Sunteți pe pagina 1din 232

ANA  MARIA  CĂPÂLNEANU 

 
 
LIS 
Biblioteconomie  şi  ştiința  informării 
 
Literatură de specialitate în colecțiile Bibliotecii Centrale 
Universitare “Lucian Blaga”, Cluj‐Napoca 
 
‐ Bibliografie tematică selectivă ‐ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 

 
NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII

Bibliografia LIS identifică şi oferă spre consultare sursele monografice de informare în biblioteconomie şi
ştiinta informării, aflate în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. Ea
vine în sprijinul studenţilor şi profesorilor de la facultăţile de profil şi, deopotrivă, colegilor bibliotecari
dornici de perfecţionare şi educare continuă.

În cadrul lucrării, sursele selectate au fost organizate în strânsă legătură cu programa universitară. Am
considerat important ca noţiunile şi conceptele de bază, principiile fundamentale de biblioteconomie,
management de bibliotecă, management al informaţiei şi al cunoaşterii, informare şi comunicare mediată
de computer, reţele şi sisteme informaţionale, Internet etc. să poată fi aprofundate şi prin studierea
monografiilor de specialitate, în complementaritate cu celelalte surse, de alt tip (documente seriale,
articole din periodice etc.) sau în alt format (documente electronice, multiple şi variate contribuţii publicate
pe Internet etc.). În acelaşi timp, avem convingerea că demersul de formare şi auto-formare continuă a
colegilor bibliotecari ar putea fi deopotrivă susţinut de sursele semnalate în acest instrument bibliografic.
Bibliografia de faţă are rolul de a asigura accesul cât mai rapid şi mai facil posibil către aceste surse de
informare, oferind elemente de identificare consistente.

Criteriile de selecţie cu care am operat vizează zona tematică – biblioteconomie şi ştiinţa informării, tipul
de documente – documente cu caracter monografic şi limba de editare – română, maghiară, germană,
engleză, franceză şi italiană. În privinţa ediţiilor succesive ale aceleiaşi lucrări, am păstrat-o doar pe cea
mai recentă iar acolo unde diferenţele faţă de cele precedente erau semnificative, am reţinut întreaga
suită de ediţii existente în colecţiile BCU ˝Lucian Blaga˝. Aşadar, în această bibliografie se pot regăsi
documente primare cu caracter monografic – antologii şi culegeri de studii, manuale, cursuri, note de
curs, teze de doctorat, lucrări ştiinţifice ale congreselor, conferinţelor şi ale simpozioanelor etc., publicate
începând din deceniul şapte până prezent. Am inclus, de asemenea, într-o secţiune separată, documente
secundare, instrumente de informare în domeniu – enciclopedii, lexicoane, dicţionare, bibliografii
speciale, cataloage etc.

Cele 949 lucrări selectate au fost organizate după şapte mari coordonate care se pliază pe direcţiile
principale de determinare şi evoluţie a domeniului : repere istorice şi tipologie instituţională, management
de bibliotecă, management al colecţiilor - servicii şi tehnică de bibliotecă, management al informaţiei,
formare academică şi educaţie continuă, lectură, management al cunoaşterii, colaborare naţională şi
internaţională şi asociere profesională. La rândul lor, clasele sunt subdivizate în capitole şi subcapitole, în
funcţie de zonele mai înguste de activitate, aparţinând fiecăreia dintre ele.

În cadrul fiecărei subdiviziuni, materialul este ordonat alfabetic, după autori şi titluri. Datele bibliografice
ale fiecărei referinţe sunt succedate de cuprinsul lucrării descrise (tabla de materii), ca informaţie
suplimentară cu valoare analitică, după modelul utilizat în elaborarea revistelor de sumare. Când
cuprinsul a fost prea detaliat, am suprimat titlurile irelevante, păstrându-le doar pe cele edificatoare. De
asemenea, la lucrările cu un aparat critic şi bibliografic foarte consistent, cu indici multipli şi anexe utile,
am făcut o menţiune specială în acest sens, indicând şi paginile din cadrul lucrării unde acestea se află.
Am considerat foarte utile în special webografiile, bibliografiile ascunse, cercetările bibliografice şi

 
bibliografiile de recomandare care oferă căi suplimentare de identificare a noi surse de informare la temă.
Descrierile bibliografice se completează cu menţionarea adresei documentului în cadrul colecţiei.

Pentru a avea acces la cât mai multe dintre problemele dezbătute în cadrul materialelor prelucrate,
fiecare document în parte este indexat prin alocarea de cuvinte cheie care se regăsesc la finalul lucrării
într-un indice de subiecte. Sistemul de indici care include şi un indice de autori, are menirea de a asigura
căi suplimentare de acces la informaţiile din cadrul bibliografiei.

Sursele de identificare şi selecţie a titlurilor prelucrate au fost atât cataloagele tradiţionale cât şi OPAC-ul
bibliotecii. Întregul material reţinut în bibliografia LIS a fost prelucrat utilizând softul bibliografic ProCite5
iar versiunea pdf a bazei de date poate fi consultată online pe site-ul BCU ″L. Blaga″, Cluj-Napoca.

Sperăm ca această cercetare bibliografică şi analitică să reprezinte un instrument util pentru toţi cei
interesaţi în a privi acest domeniu dintr-o nouă perspectivă, modernă şi dinamică, valorificând în acelaşi
timp, fundamentarea lui clasică.

Cluj-Napoca, iunie, 2016 Ana Maria Căpâlneanu

 
CUPRINS

0 Cadru general. Repere istorice şi tipologie instituţională

01 Biblioteci. Bibliologie. Biblioteconomie

011 Biblioteci. Studii monografice

012 Bibliologie

013 Biblioteconomie

014 Personalităţi

02 Istoria cărţii şi a tiparului. Patrimoniu cultural

021 Istoria cărţii

022 Istoria tiparului

023 Patrimoniu

03 Istoria bibliotecilor

04 Rolul şi funcţiile bibliotecilor. Tipuri de biblioteci

041 Biblioteci naţionale

042 Biblioteci universitare

043 Biblioteci specializate

044 Biblioteci publice

045 Biblioteci şcolare

046 Biblioteci particulare

047 Centre de informare şi documentare

048 Colecţii şi biblioteci digitale. Biblioteci virtuale

05 Arhive. Arhivistică

06 Cenzură

1 Management de bibliotecă

11 Conducerea şi organizarea bibliotecilor

111 Management financiar. Planificare bugetară. Costuri. Eficienţă

112 Managementul resurselor umane

 
113 Marketingul produselor şi serviciilor de informare

114 Evaluarea funcţiilor bibliotecii. Analiză statistică

12 Aspecte legislative. Regulamente de funcţionare. Drepturi de autor

13 Arhitectură de bibliotecă. Clădiri şi amplasare

14 Tehnologiile informării şi comunicării

141 Informatizarea structurilor de informare şi documentare

142 Depozite digitale. Digitizarea colecţiilor

143 WWW. Reţele. Internet

2 Managementul colecţiilor de bibliotecă

21 Fonduri de bibliotecă. Tipologie documentară

22 Dezvoltarea colecţiilor. Achiziţii. Schimb. Depozit legal

23 Prelucrarea documentelor

231 Prelucrare externă. Catalogare. Organizarea cataloagelor

232 Prelucrare internă. Clasificare. Indexare. Prelucrare analitică şi sintetică

24 Comunicarea documentelor. Relaţii cu publicul. Servicii de bibliotecă

241 Depozitare. Circulaţie. Relaţii cu publicul

242 Servicii de bibliotecă. Utilizatori. Formarea utilizatorilor

25 Întreţinerea colecţiilor. Igiena şi patologia cărţii

3 Managementul informaţiei

31 Domeniul. Noţiuni fundamentale

311 Prezentare istorică

312 Bibliografii. Baze de date. Baze de date bibliografice

32 Tehnici documentare. Organizarea informaţiilor

33 Regăsirea informaţiilor. Servicii de referinţe

34 Lucrări de referinţă în biblioteconomie şi ştiinţa informării

341 Enciclopedii

342 Dicţionare. Lexicoane

343 Ghiduri. Anuare


 

 
344 Repertorii. Cataloage. Bibliografii. Tezaure

4 Devenire profesională. Formare academică şi educaţie continuă

41 Învăţământ biblioteconomic. Competenţe profesionale

42 Perfecţionare profesională. Formare continuă

43 Cercetare ştiinţifică. Elaborarea lucrărilor ştiinţifice

44 Învăţământ la distanţă. e-Learning

5 Lectură

51 Sociologia şi psihopedagogia lecturii

52 Metodologia lecturii

6 Societatea informaţiei şi a cunoaşterii. Comunicare

61 Managementul cunoaşterii

62 Comunicare. Comunicare mediată de computer

7 Colaborare şi asociere în cadrul profesiei

71 Cooperare. Reţele de biblioteci. Consorţii

72 Instituţii. Organizaţii. Asociaţii profesionale

 
0 Cadru general. Repere istorice şi tipologie instituţională

01 Biblioteci. Bibliologie. Biblioteconomie

1. ARGATU, Daniela, (coord.). Identităţi 2. BANCIU, Doina ; BULUŢĂ, Gheorghe ;


biblioteconomice în context european. PETRESCU, Victor. Biblioteca şi
Volum colectiv. Simpozion judeţean. societatea. Bucureşti : Ager, 2001, 144 p.
Suceava : Editura George Tofan, 2012, (Societatea informaţională ; 2).
144 p.
Educaţie - Informare - Lectură: Educaţie şi
Cartea şi slujitorii ei. Programul de cultură. Modernizarea bibliotecilor.
sprijinire a activităţilor şi iniţiativelor de "Biblioteca virtuală". Umanismul erei
valorificare a patrimoniului cultural local în digitale. Biblioteca publică şi informarea.
forme muzeale, în localităţi rurale din Biblioteca publică şi cerinţele de lectură
judeţul Suceava 2012-2013. De la ale colectivităţii. Consideraţii privind
sintagma "carte versus calculator" la o raportul bibliotecă publică - comunitate.
nouă alianţă: valorificarea tehnologiei în Lectură şi comunitate ... Centrul de
favoarea lecturii. Argumente privind informare comunitară - un mod de
păstrarea şi conservarea documentelor abordare. Accesul la bazele de date full-
editate pe suport papetar : rolul text. Bibliografia locală ...Necesitatea unei
bibliotecarilor în munca de documentare- politici culturale.
informare Fonduri secrete aflate în Realităţi şi perspective: Principii de
biblioteca Universităţii "Ştefan cel Mare" completare a colecţiilor în bibliotecile
din Suceava până în anul 1990. Valori publice. Aspecte ale achiziţiei de
bibliofile la Biblioteca "Norman Manea" din documente în bibliotecile publice.
cadrul Colegiului Naţional "Ştefan cel Reciclarea colecţiilor. Depozitul
Mare" Suceava. Nicolae Iorga - ctitor de legal...Lumea bibliotecilor...şi austeritatea
biblioteci. Mitropolitul Dosoftei al Moldovei bugetară. Despre marketing şi activitatea
şi cartea ... Comunicarea în bibliotecă. bibliotecară ... Administraţia şi
Atelier de animaţie în bibliotecă. Căutând managementul instituţiei bibliotecare ...
informaţia. Implementarea sistemelor de Bibliotecile universitare - o miză de rangul
e-learning în bibliotecă. biblioteca şi întâi. Bibliotecile biomedicale şi era
bibliotecarul la început de mileniu III. digitală ... Serviciile Internet. Intranet şi
Frumuseţea cărţilor : importanţa lecturii în Internet - Definiri terminologice.
viaţa adolescentului. Îndrumarea lecturii Tehnologia <- pull -> push. Necesitatea
cu ajutorul bibliotecarului. La ce vârstă evaluării resurselor umane ale unei
începe interesul pentru ora de lectură? biblioteci. Formarea bibliotecarilor - încotro
Lectura prietena sufletului. Lectura - acces ? De la biblioteca electronică la biblioteca
spre cultură. Biblioteca şcolară - virtuală.
fundament al calităţii procesului de
învăţământ. "Şcoala altfel" în biblioteca Cota: 777154
şcolii. Valorificarea operei lui Ion Luca
Caragiale în bibliotecă. Profesiunea de 3. BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina,
bibliotecar - creator de oportunităţi şi (coord.). Arhivele, bibliotecile şi
practici de atragere a elevilor spre lectură. muzeele în universul contemporan al
Carte frumoasă, cinste cui te-a scris. informaţiei. Lucrările simpozionului din
Dezvoltarea competenţelor de comunicare Bucureşti, 23-24 noiembrie 2000.
prin lectură. Metode de conservare a cărţii Bucureşti : Credis, 2001, 221 p.
în biblioteca şcolară.
Locul instituţiei în progresul cunoaşterii.
Cota: LC 9126/2014 Colecţii, valori, valorificare. Activităţi de
modernizare, informatizare, reţele.

 
Cooperare, programe interne şi Anexe: Manifestul UNESCO pentru
internaţionale. Pregătirea specialiştilor. biblioteca publică. Bibliotecile publice şi
Societatea informaţională - Declaraţia de
Cota: LC 781/2000 la Copenhaga. Manifestul bibliotecii
şcolare. Declaraţia de la Glasgow privind
4. BUJDOSÓ, Ernő. Bibliometria és bibliotecile, serviciile de informare şi
tudománymetria. Budapest : Magyar libertatea intelectuală. Manifestul IFLA
Tudományos Akadémia Könyvtára, 1986, privind Internetul. Asociaţia Bibliotecarilor
217 p. Francezi - Codul Deontologic al
Bibliogr. după capitole. Bibliotecarului, p. 159-176.
Anexe & indice p. 203-217. Bibliogr. & webgrafie p. 177-187.

Bevezetés és alapfogalmak. A tudomány Condiţia bibliotecii azi. Condiţia


növekedése. A tudományos publikálás és bibliotecarului. Condiţia publicului.
kommunikálás. A tudományos Biblioteca şi învăţământul.
szakirodalom szóródása : Bradford
törvénye. A tudományos szakirodalom Cota: 729527
elévülése. A szerzők produktivitása. Kis
tudomány - nagy tudomány. A 7. BULUŢĂ, Gheorghe, (coord.).
tudományos idézetek indexrendszere. A Contributions to library progress.
tudományos idézetek indexrendszerének Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009,
tudománymetriai alkalmazása. A 164 p.
tudományos kutatás szerkezetének
felderitése : az együttidézési Consideration in informaticion and
klasztertechnika. documentation systems in mass media.
Romanian women between science and
Cota: 670237 economy. Academic library interaction
with the e-learning. Hyper-Nietzsche - a
5. BULUŢĂ, Gheorghe ; CRAIA, Sultana ; research and publication infrastructure.
PETRESCU, Victor. Biblioteca azi : Approaches and concepts concerning the
informare şi comunicare. Târgovişte : evaluation of digital libraries. Book and
Bibliotheca, 2004, 192 p. public in Bihor county in the 19th and 20th
Dicţionar de termeni specifici p. 127-166. centuries. Digitization and online
Anexe p. 167-180. communication of library documents :
Bibliogr. & webgrafie, p. 181-189. European and national perspective. The
users' profile in the university libraries. 150
Biblioteca - spaţiu public al informării şi years in the service of the medical
comunicării. Ce înţelegem prin community: The Central Library of the
comunicare ? Informaţie şi comunicare. "Carol Davila" University of Medicine and
Instrumente de informare. Tipuri şi tehnici Pharmacy, Bucharest - tradition and
de lectură. Utilizatorii şi nevoile lor modernity. Pre-eminence of existence
specifice. Întâmpinarea şi orientarea versus the pre-eminence of mathematics.
utilizatorilor. Animaţia - un ansamblu de IT's applications in the culture domain:
activităţi comunicaţionale. Publicitatea - context, vision and models.
comunicarea în exterior. Competenţele
specialistului în informare-comunicare. Cota: LC 13255/2010
Prezenta bibliotecarului în societate.
8. CORBU, George ; MATUŞOIU,
Cota: LC 5108/2005 Constantin, (eds.). Pagini despre
bibliotecă : antologie literară. Bucureşti :
6. BULUŢĂ, Gheorghe ; CRAIA, Sultana ; Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C.
PETRESCU, Victor. Biblioteca în Petrescu", 2002, 417 p.
societatea informaţiei. Bucureşti : Do- Bibliogr. p. 408-416.
MinoR, 2007, 190 p.

 
Versuri. Proză. Teatru. Aforisme. Eseu. muncă. Despre biblioteci şi bibliotecari:
Istorie şi memorialistică. Legislaţie. gânduri dintr-o experientă americană.
Publicistică. Umor. Varia. Stare de fapt - mentalităţi în practica
managementului resurselor umane în
Cota: LC 5860/2002 bibliotecile comunitare. Studiu privind
starea profesiei la bibliotecarii cu studii
9. DE GREGORIO, Vincenzo. La carta e la superioare din BCU... Cluj. Bibliografia
bussola : per navigare nell'universo dei analitică, analiză de continut şi gen a
documenti. Palermo : L'Epos, 2000, 261 literaturii bibliologice din revistele
p. (De charta ; 2). româneşti de profil....
Anexe: Tecnica bibliografica, p. 235-241 ; II. Orizonturi: Formarea iniţiala şi continuă.
Strumenti per la ricerca (bibliogr. Formarea iniţială : Colegiul de
tematica), p. 243-254. biblioteconomie din Cluj. Şcolile de
biblioteconomie şi ştiinţa informării.
La mediazione documentaria. Formarea continuă în BCU Cluj.
I. Conoscere il documento : che cosa e, III. Perspective: Biblioteci universitare
come nasce: Il documento. Editoria e româneşti în programe internationale ale
commercio librario. Profilo di storia del CCE - Tempus. Schimbul internaţional de
libro. publicaţii între deziderat şi posibilităţi de
II. Custodire ed alimentare la memoria : realizare. O posibilă evoluţie a indexării
dalle roccaforti del sapere alle autostrade tematice spre tezaurele specializate.
dell'informazione: Biblioteca e IV. Ipostaze: Începuturile lexigrafiei
biblioteconomia. Biblioteche : quali, como enciclopedice româneşti. Nevoinţele
e perche. Altre istituzioni. Biblioteche in scrisului. Istoria unei istorii: Dicţionarul
Italia. Profilo storico della biblioteca. istoric al localităţilor din Transilvania.
III. Descrivere, citare, rintracciare un Numele trandafirului sau ieşirea din
documento: L'universo dei documenti. La labirint.
bibliografia e le sue sorelle.
Cota: 775733 ; 02/H53 ; 02/HER
Cota: 727714
12. Hermeneutica Bibliothecaria :
10. "Gondolatok a könyvtárban" = Antologie Philobiblon. Vol. 2. Editori:
"Thoughts in the library". Budapest : Viorica Sâncrăian, Király István. Cluj-
Magyar Tudományos Akadémia Napoca : Presa Universitară Clujeană,
Könyvtára, 1992, 196 p. 2004, 522 p. (Bibliotheca Bibliologica ;
28(47)).
Könyvtár és hagyomány = Library and Publicaţiile Colecţiei Bibliotheca
tradition. Könyvtár és Korszerűség = Bibliologica, p. 517-521.
Library and modernity. Revista Philobiblon - Volumele apărute, p.
522.
Cota: 565219.
I. CONTUR: Re-Introducere, sau : Dincolo
11. Hermeneutica Bibliothecaria : de "teoria şi practica" informării şi
Antologie Philobiblon. Vol. 1. Editori: documentării ... Atelier Philobiblon.
Florina Ilis, Ionuţ Costea. Cluj-Napoca : II. FOCUS: Analiza tematică şi de gen a
Presa Universitară Clujeană, 1998, 282 p. literaturii bibliologice româneşti: Cărţi -
(Bibliotheca Bibliologica ; 19(38)). perioada 1945-2003. Reviste electronice:
dezvoltări în diverse ramuri ale ştiinţei.
I. Introducere: Dincolo şi dincoace de "Afinităţile elective", sau - alchimismele
teoria şi practica informării-documentării - biblioteconomice ... Starea bibliotecilor
O hermeneutică necesară şi un cadru publice din România - o radiografie a
posibil. A fi bibliotecar - Trecut, prezent şi anului 2001 şi 2002. UNIMARC - sansă
viitor în profesia de bibliotecar. Tranziţia, pentru o bază de date naţională. Strategii
faţă în faţă cu metodele moderne de de dezvoltare a serviciilor de acces la
informaţia electronică în Sala Multimedia.
 

 
Centrul de Informare Comunitară (CIC) ... filatelică multiculturală Librariana. "O
Biblioteci filiale - biblioteci specializate. scriere chineză în cifre arabe". Utilizarea
Centrul Public de Informare NATO ... bazelor de date ştiinţifice abonate de BCU
Stadiul actual al statisticii de bibliotecă ... "Lucian Blaga" în anul 2005. Anul 2005 - o
în bibliotecile centrale universitare. Rolul nouă abordare a bibliotecilor filiale.
activ al bibliotecii în relaţia profesori- Realizări şi perspective în automatizare şi
studenţi. Gestionarea şi conservarea modernizare. Digitizarea documentelor
colecţiilor în BCU "L. Blaga" Cluj. culturale. De la schimbul internaţional de
Aplicarea gândirii de marketing în publicaţii la schimbul experienţei - un
bibliotecile universitare. Metaforă şi contact polonez. Biblioteca de Matematică
marketing ... Marketing în BCU Cluj ... şi Informatică între ieri şi mâine.
Proiect pentru implementarea viziunii şi a Remodelarea unei biblioteci -
practicilor de marketing în bibliotecă. Remodelarea mentalităţilor. O prietenie
Despre un Curs de comunicare pentru activă pe tărâmul multiculturalităţii : Andrei
bibliotecari ... Pippidi - Adrian Marino. Informaţiile
III. ORIZONTURI: Henri Jaquier - bibliofil bibliografice sau : Pe urmele cărţii în
şi enciclop(ed.) Virgil Vătăşianu şi bibliotecă.
Biblioteca Universităţii din Cluj. Mircea III. ORIZONTURI: Astrolabium. Alchimia şi
Iorgulescu către Adrian Marino - muzica. Muzică şi literatură ... Muzica
Corespondenţă. Meditaţie, teologie şi împotriva ciumei. Adrian Marino şi ideea
crearea limbajului ... Variaţiile discursului de literatură ... Adrian Marino şi
funerar ... Istoria lecturii şi politici editoriale comparatismul militant în Japonia. Fondul
în Transilvania sec. al XVI-lea. arhivistic Adrian Marino din BCU "Lucian
IV. REFLEXII: Despre două Ghiduri de Blaga". Adrian Marino : alternativa
utilizare a modulului de catalogare în autohtonă a culturii libere. Între spaţii ale
ALEPH - un caz de plagiat. Recenzii ... amintirii şi locuri ale memoriei ...
Surse de informare în biblioteconomie, la IV. REFLEXII: Cea de-a 10-a Conferinţă a
BCU Cluj ... Dimensiunea fascinantă a Asociaţiei Europene pentru Informare şi
cărţii şi aria tipografică; Clujul memorabil Biblioteci Medicale (EAHL)... Radio, presă,
... Expoziţii ... Vasile Turdean. "A fi carte - Iancu Tiberiu - şi după. Váczy
bibliotecar"- Nastasia Fodorean ... O Leona ... Emil Pintea ... Dénes Gabor ...
instituţie bibliografică - Zoe Buz. Acribia, Expoziţie pascală ... Expoziţie de
un nou început. manuscrise de sec. XVI-XVIII. "Cartea
cărţilor" - expoziţie. Recenzii.
Cota: 775733 ; 02/HER ; 02/H53
Cota: 775733 ; 02/H53 ; LC 10452/2007
13. Hermeneutica Bibliothecaria : (Vol. 3)
Antologie Philobiblon. Vol. 3. Editori:
Crişan Carmen, Király István, Cristina 14. Hermeneutica Bibliothecaria :
Popa, Viorica Sâncrăian, Raluca Soare. Antologie Philobiblon. Vol. 4. Editori:
Cluj-Napoca : Presa Universitară Ana Maria Căpâlneanu, Carmen Crişan,
Clujeană, 2007, 438 p. (Bibliotheca Király István, Cristina Popa, Raluca Soare.
Bibliologica ; 29(48)). Cluj-Napoca : Presa Universitara
Publicaţiile Colecţiei Bibliotheca Clujeana, 2009, 489 p. (Bibliotheca
Bibliologica, p. 431-435. Bibliologica ; 31(50)).
Revista Philobiblon - Volumele apărute, p. Publicaţiile Colecţiei Bibliotheca
437-438. Bibliologica, p. 483-487.
Revista Philobiblon - Volumele apărute, p.
I. CONTUR: Re-Introducere, sau : Dincolo 488-489.
de "teoria şi practica" informării şi
documentării - Spre o hermeneutică I. CONTUR: Re-Introducere, sau : Dincolo
necesară. Atelier Philobiblon. de "teoria şi practica" informării şi
II. FOCUS: Biblioteca Universităţii din Cluj. documentării - Spre o hermeneutică
Gyalui Farkas - fost director adjunct al necesară. Proiectul şi Programul
bibliotecii universităţii din Cluj. Seria Philobiblon (în noua formulare).
 

 
II. FOCUS: Omonimia şi paronimia în
bibliologie. Profesia de bibliotecar în Cota: LC 5689/2009 (Vol. 4)
graniţa dintre spaţiul bibliotecii şi
ciberspaţiu. Laboratorul de informatică şi 15. Hermeneutica Bibliothecaria :
profesioniştii săi. Fundamentele teoretice Antologie Philobiblon. Vol. 5. Editori:
ale marketingului de bibliotecă. Bibliotecile Carmen Crişan, Király István, Cristina
digitale şi impactul lor asupra tinerilor. Popa, Raluca Trifu. Cluj-Napoca :
Bibliorev - în continuă schimbare. Proiect Argonaut ; Biblioteca Centrală Universitară
în vederea Acreditării ISI a revistei "Lucian Blaga", 2011, 557 p. (Bibliotheca
Philobiblon. Cultura organizaţională - Bibliologica ; 32(51)).
Propunere de studiu asupra culturii Publicaţiile Colecţiei Bibliotheca
organizaţionale - octombrie 2008. Originile Bibliologica, p. 551-555.
faptului divers în presa română. Expresia Revista Philobiblon - Volumele apărute, p.
bibliografică a Iconografiei eminesciene 556-557.
(fotografie şi artă plastică, 1939-1989).
Catalogus Raritarum et Benefactorum, un I. CONTUR: Re-Introducere, sau : Dincolo
manuscris reprezentativ din perioada de de "teoria şi practica" informării şi
început a Muzeului de Ştiinţele Naturii din documentării - Spre o hermeneutică
Aiud. Pornind de la o Bucoavnă posibilă şi necesară.
necunoscută. Tipărituri franceze în II. FOCUS: Noul program al revistei şi
colecţiile BCU "L. Blaga" : secolul al XVIII- politica ei editorială: Philobiblon -
lea. Szabó Károly - bibliotecar, bibliograf şi Transylvanian Journal of Multidisciplinary
istoric. Theodor Aman în donaţia Sion. Research in Humanities. Consideraţii
Îmbogăţirea colecţiilor Bibliotecii UŞAMV filosofice, epistemologice şi scientometrice
Cluj-Napoca prin schimbul de publicaţii ... legate de sensurile ştiinţei şi profesiei
Biblioteca şi Grădina Botanică clujeană. bibliotecare - Pentru situarea proiectului
Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască unei cercetări. Cultura organizaţională şi
"Dr. Moshe Carmilly" şi Biblioteca de comunicarea în bibliotecă - Studiu asupra
Studii Iudaice. Împrumutul interbibliotecar culturii organizaţionale în BCU "Lucian
intern şi internaţional şi livrarea de Blaga" din Cluj. Globaluzare şi
documente la BCU Cluj-Napoca. individualizare, sau: Marketingul ca
III. ORIZONTURI: Viaţa ca alterego - metaforă pentru reasumarea şi
Petrea Icoanei : travesti şi clandestinitate reconturarea sensurilor serviciilor de
... Mitbiografia între propagandă şi bibliotecă - O iniţiativă şi o experienţă
memorie. Preocupări pentru cunoaşterea românească. Gabriel Naudé /1600-1653) -
şi protecţia naturii în scrierile ... lui Basiliu în slujba puterii şi a cărţii. Timpul scrierii -
Basiota. Vechi lexic bibliotecăresc. manuscrisele. Sărbătoarea cărţii -
Influenţa artei Renaşterii asupra decoraţiei Percepţia societăţii româneşti interbelice
icoanelor ... Căsătoria civilă ca aspect al asupra cărţii şi lecturii. Taine în jurul unei
modernizării societăţii transilvănene ... satire în spirit voltairian în limba maghiară
Diferenţa şi discriminarea socio-politică a de la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
femeii. Casa, locul vieţii. Pentru o istorie a Colligatul Ms 354 şi dramele pierdute ale
morţii ... lui József Mártonfi. Venceslav Melka în
IV. REFLEXII: Reviste electronice - Baze colecţia BCU "Lucian Blaga" Cluj-Napoca.
şi perspective de Alice Keller - Recenzie. Dimensiunea educativă a bibliotecii
Arhitectura Clinicilor Universitare din Cluj publice prin servicii de animaţie pentru
1886-1903 ... Opera Bibliothecariorum copii. Biblioteca filială de Ştiinţe
1990-2007 - Recenzie. Kovács Mária, A Economice - Tradiţional versus modern.
kolozsvári "L. Blaga" Központi Egyetemi Colaborarea BCU "Lucian Blaga" cu
Könyvtár ... - Recenzie. Lola Maria Banca Mondială.
Petrescu, Biblioteca şi provocările III. ORIZONTURI: Mass-media şi
secolului XXI - Recenzie. Bibliografia ca filosofia... Şcoala de ziaristică de la
instrument al clarificării de sine - Bucureşti (1951-1989). Timpul matematic
Recenzie. Viorica Sâncrăian - un coleg şi în mecanica clasică... Fenomenul Science
un bibliotecar de excepţie. fiction şi feţele timpului. Yasunari
 

 
Kawabata şi nostalgia timpului fără timp. 17. PALLIER, Denis. Bibliotecile. Bucureşti :
Timpul şi muzica. Întemeierea filosofiei şi Grafoart, 2007, 143 p.
ateismul la tânărul Heidegger... Bibliogr. p. 139-140.
Consideraţii privitoare la vânzarea Cochii
Vechi şi mezat. Istoriografia medicală Moştenirea trecutului: Antichitatea. Evul
românească (1813-2008). Remodelări Mediu. De la umanism la secolul
urbane în Clujul perioadei dualiste (1867- Luminilor. Revoluţia franceză. Secolul al
1918). Ciuma - profilul unei recurenţe XIX-lea.
istorice supusă unui transplant artistic. Resursele actuale: Transformările
Iluziile pozitive din perspectiva psihologiei bibliotecilor. Bibliotecile naţionale.
evoluţioniste. Bibliotecile publice. Bibliotecile şcolare.
IV. REFLEXII: Irina Petraş, Literatura Bibliotecile universitare. Bibliotecile
română contemporană - o panoramă specilizate şi centrele de documentare.
(recenzie). Filosofia informaţiei şi Cooperare şi reţele de biblioteci.
cibernetica (recenzie). Tematizări în eticile
aplicate - perspective feministe (Mihaela Cota: LC 4278/2013
Frunză) (recenzie). Biblioteca lui Hitler,
cărţile care i-au format personalitatea, de 18. POPA, Georgeta-Iulia. Şcoala şi
Timothy W. Ryback (recenzie). biblioteca. Reşiţa : Timpul, 2002, 152 p.
Bibliogr. p. 149-150.
Cota: 02/H53 ; LC 6065/2014
Cartea şi biblioteca. Laudă cărţii. Despre
16. MOLDOVAN, Liliana. Indiscreţii în biblioteci. Cuvintele bibliotecii. Biblioteca şi
bibliotecă : antologie de studii şi devenirea umană. Biblioteca şcolară -
eseuri. Târgu-Mureş : Nico, 2010, 390 p. laborator al învăţării. Cartea şi lectura.
Addenda p. 359-388. Arta şi ştiinţa de a citi. Cărţile
fundamentale. Biblioteca personală.
I: "Biblioteconomica" : aspecte teoretice şi Universul cărţii. Bibliofili şi bibliomani.
practice ale managementului de Scriere şi comunicare. Lectură şi creaţie.
bibliotecă. Marketing şi publicitate : Scriitori români despre carte şi bibliotecă.
aspecte ale promovării serviciilor de Biblioteca virtuală...
bibliotecă. Biblioteca Judeţeană Mureş ...
Strategii ale aplicării principiilor specifice Cota: LC 8487/2002
managementului dezvoltării, catalogării şi
organizării colecţiilor de bibliotecă. Cultura 19. POPEANGĂ, Vasile, (coord.) ; MARCO,
organizaţională ... Diferenţe şi asemănări Gabriela Adina, (ed.). Preocupări
între descrierea bibliografică a materialelor culturale în "Casa Cărţii". Arad : "Vasile
audiovizuale şi descrierea bibliografică a Goldiş" University Press, 2007, 207 p.
documentelor monografice. Bibliogr. după capitole.
Managementul achiziţiilor documentelor
de bibliotecă. Specificul colecţiilor de De la cartea electronică la biblioteca
documente pentru copii. Pagini din jurnalul virtuală. Psihopedagogia lecturii.
constituirii Bibliotecii "Ion Minulescu" din Biblioteca, spaţiu de meditaţie şi înălţare
Nürnberg. Biblioteca Naţională din Malta. spirituală. Funcţia culturală a bibliotecii
II: Introducere în filosofia comunicării şi universitare. Informarea documentară şi
teoria lecturii. Misterele bibliosofiei. Câte pedagogică, reper al activităţii
ceva despre estetica şi filosofia lecturii. biblioteconomice. Elaborarea de către
Aspecte ale teoriei comunicării. Teoria şi studenţi a unui text. Îndrumare
practica lecturii ... metodologică a tânărului lector. Rolul
III: Amprente jurnalistice : articole, eseuri, bibliotecii universitare în perfecţionarea
interviuri şi note de lectură. profesională a educatorilor. Cooperarea
bibliotecii universitare cu cea publică.
Cota: LC 12194/2010 Cartea franceză în Biblioteca "Tudor
Arghezi". Un parteneriat rodnic în

 
formarea umană : biblioteca şcolară şi cea Media, 2007, 140 p.
universitară. Un model arădean de politică Bibliogr. după capitole.
editorială : Alexandru Gavra. Un pasionat
ocrotitor al cărţii româneşti : inginerul From business information to knowledge
Victor Miuţescu. Lazăr Nichi, deschizător management : a new professional field or
de drumuri în organizarea bibliotecilor a management tool ? Digitization : access
arădene. Zilele Academice Arădene, ediţia to and preservation of photographic
a XVI-a, Arad, 11-13 mai, 2006. collections. Collaborating on campus :
Actualitatea biblioteconomică. Episcopia university library partnership with campus
Ortodoxă din Arad - 300 de ani de groups. Evaluating the production of
existenţă. Prezentări de cărţi. library catalogers : two possible methods.
Open source software : a library
Cota: 624734 alternative. Incunabila catalogues at the
Library of the University of Michigan, Ann
20. SÎRGHIE, Anca, (coord.). Lumina slovei Arbor... From digital collections to digital
scrise : lucrările Sesiunii naţionale de libraries and e-books.
comunicări ştiinţifice "Biblioteconomie-
arhivistică". 2 vol. Sibiu : Techno Media, Cota: LC 7390/2010
2004-2005, Vol. 1, 165 p. ; Vol. 2, 248 p.
23. STOICA, Ion. Criza în structurile
Biblioteconomia - o Cenuşăreasă a infodocumentare : sensuri şi
învăţământului universitar românesc? semnificaţii contemporane. Constanţa :
Istoria cărţii şi a bibliotecilor. Bibliologie - Ex Ponto, 2001, 223 p.
Bibliofilie. Biblioteconomie - cartea şi Bibliogr. p. 205-218.
slujitorii ei. Arhivistica. Literatura română
şi universală. Nevoia de management. Managementul
în structurile infodocumentare. Locul
Cota: 729038 ; LC 3637/2007 (Vol. I) ; LC informaţiei în societate. Informaţia ca
7307/2010 (Vol. II) metaresursă ... Bibliotecile în schimbare.
Un ecosistem informaţional? ...
21. SÎRGHIE, Anca, (coord.). Lumina slovei Producătorii de informaţii. Structuri de
scrise : lucrările Sesiunii naţionale de servicii. O identitate de relaţie şi cooperare
comunicări ştiinţifice "Biblioteconomie- ... Tehnologie şi libertate ... Viziunea
arhivistică". Vol. 3. Sibiu : Techno Media, tehnologică. Ritmul schimbărilor.
2006, 288 p. Teletransmisia. Reţelele. Internet ...
Bibliogr. după capitole. Numerizarea. Numerizarea şi proprietatea
intelectuală. biblioteca - spaţiu tehnologic.
CDI-urile - o cale de integrare a României Informatizarea. Prospectivă tehnologică.
în Uniunea Europeană. Vulnerabilitatea tehnologică. Criza
Secţiunea I: Istoria cărţii şi a bibliotecilor. tehnologică şi dinamismul dezvoltării.
Secţiunea a II-a: Bibliologie - Bibliofilie. Criza utilizatorilor. Dimensiunea
Secţiunea a III-a: Biblioteconomie - Cartea informaţională a existenţei. Utilizatorii şi
şi slujitorii ei. cantitatea de informaţii. Utilizatorii şi
Secţiunea a IV-a: Arhivistică. diversitatea formelor informaţiei. Accesul
Secţiunea a V-a: Literatură română şi la informaţii. Cultura informaţiei. Travaliul
universală. Presa. utilizatorilor. Structurile infodocumentare şi
utilizatorii. Criza profesiilor
Cota: LC 7308/2010 infodocumentare. Intermediarii şi spectrul
profesiilor informaţiei. Profesiile
22. SÎRGHIE, Anca, (coord.). Lumina slovei infodocumentare, profesiile cercetării şi
scrise : lucrările Sesiunii naţionale de profesiile educaţiei. Profesiile
comunicări ştiinţifice "Biblioteconomie- infodocumentare şi structurile specifice ...
arhivistică". Vol. 5: The glow of the writ : Relaţia intermediari - utilizatori.
conference proceedings. Sibiu : Techno Intermediarii ţi tehnologiile. Nevoia de
cercetare. Relaţia informaţie - cunoaştere
 

 
... Cercetarea structurilor. Cercetarea 25. STOICA, Ion. Interferenţe
produselor şi a instrumentelor. Cercetarea biblioteconomice. Constanţa : Ex Ponto,
lecturii. Cercetarea profesiei şi a 1997 , 202 p.
profesioniştilor. Cercetarea mediologică.
Specialişti în intermediere şi exigenţele Bibliotecile - lăcaşuri ale conştiinţei
comunicării. Redefinirea şi reconfigurarea planetare. Biblioteca - actualitate şi
profesiilor. Formare şi evaluare. permanenţă. Biblioteca şi cercetarea.
Perfecţionare. Cooperare. Cercetarea Biblioteca şi eficienţa economică.
cercetării. Criza de resurse. Resurse Bibliotecile şi conceptul de modernizare.
pentru achiziţia documentelor. Resurse Biblioteconomia, un domeniu în
pentru prezervare şi conservare. Resurse schimbare. Biblioteca şi societatea...
pentru construcţii. Resurse pentru Bibliotecile româneşti: realităţi şi
retehnologizare. Distribuţia resurselor. perspective. O nouă politică pentru
Criterii în alocarea resurselor. Criza de bibliotecile româneşti. Confruntări şi
imagine ... Factorul politic şi imaginea nedumeriri în biblioteconomia
intermediarilor. Legislaţia şi imaginea. românească. Unele probleme ale
Organiozaţiile paterne şi imaginea planificării serviciilor de biblioteca...
intermediarilor. Imaginea ca Colecţiile bibliotecilor universitare.
autoconstrucţie. Imperativul coordonării în bibliografia
universitară. Neştiinţa evaluării. Valoarea
Cota: 776985 metodei. Aspiraţia integrării europene a
bibliotecilor româneşti. Biblioteca
24. STOICA, Ion. Informaţie şi cultură : Universitară - laborator de muncă
sinteze, reflecţii, atitudini. Bucureşti : intelectuală. Biblioteca universitară şi
Editura Tehnică, 1997, 227 p. (Bibliotheca profilul ştiinţific al specialistului...
Bibliologica). Orientarea utilizatorilor. Informaţie şi
perfectionare. Formarea bibliotecarilor.
Universul informaţional. Transferul de Bibliologia şi ştiinţa informării îşi recâştigă
informaţii. Societate şi informaţie. statutul universitar... Biblioteca Centrală
Informaţie şi democraţie. Informaţie şi Universitară din Bucureşti : un trecut
formaţie. Informaţie şi comportament. privind spre viitor... Dinamica modernizării.
Informaţie şi prospectivă. Informaţie şi ABIR - Asociaţia Bibliotecarilor din
cultură. Procese unitare. Informaţie şi Învăţământ - România - o forma căutându-
cooperare. Răspunderea modernităţii... şi fondul.
Preocupări bibliologice în activitatea lui
Tudor Vianu. Biblioteca lui Titu Maiorescu. Cota: 725795 ; 02/STO ; 02/S88
Cărţile lui Eminescu ... Lucian Blaga,
cititorul. Mihai Eminescu şi pasiunea cărţii. 26. STOICA, Ion. Structuri şi relaţii
Titu Maiorescu şi tehnica muncii informaţionale în dezvoltarea
intelectuale... Biblioteca personală. In învăţământului şi a cercetării româneşti
sfera integrării. Bibliotecile şi patrimoniul : o încercare de sinteză. Bucureşti :
cultural. Din istoria bibliotecilor de Alternative, 1997, 144 p. (Politici
învăţământ superior din România. Mircea educaţionale).
Tomescu şi maturitatea bibliologiei
românesti. Mircea Tomescu - profesorul. Condiţia conceptuală ... legislativă ...
Biblioteca Centrală Universitară - structurală ... instrumentală ... socio-
Rediviva... profesională ... tehnologică ... cercetării de
profil ... managerială.
Cota: 725612 ; 023/S88 ; Ped 12553
Cota: 873284

 
011 Biblioteci. Studii monografice

27. 100 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Chişinău : Civitas, 2003, 200 p.


"V. A. Urechia" Galaţi : volum jubiliar.
Galaţi : Biblioteca "V. A. Urechia", 1991, Imnul Bibliotecii academice. Între ieri şi
407 p. azi. Prin dragoste vom trece mai departe.
Personalităţile noastre. Parfumul
Cota: 566468 amintirilor. Profesiune de credintă -
biblioteca .
28. 100 de ani de la înfiinţarea primei
biblioteci publice din judetul Galaţi :
volum jubiliar. Sesiunea de comunicări şi 31. BUCULEI, Toader ; PROCOPIE,
referate, 20-21 noiembrie 1971. Galaţi : Octavian. Biblioteca Judeteană "Panait
Biblioteca "V. A. Urechia", 1974, 548 p. Istrati" Brăila : 1881-1981 : monografie.
Brăila : Biblioteca Judeţeană "Panait
Istoria cărţii. Istoria presei. Istoria Istrati", 1982, 148 p.
bibliotecilor. Biblioteconomie. Bibliografie - Anexe & bibliogr. p. 102-146.
Documentare. Educaţie. Cultură. Discuţii.
Cadrul cultural al Brăilei la sfîrsitul
Cota: 615327 ; 606530 secolului al XIX-lea. Înfiinţarea bibliotecii
publice din Brăila. Biblioteca între anii
29. ANCA, George, (coord.). În serviciul 1881-1944. Afirmare deplină (1945-1981).
pedagogiei româneşti : Biblioteca
Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu" Cota: 614301
la 125 de ani de existenţă. Bucureşti :
Editura Bibliotecii Pedagogice Naţionale 32. "Carol I" Central University Library : a
"I. C. Petrescu", 2005, 223 p. place in the city - a place for the city.
Ilustr. p. 201-219. Bucureşti : Editura Bibliotecii Centrale
Universitare "Carol I", 2012, 64 p.
După 125 de ani. Mesaje la aniversare.
Din Cartea de Onoare. Din istoricul A fundamental library - And much more
Bibliotecii Pedagogice Naţionale "I. C. than a library. From "Carol I" University
Petrescu". Bibliotecari de-a lungul vremii. Foundation to the Central University
Muzeul pedagogic. Serviciul Completarea Library. From disaster to regeneration. A
Colecţiilor-Catalogare. Serviciul cultural focus for the 21st century.
Bibliografic. Publicaţiile Serviciului
Bibliografic. Biblioteca Pedagogică Cota: LC 10068/2014 ; Albume de arta
Naţională "I. C. Petrescu" şi utilizatorii ei. 7604
Serviciul Metodologie-Perfecţionare,
Referinţe Ştiinţifice. Lucrări editate de 33. Cartea şi biblioteca : culegere de
Serviciul Metodologie-Perfecţionare, materiale. Sesiune aniversară de
Referinţe Ştiinţifice. Bibliotecarii Caselor comunicări şi referate dedicate împlinirii a
Corpului Didactic. Afiş cultural-peagogic. 70 de ani de existenţă a Bibliotecii
Parteneri ai BNP pentru schimbul intern Judeţene "Nicolae Iorga" Ploieşti, 3 dec.
de publicaţii. Parteneri ai BNP pentru 1991. Ploieşti : Biblioteca Judeţeană
schimbul internaţional de publicaţii. "Nicolae Iorga", 1998, 129 p.
Convenţie de schimb cultural
internaţional... Cota: LC 6493/1998

Cota: 678404 ; LC 3693/2006 34. Cartea şi lectura la Pontul Euxin : 75 de


ani de la înfiinţarea Bibliotecii Judeţene
30. Biblioteca Academică 1928-2003 : "Ioan N. Roman" Constanţa : 1931-
(Istoric, evoluţie, personalităţi, evocări). 2006. Constanta : Ex Ponto, 2006, 234 p.

 
Bibliogr., anexe & indice p. 152-229. 38. CRĂCIUN, Veronica. Biblioteca publică
din Focşani : incursiune monografică :
Coordonate biblioteconomice euxine - 1912-1945. Focşani : [s. n.], 2012, 188 p.
repere istorice. Sistemul informaţional al Bibliogr. p. 184-187.
bibliotecii tomitane. Sistemul de informare
bibliografică locală. Informarea Biblioteca publică din Focşani - incursiune
comunitară. Despre colecţii. Palatul cu monografică 1912-1945. Prezentare
poveşti. Biblioteca Judeţeană Constanţa - diacronică şi sintetică a activităţii
centru de cercetare bibliologică. Centru Bibliotecii Publice a oraşului Focşani:
metodologic. Publicitatea colecţiilor şi a 1912-1941. Documente administrative.
serviciilor bibliotecii. Activitatea de Statute şi regulamente privind lectura şi
animaţie culturală. Biblioteca tomitană - biblioteca publică din Focşani.
orizont european. Bibliotecari de ieri şi de
azi. Biblioteca tomitană sau exilul Cota: LC 652/2014
imaginar. Profesionişti ai "Erei Marconi":
informaticienii. Alţi slujitori ai cărţii, ai 39. CROITORU, Paul. Istoria Bibliotecii
lecturii. Ioan N. Roman. Academiei de Studii Economice din
Bucureşti. Bucureşti : Editura ASE, 2013,
Cota: LC 2019/2007 258 p.
Bibliogr. & anexe p. 227-256.
35. CIOBANU, Dragomir. Monografia
Bibliotecii Orăşeneşti "Mihai Înfiinţarea Academiei de Înalte Studii
Eminescu" din Jimbolia. Timişoara : Comerciale şi Industriale. Biblioteca
Eurobit, 2002, 131 p. Academiei de Înalte Studii Comerciale şi
Anexe & bibliogr. p. 98-127. Industriale la început de drum (1913-
1926). Epoca interbelică - epocă de
Activitatea primelor biblioteci. Înfiinţarea înflorire a Bibliotecii AISCI. Biblioteca ASE
bibliotecii publice de stat. Coordonatele în perioada comunistă (1948-1989).
unei activităţi de peste o jumătate de Modernizarea Bibliotecii ASE.
veac.
Cota: 627323
Cota: LC 6356/2002
40. CSAPODI, Csaba ; CSAPODI
36. COŞEREANU, Dragoş ; VLAD, Janeta. GORDONYI, Klára. Bibliotheca
Monografia bibliotecii publice din Corviniana : A Corvina Könyvtár
Băileşti. Craiova : Autograf MJM, 2010, története. [Budapest] : Magyar Helikon,
189 p. 1976, 321 p.
Bibliogr. & indice p. 303-321.
Cota: LC 13464/2011
A Corvina Könyvtár története. A
37. COZMA, Niculina ; POPOVICI, Tăsică. Fönnmaradt hiteles Korvinák leírása.
70 de ani de lectură publică oneşteană : Színes táblák.
1928-1998. Bacău : Plumb, 1998, 96 p.
Bibliogr., foto & facs. p. 77-96. Cota: 509256

Lectură publică oneşteană : periplu în 41. GRÄNICHER, Martin. Erfassung und


timp... Începuturile lecturii publice în zona Verfolgung von Problemen im
Oneşti. Casa Şcoalelor. Casele Naţionale. elektronischen Informationsangebot
Biblioteca Societăţii Culturale am Beispiel de ETH-Bibliothek. Zürich :
"Cosînzeana". Biblioteca Orăşenească ... ETH-Bibliothek, 2004, 97 p.
Biblioteca Municipală... Mutaţii în lectura (Schriftenreihe der ETH-Bibliothek. B:
publică oneşteană. După anul 1989 ... Bibliothekswesen ; 6).
Bibliogr. p. 93-95.
Cota: LC 5770/1998

 
Auftrag un Umfeld. Kundenmeldungen in 44. HENTEA, Ioan. Repere bibliologice.
Beschwerdenmanagement un IT-Support. Cluj-Napoca : Presa Universitară
Bearbeitung der Fehlermeldungen zu Clujeană, 1996, 164 p. (Bibliotheca
elektronischen Ressourcen. Konzept, Bibliologica ; 5(24)).
Modellierung un Implementierung eines Indice de autori şi studii, p. 113-159.
Systems zur Bearbeitung von
Fehlermeldungen. Trecut-prezent-viitor (Biblioteca Centrală
Universitară "Lucian Blaga") Cluj-Napoca
Cota: 623931 la a 75-a aniversare. Un deziderat :
Modernizarea structurilor documentare
42. GYÖRFI, Dénes. Dezvoltarea existente. Opinii şi sugestii privind
Universităţii din Cluj şi a bazei sale intensificarea colaborării dintre B.C.U. şi
documentare din biblioteci : 1872-1940. forurile locale de învăţământ în probleme
Teză de doctorat. Cluj-Napoca : [s. n.], de perfecţionare postuniversitară şi
2012, 235 p. (Universitatea "Babeş-Bolyai" atragerea de noi cititori. Biblioteca,
Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi universul fascinant al cunoaşterii.
Filosofie. Conducător ştiinţific: Prof. univ. Momente semnificative în activitatea
dr. Csucsuja István). editorială din perioada interbelică.
Bibliogr. p. 198-200. Tradiţional şi modern în activitatea de
Anexe p. 201-226. pregătire şi perfecţionare a bibliotecarilor.
Coriolan Suciu, personalitate complexă,
Începuturile Universităţii "Ferenc József" figură de dascăl luminos a şcolii româneşti
din Cluj. Organizarea şi dezvoltarea interbelice. Schiţă biografică. Biblioteca şi
Bibliotecii Universitare în perioada 1872- învăţământul : Indice de autori şi studii.
1900. Biblioteca Universitară la începutul
secolului XX. Evoluţia Bibliotecii Cota: 565988
Universitare în perioada interbelică.
Concluzii. 45. KUON, Christa ; LEHMLER, Wilfried ;
MUHLE, Helmut. Analyse der
Cota: TEZE Gebenden und Nehmenden Fernleihe
an der Bibliothek der Universitat
43. HALGAŞ, Nicolina. Plimbare prin lumea Konstanz. Berlin : Deutschen
"Îmblânzitorilor de cărţi" : Biblioteca Bibliotheksinstitut, 1991, 162 p. (Dbi-
Municipală "Teodor Murăşanu" Turda - Materialien ; 104).
60 de ani de existenţă. Turda : Bibliogr. & anexe p. 137-162.
Hiperborea, 2011, 219 p.
Bibliogr. p. 212-218. Fragestellung. Rahmenbediegungen der
Fernleihe an der Bibliothek der Universitat
Biblioteca - o invenţie genială. Primele Konstanz. Jahresstatistik der
biblioteci pentru public: Secolul al XIX-lea Bestellungen. Methode. Ergebnisse.
şi începutul secolului XX. Începuturile Vergleich von Lieferzeiten aus drei
bibliotecilor publice turdene. Bibliotecile Erhebungen 1971-1989.
populare: Cultură, lectură şi biblioteci Zusammenfassung und Diskussion.
turdene în perioada interbelică. Mişcarea
culturală a Astrei. Bibliotecile - "factor de Cota: 027.7/K92
seamă în opera de construire a
socialismului". 46. MACSIM, Gheorghe. Repere în timp.
O radiografie a primei decade a tranziţiei: Ploieşti : Elit, 1996, 147 p.
(Perioada 1990-1999).
Perioada contemporană: "La început a În căutarea obârşiei ... Ctitorii. Biblioteca
fost bibliotecarul". Câteva amintiri ale "N. Iorga", Mecca orasului Ploieşti (1921-
primilor slujitori ai bibliotecii turdene. 1948) ...afirmarea 1949-1989. Sub semnul
libertăţii 1990-1996 .
Cota: LC 14721/2014

 
Cota: LC 4411/1996 Alexandru Bogdan". Biblioteca Regională
Braşov. Biblioteca Judeţeană "George
47. MACSIM, Gheorghe. Trăind printre Bariţiu" Braşov. Structura serviciilor
cărţi. Ploieşti : Biblioteca Judeţeană Bibliotecii "George Bariţiu". Lucrări editate
"Nicolae Iorga", 1997, 450 p. de Biblioteca Judeţeană Braşov.
Indici p. 445-447.
Cota: 828209
Un templu al cărţii : Biblioteca "N. Iorga"
Ploieşti. Nicolae Iorga, un om al cărţii şi 51. PODGOREANU, Anca ; COSTACHE,
bibliotecii. Plecaţi în lumea umbrelor. Varia Geta, (eds.). Biblioteca Centrală
: Note de călătorie, Recenzii, Interviuri. Universitară din Bucureşti : o
bibliografie a existenţei 1891-2001.
Cota: LC 4411/1996 Bucureşti : Biblioteca Centrală
Universitară, 2001, 232 p.
48. OPREA, Nedelcu. Biblioteca publică "V. Rez. lb. fr., engl. & indice de nume p. 223-
A. Urechia" Galaţi : monografie. Ed. a 2- 231.
a revizuită şi adăugită. 2 vol. Galaţi : Axis
Libri, 2010, Vol. 1-2, 776 p. Bibliografii : Locuri, case, oameni. Flăcări
Indice de nume şi persoane, p. 729-761. şi schele. O privire de ansamblu.
Indice de instituţii, p. 762-776. Inaugurări - Aniversări. Existentă şi
devenire. Aventura cărţii. Lucrări editate
Vol. 1: Vasile Alexandrescu Urechia. de Bibliotecă. Aula Bibliotecii ca un
Biblioteci gălăţene înfiinţate până în 1890. martor... Decrete, legi, regulamente.
Evoluţia Bibliotecii Publice "Urechiă".
Palatul Bibliotecii - Societatea Culturală - Cota: LC 1288/2002
Palatul Cultural "V. A. Urechia".
Vol. 2: Colecţiile Bibliotecii "V. A. Urechia". 52. POPESCU, Nicoleta ; PAPUC, Liviu ;
Muzeul "V. A. Urechia". Activitatea publică TĂTĂRUCĂ, Radu. Biblioteca Centrală
şi ştiinţifică. Personalul Bibliotecii "V. A. Universitară "M. Eminescu" - Iaşi :
Urechia". monografie. Iaşi : [s. n.], 1989, 16 p.
il.+176 p.
Cota: Vol. 1: LC 14152/2011 ; Vol. 2: LC Note & bibliogr. selectivă p. 158-173.
14153/2011
Precursori. Fondul de publicaţii. Serviciile
49. OPROESCU, Alex. ; NEAGU, Mioara. bibliotecii. Modalităţi de informare.
Agora în bibliotecă : bibliografia Bibliotecile filiale. Activitatea ştiinţifică a
Bibliotecii Publice Buzău (1893-2003). bibliotecarilor. Directorii bibliotecii.
Buzău : Alpha, 2004, 256 p. (Contribuţii la Localurile bibliotecii. O nouă etapă.
bibliografia judetului Buzău).
Indici & anexe: Cărţi şi reviste editate de
bibliotecă, p. 210-242. 53. ROGAC, Raia ; CONSTANTIN, Ion.
Addenda: Referinţe depistate după Biblioteca "Onisifor Ghibu" : două
încheierea cărţii, p. 244-248. decenii de istorie : monografie.
Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2012,
Arc peste timp. 432 p.
Bibliogr. selectivă & anexe, p. 417-432.
Cota: LC 12395/2004
Biblioteca "Onisifor Ghibu", o bibliotecă a
50. PIŞCU, Dina. Biblioteca Judeţeană speranţei naţionale. Biblioteca "Onisifor
"George Bariţiu" Braşov : monografie. Ghibu" - Centru cultural de reîntregire a
Braşov : Aula, 2000, 200 p. Neamului. Biblioteca "Onisifor Ghibu" din
Rez. lb. engl., fr., germ. Chişinău - rod al colaborării culturale
româno-române. Ghibu - o familie pentru
Casina română. Casa de cetire "Dr. panteonul românilor. Cronologie. Restituiri

 
prin amintiri. Personalităţi marcante în
dialog cu Biblioteca. Autografe şi dedicaţii. Cota: LC 3605/2003
Publicaţiile Bibliotecii "Onisifor Ghibu".
Biblioteca în mass-media. Biblioteca în 56. VIERU-IŞAEV, Maria. Biblioteca
imagini. Municipală "Bogdan Petriceicu
Hasdeu" din Chişinău (1877-2002).
Cota: LC 10074/2014 Etape, contexte, conexiuni şi incursiuni
istorice. Partea I-a (1877-1950). Chişinău
54. ŞERBAN, Gabriela. Biblioteca, între : Colograf-com, 2002, Partea I-a : 248 p.
datorie şi pasiune : 60 de ani de lectură Anexe p. 151-222.
şi bibliotecă publică la Bocşa. Reşiţa :
Tim, 2013, 263 p. (Bocşa - istorie şi O contribuţie valoroasă la cercetarea
cultură ; 30). istoriei culturii basarabene. Un nou
Bibliogr. p. 261-263. început de istorie. Înfiinţarea Bibliotecii
Publice a Oraşului Chişinău. 1917-1918.
Scurt istoric. Biblioteca azi. Oameni şi cărţi Biblioteca Publică a Municipiului Chişinău
: fişe de dicţionar. Gânduri despre cărţi şi (1918-1940). Atmosfera politico-culturală
bibliotecă : cuvinte de salut. în anii 1940-1941. Biblioteca Municipiului
Chişinău, unul dintre instrumentele
Cota: LC 1996/2016 ideologice ale RSS Moldoveneşti. O
incursiune istorică necesară - Distrugerea
55. TIPERCIUC, Gabriela. 50 de ani de Bibliotecii Municipiului Chişinău. Cartea şi
bibliotecă publică la Bocşa [1953-2003]. biblioteca în anii reinstalării administraţiei
Reşiţa : Timpul, 2003, 112 p. româneşti (1941-1944). Sovietizarea
Anexe & bibliogr. p. 100-111. bibliotecilor (1944- anii 1950).
Reînfiinţarea Bibliotecii Municipale şi a
La semicentenar. Bocşa - istorie şi cultură. Bibliotecii Naţionale din Chişinău. Clădirile
Cartea şi biblioteca - factori de cultură. Bibliotecii Municipiului Chişinău. Erori în
Biblioteci din Bocşa. Biblioteca reflectarea istoriei bibliotecilor publice din
Orăşenească Bocşa de-a lungul istoriei. Chişinău. Un început de nouă istorie.
Biblioteca "Tata Oancea" - azi. Concluzii.
Biblioteca şi bibliotecarii. Gânduri la Cota: 676898
aniversare.

012 Bibliologie

57. 100 de ani de lectură publică. Sesiune umaniste în cultura romînească din
de comunicări ştiinţifice. Bacău, 24-25 secolul al XVII-lea. Tipar românesc în
iunie, 1993. Bacău : [s. n.], 1995, 505 p. Georgia. Formarea concepţiei
biblioteconomice româneşti şi pregătirea
Istorie culturală. Informare-Bibliofilie. profesională a bibliotecarilor-Contribuţii.
Biblioteconomie-Sociologia lecturii. Contribuţii la istoria bibliografiei
româneşti...Cercetări românesti despre
Cota: 674478 incunabule... Primele biblioteci sătesti din
România. Date noi privitoare la
58. BONDOC, G., (ed.). Probleme de cunoasterea bibliotecilor românesti ale
bibliologie. Bucureşti : Comitetul de Stat oraselor din Transilvania. Note privind
pentru Cultură şi Artă. Consiliul începuturile unei vechi biblioteci
Aşezămintelor Culturale, 1967, 278 p. românesti...(ASTRA-Sibiu)... Unele
(Biblioteca activistului cultural). probleme ale aprovizionării cu publicaţii a
bibliotecilor publice. Problema coordonării
Realizări şi perspective în activitatea achiziţiilor de publicaţii străine.
bibliotecilor din România. Orientări Clasificarea zecimală a bibliografiilor în

 
Biblioteca Centrală Universitară Cluj. Instrumente bibliografice în sprijinul
Biblioteci din străinătate. cercetării literare la BCU, Cluj-Napoca.
Lucrări elaborate de BCU, Cluj-Napoca ...
Cota: 495576 Biblioteca Naţională din Paris ... Biblioteca
Universităţii din Graz. Manuscrise ale lui
59. BULUŢĂ, Gheorghe ; PETRESCU, Duiliu Zamfirescu la Arhivele Statului din
Victor. Bibliologie românească : idei, Cluj-Napoca. Corespondenţa lui George
portrete, controverse. Târgovişte : Bogdan-Duică la BCU Cluj-Napoca.
Bibliotheca, 2008, 284 p. Mărturii inedite despre "ASTRA" în
Note & Despre autori, p. 259-265. corespondenţa lui Ioan Bianu ...
Bibliogr. p. 266-274. documente privind Unirea de la 1 Dec.
1918 ...Documente inedite privind
Bibliologia - ştiinţa comunicării scrise. participarea femeilor la Marea Adunare de
Precursori. Fondatori. Bibliologi uitaţi. la 1 Dec. 1918.
Teoreticieni şi practicieni. Pagini de
bibliologie românească : antologie. Cota: 565738

Cota: 625436 ; LC 3856/2009 62. IONIŢĂ, Alexandrina. Studii de


bibliologie. Iaşi : Casa Editorială
60. Comunicări şi referate de bibliologie. Demiurg, 2003, 174 p.
Constanta : ABBPR, 1992, 222 p.
Activitatea biblioteconomică a prof. Petre
I. Bibliologie. Biblioteconomie. Bibliografie. Andrei. Addenda la reconstituirea unei
II. Repere culturale dobrogene. biblioteci teologice moldovene: Biblioteca
Seminarului "Veniamin Constache"...
Cota: LC 3760/1994 Carte românească publicată în limbi
străine ... Carte veche şi rară din colecţia
61. GĂLĂTESCU, Cornelia. Contribuţii Bibliotecii de Istorie... Cercetarea
bibliologice şi cercetări de arhivă. Cluj- bibiologică în Biblioteca Centrală
Napoca : Editura "Philobiblon" a Bibliotecii Universitară "M. Eminescu" ... Cartea
Centrale Universitare "Lucian Blaga", franceză din biblioteca lui Teodor Stamati.
1995, 236 p. (Bibliotheca Bibliologica ; Depozitul legal în biblioteconomia
3(22)). românească între ideal şi realitate.

Şcoala bibliologică clujeană ... Universitari Cota: LC 9910/2003


clujeni în ipostaze bibliologice. Între
tradiţie şi modernitate (BCU "L. Blaga" la 63. ITTU, Constantin. Vademecum
75 de ani). Muzeul Limbii Române şi bibliologic. Alba-Iulia : Altip, 2008, 268 p.
începuturile cercetării ştiinţifice la (Bibliotheca Brukenthal ; XXX).
Universitatea din Cluj. Bibliografia în Bibliogr. după capitole.
revista "Dacoromania"... Ioachim Crăciun -
un avangardist al bibliologiei româneşti. Istoria scrisului şi a cărţii.
Ioachim Crăciun şi Universitatea Daciei Biblioteconomie/completarea şi evidenţa
Superioare ... Aspecte bibliologice ale colecţiilor de bibliotecă. Iconografie.
activităţii lui Lucian Blaga. Un manuscris Asociaţii bibliotecare şi relaţii
inedit al lui Lucian Blaga. Ion Breazu, internaţionale. Introducere în cercetarea
preocupări bibliografice. Sextil Puşcariu, ştiinţifică. Legislaţie, standarde şi norme în
mentor al şcolii bibliologice clujene. structurile documentare.
Bibliografia şi sursele de informare în
"Istoria literaturii române de la origini până Cota: 520070
în prezent" de George Călinescu. Aspecte
bibliografice în publicistica lui Eminescu. 64. Probleme de bibliologie. Bucureşti :
Momente semnificative în activitatea Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă.
editorială din perioada interbelică. Direcţia Bibliotecilor, 1970, 255 p.

 
dezvoltarea colecţiilor bibliotecii.
Cartea şi biblioteca. Istoria cărţii ... Cartea Cataloagele de bibliotecă - intrumente
românească medievală în slujba unităţii tehnice şi de cultură. Clasificarea
naţionale. Cartea românească în perioada documentelor după conţinut. Informarea şi
coresiană. Bibioteca unei vechi ctitorii documentarea în bibliotecă. Documentul
voivodale, Mănăstirea Hurezu. de bibliotecă şi exegeza istorică - aparatul
Consideraţii despre începuturile critic al studiului ştiinţific.
bibliologiei la Universitatea din Cluj.
Preocupări bibliologice la Institutul Social Cota: LC 8538/2006
Român. Persnalităţile şi bibliotecile.
Lucian Blaga, bibliotecar şi documentarist. 66. ROMANI, Valentino. Bibliologia :
Mihail Kogălniceanu - orizont bibliologic şi avviamento allo studio del libro
documentalist. Ilarie Chendi, bibliotecar. tipografico. Milano : Edizioni Sylvestre
Învătămîntul şi informarea ştiinţifică. Bonnard, 2000, 142 p. (La storia. I
Bibliografia locală. Contribuţii la materiali. Le tecniche).
Bibliografia românească veche. Biblioteci Anexe p. 95-132.
de peste hotare : ... R.D.Germană, ... R.F. Bibliogr. p. 133-142.
a Germaniei. Perspective în viaţa
bibliotecilor publice franceze. Şcoala Il libro. La bibliologia. Le tecniche della
naţională superioară de bibliotecari din scrittura tipografica. Recensione
Paris. bibliologica degli esemplari.

Cota: 495576 Cota: 727717

65. RAUŞ, Nicolae. Bibliologie generală. 67. TOMESCU, Mircea, (coord.). Probleme
Ed. a 3-a, rev. şi adăug. Bucureşti : Pro de bibliologie. Bucureşti : Comitetul de
Universitaria, 2006, 292 p. Stat pentru Cultură şi Artă. Consiliul
Bibliogr. selectivă p. 284-287. Aşezămintelor Culturale, 1963, 140 p.
Anexă : Charta cărţii. (Biblioteca activistului cultural).

Cultura ca univers al cărţii. Cartea - suport Cartea şi biblioteca în RPR... Principiile de


de comunicare superioară şi factor de bază ale pregătirii profesionale a
creaţie spirituală. Componentele bibliotecarilor în institutele de învăţămînt
bibliologiei - Legăturile dintre ştiinţele cărţii superior din URSS. Ilustrarea şi
şi istorie. Scrierea - instrument ornamentarea cărţii româneşti în secolul al
fundamental pentru progresul comunicării, XX-lea. Contribuţii la studierea bibliografiei
gândirii şi cunoaşterii. Apariţia şi evoluţia naţionale curente din primii ani de după
cărţii în istorie - cartea manuscris. Mari eliberare (1944-1947). Prelucrarea
cărţi ale omenirii. Începutul cărţii pe "publicaţiilor de grup" la Biblioteca
teritoriul ţării noastre. Tiparul modern - cea Centrală de Stat a RPR. Unele probleme
mai importantă invenţie din ultimii 2000 de privind catalogarea : Transcrierea
ani. Începutul tiparului la români. sistemului fonetic coreean în limba
Biblioteca - principal depozitar al română. Standardizarea în sprijinul muncii
cunoştinţelor, spaţiu al formării şi de documentare.
comunicării. Instituţia cărţii în decursul
istoriei. De la biblioteca reală (tradiţională) Cota: LC 2763/1964
la biblioteca viitorului. Creşterea şi

013 Biblioteconomie

68. ATKINSON, Frank. Librarianship : an Clive Bingley, 1974, 112 p.


introduction to the profession. London :

 
One profession. Several choices. The Managementul schimbării în Bibliotecile
library user. The physical presence. More Universitare... Procesarea imaginilor şi
than books. Spreading the word. managementul bibliotecii digitale ...
Education for librarianship. Professional Tradiţie şi inovaţie în marketing-ul de
associations. Librarianship : one world... bibliotecă. Revista pădurilor - indice
Librarianship publications. bibliografic tematic 1886-1946.

Cota: 722928 Cota: 623323

69. BIBLIO 2002. Sesiune de comunicări în 70. BIBLIO 2003. Conferinţa Naţională de
Biblioteconomie şi Ştiinţa informării. Biblioteconomie cu participare
Braşov, 16-18 mai 2002. Braşov : Editura internaţională. Braşov, 8-10 mai 2003.
Universităţii "Transilvania", 2002, IV, 138 Braşov : Editura Universităţii
p. "Transilvania", 2003, 160 p.

Automatizarea activităţii de informare într- Informarea documentară în domeniul


un centru de documentare tehnică. medical ... Aspecte privind biblioteca de
Concepţia ergonomică asistată de mâine, biblioteca virtuală. Aron Pumnul,
calculator a spaţiilor de studiu şi media. român ardelean din ţinutul Braşovului ...
Marketingul în Biblioteca Universitară ... ? Public relations services - enhancing the
Va mai fi lectura "o formă a fericirii" ? library's role within the university
Specificul managementului în biblioteca environment. Biblioteconomia în criză de
universitară ... Planul de marketing al unei identitate. The British Council Centre in
Biblioteci Universitare. Imaginea bibliotecii Braşov. Bibliotecă automatizată, bibliotecă
în mediul universitar... o nouă viziune digitală, bibliotecă virtuală, bibliotecă
asupra Bibliotecii Universitare prin prisma hibridă - Delimitări conceptuale. Filigranul
celor două noţiuni de management şi braşovean în secolul al XVI-lea. Reviste
marketing. Studiul "Delphi" ca metodă de electronice - aspecte ale gestionării
cercetare.... Managementul activităţii de moderne în Intranet. Standards refinement
Catalogare-Indexare în Bibliotecile in bibliographic description. Alternation
Universitare Româneşti. Marketing în BCU tendences at the academic library.
Bucureşti.... Biblioteca universitară Contribuţia tehnologiei informaţiei la
braşoveană la început de mileniu : relaţiile implementarea unei biblioteci virtuale.
cu cititorii ... Elemente de programare şi Marketingul serviciilor din biblioteca
proiectarea aplicaţiilor unei baze de date. universitară. Selectia şi dezvoltarea
Accesul utilizatorilor la informaţie prin colecţiilor prin donaţii. Biblioteca între
intermediul cataloagelor ... Marketingul în profesor şi student. Profesia de bibliotecar
relaţia Bibliotecă-Utilizator. Serviciile de în contextul tranziţiei de la biblioteca
referinţe ... Sistemul de gestiune a clasică la cea virtuală. Aspecte ale
cititorilor : un nou program informatic ... cybermarketingului ... Cartea veche între
Societatea modernă şi nevoia de ISBD(A) şi UNIMARC. Programe
comunicare ... Analiza SWOT a bibliotecii comunitare în domeniul educaţiei şi
... Managementul animaţiei culturale în formării profesionale. Biblioteci
Biblioteca Universitară. Strategii ale universitare încotro ? ... Valoarea calităţii
comunicării în bibliotecă ... Publicaţiile serviciilor din bibliotecile universitare.
bibliografice - o sursă de documentare ... Rolul bibliotecii în gestionarea sistemelor
Cercetarea documentară pe Internet ... de informare din învăţământul universitar.
Biblioteca universitară în sprijinul Internetul şi biblioteca virtuală. Biblia de la
învăţământului deschis la distanţă ... Blaj ... Actualitatea diaconului Coresi.
intercomunicarea - Changing meanings, changing lives: the
bibliotecă/bibliotecar/utilizator ... Biblioteca work of the academic library. Influenţe ale
Universităţii Transilvania din Braşov : globalizării asupra evoluţiei instituţiei
Laboratorul de Conservare-Prezervare a bibliotecare. Biblioteca şi învăţământul
Colecţiilor ... Biblioteca Universitară în francez. Biblioteca şi societatea
activitatea editorială din universitate... informaţională. Comunicare prin lectură.
 

 
Metode de conservare a colecţiilor cu performanţă pentru biblioteci... Câteva
aplicaţii în biblioteca digitală. Abordare a consideraţii privind reglementările legii
managementului resurselor umane în 8/1996. Marketing de bibliotecă. Noi
bibliotecile universitare. Aspecte privind orientări în politica de promovare a
legea bibliotecilor. Marketingul bibliotecilor serviciilor de bibliotecă. Periodicele de
şcolare. Tehnologia informaţiei ca agent arhitectură în contextul publicisticii
de schimb. Bibliotecarii şi bibliotecile: româneşti de până la primul război
arhetipuri în tranziţie ... Andrei Şaguna vs. mondial... Biblioteca universitară în
Ion Heliade Rădulescu. societatea cunoaşterii. Marketingul de
bibliotecă: o abordare din perspectiva
Cota: LC 10500/2003 merketingului serviciilor. Consideraţii
privind accesul la informaţie în biblioteca
71. BIBLIO 2004. Conferinţa Naţională de modernă...
Biblioteconomie şi Ştiinţa informării.
Braşov, 20-22 mai 2004. Braşov : Editura Cota: LC 7036/2004
Universităţii "Transilvania", 2004, CD-
ROM ; 194 p. 72. BIBLIO 2005. Conferinţa Naţională de
Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu
Noi cerinţe de informare în bibliotecile participare internaţională. Braşov, 12-14
publice. Lectura între cuvânt şi imagine. mai 2005. Braşov : Editura Universităţii
Metodologia de restaurare a imaginilor şi "Transilvania", 2005, CD-ROM ; 194 p.
secventelor de film degradate... Bibliogr. după capitole.
Echipamente optice utilizate pentru
adaptarea persoanelor cu vedere slabă. Prezent şi perspectivă în organizarea şi
Management de bibliotecă... Informare şi funcţionarea bibliotecilor publice.
consiliere lingvistică în cadrul bibliotecii Digitizarea - politică de dezvoltare a
universitare. O problemă de actualitate: colecţiilor? Ne mai interesează arta? şi-au
cooperarea între biblioteci. Programul pierdut biblioteca şi muzeul publicul?
Leonardo da Vinci şi perfectionarea Digitizarea documentelor. Rolul
continuă a bibliotecarilor... Biblioteca în bibliotecilor universitare în pregătirea
spaţiu virtual... Biblioteca şcolară... studenţilor. Ludoteca : realitate europeană
Managementul schimbării în bibliotecile - perspectivă românească. Unity in
universitare... Webliografia: un nou diversity : multilingualism at individual and
concept, o nouă provocare. "Modestia institutional level within the European
breslei bibliotecarilor" şi marketingul de Union ... Stil şi spirit în comunicare :
bibliotecă. Implementarea marketingului mediateca Norbert Detaeye 1991-2005.
de bibliotecă... Bibliotecarul român în Bibliotecarul şcolar între stres şi
economia de piaţă... Integrarea creativitate. To Google or not to Google.
europeană şi identitate culturală. Din Metode şi tehnici de cercetare (studiu de
istoria Bibliotecii Universitătii "Politehnica" caz la Biblioteca Universităţii
din Timişoara. Aspecte privind Transilvania). Automatizarea procesului
managementul în biblioteci. Biblioteca şi de selectie a documentelor pentru
necesităţile utilizatorilor ei. De la "dulapul împrumut din depozitele bibliotecilor
cu cărţi" la CD-ROM. Depozitul legal... universitare. Repere de identificare a
Documentarea şi informarea în medicină... conţinutului : titlul între autor şi cititor.
Tezaurul - mijloc de comunicare a Serviciile bibliotecii universitare în
informaţiilor între bibliotecar şi utilizator. perspectiva globalizării. Unele aspecte ale
Rolul bibliotecarului - specialist în ştiinţa sistemelor informatizate. Sala de lectură a
informării... Legea copyright-ului... Bibliotecii Universităţii "Transilvania" din
Arhieraticonul lui Atanase... Biblioteca din Braşov ... Meeting changing student
Alexandria... Rolul bibliotecii publice în needs in a changing academic world ...
procesul de învăţare şi formare continuă. Les formations aux metiers des
"Societatea informaţională" o perspectivă bibliothèques et de la documentation en
cu multiple implicaţii. Civilizaţia lecturii France. Managementul calităţii totale ...
şi/sau a imaginii... indicatori de Modificări legislative ... Regulament pentru
 

 
librării din Transilvania în perioada Leonard Project. Piaţa informaţiei - o
iluminismului ... Noi programe europene agenţie de brokeraj informaţional. Tehnica
pentru educaţie şi formare profesională. secolului XXI - Web-ul semantic.
Utilizarea Internet-ului pentru referinţe şi Biblioteca universitară - parte integrantă a
cercetări bibliografice ... Measuring up : a sistemului de învăţământ. Informaţii utile
performance measurement ... Viziunea în documentarea medicală - baze de date
unei biblioteci virtuale în context francofone gratuite ... Ioan Bianu - a
european. Digitizarea în cadrul Bibliotecii reference name of the Romanian culture.
Naţionale a Norvegiei. Cartea electronică Fondul de carte veche din Şcheii
... Bazele de date cel mai nou instrument Braşovului. The manager of library and its
de cercetare. Învăţământul services ... XML - Extensible Markup
biblioteconomic românesc ... Rolul Language - limbaj universal de adnotare şi
ASTREI în editarea unor publicaţii comunicare pe Web ... Information
medicale. Biblioteca electronică universală society - its risks and implications
... Colecţiile particulare ... Biblioteca worldwide ... Conceptul de bibliotecă în
Universităţii din Piteşti ... Cartea şi societatea cunoaşterii. Aplicaţii ale Data
biblioteca - contribuţii la dezvoltarea Mining în biblioteca digitală - Bibliomining
culturii. Gestiunea electronică a ... Documentare şi comunicare asistate pe
documentelor. Planificarea strategică în calculator. Profiluri de cercetători şi stiluri
biblioteca universitară ... de cercetare. Tehnologii informaţionale în
biblioteci - Internetul. Sisteme şi servicii de
Cota: LC 7036/2005 informare : redescoperirea bibliotecilor ...
Google Scholar sau o nouă eră în
73. BIBLIO 2006. Conferinţa Internaţională de educaţie. Studiu comparativ al accesării
Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. bazelor de date. Societatea informaţională
Braşov, 25-27 mai 2006. Braşov : Editura pentru toţi. Scurt istoric al bibliotecilor din
Universităţii "Transilvania", 2006, CD- Braşov.
ROM ; 232 p.
Bibliogr. după capitole. Cota: LC 7107/2006

The black box - history creating 74. BIBLIO 2007. Conferinţa Internaţională de
information technology ... Activităţi şi surse Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării.
de informare medicală în Biblioteca Braşov, 2007. Braşov : Editura
Centrală a UMF "Carol Davila", Bucureşti Universităţii "Transilvania", 2007, CD-
... Centrul de informare documentară între ROM ; 328 p.
certitudini şi controverse. Aspecte ale Bibliogr. după capitole.
comunicării cu caracter ceremonial în
mediul universitar. Temperament, Library in the digital age - experiences and
motivaţie şi empatie la bibliotecarul şcolar. challenges from the University of Bergen
Măsurarea societăţii informaţionale. Library, Norway. The new "search and
Utilizatorii de la distanţă ai bibliotecii. Ghid write"-program at the University of Bergen
de resurse electronice în Internet (schiţă Library. European programme
de proiect). Studentul, biblioteca şi colaboration "Migration, emulation and
utilizarea instrumentelor de informare. durable encoding - forming experts in
Modalităţi performante...din cadrul document management software, backup
sectorului cu acces liber la raft. Biblioteca and restoration of documents ...". Seven
universitară şi noile tehnologii scenarios for resistance to change in
informaţionale - Aplicaţiile Internetului în libraries. A brief history of information
bibliotecă. Direcţii şi tendinţe în societatea storage architecture. Computer storage
informaţională la Biblioteca Judeţeană supported by chemistry ... Documentul de
"George Bariţiu", Braşov ... Profesiile bibliotecă între tradiţional şi digital.
informării în societatea contemporană : Regăsirea unitară a informaţiilor digitale în
bibliotecar sau specialist în informare. bibliotecă ... Bibliotecă tradiţională versus
Bibliotecile versus societatea informaţiei. bibliotecă virtuală. Individualizare şi
SEFC : The benefits of participating in a identitate prin lectură ... Unesco 60 - Din
 

 
trecutul şi prezentul unei organizaţii. techniques. Questions bearing on
Schimbări şi perspective în bibliotecile documentary information. Miscellanea.
universitare la începutul secolului XXI.
Vulgata de la Blaj (1760-1761) - o nouă Cota: 767057
provocare : ediţia digitală. Sens existenţial
şi specializare cerebrală în munca 76. CHIRGWIN, F. John. The library
th
bibliotecarului şcolar. Televiziunea assistant's manual. 4 ed. London :
interactivă şi Internetul. Blogalizarea Library Association Publishing, 1993,
bibliotecilor. Dezvoltarea colecţiilor de XIII+126 p. (LA text).
documente virtuale ... Percepţia publicului Bibliogr. & index p. 121-126.
despre bibliotecă şi bibliotecar.
Managementul informaţiei în cercetarea Public libraries. National and academic
ştiinţifică. Biblioteca hibrid în societatea libraries. Special libraries and information
contemporană. B.C.U. "Carol I" - centres. Organization and association.
bibliotecă digitală, conţinut şi moduri de Government and control. Acquisition and
realizare ... Biblioteca hibrid - provider de stock records. Classification and
e-informaţie în era digitală. Biblioteca cataloguing. Good housekeeping. Lending
digitală în cadrul reţelei de biblioteci ale procedures. Multi-media and information
Unesco ... Soluţii inteligente de arhivare technology. Enquiries and reference
electronică şi document management. material. Office practice.
Fonduri culturale în arhivele braşovene ...
Bibliografia tezelor de doctorat în trei Cota: 676762
etape - de la tradiţional la electronic.
Biblioteca digitală şi învăţământul la 77. COEN PIRANI, Emma. Nuovo manuale
distanţă. Impactul bibliotecii digitale del bibliotecario. Modena : S.T.E.M.-
asupra utilizatorilor bibliotecii publice ... MUCCHI, 1979, 517 p.
Managementul resurselor electronice ...
Cărţile electronice - următorul pas în Biblioteche e servizi bibliografici: Le
evoluţia conceptului de "carte" ... biblioteche in Italia. Le grandi biblioteche
Bibliografia - tradiţie şi inovaţie în context dei centri maggiori. Il servizio di pubblica
contemporan. Servicii de referinţe digitale lettura. Bibliotechi speciali e centri di
... Liga bibliotecilor europene de cercetare documentazione.
(LIBER) ... Iniţierea în formare. Cercetări La biblioteca e la sua organizzazione: La
calitative de marketing cu aplicaţii în biblioteca come elemento di un sistema.
biblioteca universitară ... Digitizarea - Ordinamento interno e struttura della
metodă de prelevare a documentelor ... biblioteca. Il libro in biblioteca. I cataloghi.
Informaţia în procesul educaţional ... Trattamento e conservazione del
Evoluţia bibliotecilor în societatea materiale librario. Amministrazione della
cunoaşterii ... Tehnologia informaţiei - biblioteca. Servizio publico e materiale
motorul trecerii la biblioteca digitală. non librario. Gli elaboratori elettronici. I
Bibliotecă virtuală, bibliotecă digitală, principali repertori bibliografici generali.
bibliotecă hibridă - delimitări conceptuale
şi reglementare legislativă. Cota: 512384
Biblioteconomia şi arhivistica - surori sau
cumnate ? 78. CORAVU, Robert, (coord.).
Biblioteconomia româneasca la început
Cota: LC 6622/2007 de secol XXI : omagiu profesorului
Mircea Regneală la 70 de ani. Constanţa
75. Books, libraries, information : selected : Ex Ponto, 2013, 302 p.
papers. Bucureşti : Biblioteca Centrală
Universitară, 1982, 196 p. Biblioteca între tradiţie şi modernitate.
Texte în lb. engl. şi fr. Colecţiile bibliotecilor. Lectura şi
Bibliogr. după capitole. bibliotecile. Management de bibliotecă.
Biblioteca şi mediul digital. Istoria
Topics of general interest. Library
 

 
bibliotecilor. Gânduri. biblioteci. Organizarea de evenimente - o
strategie de relaţii publice pentru
Cota: 521446 bibliotecile militare. Relaţiile cu publicul.
Conservarea colecţiilor. Informatizarea
79. CORBU, George ; MĂTUŞOIU, bibliotecilor. Serviciul de referinţă. Puncte
Constantin ; DINU, Mihaela Hélène. de vedere asupra comunicării externe a
Bibliotecă, bibliotecar, biblioteconomie bibliotecilor. Elemente de management
: tendinţe şi dezvoltări româneşti în pentru biblioteci.
tehnica de bibliotecă. Târgovişte :
Bibliotheca, 2007, 207 p. (Universitaria. Cota: LC 4565/2013
Informare - comunicare).
Anexe p. 178-206. 81. ENACHE, Ionel. Biblioteconomie :
suport de curs. Bucureşti : Editura
Consideraţii generale. Tehnica vechilor Universităţii din Bucureşti, 2002, 139 p.
noastre biblioteci... Biblioteca-Utilizatori- Bibliogr. p. 137-139.
Societate. Primele norme unice româneşti
pentru o întreagă reţea de biblioteci. Biblioteca. Biblioteconmie - evoluţia
Biblioteca Academiei Române... Aspecte conceptului. Formarea concepţiei
ale tehnicii de biblitoecă până în deceniul biblioteconomice româneşti. Funcţiile
al şaselea al secolului trecut. Primele bibliotecii. Organizaţii internaţionale.
lucrări temeinice de bibliotecă din ţara Procesul de muncă în bibliotecă. Servicii
noastră. Catalogarea în deceniile şi produse de bibliotecă.
premergătoare unei conferinţe istorice.
Tehnica de bibliotecă din România la Cota: LC 5133/2003
sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.
Aplicarea generalizată a unor norme unice 82. GATES, Jean Key. Introduction to
de tehnică de bibliotecă în ţara noastră. librarianship. New York : McGraw-Hill
Evoluţia aplicării CZU în România şi în Book Company, 1968, 415 p. (McGraw-
lume. Aspecte ale catalogării în primele Hill Series in library education).
şase decenii ale secolului precedent.
Conferinţa internaţională asupra The story of libraries. Librarianship as a
principiilor de catalogare. Standardizarea profession. Kinds of libraries and library
în biblioteci. Catalogarea în cooperare. services. Guides for professional
Controlul bibliografic universal. performance.
Informatizarea în biblioteci.
Cota: 609517
Cota: LC 13831/2007
83. GHEORGHE, Mihaela ; TOMA, Doina.
80. Elemente de biblioteconomie şi ştiinţa Complemente de biblioteconomie :
informării pentru bibliotecile din aplicaţii. Braşov : Universitatea
Ministerul Apărării Naţionale. Bucureşti : "Transilvania", 1998, 198 p.
Editura Militară, 2011, 436 p. Indice de subiecte p. 197.
Glosar de biblioteconomie, p. 407-427.
Bibliogr. p. 429-434. Tipuri de documente. Documente
secundare. Cataloage de biblioteca.
Argument către cititor. Biblioteca Militară Activităţi de bibliotecă. Evidenţa
Naţională - tradiţie şi actualitate. Biblioteca publicaţiilor intrate în bibliotecă. Lista
Universitară a Universităţii Naţionale de standardelor din clasa U03 informare-
Apărare "Carol I". Scurt istoric al documentare, biblioteconomie.
bibliotecilor militare. Dezvoltarea colecţiilor
- noţiuni, principii, strategii. Clasificarea Cota: LC 3699/1999
zecimală universală. Catalogarea
publicaţiilor. Informarea bibliografică şi 84. GUERRIERI, Guerriera. Nuove linee di
documentară. Relaţii publice pentru biblioteconomia e bibliografia. Edizione

 
riveduta, aggiornata ed ampliata. Napoli : und Buchpflege.
Guida, 1982, 324 p. III. Bibliographie: Allgemeines.
Anexe & indice de nume p. 277-315. Allgemeinbibliographien des deutschen
Sprachgebietes. Wichtige
Definizione e limiti. Gli studi Allgemeinbibliographien des
biblioteconomici. Le scuole di fremdsprachigen Auslandes.
biblioteconomia. Internationale Allgemeinbibliographien.
Organizzazione amministrativa: Organi Allgemeinenzyklopädien.
dello Stato e delle Regioni competenti per IV. Wissenschaftskunde:
l'amministrazione dei beni libri. Wissenschaftliche Institutionen.
Amministrazione. Naturwissenschaften.
Biblioteconomia: Edilizia e attrezzature. Sozialwissenschaften.
Iter del libro. Servizio pubblico. Geisteswissenschaften.
Automazione. Conservazione.
Bibliografia: Bibliografia generale. Cota: 02/H12
Bibliografia speciale.
87. HORVAT, Săluc. Introducere în
Cota: 669457 biblioteconomie. Bucureşti : Grafoart,
1996, 223 p. (Biblioteca ABIR ; 2).
85. GURKA-BALLA, Ilona. Bevezetés a Bibliogr. selectivă p. 208-210.
könyvtártudományba : egyetemi Anexe p. 215-223.
jegyzet. Cluj-Napoca : Presa Universitară
Clujeană, 2014, 159 p. Introducere în biblioteconomie.
Bibliogr. p. 153-155. Constituirea şi dezvolarea colecţiilor.
Anexe p. 131-149. Evidenţa publicaţiilor. Catalogarea
documentelor. Clasificarea publicaţiilor.
Könyv és társadalom. Könyvtártípusok. A Organizarea cataloagelor de bibliotecă.
könyvtári dokumentum. Tájékoztatás a Organizarea şi aşezarea colecţiilor.
könyvtárban. Az olvasószolgálat fogalma, Cotarea publicaţiilor. Conservarea
köro. Különgyűjtemények. A könyvtári colecţiilor. Spaţiul şi mobilierul de
rendszer. Automatizálás a könyvtárban. bibliotecă. Bibliotecarul. Asociaţii
Az integrált könyvtári rendszer. profesionale. Activitatea bibliotecii cu
Menedzsment a könzvtáros munklában. cititorii. Comunicarea colecţiilor.
Könyvtártani kutatások. A könyvtártani Automatizarea şi informatizarea în
kutatások módszertana. A könyvtár jövője. bibliotecă.

Cota: 783682 ; 02/GUR Cota: 825688

86. HACKER, Rupert ; POPST, Hans ; 88. HORVÁTH, Tibor ; PAPP, István, (eds.).
SCHÖLLER, Rainer. Bibliothekarisches Könyvtárosok kézikönyve. Vol. 1 :
Grundwissen. Munchen-Pullach; Berlin : Alapvetés. Budapest : Osiris, 1999, 286 p.
Verlag Dokumentation, 1972, 364 p. (Uni- Bibliogr. după capitole.
Taschenbücher ; 148).
A könyvtártudomány és
I. Bibliothekslehre: Allgemeine. információtudomány alapjai. Bibliometria.
Erwerbung. Katalogisierung. Benutzung. Dokumentumok, információhordozók. A
Elektronische Datenverarbeitung in könyvtár gyűjteménye.
Bibliotheken. Dokumentation und
Information. Cota: 567908
II. Buchkunde: Arten und Formen von
Schrifttum. Grundbegriffe des 89. MALTESE, Diego. La biblioteca come
Buchhandels. Aufbau und Gliederung linguaggio e come sistema. Milano :
eines Beches. Druck- und Editrice Bibliografica, 1985, 175 p.
Vervielfältigungsverfahren. Einbandkunde (Bibliografia e biblioteconomia ; 21).

 
informării : Reprezentanţi ai bibliologiei.
Il catalogo come repertorio bibliografico. Istoria cărţii, tiparului şi a bibliotecilor.
Le norme della catalogazione. Descrizione Structurile info-documentare. Colecţiile în
bibliografica unificata. Appunti sul libro structurile info-documentare. Prelucrarea
antico. Aspetti pratici del lavoro di resurselor informaţionale. Relaţii cu
catalogazione. Lo schedario di controllo publicul. Document, cercetare, bibliografii,
delle intestazioni. Le schede di rinvio. sală de referinţe. Marketingul de
Appunti sulla gestione delle raccolte. bibliotecă. Managementul de bibliotecă.
Pubblicazioni in piu volumi. Una norma Informatizarea bibliotecilor. Bibliotecarul şi
per la citazione bibliografica. L'analisi per formarea profesională continuă. Legislaţie
soggetto dei documenti. Il catalogo de bibliotecă. Posibile întrebări pentru
classificato. Il catalogo alfabetico per interviu. Propuneri de subiecte pentru
soggetti. La classificazione a faccette. referate, lucrări, examene scrise/orale.
Cooperazione tra biblioteche. Sui sistemi Nouă pledoarie pentru învăţare.
di biblioteche. Bibliografia nazionale.
Catalogazione nella pubblicazione. Cota: LC 2303/2012
Regolamenti per le biblioteche. Le sale di
consultazione. Note di conservazione 92. MARINESCU, Nicoleta. Biblioteconomie
preventiva. La misurazione dei servizi di şi ştiinţa informării. Vol. 1:
biblioteca. A proposito di biblioteche Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri.
speciali. La biblioteca scolastica. Servizi di Iaşi : Pim, 2012, 295 p. (Pentru vol. 2:
biblioteca per l'universita. Ştiinţa informării în întrebări şi răspunsuri,
vezi capitolul 6 Societatea informaţiei şi a
Cota: 820964 cunoaşterii. Comunicare).
Bibliogr., index, anexe p. 179-290.
90. MARINESCU, Nicoleta. Biblioteconomie
în întrebări şi răspunsuri. Iaşi : Pim, Ştiinţele infodocumentării - Reprezentanţi
2009, 354 p. ai Bibliologiei. Istoria cărţii, tiparului şi a
Bibliogr. & index p. 327-350. bibliotecilor în România. Structurile
infodocumentare în România. Colecţiile
Bibliologie - Biblioteconomie - structurilor infodocumentare. Prelucrarea
Reprezentanţi ai bibliologiei. Istoria cărţii, documentelor. Servicii de bibliotecă.
tiparului şi a bibliotecilor. Structurile info- Posibile întrebări pentru interviuri.
documentare. Colecţiile în structurile info- Propuneri de subiecte pentru referate,
documentare. Prelucrarea resurselor. lucrări, examene scrise/orale. Postfaţă:
Relaţii cu publicul. Document, cercetare, Nouă pledoarie pentru învăţare.
bibliografii, sală de referinţe. Marketingul
de bibliotecă. Managementul de
bibliotecă. Informatizarea bibliotecilor. 93. MARSHALL, John David. Of, by and for
Bibliotecarul şi formarea profesională librarians : second series. Hamden,
continuă. Legislaţie de bibliotecă. Posibile Connecticut : The Shoe String Press, Inc.,
întrebări pentru interviu. Propuneri de 1974, 242 p. (Contributions to library
subiecte pentru referate, lucrări, examene literature ; 10).
scrise/orale.
Books and libraries. Librarians and
Cota: 878825 ; LC 12642/2010 librarianship.

91. MARINESCU, Nicoleta. Biblioteconomie Cota: 714081


în întrebări şi răspunsuri. Ed. a 2-a
revăzută şi adăugită. Iaşi : Pim, 2010, 394 94. MĂLINAŞ, Constantin ; MĂLINAŞ,
p. Elena. Biblioteconomie practică : din
Bibliogr., index, anexe p. 309-394. arhiva unei familii de bibliotecari.
Oradea : Primus, 2010, 340 p.
Bibliologie - Biblioteconomie - Ştiinţele

 
Conştiinţa de bibliotecar. Jurnal de
bibliotecari, Oradea 1986-1987. Lista Cota: LC 2033/2002
cărţilor de fond special 1988. Proces-
verbal de aplicaţie 1988. Bibliotecara 97. NESTORESCU, Silvia ; BERCAN, Iosif,
Elena Mălinaş (1943-2007). Bibliotecile (eds.). Biblioteconomie : manual.
din judeţul Bihor 1987. Biblioteca Bucureşti : ABBPR, 1994 , 113 p.
Sindicatelor din Oradea 1971-1988. Din Legislaţie referitoare la biblioteci - In
vremea cenzurii (1971-1993). Povestea vigoare, p. 109-113.
unei cărţi oprite de cenzură. Documente
nr. 1-23 (1985-1993). Biblioteconomie Creşterea şi dezvoltarea colecţiilor.
practică - Documente de teren, nr. 1-106, Evidenţa colecţiilor. Catalogarea
privind bibliotecile din Bihor între anii documentelor. Clasificarea zecimală
1983-1989. universală. Relaţiile cu publicul.
Informarea şi documentarea în biblioteci.
Cota: 730976 Conservarea colecţiilor. Verificarea
colecţiilor. Păstrarea actelor bibliotecii.
95. MOTOŞAN, Marius ; OCOLIŞAN, Diana. Arhiva bibliotecii. Automatizarea
Îndrumător pentru bibliotecari. bibliotecilor.
Zrenianin : Institutul de Cultură al
Românilor din Voivodina (ICRV), 2010, Cota: LC 4880/1994
143 p.
Anexe & bibliogr. p. 109-139. 98. ORGA, Valentin. Introducere în
biblioteconomie : curs. Cluj-Napoca :
De la biblioteconomie la managementul Argonaut, 2004, 194 p.
informaţiei şi al bibliotecilor. Circuitul cărţii. Anexă: Dicţionar de termeni, p. 159-188.
Clasificarea zecimală universală. Bibliogr. p. 189-191.
Informarea şi documentarea în biblioteci.
Informatizarea şi managementul prin Apariţia şi evoluţia scrisului, cărţii şi
inovare al bibliotecilor. Conservarea tiparului. Istoria bibliotecilor.
colecţiilor. Verificarea (inventarierea) Biblioteconomia. Constituirea şi
fondului bibliotecar. Structura şi procesul dezvoltarea colecţiilor. Prelucrarea şi
managerial în instituţiile culturale. comunicarea documentelor. Servicii şi
produse de bibliotecă. Sisteme
Cota: 681389 automatizate de bibliotecă. Consorţiile de
bibliotecă. Organizaţiile profesionale ale
96. NENCESCU, Marian. Ghidul bibliotecarilor.
bibliotecarului. Bucureşti : Editura
Ministerului de Interne, 2002, 96 p.
Mic dictionar de specialitate, p. 57-68. 99. PETRESCU, Victor. Biblioteconomie :
Bibliogr. adnotată & anexe, p. 87-95. miscellanea. Târgovişte : Cetatea de
Scaun, 2006, 146 p.
Tradiţiile şi cartea. Pe scurt despre carte şi
bibliotecă. Sistemul bibliotecilor din Stolnicul Constantin Cantacuzino şi
România. Bibliotecile din Ministerul de biblioteca sa. Biblioteca Văcăreştilor.
Interne. Constituirea şi completarea Despre Ion Heliade Rădulescu şi
colecţiilor de bibliotecă. Evidenţa biblioteca sa. Tradiţii ale bibliotecilor
colecţiilor. Organizarea colecţiilor. Cotarea târgoviştene. Biblioteca - spaţiu al
şi asezarea pe formate. Instrumentele de comunicării. Comunitatea şi instituţia
informare asupra fondului de publicaţii. bibliotecară. Biblioteca publică -
Relaţiile cu publicul. Indici de apreciere a componentă a sistemului cultural-educativ.
activităţii de bibliotecă. Noţiuni de îngrijire Biblioteca publică şi utilizatorii ei. Aspecte
a patrimoniului de carte. Organizarea ale achiziţiei de documente în bibliotecile
activităţii de bibliotecă. Casarea fondului publice. Principii de completare a
de carte. Metodica lucrului cu cartea. colecţiilor în bibliotecile publice. Depozitul

 
legal - un deziderat de stringentă performant. Necesitatea evaluării
actualitate. Bibliografia locală. Centrul de resurselor umane ale unei biblioteci.
informare comunitară - un mod de Selecţia şi angajarea personalului din
abordare. Bibliotecile ca structuri biblioteci. Exercitarea controlului în
organizaţionale. Planificarea activităţii în biblioteci. Statistica de bibliotecă - reper al
biblioteci, etapă a managementului dezvoltării serviciilor bibliotecare.
performant. Necesitatea evaluării Consideraţii asupra procesului de
resurselor umane ale unei biblioteci. conducere în biblioteci.
Selecţia şi angajarea personalului din Biblioteca şi lectura azi: Biblioteca în
biblioteci. Exercitarea controlului în societatea informaţională - provocarea
biblioteci. Statistica de bibliotecă - reper al schimbării. Lectura - un fenomen social - o
dezvoltării serviciilor bibliotecare. formă specifică de comunicare. Tipologii
Management în cultură. Consideraţii ale lecturii. Ştiinţele informării şi
asupra managementului de bibliotecă. comunicării în contextul societăţii de azi.
Despre marketing şi activitatea De la biblioteca electronică la biblioteca
bibliotecară. Implementarea marketingului virtuală .
în activitatea bibliotecară. Biblioteca în
societatea informaţională - Provocarea Cota: LC 9806/2011
schimbării.
101. PREDESCU, Constantin ; CLINCA,
Cota: LC 11780/2006 Georgeta ; CIOTLOŞ, Ion. Manual de
biblioteconomie pentru bibliotecile
100. PETRESCU, Victor. Biblioteconomie : mici. Bucureşti : ABBPR, 1993, 100 p.
miscellanea : studii, articole, note. Ed. a Anexe p. 55-97.
2-a revăzută şi adăugită. Târgovişte :
Cetatea de Scaun, 2010, 168 p. Constituirea şi completarea colecţiilor.
Bibliogr. după capitole. Organizarea colecţiilor. Relaţii cu publicul.
Organizarea administrativă a bibliotecii.
Tradiţii bibliofile şi instituţionale: Evoluţia Preluarea gestiunii bibliotecii. Verificarea
bibliotecilor pe teritoriul românesc. (inventarierea) fondului bibliotecar .
Stolnicul Constantin Cantacuzino şi
biblioteca sa. Biblioteca Văcăreştilor. Cota: LC 4094/1993
Despre Ion Heliade Rădulescu şi
biblioteca sa. Tradiţii ale bibliotecilor 102. REGNEALĂ, Mircea. Noi studii de
târgoviştene. biblioteconomie. Bucureşti : Editura
Evoluţia şi locul în societate: Biblioteca - ABR, 2009, 632 p. (Biblioteca ABR ; 24).
spaţiu al comunicării. Comunitatea şi
instituţia bibliotecară. Biblioteca publică - Biblioteconomia între tradiţie şi
componentă a sistemului cultural-educativ. modernitate. Aspecte privind dezvoltarea
Biblioteca publică şi utilizatorii ei. colecţiilor. Articole, comunicări. Prefeţe,
Management în cultură. Consideraţii interviuri, recenzii.
asupra managementului de bibliotecă.
Despre marketing şi activitatea Cota: LC 5382/2011
bibliotecară. Implementarea marketingului
în activitatea bibliotecară. 103. REGNEALĂ, Mircea. Studii de
Aspecte şi structuri organizaţionale: biblioteconomie. Constanţa : Ex Ponto,
Achiziţia de documente în bibliotecile 2001, 400 p. (Biblioteca ABIR ; 13).
publice. Principii de completare a
colecţiilor în bibliotecile publice. Depozitul Funcţiile bibliotecilor din Antichitate până
legal - un deziderat de stringentă în Renaştere şi rolul lor cultural. Rolul
actualitate. Bibliografia locală. Centrul de Casei Şcoalelor în crearea primei reţele
informare comunitară - un mod de de biblioteci publice şi şcolare româneşti.
abordare. Bibliotecile ca structuri Contribuţia UNESCO la dezvoltarea
organizaţionale. Planificarea activităţii în producţiei de carte şi a bibliotecilor
biblioteci, etapă a managementului
 

 
publice. Educaţia pentru profesiunile (conducerea) bibliotecii. Biblioteca şi
informării în Marea Britanie. Corelaţia publicul ei. Cooperarea interbibliotecara.
biblioteconomie-documentare şi Aplicaţiile informaticii în organizarea
implicaţiile ei contemporane. Biblioteca şi bibliotecii şi documentării. Programe şi
informaţia în epoca contemporană. sisteme de gestionare de bibliotecă.
Bibliotecile şi copyright-ul documentelor Termeni tehnici.
clasice şi electronice. Schimbul de
publicaţii şi cooperarea internaţională. Cota: 773731
Împrumutul de publicaţii şi Interconectarea
Sistemelor Deschise. Legislaţie 106. RUDEANU, Laura. Manualul
românească de bibliotecă. bibliotecarului şcolar. Bucureşti : Atelier
Didactic, 2003, 62 p.
Cota: 776825 ; 02/REG
Rolul bibliotecii din învăţământ.
104. REGNEALĂ, Mircea (coord.). Tratat de Dezvoltarea colecţiilor. Evidenta
biblioteconomie. Vol. 1: Biblioteconomie colecţiilor. Catalogarea publicaţiilor.
generală. Bucureşti : Editura ABR, 2013, Realizarea fişei bibliografice a cărţii.
471 p. (Biblioteca ABR ; 26). Clasificarea publicaţiilor. Cotarea
Bibliogr. & note după capitole. publicaţiilor. Organizarea colecţiilor.
Regulamentul intern al bibliotecii.
Istoria cărţii şi a bibliotecilor: Istoria Gestiunea colecţiilor. Eliminarea
scrisului. Scrisul şi cartea pe teritoriile publicaţiilor. Statistica de bibliotecă. Relaţii
locuite de români. Tehnologiile cărţii. cu utilizatorii. Activităţi de informatizare.
Apariţia şi dezvoltarea bibliotecilor.
Apariţia şi dezvoltarea bibliotecilor pe Cota: LC 1126/2004
actualul teritoriu al României. biblioteci
româneşti contemporane. Arhitectura 107. SALLAI, István ; SEBESTYÉN, Géza.
bibliotecilor. Könyvtártan a tanitöképző intézet I.
Biblioteconomie universală: Introducere în évfolyama számára (Népművelő -
biblioteconomie. Asociaţii profesionale. könyvtáros szak). 1 rész: A gyűjtemény
Organizaţii internaţionale - IFLA. szervezése. Ed. a 7-a. Budapest :
Organizaţii internaţionale - EBLIDA. Tankönyvkiadó, 1977, xerox, 328 p.
Unesco şi accesul mondial la documente
şi informaţii. Prezenţa bibliotecilor în Történeti áttekintés. Tudnivalók a
politicile Uniunii Europene. könyvről. Állománygyarapitás.
Biblioteconomie românească: Evoluţia Katalógusok készitése. Köttetés, szerelés.
biblioteconomiei. Legislaţia românească Raktározás. Különgyüjtemények.
de bibliotecă în perioada comunistă 1950-
1989. Evoluţia biblioteconomiei. Cota: 567931

Cota: 572435 108. SERRAI, Alfredo. Biblioteconomia


come scienza : introduzione ai
105. RICHTER, Brigitte ; MENIL, Marcel ; problemi e alla metodologia. Firenze :
RICHTER, Noe. Ghid de Leo S. Olschki Editore, 1973, 123 p.
biblioteconomie. Traducere de Gheorghe (Biblioteconomia e bibliografia ; 9).
Buluţă şi Silvia Nistorescu, dupa ediţia a Bibliogr. după capitole.
5-a revăzută şi adăugită. Bucureşti :
Grafoart, 1995, 316 p. (Bibliotheca Per una teoria biblioteconomica.
Bibliologica). Informazione, comunicazione, significato.
La biblioteca come sistema. I catalogi. Il
Creşterea fondurilor. Eliminările. Circuitul recupero delle informazioni. Automazione.
cărţii. Documente altele decât cărţile.
Comunicarea documentelor. Construcţia şi Cota: 712230
echipamentul bibliotecilor. Gestiunea

 
109. SHERA, Jesse Hauk. Introduction to Vecchiarelli Editore, 1995, 304 p.
library science : basic elements of (Bibliografia, bibliologia e biblioteconomia.
library science. Littleton, Colorado : Studi ; 1).
Libraries Unlimited, 1976, 208 p. (Library Bibliogr. după capitole.
science text series).
Bibliogr. după capitole. I. La biblioteca: La biblioteca nella societa
Index p. 201-208. attuale. Dalla biblioteca all'informazione. Il
dominio disciplinare della biblioteconomia.
Up the centuries from Sumer. The library Bibliografia, biblioteconomia,
and society. Knowing men and books. documentazione. Le componenti della
Deus ex machina. Librarianship in a new biblioteca. Il servizio di consultazione e
key. Structure, organization, and record. informazione. La biblioteca come sistema
Education and research. Library and interattivo. Rinnovamento della biblioteca
information services: components in e della biblioteconomia. Il bibliotecario
planning for national development. come intellettuale e come tecnico.
II. La mediazione: L'organizzazione
bibliografica. I servizi bibliografici
110. SHERA, Jesse Hauk. Libraries and the nazionali. Standardizzazione e
organization of knowledge. London : normalizzazione. Il catalogo come
Crosby Lockwood & Son Ltd., 1965, 224 strumento di mediazione. Il processo di
p. catalogazione. Il catalogo in linea.
III. L'Organizzazione: La cultura
General. Classification and cataloguing. organizzativa e la biblioteconomia.
Education for librarianship. Metodologie di management e biblioteche.
Programmare la biblioteca. Il management
Cota: 704762 della biblioteca e il "caso italiano". Il
marketing : una strategia di sviluppo e di
111. SIMONESCU, Dan. Biblioteconomie : servizio. Metodi e strumenti di
manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a, valutazione. Le tecnologie
licee de filologie-istorie. Bucureşti : dell'informazione e i servizi bibliotecari.
Editura Didactică şi Pedagogică, 1979,
156 p. Cota: 674891
Bibliogr. după capitole.
113. THUN, Hans-Peter. An introduction to
Noţiuni despre disciplinele bibliologice. librarianship in the Federal Republic of
Istoria scrisului. Istoria cărţii. Istoria Germany. Berlin : Deutsches
bibliotecilor de pe teritoriul ţării noastre ... Bibliotheksinstitut, 1996, 43 p. (Dbi-
Noţiuni de biblioteconomie. Organizarea Materialien).
bibliotecii. Clasificarea publicaţiilor. Bibliogr. p. 38-40.
Clasificarea publicaţiilor social-politice.
Catalogarea publicaţiilor. Asezarea şi The political structure. Librarianship and
cotarea publicaţiilor "cutterizarea". information science (Public libraries.
Mijloace de informare bibliografică. Academic libraries). Co-ordination, co-
Documentarea indexarea coordonată. operation, service (Public librarianship.
Sistemul naţional de informare. Activitatea Academic librarianship). Cataloguing and
cu cititorii. Conservarea publicaţiilor şi a classification. Professional associations.
celorlalte documente de bibliotecă. Spaţiul Library education.
şi mobilierul de bibliotecă. Bibliotecarul.
Cota: 02/T57
Cota: 714629
114. TÎRZIMAN, Elena. Biblioteconomie şi
112. SOLIMINE, Giovanni. Introduzione allo ştiinţa informării : studii şi articole.
studio della biblioteconomia : Bucureşti : Editura Universităţii din
riflessioni e documenti. Roma : Bucureşti, 2009, 282 p.

 
Comunicării şi influenţele lor asupra
Partea I : Specializarea Biblioteconomie şi formării identităţii universitare.
Ştiinţa Informării la Universitatea din
Bucureşti. Informatizarea bibliotecilor : Cota: LC 4238/2010
noţiuni generale. Informatizarea
proceselor de bibliotecă. Seriale : definire 115. TOMA, Doina. Bazele biblioteconomiei.
şi caracteristici. Identificarea serialelor. Braşov : Universitatea "Transilvania",
Catalogarea publicaţiilor seriale. Corelaţii 2005, 166 p.
ISBD (S) - UNIMARC. Metadate - Dublin Anexe: CZU - Repere ; Lista standardelor
Core. Publicaţii seriale electronice. în vigoare, p. 153-162.
Partea II : Ştiinţele Informării şi Bibliogr., p. 163-165.
Comunicării. Ştiinţa Informării. Cultura
informaţională : abordări conceptuale. Definirea termenilor. Tipuri de biblioteci.
Cultura informaţională : modele, Cataloagele bibliotecii. Tipuri de
referenţiale, standarde. Rolul bibliotecii în documente. Depozitarea documentelor.
formarea culturii informaţionale. Conservarea colecţiilor. Cooperarea
Comunicarea ştiinţifică în mediul interbibliotecară. Marketing de bibliotecă.
electronic. Aspecte privind formarea Management de bibliotecă. Informatizarea
utilizatorilor în mediul universitar. Canalul în biblioteci.
informaţional autor-utilizator în context
electronic. Tehnologiile Informaţiei şi Cota: 624926

014 Personalităţi

116. BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina. (1805-2005). Cluj-Napoca : Casa Cărţii de


Personalităţi ale ştiinţelor informării şi Ştiinţă, 2006, 92 p.
documentării din spaţiul românesc.
Bucureşti : Editura Universităţii din Documente de arhivă cu privire la colecţia
Bucureşti, 2008, 191 p. numismatică a lui Timotei Cipariu. Timotei
Cipariu - omul deplin al Blajului.
George Baiculescu. Ignatius Batthyany.
Ioan C. Bianu. Damian P. Bogdan. Cota: 678461
Samuel von Brukenthal. Emanoil Bucuţa.
Timotei Cipariu. Ioachim Crăciun. Corneliu 118. BULUŢĂ, Gheorghe ; PETRESCU,
Dima-Drăgan. Nicolae Georgescu-Tistu. Victor. Galeria bibliologilor români :
Spiru C. Haret. Bogdan Petriceicu portrete. Târgovişte : Bibliotheca, 2003,
Hasdeu. Nerva Hodoş. Alexandru-Sadi 96 p.
Ionescu. Nicolae Iorga. Constantin I.
Karadja. Ausust Treboniu Laurian. Ioan Bibliologia - ştiinţa cărţii ?
Lupu. Titu Maiorescu. Alexandru Precursorii: Petrache Poenaru. Ion
Odobescu. Dimitrie Onciul. Getta Elena Heliade Rădulescu. August Treboniu
Rally. Aurelian Sacerdoţeanu. Dan Laurian. Alexandru Odobescu. Bogdan
Simonescu. Orest Tafrali. Samuel Teleki. Petriceicu Hasdeu. Spiru C. Haret.
Barbu Theodorescu. Mircea Tomescu. Al. Fondatorii: Ioan Bianu. Alexandru Sadi-
Tzigara-Samurcaş. Vasile Alexandrescu Ionescu. N. Georgescu Tistu. Ioachim
Urechia. Crăciun. Dan Simonescu.
Bibliologi uitaţi: Nerva Hodos. Cristache
Cota: LC 4195/2010 Georgescu. Eugen Boureanu. Emanoil
Bucuţa.
117. BLĂJAN, Mihai ; BUZAŞI, Ion ; Teoreticieni şi practicieni: George
PALIHOVICI, Liviu. Timotei Cipariu şi Baiculescu. Getta Elena Rally. George
numismatica : 200 de ani de la naştere : Potra. Gheorghe Popescu-Vâlcea. Marta
 

 
Anineanu. Mircea Tomescu. Livia Bacâru. 122. FLOREA, Doina. Bibliologie generală :
Mircea Numitor Avram. Gheorghe sinteze. Iaşi : Junimea, 2004 , 287 p.
Popescu. Ion Ciotlos. Corneliu Dima- Bibliogr. p. 279-284.
Drăgan. Traian Brad.
Domeniul şi importanţa bibliologiei.
Cota: 778623 ; LC 11832/2003 Disciplinele bibliologiei - Relaţii
interdisciplinare. Preocupări bibliologice.
119. BULUŢĂ, Gheorghe ; PETRESCU, Dezvoltarea bibliologiei - Contribuţii
Victor, (eds.). Centenar Dan Simonescu româneşti. Un mare umanist - Alexandru
: cartea şi biblioteca : contribuţii la Odobescu. Bibliologia în preocupările
istoria culturii româneşti. Antologie, savanţilor B.P. Hasdeu, Emil Racoviţă,
prefaţă, tabel cronologic, bibliografie Spiru Haret. Un ilustru bibliofil - Nicolae
selectivă şi note de ... Târgovişte : Iorga. Un bibliograf - Gheorghe Adamescu
Bibliotheca, 2002, 304 p. (Universitaria). şi un cercetător al scrisului - Henri Stahl.
Bibliogr. & note p. 276-293. Bibliologia sub aripa Academiei. Instruirea
bibliologică instituţionalizată - Şcoala
Profesiune de credinţă. Contribuţii la Superioară de Arhivistică şi Paleografie şi
istoria cărţii şi bibliotecilor. Aniversări. In etapa universitară. Două portrete
memoriam. Evocări. Inedite - singulare : Ilarie Chendi şi Perpessicius.
corespondenţă primită . Bibliologia - o ştiinţă deschisă. Cartea,
lectura şi biblioteca. Terminologie
Cota: 622863 ; LC 590/2003 bibliologică - Glosar. Adagii despre carte
şi literatură.
120. CARABA MITROFAN, Ioan ; DIMA
PETRINA, Mihaela, (eds.). Dan Cota: LC 11392/2004
Simonescu : biobibliografie. Bucureşti :
Biblioteca Centrală Universitară, 1972, 123. IRIMIE-DOPOLIN, Anca ; COSTIUC,
190 p. Tatiana ; STANCA, Sorina. Traian Brad
: un slujitor al cărţii. Cluj-Napoca : Casa
Dan Simonescu - Cărturarul. Profesorul. Cărţii de Ştiinţă, 2005, 296 p.
Omul. Ilustr. p. 277-296.
Scrierile prof. univ. dr. doc. Dan
Simonescu. Referinţe despre I. Date biografice. II. Activitatea
personalitatea prof. Dan Simonescu. Cărţi publicistică (Studii de istorie literară. Studii
şi extrase cu dedicaţii în biblioteca prof. de biblioteconomie şi ştiinţa informării.
Dan Simonescu. Activitatea Asociaţiei Naţionale a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din
Cota: 757136 România. Interviuri şi corespondenţă). III.
Traian Brad în memoria contemporanilor
121. EDROIU, Nicolae. Ioachim Crăciun şi (Recenzii. Articole omagiale şi
bibliologia românească : studiu şi comemorative).
bibliografia operei. Cluj-Napoca : Editura
"Philobiblon" a Bibliotecii Centrale Cota: 678227 ; LC 10835/2005
Universitare "Lucian Blaga", 1994, 110 p.
(Bibliotheca Bibliologica ; 1). 124. Laudation in memoriam - Martin
Anexe p. 56-107. Bodinger (1929-2012) : biobibliografie.
Iaşi : Pim, 2012, 224 p.
Ioachim Crăciun (1898-1971) şi bibliologia
românească. Bibliografia operei (1923- Laudationes: aprecieri despre autor şi
1971) profesorului universitar doctor opera sa. Opera omnia: articole,
Ioachim Crăciun. comunicări, lucrări ştiinţifice publicate.
Repere biografice.
Cota: 565361
Cota: LC 1654/2016

 
125. MICLE, Maria ; PETROV, Tamara, Judeţeană "Petre Dulfu", 2005, 83 p.
(coords.). Emergenţa modelelor : studia Bibliografia operei (volume, studii,
bibliothecalia in honorem Vasile D. recenzii, articole, interviuri, referinţe
Ţâră. Timişoara : Editura Universităţii de critice) p. 69-82.
Vest, 2006, 215 p.
Bibliogr. lucrărilor prof. Vasile D. Ţâră, p. Cota: LC 11760/2006
27-32.
127. VASILESCU, Emil. Contraforturi. 2 vol.
Argument. Tabula gratulatoria. Elogiu Târgovişte : Bibliotheca, 2004 , 200 p.
dăruirii. Vasile D. Ţâră - o biografie Vol. 1: Operă şi personalitate : contribuţii
incandescentă. Bibliografia lucrărilor de istorie literară şi bibliologie.
profesorului Vasile D. Ţâră. Profesia de Bibliogr. & note după capitole.
bibliotecar - quo vadis ? Pragmatică Indice de nume p. 191-198.
biblioteconomică. Ipostaze istorce ale
cărţii şi ale bibliotecii. File de amintiri. Argument. Operă şi personalitate ...
George Coşbuc - promotor al lecturii
Cota: LC 3720/2007 publice. O iniţiativă a Casei Şcoalelor :
biblioteca liceală. Precursori ai publicaţiilor
126. SCHEIANU, Nicolae ; POP, Florin, de bibliologie ...
(coords.). Săluc Horvat 70 : volum
aniversar. Baia Mare : Biblioteca Cota: LC 6567/2005

02 Istoria cărţii şi a tiparului. Patrimoniu cultural

128. CAVALLO, Guglielmo. Libri, editori e dei libri di testo nelle universitá medievali.
pubblico nel mondo antico : guida Libro e classi sociali nei secoli XIV e XV .
storica e critica. Seconda edizione.
Roma : Editori Laterza, 1977, 187 p. Cota: BAM 396 ; It. 3070 (Filologie)
(Universale Laterza ; 315).
Note & bibliogr. p. 133-167. 130. CAVALLO, Guglielmo, (ed.). Libri e
lettori nel mondo bizantino : guida
I libri nell'Atene del V e IV secolo a. C. storica e critica. Roma : Editori Laterza,
Commercio librario ed editoria nel mondo 1982, 263 p. (Universale Laterza ; 612).
antico (La Grecia e l'epoca ellenistica. Note, bibliogr. & ilustr. p. 179-260.
Roma e l'epoca greco-romana). Libro e
pubblico alla fine del mondo antico. Introduzione. L'alfabetizzazione nel
mondo bizantino. Scrittura e libro nei testi
Cota: It. 3069 (Filologie) agiografici dei secoli VI e VII. Libri e lettori
a Bisanzio. Libri studi e scelte di lettura di
129. CAVALLO, Guglielmo, (ed.) Libri e un dotto bizantino : Fozio. Centri di copia
lettori nel medievo : guida storica e e transmissione di testi nel mondo
critica. Roma : Editori Laterza, 1977, 347 bizantino. Aspetti materiali e sociali della
p. (Universale Laterza ; 419). produzione libraria italo-greca tra
Bibliogr. p. 313. Normanni e Svevi. Libri greci e resistenza
etnica in Terra d'Otranto.
La concezione cristiana del libro fra VI e
VII secolo. Centri scrittorii e manoscritti Cota: 865477
mediatori di civiltá dal VI secolo all'etá di
Carlomagno. Scritture e circolazione 131. CHIABURU, Elena. Carte şi tipar în Ţara
libraria nei monasteri benedettini. Aspetti Moldovei. Ed. a 2-a rev. şi adăug. Iaşi :
della produzione libraria nell'Italia Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2010,
meridionale longobarda. La produzione 712 p. (Historica).
 

 
Anexe p. 368-505. picătură ce reflectă oceanul. La confluenţa
Indice general p. 507-663. profesiunilor - ziguratul de cuvinte. A edita
Bibliogr. p. 665-707. - a modela. Autorul, opera şi receptorul.
Portretul unui anonim. Textul - punte de
Tehnica tipografică şi legătoria de carte. hârtie între autor şi editor. Timpul celor
Organizarea activităţii tipografice. Preţul dintâi editori. Cartea românească în
cărţilor. Valoarea cărţilor. Acte şi foi secolele XVII-XVIII. Cartea românească în
volante imprimate. Distribuţia cărţilor. Aria Epoca Luminilor. Cartea în perioada
de răspândire a cărţii din Ţara Moldovei. modernă - Secolul XIX. Sfârşit şi început
Meşteri şi meşteşug. Relaţiile dintre tipar, de veac - Cartea la intersecţia secolelor
biserică şi şcoală. XIX-XX. Sfârşit şi început de mileniu -
Edituri contemporane. Hârtia - imaculatul
Cota: 627464 prieten. Edituri şi cărţi - Planuri şi
canoane. Colecţii cu blazon. Din trezoreria
132. COCLITU, Gheorghe. Desenul de literă cuvintelor.
între rigoare şi virtuozitate . [Lucrarea
constituie teza de doctorat a autorului]. Cota: LC 11390/2004
Bucureşti : UNARTE, 2012, 346 p.
Glosar p. 335-342. 135. FUNKE, Fritz. Buchkunde : ein
Bibliogr. p. 343-344. Überblick über die Geschichte des
Buch- und Schriftwesens. Leipzig : VEB
Desen şi scriere. Tiparul - ars scribendi Bibliographisches Institut, 1972, 324 p.
artifixialiter. Materiale - suport pentru Bibliogr. & indici p. 301-324.
scriere şi instrumente pentru scris. Gestul
şi scrierea. Construcţia literei - cerinţă a Geschichte der Schrift. Die
rigorii. Litera - de la forma ornamentală la Beschreibstoffe. Schreib- und Buchwesen.
semn plastic. Caligrafia - expresie a Die Buchmalerei. Die Erfindung des
virtuozităţii. Teme majore realizate în Buchdrucks. Grundzüge der Entwicklung
cadrul cursului de Arta Scrisului. des deutchen Buchdrucks von der
Renaissance bis zum Klassizismus.
Cota: LC4959/2016 Grundzüge der Entwicklung des
europäoschen Buchdrucks von der
133. DEMÉNY, Lajos ; DEMÉNY, Lidia. Carte, Renaissance bis um 1800. Die
tipar şi societate la români în secolul al technisierung des Buchdrucks. Die
XVI-lea : studii, articole, comunicări. Moderne Druckkunst. Druckschrift,
Bucureşti : Kriterion, 1986, 350 p. Schriftgewerbe und Schreibschrift.
Entwicklung der Papierherstellung in der
Contribuţii la istoria tiparului românesc din Neuzeit. Die Illustration des gedruckten
secolul al XVI-lea. Carte şi societate. Buches. Der Bucheinband.
Tipăriturile chirilice în bibliotecile din
România şi din străinătate. Artă grafică, Cota: 554938.
hîrtie şi filigranologie. Cercetarea în
domeniul istoriei cărţii şi tiparului. Metode, 136. JAKÓ, Zsigmond. Irás, könyv,
mijloace, rezultate şi perspective. értelmiség : tanulmányok Erdély
történelméhez. Bucureşti : Kriterion,
Cota: 562279 1976, 374 p.
Note, bibliogr. & index p. 305-374.
134. FLOREA, Doina. Edituri şi colecţii. Iaşi :
Junimea, 2004, 232 p. Írástudás-Íráshasználat-Értelmiségi
Mic dicţionar, p. 193-225. fejlődés. Írásemlékek-Íratvédelem-
Bibliogr. p. 226-230. Levéltárügy. Könyv-Könyvnyomtatás-
Könyvtár.
Cartea ca obiect fizic. Cartea ca "obiect"
metafizic. Lumea cărţii sau Cartea lumii. O Cota: 557264

 
137. JAKÓ, Zsigmond. Philobiblon example of Exeter. Local distribution
transilvan. Bucureşti : Kriterion, 1977, networks in 18th-century England. Egerton
512 p. Smith and the early 19th-century book
trade in Liverpool. The country trade in
Oradea în istoria bibliotecilor noastre books. A catalogue of Hamilton, Balfour
medievale. Transilvania şi Corviniana. and Neill publications .
Tiparul cu litere latine din Sibiu în secolul
al XVI-lea. Pe urmele catehismului Cota: 725315
românesc din anul 1544. Biblioteca
Colegiului Bethlen din Aiud. Fenixul 140. PAPACOSTEA-DANIELOPOLU,
transilvan. Legaturile bibliofile şi ştiinţifice Cornelia ; DEMÉNY, Lidia. Carte şi tipar
cu Ţara Românească ale lui Köleséri în societatea româneasca şi sud-est
Sámuel. Începuturile tipografiei de la Blaj. europeană : (Secolele XVII-XIX).
Istoricul bibliotecii documentare din Bucureşti : Editura Eminescu, 1985 , 264
Odorheiul Secuiesc. Istoricul bibliotecii lui p.
Timotei Cipariu. Cartea şi biblioteca în
cultura maghiară din Transilvania. Sursele de informare şi stadiul cercetării.
Tiparul chirilic la români în secolul al XVII-
Cota: 812352 lea. Funcţia socială a cărţii tipărite.
Unitatea limbii, a originii şi unitatea de
138. LUPU-GIURGIU, Gianina Diana. Istoria neam a românilor. Romanitatea şi tradiţia
scrisului, cărţii şi tiparului : (propunere istorică. Tiparul în limba greaca în ţarile
de curs opţional). Deva : Emia, 2008, române. Tiparul grec din principalele
122 p. centre ale diasporei şi cultura
Bibliogr. p. 120-122. românească. Circulaţia cărţii în ţările
române şi în sud-estul Europei.
Scrierea cuneiformă... hieroglifică ...
alfabetică greacă ... alfabetică latină. Cota: 768701
Tăbliţele de la Tărtăria. Scrierea runică ...
alfabetică gotică ... alfabetică chirilică ... 141. PAVEL, Eugen. Carte şi tipar la Bălgrad
alfabetică ebraică. Scrierile arabe. Istoria : (1567-1702). Cluj-Napoca : Clusium,
cărţii. Gutenberg şi istoria tiparului. E-book 2001, 380 p. (Seria de lingvistică şi
- cartea electronică. filologie. Sapientia).
Indice de nume p. 375-380.
Cota: LC 2212/2016 Rez. în engl., fr.
Anexe.
139. MYERS, Robin ; HARRIS, Michael,
(eds.). Spreading the word : the Etape în istoria tiparului românesc de la
distribution networks of print 1550- Alba Iulia (1567-1702). Cărţi, comanditari,
1850. Winchester : St. Paul's editori, traducători şi tipografi (contribuţii
Bibliographies, 1990, 241 p. (St. Paul's documentare). Tehnica şi arta tiparului.
Bibliographies). Textele complementare : prefeţe şi
Bibliogr. după capitole. epiloguri. Disociaţii filologice ... Evoluţia
Anexe & index p. 185-241. normelor literare în tipăriturile bălgrădene
... În loc de concluzii .
Wales and the London book trade before
1820. Scottish books for America in the Cota: 676615
mid-18th century. Printers and booksellers
in Dublin 1800-1850. Publisher, pedlar, 142. POPA, Liliana. Oameni şi cărţi în Sibiul
pot-poet: The changing character of the de altădată : tipografi şi tiparniţe,
broadside trade, 1550-1640. A few bibliofili şi biblioteci, librari şi librării în
shillings for small books: the experiences mărturii documentare.
of a flying stationer in the 18th-century. Hermannstadt/Sibiu : Schiller
Single sheets from a country town : the Verlag/Editura Schiller, 2010, 375 p.

 
(Miscellanea ecclesiastica ; VIII). 144. SÎRGHIE, Anca. Edituri şi colecţii
Anexa I: Inventarul librăriei Barth-Gromen- editoriale. Sibiu : Techno Media, 2004,
Gänselmayr din 1792, p. 137-351. 204 p.
Anexa II: Genealogia familiei Barth. Anexă & bibliogr. p. 190-204.
Genealogia familiei Hochmeister.
Genealogia familiei Gänselmayr, p. 353- Ecuaţia autor-editor-cititor. Scurt istoric al
354. tiparului. Momente din istoria vieţii
Glosar, indice de nume & bibliogr. p. 355- editoriale româneşti. Cartea şi cenzura de-
375. a lungul timpului. Privire diacronică şi
sincronică asupra dreptului de autor.
O carte binevenită şi necesară. Oameni şi Aspecte esenţiale ale tehnicii de publicare
cărţi în Sibiul de altădată. a cărţilor. Conceperea şi elaborarea
ziarului. Colecţiile editoriale. Practici de
Cota: 731028 marketing în activitatea editorială.

143. POPA, Silvia. Istoria scrisului, cărţii, Cota: 830331 ; LC 7315/2010


presei, bibliotecilor. Braşov : [s. n.],
1997, 257 p. 145. SÎRGHIE, Anca. Istoria scrisului, a cărţii
Bibliogr. p. 255-257. şi a tiparului. Sibiu : Alma Mater, [s. a.],
210 p.
Gând-Imagine-Simbol - Figurine.
Pictograme. Desene rupestre. Scrieri Începuturile civilizaţiei şi scrisul. O
cuneiforme - Sumerienii. Asiro- perspectivă tipologică a primelor forme de
babilonienii. Scrieri ideografice - scriere. Originea şi evolutia alfabetului.
Hieroglifele egiptene. Scriere ideografică - Introducere în istoria cărţii.
Scrierea Indusului. Scrierea sigiliilor.
Scrierea chineză. Scrieri ideografice ale Cota: 830337
populaţiilor continentului american. Scrieri
silabice. Scrierea geto-dacilor. Simboluri şi 146. TEODORESCU, Dorin. Din istoria
semne mnemotehnice. Origini ale tiparului şi cărţii româneşti. Slatina :
alfabetului consonantic. Alte derivate ale Editura Fundaţiei "Universitatea pentru
scrierilor alfabetice. Alfabete propriuzise. toţi", 2008, 193 p.
Lumea romană - Scrierea latină. Bizanţ.
Scrierea chirilică. Runele germanice. Aspecte privind istoricul cărţii româneşti
Scrierea ogamică. Materiale pentru scriere vechi. Începuturile tiparului românesc.
- Instrumente de scris. Grafologie. Cartea Tipografia râmniceană (1705-1827).
manuscrisă - Mănăstirile. Cartea Cartea blăjeană în arealul sud-vestic al
iluminată. Apariţia tiparului - Precursori. României. Ion Heliade Rădulescu - editor
Gutenberg. Primii tipografi - Incunabule. şi tipograf. Lămurirea problemei Mineelor
Primii editori - Prima imprimerie de stat. de Buda din 1804-1805. Drumul cărţii
Primele tiparniţe şi edituri la români - vechi bisericeşti de la tipărire la
Tiparul de la Braşov. Tipar clasic - Tipar credincioşi. Cărţile vechi româneşti, liant al
modern. Apariţia presei - Istoric. unităţii naţionale. Contribuţii şi completări
Calendare. Almanahuri. Primele periodice la BRV.
româneşti. Presa transilvăneană -
Periodice braşovene. Bibliofilie - Ex-libris. Cota: LC 1897/2005

Cota: LC 3718/1999

021 Istoria cărţii

147. ANDREESCU, Ana. Arta cărţii : cartea a rev. şi adăug. Bucureşti : Univers
românească veche : 1508-1700. Ed. a 2- Enciclopedic, 2002, 354 p.

 
Ilustr. p. 151-339. nyomtatványok anyaga. A régi
Bibliogr. & indice selectiv de nume proprii, nyomtatványok mérete. A régi
p. 341-352. nyomtatványok terjedelme.

Începuturi. Incunabule. Secolul al XVI-lea. Cota: Colecţii speciale Raft liber 485
Secolul al XVII-lea (prima jumătate).
Secolul al XVII-lea (a doua jumătate). 151. COSTA, Ioana. Papirus, pergament,
hîrtie: începuturile cărţii. Bucureşti :
Cota: LC 7157/2002 Humanitas, 2011, 167 p.
Bibliogr, indici p. 155-167.
148. BARBIER, Frederic. Histoire du livre.
Paris : Armand Colin, 2000, 304 p. Constituirea textelor: Filologia. Paleografia
(Collection U - Histoire). externă. Paleografia internă.
Note & bibliogr. p. 259-298. Transmiterea textelor: Monumentele :
literatură, arte plastice. Copistul. Abaterile
Le temps du manuscrit. La revolution de la model. Tradiţia indirectă. Recensio.
gutenbergienne. La librairie d"Ancien Examinatio. Emendatio.
Regime (annees 1520-annees 1760). La Păstrarea textelor: Bibliotecile antice.
seconde revolution du livre et l'intervention Nomenclatura codicelor. Universităţile din
de la mediatisation de masse (annees Evul Mediu. biblioteci. Ediţii. Editio
1760-1914). princeps. Ediţiile clasice.

Cota: 568541 Cota: 831845 ; LC 9577/2013

149. BOGDAN, Florin. Preţul de achiziţie al 152. CRISTACHE-PANAIT, Ioana. Circulaţia


cărţii româneşti în Transilvania în cărţii vechi bucureştene în
secolele XVI-XIX. Sibiu : InfoArt Media - Transilvania. Bucureşti : Biblioteca, 1998,
ASTRA Museum, 2011, 334 p. 190 p.
Bibliogr. p. 275-283. Ilustr. p. 63-190.
Anexe & indici p. 284-331.
Circulaţia cărţii vechi bucureştene în
Preţul cărţii în concepţiunea istorică. Transilvania. Ilustraţii.
Preţul de achiziţie al cărţii româneşti vechi
în Transilvania în secolul al XVI-lea. Preţul Cota: LC 9139/1999
de achiziţie al cărţii româneşti vechi în
Transilvania în secolul al XVII-lea. Preţul 153. DANE, Joseph A. The myth of print
de achiziţie al cărţii româneşti vechi în culture : essays on evidence, textuality,
Transilvania în secolul al XVIII-lea. and bibliographical method. Toronto ;
Contribuţii la istoria comerţului cu cartea şi London ; Buffalo : University of Toronto
a preţului de achiziţie al cărţii româneşti în Press, 2003, VI+243 p. (Studies in book
Transilvania la începutul secolului al XIX- and print culture).
lea. Costuri pentru întreţinerea cărţilor. Note & bibliogr. p. 195-242.

Cota: LC 1957/2014 The myth of print culture. Twenty million


incunables can't be wrong. What is a
150. BORSA, Gedeon. Kalauz a régi book? Classification and represerntation
nyomtatványokhoz : a régi of early books. The notion of variant and
nyomtatványok fogalma, anyaga, the zen of collation. Two studies in
mérete és terjedelme. Budapest : Chaucer editing. Editorial variants.
Könyvtári Intézet, 2003, 127 p. Bibliographical myths and methods.
(Továbbképzés felsőfokon).
Addenda p. 115-123. Cota: 002/D16

A régi nyomtatványok fogalma. A régi 154. DUDAS, Florian. Vechi cărţi româneşti

 
călătoare. Bucureşti : Sport-Turism, 1987, unui fond inedit. Dialog despre cele două
240 p. sisteme principale ale lumii : un bestseller
în secolul al XVII-lea. Epilog la un conflict
Cum circulau cărţile. între două şcoli istoriografice : mărul
Cărţi peregrine: Circulaţia cărţii româneşti discordiei - biblioteca lui Grigore
din secolul al XVII-lea. Răspîndirea cărţii Tocilescu. Din istoria bibliotecilor
româneşti din secolul al XVIII-lea. româneşti: emanciparea şi dezvoltarea
Circulaţia cărţilor şi unitatea românilor. culturală a societăţii.
Valori documentare şi bibliofile: Biblioteca
Cota: 720438 unui sfânt ierarh: Andrei Şaguna,
mitropolitul Transilvaniei : demersuri
155. ERICH, Agnes. Istoria cărţii de la pentru o prelucrare informatizată integrală.
semnele mnemotehnice la cartea "Vârsta de aur" a oratoriei româneşti:
electronică. Târgovişte : Bibliotheca, discursuri parlamentare în colecţiile
2008, 238 p. (Universitaria. Informare - Bibliotecii Camerei Deputaţilor. Valori
comunicare). documentare în colecţia de arhive a
Glosar & bibliogr. p. 231-238. Bibliotecii Academiei Române. Carte
bibliofilă (secolul al XVII-lea) în colecţiile
Scrierea-Evoluţie şi semnificaţii. Cele mai Bibliotecii Judeţene "I. H. Rădulescu"
vechi cărţi. Vechi scrieri descoperite pe Dâmboviţa. Biblioteca Judeţeană "Dinicu
teritoriul României. Cele mai vechi Golescu" Argeş: ex-libris-uri pe cartea
manuscrise de pe teritoriul românesc-Cele veche şi rară.
mai vechi texte româneşti-Documente Informatizare, evaluare, conservare:
păstrate în limba română. Apariţia Biblioteca infinită - o necesitate a societăţii
tiparului. Începuturile tiparului glagolitic şi contemporane. Cărţi româneşti şi străine :
chirilic în Europa. Activitatea tipografică pe scurte comentarii şi valori estimative.
teritoriul românesc. Cartea electronică - un Prevenirea degradării documentelor de
nou purtător de informaţie în societatea bibliotecă, o necesitate de actualitate.
informaţiei. Biblioteca publică în societatea informaţiei
şi a cunoaşterii.
Cota: LC 5297/2009
Cota: LC 3864/2016
156. ERICH, Agnes ; BULUŢĂ, Gheorghe,
(eds.) ; PETRESCU, Victor. Istoria cărţii 157. ESCARPIT, Robert. The book
şi bibliotecilor : contribuţii la un revolution. Paris : Unesco, 1966, 160 p.
concept de actualitate. Târgovişte :
Bibliotheca, 2013, 202 p. (Universitaria. Books and the world today : historical
Informare - comunicare). survey. The functions of the book. The
new look in publishing : world production.
Perspective istoriografice: Despre istoria The main exchange patterns. Future
cărţii şi bibliotecilor. Teritoriu de explorare prospects : the publishing dilemma.
şi direcţii de cercetare în istoria cărţii. Bookshops and mass circulation. Towards
Consideraţii privind necesitatea înnoirii a new form of communication.
discursului istoriografic asupra cărţii şi
lecturii : glose la un... glosar. Cota: 722917
Cultura cărţii vechi: Tălmăcirea cărţilor în
limba română - necesitate socială. Carte 158. ESPOSITO, Enzo. Capitoli bibliologici.
veche românească şi documente istorice Roma : Bulzoni Editore, 1986, 194 p.
la Câmpulung Muscel. Tipărituri antimiene
în colecţii externe ... Aspecte privitoare la Il Manoscritto. Il libro a stampa. La
tipar şi carte în revista "Arta şi tehnica biblioteca nella realta' regionale. Il
grafică". commercio librario.
Cărţi şi biblioteci: Cărţi uitate, cărţi
regăsite : date culese cu ocazia cercetării Cota: 563567

 
159. FLOCON, Albert. Universul cărţilor :
studiu istoric de la origini până la Les origines du livre. Le livre dans
sfârşitul secolului al XVIII-lea. Bucureşti l'Antiquite greco-romaine. Le livre au
: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, Moyen Age. L'avenement de l'imprimerie.
496 p. Du manuscrit medieval au livre moderne.
Le livre de la Contre-Reforme au siecle
Istoria prescurtată a scrierilor. Cărţile des lumieres. Le livre moderne.
manuscrise. Vechile cărţi tipărite.
Cota: 875712
Cota: 556937
163. LABARRE, Albert. Istoria cărţii. Iaşi :
160. FOOT, Mirjam. Pictorial bookbindings. Institutul European, 2001, 144 p. (ABC).
London : The British Library, 1986, 64 p. Bibliogr. p. 139-140.
Suggestions for further reading, p. 64.
Originile cărţii. Cartea în antichitatea
The British Library collections. Leather greco-latină. Cartea în evul mediu.
and vellum. Onlays and inlays. Cut Apariţia tiparului. De la manuscrisul
leather. Ink and paint. Wood and straw. medieval la cartea modernă. Cartea
Paper. Ivory and metal. Fabric. Binding contrareformei în secolul iluminismului.
technique. Cartea modernă.

Cota: Colecţii speciale Raft liber 310 Cota: 875712

161. GRANCEA, Mihaela ; BORŞ, Silviu. Din 164. LANG, Benedek. Unlocked books :
civilizaţia cărţii. Sibiu : Alma Mater, 2002, manuscripts of learned magic in the
296 p. medieval libraries of Central Europe.
Repertoriul mărcilor tipografice şi caselor University Park, Pa : The Pennsylvania
tipografice, indicele localităţilor & bibliogr. State University Press, 2008, 334 p. (The
p. 282-291. magic in history).
Anexe, bibliogr. catalog & index, p. 281-
Cartea şi biblioteca în lumea antichităţii. 334.
Cartea manuscrisă în evul mediu.
Bibliotecile în evul mediu. Bibliotecile în In search of magician schools. Magic:
evul mediu târziu. Carte şi bibliotecă în definitions and classifications. Texts and
spaţiul cultural oriental. Geneza tiparului. handbooks: the sociology of manuscripts.
Particularităţi ale Renaşterii italiene - Readers and collectors: the motives and
cartea. Bibliotecile Renaşterii. Imprimeria intentions of scribes.
şi biblioteca în secolele XVI-XVII. Cartea
şi Reforma. Cartea tipărită în spaţiul Cota: 681614
cultural românesc. Cartea şi industria
hârtiei în secolele XV-XVIII. Bibliotecile 165. LEU, Valeriu. Însemnări manuscrise pe
europene în secolele al XVII-les şi al cărţi vechi româneşti din bisericile
XVIII-lea. Funcţia socială a cărţii în Franţa Eparhiei Caransebeşului (sec. XIX).
vechiului regim. Arta cărţii în secolele Ediţie postumă îngrijită de Carmen Albert.
XVII-XVIII. Cartea veche - probleme de Timişoara : Mirton, 2011, 157 p.
conservare şi restaurare. Anexa I: (1802-1826).
Anexa II: (1835-1856) ; Însemnări
Cota: LC 4104/2002 manuscrise pe o carte veche de la
Pojejena.
162. LABARRE, Albert. Histoire du livre. 7-e Index nume, index localităţi, p. 151-157.
éd. corrigée. Paris : Presses Universitaires
de France, 1998, 128 p. (Que sais-je ? Cota: LC 5297/2009
620).
Bibliogr. 166. LYONS, Martyn. Istoria cărţilor.

 
Bucureşti : Art, 2011, 224 p. 18th-century Britain and Ireland. Fiction in
Glosar, bibliogr. & indice, p 214-224. the marketplace : towards a study of the
Victorian serial. Constructing the
Lumea antică şi medievală. Noua cultură a readership in 19th-century Wales.
tiparului. Iluminismul şi masele. Apariţia
editorului. Cunoaştere pentru toţi. Cota: 725314
Concluzie: Noua eră a cărţii.
169. PAVEL, Eugen. Între filologie şi
Cota: 681203 bibliofilie. Cluj-Napoca : Apostrof, 2007,
170 p. (Ianus).
167. MITRIC, Olimpia. Din istoria cărţii Rez. în engl.
româneşti : curs pentru specializarea
muzeologie. Suceava : Editura Cărţi vechi necunoscute. Cărţi cu
Universităţii din Suceava, 2002, 196 p. însemnări manuscrise. Cartea cărţilor :
Glosar & bibliogr. p. 107-122. Biblia lui Samuil Micu (1795).
Reproduceri p. 123-196.
Cota: 624622 ; LC 5112/2007 ; 002/PAV
Începuturile scrisului pe teritoriul
României. Cartea românească medievală: 170. PETRUCCI, Armando. Libri, scrittura e
cele mai vechi manuscrise (sec. XV-XVI). pubblico nel Rinascimento : guida
Începuturile tiparului în lume. Prezenţa storica e critica. Roma : Editori Laterza,
incunabulelor în România. Începuturile 1979, 181 p. (Universale Laterza ; 542).
tiparului în Ţările Române (sec. XVI). Bibliogr. după capitole.
Cartea românească în secolul al XVII-lea,
... al XVIII-lea. Cartea românească Libro e scrittura in Francesco Petrarca.
modernă ... secolul al XIX-lea. Circulaţia "Anticamente moderni e modernamente
cărţilor. Cartea românească înainte de antichi". Scribi e manoscritti nel
primul război mondial. Industrializarea Quattrocento europeo. La miniatura
cărţii.Cartea românească în perioada italiana del Rinascimento. Il libro illustrato
interbelică. Perioada marilor edituri. italiano del Quattrocento. Il libro
Cartea românească contemporană. umanistico dall'Italia all'Europa. Alle origini
Sistemul editorial centralizat după al del libro moderno libri da banco, libri da
doilea război mondial. Cartea românească bisaccia, libretti da mano.
după anul 1989. Revenirea la economia
de piaţă . Cota: It. 3027 (Filologie)

Cota: LC 3060/2003 171. RAPA-BUICLIU, Dan. Cartea


românească veche : studia bibliologica.
168. MYERS, Robin ; HARRIS, Michael, Galaţi : Alma, 2000, 248 p.
(eds.). Serials and their readers, 1620- Note după capitole.
1914. Winchester : St. Paul's Rez. lb. fr.
Bibliographies, 1993, 170 p. (St. Paul's Indice alfabetic de persoane, p. 221-225.
Bibliographies). Ilustr. p. 226-246.
Bibliogr. & note după capitole.
Index p. 163-170. I. Noi contribuţii privind patrimoniul
cultural-istoric şi repertoriul bibliografic
The distribution and readership of London naţional vechi.
corantos in the 1620s. American II. Cartea românească veche, aspecte
readership of early British serials. bibliologice.
Periodicals and politics in the reign of
Queen Anne. Politicisation and the press Cota: 519748
Hanoverian England. The "Trepidation of
the Spheres": the serial and the book in 172. SIMONESCU, Dan. Codex Aureus.
the 19th century. Serial advertisement in Bucureşti : Meridiane, 1972, 104 p.

 
(Manuscris). tiparului în Tarile Române (secolul al XVI-
Text şi note p. 5-19. lea). Tipografi şi editori umanişti. Marele
Anexă: Descrierea şi cuprinsul veac (cartea românească în secolul al
manuscrisului, p. 16. XVII-lea). Cartea şi tiparul în secolul al
XVIII-lea. Manuscrisele secolelor al XVII-
Cota: Albume de artă 8083 lea şi al XVIII-lea. Circulaţia cărţi lor.
Legătura cărţi lor. Edituri şi tipografii
173. SIMONESCU, Dan. Codex Burgundus . române în ţări străine. Epoca modernă.
Bucureşti : Meridiane, 1975, 96 p. Editura şi arta grafică. Carte şi cenzură în
(Manuscris). secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea.
Text şi note p. 5-15. Bibliotecile secolului al XIX-lea. Marile
edituri interbelice. Editura contemporană.
Cota: Albume de artă 9113 Cartea românească în Basarabia. Cartea
românească în lume.
174. SIMONESCU, Dan ; BULUŢĂ,
Gheorghe. Pagini din istoria cărţii Cota: 517305 ; 002(498)/S58
româneşti. Bucureşti : Editura Ion
Creangă, 1981, 192 p. 176. SÎRGHIE, Anca. Carte veche
Indice p. 170-176. românească. Sibiu : Alma Mater, 2009,
Bibliogr. p. 177-180. 210 p.
Rez. în lb. fr., engl., r., p. 181-189. Bibliogr. p. 117-119.

Vechile alfabete pe teritoriul României. Evoluţia literaturii scrise : Evoluţia


Cele mai vechi manuscrise (sec. XV-XVI). literaturii scrise la români. Începuturile
Tipografi transilvăneni de incunabule în scrisului pe teritoriul României. Cartea
context european. Introducerea tiparului în românească în manuscrise slavone.
ţările Române (sec. al XVI-lea). Coresi. Cartea manuscrisă la români în secolele
Cărţi slavo-române, latineşti, germane şi XV-XVII. Gutenberg şi istoria tiparului. Cel
maghiare tipărite în Transilvania. Tiparul şi dintâi tipograf român, Filip Moldoveanul.
cartea în sec. al XVII-lea... Cartea şi Carte tipărită la Târgovişte la mijlocul
tiparul în sec. al XVIII-lea. Manuscrisele secolului al XVI-lea. Începuturile activităţii
secolelor XVII şi XVIII. Circulaţia cărţilor. biblioteconomice în România. Contribuţii
Legătura cărţilor. Edituri şi tipografii ale diaconului Coresi la dezvoltarea
române în ţări străine. Tiparul şi cartea în tiparului în limba română. Palia de la
epoca modernă. Industrializarea cărţii. Orăştie la 420 de ani de la tipărire.
Marile edituri... Dimensiuni şi perspective
contemporane. Cartea românească în Cota: LC 5510/2010
lume.
177. ŞCHIAU, Octavian. Cărturari şi cărţi în
Cota: 512061 spaţiul românesc medieval. Cluj-Napoca
: Dacia, 1978, 159 p.
175. SIMONESCU, Dan ; BULUŢĂ,
Gheorghe. Scurta istorie a cărţii Unitatea etnică şi culturală a românilor.
româneşti. Cu un capitol despre Cartea Mărturii apusene şi autohtone despre
românească în Basarabia de Iurie originea şi unitatea poporului român.
Colesnic. Bucureşti : Demiurg, 1994, 126 Activitatea cărturarească
p. interromânească. Schimbul de dascali,
Glosar & indice de persoane p. 108-114. copişti, elevi, prelaţi, zugravi etc. în ţările
Bibliogr. selectivă p. 115-121. române în epoca medievală. Activitatea
Rez. in lb. fr. şi engl. tipografică în ţările române în secolele
XVI-XVIII. Schimbul de tipografi.
Vechile alfabete pe teritoriul României. Preocupări şi rezultate cu privire la
Cele mai vechi manuscrise (secolele XV- circulaţia cărţii vechi româneşti. Cartea
XVI). Incunabulele şi românii. Începuturile munteană în secolele XVII şi XVIII.

 
Interesul românilor din Transilvania pentru cărţile laice (1810-1830). Frontispicii şi
tipăriturile din Tara Românească. Cazania viniete din cărţile tipărite la Buda (1780-
lui Varlaam. Circulaţia ei in Transilvania. 1830). Din relaţiile tipografiei de la Buda
Tipărituri transilvănene în secolul al XVII- cu Ţara Românească şi Moldova.
lea. Itinerariile lor.
Cota: LC 13538/2014
Cota: 813092
179. TEODORESCU, Dorin. Schiţă privind
178. TATAY, Anca Elisabeta. Din istoria şi istoriografia cărţii româneşti vechi.
arta cărţii româneşti vechi : gravura de Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea
la Buda (1780-1830). [Volumul constituie pentru toţi", 2004, 42 p.
teza de doctorat a autoarei]. Cluj-Napoca : Bibliogr. & note p.29-32.
Mega, 2011, 500 p. Ilustraţii p. 33-42.
bibliogr. p. 389-429.
Anexe & indici, p. 430-500. Cota: LC 1897/2005

Istoriografia cărţii româneşti vechi tipărite 180. TOMESCU, Mircea. Istoria cărţii
la Buda şi a elementelor sale grafice. româneşti de la începuturi pîna la 1918.
Istoricul Tipografiei Universităţii din Buda, Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1968, 215 p.
cu o privire specială asupra secţiei sale
româneşti. Tehnicile graficii utilizate în Cartea românească veche : Cartea slavo-
cărţile româneşti de la Buda (1780-1830). română. Începuturile cărţii în limba
Scurtă privire asupra reprezentărilor română. Cartea în anii 1600-1716. Cartea
religioase existente în tipăriturile în anii 1716-1780.
româneşti vechi. Ilustraţiile din cărţile de Cartea românească modernă : Cartea în
strană sau din cele cu conţinut religios anii 1780-1830. Cartea în anii 1830-1878.
tipărite la Buda (1804-1830). Scurtă privire Cartea în anii 1878-1918.
asupra elementelor laice existente în
tipăriturile româneşti vechi. Ilustraţiile din Cota: 654838

022 Istoria tiparului

181. ANDREESCU, Anca ; RADU, Mariana. 183. BULUŢĂ, Gheorghe. Scurta istorie a
500 de ani de tipar românesc : vechi editurii româneşti. Bucureşti : Editura
centre tipografice româneşti : tipărituri Enciclopedică, 1996, 96 p.
aflate în colecţiile speciale ale Bibliogr. p. 78-87.
Bibliotecii Naţionale a României. Rez. lb. engl. p. 88-94.
Bucureşti : Editura Bibliotecii Naţionale a
României, 2012, 55 p. Începuturile producţiei de carte imprimată.
Tradiţii bizantine şi efectul Reformei.
Cota: LC 1782/2014 Comanda oficială şi editura independentă.
Apogeul editurii aulice. Editorii şi sfetnicii
182. BADARA, Doru. Tiparul românesc la culturali. Orizontul umanist. Noi deschideri
sfârşitul secolului al XVII-lea şi intelectuale. Editura şi programul
începutul secolului al XVIII-lea. Brăila : educaţional. Orizontul iluminist. Editura
Istros, 1998, 340 p. epocii romantice. Pionierii editurii
Indici & bibliogr. p. 197-224. moderne. Tipar şi industrie. Lumea cărţii la
început de secol. Diversificare şi
Context şi influenţe. Tipografiile. Tipografi. modernizare. Marile edituri. Editura
Alţi truditori ai tiparului. contemporană. Un sistem centralizat.
Sfarşit de secol. Editura şi economia de
Cota: 519769 piaţă.
 

 
apariţia marilor edituri comerciale.
Cota: 674620 Târgovişte : Bibliotheca, 2006, 356 p.
(Eseu).
184. CHIOREAN, Daniela. Tipografia : de la Catalogul tipăriturilor din Protoieria
Gutenberg la publicaţiile virtuale. Cluj- Târgovişte, p. 280-298.
Napoca : Eikon, 2011, 219 p. Glosar p. 299-307.
Ilustr. p. 204-219. Frontispicii, iniţiale ornate, vignete, foaie
titlu, steme, cadre, gravuri/xilogravuri, p.
Despre tipografie. Paginarea şi litera. 308-352.
Imaginea. Culoarea. Hardware. Prepress.
Cartea şi tiparul în secolul al XVI-lea.
Cota: 781922 Cartea şi tiparul în secolul al XVII-lea.
Cartea şi tiparul în secolul al XVIII-lea şi
185. DĂESCU, Constantin. Istoria tiparului. până la apariţia marilor edituri comerciale.
Timişoara : Waldpress, 2002, 220 p. Aspectul grafic al tipăriturilor din secolele
Glosar & bibliogr. p. 185-216. XVI-XVIII. Circulaţia tipăriturilor din
secolele XVI-XVIII.
Informaţie-comunicare-cultură-civilizaţie.
Scrieri şi alfabete. Litere. Suporturi. Cota: LC 12363/2006
Ilustraţia. Cartea. Uneltele. Editura.
188. ERICH, Agnes. Târgovişte - centru
Cota: LC 4293/2002 tipografic european. Târgovişte :
Bibliotheca, 2012, 172 p. (Historia).
186. DUPONT, Paul. Histoire de l'imprimerie. Glosar p. 149-153.
Precedente parution : Imprimerie Paul Bibliogr. p. 154-169.
Dupont, 1854. 2 vol. Paris : L'Harmattan,
1998, Vol. 1, 523 p.; Vol. 2, 612 p. (Les Aspecte generale privind primele
Introuvables). manifestări în domeniul tipografic. Centrul
Vol. 2 : Legislation p. 521-535. tipografic de la Târgovişte în secolul al
Bibliogr. p. 537-612. XVI-lea. Cartea târgovişteană în epoca lui
Matei Basarab. Contribuţia lui Constantin
Tome Premier: De moyens d'exprimer et Brâncoveanu la dezvoltarea artei
de communiquer sa pensee avant et tipografice la Târgovişte. Aspecte legate
depuis l'invention de l'imprimerie. de ornamentica tipăriturilor târgoviştene.
Decouverte de l'imprimerie. L'imprimerie Aspecte privind tipăriturile din Protoieria
en France. L'imprimerie sous l'ancienne Târgovişte. Concluzii.
monarchie. L'imprimerie pendant la
Revolution, sous la Republique, le Cota: LC 11350/2014
Consulat et l'Empire. L'imprimerie sous la
monarchie constitutionelle. L'imprimerie 189. GASKELL, Philip. A new introduction to
sous la Republique de 1848. l'imprimerie bibliography : the classic manual of
dans les diverses contrees de la terre. bibliography. New Castle, DE : Oak Knoll
Tome Second: De la profession Press, 2012, [12] f., 438 p.
d'imprimeur. Des livres. Ouvrages Anexe p. 361-391.
periodiques. Librairie. Des papiers. Bibliogr. & index, p. 392-438.
Materiel et personnel typographiques.
Lithographie et autres arts graphiques Book production: the hand-press period
auxiliares de la typographie. Imprimerie 1500-1800. Book production: the
imperiale. machine-press period 1800-1950.

Cota: 675825 Cota: 518846

187. ERICH, Agnes. Istoria tiparului 190. MÂRZA, Eva. Din istoria tiparului
românesc de la începuturi până la românesc : tipografia de la Alba Iulia

 
1577-1702. Sibiu : Imago, 1998, 220 p. Cota: 711425
Bibliogr. selectivă, rez. lb. germ. & indice
de pers. p. 117-154. 194. SIMONESCU, Dan ; BULUŢĂ, Gheorghe
Anexă p. 155-216. ; PETRESCU, Victor. Târgovişte, vechi
centru tipografic românesc. Târgovişte :
Istoriografia problemei. Cadrul istoric. Bibliotheca, 2008, 160 p. (Patrimonium).
Repertoriul cărţilor vechi tipărite la
Cota: 727313 Târgovişte (1508-1715), p. 65-98.
Glosar & bibliogr. p. 140-153.
191. NIŢULESCU, Gabriela. Cartea tipărită la
Târgovişte şi Renaşterea românească. Tradiţii culturale şi editorial-tipografice.
Târgovişte : Bibliotheca, 2009, 240 p. Tipăriturile ieromonahului Macarie pentru
Bibliogr. după capitole. Ţara Românească. Dimitrie Liubavici şi
Indice bibliografic de colecţii & Indice de prima generaţie de tipografi români.
nume şi locuri, p. 182-222. Coresi tipograf la Târgovişte. Tipografi,
cărturari şi sfetnici culturali în timpul
Cota: LC 8722/2010 domniei lui Matei Basarab. Antim Ivireanul
- Tipograf şi cărturar al epocii
192. RADU, Măriuca ; REPANOVICI, Angela. brâncoveneşti. Carte românească veche-
O istorie a tiparului şi a tipăriturilor. În loc de Postfaţă. Repertoriul cărţilor
Braşov : Editura Universităţii vechi tipărite la Târgovişte (1508-1715).
"Transilvania", 2002, 202 p. Pagini de literatură veche românească-
Bibliogr. p. 201-202. Antologie-Epiloguri, prefeţe versuri la
stemă.
Scrisul şi produsele sale în antichitate şi
evul mediu. Tiparul occidental. Tiparul în Cota: 625579 ; LC 5304/2009
spaţiul românesc. Suporturile scrierii-
instrumente de scris. Produsele tiparului. 195. STEINBERG, S. H. Five hundred years
Ornament ; ilustraţie ; procedee tehnice de of printing. New rev. (ed.) London : The
realizare. Cartea de la A ... la Z. British Library & Oak Knoll Press, 1996,
Publicaţiile electronice. 262 p.
Bibliogr. & index p. 251.
Cota: LC 6120/2003
The first century of printing, 1450-1550.
193. SIMONESCU, Dan. Târgoviştea, vechi The era of consolidation, 1550-1800. The
centru tipografic românesc : studiu ninteenth century, 1800-1900. 1990-1955.
monografic cu repertoriul cărţilor vechi The postwar world.
tipărite la Târgovişte şi catalogul
colecţiei Muzeului "Carte românescă Cota: 518151
veche". Tîrgovişte : Muzeul Judeţean
Dîmboviţa, 1972, 136 p. 196. Tipografia de la Blaj (1850-1918) :
Repertoriul tipăriturilor tîrgoviştene, p. 49- contribuţii documentare. Cluj-Napoca :
74. Presa Universitară Clujeană, 2010, 424 p.
Catalog carte veche românească, p. 75-
115. Studiu introductiv: Tipografia de la Blaj
Indici p. 117-132. (1850-1918). Surse arhivistice. Lista
documentelor. Documente. Inventare.
Tradiţiile culturale şi editorial-tipografice
ale Tîrgoviştei între anii 1508-1830. Cota: 680312

 
023 Patrimoniu

197. MONOK, István, (ed.). Kincsek a nemzet modernes a nos jours. La constitution du
könyvtárából. Budapest : Magyar patrimoine des bibliothèques. La pratique
Könyvklub, 2002, 419 p. (Antetitlu : du patrimoine. La diversité du patrimoine
Országos Széchényi Könyvtár). des bibliothèques. La patrimoine vivant en
France.
Cota: Raft liber 446
198. OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU, Irina ; Cota: 621065
MATEI, Dan. Standarde şi recomandări
în documentarea bunurilor culturale. 200. SHAW, David J., (ed.). European
Bucureşti : CIMEC, 2009, 134 p. cultural heritage in the digital era :
Bibliogr. selectivă. & referinţe. creation, access and preservation.
Alte standarde de documentare a Papers presented on 13 November 2003
patrimoniului cultural. at the CERL conference hosted by the
National Library of Russia, St. Petersburg.
De ce trebuie să folosim standarde ? London : Consortium of European
Câteva definiţii şi precizări: (Tipuri de Research Libraries, 2004, 63 p. (CERL
standarde. Standarde şi recomandări papers ; IV).
europene în domeniul digitizării Bibliogr. după capitole.
patrimoniului cultural).
Patrimoniul cultural mobil: Standarde şi Book annotations as historical sources
recomandări internaţionale. Modele and their use in database applications.
conceptuale pentru bunurile culturale New techniques and problems in the
mobile. Standarde de metadate. Scheme preservation of manuscript collections. A
standard pentru metadate. Standarde neglected Carolingian edition of the
documentare pentru patrimoniul cultural Historia Francorum of Gregory of Tours:
mobil în România. the consequences of insufficient
Patrimoniul cultural imobil: Standarde paleographical description. Cultural
pentru documentarea siturilor arheologice. heritage projects in the Netherlands.
Standarde documentare pentru Digital tools for improving access to the
patrimoniul construit. printed cultural heritage: the Italian
Imagini, audio, video, reconstituiri virtuale situation. Digitising the heritage -
3D, documente: Recomandări strategies for success.
internaţionale: Carta de la Londra pentru
vizualizarea tridimensională în domeniul Cota: 733383
cercetării şi comunicării patrimoniului
cultural. Standarde generale pentru 201. THEODORESCU, Dorin, (coord.). Valori
documente. Standarde pentru fişiere de bibliofile din Patrimoniul Cultural
imagini statice (raster). Standarde pentru Naţional : Cercetare. Valorificare.
fişiere audio digitale. Standarde pentru Slatina, 10-12 decembrie 2008.
fişiere video. Sesiunea Naţională de Valori Bibliofile.
Concluzii. Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea
pentru toţi", 2006, 211 p.
Cota: LC 11030/2010 Bibliogr. după capitole.

199. ODDOS, Jean-Paul, (coord.). Le Cota: LC 4645/2007


Patrimoine : histoire, pratiques et
perspectives. Paris : Electre-Éditions du 202. Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural
Cercle de la Librairie, 1997, 447 p. Naţional : Cercetare. Valorificare. Ediţia
(Bibliothèques). a XV-a : Craiova 14-15 noiembrie, 2008.
Index p. 437-442. [Sesiune organizată cu ocazia
Centenarului Bibliotecii "Alexandru şi
Réception du patrimoine écrit, des temps
 

 
Aristia Aman", Craiova]. Craiova : Alma, Fundaţia "Alexandru şi Aristia Aman".
2008, 342 p. Muzeul "Aman" - autografe ... Cărţile din
Bibliogr. după capitole. Craiova ale familiei Stolnicului Constantin
Cantacuzino. Cărţi străine rare în
Biblioteca Metropolitană din Bucureşti. Patrimoniul Bibliotecii Judeţene Timiş ...
Veacul al XVI-lea în cărţi. Contribuţii la Destinul unei moşteniri baroniale :
cunoaşterea istoriei cărţii şi tiparului în Biblioteca "Brukenthal". Marginalii la
Ţările Române. Şerban Cioculescu... Catalogul cărţilor vechi româneşti
bibliotecar ! Editori în epoca colecţionate la Biblioteca "Batthyaneum"
brâncovenească. Donaţia Caton din Alba Iulia ...
Theodorian în colecţiile Bibliotecii
Judeţene "Alexandru şi Aristia Aman" ... Cota: LC 10642/2009

03 Istoria bibliotecilor

203. 160 de ani de la înfiinţarea primei 153-158.


biblioteci publice la Braşov : 1835-1995.
Comunicările Simpozionului din 17-18 Radiografia unui vis împlinit. Drum bun ...
noiembrie 1995. Braşov : [s. n.], 1996, 252 spre Spania. Cartea românească în
p. bibliotecile Spaniei. În loc de concluzii.
Anexe p. 231-252.
Bibliogr. după capitole. Cota: LC 4852/2007

160 de ani. Inceputurile Bibliotecii "Astra" 206. BAICULESCU, George, (ed.). Biblioteca
Braşov. 600 de ani de lectură la Braşov Academiei Republicii Socialiste
(Cronologie). România. 1867-1967 : Cartea
Presa despre activităţile bibliotecii. centenarului. Bucureşti : Editura
Academiei RSR, 1968, 328 p.
Cota: 873693
Contribuţii la istoria Bibliotecii Academiei:
204. AGACHE, Catinca ; IFTODE, Emanuel. Istoricul Bibliotecii Academiei Republicii
Biblioteci în timp : (Antichitatea). Iaşi : Socialiste România, 1867-1967. Secţia
Princeps Edit, 2004, 183 p. (Antiquitatis). imprimatelor. Cabinetul de manuscrise,
Bibliogr. selectivă p. 175-177. documente, cărţi rare. Cabinetul de
stampe. Cabinetul de hârti şi atlase.
Bibliotecile de tăbliţe de lut - tezaure de Cabinetul de muzică. Cabinetul
scriere cuneiformă. Bibliotecile de papirus numismatic. Activitatea bibliografică a
- tezaure de scriere hieroglifică. Bibliotecii Academiei. Relaţiile externe ale
Bibliotecile greceşti elenistice. Bibliotecii Academiei.
"Bibliotecile" din grote. "Biblioteci"- tezaure Figuri de bibliotecari şi bibliografi ai
de inscripţii necunoscute. "Biblioteci"- Bibliotecii Academiei: Ioan Bianu. Barbu
arhive de scriere alfabetică. Bibliotecile Lăzărescu. Tudor Vianu. Nerva Hodoş.
romane. Bibliotecile şi legenda încurcării Al.-Sadi Ionescu. Octavian Lugoşianu.
limbilor. Bibliotecari ai antichităţii. Constantin Moisil. N. Zaharia. Stefan Pop.
Al. T. Dumitrescu. Iuliu Tuducescu. Ilarie
Cota: LC 5111/2005 Chendi. Ştefan Oraşanu. Victor Lazăr.
Remus Caracaş. Gh. Nicolăiasa. Ioan C.
205. ARDELEAN, Teodor. Din Hiperboreea ... Bacilă.
în Iberia : Primele biblioteci româneşti
în Spania. Baia Mare : Biblioteca Cota: 604581
Judeţeană "Petre Dulfu", 2007, 158 p.
Secvenţe din presa centrală şi locală p. 207. Batthyaneum : omagiu fondatorului
 

 
Ignatius Sallestius de Batthyan (1741- dezvoltarea Bibliotecii Centrale a
1798). Bucureşti : Editura Bibliotecii Asociaţiunii.
Naţionale a României, 2011, 273 p.
Cota: LC 10785/2012
Qu'est-ce que le paradis? : Tout
simplement, une bibliothèque. Ignatius 209. BOTA, Ionel. Bibliotecile din Banat între
Batthyany. A Batthyaneum könyvtár rövid 1850-1918. Reşiţa : Timpul, 2000, 96 p.
története. New considerations on the
Catalogue of Old Romanian Books Carte şi lectură. Bibliotecile bănăţene între
collected at the Batthyaneum Library in 1850-1918 : Biblioteca - Instituţia şi
Alba Iulia. Episcopul Lönhárt Ferenc mesajele cărţii. Etape de constituire.
(1819-1897) şi sigiliile sale păstrate în Organizare. Categorii de biblioteci.
colecţiile Bibliotecii Batthyaneum. Rarities Cenzura bibliotecii.
of Hungarian printing history in the
Batthyaneum. Latin paleography and Cota: 776595
codicology in Romania. Altes deutsches
Schrifttum im "Batthyaneum" von 210. BOTTASSO, Enzo. Storia della
Karlsburg/Alba Iulia. Italian renaissance biblioteca in Italia. Milano : Editrice
illustrated by four manuscripts from the Bibliografica, 1984, 356 p. (Bibliografia e
collection of Batthyaneum Library. Le cas biblioteconomia ; 16).
particulier d'un représentant des
"Lumières" dans le Royaume de Hongrie : Libri e biblioteche del Rinascimento. Il
le Comte Alois de Batthyan. Täfer in grande secolo delle biblioteche italiane. Il
Siebenbürgen. Historische Einbände der Settecento, etá dei lumi. L'epoca
Bücher aus dem Besitz des Johannes napoleonica e la restaurazione. Le
Henckel. The notated sources of the transformazioni Ottocentesche e i
Batthyány Library. The Batthyaneum problemi dell'Italia unita. Nascita della
Observatory of Alba Iulia, a less known biblioteca popolare. Difficolta e guai del
iconographic program. Zur technischen Novecento.
Ausstattung der karlsburger Sternwarte
(Specula) aus dem Jahre 1798. Quelques Cota: 720045
réflexions sur les anneaux celtiques á
oves creux occasionnées de la 211. BULUŢĂ, Gheorghe. Civilizaţia
Bibliothèque Batthyaneum. Eine römische bibliotecilor. Bucureşti : Editura
Wachstafel (tabula cerata) in der Enciclopedică, 1998, 165 p.
archäologischen Sammlung der Bibliogr. după capitole.
Batthyaneum-Bibliothek. Considerations
on some artefacts of Roman Period from De la "Edificiu" la "Biblioteca fara ziduri".
the collection of the Batthyaneum Library. Din istoria cenzurii. Lectura publică la
Inventory of the monetary collection români. Civilizaţia bibliotecilor - colecţiile
belonging to the Roman Catholic Bishop particulare. Doua biblioteci din "Belle
of Alba Iulia S. A. Stojka. Restaurare de Epoque". Sistemul bibliotecilor din
carte la Alba Iulia : rezultate practice. România. O componentă a "Infosferei" -
bibliotecile specializate. Galeria
Cota: LC 89/2013 bibliologilor români. Getta Elena Rally şi
"nobila profesiune". Constantin I. Karadja -
208. BORŞ, Silviu. Biblioteca Centrală a un cercetător între două culturi.
Asociaţiunii : 1861-1950. Sibiu ; Cluj- Începuturile bibliografiei româneşti.
Napoca : InfoArt Media ; Mega, 2011, 392 Învăţământul bibliologic din România.
p.
Anexe, p. 283-362. Cota: LC 9156/1998
Bibliogr. & indice de nume, p. 363-384.
212. BULUŢĂ, Gheorghe. Scurtă istorie a
Istoriografia cu privire la Biblioteca bibliotecilor din România. Bucureşti :
Centrală a Asociaţiunii. Etape în
 

 
Editura Enciclopedică, 2000, 238 p.
Bibliogr. p. 217-236. Cota: 828488

De la legendă la document. Secolele I- 216. CORBU, George ; MATUŞOIU,


XIII. De la Evul Mediu la Renaştere. Constantin ; DINU, Mihaela Helene.
Secolele XIV-XVI. Post-renaştere şi Istoria bibliotecilor din România : studii
veacul Luminilor. Secolele XVII-XVIII. şi cercetări. Vol. I. Bucureşti : Editura
Secolul XIX, secolul bibliotecilor. De la Bibliotecii Pedagogice Naţionale "I. C.
Belle Epoque la lumea postbelică. Petrescu", 2003, 322 p p.
Biblioteci între un razboi şi o revoluţie. Anexe p. 297-316.

Cota: 776673 ; 02/BUL Tradiţii în completarea colecţiilor de


publicaţii ale bibliotecilor. Cenzura în
213. BUSUIOC, Nicolae ; DONOSE, Vicentiu. bibliotecile românesti până la sfârşitul
Biblioteca "Gh. Asachi" - 80 : o istorie celui de-al doilea război mondial. Din nou
de suflet şi de minte. Iaşi : Editura despre evoluţia conceptului de depozit
Vasiliana, 1998, 131 p. legal în ţara noastră. Schimbul intern şi
internaţional de publicaţii, între tradiţie şi
provocările prezentului. Sondaje, anchete
214. CALDELL, Patrick ; MATHESON, Ann. şi cercetări cu caracter sociologic în
For the encouragement of learning : biblioteci până în preajma celui de-al
Scotland's National Library 1689-1989. doilea război mondial. Statistici privind
Edinburgh : Her Majesty's Stationery bibliotecile din România şi configuraţia
Office, 1989, 316 p. reţelelor acestora până la cel de-al doilea
Note biografice & index p. 292-316. război mondial. Dinamica bibliotecilor din
tara noastră în perioada interbelică.
The origins of the Advocates' Library. The
formation of the Advocates' Library, 1682- Cota: LC 1922/2004
1728. Special collections. The keepership
of David Hume. Foreign books in the 18th 217. DAVIS, Donald G. jr., (ed.). Libraries,
century Advocates' Library. The books & culture. Proceedings of Library
manuscript collections to 1925.The History Seminar VII. 6-8 March 1985,
department of manuscripts since 1925. Chapel Hill, North Carolina. Austin-Texas :
"The Old Magazine of Antiquities" - the University of Texas Press, 1986, 491 p.
Advocates' Library as National Museum. (Reprinted from Journal of library history,
The living library. The marking of a vol. 21, nr. 1&2).
National Library. "An Actual Temple of Index p. 475-491.
Learning" - The National Library of
Scotland after 1925. The early use of printed books in Europe
and America. The formation of American
Cota: 563016 bibliothecal institutions. Popular libraries in
mid-nineteenth-century North America.
215. CICAJ, Viliam. Bányavárosi Western influences in the South Asian
könyvkultúra a XVI-XVIII. században world of books. Circulating and rental
(Besztercebánya, Körmöcbánya, libraries in the modern United States. The
Selmecbánya). Szeged : Scriptum, 1993, role of the library in two cultural contexts.
142 p. (Olvasmánytörténeti dolgozatok ; The influences of private libraries. Books
IV). and libraries in twentieth-century France
Indice p. 129-139. and the Soviet Union. Religious literature
in two diverse cultures. Women in
A magánkönyvtárak kvantitativ elemzése. professional leadership : the American
A magánkönyvtárak tematikus South. Research in reading : two
összetétele. A könyv helye a városi approaches. Reports of current library
polgárság életében. historiography abroad.

 
220. DEMŞEA, Dan, (coord.). Momente din
Cota: 565999 istoria lecturii publice în municipiul
Arad. Arad : Nigredo, 2006, 163 p.
218. DAVIS, Donald G. jr., (ed.). Libraries & Indice & bibliogr. p. 146-161.
culture. Proceedings of Library History
Seminar VI. 19-22 March 1980, Austin, Biblioteci familiale. Biblioteci publice.
Texas. Austin-Texas : University of Texas Biblioteca Palatului Cultural. Incursiune în
Press, 1980, 478 p. (Reprinted from istoria bibliotecii după cel de-al Doilea
Journal of library history, vol. 16, nr. 1&2). Război Mondial. Biblioteca Judeţeană "A.
Index p. 463-478. D. Xenopol" azi. Alte biblioteci arădene.
Alexandru Dimitrie Xenopol.
Libraries and antiquity. Philosophy of
librarianship. Early modern European Cota: 570324 ; LC 8894/2011
libraries. Establishment of unique
collections. Notable bibliographers. French 221. DRĂGAN, Ciprian. Biblioteci şcolare
libraries - France and its African colonies. din Comitatul Hunedoara (1867-1918).
Reading interests and information needs. Ed. a 2-a rev. şi adăugită. Deva : Emia,
Libraries in progressive America. 2011, 248 p.
Biographical studies. Public libraries and Bibliogr., anexe & indici p. 181-246.
society. British librarianship. Twentieth-
century movements abroad. International Aspecte culturale din Comitatul
librarianship . Hunedoara în perioada 1867-1918.
Legislaţia şcolară din Ungaria privind
Cota: 566000 bibliotecile şcolilor în perioada 1867-1918.
Structura şi conţinutul bibliotecilor şcolare
219. DAVIS, Donald G. jr., (ed.). Reading & din Comitatul Hunedoara în perioada
libraries. Proceedings of Library History 1867-1918. Evaluarea efectivelor
Seminar VIII. 9-11 May 1990, bibliotecilor şcolare asupra instituţiei
Bloomington, Indiana. Austin-Texas : şcolare.
University of Texas Press, 1991, 492 p.
Index p. 487-492. Cota: 780348

In search of professional roots : two 222. DRĂGHICI, Rodica. 125 de ani de


perspectives. Rural librarianship in the bibliotecă publică la Brăila : album
United States. Information control : two foto-documentar. Brăila : Ex Libris, 2006,
perspectives. Against the odds : black 59 p.
bibliography and librarianship during the
first half of the twentieth century. Attitudes Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila
towards literacy : two historical - 125 de ani. Colecţii. Carte veche
perspectives. Prosopographical lessons in românească. Carte veche străină. Carte
American library history. To serve a rară. Carte cu autograf. Manuscrise.
purpose : the establishment of two Corespondenţă. Periodice româneşti. Cărţi
European libraries in the seventieth poştale ilustrate. Fotografii. Lucrări de
century. Reading in nineteenth-century artă. Ex libris. Relaţii cu publicul. Momente
America : two perspectives. Primary din istoria recentă a bibliotecii. Lucrări
source materials in American library realizate de Bibliotecă şi bibliotecari.
history. Chinese library history. Two Premii şi distincţii. Personalul Bibliotecii -
nineteenth-century American social August 2006.
libraries with a mission. Libraries and
scholarly communication under national Cota: LC 10657/2006
socialism. By the numbers : statistics in
library history . 223. FOUCAUD, Jean-François. La
Bibliothèque Royale sous la Monarchie
Cota: 565998 de juillet (1830-1848). Paris :

 
Bibliothèque Nationale, 1978, 212 p. Ferencékről. Herder. Fr. Chr. Baumeister.
(Mémoires de la section d'histoire A nem fagarast letevő Benkő József.
moderne et contemporaine ; 5). Csernátoni Vajda Sámuelről. Tallózó
Bibliogr. p. 195-206. emlékezés Kis Jánosra. Korai Kant-
kötetek Kolozsvárt. Kellgren és Körmöczi.
Organisation generale: Administration. Le Az erdélyi Fichte-befogadás történetéből.
personnel, Le budget. Greguss útja a váradi börtönig.
Les batiments: La situation en 1830. Maderspachok.
Visconti. Les projets de transfert.
Les départements: Les département des Cota: 676129 ; 008/HAJ
livres imprimés. Le département des
manuscrits. Le département des médailles 226. ITTU, Constantin. Tainele Bibliotecii
antiques et pierres gravées. Le Brukenthal. Ed. a 2-a revizuită şi
département des estampes, cartes et augmentată de autor. Sibiu : Altip, 2007,
plans. 209 p. (Biblioteca Brukenthal ; 10).

Cota: 617186 Un om al Luminilor şi stema sa : baronul


Samuel von Brukenthal (1721-1893). Cărţi
224. FUMAGALLI, Giuseppe. Della achiziţionate de abatele Neumann pentru
collocazione dei libri nelle pubbliche baronul Samuel von Brukenthal. Karl Adolf
biblioteche. Prima editie : Firenze, G. C. baron von Braun, August şi Rudolf
Sansoni, Editore, 1890. Roma : Grässer achizitorii vienezi de carte ai
Vecchiarelli Editore, 1999, 169 p. baronului Samuel von Brukenthal.
(Bibliografia, bibliologia e biblioteconomia. Exemplare din "Emblemata" lui Alciatus în
Testi ; 5). Biblioteca Brukenthal. Genealogie şi
heraldică în Biblioteca Brukenthal...
Particolari tecnici sulla collocazione Corespondenţa principelui Constantin I.
materiale dei libri. Metodi di collocazione. Karadja cu Michael Csaki şi Rudolf Spek,
Sistemi di collocazione praticati nelle custozi ai Muzeului Brukenthal... Viitorul
diverse biblioteche italiane e straniere. unei biblioteci - biblioteca viitorului :
Della collocazione per materie in marginalii la Simpozionul Internaţional de
particolare. Ancora della collocazione per la Salzburg, "Bibliotecile în secolul XXI"...
materie-Conclusioni.
Cota: 522725
Cota: 828649
227. JAKÓ, Klára. Az első kolozsvári
225. HAJÓS, József. Barangolás Kolozsvári egyetemi könyvtár története és
könvtárakban. Bucureşti-Cluj : Kriterion, állományának rekonstrukciója : 1579-
1999, 429 p. 1604. Szeged : Scriptum, 1991, 171 p.
Note & index p. 393-427. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi
mozgalmaink történetéhez ; 16/1).
Thomas Morus hatásáról. Korai Catalogul reconstituit al bibliotecii p. 65-
Kopernikusz-vonatkozásainkból. Vives. 133.
Apáczai egyik fő forrása: Ramus. Clusius - Indici p. 135-169.
Kolozsvár - Kapotnyak. A magyar Európa-
szerelem első halhatatlan emléke. Frölich Az első kolozsvári egyetemi könyvtár
Dávid. Galilei és Gassendi Kolozsvárt. története és állományák rekonstrukciója
XVII-XVIII. századi kolozsvári Descartes- (1579-1604) - Előszó. A könyvtár
vonatkoások. Pascal Kolozsvárt. rekonstruált katalógusa.
Malebranchiana. Francia szerzők Pápai
Páriz Ferenc könyvtárában. Newton első Cota: 565224
kolozsvári félszázada. A himlőoltás
múltjából. Legrégibb Voltaire-köteteink. 228. JOHNSON, Elmer D. A history of
Lessing. Lessingiana. Lessing Dávid libraries in the Western world. New York

 
: The Scarecrow Press, 1965, 418 p. Cota: 681079
Bibliogr. după capitole.
Index p. 411-418. 231. MARIS, Ion. Biblioteca Judeţeană
ASTRA : 1861 - 2001. Sibiu : Imago,
The origin of libraries. Babylonian and 2001, 84 p.
Assyrian Libraries. Egyptian libraries.
Greek libraries. Roman libraries. Biblioteca Judeţeană "ASTRA", important
Byzantine and Moslem libraries. Monastic nucleu de spiritualitate românească. The
and cathedral libraries. Early university "ASTRA" library, a heart of Romanian
libraries. Medieval private libraries. spirituality. Cronologie. Bibliotecarii
European national libraries since 1500. ASTREI : 1861-1950. Biblioteca
European university libraries since 1500. Judeţeană ASTRA, azi. Publicaţii ale
European public libraries since 1500. ASTREI. Semnături autografe, dedicaţii
Special libraries in modern Europe. autografe. Fondul de corespondenţă.
Private libraries in modern Europe. Donatori importanţi. Lucrări bibliografice
Colonial American libraries. College and editate de către bibliotecă (selectiv).
university libraries in the United States. Sărbătorirea Bibliotecii "ASTRA". Cititori şi
Public libraries in the United States. cărţi difuzate în anul 2000. Salariaţii
School libraries in the United States. bibliotecii în anul 2001.
Government libraries in the United States.
Special libraries in the United States. Cota: LC 8998/2001
Private libraries in the United States. The
library's role in Western civilization. 232. MUKHERJEE, A[jit] K[umar].
Librarianship : its philosophy and
Cota: 656024 history. London : Asia Publishing House,
1966, 220 p.
229. JURMA, Gheorghe. Biblioteca şi
oamenii cărţii. Reşiţa : Tim, 2012, 220 p. Background and image. The philosophy of
librarianship. The value of philosophical
Cartea şi biblioteca. Bibliotecile în istorie approach and advantages of having a
(Bibliotecile în Banat). Biblioteca philosophy. The operational philosophy.
Judeţeană "Paul Iorgovici" se prezintă. Objectives of libraries and librarian's
Istoria în mişcare. Zilele bibliotecii professional ethics. Library and society.
judeţene, zilele cărţii şi ale bibliotecarului. Education : library and reading habit.
Tipărituri. Oamenii cărţii. Perspective Librarianship : its history : ancient times.
retrospective. Simboluri ale cărţii şi The medieval times. The medieval library.
biblitoecii. Mărturii. The pre-modern library up to 16th century.
Beginning of the modern library. Library in
Cota: LC 15105/2014 the nineteenth century. Flowering of the
new era : twentieth century developments
230. MANGUEL, Alberto. Biblioteca nopţii. in libraries and library science. The march
Bucureşti : Nemira, 2011, 320 p. of progress.
Note, bibliogr. & indice, p. 290-318.
Cota: 655118
Mitul bibliotecii. Ordonarea bibliotecii.
Spaţiul bibliotecii. Puterea bibliotecii. 233. NEDELCEA, Tudor. Centenar Biblioteca
Umbra bibliotecii. Forma bibliotecii. "Aman". Craiova : Sim Art, 2008, 151 p.
Biblioteca şi hazardul. Atelierul din (Restitutio).
bibliotecă. Biblioteca mentală. Insula Anexe p. 94-127.
bibliotecii. Supravieţuirea bibliotecii. Foto p. 129-151.
Biblioteca şi uitarea. Biblioteca şi
imaginaţia. Identitatea bibliotecii. Biblioteca. Activitatea Elenei Farago.
Întoarcerea în bibliotecă. Evoluţie firească. Muzeul. Pinacoteca.

 
Cota: LC 11100/2009
Cota: LC 946/2005
234. NICULESCU, Zenovia. Geneza
clasificării de bibliotecă. Bucureşti : 237. ROMANI, Valentino. Biblioteche
ABBPR, 1996, 158 p. romane del sei e settecento. Manziana
Bibliogr. p. 145-156. (Roma) : Vecchiarelli Editore, 1996, 27 p.
(Bibliografia, bibliologia e biblioteconomia.
I. Evoluţia preocupărilor pragmatice Studi ; 3).
privind clasificarea de biblioteca: Indice delle biblioteche p. 14-27.
Antichitate. Evul mediu. Biblioteci Nota delli Musei, Librerie, Galerie... G. B.
româneşti. Piazza, trattato delle pubbliche e private
II. Conceptualizarea sistemelor de celebri Librerie di Roma...
clasificare: Determinări structurale.
Sistemul terminologic. Sistemul de notaţie. Biblioteche romane.
Principii şi funcţii ale clasificării. Abordări
metodologice. Cota: Colecţii speciale Raft liber 340

Cota: LC 1175/1996 238. SANA, Silviu. Carte, cenzură şi


biblioteci în nord-vestul României :
235. PATAUT, Fabrice, (coord.). Noua studii privind istoria cărţilor vechi şi a
bibliotecă de la Alexandria. [Traducere bibliotecilor. Cluj-Napoca : Presa
din limba franceză de Ion Creţu]. Bucureşti Universitara Clujeana, 2013, 161 p.
: Institutul Cultural Român, 2006, 174 p. Bibliogr. p. 136-150.
Bibliogr. p. 141.
Note biografice şi bibliografice privitoare la Despre instituţia cenzurii. Cazania lui
autori, p. 159-164. Varlaam : o perspectivă istorică. Cărţi
Indice de nume p. 165-169. liturgice şi de pietate în parohiile Eparhiei
Greco-Catolice de Oradea (1850-1900).
Aristotel, "fondatorul" Bibliotecii de la Şematisme în colecţiile Bibliotecii
Alexandria. Arhitectura noii Biblioteci de la Judeţene "Gheorghe Şincai" Bihor.
Alexandria. Interiorul. Caracteristicile Biblioteca diecezană greco-catolică din
tehnice ale noii biblioteci. Cărţile, cele Oradea (1948-1950).
cinci simţuri şi biblioteca. Prima vizită cu
ghid în compania unor oameni remarcabili. Cota: 732900
Cenzura şi Biblioteca de la Alexandria.
Biblioteca cuvintelor. Biblioteca dispărută 239. SÎRGHIE, Anca. Pagini din istoria
(Distrugerea Bibliotecii de la Alexandria. bibliotecilor. Sibiu : Alma Mater, 2003,
Vicisitudinile celei de-a doua jumătăţi a 250 p.
secolului al III-lea. Seisme şi incendii). Bibliogr. selectivă p. 246-247.
Viitorul bibliotecii (Bibliotheca Alexandrina
: provocarea noutăţii). Delimitări terminologice ale conceptului de
bibliotecă. Cele mai vechi biblioteci în
Cota: LC 8124/2006 Antichitate. Pergamul - vechi centru de
civilizaţie. Renaşterea Carolingiană.
236. POPTĂMAŞ, Dimitrie. Philobiblon Biblioteci celebre ale lumii : Rusia, o ţară
mureşan : o viaţă printre oameni şi mare şi frământată. Italia, patria artelor.
cărţi. Târgu-Mureş : Biblioteca Judeţeană Spania, ca spaţiu al barocului. Franţa, un
Mureş, 2003, 346 p. (Caiete mureşene ; arbitru al victoriilor artistice. Anglia, ca
14). spaţiu al tradiţiei. Irlanda şi agitata ei viaţă
religioasă. Germania, de la ordine la
Biblioteca. Carte veche românească. bogăţie. Statele Unite ale Americii ca
Impresii din Basarabia şi Bucovina. spaţiu al eficienţei. Scandinavia şi
Rememorări. Note de lectură. Oameni şi exemplara protecţie socială. Biblioteca
locuri. Presa mureşeană. Ocazionale. Academiei Române. Biblioteca Muzeului

 
Brukenthal. Biblioteca Universităţii Ebraice. Biblioteci
universitare din Slovacia. Seară literară la
Cota: 830336 Bruxelles. Biblioteca "ASTRA" din Sibiu,
focar documentar de cultură şi educaţie.
240. ŞARA, Marin, (coord.). Pagini din istoria Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia,
bibliotecilor reghinene : studii şi templu al înţelepciunii medievale.
articole. Reghin : Micador, 1995, 122 p. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

Pagini de istorie - biblioteci Cota: LC 2121/2001


reghinene...Biblioteca Publică de Stat din
Reghin. Informare şi documentare în 243. TURC, Lucia. Biblioteci româneşti din
bibliotecă. Transilvania în a doua jumătate a sec.
XIX - începutul sec. XX (1850-1918).
Cota: 872776 Teză de doctorat. Cluj-Napoca : [s. n.],
2008, 386 p. (Universitatea "Babeş-Bolyai"
241. SZÉKELY, Adriana. Cartea, biblioteca şi Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi
lectura în dezbaterea publică a mediilor Filosofie. Conducător ştiinţific: Prof. univ.
culturale româneşti din Transilvania dr. Nicolae Edroiu).
interbelică. Teză de doctorat. Cluj- Bibliogr. p. 255-269.
Napoca : [s. n.], 2012, 255 p. Anexe p. 270-386.
(Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-
Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Istoriografia privind bibliotecile româneşti
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Doru din Transilvania. Tipurile de biblioteci
Radosav). româneşti transilvănene în epoca
Bibliogr. p. 231-254. modernă. Organizarea şi funcţionarea
Ilustr. p. 257. bibliotecilor între 1850-1918. Cărţi, lecturi,
cititori. Preocupări de biblioteconomie în
Istoriografia cu privire la problemele cărţii, Transilvania. Repertoriul localităţilor unde
lecturii şi bibliotecii în perioada interbelică. au funcţionat biblioteci în Transilvania
Politica educaţională şi "politica culturii" - între 1850-1918.
politica în litera şi spiritul culturii.
Programe culturale interbelice pentru carte Cota: TEZE 3421
şi bibliotecă. Modele culturale interbelice
şi dinamica presei. Condiţia cărţii 244. URSULESCU, Florin ; URSULESCU-
româneşti interbelice. Biblioteca - instituţie MILICIC, Rodica. Biblioteci şi cărţi
a lecturii. Lectura interbelică: investigaţii, româneşti din Voivodina. Zrenianin :
atitudini, ipostaze. Institutul de Cultură al Românilor din
Voivodina (ICRV), 2009, 160 p.
Cota: TEZE 3964 Bibliogr. p. 137-138.
Indice onomastic & indice geografic p.
242. TEODORU, Vitalie. Drumeţii : muzee şi 141-150.
biblioteci. Bucureşti : Pro Humanitate,
2000, 115 p. Biblioteci ale instituţiilor culturale şi de
învăţământ. Biblioteci orăşeneşti.
Muzee. Biblioteci: Biblioteca Naţională din Biblioteci săteşti. Unele biblioteci din
Beijing. Biblioteca Universitară din perioada interbelică. Biblioteci particulare.
Bologna. Deposito Basico de la Nacion. Biblioteca în secolul XXI.
Din istoricul bibliotecilor bucureştene ...
Prima bibliotecă publică din Suedia. Cota: 680196
Jubileul învăţământului superior şi al
bibliotecii universitare din Banska Bystrica. 245. VOLPATO, Giancarlo. Biblioteche
Biblioteca anatoliană ieri şi astazi. private, biblioteche pubbliche : dalle
Bibliotecile publice din Olanda. Centrul biblioteche veronesi : un' analisi
International de Traduceri din Delft. storico-funzionale. Roma : Vecchiarelli

 
Editore, 2000, 270 p. (Studi e testi ; 13). scientifica veronese della prima metá
Indice de nume p. 261-270. dell'Ottocento : l'Indice delle scoperte
(chimiche).
Prima indagine sulle biblioteche del
territorio urbano veronese. Per un sistema Cota: 622221
bibliotecario veronese. Alcuni servizi
all'utenza offerti dalle biblioteche di un 246. ZALEWSKI, Wojciech. Collectors and
medio ateneo : il caso veronese. collections of Slavica at Stanford
Cooperazione, reti informative, altri servizi University : a contribution to the
all'utenza nelle biblioteche dell'Universita history of American academic libraries.
di Verona. Il servizio bibliotecario Stanford, Ca. Stanford University
dell'ateneo veronese... La Biblioteca di Libraries, 1985, 114 p.
Brera... La biblioteca e l'archivio del
Museo Napoleonico di Rivoli Veronese. La Years of germination : 1891-1917.
biblioteca napoleonica di Arcole... La Genesis of programs : 1918-1945.
biblioteca "clasica" di una fmiglia nobile Development of Slavic collections : 1918-
veronese in etá romantica. I libri, gli scritti 1945. From dormancy to expansion :
e la fortuna di Francesco Fontana. Il 1945-1970. Years of consolidation and
catalogo e il fondo Zantedeschi presso growth: 1970-1980's.
l'Accademia di Agricoltura, Scienze e
Lettere di Verona. Un'inedita bibliografia Cota: 669887

04 Rolul şi funcţiile bibliotecilor. Tipuri de biblioteci

247. Bibliotheken '93. Strukturen - Aufgaben Libro e biblioteca. L'informazione


- Positionen. Berlin : Deutsches bibliografica e le nuove tecnologie
Bibliotheksinstitut, 1994, 182 p. (Cercetare bibliografică). Biblioteche di
Bibliogr. p. 159-179. famiglia e fondi personali. Tra i fatti
dell'editoria contemporanea. Esempli sul
Grudsätze der Biliotheksplanung. libro e sull'editoria futurista.
Funktionsstufen und Leistungsmerkmale
von Bibliotheken. Cota: 616387
Funktionsstufe 1: Grundbedarf und
erweiter Grundbedarf. 249. GREGULETZ, Alexander ; WAWRA,
Funktionsstufe 2: Gehobener Bedarf. Steffen. Informations- und
Dienstleistungen von Bibliotheken der Bibliothekspolitik in den USA. Berlin :
Funktionsstufen 1 und 2. Staatliche Deutsches Bibliotheksinstitut, 1991, 131 p.
Fachstellen. (Dbi-Materialien ; 109).
Funktionsstufe 3: Spezialisierter Bedarf. Bibliogr. p. 117-125.
Funktionsstufe 4: Hochspezialisierter
Bedarf. Übergreifende Aufgaben und ihre Einleitung - eine Selbstverstandigung. The
Organisation. Bibliotheken auf dem Weg Freedom of Information - die Grundlage.
ins Jahr 2000. Anlagen. Bibliotheken in einem expandierenden
Informationsmarkt. Eine nationale
Cota: 02/K90 Bibliotheks- und Informationspolitik? Der
Ausgangszustand: Are networks ready for
248. CAPRONI, Attilio Mauro. Fogli di librarians and librarians ready for
taccuino : appunti e spunti vari di networks? Bibliothek und Lebensqualitat -
biblioteconomia (1971-1988). Roma : die kulturelle Dimension. Die American
Vecchiarelli Editore, 1988, 220 p. Library Association: Demokratie ist
Cercetare bibliogr.: 1966-1988, p. 99-149. Information - Information ist Demokratie.
Information Broker und/oder Konservator -
 

 
Trends der bibliothekarischen Ausbildung. bibliothèques universitaires. Les
Das neue Deutschland oder wie fern sind bibliothèques spécialisées et les centres
die USA? Staaten und Stationen. de documentation. Coopération et
réseaux de bibliothèques.
Cota: 027/G80
Cota: 875475
250. HORVÁTH, Tibor ; PAPP, István, (eds.).
Könyvtárosok kézikönyve. Vol. 3 : A 253. SIMON, Elisabeth. Bibliotheks- und
könyvtárak rendszere. Budapest : Osiris, Informationssysteme in Spanien und
2001, 356 p. den lateinamerikanischen Ländern :
Bibliogr. după capitole. eine Einführung. München : Saur, 1992,
178 p.
A könyvtár történelmi szerepváltásai. A Indice de termeni de specialitate german-
nemzeti könyvtár. A közkönyvtár. A spaniol, p. 147-155.
szakkönyvtár. A felsőoktatási könyvtár. Az Bibliogr. p. 157-178.
iskolai könyvtár. Különgyűjtemények.
Elektronikus, digitális, virtuális könyvtárak. I. Spanien. Die politischen Kräfte in
A könyvtári rendszer. A könyvtári modell. Spanien und deren Einfluss auf das
Bibliothekswesen. Die Nationalbibliothek.
Cota: 567908 Die wissenschaftlichen Bibliotheken. Die
Kongressbibliothek. Die Öffentlichen
251. JACKSON, William Vernon ; WHITTEN, Bibliotheken. Personal. Der Berufsverband
Benjamin, (eds.). Library and der Archivare, Bibliothekare, Dokumentare
information science in France : an 1983 und Kustoden.
overview. Austin, Texas : The University II. Lateinamerika. Politische Strukturen.
of Texas at Austin. Graduate School of Internationale Kooperation. Der Einfluss
Library and Information Science, 1984, internationaler Institutionen.
212 p. Berufsverbände. Nationalbibliotheken.
Bibliogr. după capitole. Zentrale Dienstleistungen und Formen der
Glosar & indice p. 196-212. Zusammenarbeit. Ausbildung.
Wissenschaftliche Bibliotheken.
The Bibliothèque Nationale. University Informationszentren und
libraries. Public libraries. The development Spezialbibliotheken. Öffentliche
of libraries and resource centers. Library Bibliotheken.
automation. A survey of library resources.
The education of librarians and Cota: 621250
documentalists. A bibliographic note on
professional literature. 254. SIMON, Elisabeth. Bibliothekswesen in
den USA : eine Einfuhrung. München :
Cota: 566001 Saur, 1988, 155 p.
Bibliogr. p. 143-155.
252. PALLIER, Denis. Les bibliothèques. 9