-02 ;
- Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice - Indicativ: PE
107-1995
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii ;
- HG 766/1997 - HOTARÂRE pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
constructii;
- HGR 537/2007 – Hotarare privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele
de prevenire si stingere a incendilor ;
- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila ;
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
- Instrucţiuni de utilizare a echipamentelor din componenţa instalaţiei.

LEGISLATIE SSM ACTUALIZATA


1. Legea 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca
2. HG 1425 / 2006 pt. Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii
si sanatate in munca nr. 319 / 2006
3. HG nr . 971 /2006 privind cerintele minime pt. Semnalizarea de securitate si / sau sanatate la locul
de munca
4. H.G. nr. 1048 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor de protectie la locul de munca
5. H.G. nr 1146 / 2006 privind cerinteleminime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca
6. H.G. nr. 1091 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
7. H.G. nr. 1928 / 2006 privind cerintele minime de securitate in munca referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare
8. H.G. 1051 / 2006 privind cerintele minime de securitate pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pt. Lucratori , imn special de afectiuni dorsolombare
9. Ordinul M.M.S.S.F. nr. 706 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de vibratii – actualizata
10. H.G. nr. 1875 / 2005 privind protectia muncii sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile
datorate expunerii la azbet - actualizata
11. H.G. nr. 300 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pt. Santierele temporare sau
mobile / actuallizata
12. H.G. 557 / 2007 privind complectarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii
si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadratii pe baza de contracte individuale de munca
pe durata determinate si pt. Salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara
13. H.G. nr. 1092 / 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la
agenti biologici in munca
14. H.G. nr, 1093 / 2006 privind stabilitatea cerintelor minime de securitate si sanatate pt. Protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agentilor cancerigeni sau mutageri la locul
de munca
15. H.G. nr. 1136 / 2006 privind cerintelor minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucrarilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
16. H.G. nr. 600 / 2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
17. Ordonanta de urgenta nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
18. H.G. nr. 580 / 2000 pt. Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U. G. Nr.
99 / 2000 privind masurilor ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pt. Protectia
muncii pt. Persoanele incadrate in munca

S-ar putea să vă placă și