Sunteți pe pagina 1din 232

ANA  MARIA  CĂPÂLNEANU 

 
 
LIS 
Biblioteconomie  şi  ştiința  informării 
 
Literatură de specialitate în colecțiile Bibliotecii Centrale 
Universitare “Lucian Blaga”, Cluj‐Napoca 
 
‐ Bibliografie tematică selectivă ‐ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 

 
NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII

Bibliografia LIS identifică şi oferă spre consultare sursele monografice de informare în biblioteconomie şi
ştiinta informării, aflate în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. Ea
vine în sprijinul studenţilor şi profesorilor de la facultăţile de profil şi, deopotrivă, colegilor bibliotecari
dornici de perfecţionare şi educare continuă.

În cadrul lucrării, sursele selectate au fost organizate în strânsă legătură cu programa universitară. Am
considerat important ca noţiunile şi conceptele de bază, principiile fundamentale de biblioteconomie,
management de bibliotecă, management al informaţiei şi al cunoaşterii, informare şi comunicare mediată
de computer, reţele şi sisteme informaţionale, Internet etc. să poată fi aprofundate şi prin studierea
monografiilor de specialitate, în complementaritate cu celelalte surse, de alt tip (documente seriale,
articole din periodice etc.) sau în alt format (documente electronice, multiple şi variate contribuţii publicate
pe Internet etc.). În acelaşi timp, avem convingerea că demersul de formare şi auto-formare continuă a
colegilor bibliotecari ar putea fi deopotrivă susţinut de sursele semnalate în acest instrument bibliografic.
Bibliografia de faţă are rolul de a asigura accesul cât mai rapid şi mai facil posibil către aceste surse de
informare, oferind elemente de identificare consistente.

Criteriile de selecţie cu care am operat vizează zona tematică – biblioteconomie şi ştiinţa informării, tipul
de documente – documente cu caracter monografic şi limba de editare – română, maghiară, germană,
engleză, franceză şi italiană. În privinţa ediţiilor succesive ale aceleiaşi lucrări, am păstrat-o doar pe cea
mai recentă iar acolo unde diferenţele faţă de cele precedente erau semnificative, am reţinut întreaga
suită de ediţii existente în colecţiile BCU ˝Lucian Blaga˝. Aşadar, în această bibliografie se pot regăsi
documente primare cu caracter monografic – antologii şi culegeri de studii, manuale, cursuri, note de
curs, teze de doctorat, lucrări ştiinţifice ale congreselor, conferinţelor şi ale simpozioanelor etc., publicate
începând din deceniul şapte până prezent. Am inclus, de asemenea, într-o secţiune separată, documente
secundare, instrumente de informare în domeniu – enciclopedii, lexicoane, dicţionare, bibliografii
speciale, cataloage etc.

Cele 949 lucrări selectate au fost organizate după şapte mari coordonate care se pliază pe direcţiile
principale de determinare şi evoluţie a domeniului : repere istorice şi tipologie instituţională, management
de bibliotecă, management al colecţiilor - servicii şi tehnică de bibliotecă, management al informaţiei,
formare academică şi educaţie continuă, lectură, management al cunoaşterii, colaborare naţională şi
internaţională şi asociere profesională. La rândul lor, clasele sunt subdivizate în capitole şi subcapitole, în
funcţie de zonele mai înguste de activitate, aparţinând fiecăreia dintre ele.

În cadrul fiecărei subdiviziuni, materialul este ordonat alfabetic, după autori şi titluri. Datele bibliografice
ale fiecărei referinţe sunt succedate de cuprinsul lucrării descrise (tabla de materii), ca informaţie
suplimentară cu valoare analitică, după modelul utilizat în elaborarea revistelor de sumare. Când
cuprinsul a fost prea detaliat, am suprimat titlurile irelevante, păstrându-le doar pe cele edificatoare. De
asemenea, la lucrările cu un aparat critic şi bibliografic foarte consistent, cu indici multipli şi anexe utile,
am făcut o menţiune specială în acest sens, indicând şi paginile din cadrul lucrării unde acestea se află.
Am considerat foarte utile în special webografiile, bibliografiile ascunse, cercetările bibliografice şi

 
bibliografiile de recomandare care oferă căi suplimentare de identificare a noi surse de informare la temă.
Descrierile bibliografice se completează cu menţionarea adresei documentului în cadrul colecţiei.

Pentru a avea acces la cât mai multe dintre problemele dezbătute în cadrul materialelor prelucrate,
fiecare document în parte este indexat prin alocarea de cuvinte cheie care se regăsesc la finalul lucrării
într-un indice de subiecte. Sistemul de indici care include şi un indice de autori, are menirea de a asigura
căi suplimentare de acces la informaţiile din cadrul bibliografiei.

Sursele de identificare şi selecţie a titlurilor prelucrate au fost atât cataloagele tradiţionale cât şi OPAC-ul
bibliotecii. Întregul material reţinut în bibliografia LIS a fost prelucrat utilizând softul bibliografic ProCite5
iar versiunea pdf a bazei de date poate fi consultată online pe site-ul BCU ″L. Blaga″, Cluj-Napoca.

Sperăm ca această cercetare bibliografică şi analitică să reprezinte un instrument util pentru toţi cei
interesaţi în a privi acest domeniu dintr-o nouă perspectivă, modernă şi dinamică, valorificând în acelaşi
timp, fundamentarea lui clasică.

Cluj-Napoca, iunie, 2016 Ana Maria Căpâlneanu

 
CUPRINS

0 Cadru general. Repere istorice şi tipologie instituţională

01 Biblioteci. Bibliologie. Biblioteconomie

011 Biblioteci. Studii monografice

012 Bibliologie

013 Biblioteconomie

014 Personalităţi

02 Istoria cărţii şi a tiparului. Patrimoniu cultural

021 Istoria cărţii

022 Istoria tiparului

023 Patrimoniu

03 Istoria bibliotecilor

04 Rolul şi funcţiile bibliotecilor. Tipuri de biblioteci

041 Biblioteci naţionale

042 Biblioteci universitare

043 Biblioteci specializate

044 Biblioteci publice

045 Biblioteci şcolare

046 Biblioteci particulare

047 Centre de informare şi documentare

048 Colecţii şi biblioteci digitale. Biblioteci virtuale

05 Arhive. Arhivistică

06 Cenzură

1 Management de bibliotecă

11 Conducerea şi organizarea bibliotecilor

111 Management financiar. Planificare bugetară. Costuri. Eficienţă

112 Managementul resurselor umane

 
113 Marketingul produselor şi serviciilor de informare

114 Evaluarea funcţiilor bibliotecii. Analiză statistică

12 Aspecte legislative. Regulamente de funcţionare. Drepturi de autor

13 Arhitectură de bibliotecă. Clădiri şi amplasare

14 Tehnologiile informării şi comunicării

141 Informatizarea structurilor de informare şi documentare

142 Depozite digitale. Digitizarea colecţiilor

143 WWW. Reţele. Internet

2 Managementul colecţiilor de bibliotecă

21 Fonduri de bibliotecă. Tipologie documentară

22 Dezvoltarea colecţiilor. Achiziţii. Schimb. Depozit legal

23 Prelucrarea documentelor

231 Prelucrare externă. Catalogare. Organizarea cataloagelor

232 Prelucrare internă. Clasificare. Indexare. Prelucrare analitică şi sintetică

24 Comunicarea documentelor. Relaţii cu publicul. Servicii de bibliotecă

241 Depozitare. Circulaţie. Relaţii cu publicul

242 Servicii de bibliotecă. Utilizatori. Formarea utilizatorilor

25 Întreţinerea colecţiilor. Igiena şi patologia cărţii

3 Managementul informaţiei

31 Domeniul. Noţiuni fundamentale

311 Prezentare istorică

312 Bibliografii. Baze de date. Baze de date bibliografice

32 Tehnici documentare. Organizarea informaţiilor

33 Regăsirea informaţiilor. Servicii de referinţe

34 Lucrări de referinţă în biblioteconomie şi ştiinţa informării

341 Enciclopedii

342 Dicţionare. Lexicoane

343 Ghiduri. Anuare


 

 
344 Repertorii. Cataloage. Bibliografii. Tezaure

4 Devenire profesională. Formare academică şi educaţie continuă

41 Învăţământ biblioteconomic. Competenţe profesionale

42 Perfecţionare profesională. Formare continuă

43 Cercetare ştiinţifică. Elaborarea lucrărilor ştiinţifice

44 Învăţământ la distanţă. e-Learning

5 Lectură

51 Sociologia şi psihopedagogia lecturii

52 Metodologia lecturii

6 Societatea informaţiei şi a cunoaşterii. Comunicare

61 Managementul cunoaşterii

62 Comunicare. Comunicare mediată de computer

7 Colaborare şi asociere în cadrul profesiei

71 Cooperare. Reţele de biblioteci. Consorţii

72 Instituţii. Organizaţii. Asociaţii profesionale

 
0 Cadru general. Repere istorice şi tipologie instituţională

01 Biblioteci. Bibliologie. Biblioteconomie

1. ARGATU, Daniela, (coord.). Identităţi 2. BANCIU, Doina ; BULUŢĂ, Gheorghe ;


biblioteconomice în context european. PETRESCU, Victor. Biblioteca şi
Volum colectiv. Simpozion judeţean. societatea. Bucureşti : Ager, 2001, 144 p.
Suceava : Editura George Tofan, 2012, (Societatea informaţională ; 2).
144 p.
Educaţie - Informare - Lectură: Educaţie şi
Cartea şi slujitorii ei. Programul de cultură. Modernizarea bibliotecilor.
sprijinire a activităţilor şi iniţiativelor de "Biblioteca virtuală". Umanismul erei
valorificare a patrimoniului cultural local în digitale. Biblioteca publică şi informarea.
forme muzeale, în localităţi rurale din Biblioteca publică şi cerinţele de lectură
judeţul Suceava 2012-2013. De la ale colectivităţii. Consideraţii privind
sintagma "carte versus calculator" la o raportul bibliotecă publică - comunitate.
nouă alianţă: valorificarea tehnologiei în Lectură şi comunitate ... Centrul de
favoarea lecturii. Argumente privind informare comunitară - un mod de
păstrarea şi conservarea documentelor abordare. Accesul la bazele de date full-
editate pe suport papetar : rolul text. Bibliografia locală ...Necesitatea unei
bibliotecarilor în munca de documentare- politici culturale.
informare Fonduri secrete aflate în Realităţi şi perspective: Principii de
biblioteca Universităţii "Ştefan cel Mare" completare a colecţiilor în bibliotecile
din Suceava până în anul 1990. Valori publice. Aspecte ale achiziţiei de
bibliofile la Biblioteca "Norman Manea" din documente în bibliotecile publice.
cadrul Colegiului Naţional "Ştefan cel Reciclarea colecţiilor. Depozitul
Mare" Suceava. Nicolae Iorga - ctitor de legal...Lumea bibliotecilor...şi austeritatea
biblioteci. Mitropolitul Dosoftei al Moldovei bugetară. Despre marketing şi activitatea
şi cartea ... Comunicarea în bibliotecă. bibliotecară ... Administraţia şi
Atelier de animaţie în bibliotecă. Căutând managementul instituţiei bibliotecare ...
informaţia. Implementarea sistemelor de Bibliotecile universitare - o miză de rangul
e-learning în bibliotecă. biblioteca şi întâi. Bibliotecile biomedicale şi era
bibliotecarul la început de mileniu III. digitală ... Serviciile Internet. Intranet şi
Frumuseţea cărţilor : importanţa lecturii în Internet - Definiri terminologice.
viaţa adolescentului. Îndrumarea lecturii Tehnologia <- pull -> push. Necesitatea
cu ajutorul bibliotecarului. La ce vârstă evaluării resurselor umane ale unei
începe interesul pentru ora de lectură? biblioteci. Formarea bibliotecarilor - încotro
Lectura prietena sufletului. Lectura - acces ? De la biblioteca electronică la biblioteca
spre cultură. Biblioteca şcolară - virtuală.
fundament al calităţii procesului de
învăţământ. "Şcoala altfel" în biblioteca Cota: 777154
şcolii. Valorificarea operei lui Ion Luca
Caragiale în bibliotecă. Profesiunea de 3. BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina,
bibliotecar - creator de oportunităţi şi (coord.). Arhivele, bibliotecile şi
practici de atragere a elevilor spre lectură. muzeele în universul contemporan al
Carte frumoasă, cinste cui te-a scris. informaţiei. Lucrările simpozionului din
Dezvoltarea competenţelor de comunicare Bucureşti, 23-24 noiembrie 2000.
prin lectură. Metode de conservare a cărţii Bucureşti : Credis, 2001, 221 p.
în biblioteca şcolară.
Locul instituţiei în progresul cunoaşterii.
Cota: LC 9126/2014 Colecţii, valori, valorificare. Activităţi de
modernizare, informatizare, reţele.

 
Cooperare, programe interne şi Anexe: Manifestul UNESCO pentru
internaţionale. Pregătirea specialiştilor. biblioteca publică. Bibliotecile publice şi
Societatea informaţională - Declaraţia de
Cota: LC 781/2000 la Copenhaga. Manifestul bibliotecii
şcolare. Declaraţia de la Glasgow privind
4. BUJDOSÓ, Ernő. Bibliometria és bibliotecile, serviciile de informare şi
tudománymetria. Budapest : Magyar libertatea intelectuală. Manifestul IFLA
Tudományos Akadémia Könyvtára, 1986, privind Internetul. Asociaţia Bibliotecarilor
217 p. Francezi - Codul Deontologic al
Bibliogr. după capitole. Bibliotecarului, p. 159-176.
Anexe & indice p. 203-217. Bibliogr. & webgrafie p. 177-187.

Bevezetés és alapfogalmak. A tudomány Condiţia bibliotecii azi. Condiţia


növekedése. A tudományos publikálás és bibliotecarului. Condiţia publicului.
kommunikálás. A tudományos Biblioteca şi învăţământul.
szakirodalom szóródása : Bradford
törvénye. A tudományos szakirodalom Cota: 729527
elévülése. A szerzők produktivitása. Kis
tudomány - nagy tudomány. A 7. BULUŢĂ, Gheorghe, (coord.).
tudományos idézetek indexrendszere. A Contributions to library progress.
tudományos idézetek indexrendszerének Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009,
tudománymetriai alkalmazása. A 164 p.
tudományos kutatás szerkezetének
felderitése : az együttidézési Consideration in informaticion and
klasztertechnika. documentation systems in mass media.
Romanian women between science and
Cota: 670237 economy. Academic library interaction
with the e-learning. Hyper-Nietzsche - a
5. BULUŢĂ, Gheorghe ; CRAIA, Sultana ; research and publication infrastructure.
PETRESCU, Victor. Biblioteca azi : Approaches and concepts concerning the
informare şi comunicare. Târgovişte : evaluation of digital libraries. Book and
Bibliotheca, 2004, 192 p. public in Bihor county in the 19th and 20th
Dicţionar de termeni specifici p. 127-166. centuries. Digitization and online
Anexe p. 167-180. communication of library documents :
Bibliogr. & webgrafie, p. 181-189. European and national perspective. The
users' profile in the university libraries. 150
Biblioteca - spaţiu public al informării şi years in the service of the medical
comunicării. Ce înţelegem prin community: The Central Library of the
comunicare ? Informaţie şi comunicare. "Carol Davila" University of Medicine and
Instrumente de informare. Tipuri şi tehnici Pharmacy, Bucharest - tradition and
de lectură. Utilizatorii şi nevoile lor modernity. Pre-eminence of existence
specifice. Întâmpinarea şi orientarea versus the pre-eminence of mathematics.
utilizatorilor. Animaţia - un ansamblu de IT's applications in the culture domain:
activităţi comunicaţionale. Publicitatea - context, vision and models.
comunicarea în exterior. Competenţele
specialistului în informare-comunicare. Cota: LC 13255/2010
Prezenta bibliotecarului în societate.
8. CORBU, George ; MATUŞOIU,
Cota: LC 5108/2005 Constantin, (eds.). Pagini despre
bibliotecă : antologie literară. Bucureşti :
6. BULUŢĂ, Gheorghe ; CRAIA, Sultana ; Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C.
PETRESCU, Victor. Biblioteca în Petrescu", 2002, 417 p.
societatea informaţiei. Bucureşti : Do- Bibliogr. p. 408-416.
MinoR, 2007, 190 p.

 
Versuri. Proză. Teatru. Aforisme. Eseu. muncă. Despre biblioteci şi bibliotecari:
Istorie şi memorialistică. Legislaţie. gânduri dintr-o experientă americană.
Publicistică. Umor. Varia. Stare de fapt - mentalităţi în practica
managementului resurselor umane în
Cota: LC 5860/2002 bibliotecile comunitare. Studiu privind
starea profesiei la bibliotecarii cu studii
9. DE GREGORIO, Vincenzo. La carta e la superioare din BCU... Cluj. Bibliografia
bussola : per navigare nell'universo dei analitică, analiză de continut şi gen a
documenti. Palermo : L'Epos, 2000, 261 literaturii bibliologice din revistele
p. (De charta ; 2). româneşti de profil....
Anexe: Tecnica bibliografica, p. 235-241 ; II. Orizonturi: Formarea iniţiala şi continuă.
Strumenti per la ricerca (bibliogr. Formarea iniţială : Colegiul de
tematica), p. 243-254. biblioteconomie din Cluj. Şcolile de
biblioteconomie şi ştiinţa informării.
La mediazione documentaria. Formarea continuă în BCU Cluj.
I. Conoscere il documento : che cosa e, III. Perspective: Biblioteci universitare
come nasce: Il documento. Editoria e româneşti în programe internationale ale
commercio librario. Profilo di storia del CCE - Tempus. Schimbul internaţional de
libro. publicaţii între deziderat şi posibilităţi de
II. Custodire ed alimentare la memoria : realizare. O posibilă evoluţie a indexării
dalle roccaforti del sapere alle autostrade tematice spre tezaurele specializate.
dell'informazione: Biblioteca e IV. Ipostaze: Începuturile lexigrafiei
biblioteconomia. Biblioteche : quali, como enciclopedice româneşti. Nevoinţele
e perche. Altre istituzioni. Biblioteche in scrisului. Istoria unei istorii: Dicţionarul
Italia. Profilo storico della biblioteca. istoric al localităţilor din Transilvania.
III. Descrivere, citare, rintracciare un Numele trandafirului sau ieşirea din
documento: L'universo dei documenti. La labirint.
bibliografia e le sue sorelle.
Cota: 775733 ; 02/H53 ; 02/HER
Cota: 727714
12. Hermeneutica Bibliothecaria :
10. "Gondolatok a könyvtárban" = Antologie Philobiblon. Vol. 2. Editori:
"Thoughts in the library". Budapest : Viorica Sâncrăian, Király István. Cluj-
Magyar Tudományos Akadémia Napoca : Presa Universitară Clujeană,
Könyvtára, 1992, 196 p. 2004, 522 p. (Bibliotheca Bibliologica ;
28(47)).
Könyvtár és hagyomány = Library and Publicaţiile Colecţiei Bibliotheca
tradition. Könyvtár és Korszerűség = Bibliologica, p. 517-521.
Library and modernity. Revista Philobiblon - Volumele apărute, p.
522.
Cota: 565219.
I. CONTUR: Re-Introducere, sau : Dincolo
11. Hermeneutica Bibliothecaria : de "teoria şi practica" informării şi
Antologie Philobiblon. Vol. 1. Editori: documentării ... Atelier Philobiblon.
Florina Ilis, Ionuţ Costea. Cluj-Napoca : II. FOCUS: Analiza tematică şi de gen a
Presa Universitară Clujeană, 1998, 282 p. literaturii bibliologice româneşti: Cărţi -
(Bibliotheca Bibliologica ; 19(38)). perioada 1945-2003. Reviste electronice:
dezvoltări în diverse ramuri ale ştiinţei.
I. Introducere: Dincolo şi dincoace de "Afinităţile elective", sau - alchimismele
teoria şi practica informării-documentării - biblioteconomice ... Starea bibliotecilor
O hermeneutică necesară şi un cadru publice din România - o radiografie a
posibil. A fi bibliotecar - Trecut, prezent şi anului 2001 şi 2002. UNIMARC - sansă
viitor în profesia de bibliotecar. Tranziţia, pentru o bază de date naţională. Strategii
faţă în faţă cu metodele moderne de de dezvoltare a serviciilor de acces la
informaţia electronică în Sala Multimedia.
 

 
Centrul de Informare Comunitară (CIC) ... filatelică multiculturală Librariana. "O
Biblioteci filiale - biblioteci specializate. scriere chineză în cifre arabe". Utilizarea
Centrul Public de Informare NATO ... bazelor de date ştiinţifice abonate de BCU
Stadiul actual al statisticii de bibliotecă ... "Lucian Blaga" în anul 2005. Anul 2005 - o
în bibliotecile centrale universitare. Rolul nouă abordare a bibliotecilor filiale.
activ al bibliotecii în relaţia profesori- Realizări şi perspective în automatizare şi
studenţi. Gestionarea şi conservarea modernizare. Digitizarea documentelor
colecţiilor în BCU "L. Blaga" Cluj. culturale. De la schimbul internaţional de
Aplicarea gândirii de marketing în publicaţii la schimbul experienţei - un
bibliotecile universitare. Metaforă şi contact polonez. Biblioteca de Matematică
marketing ... Marketing în BCU Cluj ... şi Informatică între ieri şi mâine.
Proiect pentru implementarea viziunii şi a Remodelarea unei biblioteci -
practicilor de marketing în bibliotecă. Remodelarea mentalităţilor. O prietenie
Despre un Curs de comunicare pentru activă pe tărâmul multiculturalităţii : Andrei
bibliotecari ... Pippidi - Adrian Marino. Informaţiile
III. ORIZONTURI: Henri Jaquier - bibliofil bibliografice sau : Pe urmele cărţii în
şi enciclop(ed.) Virgil Vătăşianu şi bibliotecă.
Biblioteca Universităţii din Cluj. Mircea III. ORIZONTURI: Astrolabium. Alchimia şi
Iorgulescu către Adrian Marino - muzica. Muzică şi literatură ... Muzica
Corespondenţă. Meditaţie, teologie şi împotriva ciumei. Adrian Marino şi ideea
crearea limbajului ... Variaţiile discursului de literatură ... Adrian Marino şi
funerar ... Istoria lecturii şi politici editoriale comparatismul militant în Japonia. Fondul
în Transilvania sec. al XVI-lea. arhivistic Adrian Marino din BCU "Lucian
IV. REFLEXII: Despre două Ghiduri de Blaga". Adrian Marino : alternativa
utilizare a modulului de catalogare în autohtonă a culturii libere. Între spaţii ale
ALEPH - un caz de plagiat. Recenzii ... amintirii şi locuri ale memoriei ...
Surse de informare în biblioteconomie, la IV. REFLEXII: Cea de-a 10-a Conferinţă a
BCU Cluj ... Dimensiunea fascinantă a Asociaţiei Europene pentru Informare şi
cărţii şi aria tipografică; Clujul memorabil Biblioteci Medicale (EAHL)... Radio, presă,
... Expoziţii ... Vasile Turdean. "A fi carte - Iancu Tiberiu - şi după. Váczy
bibliotecar"- Nastasia Fodorean ... O Leona ... Emil Pintea ... Dénes Gabor ...
instituţie bibliografică - Zoe Buz. Acribia, Expoziţie pascală ... Expoziţie de
un nou început. manuscrise de sec. XVI-XVIII. "Cartea
cărţilor" - expoziţie. Recenzii.
Cota: 775733 ; 02/HER ; 02/H53
Cota: 775733 ; 02/H53 ; LC 10452/2007
13. Hermeneutica Bibliothecaria : (Vol. 3)
Antologie Philobiblon. Vol. 3. Editori:
Crişan Carmen, Király István, Cristina 14. Hermeneutica Bibliothecaria :
Popa, Viorica Sâncrăian, Raluca Soare. Antologie Philobiblon. Vol. 4. Editori:
Cluj-Napoca : Presa Universitară Ana Maria Căpâlneanu, Carmen Crişan,
Clujeană, 2007, 438 p. (Bibliotheca Király István, Cristina Popa, Raluca Soare.
Bibliologica ; 29(48)). Cluj-Napoca : Presa Universitara
Publicaţiile Colecţiei Bibliotheca Clujeana, 2009, 489 p. (Bibliotheca
Bibliologica, p. 431-435. Bibliologica ; 31(50)).
Revista Philobiblon - Volumele apărute, p. Publicaţiile Colecţiei Bibliotheca
437-438. Bibliologica, p. 483-487.
Revista Philobiblon - Volumele apărute, p.
I. CONTUR: Re-Introducere, sau : Dincolo 488-489.
de "teoria şi practica" informării şi
documentării - Spre o hermeneutică I. CONTUR: Re-Introducere, sau : Dincolo
necesară. Atelier Philobiblon. de "teoria şi practica" informării şi
II. FOCUS: Biblioteca Universităţii din Cluj. documentării - Spre o hermeneutică
Gyalui Farkas - fost director adjunct al necesară. Proiectul şi Programul
bibliotecii universităţii din Cluj. Seria Philobiblon (în noua formulare).
 

 
II. FOCUS: Omonimia şi paronimia în
bibliologie. Profesia de bibliotecar în Cota: LC 5689/2009 (Vol. 4)
graniţa dintre spaţiul bibliotecii şi
ciberspaţiu. Laboratorul de informatică şi 15. Hermeneutica Bibliothecaria :
profesioniştii săi. Fundamentele teoretice Antologie Philobiblon. Vol. 5. Editori:
ale marketingului de bibliotecă. Bibliotecile Carmen Crişan, Király István, Cristina
digitale şi impactul lor asupra tinerilor. Popa, Raluca Trifu. Cluj-Napoca :
Bibliorev - în continuă schimbare. Proiect Argonaut ; Biblioteca Centrală Universitară
în vederea Acreditării ISI a revistei "Lucian Blaga", 2011, 557 p. (Bibliotheca
Philobiblon. Cultura organizaţională - Bibliologica ; 32(51)).
Propunere de studiu asupra culturii Publicaţiile Colecţiei Bibliotheca
organizaţionale - octombrie 2008. Originile Bibliologica, p. 551-555.
faptului divers în presa română. Expresia Revista Philobiblon - Volumele apărute, p.
bibliografică a Iconografiei eminesciene 556-557.
(fotografie şi artă plastică, 1939-1989).
Catalogus Raritarum et Benefactorum, un I. CONTUR: Re-Introducere, sau : Dincolo
manuscris reprezentativ din perioada de de "teoria şi practica" informării şi
început a Muzeului de Ştiinţele Naturii din documentării - Spre o hermeneutică
Aiud. Pornind de la o Bucoavnă posibilă şi necesară.
necunoscută. Tipărituri franceze în II. FOCUS: Noul program al revistei şi
colecţiile BCU "L. Blaga" : secolul al XVIII- politica ei editorială: Philobiblon -
lea. Szabó Károly - bibliotecar, bibliograf şi Transylvanian Journal of Multidisciplinary
istoric. Theodor Aman în donaţia Sion. Research in Humanities. Consideraţii
Îmbogăţirea colecţiilor Bibliotecii UŞAMV filosofice, epistemologice şi scientometrice
Cluj-Napoca prin schimbul de publicaţii ... legate de sensurile ştiinţei şi profesiei
Biblioteca şi Grădina Botanică clujeană. bibliotecare - Pentru situarea proiectului
Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască unei cercetări. Cultura organizaţională şi
"Dr. Moshe Carmilly" şi Biblioteca de comunicarea în bibliotecă - Studiu asupra
Studii Iudaice. Împrumutul interbibliotecar culturii organizaţionale în BCU "Lucian
intern şi internaţional şi livrarea de Blaga" din Cluj. Globaluzare şi
documente la BCU Cluj-Napoca. individualizare, sau: Marketingul ca
III. ORIZONTURI: Viaţa ca alterego - metaforă pentru reasumarea şi
Petrea Icoanei : travesti şi clandestinitate reconturarea sensurilor serviciilor de
... Mitbiografia între propagandă şi bibliotecă - O iniţiativă şi o experienţă
memorie. Preocupări pentru cunoaşterea românească. Gabriel Naudé /1600-1653) -
şi protecţia naturii în scrierile ... lui Basiliu în slujba puterii şi a cărţii. Timpul scrierii -
Basiota. Vechi lexic bibliotecăresc. manuscrisele. Sărbătoarea cărţii -
Influenţa artei Renaşterii asupra decoraţiei Percepţia societăţii româneşti interbelice
icoanelor ... Căsătoria civilă ca aspect al asupra cărţii şi lecturii. Taine în jurul unei
modernizării societăţii transilvănene ... satire în spirit voltairian în limba maghiară
Diferenţa şi discriminarea socio-politică a de la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
femeii. Casa, locul vieţii. Pentru o istorie a Colligatul Ms 354 şi dramele pierdute ale
morţii ... lui József Mártonfi. Venceslav Melka în
IV. REFLEXII: Reviste electronice - Baze colecţia BCU "Lucian Blaga" Cluj-Napoca.
şi perspective de Alice Keller - Recenzie. Dimensiunea educativă a bibliotecii
Arhitectura Clinicilor Universitare din Cluj publice prin servicii de animaţie pentru
1886-1903 ... Opera Bibliothecariorum copii. Biblioteca filială de Ştiinţe
1990-2007 - Recenzie. Kovács Mária, A Economice - Tradiţional versus modern.
kolozsvári "L. Blaga" Központi Egyetemi Colaborarea BCU "Lucian Blaga" cu
Könyvtár ... - Recenzie. Lola Maria Banca Mondială.
Petrescu, Biblioteca şi provocările III. ORIZONTURI: Mass-media şi
secolului XXI - Recenzie. Bibliografia ca filosofia... Şcoala de ziaristică de la
instrument al clarificării de sine - Bucureşti (1951-1989). Timpul matematic
Recenzie. Viorica Sâncrăian - un coleg şi în mecanica clasică... Fenomenul Science
un bibliotecar de excepţie. fiction şi feţele timpului. Yasunari
 

 
Kawabata şi nostalgia timpului fără timp. 17. PALLIER, Denis. Bibliotecile. Bucureşti :
Timpul şi muzica. Întemeierea filosofiei şi Grafoart, 2007, 143 p.
ateismul la tânărul Heidegger... Bibliogr. p. 139-140.
Consideraţii privitoare la vânzarea Cochii
Vechi şi mezat. Istoriografia medicală Moştenirea trecutului: Antichitatea. Evul
românească (1813-2008). Remodelări Mediu. De la umanism la secolul
urbane în Clujul perioadei dualiste (1867- Luminilor. Revoluţia franceză. Secolul al
1918). Ciuma - profilul unei recurenţe XIX-lea.
istorice supusă unui transplant artistic. Resursele actuale: Transformările
Iluziile pozitive din perspectiva psihologiei bibliotecilor. Bibliotecile naţionale.
evoluţioniste. Bibliotecile publice. Bibliotecile şcolare.
IV. REFLEXII: Irina Petraş, Literatura Bibliotecile universitare. Bibliotecile
română contemporană - o panoramă specilizate şi centrele de documentare.
(recenzie). Filosofia informaţiei şi Cooperare şi reţele de biblioteci.
cibernetica (recenzie). Tematizări în eticile
aplicate - perspective feministe (Mihaela Cota: LC 4278/2013
Frunză) (recenzie). Biblioteca lui Hitler,
cărţile care i-au format personalitatea, de 18. POPA, Georgeta-Iulia. Şcoala şi
Timothy W. Ryback (recenzie). biblioteca. Reşiţa : Timpul, 2002, 152 p.
Bibliogr. p. 149-150.
Cota: 02/H53 ; LC 6065/2014
Cartea şi biblioteca. Laudă cărţii. Despre
16. MOLDOVAN, Liliana. Indiscreţii în biblioteci. Cuvintele bibliotecii. Biblioteca şi
bibliotecă : antologie de studii şi devenirea umană. Biblioteca şcolară -
eseuri. Târgu-Mureş : Nico, 2010, 390 p. laborator al învăţării. Cartea şi lectura.
Addenda p. 359-388. Arta şi ştiinţa de a citi. Cărţile
fundamentale. Biblioteca personală.
I: "Biblioteconomica" : aspecte teoretice şi Universul cărţii. Bibliofili şi bibliomani.
practice ale managementului de Scriere şi comunicare. Lectură şi creaţie.
bibliotecă. Marketing şi publicitate : Scriitori români despre carte şi bibliotecă.
aspecte ale promovării serviciilor de Biblioteca virtuală...
bibliotecă. Biblioteca Judeţeană Mureş ...
Strategii ale aplicării principiilor specifice Cota: LC 8487/2002
managementului dezvoltării, catalogării şi
organizării colecţiilor de bibliotecă. Cultura 19. POPEANGĂ, Vasile, (coord.) ; MARCO,
organizaţională ... Diferenţe şi asemănări Gabriela Adina, (ed.). Preocupări
între descrierea bibliografică a materialelor culturale în "Casa Cărţii". Arad : "Vasile
audiovizuale şi descrierea bibliografică a Goldiş" University Press, 2007, 207 p.
documentelor monografice. Bibliogr. după capitole.
Managementul achiziţiilor documentelor
de bibliotecă. Specificul colecţiilor de De la cartea electronică la biblioteca
documente pentru copii. Pagini din jurnalul virtuală. Psihopedagogia lecturii.
constituirii Bibliotecii "Ion Minulescu" din Biblioteca, spaţiu de meditaţie şi înălţare
Nürnberg. Biblioteca Naţională din Malta. spirituală. Funcţia culturală a bibliotecii
II: Introducere în filosofia comunicării şi universitare. Informarea documentară şi
teoria lecturii. Misterele bibliosofiei. Câte pedagogică, reper al activităţii
ceva despre estetica şi filosofia lecturii. biblioteconomice. Elaborarea de către
Aspecte ale teoriei comunicării. Teoria şi studenţi a unui text. Îndrumare
practica lecturii ... metodologică a tânărului lector. Rolul
III: Amprente jurnalistice : articole, eseuri, bibliotecii universitare în perfecţionarea
interviuri şi note de lectură. profesională a educatorilor. Cooperarea
bibliotecii universitare cu cea publică.
Cota: LC 12194/2010 Cartea franceză în Biblioteca "Tudor
Arghezi". Un parteneriat rodnic în

 
formarea umană : biblioteca şcolară şi cea Media, 2007, 140 p.
universitară. Un model arădean de politică Bibliogr. după capitole.
editorială : Alexandru Gavra. Un pasionat
ocrotitor al cărţii româneşti : inginerul From business information to knowledge
Victor Miuţescu. Lazăr Nichi, deschizător management : a new professional field or
de drumuri în organizarea bibliotecilor a management tool ? Digitization : access
arădene. Zilele Academice Arădene, ediţia to and preservation of photographic
a XVI-a, Arad, 11-13 mai, 2006. collections. Collaborating on campus :
Actualitatea biblioteconomică. Episcopia university library partnership with campus
Ortodoxă din Arad - 300 de ani de groups. Evaluating the production of
existenţă. Prezentări de cărţi. library catalogers : two possible methods.
Open source software : a library
Cota: 624734 alternative. Incunabila catalogues at the
Library of the University of Michigan, Ann
20. SÎRGHIE, Anca, (coord.). Lumina slovei Arbor... From digital collections to digital
scrise : lucrările Sesiunii naţionale de libraries and e-books.
comunicări ştiinţifice "Biblioteconomie-
arhivistică". 2 vol. Sibiu : Techno Media, Cota: LC 7390/2010
2004-2005, Vol. 1, 165 p. ; Vol. 2, 248 p.
23. STOICA, Ion. Criza în structurile
Biblioteconomia - o Cenuşăreasă a infodocumentare : sensuri şi
învăţământului universitar românesc? semnificaţii contemporane. Constanţa :
Istoria cărţii şi a bibliotecilor. Bibliologie - Ex Ponto, 2001, 223 p.
Bibliofilie. Biblioteconomie - cartea şi Bibliogr. p. 205-218.
slujitorii ei. Arhivistica. Literatura română
şi universală. Nevoia de management. Managementul
în structurile infodocumentare. Locul
Cota: 729038 ; LC 3637/2007 (Vol. I) ; LC informaţiei în societate. Informaţia ca
7307/2010 (Vol. II) metaresursă ... Bibliotecile în schimbare.
Un ecosistem informaţional? ...
21. SÎRGHIE, Anca, (coord.). Lumina slovei Producătorii de informaţii. Structuri de
scrise : lucrările Sesiunii naţionale de servicii. O identitate de relaţie şi cooperare
comunicări ştiinţifice "Biblioteconomie- ... Tehnologie şi libertate ... Viziunea
arhivistică". Vol. 3. Sibiu : Techno Media, tehnologică. Ritmul schimbărilor.
2006, 288 p. Teletransmisia. Reţelele. Internet ...
Bibliogr. după capitole. Numerizarea. Numerizarea şi proprietatea
intelectuală. biblioteca - spaţiu tehnologic.
CDI-urile - o cale de integrare a României Informatizarea. Prospectivă tehnologică.
în Uniunea Europeană. Vulnerabilitatea tehnologică. Criza
Secţiunea I: Istoria cărţii şi a bibliotecilor. tehnologică şi dinamismul dezvoltării.
Secţiunea a II-a: Bibliologie - Bibliofilie. Criza utilizatorilor. Dimensiunea
Secţiunea a III-a: Biblioteconomie - Cartea informaţională a existenţei. Utilizatorii şi
şi slujitorii ei. cantitatea de informaţii. Utilizatorii şi
Secţiunea a IV-a: Arhivistică. diversitatea formelor informaţiei. Accesul
Secţiunea a V-a: Literatură română şi la informaţii. Cultura informaţiei. Travaliul
universală. Presa. utilizatorilor. Structurile infodocumentare şi
utilizatorii. Criza profesiilor
Cota: LC 7308/2010 infodocumentare. Intermediarii şi spectrul
profesiilor informaţiei. Profesiile
22. SÎRGHIE, Anca, (coord.). Lumina slovei infodocumentare, profesiile cercetării şi
scrise : lucrările Sesiunii naţionale de profesiile educaţiei. Profesiile
comunicări ştiinţifice "Biblioteconomie- infodocumentare şi structurile specifice ...
arhivistică". Vol. 5: The glow of the writ : Relaţia intermediari - utilizatori.
conference proceedings. Sibiu : Techno Intermediarii ţi tehnologiile. Nevoia de
cercetare. Relaţia informaţie - cunoaştere
 

 
... Cercetarea structurilor. Cercetarea 25. STOICA, Ion. Interferenţe
produselor şi a instrumentelor. Cercetarea biblioteconomice. Constanţa : Ex Ponto,
lecturii. Cercetarea profesiei şi a 1997 , 202 p.
profesioniştilor. Cercetarea mediologică.
Specialişti în intermediere şi exigenţele Bibliotecile - lăcaşuri ale conştiinţei
comunicării. Redefinirea şi reconfigurarea planetare. Biblioteca - actualitate şi
profesiilor. Formare şi evaluare. permanenţă. Biblioteca şi cercetarea.
Perfecţionare. Cooperare. Cercetarea Biblioteca şi eficienţa economică.
cercetării. Criza de resurse. Resurse Bibliotecile şi conceptul de modernizare.
pentru achiziţia documentelor. Resurse Biblioteconomia, un domeniu în
pentru prezervare şi conservare. Resurse schimbare. Biblioteca şi societatea...
pentru construcţii. Resurse pentru Bibliotecile româneşti: realităţi şi
retehnologizare. Distribuţia resurselor. perspective. O nouă politică pentru
Criterii în alocarea resurselor. Criza de bibliotecile româneşti. Confruntări şi
imagine ... Factorul politic şi imaginea nedumeriri în biblioteconomia
intermediarilor. Legislaţia şi imaginea. românească. Unele probleme ale
Organiozaţiile paterne şi imaginea planificării serviciilor de biblioteca...
intermediarilor. Imaginea ca Colecţiile bibliotecilor universitare.
autoconstrucţie. Imperativul coordonării în bibliografia
universitară. Neştiinţa evaluării. Valoarea
Cota: 776985 metodei. Aspiraţia integrării europene a
bibliotecilor româneşti. Biblioteca
24. STOICA, Ion. Informaţie şi cultură : Universitară - laborator de muncă
sinteze, reflecţii, atitudini. Bucureşti : intelectuală. Biblioteca universitară şi
Editura Tehnică, 1997, 227 p. (Bibliotheca profilul ştiinţific al specialistului...
Bibliologica). Orientarea utilizatorilor. Informaţie şi
perfectionare. Formarea bibliotecarilor.
Universul informaţional. Transferul de Bibliologia şi ştiinţa informării îşi recâştigă
informaţii. Societate şi informaţie. statutul universitar... Biblioteca Centrală
Informaţie şi democraţie. Informaţie şi Universitară din Bucureşti : un trecut
formaţie. Informaţie şi comportament. privind spre viitor... Dinamica modernizării.
Informaţie şi prospectivă. Informaţie şi ABIR - Asociaţia Bibliotecarilor din
cultură. Procese unitare. Informaţie şi Învăţământ - România - o forma căutându-
cooperare. Răspunderea modernităţii... şi fondul.
Preocupări bibliologice în activitatea lui
Tudor Vianu. Biblioteca lui Titu Maiorescu. Cota: 725795 ; 02/STO ; 02/S88
Cărţile lui Eminescu ... Lucian Blaga,
cititorul. Mihai Eminescu şi pasiunea cărţii. 26. STOICA, Ion. Structuri şi relaţii
Titu Maiorescu şi tehnica muncii informaţionale în dezvoltarea
intelectuale... Biblioteca personală. In învăţământului şi a cercetării româneşti
sfera integrării. Bibliotecile şi patrimoniul : o încercare de sinteză. Bucureşti :
cultural. Din istoria bibliotecilor de Alternative, 1997, 144 p. (Politici
învăţământ superior din România. Mircea educaţionale).
Tomescu şi maturitatea bibliologiei
românesti. Mircea Tomescu - profesorul. Condiţia conceptuală ... legislativă ...
Biblioteca Centrală Universitară - structurală ... instrumentală ... socio-
Rediviva... profesională ... tehnologică ... cercetării de
profil ... managerială.
Cota: 725612 ; 023/S88 ; Ped 12553
Cota: 873284

 
011 Biblioteci. Studii monografice

27. 100 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Chişinău : Civitas, 2003, 200 p.


"V. A. Urechia" Galaţi : volum jubiliar.
Galaţi : Biblioteca "V. A. Urechia", 1991, Imnul Bibliotecii academice. Între ieri şi
407 p. azi. Prin dragoste vom trece mai departe.
Personalităţile noastre. Parfumul
Cota: 566468 amintirilor. Profesiune de credintă -
biblioteca .
28. 100 de ani de la înfiinţarea primei
biblioteci publice din judetul Galaţi :
volum jubiliar. Sesiunea de comunicări şi 31. BUCULEI, Toader ; PROCOPIE,
referate, 20-21 noiembrie 1971. Galaţi : Octavian. Biblioteca Judeteană "Panait
Biblioteca "V. A. Urechia", 1974, 548 p. Istrati" Brăila : 1881-1981 : monografie.
Brăila : Biblioteca Judeţeană "Panait
Istoria cărţii. Istoria presei. Istoria Istrati", 1982, 148 p.
bibliotecilor. Biblioteconomie. Bibliografie - Anexe & bibliogr. p. 102-146.
Documentare. Educaţie. Cultură. Discuţii.
Cadrul cultural al Brăilei la sfîrsitul
Cota: 615327 ; 606530 secolului al XIX-lea. Înfiinţarea bibliotecii
publice din Brăila. Biblioteca între anii
29. ANCA, George, (coord.). În serviciul 1881-1944. Afirmare deplină (1945-1981).
pedagogiei româneşti : Biblioteca
Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu" Cota: 614301
la 125 de ani de existenţă. Bucureşti :
Editura Bibliotecii Pedagogice Naţionale 32. "Carol I" Central University Library : a
"I. C. Petrescu", 2005, 223 p. place in the city - a place for the city.
Ilustr. p. 201-219. Bucureşti : Editura Bibliotecii Centrale
Universitare "Carol I", 2012, 64 p.
După 125 de ani. Mesaje la aniversare.
Din Cartea de Onoare. Din istoricul A fundamental library - And much more
Bibliotecii Pedagogice Naţionale "I. C. than a library. From "Carol I" University
Petrescu". Bibliotecari de-a lungul vremii. Foundation to the Central University
Muzeul pedagogic. Serviciul Completarea Library. From disaster to regeneration. A
Colecţiilor-Catalogare. Serviciul cultural focus for the 21st century.
Bibliografic. Publicaţiile Serviciului
Bibliografic. Biblioteca Pedagogică Cota: LC 10068/2014 ; Albume de arta
Naţională "I. C. Petrescu" şi utilizatorii ei. 7604
Serviciul Metodologie-Perfecţionare,
Referinţe Ştiinţifice. Lucrări editate de 33. Cartea şi biblioteca : culegere de
Serviciul Metodologie-Perfecţionare, materiale. Sesiune aniversară de
Referinţe Ştiinţifice. Bibliotecarii Caselor comunicări şi referate dedicate împlinirii a
Corpului Didactic. Afiş cultural-peagogic. 70 de ani de existenţă a Bibliotecii
Parteneri ai BNP pentru schimbul intern Judeţene "Nicolae Iorga" Ploieşti, 3 dec.
de publicaţii. Parteneri ai BNP pentru 1991. Ploieşti : Biblioteca Judeţeană
schimbul internaţional de publicaţii. "Nicolae Iorga", 1998, 129 p.
Convenţie de schimb cultural
internaţional... Cota: LC 6493/1998

Cota: 678404 ; LC 3693/2006 34. Cartea şi lectura la Pontul Euxin : 75 de


ani de la înfiinţarea Bibliotecii Judeţene
30. Biblioteca Academică 1928-2003 : "Ioan N. Roman" Constanţa : 1931-
(Istoric, evoluţie, personalităţi, evocări). 2006. Constanta : Ex Ponto, 2006, 234 p.

 
Bibliogr., anexe & indice p. 152-229. 38. CRĂCIUN, Veronica. Biblioteca publică
din Focşani : incursiune monografică :
Coordonate biblioteconomice euxine - 1912-1945. Focşani : [s. n.], 2012, 188 p.
repere istorice. Sistemul informaţional al Bibliogr. p. 184-187.
bibliotecii tomitane. Sistemul de informare
bibliografică locală. Informarea Biblioteca publică din Focşani - incursiune
comunitară. Despre colecţii. Palatul cu monografică 1912-1945. Prezentare
poveşti. Biblioteca Judeţeană Constanţa - diacronică şi sintetică a activităţii
centru de cercetare bibliologică. Centru Bibliotecii Publice a oraşului Focşani:
metodologic. Publicitatea colecţiilor şi a 1912-1941. Documente administrative.
serviciilor bibliotecii. Activitatea de Statute şi regulamente privind lectura şi
animaţie culturală. Biblioteca tomitană - biblioteca publică din Focşani.
orizont european. Bibliotecari de ieri şi de
azi. Biblioteca tomitană sau exilul Cota: LC 652/2014
imaginar. Profesionişti ai "Erei Marconi":
informaticienii. Alţi slujitori ai cărţii, ai 39. CROITORU, Paul. Istoria Bibliotecii
lecturii. Ioan N. Roman. Academiei de Studii Economice din
Bucureşti. Bucureşti : Editura ASE, 2013,
Cota: LC 2019/2007 258 p.
Bibliogr. & anexe p. 227-256.
35. CIOBANU, Dragomir. Monografia
Bibliotecii Orăşeneşti "Mihai Înfiinţarea Academiei de Înalte Studii
Eminescu" din Jimbolia. Timişoara : Comerciale şi Industriale. Biblioteca
Eurobit, 2002, 131 p. Academiei de Înalte Studii Comerciale şi
Anexe & bibliogr. p. 98-127. Industriale la început de drum (1913-
1926). Epoca interbelică - epocă de
Activitatea primelor biblioteci. Înfiinţarea înflorire a Bibliotecii AISCI. Biblioteca ASE
bibliotecii publice de stat. Coordonatele în perioada comunistă (1948-1989).
unei activităţi de peste o jumătate de Modernizarea Bibliotecii ASE.
veac.
Cota: 627323
Cota: LC 6356/2002
40. CSAPODI, Csaba ; CSAPODI
36. COŞEREANU, Dragoş ; VLAD, Janeta. GORDONYI, Klára. Bibliotheca
Monografia bibliotecii publice din Corviniana : A Corvina Könyvtár
Băileşti. Craiova : Autograf MJM, 2010, története. [Budapest] : Magyar Helikon,
189 p. 1976, 321 p.
Bibliogr. & indice p. 303-321.
Cota: LC 13464/2011
A Corvina Könyvtár története. A
37. COZMA, Niculina ; POPOVICI, Tăsică. Fönnmaradt hiteles Korvinák leírása.
70 de ani de lectură publică oneşteană : Színes táblák.
1928-1998. Bacău : Plumb, 1998, 96 p.
Bibliogr., foto & facs. p. 77-96. Cota: 509256

Lectură publică oneşteană : periplu în 41. GRÄNICHER, Martin. Erfassung und


timp... Începuturile lecturii publice în zona Verfolgung von Problemen im
Oneşti. Casa Şcoalelor. Casele Naţionale. elektronischen Informationsangebot
Biblioteca Societăţii Culturale am Beispiel de ETH-Bibliothek. Zürich :
"Cosînzeana". Biblioteca Orăşenească ... ETH-Bibliothek, 2004, 97 p.
Biblioteca Municipală... Mutaţii în lectura (Schriftenreihe der ETH-Bibliothek. B:
publică oneşteană. După anul 1989 ... Bibliothekswesen ; 6).
Bibliogr. p. 93-95.
Cota: LC 5770/1998

 
Auftrag un Umfeld. Kundenmeldungen in 44. HENTEA, Ioan. Repere bibliologice.
Beschwerdenmanagement un IT-Support. Cluj-Napoca : Presa Universitară
Bearbeitung der Fehlermeldungen zu Clujeană, 1996, 164 p. (Bibliotheca
elektronischen Ressourcen. Konzept, Bibliologica ; 5(24)).
Modellierung un Implementierung eines Indice de autori şi studii, p. 113-159.
Systems zur Bearbeitung von
Fehlermeldungen. Trecut-prezent-viitor (Biblioteca Centrală
Universitară "Lucian Blaga") Cluj-Napoca
Cota: 623931 la a 75-a aniversare. Un deziderat :
Modernizarea structurilor documentare
42. GYÖRFI, Dénes. Dezvoltarea existente. Opinii şi sugestii privind
Universităţii din Cluj şi a bazei sale intensificarea colaborării dintre B.C.U. şi
documentare din biblioteci : 1872-1940. forurile locale de învăţământ în probleme
Teză de doctorat. Cluj-Napoca : [s. n.], de perfecţionare postuniversitară şi
2012, 235 p. (Universitatea "Babeş-Bolyai" atragerea de noi cititori. Biblioteca,
Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi universul fascinant al cunoaşterii.
Filosofie. Conducător ştiinţific: Prof. univ. Momente semnificative în activitatea
dr. Csucsuja István). editorială din perioada interbelică.
Bibliogr. p. 198-200. Tradiţional şi modern în activitatea de
Anexe p. 201-226. pregătire şi perfecţionare a bibliotecarilor.
Coriolan Suciu, personalitate complexă,
Începuturile Universităţii "Ferenc József" figură de dascăl luminos a şcolii româneşti
din Cluj. Organizarea şi dezvoltarea interbelice. Schiţă biografică. Biblioteca şi
Bibliotecii Universitare în perioada 1872- învăţământul : Indice de autori şi studii.
1900. Biblioteca Universitară la începutul
secolului XX. Evoluţia Bibliotecii Cota: 565988
Universitare în perioada interbelică.
Concluzii. 45. KUON, Christa ; LEHMLER, Wilfried ;
MUHLE, Helmut. Analyse der
Cota: TEZE Gebenden und Nehmenden Fernleihe
an der Bibliothek der Universitat
43. HALGAŞ, Nicolina. Plimbare prin lumea Konstanz. Berlin : Deutschen
"Îmblânzitorilor de cărţi" : Biblioteca Bibliotheksinstitut, 1991, 162 p. (Dbi-
Municipală "Teodor Murăşanu" Turda - Materialien ; 104).
60 de ani de existenţă. Turda : Bibliogr. & anexe p. 137-162.
Hiperborea, 2011, 219 p.
Bibliogr. p. 212-218. Fragestellung. Rahmenbediegungen der
Fernleihe an der Bibliothek der Universitat
Biblioteca - o invenţie genială. Primele Konstanz. Jahresstatistik der
biblioteci pentru public: Secolul al XIX-lea Bestellungen. Methode. Ergebnisse.
şi începutul secolului XX. Începuturile Vergleich von Lieferzeiten aus drei
bibliotecilor publice turdene. Bibliotecile Erhebungen 1971-1989.
populare: Cultură, lectură şi biblioteci Zusammenfassung und Diskussion.
turdene în perioada interbelică. Mişcarea
culturală a Astrei. Bibliotecile - "factor de Cota: 027.7/K92
seamă în opera de construire a
socialismului". 46. MACSIM, Gheorghe. Repere în timp.
O radiografie a primei decade a tranziţiei: Ploieşti : Elit, 1996, 147 p.
(Perioada 1990-1999).
Perioada contemporană: "La început a În căutarea obârşiei ... Ctitorii. Biblioteca
fost bibliotecarul". Câteva amintiri ale "N. Iorga", Mecca orasului Ploieşti (1921-
primilor slujitori ai bibliotecii turdene. 1948) ...afirmarea 1949-1989. Sub semnul
libertăţii 1990-1996 .
Cota: LC 14721/2014

 
Cota: LC 4411/1996 Alexandru Bogdan". Biblioteca Regională
Braşov. Biblioteca Judeţeană "George
47. MACSIM, Gheorghe. Trăind printre Bariţiu" Braşov. Structura serviciilor
cărţi. Ploieşti : Biblioteca Judeţeană Bibliotecii "George Bariţiu". Lucrări editate
"Nicolae Iorga", 1997, 450 p. de Biblioteca Judeţeană Braşov.
Indici p. 445-447.
Cota: 828209
Un templu al cărţii : Biblioteca "N. Iorga"
Ploieşti. Nicolae Iorga, un om al cărţii şi 51. PODGOREANU, Anca ; COSTACHE,
bibliotecii. Plecaţi în lumea umbrelor. Varia Geta, (eds.). Biblioteca Centrală
: Note de călătorie, Recenzii, Interviuri. Universitară din Bucureşti : o
bibliografie a existenţei 1891-2001.
Cota: LC 4411/1996 Bucureşti : Biblioteca Centrală
Universitară, 2001, 232 p.
48. OPREA, Nedelcu. Biblioteca publică "V. Rez. lb. fr., engl. & indice de nume p. 223-
A. Urechia" Galaţi : monografie. Ed. a 2- 231.
a revizuită şi adăugită. 2 vol. Galaţi : Axis
Libri, 2010, Vol. 1-2, 776 p. Bibliografii : Locuri, case, oameni. Flăcări
Indice de nume şi persoane, p. 729-761. şi schele. O privire de ansamblu.
Indice de instituţii, p. 762-776. Inaugurări - Aniversări. Existentă şi
devenire. Aventura cărţii. Lucrări editate
Vol. 1: Vasile Alexandrescu Urechia. de Bibliotecă. Aula Bibliotecii ca un
Biblioteci gălăţene înfiinţate până în 1890. martor... Decrete, legi, regulamente.
Evoluţia Bibliotecii Publice "Urechiă".
Palatul Bibliotecii - Societatea Culturală - Cota: LC 1288/2002
Palatul Cultural "V. A. Urechia".
Vol. 2: Colecţiile Bibliotecii "V. A. Urechia". 52. POPESCU, Nicoleta ; PAPUC, Liviu ;
Muzeul "V. A. Urechia". Activitatea publică TĂTĂRUCĂ, Radu. Biblioteca Centrală
şi ştiinţifică. Personalul Bibliotecii "V. A. Universitară "M. Eminescu" - Iaşi :
Urechia". monografie. Iaşi : [s. n.], 1989, 16 p.
il.+176 p.
Cota: Vol. 1: LC 14152/2011 ; Vol. 2: LC Note & bibliogr. selectivă p. 158-173.
14153/2011
Precursori. Fondul de publicaţii. Serviciile
49. OPROESCU, Alex. ; NEAGU, Mioara. bibliotecii. Modalităţi de informare.
Agora în bibliotecă : bibliografia Bibliotecile filiale. Activitatea ştiinţifică a
Bibliotecii Publice Buzău (1893-2003). bibliotecarilor. Directorii bibliotecii.
Buzău : Alpha, 2004, 256 p. (Contribuţii la Localurile bibliotecii. O nouă etapă.
bibliografia judetului Buzău).
Indici & anexe: Cărţi şi reviste editate de
bibliotecă, p. 210-242. 53. ROGAC, Raia ; CONSTANTIN, Ion.
Addenda: Referinţe depistate după Biblioteca "Onisifor Ghibu" : două
încheierea cărţii, p. 244-248. decenii de istorie : monografie.
Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2012,
Arc peste timp. 432 p.
Bibliogr. selectivă & anexe, p. 417-432.
Cota: LC 12395/2004
Biblioteca "Onisifor Ghibu", o bibliotecă a
50. PIŞCU, Dina. Biblioteca Judeţeană speranţei naţionale. Biblioteca "Onisifor
"George Bariţiu" Braşov : monografie. Ghibu" - Centru cultural de reîntregire a
Braşov : Aula, 2000, 200 p. Neamului. Biblioteca "Onisifor Ghibu" din
Rez. lb. engl., fr., germ. Chişinău - rod al colaborării culturale
româno-române. Ghibu - o familie pentru
Casina română. Casa de cetire "Dr. panteonul românilor. Cronologie. Restituiri

 
prin amintiri. Personalităţi marcante în
dialog cu Biblioteca. Autografe şi dedicaţii. Cota: LC 3605/2003
Publicaţiile Bibliotecii "Onisifor Ghibu".
Biblioteca în mass-media. Biblioteca în 56. VIERU-IŞAEV, Maria. Biblioteca
imagini. Municipală "Bogdan Petriceicu
Hasdeu" din Chişinău (1877-2002).
Cota: LC 10074/2014 Etape, contexte, conexiuni şi incursiuni
istorice. Partea I-a (1877-1950). Chişinău
54. ŞERBAN, Gabriela. Biblioteca, între : Colograf-com, 2002, Partea I-a : 248 p.
datorie şi pasiune : 60 de ani de lectură Anexe p. 151-222.
şi bibliotecă publică la Bocşa. Reşiţa :
Tim, 2013, 263 p. (Bocşa - istorie şi O contribuţie valoroasă la cercetarea
cultură ; 30). istoriei culturii basarabene. Un nou
Bibliogr. p. 261-263. început de istorie. Înfiinţarea Bibliotecii
Publice a Oraşului Chişinău. 1917-1918.
Scurt istoric. Biblioteca azi. Oameni şi cărţi Biblioteca Publică a Municipiului Chişinău
: fişe de dicţionar. Gânduri despre cărţi şi (1918-1940). Atmosfera politico-culturală
bibliotecă : cuvinte de salut. în anii 1940-1941. Biblioteca Municipiului
Chişinău, unul dintre instrumentele
Cota: LC 1996/2016 ideologice ale RSS Moldoveneşti. O
incursiune istorică necesară - Distrugerea
55. TIPERCIUC, Gabriela. 50 de ani de Bibliotecii Municipiului Chişinău. Cartea şi
bibliotecă publică la Bocşa [1953-2003]. biblioteca în anii reinstalării administraţiei
Reşiţa : Timpul, 2003, 112 p. româneşti (1941-1944). Sovietizarea
Anexe & bibliogr. p. 100-111. bibliotecilor (1944- anii 1950).
Reînfiinţarea Bibliotecii Municipale şi a
La semicentenar. Bocşa - istorie şi cultură. Bibliotecii Naţionale din Chişinău. Clădirile
Cartea şi biblioteca - factori de cultură. Bibliotecii Municipiului Chişinău. Erori în
Biblioteci din Bocşa. Biblioteca reflectarea istoriei bibliotecilor publice din
Orăşenească Bocşa de-a lungul istoriei. Chişinău. Un început de nouă istorie.
Biblioteca "Tata Oancea" - azi. Concluzii.
Biblioteca şi bibliotecarii. Gânduri la Cota: 676898
aniversare.

012 Bibliologie

57. 100 de ani de lectură publică. Sesiune umaniste în cultura romînească din
de comunicări ştiinţifice. Bacău, 24-25 secolul al XVII-lea. Tipar românesc în
iunie, 1993. Bacău : [s. n.], 1995, 505 p. Georgia. Formarea concepţiei
biblioteconomice româneşti şi pregătirea
Istorie culturală. Informare-Bibliofilie. profesională a bibliotecarilor-Contribuţii.
Biblioteconomie-Sociologia lecturii. Contribuţii la istoria bibliografiei
româneşti...Cercetări românesti despre
Cota: 674478 incunabule... Primele biblioteci sătesti din
România. Date noi privitoare la
58. BONDOC, G., (ed.). Probleme de cunoasterea bibliotecilor românesti ale
bibliologie. Bucureşti : Comitetul de Stat oraselor din Transilvania. Note privind
pentru Cultură şi Artă. Consiliul începuturile unei vechi biblioteci
Aşezămintelor Culturale, 1967, 278 p. românesti...(ASTRA-Sibiu)... Unele
(Biblioteca activistului cultural). probleme ale aprovizionării cu publicaţii a
bibliotecilor publice. Problema coordonării
Realizări şi perspective în activitatea achiziţiilor de publicaţii străine.
bibliotecilor din România. Orientări Clasificarea zecimală a bibliografiilor în

 
Biblioteca Centrală Universitară Cluj. Instrumente bibliografice în sprijinul
Biblioteci din străinătate. cercetării literare la BCU, Cluj-Napoca.
Lucrări elaborate de BCU, Cluj-Napoca ...
Cota: 495576 Biblioteca Naţională din Paris ... Biblioteca
Universităţii din Graz. Manuscrise ale lui
59. BULUŢĂ, Gheorghe ; PETRESCU, Duiliu Zamfirescu la Arhivele Statului din
Victor. Bibliologie românească : idei, Cluj-Napoca. Corespondenţa lui George
portrete, controverse. Târgovişte : Bogdan-Duică la BCU Cluj-Napoca.
Bibliotheca, 2008, 284 p. Mărturii inedite despre "ASTRA" în
Note & Despre autori, p. 259-265. corespondenţa lui Ioan Bianu ...
Bibliogr. p. 266-274. documente privind Unirea de la 1 Dec.
1918 ...Documente inedite privind
Bibliologia - ştiinţa comunicării scrise. participarea femeilor la Marea Adunare de
Precursori. Fondatori. Bibliologi uitaţi. la 1 Dec. 1918.
Teoreticieni şi practicieni. Pagini de
bibliologie românească : antologie. Cota: 565738

Cota: 625436 ; LC 3856/2009 62. IONIŢĂ, Alexandrina. Studii de


bibliologie. Iaşi : Casa Editorială
60. Comunicări şi referate de bibliologie. Demiurg, 2003, 174 p.
Constanta : ABBPR, 1992, 222 p.
Activitatea biblioteconomică a prof. Petre
I. Bibliologie. Biblioteconomie. Bibliografie. Andrei. Addenda la reconstituirea unei
II. Repere culturale dobrogene. biblioteci teologice moldovene: Biblioteca
Seminarului "Veniamin Constache"...
Cota: LC 3760/1994 Carte românească publicată în limbi
străine ... Carte veche şi rară din colecţia
61. GĂLĂTESCU, Cornelia. Contribuţii Bibliotecii de Istorie... Cercetarea
bibliologice şi cercetări de arhivă. Cluj- bibiologică în Biblioteca Centrală
Napoca : Editura "Philobiblon" a Bibliotecii Universitară "M. Eminescu" ... Cartea
Centrale Universitare "Lucian Blaga", franceză din biblioteca lui Teodor Stamati.
1995, 236 p. (Bibliotheca Bibliologica ; Depozitul legal în biblioteconomia
3(22)). românească între ideal şi realitate.

Şcoala bibliologică clujeană ... Universitari Cota: LC 9910/2003


clujeni în ipostaze bibliologice. Între
tradiţie şi modernitate (BCU "L. Blaga" la 63. ITTU, Constantin. Vademecum
75 de ani). Muzeul Limbii Române şi bibliologic. Alba-Iulia : Altip, 2008, 268 p.
începuturile cercetării ştiinţifice la (Bibliotheca Brukenthal ; XXX).
Universitatea din Cluj. Bibliografia în Bibliogr. după capitole.
revista "Dacoromania"... Ioachim Crăciun -
un avangardist al bibliologiei româneşti. Istoria scrisului şi a cărţii.
Ioachim Crăciun şi Universitatea Daciei Biblioteconomie/completarea şi evidenţa
Superioare ... Aspecte bibliologice ale colecţiilor de bibliotecă. Iconografie.
activităţii lui Lucian Blaga. Un manuscris Asociaţii bibliotecare şi relaţii
inedit al lui Lucian Blaga. Ion Breazu, internaţionale. Introducere în cercetarea
preocupări bibliografice. Sextil Puşcariu, ştiinţifică. Legislaţie, standarde şi norme în
mentor al şcolii bibliologice clujene. structurile documentare.
Bibliografia şi sursele de informare în
"Istoria literaturii române de la origini până Cota: 520070
în prezent" de George Călinescu. Aspecte
bibliografice în publicistica lui Eminescu. 64. Probleme de bibliologie. Bucureşti :
Momente semnificative în activitatea Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă.
editorială din perioada interbelică. Direcţia Bibliotecilor, 1970, 255 p.

 
dezvoltarea colecţiilor bibliotecii.
Cartea şi biblioteca. Istoria cărţii ... Cartea Cataloagele de bibliotecă - intrumente
românească medievală în slujba unităţii tehnice şi de cultură. Clasificarea
naţionale. Cartea românească în perioada documentelor după conţinut. Informarea şi
coresiană. Bibioteca unei vechi ctitorii documentarea în bibliotecă. Documentul
voivodale, Mănăstirea Hurezu. de bibliotecă şi exegeza istorică - aparatul
Consideraţii despre începuturile critic al studiului ştiinţific.
bibliologiei la Universitatea din Cluj.
Preocupări bibliologice la Institutul Social Cota: LC 8538/2006
Român. Persnalităţile şi bibliotecile.
Lucian Blaga, bibliotecar şi documentarist. 66. ROMANI, Valentino. Bibliologia :
Mihail Kogălniceanu - orizont bibliologic şi avviamento allo studio del libro
documentalist. Ilarie Chendi, bibliotecar. tipografico. Milano : Edizioni Sylvestre
Învătămîntul şi informarea ştiinţifică. Bonnard, 2000, 142 p. (La storia. I
Bibliografia locală. Contribuţii la materiali. Le tecniche).
Bibliografia românească veche. Biblioteci Anexe p. 95-132.
de peste hotare : ... R.D.Germană, ... R.F. Bibliogr. p. 133-142.
a Germaniei. Perspective în viaţa
bibliotecilor publice franceze. Şcoala Il libro. La bibliologia. Le tecniche della
naţională superioară de bibliotecari din scrittura tipografica. Recensione
Paris. bibliologica degli esemplari.

Cota: 495576 Cota: 727717

65. RAUŞ, Nicolae. Bibliologie generală. 67. TOMESCU, Mircea, (coord.). Probleme
Ed. a 3-a, rev. şi adăug. Bucureşti : Pro de bibliologie. Bucureşti : Comitetul de
Universitaria, 2006, 292 p. Stat pentru Cultură şi Artă. Consiliul
Bibliogr. selectivă p. 284-287. Aşezămintelor Culturale, 1963, 140 p.
Anexă : Charta cărţii. (Biblioteca activistului cultural).

Cultura ca univers al cărţii. Cartea - suport Cartea şi biblioteca în RPR... Principiile de


de comunicare superioară şi factor de bază ale pregătirii profesionale a
creaţie spirituală. Componentele bibliotecarilor în institutele de învăţămînt
bibliologiei - Legăturile dintre ştiinţele cărţii superior din URSS. Ilustrarea şi
şi istorie. Scrierea - instrument ornamentarea cărţii româneşti în secolul al
fundamental pentru progresul comunicării, XX-lea. Contribuţii la studierea bibliografiei
gândirii şi cunoaşterii. Apariţia şi evoluţia naţionale curente din primii ani de după
cărţii în istorie - cartea manuscris. Mari eliberare (1944-1947). Prelucrarea
cărţi ale omenirii. Începutul cărţii pe "publicaţiilor de grup" la Biblioteca
teritoriul ţării noastre. Tiparul modern - cea Centrală de Stat a RPR. Unele probleme
mai importantă invenţie din ultimii 2000 de privind catalogarea : Transcrierea
ani. Începutul tiparului la români. sistemului fonetic coreean în limba
Biblioteca - principal depozitar al română. Standardizarea în sprijinul muncii
cunoştinţelor, spaţiu al formării şi de documentare.
comunicării. Instituţia cărţii în decursul
istoriei. De la biblioteca reală (tradiţională) Cota: LC 2763/1964
la biblioteca viitorului. Creşterea şi

013 Biblioteconomie

68. ATKINSON, Frank. Librarianship : an Clive Bingley, 1974, 112 p.


introduction to the profession. London :

 
One profession. Several choices. The Managementul schimbării în Bibliotecile
library user. The physical presence. More Universitare... Procesarea imaginilor şi
than books. Spreading the word. managementul bibliotecii digitale ...
Education for librarianship. Professional Tradiţie şi inovaţie în marketing-ul de
associations. Librarianship : one world... bibliotecă. Revista pădurilor - indice
Librarianship publications. bibliografic tematic 1886-1946.

Cota: 722928 Cota: 623323

69. BIBLIO 2002. Sesiune de comunicări în 70. BIBLIO 2003. Conferinţa Naţională de
Biblioteconomie şi Ştiinţa informării. Biblioteconomie cu participare
Braşov, 16-18 mai 2002. Braşov : Editura internaţională. Braşov, 8-10 mai 2003.
Universităţii "Transilvania", 2002, IV, 138 Braşov : Editura Universităţii
p. "Transilvania", 2003, 160 p.

Automatizarea activităţii de informare într- Informarea documentară în domeniul


un centru de documentare tehnică. medical ... Aspecte privind biblioteca de
Concepţia ergonomică asistată de mâine, biblioteca virtuală. Aron Pumnul,
calculator a spaţiilor de studiu şi media. român ardelean din ţinutul Braşovului ...
Marketingul în Biblioteca Universitară ... ? Public relations services - enhancing the
Va mai fi lectura "o formă a fericirii" ? library's role within the university
Specificul managementului în biblioteca environment. Biblioteconomia în criză de
universitară ... Planul de marketing al unei identitate. The British Council Centre in
Biblioteci Universitare. Imaginea bibliotecii Braşov. Bibliotecă automatizată, bibliotecă
în mediul universitar... o nouă viziune digitală, bibliotecă virtuală, bibliotecă
asupra Bibliotecii Universitare prin prisma hibridă - Delimitări conceptuale. Filigranul
celor două noţiuni de management şi braşovean în secolul al XVI-lea. Reviste
marketing. Studiul "Delphi" ca metodă de electronice - aspecte ale gestionării
cercetare.... Managementul activităţii de moderne în Intranet. Standards refinement
Catalogare-Indexare în Bibliotecile in bibliographic description. Alternation
Universitare Româneşti. Marketing în BCU tendences at the academic library.
Bucureşti.... Biblioteca universitară Contribuţia tehnologiei informaţiei la
braşoveană la început de mileniu : relaţiile implementarea unei biblioteci virtuale.
cu cititorii ... Elemente de programare şi Marketingul serviciilor din biblioteca
proiectarea aplicaţiilor unei baze de date. universitară. Selectia şi dezvoltarea
Accesul utilizatorilor la informaţie prin colecţiilor prin donaţii. Biblioteca între
intermediul cataloagelor ... Marketingul în profesor şi student. Profesia de bibliotecar
relaţia Bibliotecă-Utilizator. Serviciile de în contextul tranziţiei de la biblioteca
referinţe ... Sistemul de gestiune a clasică la cea virtuală. Aspecte ale
cititorilor : un nou program informatic ... cybermarketingului ... Cartea veche între
Societatea modernă şi nevoia de ISBD(A) şi UNIMARC. Programe
comunicare ... Analiza SWOT a bibliotecii comunitare în domeniul educaţiei şi
... Managementul animaţiei culturale în formării profesionale. Biblioteci
Biblioteca Universitară. Strategii ale universitare încotro ? ... Valoarea calităţii
comunicării în bibliotecă ... Publicaţiile serviciilor din bibliotecile universitare.
bibliografice - o sursă de documentare ... Rolul bibliotecii în gestionarea sistemelor
Cercetarea documentară pe Internet ... de informare din învăţământul universitar.
Biblioteca universitară în sprijinul Internetul şi biblioteca virtuală. Biblia de la
învăţământului deschis la distanţă ... Blaj ... Actualitatea diaconului Coresi.
intercomunicarea - Changing meanings, changing lives: the
bibliotecă/bibliotecar/utilizator ... Biblioteca work of the academic library. Influenţe ale
Universităţii Transilvania din Braşov : globalizării asupra evoluţiei instituţiei
Laboratorul de Conservare-Prezervare a bibliotecare. Biblioteca şi învăţământul
Colecţiilor ... Biblioteca Universitară în francez. Biblioteca şi societatea
activitatea editorială din universitate... informaţională. Comunicare prin lectură.
 

 
Metode de conservare a colecţiilor cu performanţă pentru biblioteci... Câteva
aplicaţii în biblioteca digitală. Abordare a consideraţii privind reglementările legii
managementului resurselor umane în 8/1996. Marketing de bibliotecă. Noi
bibliotecile universitare. Aspecte privind orientări în politica de promovare a
legea bibliotecilor. Marketingul bibliotecilor serviciilor de bibliotecă. Periodicele de
şcolare. Tehnologia informaţiei ca agent arhitectură în contextul publicisticii
de schimb. Bibliotecarii şi bibliotecile: româneşti de până la primul război
arhetipuri în tranziţie ... Andrei Şaguna vs. mondial... Biblioteca universitară în
Ion Heliade Rădulescu. societatea cunoaşterii. Marketingul de
bibliotecă: o abordare din perspectiva
Cota: LC 10500/2003 merketingului serviciilor. Consideraţii
privind accesul la informaţie în biblioteca
71. BIBLIO 2004. Conferinţa Naţională de modernă...
Biblioteconomie şi Ştiinţa informării.
Braşov, 20-22 mai 2004. Braşov : Editura Cota: LC 7036/2004
Universităţii "Transilvania", 2004, CD-
ROM ; 194 p. 72. BIBLIO 2005. Conferinţa Naţională de
Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, cu
Noi cerinţe de informare în bibliotecile participare internaţională. Braşov, 12-14
publice. Lectura între cuvânt şi imagine. mai 2005. Braşov : Editura Universităţii
Metodologia de restaurare a imaginilor şi "Transilvania", 2005, CD-ROM ; 194 p.
secventelor de film degradate... Bibliogr. după capitole.
Echipamente optice utilizate pentru
adaptarea persoanelor cu vedere slabă. Prezent şi perspectivă în organizarea şi
Management de bibliotecă... Informare şi funcţionarea bibliotecilor publice.
consiliere lingvistică în cadrul bibliotecii Digitizarea - politică de dezvoltare a
universitare. O problemă de actualitate: colecţiilor? Ne mai interesează arta? şi-au
cooperarea între biblioteci. Programul pierdut biblioteca şi muzeul publicul?
Leonardo da Vinci şi perfectionarea Digitizarea documentelor. Rolul
continuă a bibliotecarilor... Biblioteca în bibliotecilor universitare în pregătirea
spaţiu virtual... Biblioteca şcolară... studenţilor. Ludoteca : realitate europeană
Managementul schimbării în bibliotecile - perspectivă românească. Unity in
universitare... Webliografia: un nou diversity : multilingualism at individual and
concept, o nouă provocare. "Modestia institutional level within the European
breslei bibliotecarilor" şi marketingul de Union ... Stil şi spirit în comunicare :
bibliotecă. Implementarea marketingului mediateca Norbert Detaeye 1991-2005.
de bibliotecă... Bibliotecarul român în Bibliotecarul şcolar între stres şi
economia de piaţă... Integrarea creativitate. To Google or not to Google.
europeană şi identitate culturală. Din Metode şi tehnici de cercetare (studiu de
istoria Bibliotecii Universitătii "Politehnica" caz la Biblioteca Universităţii
din Timişoara. Aspecte privind Transilvania). Automatizarea procesului
managementul în biblioteci. Biblioteca şi de selectie a documentelor pentru
necesităţile utilizatorilor ei. De la "dulapul împrumut din depozitele bibliotecilor
cu cărţi" la CD-ROM. Depozitul legal... universitare. Repere de identificare a
Documentarea şi informarea în medicină... conţinutului : titlul între autor şi cititor.
Tezaurul - mijloc de comunicare a Serviciile bibliotecii universitare în
informaţiilor între bibliotecar şi utilizator. perspectiva globalizării. Unele aspecte ale
Rolul bibliotecarului - specialist în ştiinţa sistemelor informatizate. Sala de lectură a
informării... Legea copyright-ului... Bibliotecii Universităţii "Transilvania" din
Arhieraticonul lui Atanase... Biblioteca din Braşov ... Meeting changing student
Alexandria... Rolul bibliotecii publice în needs in a changing academic world ...
procesul de învăţare şi formare continuă. Les formations aux metiers des
"Societatea informaţională" o perspectivă bibliothèques et de la documentation en
cu multiple implicaţii. Civilizaţia lecturii France. Managementul calităţii totale ...
şi/sau a imaginii... indicatori de Modificări legislative ... Regulament pentru
 

 
librării din Transilvania în perioada Leonard Project. Piaţa informaţiei - o
iluminismului ... Noi programe europene agenţie de brokeraj informaţional. Tehnica
pentru educaţie şi formare profesională. secolului XXI - Web-ul semantic.
Utilizarea Internet-ului pentru referinţe şi Biblioteca universitară - parte integrantă a
cercetări bibliografice ... Measuring up : a sistemului de învăţământ. Informaţii utile
performance measurement ... Viziunea în documentarea medicală - baze de date
unei biblioteci virtuale în context francofone gratuite ... Ioan Bianu - a
european. Digitizarea în cadrul Bibliotecii reference name of the Romanian culture.
Naţionale a Norvegiei. Cartea electronică Fondul de carte veche din Şcheii
... Bazele de date cel mai nou instrument Braşovului. The manager of library and its
de cercetare. Învăţământul services ... XML - Extensible Markup
biblioteconomic românesc ... Rolul Language - limbaj universal de adnotare şi
ASTREI în editarea unor publicaţii comunicare pe Web ... Information
medicale. Biblioteca electronică universală society - its risks and implications
... Colecţiile particulare ... Biblioteca worldwide ... Conceptul de bibliotecă în
Universităţii din Piteşti ... Cartea şi societatea cunoaşterii. Aplicaţii ale Data
biblioteca - contribuţii la dezvoltarea Mining în biblioteca digitală - Bibliomining
culturii. Gestiunea electronică a ... Documentare şi comunicare asistate pe
documentelor. Planificarea strategică în calculator. Profiluri de cercetători şi stiluri
biblioteca universitară ... de cercetare. Tehnologii informaţionale în
biblioteci - Internetul. Sisteme şi servicii de
Cota: LC 7036/2005 informare : redescoperirea bibliotecilor ...
Google Scholar sau o nouă eră în
73. BIBLIO 2006. Conferinţa Internaţională de educaţie. Studiu comparativ al accesării
Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. bazelor de date. Societatea informaţională
Braşov, 25-27 mai 2006. Braşov : Editura pentru toţi. Scurt istoric al bibliotecilor din
Universităţii "Transilvania", 2006, CD- Braşov.
ROM ; 232 p.
Bibliogr. după capitole. Cota: LC 7107/2006

The black box - history creating 74. BIBLIO 2007. Conferinţa Internaţională de
information technology ... Activităţi şi surse Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării.
de informare medicală în Biblioteca Braşov, 2007. Braşov : Editura
Centrală a UMF "Carol Davila", Bucureşti Universităţii "Transilvania", 2007, CD-
... Centrul de informare documentară între ROM ; 328 p.
certitudini şi controverse. Aspecte ale Bibliogr. după capitole.
comunicării cu caracter ceremonial în
mediul universitar. Temperament, Library in the digital age - experiences and
motivaţie şi empatie la bibliotecarul şcolar. challenges from the University of Bergen
Măsurarea societăţii informaţionale. Library, Norway. The new "search and
Utilizatorii de la distanţă ai bibliotecii. Ghid write"-program at the University of Bergen
de resurse electronice în Internet (schiţă Library. European programme
de proiect). Studentul, biblioteca şi colaboration "Migration, emulation and
utilizarea instrumentelor de informare. durable encoding - forming experts in
Modalităţi performante...din cadrul document management software, backup
sectorului cu acces liber la raft. Biblioteca and restoration of documents ...". Seven
universitară şi noile tehnologii scenarios for resistance to change in
informaţionale - Aplicaţiile Internetului în libraries. A brief history of information
bibliotecă. Direcţii şi tendinţe în societatea storage architecture. Computer storage
informaţională la Biblioteca Judeţeană supported by chemistry ... Documentul de
"George Bariţiu", Braşov ... Profesiile bibliotecă între tradiţional şi digital.
informării în societatea contemporană : Regăsirea unitară a informaţiilor digitale în
bibliotecar sau specialist în informare. bibliotecă ... Bibliotecă tradiţională versus
Bibliotecile versus societatea informaţiei. bibliotecă virtuală. Individualizare şi
SEFC : The benefits of participating in a identitate prin lectură ... Unesco 60 - Din
 

 
trecutul şi prezentul unei organizaţii. techniques. Questions bearing on
Schimbări şi perspective în bibliotecile documentary information. Miscellanea.
universitare la începutul secolului XXI.
Vulgata de la Blaj (1760-1761) - o nouă Cota: 767057
provocare : ediţia digitală. Sens existenţial
şi specializare cerebrală în munca 76. CHIRGWIN, F. John. The library
th
bibliotecarului şcolar. Televiziunea assistant's manual. 4 ed. London :
interactivă şi Internetul. Blogalizarea Library Association Publishing, 1993,
bibliotecilor. Dezvoltarea colecţiilor de XIII+126 p. (LA text).
documente virtuale ... Percepţia publicului Bibliogr. & index p. 121-126.
despre bibliotecă şi bibliotecar.
Managementul informaţiei în cercetarea Public libraries. National and academic
ştiinţifică. Biblioteca hibrid în societatea libraries. Special libraries and information
contemporană. B.C.U. "Carol I" - centres. Organization and association.
bibliotecă digitală, conţinut şi moduri de Government and control. Acquisition and
realizare ... Biblioteca hibrid - provider de stock records. Classification and
e-informaţie în era digitală. Biblioteca cataloguing. Good housekeeping. Lending
digitală în cadrul reţelei de biblioteci ale procedures. Multi-media and information
Unesco ... Soluţii inteligente de arhivare technology. Enquiries and reference
electronică şi document management. material. Office practice.
Fonduri culturale în arhivele braşovene ...
Bibliografia tezelor de doctorat în trei Cota: 676762
etape - de la tradiţional la electronic.
Biblioteca digitală şi învăţământul la 77. COEN PIRANI, Emma. Nuovo manuale
distanţă. Impactul bibliotecii digitale del bibliotecario. Modena : S.T.E.M.-
asupra utilizatorilor bibliotecii publice ... MUCCHI, 1979, 517 p.
Managementul resurselor electronice ...
Cărţile electronice - următorul pas în Biblioteche e servizi bibliografici: Le
evoluţia conceptului de "carte" ... biblioteche in Italia. Le grandi biblioteche
Bibliografia - tradiţie şi inovaţie în context dei centri maggiori. Il servizio di pubblica
contemporan. Servicii de referinţe digitale lettura. Bibliotechi speciali e centri di
... Liga bibliotecilor europene de cercetare documentazione.
(LIBER) ... Iniţierea în formare. Cercetări La biblioteca e la sua organizzazione: La
calitative de marketing cu aplicaţii în biblioteca come elemento di un sistema.
biblioteca universitară ... Digitizarea - Ordinamento interno e struttura della
metodă de prelevare a documentelor ... biblioteca. Il libro in biblioteca. I cataloghi.
Informaţia în procesul educaţional ... Trattamento e conservazione del
Evoluţia bibliotecilor în societatea materiale librario. Amministrazione della
cunoaşterii ... Tehnologia informaţiei - biblioteca. Servizio publico e materiale
motorul trecerii la biblioteca digitală. non librario. Gli elaboratori elettronici. I
Bibliotecă virtuală, bibliotecă digitală, principali repertori bibliografici generali.
bibliotecă hibridă - delimitări conceptuale
şi reglementare legislativă. Cota: 512384
Biblioteconomia şi arhivistica - surori sau
cumnate ? 78. CORAVU, Robert, (coord.).
Biblioteconomia româneasca la început
Cota: LC 6622/2007 de secol XXI : omagiu profesorului
Mircea Regneală la 70 de ani. Constanţa
75. Books, libraries, information : selected : Ex Ponto, 2013, 302 p.
papers. Bucureşti : Biblioteca Centrală
Universitară, 1982, 196 p. Biblioteca între tradiţie şi modernitate.
Texte în lb. engl. şi fr. Colecţiile bibliotecilor. Lectura şi
Bibliogr. după capitole. bibliotecile. Management de bibliotecă.
Biblioteca şi mediul digital. Istoria
Topics of general interest. Library
 

 
bibliotecilor. Gânduri. biblioteci. Organizarea de evenimente - o
strategie de relaţii publice pentru
Cota: 521446 bibliotecile militare. Relaţiile cu publicul.
Conservarea colecţiilor. Informatizarea
79. CORBU, George ; MĂTUŞOIU, bibliotecilor. Serviciul de referinţă. Puncte
Constantin ; DINU, Mihaela Hélène. de vedere asupra comunicării externe a
Bibliotecă, bibliotecar, biblioteconomie bibliotecilor. Elemente de management
: tendinţe şi dezvoltări româneşti în pentru biblioteci.
tehnica de bibliotecă. Târgovişte :
Bibliotheca, 2007, 207 p. (Universitaria. Cota: LC 4565/2013
Informare - comunicare).
Anexe p. 178-206. 81. ENACHE, Ionel. Biblioteconomie :
suport de curs. Bucureşti : Editura
Consideraţii generale. Tehnica vechilor Universităţii din Bucureşti, 2002, 139 p.
noastre biblioteci... Biblioteca-Utilizatori- Bibliogr. p. 137-139.
Societate. Primele norme unice româneşti
pentru o întreagă reţea de biblioteci. Biblioteca. Biblioteconmie - evoluţia
Biblioteca Academiei Române... Aspecte conceptului. Formarea concepţiei
ale tehnicii de biblitoecă până în deceniul biblioteconomice româneşti. Funcţiile
al şaselea al secolului trecut. Primele bibliotecii. Organizaţii internaţionale.
lucrări temeinice de bibliotecă din ţara Procesul de muncă în bibliotecă. Servicii
noastră. Catalogarea în deceniile şi produse de bibliotecă.
premergătoare unei conferinţe istorice.
Tehnica de bibliotecă din România la Cota: LC 5133/2003
sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.
Aplicarea generalizată a unor norme unice 82. GATES, Jean Key. Introduction to
de tehnică de bibliotecă în ţara noastră. librarianship. New York : McGraw-Hill
Evoluţia aplicării CZU în România şi în Book Company, 1968, 415 p. (McGraw-
lume. Aspecte ale catalogării în primele Hill Series in library education).
şase decenii ale secolului precedent.
Conferinţa internaţională asupra The story of libraries. Librarianship as a
principiilor de catalogare. Standardizarea profession. Kinds of libraries and library
în biblioteci. Catalogarea în cooperare. services. Guides for professional
Controlul bibliografic universal. performance.
Informatizarea în biblioteci.
Cota: 609517
Cota: LC 13831/2007
83. GHEORGHE, Mihaela ; TOMA, Doina.
80. Elemente de biblioteconomie şi ştiinţa Complemente de biblioteconomie :
informării pentru bibliotecile din aplicaţii. Braşov : Universitatea
Ministerul Apărării Naţionale. Bucureşti : "Transilvania", 1998, 198 p.
Editura Militară, 2011, 436 p. Indice de subiecte p. 197.
Glosar de biblioteconomie, p. 407-427.
Bibliogr. p. 429-434. Tipuri de documente. Documente
secundare. Cataloage de biblioteca.
Argument către cititor. Biblioteca Militară Activităţi de bibliotecă. Evidenţa
Naţională - tradiţie şi actualitate. Biblioteca publicaţiilor intrate în bibliotecă. Lista
Universitară a Universităţii Naţionale de standardelor din clasa U03 informare-
Apărare "Carol I". Scurt istoric al documentare, biblioteconomie.
bibliotecilor militare. Dezvoltarea colecţiilor
- noţiuni, principii, strategii. Clasificarea Cota: LC 3699/1999
zecimală universală. Catalogarea
publicaţiilor. Informarea bibliografică şi 84. GUERRIERI, Guerriera. Nuove linee di
documentară. Relaţii publice pentru biblioteconomia e bibliografia. Edizione

 
riveduta, aggiornata ed ampliata. Napoli : und Buchpflege.
Guida, 1982, 324 p. III. Bibliographie: Allgemeines.
Anexe & indice de nume p. 277-315. Allgemeinbibliographien des deutschen
Sprachgebietes. Wichtige
Definizione e limiti. Gli studi Allgemeinbibliographien des
biblioteconomici. Le scuole di fremdsprachigen Auslandes.
biblioteconomia. Internationale Allgemeinbibliographien.
Organizzazione amministrativa: Organi Allgemeinenzyklopädien.
dello Stato e delle Regioni competenti per IV. Wissenschaftskunde:
l'amministrazione dei beni libri. Wissenschaftliche Institutionen.
Amministrazione. Naturwissenschaften.
Biblioteconomia: Edilizia e attrezzature. Sozialwissenschaften.
Iter del libro. Servizio pubblico. Geisteswissenschaften.
Automazione. Conservazione.
Bibliografia: Bibliografia generale. Cota: 02/H12
Bibliografia speciale.
87. HORVAT, Săluc. Introducere în
Cota: 669457 biblioteconomie. Bucureşti : Grafoart,
1996, 223 p. (Biblioteca ABIR ; 2).
85. GURKA-BALLA, Ilona. Bevezetés a Bibliogr. selectivă p. 208-210.
könyvtártudományba : egyetemi Anexe p. 215-223.
jegyzet. Cluj-Napoca : Presa Universitară
Clujeană, 2014, 159 p. Introducere în biblioteconomie.
Bibliogr. p. 153-155. Constituirea şi dezvolarea colecţiilor.
Anexe p. 131-149. Evidenţa publicaţiilor. Catalogarea
documentelor. Clasificarea publicaţiilor.
Könyv és társadalom. Könyvtártípusok. A Organizarea cataloagelor de bibliotecă.
könyvtári dokumentum. Tájékoztatás a Organizarea şi aşezarea colecţiilor.
könyvtárban. Az olvasószolgálat fogalma, Cotarea publicaţiilor. Conservarea
köro. Különgyűjtemények. A könyvtári colecţiilor. Spaţiul şi mobilierul de
rendszer. Automatizálás a könyvtárban. bibliotecă. Bibliotecarul. Asociaţii
Az integrált könyvtári rendszer. profesionale. Activitatea bibliotecii cu
Menedzsment a könzvtáros munklában. cititorii. Comunicarea colecţiilor.
Könyvtártani kutatások. A könyvtártani Automatizarea şi informatizarea în
kutatások módszertana. A könyvtár jövője. bibliotecă.

Cota: 783682 ; 02/GUR Cota: 825688

86. HACKER, Rupert ; POPST, Hans ; 88. HORVÁTH, Tibor ; PAPP, István, (eds.).
SCHÖLLER, Rainer. Bibliothekarisches Könyvtárosok kézikönyve. Vol. 1 :
Grundwissen. Munchen-Pullach; Berlin : Alapvetés. Budapest : Osiris, 1999, 286 p.
Verlag Dokumentation, 1972, 364 p. (Uni- Bibliogr. după capitole.
Taschenbücher ; 148).
A könyvtártudomány és
I. Bibliothekslehre: Allgemeine. információtudomány alapjai. Bibliometria.
Erwerbung. Katalogisierung. Benutzung. Dokumentumok, információhordozók. A
Elektronische Datenverarbeitung in könyvtár gyűjteménye.
Bibliotheken. Dokumentation und
Information. Cota: 567908
II. Buchkunde: Arten und Formen von
Schrifttum. Grundbegriffe des 89. MALTESE, Diego. La biblioteca come
Buchhandels. Aufbau und Gliederung linguaggio e come sistema. Milano :
eines Beches. Druck- und Editrice Bibliografica, 1985, 175 p.
Vervielfältigungsverfahren. Einbandkunde (Bibliografia e biblioteconomia ; 21).

 
informării : Reprezentanţi ai bibliologiei.
Il catalogo come repertorio bibliografico. Istoria cărţii, tiparului şi a bibliotecilor.
Le norme della catalogazione. Descrizione Structurile info-documentare. Colecţiile în
bibliografica unificata. Appunti sul libro structurile info-documentare. Prelucrarea
antico. Aspetti pratici del lavoro di resurselor informaţionale. Relaţii cu
catalogazione. Lo schedario di controllo publicul. Document, cercetare, bibliografii,
delle intestazioni. Le schede di rinvio. sală de referinţe. Marketingul de
Appunti sulla gestione delle raccolte. bibliotecă. Managementul de bibliotecă.
Pubblicazioni in piu volumi. Una norma Informatizarea bibliotecilor. Bibliotecarul şi
per la citazione bibliografica. L'analisi per formarea profesională continuă. Legislaţie
soggetto dei documenti. Il catalogo de bibliotecă. Posibile întrebări pentru
classificato. Il catalogo alfabetico per interviu. Propuneri de subiecte pentru
soggetti. La classificazione a faccette. referate, lucrări, examene scrise/orale.
Cooperazione tra biblioteche. Sui sistemi Nouă pledoarie pentru învăţare.
di biblioteche. Bibliografia nazionale.
Catalogazione nella pubblicazione. Cota: LC 2303/2012
Regolamenti per le biblioteche. Le sale di
consultazione. Note di conservazione 92. MARINESCU, Nicoleta. Biblioteconomie
preventiva. La misurazione dei servizi di şi ştiinţa informării. Vol. 1:
biblioteca. A proposito di biblioteche Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri.
speciali. La biblioteca scolastica. Servizi di Iaşi : Pim, 2012, 295 p. (Pentru vol. 2:
biblioteca per l'universita. Ştiinţa informării în întrebări şi răspunsuri,
vezi capitolul 6 Societatea informaţiei şi a
Cota: 820964 cunoaşterii. Comunicare).
Bibliogr., index, anexe p. 179-290.
90. MARINESCU, Nicoleta. Biblioteconomie
în întrebări şi răspunsuri. Iaşi : Pim, Ştiinţele infodocumentării - Reprezentanţi
2009, 354 p. ai Bibliologiei. Istoria cărţii, tiparului şi a
Bibliogr. & index p. 327-350. bibliotecilor în România. Structurile
infodocumentare în România. Colecţiile
Bibliologie - Biblioteconomie - structurilor infodocumentare. Prelucrarea
Reprezentanţi ai bibliologiei. Istoria cărţii, documentelor. Servicii de bibliotecă.
tiparului şi a bibliotecilor. Structurile info- Posibile întrebări pentru interviuri.
documentare. Colecţiile în structurile info- Propuneri de subiecte pentru referate,
documentare. Prelucrarea resurselor. lucrări, examene scrise/orale. Postfaţă:
Relaţii cu publicul. Document, cercetare, Nouă pledoarie pentru învăţare.
bibliografii, sală de referinţe. Marketingul
de bibliotecă. Managementul de
bibliotecă. Informatizarea bibliotecilor. 93. MARSHALL, John David. Of, by and for
Bibliotecarul şi formarea profesională librarians : second series. Hamden,
continuă. Legislaţie de bibliotecă. Posibile Connecticut : The Shoe String Press, Inc.,
întrebări pentru interviu. Propuneri de 1974, 242 p. (Contributions to library
subiecte pentru referate, lucrări, examene literature ; 10).
scrise/orale.
Books and libraries. Librarians and
Cota: 878825 ; LC 12642/2010 librarianship.

91. MARINESCU, Nicoleta. Biblioteconomie Cota: 714081


în întrebări şi răspunsuri. Ed. a 2-a
revăzută şi adăugită. Iaşi : Pim, 2010, 394 94. MĂLINAŞ, Constantin ; MĂLINAŞ,
p. Elena. Biblioteconomie practică : din
Bibliogr., index, anexe p. 309-394. arhiva unei familii de bibliotecari.
Oradea : Primus, 2010, 340 p.
Bibliologie - Biblioteconomie - Ştiinţele

 
Conştiinţa de bibliotecar. Jurnal de
bibliotecari, Oradea 1986-1987. Lista Cota: LC 2033/2002
cărţilor de fond special 1988. Proces-
verbal de aplicaţie 1988. Bibliotecara 97. NESTORESCU, Silvia ; BERCAN, Iosif,
Elena Mălinaş (1943-2007). Bibliotecile (eds.). Biblioteconomie : manual.
din judeţul Bihor 1987. Biblioteca Bucureşti : ABBPR, 1994 , 113 p.
Sindicatelor din Oradea 1971-1988. Din Legislaţie referitoare la biblioteci - In
vremea cenzurii (1971-1993). Povestea vigoare, p. 109-113.
unei cărţi oprite de cenzură. Documente
nr. 1-23 (1985-1993). Biblioteconomie Creşterea şi dezvoltarea colecţiilor.
practică - Documente de teren, nr. 1-106, Evidenţa colecţiilor. Catalogarea
privind bibliotecile din Bihor între anii documentelor. Clasificarea zecimală
1983-1989. universală. Relaţiile cu publicul.
Informarea şi documentarea în biblioteci.
Cota: 730976 Conservarea colecţiilor. Verificarea
colecţiilor. Păstrarea actelor bibliotecii.
95. MOTOŞAN, Marius ; OCOLIŞAN, Diana. Arhiva bibliotecii. Automatizarea
Îndrumător pentru bibliotecari. bibliotecilor.
Zrenianin : Institutul de Cultură al
Românilor din Voivodina (ICRV), 2010, Cota: LC 4880/1994
143 p.
Anexe & bibliogr. p. 109-139. 98. ORGA, Valentin. Introducere în
biblioteconomie : curs. Cluj-Napoca :
De la biblioteconomie la managementul Argonaut, 2004, 194 p.
informaţiei şi al bibliotecilor. Circuitul cărţii. Anexă: Dicţionar de termeni, p. 159-188.
Clasificarea zecimală universală. Bibliogr. p. 189-191.
Informarea şi documentarea în biblioteci.
Informatizarea şi managementul prin Apariţia şi evoluţia scrisului, cărţii şi
inovare al bibliotecilor. Conservarea tiparului. Istoria bibliotecilor.
colecţiilor. Verificarea (inventarierea) Biblioteconomia. Constituirea şi
fondului bibliotecar. Structura şi procesul dezvoltarea colecţiilor. Prelucrarea şi
managerial în instituţiile culturale. comunicarea documentelor. Servicii şi
produse de bibliotecă. Sisteme
Cota: 681389 automatizate de bibliotecă. Consorţiile de
bibliotecă. Organizaţiile profesionale ale
96. NENCESCU, Marian. Ghidul bibliotecarilor.
bibliotecarului. Bucureşti : Editura
Ministerului de Interne, 2002, 96 p.
Mic dictionar de specialitate, p. 57-68. 99. PETRESCU, Victor. Biblioteconomie :
Bibliogr. adnotată & anexe, p. 87-95. miscellanea. Târgovişte : Cetatea de
Scaun, 2006, 146 p.
Tradiţiile şi cartea. Pe scurt despre carte şi
bibliotecă. Sistemul bibliotecilor din Stolnicul Constantin Cantacuzino şi
România. Bibliotecile din Ministerul de biblioteca sa. Biblioteca Văcăreştilor.
Interne. Constituirea şi completarea Despre Ion Heliade Rădulescu şi
colecţiilor de bibliotecă. Evidenţa biblioteca sa. Tradiţii ale bibliotecilor
colecţiilor. Organizarea colecţiilor. Cotarea târgoviştene. Biblioteca - spaţiu al
şi asezarea pe formate. Instrumentele de comunicării. Comunitatea şi instituţia
informare asupra fondului de publicaţii. bibliotecară. Biblioteca publică -
Relaţiile cu publicul. Indici de apreciere a componentă a sistemului cultural-educativ.
activităţii de bibliotecă. Noţiuni de îngrijire Biblioteca publică şi utilizatorii ei. Aspecte
a patrimoniului de carte. Organizarea ale achiziţiei de documente în bibliotecile
activităţii de bibliotecă. Casarea fondului publice. Principii de completare a
de carte. Metodica lucrului cu cartea. colecţiilor în bibliotecile publice. Depozitul

 
legal - un deziderat de stringentă performant. Necesitatea evaluării
actualitate. Bibliografia locală. Centrul de resurselor umane ale unei biblioteci.
informare comunitară - un mod de Selecţia şi angajarea personalului din
abordare. Bibliotecile ca structuri biblioteci. Exercitarea controlului în
organizaţionale. Planificarea activităţii în biblioteci. Statistica de bibliotecă - reper al
biblioteci, etapă a managementului dezvoltării serviciilor bibliotecare.
performant. Necesitatea evaluării Consideraţii asupra procesului de
resurselor umane ale unei biblioteci. conducere în biblioteci.
Selecţia şi angajarea personalului din Biblioteca şi lectura azi: Biblioteca în
biblioteci. Exercitarea controlului în societatea informaţională - provocarea
biblioteci. Statistica de bibliotecă - reper al schimbării. Lectura - un fenomen social - o
dezvoltării serviciilor bibliotecare. formă specifică de comunicare. Tipologii
Management în cultură. Consideraţii ale lecturii. Ştiinţele informării şi
asupra managementului de bibliotecă. comunicării în contextul societăţii de azi.
Despre marketing şi activitatea De la biblioteca electronică la biblioteca
bibliotecară. Implementarea marketingului virtuală .
în activitatea bibliotecară. Biblioteca în
societatea informaţională - Provocarea Cota: LC 9806/2011
schimbării.
101. PREDESCU, Constantin ; CLINCA,
Cota: LC 11780/2006 Georgeta ; CIOTLOŞ, Ion. Manual de
biblioteconomie pentru bibliotecile
100. PETRESCU, Victor. Biblioteconomie : mici. Bucureşti : ABBPR, 1993, 100 p.
miscellanea : studii, articole, note. Ed. a Anexe p. 55-97.
2-a revăzută şi adăugită. Târgovişte :
Cetatea de Scaun, 2010, 168 p. Constituirea şi completarea colecţiilor.
Bibliogr. după capitole. Organizarea colecţiilor. Relaţii cu publicul.
Organizarea administrativă a bibliotecii.
Tradiţii bibliofile şi instituţionale: Evoluţia Preluarea gestiunii bibliotecii. Verificarea
bibliotecilor pe teritoriul românesc. (inventarierea) fondului bibliotecar .
Stolnicul Constantin Cantacuzino şi
biblioteca sa. Biblioteca Văcăreştilor. Cota: LC 4094/1993
Despre Ion Heliade Rădulescu şi
biblioteca sa. Tradiţii ale bibliotecilor 102. REGNEALĂ, Mircea. Noi studii de
târgoviştene. biblioteconomie. Bucureşti : Editura
Evoluţia şi locul în societate: Biblioteca - ABR, 2009, 632 p. (Biblioteca ABR ; 24).
spaţiu al comunicării. Comunitatea şi
instituţia bibliotecară. Biblioteca publică - Biblioteconomia între tradiţie şi
componentă a sistemului cultural-educativ. modernitate. Aspecte privind dezvoltarea
Biblioteca publică şi utilizatorii ei. colecţiilor. Articole, comunicări. Prefeţe,
Management în cultură. Consideraţii interviuri, recenzii.
asupra managementului de bibliotecă.
Despre marketing şi activitatea Cota: LC 5382/2011
bibliotecară. Implementarea marketingului
în activitatea bibliotecară. 103. REGNEALĂ, Mircea. Studii de
Aspecte şi structuri organizaţionale: biblioteconomie. Constanţa : Ex Ponto,
Achiziţia de documente în bibliotecile 2001, 400 p. (Biblioteca ABIR ; 13).
publice. Principii de completare a
colecţiilor în bibliotecile publice. Depozitul Funcţiile bibliotecilor din Antichitate până
legal - un deziderat de stringentă în Renaştere şi rolul lor cultural. Rolul
actualitate. Bibliografia locală. Centrul de Casei Şcoalelor în crearea primei reţele
informare comunitară - un mod de de biblioteci publice şi şcolare româneşti.
abordare. Bibliotecile ca structuri Contribuţia UNESCO la dezvoltarea
organizaţionale. Planificarea activităţii în producţiei de carte şi a bibliotecilor
biblioteci, etapă a managementului
 

 
publice. Educaţia pentru profesiunile (conducerea) bibliotecii. Biblioteca şi
informării în Marea Britanie. Corelaţia publicul ei. Cooperarea interbibliotecara.
biblioteconomie-documentare şi Aplicaţiile informaticii în organizarea
implicaţiile ei contemporane. Biblioteca şi bibliotecii şi documentării. Programe şi
informaţia în epoca contemporană. sisteme de gestionare de bibliotecă.
Bibliotecile şi copyright-ul documentelor Termeni tehnici.
clasice şi electronice. Schimbul de
publicaţii şi cooperarea internaţională. Cota: 773731
Împrumutul de publicaţii şi Interconectarea
Sistemelor Deschise. Legislaţie 106. RUDEANU, Laura. Manualul
românească de bibliotecă. bibliotecarului şcolar. Bucureşti : Atelier
Didactic, 2003, 62 p.
Cota: 776825 ; 02/REG
Rolul bibliotecii din învăţământ.
104. REGNEALĂ, Mircea (coord.). Tratat de Dezvoltarea colecţiilor. Evidenta
biblioteconomie. Vol. 1: Biblioteconomie colecţiilor. Catalogarea publicaţiilor.
generală. Bucureşti : Editura ABR, 2013, Realizarea fişei bibliografice a cărţii.
471 p. (Biblioteca ABR ; 26). Clasificarea publicaţiilor. Cotarea
Bibliogr. & note după capitole. publicaţiilor. Organizarea colecţiilor.
Regulamentul intern al bibliotecii.
Istoria cărţii şi a bibliotecilor: Istoria Gestiunea colecţiilor. Eliminarea
scrisului. Scrisul şi cartea pe teritoriile publicaţiilor. Statistica de bibliotecă. Relaţii
locuite de români. Tehnologiile cărţii. cu utilizatorii. Activităţi de informatizare.
Apariţia şi dezvoltarea bibliotecilor.
Apariţia şi dezvoltarea bibliotecilor pe Cota: LC 1126/2004
actualul teritoriu al României. biblioteci
româneşti contemporane. Arhitectura 107. SALLAI, István ; SEBESTYÉN, Géza.
bibliotecilor. Könyvtártan a tanitöképző intézet I.
Biblioteconomie universală: Introducere în évfolyama számára (Népművelő -
biblioteconomie. Asociaţii profesionale. könyvtáros szak). 1 rész: A gyűjtemény
Organizaţii internaţionale - IFLA. szervezése. Ed. a 7-a. Budapest :
Organizaţii internaţionale - EBLIDA. Tankönyvkiadó, 1977, xerox, 328 p.
Unesco şi accesul mondial la documente
şi informaţii. Prezenţa bibliotecilor în Történeti áttekintés. Tudnivalók a
politicile Uniunii Europene. könyvről. Állománygyarapitás.
Biblioteconomie românească: Evoluţia Katalógusok készitése. Köttetés, szerelés.
biblioteconomiei. Legislaţia românească Raktározás. Különgyüjtemények.
de bibliotecă în perioada comunistă 1950-
1989. Evoluţia biblioteconomiei. Cota: 567931

Cota: 572435 108. SERRAI, Alfredo. Biblioteconomia


come scienza : introduzione ai
105. RICHTER, Brigitte ; MENIL, Marcel ; problemi e alla metodologia. Firenze :
RICHTER, Noe. Ghid de Leo S. Olschki Editore, 1973, 123 p.
biblioteconomie. Traducere de Gheorghe (Biblioteconomia e bibliografia ; 9).
Buluţă şi Silvia Nistorescu, dupa ediţia a Bibliogr. după capitole.
5-a revăzută şi adăugită. Bucureşti :
Grafoart, 1995, 316 p. (Bibliotheca Per una teoria biblioteconomica.
Bibliologica). Informazione, comunicazione, significato.
La biblioteca come sistema. I catalogi. Il
Creşterea fondurilor. Eliminările. Circuitul recupero delle informazioni. Automazione.
cărţii. Documente altele decât cărţile.
Comunicarea documentelor. Construcţia şi Cota: 712230
echipamentul bibliotecilor. Gestiunea

 
109. SHERA, Jesse Hauk. Introduction to Vecchiarelli Editore, 1995, 304 p.
library science : basic elements of (Bibliografia, bibliologia e biblioteconomia.
library science. Littleton, Colorado : Studi ; 1).
Libraries Unlimited, 1976, 208 p. (Library Bibliogr. după capitole.
science text series).
Bibliogr. după capitole. I. La biblioteca: La biblioteca nella societa
Index p. 201-208. attuale. Dalla biblioteca all'informazione. Il
dominio disciplinare della biblioteconomia.
Up the centuries from Sumer. The library Bibliografia, biblioteconomia,
and society. Knowing men and books. documentazione. Le componenti della
Deus ex machina. Librarianship in a new biblioteca. Il servizio di consultazione e
key. Structure, organization, and record. informazione. La biblioteca come sistema
Education and research. Library and interattivo. Rinnovamento della biblioteca
information services: components in e della biblioteconomia. Il bibliotecario
planning for national development. come intellettuale e come tecnico.
II. La mediazione: L'organizzazione
bibliografica. I servizi bibliografici
110. SHERA, Jesse Hauk. Libraries and the nazionali. Standardizzazione e
organization of knowledge. London : normalizzazione. Il catalogo come
Crosby Lockwood & Son Ltd., 1965, 224 strumento di mediazione. Il processo di
p. catalogazione. Il catalogo in linea.
III. L'Organizzazione: La cultura
General. Classification and cataloguing. organizzativa e la biblioteconomia.
Education for librarianship. Metodologie di management e biblioteche.
Programmare la biblioteca. Il management
Cota: 704762 della biblioteca e il "caso italiano". Il
marketing : una strategia di sviluppo e di
111. SIMONESCU, Dan. Biblioteconomie : servizio. Metodi e strumenti di
manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a, valutazione. Le tecnologie
licee de filologie-istorie. Bucureşti : dell'informazione e i servizi bibliotecari.
Editura Didactică şi Pedagogică, 1979,
156 p. Cota: 674891
Bibliogr. după capitole.
113. THUN, Hans-Peter. An introduction to
Noţiuni despre disciplinele bibliologice. librarianship in the Federal Republic of
Istoria scrisului. Istoria cărţii. Istoria Germany. Berlin : Deutsches
bibliotecilor de pe teritoriul ţării noastre ... Bibliotheksinstitut, 1996, 43 p. (Dbi-
Noţiuni de biblioteconomie. Organizarea Materialien).
bibliotecii. Clasificarea publicaţiilor. Bibliogr. p. 38-40.
Clasificarea publicaţiilor social-politice.
Catalogarea publicaţiilor. Asezarea şi The political structure. Librarianship and
cotarea publicaţiilor "cutterizarea". information science (Public libraries.
Mijloace de informare bibliografică. Academic libraries). Co-ordination, co-
Documentarea indexarea coordonată. operation, service (Public librarianship.
Sistemul naţional de informare. Activitatea Academic librarianship). Cataloguing and
cu cititorii. Conservarea publicaţiilor şi a classification. Professional associations.
celorlalte documente de bibliotecă. Spaţiul Library education.
şi mobilierul de bibliotecă. Bibliotecarul.
Cota: 02/T57
Cota: 714629
114. TÎRZIMAN, Elena. Biblioteconomie şi
112. SOLIMINE, Giovanni. Introduzione allo ştiinţa informării : studii şi articole.
studio della biblioteconomia : Bucureşti : Editura Universităţii din
riflessioni e documenti. Roma : Bucureşti, 2009, 282 p.

 
Comunicării şi influenţele lor asupra
Partea I : Specializarea Biblioteconomie şi formării identităţii universitare.
Ştiinţa Informării la Universitatea din
Bucureşti. Informatizarea bibliotecilor : Cota: LC 4238/2010
noţiuni generale. Informatizarea
proceselor de bibliotecă. Seriale : definire 115. TOMA, Doina. Bazele biblioteconomiei.
şi caracteristici. Identificarea serialelor. Braşov : Universitatea "Transilvania",
Catalogarea publicaţiilor seriale. Corelaţii 2005, 166 p.
ISBD (S) - UNIMARC. Metadate - Dublin Anexe: CZU - Repere ; Lista standardelor
Core. Publicaţii seriale electronice. în vigoare, p. 153-162.
Partea II : Ştiinţele Informării şi Bibliogr., p. 163-165.
Comunicării. Ştiinţa Informării. Cultura
informaţională : abordări conceptuale. Definirea termenilor. Tipuri de biblioteci.
Cultura informaţională : modele, Cataloagele bibliotecii. Tipuri de
referenţiale, standarde. Rolul bibliotecii în documente. Depozitarea documentelor.
formarea culturii informaţionale. Conservarea colecţiilor. Cooperarea
Comunicarea ştiinţifică în mediul interbibliotecară. Marketing de bibliotecă.
electronic. Aspecte privind formarea Management de bibliotecă. Informatizarea
utilizatorilor în mediul universitar. Canalul în biblioteci.
informaţional autor-utilizator în context
electronic. Tehnologiile Informaţiei şi Cota: 624926

014 Personalităţi

116. BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina. (1805-2005). Cluj-Napoca : Casa Cărţii de


Personalităţi ale ştiinţelor informării şi Ştiinţă, 2006, 92 p.
documentării din spaţiul românesc.
Bucureşti : Editura Universităţii din Documente de arhivă cu privire la colecţia
Bucureşti, 2008, 191 p. numismatică a lui Timotei Cipariu. Timotei
Cipariu - omul deplin al Blajului.
George Baiculescu. Ignatius Batthyany.
Ioan C. Bianu. Damian P. Bogdan. Cota: 678461
Samuel von Brukenthal. Emanoil Bucuţa.
Timotei Cipariu. Ioachim Crăciun. Corneliu 118. BULUŢĂ, Gheorghe ; PETRESCU,
Dima-Drăgan. Nicolae Georgescu-Tistu. Victor. Galeria bibliologilor români :
Spiru C. Haret. Bogdan Petriceicu portrete. Târgovişte : Bibliotheca, 2003,
Hasdeu. Nerva Hodoş. Alexandru-Sadi 96 p.
Ionescu. Nicolae Iorga. Constantin I.
Karadja. Ausust Treboniu Laurian. Ioan Bibliologia - ştiinţa cărţii ?
Lupu. Titu Maiorescu. Alexandru Precursorii: Petrache Poenaru. Ion
Odobescu. Dimitrie Onciul. Getta Elena Heliade Rădulescu. August Treboniu
Rally. Aurelian Sacerdoţeanu. Dan Laurian. Alexandru Odobescu. Bogdan
Simonescu. Orest Tafrali. Samuel Teleki. Petriceicu Hasdeu. Spiru C. Haret.
Barbu Theodorescu. Mircea Tomescu. Al. Fondatorii: Ioan Bianu. Alexandru Sadi-
Tzigara-Samurcaş. Vasile Alexandrescu Ionescu. N. Georgescu Tistu. Ioachim
Urechia. Crăciun. Dan Simonescu.
Bibliologi uitaţi: Nerva Hodos. Cristache
Cota: LC 4195/2010 Georgescu. Eugen Boureanu. Emanoil
Bucuţa.
117. BLĂJAN, Mihai ; BUZAŞI, Ion ; Teoreticieni şi practicieni: George
PALIHOVICI, Liviu. Timotei Cipariu şi Baiculescu. Getta Elena Rally. George
numismatica : 200 de ani de la naştere : Potra. Gheorghe Popescu-Vâlcea. Marta
 

 
Anineanu. Mircea Tomescu. Livia Bacâru. 122. FLOREA, Doina. Bibliologie generală :
Mircea Numitor Avram. Gheorghe sinteze. Iaşi : Junimea, 2004 , 287 p.
Popescu. Ion Ciotlos. Corneliu Dima- Bibliogr. p. 279-284.
Drăgan. Traian Brad.
Domeniul şi importanţa bibliologiei.
Cota: 778623 ; LC 11832/2003 Disciplinele bibliologiei - Relaţii
interdisciplinare. Preocupări bibliologice.
119. BULUŢĂ, Gheorghe ; PETRESCU, Dezvoltarea bibliologiei - Contribuţii
Victor, (eds.). Centenar Dan Simonescu româneşti. Un mare umanist - Alexandru
: cartea şi biblioteca : contribuţii la Odobescu. Bibliologia în preocupările
istoria culturii româneşti. Antologie, savanţilor B.P. Hasdeu, Emil Racoviţă,
prefaţă, tabel cronologic, bibliografie Spiru Haret. Un ilustru bibliofil - Nicolae
selectivă şi note de ... Târgovişte : Iorga. Un bibliograf - Gheorghe Adamescu
Bibliotheca, 2002, 304 p. (Universitaria). şi un cercetător al scrisului - Henri Stahl.
Bibliogr. & note p. 276-293. Bibliologia sub aripa Academiei. Instruirea
bibliologică instituţionalizată - Şcoala
Profesiune de credinţă. Contribuţii la Superioară de Arhivistică şi Paleografie şi
istoria cărţii şi bibliotecilor. Aniversări. In etapa universitară. Două portrete
memoriam. Evocări. Inedite - singulare : Ilarie Chendi şi Perpessicius.
corespondenţă primită . Bibliologia - o ştiinţă deschisă. Cartea,
lectura şi biblioteca. Terminologie
Cota: 622863 ; LC 590/2003 bibliologică - Glosar. Adagii despre carte
şi literatură.
120. CARABA MITROFAN, Ioan ; DIMA
PETRINA, Mihaela, (eds.). Dan Cota: LC 11392/2004
Simonescu : biobibliografie. Bucureşti :
Biblioteca Centrală Universitară, 1972, 123. IRIMIE-DOPOLIN, Anca ; COSTIUC,
190 p. Tatiana ; STANCA, Sorina. Traian Brad
: un slujitor al cărţii. Cluj-Napoca : Casa
Dan Simonescu - Cărturarul. Profesorul. Cărţii de Ştiinţă, 2005, 296 p.
Omul. Ilustr. p. 277-296.
Scrierile prof. univ. dr. doc. Dan
Simonescu. Referinţe despre I. Date biografice. II. Activitatea
personalitatea prof. Dan Simonescu. Cărţi publicistică (Studii de istorie literară. Studii
şi extrase cu dedicaţii în biblioteca prof. de biblioteconomie şi ştiinţa informării.
Dan Simonescu. Activitatea Asociaţiei Naţionale a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din
Cota: 757136 România. Interviuri şi corespondenţă). III.
Traian Brad în memoria contemporanilor
121. EDROIU, Nicolae. Ioachim Crăciun şi (Recenzii. Articole omagiale şi
bibliologia românească : studiu şi comemorative).
bibliografia operei. Cluj-Napoca : Editura
"Philobiblon" a Bibliotecii Centrale Cota: 678227 ; LC 10835/2005
Universitare "Lucian Blaga", 1994, 110 p.
(Bibliotheca Bibliologica ; 1). 124. Laudation in memoriam - Martin
Anexe p. 56-107. Bodinger (1929-2012) : biobibliografie.
Iaşi : Pim, 2012, 224 p.
Ioachim Crăciun (1898-1971) şi bibliologia
românească. Bibliografia operei (1923- Laudationes: aprecieri despre autor şi
1971) profesorului universitar doctor opera sa. Opera omnia: articole,
Ioachim Crăciun. comunicări, lucrări ştiinţifice publicate.
Repere biografice.
Cota: 565361
Cota: LC 1654/2016

 
125. MICLE, Maria ; PETROV, Tamara, Judeţeană "Petre Dulfu", 2005, 83 p.
(coords.). Emergenţa modelelor : studia Bibliografia operei (volume, studii,
bibliothecalia in honorem Vasile D. recenzii, articole, interviuri, referinţe
Ţâră. Timişoara : Editura Universităţii de critice) p. 69-82.
Vest, 2006, 215 p.
Bibliogr. lucrărilor prof. Vasile D. Ţâră, p. Cota: LC 11760/2006
27-32.
127. VASILESCU, Emil. Contraforturi. 2 vol.
Argument. Tabula gratulatoria. Elogiu Târgovişte : Bibliotheca, 2004 , 200 p.
dăruirii. Vasile D. Ţâră - o biografie Vol. 1: Operă şi personalitate : contribuţii
incandescentă. Bibliografia lucrărilor de istorie literară şi bibliologie.
profesorului Vasile D. Ţâră. Profesia de Bibliogr. & note după capitole.
bibliotecar - quo vadis ? Pragmatică Indice de nume p. 191-198.
biblioteconomică. Ipostaze istorce ale
cărţii şi ale bibliotecii. File de amintiri. Argument. Operă şi personalitate ...
George Coşbuc - promotor al lecturii
Cota: LC 3720/2007 publice. O iniţiativă a Casei Şcoalelor :
biblioteca liceală. Precursori ai publicaţiilor
126. SCHEIANU, Nicolae ; POP, Florin, de bibliologie ...
(coords.). Săluc Horvat 70 : volum
aniversar. Baia Mare : Biblioteca Cota: LC 6567/2005

02 Istoria cărţii şi a tiparului. Patrimoniu cultural

128. CAVALLO, Guglielmo. Libri, editori e dei libri di testo nelle universitá medievali.
pubblico nel mondo antico : guida Libro e classi sociali nei secoli XIV e XV .
storica e critica. Seconda edizione.
Roma : Editori Laterza, 1977, 187 p. Cota: BAM 396 ; It. 3070 (Filologie)
(Universale Laterza ; 315).
Note & bibliogr. p. 133-167. 130. CAVALLO, Guglielmo, (ed.). Libri e
lettori nel mondo bizantino : guida
I libri nell'Atene del V e IV secolo a. C. storica e critica. Roma : Editori Laterza,
Commercio librario ed editoria nel mondo 1982, 263 p. (Universale Laterza ; 612).
antico (La Grecia e l'epoca ellenistica. Note, bibliogr. & ilustr. p. 179-260.
Roma e l'epoca greco-romana). Libro e
pubblico alla fine del mondo antico. Introduzione. L'alfabetizzazione nel
mondo bizantino. Scrittura e libro nei testi
Cota: It. 3069 (Filologie) agiografici dei secoli VI e VII. Libri e lettori
a Bisanzio. Libri studi e scelte di lettura di
129. CAVALLO, Guglielmo, (ed.) Libri e un dotto bizantino : Fozio. Centri di copia
lettori nel medievo : guida storica e e transmissione di testi nel mondo
critica. Roma : Editori Laterza, 1977, 347 bizantino. Aspetti materiali e sociali della
p. (Universale Laterza ; 419). produzione libraria italo-greca tra
Bibliogr. p. 313. Normanni e Svevi. Libri greci e resistenza
etnica in Terra d'Otranto.
La concezione cristiana del libro fra VI e
VII secolo. Centri scrittorii e manoscritti Cota: 865477
mediatori di civiltá dal VI secolo all'etá di
Carlomagno. Scritture e circolazione 131. CHIABURU, Elena. Carte şi tipar în Ţara
libraria nei monasteri benedettini. Aspetti Moldovei. Ed. a 2-a rev. şi adăug. Iaşi :
della produzione libraria nell'Italia Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2010,
meridionale longobarda. La produzione 712 p. (Historica).
 

 
Anexe p. 368-505. picătură ce reflectă oceanul. La confluenţa
Indice general p. 507-663. profesiunilor - ziguratul de cuvinte. A edita
Bibliogr. p. 665-707. - a modela. Autorul, opera şi receptorul.
Portretul unui anonim. Textul - punte de
Tehnica tipografică şi legătoria de carte. hârtie între autor şi editor. Timpul celor
Organizarea activităţii tipografice. Preţul dintâi editori. Cartea românească în
cărţilor. Valoarea cărţilor. Acte şi foi secolele XVII-XVIII. Cartea românească în
volante imprimate. Distribuţia cărţilor. Aria Epoca Luminilor. Cartea în perioada
de răspândire a cărţii din Ţara Moldovei. modernă - Secolul XIX. Sfârşit şi început
Meşteri şi meşteşug. Relaţiile dintre tipar, de veac - Cartea la intersecţia secolelor
biserică şi şcoală. XIX-XX. Sfârşit şi început de mileniu -
Edituri contemporane. Hârtia - imaculatul
Cota: 627464 prieten. Edituri şi cărţi - Planuri şi
canoane. Colecţii cu blazon. Din trezoreria
132. COCLITU, Gheorghe. Desenul de literă cuvintelor.
între rigoare şi virtuozitate . [Lucrarea
constituie teza de doctorat a autorului]. Cota: LC 11390/2004
Bucureşti : UNARTE, 2012, 346 p.
Glosar p. 335-342. 135. FUNKE, Fritz. Buchkunde : ein
Bibliogr. p. 343-344. Überblick über die Geschichte des
Buch- und Schriftwesens. Leipzig : VEB
Desen şi scriere. Tiparul - ars scribendi Bibliographisches Institut, 1972, 324 p.
artifixialiter. Materiale - suport pentru Bibliogr. & indici p. 301-324.
scriere şi instrumente pentru scris. Gestul
şi scrierea. Construcţia literei - cerinţă a Geschichte der Schrift. Die
rigorii. Litera - de la forma ornamentală la Beschreibstoffe. Schreib- und Buchwesen.
semn plastic. Caligrafia - expresie a Die Buchmalerei. Die Erfindung des
virtuozităţii. Teme majore realizate în Buchdrucks. Grundzüge der Entwicklung
cadrul cursului de Arta Scrisului. des deutchen Buchdrucks von der
Renaissance bis zum Klassizismus.
Cota: LC4959/2016 Grundzüge der Entwicklung des
europäoschen Buchdrucks von der
133. DEMÉNY, Lajos ; DEMÉNY, Lidia. Carte, Renaissance bis um 1800. Die
tipar şi societate la români în secolul al technisierung des Buchdrucks. Die
XVI-lea : studii, articole, comunicări. Moderne Druckkunst. Druckschrift,
Bucureşti : Kriterion, 1986, 350 p. Schriftgewerbe und Schreibschrift.
Entwicklung der Papierherstellung in der
Contribuţii la istoria tiparului românesc din Neuzeit. Die Illustration des gedruckten
secolul al XVI-lea. Carte şi societate. Buches. Der Bucheinband.
Tipăriturile chirilice în bibliotecile din
România şi din străinătate. Artă grafică, Cota: 554938.
hîrtie şi filigranologie. Cercetarea în
domeniul istoriei cărţii şi tiparului. Metode, 136. JAKÓ, Zsigmond. Irás, könyv,
mijloace, rezultate şi perspective. értelmiség : tanulmányok Erdély
történelméhez. Bucureşti : Kriterion,
Cota: 562279 1976, 374 p.
Note, bibliogr. & index p. 305-374.
134. FLOREA, Doina. Edituri şi colecţii. Iaşi :
Junimea, 2004, 232 p. Írástudás-Íráshasználat-Értelmiségi
Mic dicţionar, p. 193-225. fejlődés. Írásemlékek-Íratvédelem-
Bibliogr. p. 226-230. Levéltárügy. Könyv-Könyvnyomtatás-
Könyvtár.
Cartea ca obiect fizic. Cartea ca "obiect"
metafizic. Lumea cărţii sau Cartea lumii. O Cota: 557264

 
137. JAKÓ, Zsigmond. Philobiblon example of Exeter. Local distribution
transilvan. Bucureşti : Kriterion, 1977, networks in 18th-century England. Egerton
512 p. Smith and the early 19th-century book
trade in Liverpool. The country trade in
Oradea în istoria bibliotecilor noastre books. A catalogue of Hamilton, Balfour
medievale. Transilvania şi Corviniana. and Neill publications .
Tiparul cu litere latine din Sibiu în secolul
al XVI-lea. Pe urmele catehismului Cota: 725315
românesc din anul 1544. Biblioteca
Colegiului Bethlen din Aiud. Fenixul 140. PAPACOSTEA-DANIELOPOLU,
transilvan. Legaturile bibliofile şi ştiinţifice Cornelia ; DEMÉNY, Lidia. Carte şi tipar
cu Ţara Românească ale lui Köleséri în societatea româneasca şi sud-est
Sámuel. Începuturile tipografiei de la Blaj. europeană : (Secolele XVII-XIX).
Istoricul bibliotecii documentare din Bucureşti : Editura Eminescu, 1985 , 264
Odorheiul Secuiesc. Istoricul bibliotecii lui p.
Timotei Cipariu. Cartea şi biblioteca în
cultura maghiară din Transilvania. Sursele de informare şi stadiul cercetării.
Tiparul chirilic la români în secolul al XVII-
Cota: 812352 lea. Funcţia socială a cărţii tipărite.
Unitatea limbii, a originii şi unitatea de
138. LUPU-GIURGIU, Gianina Diana. Istoria neam a românilor. Romanitatea şi tradiţia
scrisului, cărţii şi tiparului : (propunere istorică. Tiparul în limba greaca în ţarile
de curs opţional). Deva : Emia, 2008, române. Tiparul grec din principalele
122 p. centre ale diasporei şi cultura
Bibliogr. p. 120-122. românească. Circulaţia cărţii în ţările
române şi în sud-estul Europei.
Scrierea cuneiformă... hieroglifică ...
alfabetică greacă ... alfabetică latină. Cota: 768701
Tăbliţele de la Tărtăria. Scrierea runică ...
alfabetică gotică ... alfabetică chirilică ... 141. PAVEL, Eugen. Carte şi tipar la Bălgrad
alfabetică ebraică. Scrierile arabe. Istoria : (1567-1702). Cluj-Napoca : Clusium,
cărţii. Gutenberg şi istoria tiparului. E-book 2001, 380 p. (Seria de lingvistică şi
- cartea electronică. filologie. Sapientia).
Indice de nume p. 375-380.
Cota: LC 2212/2016 Rez. în engl., fr.
Anexe.
139. MYERS, Robin ; HARRIS, Michael,
(eds.). Spreading the word : the Etape în istoria tiparului românesc de la
distribution networks of print 1550- Alba Iulia (1567-1702). Cărţi, comanditari,
1850. Winchester : St. Paul's editori, traducători şi tipografi (contribuţii
Bibliographies, 1990, 241 p. (St. Paul's documentare). Tehnica şi arta tiparului.
Bibliographies). Textele complementare : prefeţe şi
Bibliogr. după capitole. epiloguri. Disociaţii filologice ... Evoluţia
Anexe & index p. 185-241. normelor literare în tipăriturile bălgrădene
... În loc de concluzii .
Wales and the London book trade before
1820. Scottish books for America in the Cota: 676615
mid-18th century. Printers and booksellers
in Dublin 1800-1850. Publisher, pedlar, 142. POPA, Liliana. Oameni şi cărţi în Sibiul
pot-poet: The changing character of the de altădată : tipografi şi tiparniţe,
broadside trade, 1550-1640. A few bibliofili şi biblioteci, librari şi librării în
shillings for small books: the experiences mărturii documentare.
of a flying stationer in the 18th-century. Hermannstadt/Sibiu : Schiller
Single sheets from a country town : the Verlag/Editura Schiller, 2010, 375 p.

 
(Miscellanea ecclesiastica ; VIII). 144. SÎRGHIE, Anca. Edituri şi colecţii
Anexa I: Inventarul librăriei Barth-Gromen- editoriale. Sibiu : Techno Media, 2004,
Gänselmayr din 1792, p. 137-351. 204 p.
Anexa II: Genealogia familiei Barth. Anexă & bibliogr. p. 190-204.
Genealogia familiei Hochmeister.
Genealogia familiei Gänselmayr, p. 353- Ecuaţia autor-editor-cititor. Scurt istoric al
354. tiparului. Momente din istoria vieţii
Glosar, indice de nume & bibliogr. p. 355- editoriale româneşti. Cartea şi cenzura de-
375. a lungul timpului. Privire diacronică şi
sincronică asupra dreptului de autor.
O carte binevenită şi necesară. Oameni şi Aspecte esenţiale ale tehnicii de publicare
cărţi în Sibiul de altădată. a cărţilor. Conceperea şi elaborarea
ziarului. Colecţiile editoriale. Practici de
Cota: 731028 marketing în activitatea editorială.

143. POPA, Silvia. Istoria scrisului, cărţii, Cota: 830331 ; LC 7315/2010


presei, bibliotecilor. Braşov : [s. n.],
1997, 257 p. 145. SÎRGHIE, Anca. Istoria scrisului, a cărţii
Bibliogr. p. 255-257. şi a tiparului. Sibiu : Alma Mater, [s. a.],
210 p.
Gând-Imagine-Simbol - Figurine.
Pictograme. Desene rupestre. Scrieri Începuturile civilizaţiei şi scrisul. O
cuneiforme - Sumerienii. Asiro- perspectivă tipologică a primelor forme de
babilonienii. Scrieri ideografice - scriere. Originea şi evolutia alfabetului.
Hieroglifele egiptene. Scriere ideografică - Introducere în istoria cărţii.
Scrierea Indusului. Scrierea sigiliilor.
Scrierea chineză. Scrieri ideografice ale Cota: 830337
populaţiilor continentului american. Scrieri
silabice. Scrierea geto-dacilor. Simboluri şi 146. TEODORESCU, Dorin. Din istoria
semne mnemotehnice. Origini ale tiparului şi cărţii româneşti. Slatina :
alfabetului consonantic. Alte derivate ale Editura Fundaţiei "Universitatea pentru
scrierilor alfabetice. Alfabete propriuzise. toţi", 2008, 193 p.
Lumea romană - Scrierea latină. Bizanţ.
Scrierea chirilică. Runele germanice. Aspecte privind istoricul cărţii româneşti
Scrierea ogamică. Materiale pentru scriere vechi. Începuturile tiparului românesc.
- Instrumente de scris. Grafologie. Cartea Tipografia râmniceană (1705-1827).
manuscrisă - Mănăstirile. Cartea Cartea blăjeană în arealul sud-vestic al
iluminată. Apariţia tiparului - Precursori. României. Ion Heliade Rădulescu - editor
Gutenberg. Primii tipografi - Incunabule. şi tipograf. Lămurirea problemei Mineelor
Primii editori - Prima imprimerie de stat. de Buda din 1804-1805. Drumul cărţii
Primele tiparniţe şi edituri la români - vechi bisericeşti de la tipărire la
Tiparul de la Braşov. Tipar clasic - Tipar credincioşi. Cărţile vechi româneşti, liant al
modern. Apariţia presei - Istoric. unităţii naţionale. Contribuţii şi completări
Calendare. Almanahuri. Primele periodice la BRV.
româneşti. Presa transilvăneană -
Periodice braşovene. Bibliofilie - Ex-libris. Cota: LC 1897/2005

Cota: LC 3718/1999

021 Istoria cărţii

147. ANDREESCU, Ana. Arta cărţii : cartea a rev. şi adăug. Bucureşti : Univers
românească veche : 1508-1700. Ed. a 2- Enciclopedic, 2002, 354 p.

 
Ilustr. p. 151-339. nyomtatványok anyaga. A régi
Bibliogr. & indice selectiv de nume proprii, nyomtatványok mérete. A régi
p. 341-352. nyomtatványok terjedelme.

Începuturi. Incunabule. Secolul al XVI-lea. Cota: Colecţii speciale Raft liber 485
Secolul al XVII-lea (prima jumătate).
Secolul al XVII-lea (a doua jumătate). 151. COSTA, Ioana. Papirus, pergament,
hîrtie: începuturile cărţii. Bucureşti :
Cota: LC 7157/2002 Humanitas, 2011, 167 p.
Bibliogr, indici p. 155-167.
148. BARBIER, Frederic. Histoire du livre.
Paris : Armand Colin, 2000, 304 p. Constituirea textelor: Filologia. Paleografia
(Collection U - Histoire). externă. Paleografia internă.
Note & bibliogr. p. 259-298. Transmiterea textelor: Monumentele :
literatură, arte plastice. Copistul. Abaterile
Le temps du manuscrit. La revolution de la model. Tradiţia indirectă. Recensio.
gutenbergienne. La librairie d"Ancien Examinatio. Emendatio.
Regime (annees 1520-annees 1760). La Păstrarea textelor: Bibliotecile antice.
seconde revolution du livre et l'intervention Nomenclatura codicelor. Universităţile din
de la mediatisation de masse (annees Evul Mediu. biblioteci. Ediţii. Editio
1760-1914). princeps. Ediţiile clasice.

Cota: 568541 Cota: 831845 ; LC 9577/2013

149. BOGDAN, Florin. Preţul de achiziţie al 152. CRISTACHE-PANAIT, Ioana. Circulaţia


cărţii româneşti în Transilvania în cărţii vechi bucureştene în
secolele XVI-XIX. Sibiu : InfoArt Media - Transilvania. Bucureşti : Biblioteca, 1998,
ASTRA Museum, 2011, 334 p. 190 p.
Bibliogr. p. 275-283. Ilustr. p. 63-190.
Anexe & indici p. 284-331.
Circulaţia cărţii vechi bucureştene în
Preţul cărţii în concepţiunea istorică. Transilvania. Ilustraţii.
Preţul de achiziţie al cărţii româneşti vechi
în Transilvania în secolul al XVI-lea. Preţul Cota: LC 9139/1999
de achiziţie al cărţii româneşti vechi în
Transilvania în secolul al XVII-lea. Preţul 153. DANE, Joseph A. The myth of print
de achiziţie al cărţii româneşti vechi în culture : essays on evidence, textuality,
Transilvania în secolul al XVIII-lea. and bibliographical method. Toronto ;
Contribuţii la istoria comerţului cu cartea şi London ; Buffalo : University of Toronto
a preţului de achiziţie al cărţii româneşti în Press, 2003, VI+243 p. (Studies in book
Transilvania la începutul secolului al XIX- and print culture).
lea. Costuri pentru întreţinerea cărţilor. Note & bibliogr. p. 195-242.

Cota: LC 1957/2014 The myth of print culture. Twenty million


incunables can't be wrong. What is a
150. BORSA, Gedeon. Kalauz a régi book? Classification and represerntation
nyomtatványokhoz : a régi of early books. The notion of variant and
nyomtatványok fogalma, anyaga, the zen of collation. Two studies in
mérete és terjedelme. Budapest : Chaucer editing. Editorial variants.
Könyvtári Intézet, 2003, 127 p. Bibliographical myths and methods.
(Továbbképzés felsőfokon).
Addenda p. 115-123. Cota: 002/D16

A régi nyomtatványok fogalma. A régi 154. DUDAS, Florian. Vechi cărţi româneşti

 
călătoare. Bucureşti : Sport-Turism, 1987, unui fond inedit. Dialog despre cele două
240 p. sisteme principale ale lumii : un bestseller
în secolul al XVII-lea. Epilog la un conflict
Cum circulau cărţile. între două şcoli istoriografice : mărul
Cărţi peregrine: Circulaţia cărţii româneşti discordiei - biblioteca lui Grigore
din secolul al XVII-lea. Răspîndirea cărţii Tocilescu. Din istoria bibliotecilor
româneşti din secolul al XVIII-lea. româneşti: emanciparea şi dezvoltarea
Circulaţia cărţilor şi unitatea românilor. culturală a societăţii.
Valori documentare şi bibliofile: Biblioteca
Cota: 720438 unui sfânt ierarh: Andrei Şaguna,
mitropolitul Transilvaniei : demersuri
155. ERICH, Agnes. Istoria cărţii de la pentru o prelucrare informatizată integrală.
semnele mnemotehnice la cartea "Vârsta de aur" a oratoriei româneşti:
electronică. Târgovişte : Bibliotheca, discursuri parlamentare în colecţiile
2008, 238 p. (Universitaria. Informare - Bibliotecii Camerei Deputaţilor. Valori
comunicare). documentare în colecţia de arhive a
Glosar & bibliogr. p. 231-238. Bibliotecii Academiei Române. Carte
bibliofilă (secolul al XVII-lea) în colecţiile
Scrierea-Evoluţie şi semnificaţii. Cele mai Bibliotecii Judeţene "I. H. Rădulescu"
vechi cărţi. Vechi scrieri descoperite pe Dâmboviţa. Biblioteca Judeţeană "Dinicu
teritoriul României. Cele mai vechi Golescu" Argeş: ex-libris-uri pe cartea
manuscrise de pe teritoriul românesc-Cele veche şi rară.
mai vechi texte româneşti-Documente Informatizare, evaluare, conservare:
păstrate în limba română. Apariţia Biblioteca infinită - o necesitate a societăţii
tiparului. Începuturile tiparului glagolitic şi contemporane. Cărţi româneşti şi străine :
chirilic în Europa. Activitatea tipografică pe scurte comentarii şi valori estimative.
teritoriul românesc. Cartea electronică - un Prevenirea degradării documentelor de
nou purtător de informaţie în societatea bibliotecă, o necesitate de actualitate.
informaţiei. Biblioteca publică în societatea informaţiei
şi a cunoaşterii.
Cota: LC 5297/2009
Cota: LC 3864/2016
156. ERICH, Agnes ; BULUŢĂ, Gheorghe,
(eds.) ; PETRESCU, Victor. Istoria cărţii 157. ESCARPIT, Robert. The book
şi bibliotecilor : contribuţii la un revolution. Paris : Unesco, 1966, 160 p.
concept de actualitate. Târgovişte :
Bibliotheca, 2013, 202 p. (Universitaria. Books and the world today : historical
Informare - comunicare). survey. The functions of the book. The
new look in publishing : world production.
Perspective istoriografice: Despre istoria The main exchange patterns. Future
cărţii şi bibliotecilor. Teritoriu de explorare prospects : the publishing dilemma.
şi direcţii de cercetare în istoria cărţii. Bookshops and mass circulation. Towards
Consideraţii privind necesitatea înnoirii a new form of communication.
discursului istoriografic asupra cărţii şi
lecturii : glose la un... glosar. Cota: 722917
Cultura cărţii vechi: Tălmăcirea cărţilor în
limba română - necesitate socială. Carte 158. ESPOSITO, Enzo. Capitoli bibliologici.
veche românească şi documente istorice Roma : Bulzoni Editore, 1986, 194 p.
la Câmpulung Muscel. Tipărituri antimiene
în colecţii externe ... Aspecte privitoare la Il Manoscritto. Il libro a stampa. La
tipar şi carte în revista "Arta şi tehnica biblioteca nella realta' regionale. Il
grafică". commercio librario.
Cărţi şi biblioteci: Cărţi uitate, cărţi
regăsite : date culese cu ocazia cercetării Cota: 563567

 
159. FLOCON, Albert. Universul cărţilor :
studiu istoric de la origini până la Les origines du livre. Le livre dans
sfârşitul secolului al XVIII-lea. Bucureşti l'Antiquite greco-romaine. Le livre au
: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, Moyen Age. L'avenement de l'imprimerie.
496 p. Du manuscrit medieval au livre moderne.
Le livre de la Contre-Reforme au siecle
Istoria prescurtată a scrierilor. Cărţile des lumieres. Le livre moderne.
manuscrise. Vechile cărţi tipărite.
Cota: 875712
Cota: 556937
163. LABARRE, Albert. Istoria cărţii. Iaşi :
160. FOOT, Mirjam. Pictorial bookbindings. Institutul European, 2001, 144 p. (ABC).
London : The British Library, 1986, 64 p. Bibliogr. p. 139-140.
Suggestions for further reading, p. 64.
Originile cărţii. Cartea în antichitatea
The British Library collections. Leather greco-latină. Cartea în evul mediu.
and vellum. Onlays and inlays. Cut Apariţia tiparului. De la manuscrisul
leather. Ink and paint. Wood and straw. medieval la cartea modernă. Cartea
Paper. Ivory and metal. Fabric. Binding contrareformei în secolul iluminismului.
technique. Cartea modernă.

Cota: Colecţii speciale Raft liber 310 Cota: 875712

161. GRANCEA, Mihaela ; BORŞ, Silviu. Din 164. LANG, Benedek. Unlocked books :
civilizaţia cărţii. Sibiu : Alma Mater, 2002, manuscripts of learned magic in the
296 p. medieval libraries of Central Europe.
Repertoriul mărcilor tipografice şi caselor University Park, Pa : The Pennsylvania
tipografice, indicele localităţilor & bibliogr. State University Press, 2008, 334 p. (The
p. 282-291. magic in history).
Anexe, bibliogr. catalog & index, p. 281-
Cartea şi biblioteca în lumea antichităţii. 334.
Cartea manuscrisă în evul mediu.
Bibliotecile în evul mediu. Bibliotecile în In search of magician schools. Magic:
evul mediu târziu. Carte şi bibliotecă în definitions and classifications. Texts and
spaţiul cultural oriental. Geneza tiparului. handbooks: the sociology of manuscripts.
Particularităţi ale Renaşterii italiene - Readers and collectors: the motives and
cartea. Bibliotecile Renaşterii. Imprimeria intentions of scribes.
şi biblioteca în secolele XVI-XVII. Cartea
şi Reforma. Cartea tipărită în spaţiul Cota: 681614
cultural românesc. Cartea şi industria
hârtiei în secolele XV-XVIII. Bibliotecile 165. LEU, Valeriu. Însemnări manuscrise pe
europene în secolele al XVII-les şi al cărţi vechi româneşti din bisericile
XVIII-lea. Funcţia socială a cărţii în Franţa Eparhiei Caransebeşului (sec. XIX).
vechiului regim. Arta cărţii în secolele Ediţie postumă îngrijită de Carmen Albert.
XVII-XVIII. Cartea veche - probleme de Timişoara : Mirton, 2011, 157 p.
conservare şi restaurare. Anexa I: (1802-1826).
Anexa II: (1835-1856) ; Însemnări
Cota: LC 4104/2002 manuscrise pe o carte veche de la
Pojejena.
162. LABARRE, Albert. Histoire du livre. 7-e Index nume, index localităţi, p. 151-157.
éd. corrigée. Paris : Presses Universitaires
de France, 1998, 128 p. (Que sais-je ? Cota: LC 5297/2009
620).
Bibliogr. 166. LYONS, Martyn. Istoria cărţilor.

 
Bucureşti : Art, 2011, 224 p. 18th-century Britain and Ireland. Fiction in
Glosar, bibliogr. & indice, p 214-224. the marketplace : towards a study of the
Victorian serial. Constructing the
Lumea antică şi medievală. Noua cultură a readership in 19th-century Wales.
tiparului. Iluminismul şi masele. Apariţia
editorului. Cunoaştere pentru toţi. Cota: 725314
Concluzie: Noua eră a cărţii.
169. PAVEL, Eugen. Între filologie şi
Cota: 681203 bibliofilie. Cluj-Napoca : Apostrof, 2007,
170 p. (Ianus).
167. MITRIC, Olimpia. Din istoria cărţii Rez. în engl.
româneşti : curs pentru specializarea
muzeologie. Suceava : Editura Cărţi vechi necunoscute. Cărţi cu
Universităţii din Suceava, 2002, 196 p. însemnări manuscrise. Cartea cărţilor :
Glosar & bibliogr. p. 107-122. Biblia lui Samuil Micu (1795).
Reproduceri p. 123-196.
Cota: 624622 ; LC 5112/2007 ; 002/PAV
Începuturile scrisului pe teritoriul
României. Cartea românească medievală: 170. PETRUCCI, Armando. Libri, scrittura e
cele mai vechi manuscrise (sec. XV-XVI). pubblico nel Rinascimento : guida
Începuturile tiparului în lume. Prezenţa storica e critica. Roma : Editori Laterza,
incunabulelor în România. Începuturile 1979, 181 p. (Universale Laterza ; 542).
tiparului în Ţările Române (sec. XVI). Bibliogr. după capitole.
Cartea românească în secolul al XVII-lea,
... al XVIII-lea. Cartea românească Libro e scrittura in Francesco Petrarca.
modernă ... secolul al XIX-lea. Circulaţia "Anticamente moderni e modernamente
cărţilor. Cartea românească înainte de antichi". Scribi e manoscritti nel
primul război mondial. Industrializarea Quattrocento europeo. La miniatura
cărţii.Cartea românească în perioada italiana del Rinascimento. Il libro illustrato
interbelică. Perioada marilor edituri. italiano del Quattrocento. Il libro
Cartea românească contemporană. umanistico dall'Italia all'Europa. Alle origini
Sistemul editorial centralizat după al del libro moderno libri da banco, libri da
doilea război mondial. Cartea românească bisaccia, libretti da mano.
după anul 1989. Revenirea la economia
de piaţă . Cota: It. 3027 (Filologie)

Cota: LC 3060/2003 171. RAPA-BUICLIU, Dan. Cartea


românească veche : studia bibliologica.
168. MYERS, Robin ; HARRIS, Michael, Galaţi : Alma, 2000, 248 p.
(eds.). Serials and their readers, 1620- Note după capitole.
1914. Winchester : St. Paul's Rez. lb. fr.
Bibliographies, 1993, 170 p. (St. Paul's Indice alfabetic de persoane, p. 221-225.
Bibliographies). Ilustr. p. 226-246.
Bibliogr. & note după capitole.
Index p. 163-170. I. Noi contribuţii privind patrimoniul
cultural-istoric şi repertoriul bibliografic
The distribution and readership of London naţional vechi.
corantos in the 1620s. American II. Cartea românească veche, aspecte
readership of early British serials. bibliologice.
Periodicals and politics in the reign of
Queen Anne. Politicisation and the press Cota: 519748
Hanoverian England. The "Trepidation of
the Spheres": the serial and the book in 172. SIMONESCU, Dan. Codex Aureus.
the 19th century. Serial advertisement in Bucureşti : Meridiane, 1972, 104 p.

 
(Manuscris). tiparului în Tarile Române (secolul al XVI-
Text şi note p. 5-19. lea). Tipografi şi editori umanişti. Marele
Anexă: Descrierea şi cuprinsul veac (cartea românească în secolul al
manuscrisului, p. 16. XVII-lea). Cartea şi tiparul în secolul al
XVIII-lea. Manuscrisele secolelor al XVII-
Cota: Albume de artă 8083 lea şi al XVIII-lea. Circulaţia cărţi lor.
Legătura cărţi lor. Edituri şi tipografii
173. SIMONESCU, Dan. Codex Burgundus . române în ţări străine. Epoca modernă.
Bucureşti : Meridiane, 1975, 96 p. Editura şi arta grafică. Carte şi cenzură în
(Manuscris). secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea.
Text şi note p. 5-15. Bibliotecile secolului al XIX-lea. Marile
edituri interbelice. Editura contemporană.
Cota: Albume de artă 9113 Cartea românească în Basarabia. Cartea
românească în lume.
174. SIMONESCU, Dan ; BULUŢĂ,
Gheorghe. Pagini din istoria cărţii Cota: 517305 ; 002(498)/S58
româneşti. Bucureşti : Editura Ion
Creangă, 1981, 192 p. 176. SÎRGHIE, Anca. Carte veche
Indice p. 170-176. românească. Sibiu : Alma Mater, 2009,
Bibliogr. p. 177-180. 210 p.
Rez. în lb. fr., engl., r., p. 181-189. Bibliogr. p. 117-119.

Vechile alfabete pe teritoriul României. Evoluţia literaturii scrise : Evoluţia


Cele mai vechi manuscrise (sec. XV-XVI). literaturii scrise la români. Începuturile
Tipografi transilvăneni de incunabule în scrisului pe teritoriul României. Cartea
context european. Introducerea tiparului în românească în manuscrise slavone.
ţările Române (sec. al XVI-lea). Coresi. Cartea manuscrisă la români în secolele
Cărţi slavo-române, latineşti, germane şi XV-XVII. Gutenberg şi istoria tiparului. Cel
maghiare tipărite în Transilvania. Tiparul şi dintâi tipograf român, Filip Moldoveanul.
cartea în sec. al XVII-lea... Cartea şi Carte tipărită la Târgovişte la mijlocul
tiparul în sec. al XVIII-lea. Manuscrisele secolului al XVI-lea. Începuturile activităţii
secolelor XVII şi XVIII. Circulaţia cărţilor. biblioteconomice în România. Contribuţii
Legătura cărţilor. Edituri şi tipografii ale diaconului Coresi la dezvoltarea
române în ţări străine. Tiparul şi cartea în tiparului în limba română. Palia de la
epoca modernă. Industrializarea cărţii. Orăştie la 420 de ani de la tipărire.
Marile edituri... Dimensiuni şi perspective
contemporane. Cartea românească în Cota: LC 5510/2010
lume.
177. ŞCHIAU, Octavian. Cărturari şi cărţi în
Cota: 512061 spaţiul românesc medieval. Cluj-Napoca
: Dacia, 1978, 159 p.
175. SIMONESCU, Dan ; BULUŢĂ,
Gheorghe. Scurta istorie a cărţii Unitatea etnică şi culturală a românilor.
româneşti. Cu un capitol despre Cartea Mărturii apusene şi autohtone despre
românească în Basarabia de Iurie originea şi unitatea poporului român.
Colesnic. Bucureşti : Demiurg, 1994, 126 Activitatea cărturarească
p. interromânească. Schimbul de dascali,
Glosar & indice de persoane p. 108-114. copişti, elevi, prelaţi, zugravi etc. în ţările
Bibliogr. selectivă p. 115-121. române în epoca medievală. Activitatea
Rez. in lb. fr. şi engl. tipografică în ţările române în secolele
XVI-XVIII. Schimbul de tipografi.
Vechile alfabete pe teritoriul României. Preocupări şi rezultate cu privire la
Cele mai vechi manuscrise (secolele XV- circulaţia cărţii vechi româneşti. Cartea
XVI). Incunabulele şi românii. Începuturile munteană în secolele XVII şi XVIII.

 
Interesul românilor din Transilvania pentru cărţile laice (1810-1830). Frontispicii şi
tipăriturile din Tara Românească. Cazania viniete din cărţile tipărite la Buda (1780-
lui Varlaam. Circulaţia ei in Transilvania. 1830). Din relaţiile tipografiei de la Buda
Tipărituri transilvănene în secolul al XVII- cu Ţara Românească şi Moldova.
lea. Itinerariile lor.
Cota: LC 13538/2014
Cota: 813092
179. TEODORESCU, Dorin. Schiţă privind
178. TATAY, Anca Elisabeta. Din istoria şi istoriografia cărţii româneşti vechi.
arta cărţii româneşti vechi : gravura de Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea
la Buda (1780-1830). [Volumul constituie pentru toţi", 2004, 42 p.
teza de doctorat a autoarei]. Cluj-Napoca : Bibliogr. & note p.29-32.
Mega, 2011, 500 p. Ilustraţii p. 33-42.
bibliogr. p. 389-429.
Anexe & indici, p. 430-500. Cota: LC 1897/2005

Istoriografia cărţii româneşti vechi tipărite 180. TOMESCU, Mircea. Istoria cărţii
la Buda şi a elementelor sale grafice. româneşti de la începuturi pîna la 1918.
Istoricul Tipografiei Universităţii din Buda, Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1968, 215 p.
cu o privire specială asupra secţiei sale
româneşti. Tehnicile graficii utilizate în Cartea românească veche : Cartea slavo-
cărţile româneşti de la Buda (1780-1830). română. Începuturile cărţii în limba
Scurtă privire asupra reprezentărilor română. Cartea în anii 1600-1716. Cartea
religioase existente în tipăriturile în anii 1716-1780.
româneşti vechi. Ilustraţiile din cărţile de Cartea românească modernă : Cartea în
strană sau din cele cu conţinut religios anii 1780-1830. Cartea în anii 1830-1878.
tipărite la Buda (1804-1830). Scurtă privire Cartea în anii 1878-1918.
asupra elementelor laice existente în
tipăriturile româneşti vechi. Ilustraţiile din Cota: 654838

022 Istoria tiparului

181. ANDREESCU, Anca ; RADU, Mariana. 183. BULUŢĂ, Gheorghe. Scurta istorie a
500 de ani de tipar românesc : vechi editurii româneşti. Bucureşti : Editura
centre tipografice româneşti : tipărituri Enciclopedică, 1996, 96 p.
aflate în colecţiile speciale ale Bibliogr. p. 78-87.
Bibliotecii Naţionale a României. Rez. lb. engl. p. 88-94.
Bucureşti : Editura Bibliotecii Naţionale a
României, 2012, 55 p. Începuturile producţiei de carte imprimată.
Tradiţii bizantine şi efectul Reformei.
Cota: LC 1782/2014 Comanda oficială şi editura independentă.
Apogeul editurii aulice. Editorii şi sfetnicii
182. BADARA, Doru. Tiparul românesc la culturali. Orizontul umanist. Noi deschideri
sfârşitul secolului al XVII-lea şi intelectuale. Editura şi programul
începutul secolului al XVIII-lea. Brăila : educaţional. Orizontul iluminist. Editura
Istros, 1998, 340 p. epocii romantice. Pionierii editurii
Indici & bibliogr. p. 197-224. moderne. Tipar şi industrie. Lumea cărţii la
început de secol. Diversificare şi
Context şi influenţe. Tipografiile. Tipografi. modernizare. Marile edituri. Editura
Alţi truditori ai tiparului. contemporană. Un sistem centralizat.
Sfarşit de secol. Editura şi economia de
Cota: 519769 piaţă.
 

 
apariţia marilor edituri comerciale.
Cota: 674620 Târgovişte : Bibliotheca, 2006, 356 p.
(Eseu).
184. CHIOREAN, Daniela. Tipografia : de la Catalogul tipăriturilor din Protoieria
Gutenberg la publicaţiile virtuale. Cluj- Târgovişte, p. 280-298.
Napoca : Eikon, 2011, 219 p. Glosar p. 299-307.
Ilustr. p. 204-219. Frontispicii, iniţiale ornate, vignete, foaie
titlu, steme, cadre, gravuri/xilogravuri, p.
Despre tipografie. Paginarea şi litera. 308-352.
Imaginea. Culoarea. Hardware. Prepress.
Cartea şi tiparul în secolul al XVI-lea.
Cota: 781922 Cartea şi tiparul în secolul al XVII-lea.
Cartea şi tiparul în secolul al XVIII-lea şi
185. DĂESCU, Constantin. Istoria tiparului. până la apariţia marilor edituri comerciale.
Timişoara : Waldpress, 2002, 220 p. Aspectul grafic al tipăriturilor din secolele
Glosar & bibliogr. p. 185-216. XVI-XVIII. Circulaţia tipăriturilor din
secolele XVI-XVIII.
Informaţie-comunicare-cultură-civilizaţie.
Scrieri şi alfabete. Litere. Suporturi. Cota: LC 12363/2006
Ilustraţia. Cartea. Uneltele. Editura.
188. ERICH, Agnes. Târgovişte - centru
Cota: LC 4293/2002 tipografic european. Târgovişte :
Bibliotheca, 2012, 172 p. (Historia).
186. DUPONT, Paul. Histoire de l'imprimerie. Glosar p. 149-153.
Precedente parution : Imprimerie Paul Bibliogr. p. 154-169.
Dupont, 1854. 2 vol. Paris : L'Harmattan,
1998, Vol. 1, 523 p.; Vol. 2, 612 p. (Les Aspecte generale privind primele
Introuvables). manifestări în domeniul tipografic. Centrul
Vol. 2 : Legislation p. 521-535. tipografic de la Târgovişte în secolul al
Bibliogr. p. 537-612. XVI-lea. Cartea târgovişteană în epoca lui
Matei Basarab. Contribuţia lui Constantin
Tome Premier: De moyens d'exprimer et Brâncoveanu la dezvoltarea artei
de communiquer sa pensee avant et tipografice la Târgovişte. Aspecte legate
depuis l'invention de l'imprimerie. de ornamentica tipăriturilor târgoviştene.
Decouverte de l'imprimerie. L'imprimerie Aspecte privind tipăriturile din Protoieria
en France. L'imprimerie sous l'ancienne Târgovişte. Concluzii.
monarchie. L'imprimerie pendant la
Revolution, sous la Republique, le Cota: LC 11350/2014
Consulat et l'Empire. L'imprimerie sous la
monarchie constitutionelle. L'imprimerie 189. GASKELL, Philip. A new introduction to
sous la Republique de 1848. l'imprimerie bibliography : the classic manual of
dans les diverses contrees de la terre. bibliography. New Castle, DE : Oak Knoll
Tome Second: De la profession Press, 2012, [12] f., 438 p.
d'imprimeur. Des livres. Ouvrages Anexe p. 361-391.
periodiques. Librairie. Des papiers. Bibliogr. & index, p. 392-438.
Materiel et personnel typographiques.
Lithographie et autres arts graphiques Book production: the hand-press period
auxiliares de la typographie. Imprimerie 1500-1800. Book production: the
imperiale. machine-press period 1800-1950.

Cota: 675825 Cota: 518846

187. ERICH, Agnes. Istoria tiparului 190. MÂRZA, Eva. Din istoria tiparului
românesc de la începuturi până la românesc : tipografia de la Alba Iulia

 
1577-1702. Sibiu : Imago, 1998, 220 p. Cota: 711425
Bibliogr. selectivă, rez. lb. germ. & indice
de pers. p. 117-154. 194. SIMONESCU, Dan ; BULUŢĂ, Gheorghe
Anexă p. 155-216. ; PETRESCU, Victor. Târgovişte, vechi
centru tipografic românesc. Târgovişte :
Istoriografia problemei. Cadrul istoric. Bibliotheca, 2008, 160 p. (Patrimonium).
Repertoriul cărţilor vechi tipărite la
Cota: 727313 Târgovişte (1508-1715), p. 65-98.
Glosar & bibliogr. p. 140-153.
191. NIŢULESCU, Gabriela. Cartea tipărită la
Târgovişte şi Renaşterea românească. Tradiţii culturale şi editorial-tipografice.
Târgovişte : Bibliotheca, 2009, 240 p. Tipăriturile ieromonahului Macarie pentru
Bibliogr. după capitole. Ţara Românească. Dimitrie Liubavici şi
Indice bibliografic de colecţii & Indice de prima generaţie de tipografi români.
nume şi locuri, p. 182-222. Coresi tipograf la Târgovişte. Tipografi,
cărturari şi sfetnici culturali în timpul
Cota: LC 8722/2010 domniei lui Matei Basarab. Antim Ivireanul
- Tipograf şi cărturar al epocii
192. RADU, Măriuca ; REPANOVICI, Angela. brâncoveneşti. Carte românească veche-
O istorie a tiparului şi a tipăriturilor. În loc de Postfaţă. Repertoriul cărţilor
Braşov : Editura Universităţii vechi tipărite la Târgovişte (1508-1715).
"Transilvania", 2002, 202 p. Pagini de literatură veche românească-
Bibliogr. p. 201-202. Antologie-Epiloguri, prefeţe versuri la
stemă.
Scrisul şi produsele sale în antichitate şi
evul mediu. Tiparul occidental. Tiparul în Cota: 625579 ; LC 5304/2009
spaţiul românesc. Suporturile scrierii-
instrumente de scris. Produsele tiparului. 195. STEINBERG, S. H. Five hundred years
Ornament ; ilustraţie ; procedee tehnice de of printing. New rev. (ed.) London : The
realizare. Cartea de la A ... la Z. British Library & Oak Knoll Press, 1996,
Publicaţiile electronice. 262 p.
Bibliogr. & index p. 251.
Cota: LC 6120/2003
The first century of printing, 1450-1550.
193. SIMONESCU, Dan. Târgoviştea, vechi The era of consolidation, 1550-1800. The
centru tipografic românesc : studiu ninteenth century, 1800-1900. 1990-1955.
monografic cu repertoriul cărţilor vechi The postwar world.
tipărite la Târgovişte şi catalogul
colecţiei Muzeului "Carte românescă Cota: 518151
veche". Tîrgovişte : Muzeul Judeţean
Dîmboviţa, 1972, 136 p. 196. Tipografia de la Blaj (1850-1918) :
Repertoriul tipăriturilor tîrgoviştene, p. 49- contribuţii documentare. Cluj-Napoca :
74. Presa Universitară Clujeană, 2010, 424 p.
Catalog carte veche românească, p. 75-
115. Studiu introductiv: Tipografia de la Blaj
Indici p. 117-132. (1850-1918). Surse arhivistice. Lista
documentelor. Documente. Inventare.
Tradiţiile culturale şi editorial-tipografice
ale Tîrgoviştei între anii 1508-1830. Cota: 680312

 
023 Patrimoniu

197. MONOK, István, (ed.). Kincsek a nemzet modernes a nos jours. La constitution du
könyvtárából. Budapest : Magyar patrimoine des bibliothèques. La pratique
Könyvklub, 2002, 419 p. (Antetitlu : du patrimoine. La diversité du patrimoine
Országos Széchényi Könyvtár). des bibliothèques. La patrimoine vivant en
France.
Cota: Raft liber 446
198. OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU, Irina ; Cota: 621065
MATEI, Dan. Standarde şi recomandări
în documentarea bunurilor culturale. 200. SHAW, David J., (ed.). European
Bucureşti : CIMEC, 2009, 134 p. cultural heritage in the digital era :
Bibliogr. selectivă. & referinţe. creation, access and preservation.
Alte standarde de documentare a Papers presented on 13 November 2003
patrimoniului cultural. at the CERL conference hosted by the
National Library of Russia, St. Petersburg.
De ce trebuie să folosim standarde ? London : Consortium of European
Câteva definiţii şi precizări: (Tipuri de Research Libraries, 2004, 63 p. (CERL
standarde. Standarde şi recomandări papers ; IV).
europene în domeniul digitizării Bibliogr. după capitole.
patrimoniului cultural).
Patrimoniul cultural mobil: Standarde şi Book annotations as historical sources
recomandări internaţionale. Modele and their use in database applications.
conceptuale pentru bunurile culturale New techniques and problems in the
mobile. Standarde de metadate. Scheme preservation of manuscript collections. A
standard pentru metadate. Standarde neglected Carolingian edition of the
documentare pentru patrimoniul cultural Historia Francorum of Gregory of Tours:
mobil în România. the consequences of insufficient
Patrimoniul cultural imobil: Standarde paleographical description. Cultural
pentru documentarea siturilor arheologice. heritage projects in the Netherlands.
Standarde documentare pentru Digital tools for improving access to the
patrimoniul construit. printed cultural heritage: the Italian
Imagini, audio, video, reconstituiri virtuale situation. Digitising the heritage -
3D, documente: Recomandări strategies for success.
internaţionale: Carta de la Londra pentru
vizualizarea tridimensională în domeniul Cota: 733383
cercetării şi comunicării patrimoniului
cultural. Standarde generale pentru 201. THEODORESCU, Dorin, (coord.). Valori
documente. Standarde pentru fişiere de bibliofile din Patrimoniul Cultural
imagini statice (raster). Standarde pentru Naţional : Cercetare. Valorificare.
fişiere audio digitale. Standarde pentru Slatina, 10-12 decembrie 2008.
fişiere video. Sesiunea Naţională de Valori Bibliofile.
Concluzii. Slatina : Editura Fundaţiei "Universitatea
pentru toţi", 2006, 211 p.
Cota: LC 11030/2010 Bibliogr. după capitole.

199. ODDOS, Jean-Paul, (coord.). Le Cota: LC 4645/2007


Patrimoine : histoire, pratiques et
perspectives. Paris : Electre-Éditions du 202. Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural
Cercle de la Librairie, 1997, 447 p. Naţional : Cercetare. Valorificare. Ediţia
(Bibliothèques). a XV-a : Craiova 14-15 noiembrie, 2008.
Index p. 437-442. [Sesiune organizată cu ocazia
Centenarului Bibliotecii "Alexandru şi
Réception du patrimoine écrit, des temps
 

 
Aristia Aman", Craiova]. Craiova : Alma, Fundaţia "Alexandru şi Aristia Aman".
2008, 342 p. Muzeul "Aman" - autografe ... Cărţile din
Bibliogr. după capitole. Craiova ale familiei Stolnicului Constantin
Cantacuzino. Cărţi străine rare în
Biblioteca Metropolitană din Bucureşti. Patrimoniul Bibliotecii Judeţene Timiş ...
Veacul al XVI-lea în cărţi. Contribuţii la Destinul unei moşteniri baroniale :
cunoaşterea istoriei cărţii şi tiparului în Biblioteca "Brukenthal". Marginalii la
Ţările Române. Şerban Cioculescu... Catalogul cărţilor vechi româneşti
bibliotecar ! Editori în epoca colecţionate la Biblioteca "Batthyaneum"
brâncovenească. Donaţia Caton din Alba Iulia ...
Theodorian în colecţiile Bibliotecii
Judeţene "Alexandru şi Aristia Aman" ... Cota: LC 10642/2009

03 Istoria bibliotecilor

203. 160 de ani de la înfiinţarea primei 153-158.


biblioteci publice la Braşov : 1835-1995.
Comunicările Simpozionului din 17-18 Radiografia unui vis împlinit. Drum bun ...
noiembrie 1995. Braşov : [s. n.], 1996, 252 spre Spania. Cartea românească în
p. bibliotecile Spaniei. În loc de concluzii.
Anexe p. 231-252.
Bibliogr. după capitole. Cota: LC 4852/2007

160 de ani. Inceputurile Bibliotecii "Astra" 206. BAICULESCU, George, (ed.). Biblioteca
Braşov. 600 de ani de lectură la Braşov Academiei Republicii Socialiste
(Cronologie). România. 1867-1967 : Cartea
Presa despre activităţile bibliotecii. centenarului. Bucureşti : Editura
Academiei RSR, 1968, 328 p.
Cota: 873693
Contribuţii la istoria Bibliotecii Academiei:
204. AGACHE, Catinca ; IFTODE, Emanuel. Istoricul Bibliotecii Academiei Republicii
Biblioteci în timp : (Antichitatea). Iaşi : Socialiste România, 1867-1967. Secţia
Princeps Edit, 2004, 183 p. (Antiquitatis). imprimatelor. Cabinetul de manuscrise,
Bibliogr. selectivă p. 175-177. documente, cărţi rare. Cabinetul de
stampe. Cabinetul de hârti şi atlase.
Bibliotecile de tăbliţe de lut - tezaure de Cabinetul de muzică. Cabinetul
scriere cuneiformă. Bibliotecile de papirus numismatic. Activitatea bibliografică a
- tezaure de scriere hieroglifică. Bibliotecii Academiei. Relaţiile externe ale
Bibliotecile greceşti elenistice. Bibliotecii Academiei.
"Bibliotecile" din grote. "Biblioteci"- tezaure Figuri de bibliotecari şi bibliografi ai
de inscripţii necunoscute. "Biblioteci"- Bibliotecii Academiei: Ioan Bianu. Barbu
arhive de scriere alfabetică. Bibliotecile Lăzărescu. Tudor Vianu. Nerva Hodoş.
romane. Bibliotecile şi legenda încurcării Al.-Sadi Ionescu. Octavian Lugoşianu.
limbilor. Bibliotecari ai antichităţii. Constantin Moisil. N. Zaharia. Stefan Pop.
Al. T. Dumitrescu. Iuliu Tuducescu. Ilarie
Cota: LC 5111/2005 Chendi. Ştefan Oraşanu. Victor Lazăr.
Remus Caracaş. Gh. Nicolăiasa. Ioan C.
205. ARDELEAN, Teodor. Din Hiperboreea ... Bacilă.
în Iberia : Primele biblioteci româneşti
în Spania. Baia Mare : Biblioteca Cota: 604581
Judeţeană "Petre Dulfu", 2007, 158 p.
Secvenţe din presa centrală şi locală p. 207. Batthyaneum : omagiu fondatorului
 

 
Ignatius Sallestius de Batthyan (1741- dezvoltarea Bibliotecii Centrale a
1798). Bucureşti : Editura Bibliotecii Asociaţiunii.
Naţionale a României, 2011, 273 p.
Cota: LC 10785/2012
Qu'est-ce que le paradis? : Tout
simplement, une bibliothèque. Ignatius 209. BOTA, Ionel. Bibliotecile din Banat între
Batthyany. A Batthyaneum könyvtár rövid 1850-1918. Reşiţa : Timpul, 2000, 96 p.
története. New considerations on the
Catalogue of Old Romanian Books Carte şi lectură. Bibliotecile bănăţene între
collected at the Batthyaneum Library in 1850-1918 : Biblioteca - Instituţia şi
Alba Iulia. Episcopul Lönhárt Ferenc mesajele cărţii. Etape de constituire.
(1819-1897) şi sigiliile sale păstrate în Organizare. Categorii de biblioteci.
colecţiile Bibliotecii Batthyaneum. Rarities Cenzura bibliotecii.
of Hungarian printing history in the
Batthyaneum. Latin paleography and Cota: 776595
codicology in Romania. Altes deutsches
Schrifttum im "Batthyaneum" von 210. BOTTASSO, Enzo. Storia della
Karlsburg/Alba Iulia. Italian renaissance biblioteca in Italia. Milano : Editrice
illustrated by four manuscripts from the Bibliografica, 1984, 356 p. (Bibliografia e
collection of Batthyaneum Library. Le cas biblioteconomia ; 16).
particulier d'un représentant des
"Lumières" dans le Royaume de Hongrie : Libri e biblioteche del Rinascimento. Il
le Comte Alois de Batthyan. Täfer in grande secolo delle biblioteche italiane. Il
Siebenbürgen. Historische Einbände der Settecento, etá dei lumi. L'epoca
Bücher aus dem Besitz des Johannes napoleonica e la restaurazione. Le
Henckel. The notated sources of the transformazioni Ottocentesche e i
Batthyány Library. The Batthyaneum problemi dell'Italia unita. Nascita della
Observatory of Alba Iulia, a less known biblioteca popolare. Difficolta e guai del
iconographic program. Zur technischen Novecento.
Ausstattung der karlsburger Sternwarte
(Specula) aus dem Jahre 1798. Quelques Cota: 720045
réflexions sur les anneaux celtiques á
oves creux occasionnées de la 211. BULUŢĂ, Gheorghe. Civilizaţia
Bibliothèque Batthyaneum. Eine römische bibliotecilor. Bucureşti : Editura
Wachstafel (tabula cerata) in der Enciclopedică, 1998, 165 p.
archäologischen Sammlung der Bibliogr. după capitole.
Batthyaneum-Bibliothek. Considerations
on some artefacts of Roman Period from De la "Edificiu" la "Biblioteca fara ziduri".
the collection of the Batthyaneum Library. Din istoria cenzurii. Lectura publică la
Inventory of the monetary collection români. Civilizaţia bibliotecilor - colecţiile
belonging to the Roman Catholic Bishop particulare. Doua biblioteci din "Belle
of Alba Iulia S. A. Stojka. Restaurare de Epoque". Sistemul bibliotecilor din
carte la Alba Iulia : rezultate practice. România. O componentă a "Infosferei" -
bibliotecile specializate. Galeria
Cota: LC 89/2013 bibliologilor români. Getta Elena Rally şi
"nobila profesiune". Constantin I. Karadja -
208. BORŞ, Silviu. Biblioteca Centrală a un cercetător între două culturi.
Asociaţiunii : 1861-1950. Sibiu ; Cluj- Începuturile bibliografiei româneşti.
Napoca : InfoArt Media ; Mega, 2011, 392 Învăţământul bibliologic din România.
p.
Anexe, p. 283-362. Cota: LC 9156/1998
Bibliogr. & indice de nume, p. 363-384.
212. BULUŢĂ, Gheorghe. Scurtă istorie a
Istoriografia cu privire la Biblioteca bibliotecilor din România. Bucureşti :
Centrală a Asociaţiunii. Etape în
 

 
Editura Enciclopedică, 2000, 238 p.
Bibliogr. p. 217-236. Cota: 828488

De la legendă la document. Secolele I- 216. CORBU, George ; MATUŞOIU,


XIII. De la Evul Mediu la Renaştere. Constantin ; DINU, Mihaela Helene.
Secolele XIV-XVI. Post-renaştere şi Istoria bibliotecilor din România : studii
veacul Luminilor. Secolele XVII-XVIII. şi cercetări. Vol. I. Bucureşti : Editura
Secolul XIX, secolul bibliotecilor. De la Bibliotecii Pedagogice Naţionale "I. C.
Belle Epoque la lumea postbelică. Petrescu", 2003, 322 p p.
Biblioteci între un razboi şi o revoluţie. Anexe p. 297-316.

Cota: 776673 ; 02/BUL Tradiţii în completarea colecţiilor de


publicaţii ale bibliotecilor. Cenzura în
213. BUSUIOC, Nicolae ; DONOSE, Vicentiu. bibliotecile românesti până la sfârşitul
Biblioteca "Gh. Asachi" - 80 : o istorie celui de-al doilea război mondial. Din nou
de suflet şi de minte. Iaşi : Editura despre evoluţia conceptului de depozit
Vasiliana, 1998, 131 p. legal în ţara noastră. Schimbul intern şi
internaţional de publicaţii, între tradiţie şi
provocările prezentului. Sondaje, anchete
214. CALDELL, Patrick ; MATHESON, Ann. şi cercetări cu caracter sociologic în
For the encouragement of learning : biblioteci până în preajma celui de-al
Scotland's National Library 1689-1989. doilea război mondial. Statistici privind
Edinburgh : Her Majesty's Stationery bibliotecile din România şi configuraţia
Office, 1989, 316 p. reţelelor acestora până la cel de-al doilea
Note biografice & index p. 292-316. război mondial. Dinamica bibliotecilor din
tara noastră în perioada interbelică.
The origins of the Advocates' Library. The
formation of the Advocates' Library, 1682- Cota: LC 1922/2004
1728. Special collections. The keepership
of David Hume. Foreign books in the 18th 217. DAVIS, Donald G. jr., (ed.). Libraries,
century Advocates' Library. The books & culture. Proceedings of Library
manuscript collections to 1925.The History Seminar VII. 6-8 March 1985,
department of manuscripts since 1925. Chapel Hill, North Carolina. Austin-Texas :
"The Old Magazine of Antiquities" - the University of Texas Press, 1986, 491 p.
Advocates' Library as National Museum. (Reprinted from Journal of library history,
The living library. The marking of a vol. 21, nr. 1&2).
National Library. "An Actual Temple of Index p. 475-491.
Learning" - The National Library of
Scotland after 1925. The early use of printed books in Europe
and America. The formation of American
Cota: 563016 bibliothecal institutions. Popular libraries in
mid-nineteenth-century North America.
215. CICAJ, Viliam. Bányavárosi Western influences in the South Asian
könyvkultúra a XVI-XVIII. században world of books. Circulating and rental
(Besztercebánya, Körmöcbánya, libraries in the modern United States. The
Selmecbánya). Szeged : Scriptum, 1993, role of the library in two cultural contexts.
142 p. (Olvasmánytörténeti dolgozatok ; The influences of private libraries. Books
IV). and libraries in twentieth-century France
Indice p. 129-139. and the Soviet Union. Religious literature
in two diverse cultures. Women in
A magánkönyvtárak kvantitativ elemzése. professional leadership : the American
A magánkönyvtárak tematikus South. Research in reading : two
összetétele. A könyv helye a városi approaches. Reports of current library
polgárság életében. historiography abroad.

 
220. DEMŞEA, Dan, (coord.). Momente din
Cota: 565999 istoria lecturii publice în municipiul
Arad. Arad : Nigredo, 2006, 163 p.
218. DAVIS, Donald G. jr., (ed.). Libraries & Indice & bibliogr. p. 146-161.
culture. Proceedings of Library History
Seminar VI. 19-22 March 1980, Austin, Biblioteci familiale. Biblioteci publice.
Texas. Austin-Texas : University of Texas Biblioteca Palatului Cultural. Incursiune în
Press, 1980, 478 p. (Reprinted from istoria bibliotecii după cel de-al Doilea
Journal of library history, vol. 16, nr. 1&2). Război Mondial. Biblioteca Judeţeană "A.
Index p. 463-478. D. Xenopol" azi. Alte biblioteci arădene.
Alexandru Dimitrie Xenopol.
Libraries and antiquity. Philosophy of
librarianship. Early modern European Cota: 570324 ; LC 8894/2011
libraries. Establishment of unique
collections. Notable bibliographers. French 221. DRĂGAN, Ciprian. Biblioteci şcolare
libraries - France and its African colonies. din Comitatul Hunedoara (1867-1918).
Reading interests and information needs. Ed. a 2-a rev. şi adăugită. Deva : Emia,
Libraries in progressive America. 2011, 248 p.
Biographical studies. Public libraries and Bibliogr., anexe & indici p. 181-246.
society. British librarianship. Twentieth-
century movements abroad. International Aspecte culturale din Comitatul
librarianship . Hunedoara în perioada 1867-1918.
Legislaţia şcolară din Ungaria privind
Cota: 566000 bibliotecile şcolilor în perioada 1867-1918.
Structura şi conţinutul bibliotecilor şcolare
219. DAVIS, Donald G. jr., (ed.). Reading & din Comitatul Hunedoara în perioada
libraries. Proceedings of Library History 1867-1918. Evaluarea efectivelor
Seminar VIII. 9-11 May 1990, bibliotecilor şcolare asupra instituţiei
Bloomington, Indiana. Austin-Texas : şcolare.
University of Texas Press, 1991, 492 p.
Index p. 487-492. Cota: 780348

In search of professional roots : two 222. DRĂGHICI, Rodica. 125 de ani de


perspectives. Rural librarianship in the bibliotecă publică la Brăila : album
United States. Information control : two foto-documentar. Brăila : Ex Libris, 2006,
perspectives. Against the odds : black 59 p.
bibliography and librarianship during the
first half of the twentieth century. Attitudes Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila
towards literacy : two historical - 125 de ani. Colecţii. Carte veche
perspectives. Prosopographical lessons in românească. Carte veche străină. Carte
American library history. To serve a rară. Carte cu autograf. Manuscrise.
purpose : the establishment of two Corespondenţă. Periodice româneşti. Cărţi
European libraries in the seventieth poştale ilustrate. Fotografii. Lucrări de
century. Reading in nineteenth-century artă. Ex libris. Relaţii cu publicul. Momente
America : two perspectives. Primary din istoria recentă a bibliotecii. Lucrări
source materials in American library realizate de Bibliotecă şi bibliotecari.
history. Chinese library history. Two Premii şi distincţii. Personalul Bibliotecii -
nineteenth-century American social August 2006.
libraries with a mission. Libraries and
scholarly communication under national Cota: LC 10657/2006
socialism. By the numbers : statistics in
library history . 223. FOUCAUD, Jean-François. La
Bibliothèque Royale sous la Monarchie
Cota: 565998 de juillet (1830-1848). Paris :

 
Bibliothèque Nationale, 1978, 212 p. Ferencékről. Herder. Fr. Chr. Baumeister.
(Mémoires de la section d'histoire A nem fagarast letevő Benkő József.
moderne et contemporaine ; 5). Csernátoni Vajda Sámuelről. Tallózó
Bibliogr. p. 195-206. emlékezés Kis Jánosra. Korai Kant-
kötetek Kolozsvárt. Kellgren és Körmöczi.
Organisation generale: Administration. Le Az erdélyi Fichte-befogadás történetéből.
personnel, Le budget. Greguss útja a váradi börtönig.
Les batiments: La situation en 1830. Maderspachok.
Visconti. Les projets de transfert.
Les départements: Les département des Cota: 676129 ; 008/HAJ
livres imprimés. Le département des
manuscrits. Le département des médailles 226. ITTU, Constantin. Tainele Bibliotecii
antiques et pierres gravées. Le Brukenthal. Ed. a 2-a revizuită şi
département des estampes, cartes et augmentată de autor. Sibiu : Altip, 2007,
plans. 209 p. (Biblioteca Brukenthal ; 10).

Cota: 617186 Un om al Luminilor şi stema sa : baronul


Samuel von Brukenthal (1721-1893). Cărţi
224. FUMAGALLI, Giuseppe. Della achiziţionate de abatele Neumann pentru
collocazione dei libri nelle pubbliche baronul Samuel von Brukenthal. Karl Adolf
biblioteche. Prima editie : Firenze, G. C. baron von Braun, August şi Rudolf
Sansoni, Editore, 1890. Roma : Grässer achizitorii vienezi de carte ai
Vecchiarelli Editore, 1999, 169 p. baronului Samuel von Brukenthal.
(Bibliografia, bibliologia e biblioteconomia. Exemplare din "Emblemata" lui Alciatus în
Testi ; 5). Biblioteca Brukenthal. Genealogie şi
heraldică în Biblioteca Brukenthal...
Particolari tecnici sulla collocazione Corespondenţa principelui Constantin I.
materiale dei libri. Metodi di collocazione. Karadja cu Michael Csaki şi Rudolf Spek,
Sistemi di collocazione praticati nelle custozi ai Muzeului Brukenthal... Viitorul
diverse biblioteche italiane e straniere. unei biblioteci - biblioteca viitorului :
Della collocazione per materie in marginalii la Simpozionul Internaţional de
particolare. Ancora della collocazione per la Salzburg, "Bibliotecile în secolul XXI"...
materie-Conclusioni.
Cota: 522725
Cota: 828649
227. JAKÓ, Klára. Az első kolozsvári
225. HAJÓS, József. Barangolás Kolozsvári egyetemi könyvtár története és
könvtárakban. Bucureşti-Cluj : Kriterion, állományának rekonstrukciója : 1579-
1999, 429 p. 1604. Szeged : Scriptum, 1991, 171 p.
Note & index p. 393-427. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi
mozgalmaink történetéhez ; 16/1).
Thomas Morus hatásáról. Korai Catalogul reconstituit al bibliotecii p. 65-
Kopernikusz-vonatkozásainkból. Vives. 133.
Apáczai egyik fő forrása: Ramus. Clusius - Indici p. 135-169.
Kolozsvár - Kapotnyak. A magyar Európa-
szerelem első halhatatlan emléke. Frölich Az első kolozsvári egyetemi könyvtár
Dávid. Galilei és Gassendi Kolozsvárt. története és állományák rekonstrukciója
XVII-XVIII. századi kolozsvári Descartes- (1579-1604) - Előszó. A könyvtár
vonatkoások. Pascal Kolozsvárt. rekonstruált katalógusa.
Malebranchiana. Francia szerzők Pápai
Páriz Ferenc könyvtárában. Newton első Cota: 565224
kolozsvári félszázada. A himlőoltás
múltjából. Legrégibb Voltaire-köteteink. 228. JOHNSON, Elmer D. A history of
Lessing. Lessingiana. Lessing Dávid libraries in the Western world. New York

 
: The Scarecrow Press, 1965, 418 p. Cota: 681079
Bibliogr. după capitole.
Index p. 411-418. 231. MARIS, Ion. Biblioteca Judeţeană
ASTRA : 1861 - 2001. Sibiu : Imago,
The origin of libraries. Babylonian and 2001, 84 p.
Assyrian Libraries. Egyptian libraries.
Greek libraries. Roman libraries. Biblioteca Judeţeană "ASTRA", important
Byzantine and Moslem libraries. Monastic nucleu de spiritualitate românească. The
and cathedral libraries. Early university "ASTRA" library, a heart of Romanian
libraries. Medieval private libraries. spirituality. Cronologie. Bibliotecarii
European national libraries since 1500. ASTREI : 1861-1950. Biblioteca
European university libraries since 1500. Judeţeană ASTRA, azi. Publicaţii ale
European public libraries since 1500. ASTREI. Semnături autografe, dedicaţii
Special libraries in modern Europe. autografe. Fondul de corespondenţă.
Private libraries in modern Europe. Donatori importanţi. Lucrări bibliografice
Colonial American libraries. College and editate de către bibliotecă (selectiv).
university libraries in the United States. Sărbătorirea Bibliotecii "ASTRA". Cititori şi
Public libraries in the United States. cărţi difuzate în anul 2000. Salariaţii
School libraries in the United States. bibliotecii în anul 2001.
Government libraries in the United States.
Special libraries in the United States. Cota: LC 8998/2001
Private libraries in the United States. The
library's role in Western civilization. 232. MUKHERJEE, A[jit] K[umar].
Librarianship : its philosophy and
Cota: 656024 history. London : Asia Publishing House,
1966, 220 p.
229. JURMA, Gheorghe. Biblioteca şi
oamenii cărţii. Reşiţa : Tim, 2012, 220 p. Background and image. The philosophy of
librarianship. The value of philosophical
Cartea şi biblioteca. Bibliotecile în istorie approach and advantages of having a
(Bibliotecile în Banat). Biblioteca philosophy. The operational philosophy.
Judeţeană "Paul Iorgovici" se prezintă. Objectives of libraries and librarian's
Istoria în mişcare. Zilele bibliotecii professional ethics. Library and society.
judeţene, zilele cărţii şi ale bibliotecarului. Education : library and reading habit.
Tipărituri. Oamenii cărţii. Perspective Librarianship : its history : ancient times.
retrospective. Simboluri ale cărţii şi The medieval times. The medieval library.
biblitoecii. Mărturii. The pre-modern library up to 16th century.
Beginning of the modern library. Library in
Cota: LC 15105/2014 the nineteenth century. Flowering of the
new era : twentieth century developments
230. MANGUEL, Alberto. Biblioteca nopţii. in libraries and library science. The march
Bucureşti : Nemira, 2011, 320 p. of progress.
Note, bibliogr. & indice, p. 290-318.
Cota: 655118
Mitul bibliotecii. Ordonarea bibliotecii.
Spaţiul bibliotecii. Puterea bibliotecii. 233. NEDELCEA, Tudor. Centenar Biblioteca
Umbra bibliotecii. Forma bibliotecii. "Aman". Craiova : Sim Art, 2008, 151 p.
Biblioteca şi hazardul. Atelierul din (Restitutio).
bibliotecă. Biblioteca mentală. Insula Anexe p. 94-127.
bibliotecii. Supravieţuirea bibliotecii. Foto p. 129-151.
Biblioteca şi uitarea. Biblioteca şi
imaginaţia. Identitatea bibliotecii. Biblioteca. Activitatea Elenei Farago.
Întoarcerea în bibliotecă. Evoluţie firească. Muzeul. Pinacoteca.

 
Cota: LC 11100/2009
Cota: LC 946/2005
234. NICULESCU, Zenovia. Geneza
clasificării de bibliotecă. Bucureşti : 237. ROMANI, Valentino. Biblioteche
ABBPR, 1996, 158 p. romane del sei e settecento. Manziana
Bibliogr. p. 145-156. (Roma) : Vecchiarelli Editore, 1996, 27 p.
(Bibliografia, bibliologia e biblioteconomia.
I. Evoluţia preocupărilor pragmatice Studi ; 3).
privind clasificarea de biblioteca: Indice delle biblioteche p. 14-27.
Antichitate. Evul mediu. Biblioteci Nota delli Musei, Librerie, Galerie... G. B.
româneşti. Piazza, trattato delle pubbliche e private
II. Conceptualizarea sistemelor de celebri Librerie di Roma...
clasificare: Determinări structurale.
Sistemul terminologic. Sistemul de notaţie. Biblioteche romane.
Principii şi funcţii ale clasificării. Abordări
metodologice. Cota: Colecţii speciale Raft liber 340

Cota: LC 1175/1996 238. SANA, Silviu. Carte, cenzură şi


biblioteci în nord-vestul României :
235. PATAUT, Fabrice, (coord.). Noua studii privind istoria cărţilor vechi şi a
bibliotecă de la Alexandria. [Traducere bibliotecilor. Cluj-Napoca : Presa
din limba franceză de Ion Creţu]. Bucureşti Universitara Clujeana, 2013, 161 p.
: Institutul Cultural Român, 2006, 174 p. Bibliogr. p. 136-150.
Bibliogr. p. 141.
Note biografice şi bibliografice privitoare la Despre instituţia cenzurii. Cazania lui
autori, p. 159-164. Varlaam : o perspectivă istorică. Cărţi
Indice de nume p. 165-169. liturgice şi de pietate în parohiile Eparhiei
Greco-Catolice de Oradea (1850-1900).
Aristotel, "fondatorul" Bibliotecii de la Şematisme în colecţiile Bibliotecii
Alexandria. Arhitectura noii Biblioteci de la Judeţene "Gheorghe Şincai" Bihor.
Alexandria. Interiorul. Caracteristicile Biblioteca diecezană greco-catolică din
tehnice ale noii biblioteci. Cărţile, cele Oradea (1948-1950).
cinci simţuri şi biblioteca. Prima vizită cu
ghid în compania unor oameni remarcabili. Cota: 732900
Cenzura şi Biblioteca de la Alexandria.
Biblioteca cuvintelor. Biblioteca dispărută 239. SÎRGHIE, Anca. Pagini din istoria
(Distrugerea Bibliotecii de la Alexandria. bibliotecilor. Sibiu : Alma Mater, 2003,
Vicisitudinile celei de-a doua jumătăţi a 250 p.
secolului al III-lea. Seisme şi incendii). Bibliogr. selectivă p. 246-247.
Viitorul bibliotecii (Bibliotheca Alexandrina
: provocarea noutăţii). Delimitări terminologice ale conceptului de
bibliotecă. Cele mai vechi biblioteci în
Cota: LC 8124/2006 Antichitate. Pergamul - vechi centru de
civilizaţie. Renaşterea Carolingiană.
236. POPTĂMAŞ, Dimitrie. Philobiblon Biblioteci celebre ale lumii : Rusia, o ţară
mureşan : o viaţă printre oameni şi mare şi frământată. Italia, patria artelor.
cărţi. Târgu-Mureş : Biblioteca Judeţeană Spania, ca spaţiu al barocului. Franţa, un
Mureş, 2003, 346 p. (Caiete mureşene ; arbitru al victoriilor artistice. Anglia, ca
14). spaţiu al tradiţiei. Irlanda şi agitata ei viaţă
religioasă. Germania, de la ordine la
Biblioteca. Carte veche românească. bogăţie. Statele Unite ale Americii ca
Impresii din Basarabia şi Bucovina. spaţiu al eficienţei. Scandinavia şi
Rememorări. Note de lectură. Oameni şi exemplara protecţie socială. Biblioteca
locuri. Presa mureşeană. Ocazionale. Academiei Române. Biblioteca Muzeului

 
Brukenthal. Biblioteca Universităţii Ebraice. Biblioteci
universitare din Slovacia. Seară literară la
Cota: 830336 Bruxelles. Biblioteca "ASTRA" din Sibiu,
focar documentar de cultură şi educaţie.
240. ŞARA, Marin, (coord.). Pagini din istoria Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia,
bibliotecilor reghinene : studii şi templu al înţelepciunii medievale.
articole. Reghin : Micador, 1995, 122 p. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

Pagini de istorie - biblioteci Cota: LC 2121/2001


reghinene...Biblioteca Publică de Stat din
Reghin. Informare şi documentare în 243. TURC, Lucia. Biblioteci româneşti din
bibliotecă. Transilvania în a doua jumătate a sec.
XIX - începutul sec. XX (1850-1918).
Cota: 872776 Teză de doctorat. Cluj-Napoca : [s. n.],
2008, 386 p. (Universitatea "Babeş-Bolyai"
241. SZÉKELY, Adriana. Cartea, biblioteca şi Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi
lectura în dezbaterea publică a mediilor Filosofie. Conducător ştiinţific: Prof. univ.
culturale româneşti din Transilvania dr. Nicolae Edroiu).
interbelică. Teză de doctorat. Cluj- Bibliogr. p. 255-269.
Napoca : [s. n.], 2012, 255 p. Anexe p. 270-386.
(Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-
Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Istoriografia privind bibliotecile româneşti
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Doru din Transilvania. Tipurile de biblioteci
Radosav). româneşti transilvănene în epoca
Bibliogr. p. 231-254. modernă. Organizarea şi funcţionarea
Ilustr. p. 257. bibliotecilor între 1850-1918. Cărţi, lecturi,
cititori. Preocupări de biblioteconomie în
Istoriografia cu privire la problemele cărţii, Transilvania. Repertoriul localităţilor unde
lecturii şi bibliotecii în perioada interbelică. au funcţionat biblioteci în Transilvania
Politica educaţională şi "politica culturii" - între 1850-1918.
politica în litera şi spiritul culturii.
Programe culturale interbelice pentru carte Cota: TEZE 3421
şi bibliotecă. Modele culturale interbelice
şi dinamica presei. Condiţia cărţii 244. URSULESCU, Florin ; URSULESCU-
româneşti interbelice. Biblioteca - instituţie MILICIC, Rodica. Biblioteci şi cărţi
a lecturii. Lectura interbelică: investigaţii, româneşti din Voivodina. Zrenianin :
atitudini, ipostaze. Institutul de Cultură al Românilor din
Voivodina (ICRV), 2009, 160 p.
Cota: TEZE 3964 Bibliogr. p. 137-138.
Indice onomastic & indice geografic p.
242. TEODORU, Vitalie. Drumeţii : muzee şi 141-150.
biblioteci. Bucureşti : Pro Humanitate,
2000, 115 p. Biblioteci ale instituţiilor culturale şi de
învăţământ. Biblioteci orăşeneşti.
Muzee. Biblioteci: Biblioteca Naţională din Biblioteci săteşti. Unele biblioteci din
Beijing. Biblioteca Universitară din perioada interbelică. Biblioteci particulare.
Bologna. Deposito Basico de la Nacion. Biblioteca în secolul XXI.
Din istoricul bibliotecilor bucureştene ...
Prima bibliotecă publică din Suedia. Cota: 680196
Jubileul învăţământului superior şi al
bibliotecii universitare din Banska Bystrica. 245. VOLPATO, Giancarlo. Biblioteche
Biblioteca anatoliană ieri şi astazi. private, biblioteche pubbliche : dalle
Bibliotecile publice din Olanda. Centrul biblioteche veronesi : un' analisi
International de Traduceri din Delft. storico-funzionale. Roma : Vecchiarelli

 
Editore, 2000, 270 p. (Studi e testi ; 13). scientifica veronese della prima metá
Indice de nume p. 261-270. dell'Ottocento : l'Indice delle scoperte
(chimiche).
Prima indagine sulle biblioteche del
territorio urbano veronese. Per un sistema Cota: 622221
bibliotecario veronese. Alcuni servizi
all'utenza offerti dalle biblioteche di un 246. ZALEWSKI, Wojciech. Collectors and
medio ateneo : il caso veronese. collections of Slavica at Stanford
Cooperazione, reti informative, altri servizi University : a contribution to the
all'utenza nelle biblioteche dell'Universita history of American academic libraries.
di Verona. Il servizio bibliotecario Stanford, Ca. Stanford University
dell'ateneo veronese... La Biblioteca di Libraries, 1985, 114 p.
Brera... La biblioteca e l'archivio del
Museo Napoleonico di Rivoli Veronese. La Years of germination : 1891-1917.
biblioteca napoleonica di Arcole... La Genesis of programs : 1918-1945.
biblioteca "clasica" di una fmiglia nobile Development of Slavic collections : 1918-
veronese in etá romantica. I libri, gli scritti 1945. From dormancy to expansion :
e la fortuna di Francesco Fontana. Il 1945-1970. Years of consolidation and
catalogo e il fondo Zantedeschi presso growth: 1970-1980's.
l'Accademia di Agricoltura, Scienze e
Lettere di Verona. Un'inedita bibliografia Cota: 669887

04 Rolul şi funcţiile bibliotecilor. Tipuri de biblioteci

247. Bibliotheken '93. Strukturen - Aufgaben Libro e biblioteca. L'informazione


- Positionen. Berlin : Deutsches bibliografica e le nuove tecnologie
Bibliotheksinstitut, 1994, 182 p. (Cercetare bibliografică). Biblioteche di
Bibliogr. p. 159-179. famiglia e fondi personali. Tra i fatti
dell'editoria contemporanea. Esempli sul
Grudsätze der Biliotheksplanung. libro e sull'editoria futurista.
Funktionsstufen und Leistungsmerkmale
von Bibliotheken. Cota: 616387
Funktionsstufe 1: Grundbedarf und
erweiter Grundbedarf. 249. GREGULETZ, Alexander ; WAWRA,
Funktionsstufe 2: Gehobener Bedarf. Steffen. Informations- und
Dienstleistungen von Bibliotheken der Bibliothekspolitik in den USA. Berlin :
Funktionsstufen 1 und 2. Staatliche Deutsches Bibliotheksinstitut, 1991, 131 p.
Fachstellen. (Dbi-Materialien ; 109).
Funktionsstufe 3: Spezialisierter Bedarf. Bibliogr. p. 117-125.
Funktionsstufe 4: Hochspezialisierter
Bedarf. Übergreifende Aufgaben und ihre Einleitung - eine Selbstverstandigung. The
Organisation. Bibliotheken auf dem Weg Freedom of Information - die Grundlage.
ins Jahr 2000. Anlagen. Bibliotheken in einem expandierenden
Informationsmarkt. Eine nationale
Cota: 02/K90 Bibliotheks- und Informationspolitik? Der
Ausgangszustand: Are networks ready for
248. CAPRONI, Attilio Mauro. Fogli di librarians and librarians ready for
taccuino : appunti e spunti vari di networks? Bibliothek und Lebensqualitat -
biblioteconomia (1971-1988). Roma : die kulturelle Dimension. Die American
Vecchiarelli Editore, 1988, 220 p. Library Association: Demokratie ist
Cercetare bibliogr.: 1966-1988, p. 99-149. Information - Information ist Demokratie.
Information Broker und/oder Konservator -
 

 
Trends der bibliothekarischen Ausbildung. bibliothèques universitaires. Les
Das neue Deutschland oder wie fern sind bibliothèques spécialisées et les centres
die USA? Staaten und Stationen. de documentation. Coopération et
réseaux de bibliothèques.
Cota: 027/G80
Cota: 875475
250. HORVÁTH, Tibor ; PAPP, István, (eds.).
Könyvtárosok kézikönyve. Vol. 3 : A 253. SIMON, Elisabeth. Bibliotheks- und
könyvtárak rendszere. Budapest : Osiris, Informationssysteme in Spanien und
2001, 356 p. den lateinamerikanischen Ländern :
Bibliogr. după capitole. eine Einführung. München : Saur, 1992,
178 p.
A könyvtár történelmi szerepváltásai. A Indice de termeni de specialitate german-
nemzeti könyvtár. A közkönyvtár. A spaniol, p. 147-155.
szakkönyvtár. A felsőoktatási könyvtár. Az Bibliogr. p. 157-178.
iskolai könyvtár. Különgyűjtemények.
Elektronikus, digitális, virtuális könyvtárak. I. Spanien. Die politischen Kräfte in
A könyvtári rendszer. A könyvtári modell. Spanien und deren Einfluss auf das
Bibliothekswesen. Die Nationalbibliothek.
Cota: 567908 Die wissenschaftlichen Bibliotheken. Die
Kongressbibliothek. Die Öffentlichen
251. JACKSON, William Vernon ; WHITTEN, Bibliotheken. Personal. Der Berufsverband
Benjamin, (eds.). Library and der Archivare, Bibliothekare, Dokumentare
information science in France : an 1983 und Kustoden.
overview. Austin, Texas : The University II. Lateinamerika. Politische Strukturen.
of Texas at Austin. Graduate School of Internationale Kooperation. Der Einfluss
Library and Information Science, 1984, internationaler Institutionen.
212 p. Berufsverbände. Nationalbibliotheken.
Bibliogr. după capitole. Zentrale Dienstleistungen und Formen der
Glosar & indice p. 196-212. Zusammenarbeit. Ausbildung.
Wissenschaftliche Bibliotheken.
The Bibliothèque Nationale. University Informationszentren und
libraries. Public libraries. The development Spezialbibliotheken. Öffentliche
of libraries and resource centers. Library Bibliotheken.
automation. A survey of library resources.
The education of librarians and Cota: 621250
documentalists. A bibliographic note on
professional literature. 254. SIMON, Elisabeth. Bibliothekswesen in
den USA : eine Einfuhrung. München :
Cota: 566001 Saur, 1988, 155 p.
Bibliogr. p. 143-155.
252. PALLIER, Denis. Les bibliothèques. 9e
éd. mise a jour. Paris : Presses Die Rolle des Staates im
Universitaires de France, 2000, 128 p. Bibliothekswesen. Das Bibliothekswesen
(Que sais-je ? 944). der einzelnen Länder ("States") (Die
"State Library Agency").
I. L'Héritage du passé: L'Antiquité. Le Bibliotheksversorgung auf likaler Ebene
Moyen Age. De l'humanisme au siecle des ("The Local Library").
Lumieres. La Révolution francaise. Le Nationalbibliotheken. Die
XIXe siecle. Kongressbibliothek ("The Library of
II. Les ressources actuelles: Les mutations Congress"). Archive. Die
des bibliothèques. Les bibliothèques wissenschaftlichen Bibliotheken.
nationales. Les bibliothèques publiques. Spezialbibliotheken. Őffentliche
Les bibliothèques scolaires. Les Bibliotheken ("Public Librarires").

 
Schulbibliotheken ("School Library - 256. SIMON, Elisabeth. Bibliothekswesen in
School Library Media Center"). Frankreich : eine Einfűhrung. München :
Ausbildung. Bibliothekarische Saur, 1986, 92 p.
Berufsverbände . Bibliogr. p. 85-89.

Cota: 621253 Staatliche Verwaltung. Wissenschaftliche


Bibliotheken. Das Őffentliche
255. SIMON, Elisabeth. Bibliothekswesen in Bibliothekswesen (la lecture publique
England : eine Einfűhrung. München : générale). Private Bibliotheken.
Saur, 1985, 76 p. Bibliothekarische Verbände.
Bibliogr. p. 69-74.
Cota: 621252
Rolle und Aufgaben des Staates.
Űbersicht der verschiedenen 257. WHATLEY, H. A., (ed.). British
Bibliothekstypen. Őffentliche Bibliotheken librarianship and information science :
(Public Libraries). Hochschulbibliotheken (1971-1975). London : The Library
(Academic Libraries). Association, 1977, 379 p.
Nationalbibliotheken. Spezialbibliotheken. Bibliogr. după capitole.
Ausbildung (Studium der Bibliotheks- und
Informationwissenschaft. Lehranstalten: Library services in general. Materials.
School of Librarianship, Brighton Bibliographic control. Librarians and
Polytechnic und University of Wales, information workers. National and
School of Librarianship and Information academic libraries. Public libraries;
Studies, Aberystwyth). The Library children's libraries; school libraries. Library
Association (LA). Internationale services. Production and preservations of
Aktivitäten. library materials. Professional
associations.
Cota: 621251
Cota: 564151

041 Biblioteci naţionale

258. Cercetare şi dezvoltare în bibliotecile şi soluţii. Constituirea listei de vedete de


naţionale ale României şi Republicii subiecte enciclopedice româneşti (Lives-
Moldova : volum de lucrări ştiinţifice. Ro) - programul RAMEU. Probleme ale
Bucureşti ; Chişinău : Editura Bibliotecii promovării limbii şi culturii naţionale în
Naţionale a României ; Editura Bibliotecii mediul virtual în lumina reglementărilor
Naţionale a Republicii Moldova, 2008, 172 UNESCO şi ale Comisiei Europene.
p. Serviciul Colecţii speciale al Bibliotecii
Bibliogr. după capitole. Naţionale a României : structură şi
conţinut. Ediţii rare cantemirene la
Conceptul de bibliotecă naţională : idei în Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.
circulaţie. Resurse informaţionale şi Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia,
documentare electronice - aspecte privind filială a Bibliotecii Naţionale a României.
construcţia, achiziţia, prelucrarea, De la propagandă la difuzarea culturală.
comunicarea, utilizarea, conservarea, Centrul Naţional de Patologie şi
arhivarea. Metode, soluţii şi standarde de Restaurarea Documentelor. Activitatea
stocare a informaţiei privind resursele inovaţională a bibliotecii Naţionale a
electronice şi non-publicaţiile. Către o Republicii Moldova. Standardizarea şi
bibliotecă digitală a României - proiecte şi bibliotecile : o simbioză necesară.
programe. Digitizarea colecţiilor Bibliotecii Biblioteca Centrală din Chişinău în
Naţionale a Republicii Moldova : probleme căutarea identităţii. ISBN-ISSN-CIP -
 

 
metodologie, competenţe teoretice şi
operaţionale. Introduction. Typologie des besoins en
bibliothèques et en services d'information.
Cota: LC 4203/2009 Moyens de satisfaire les besoins. Choix
de la solution. Quelles solutions pour
259. LINE, Maurice B. Bibliothèques et quels pays. Conclusion : le role d'une
services d'information : besoins bibliothèque nationale.
nationaux, solutions, rôle des
bibliothèques nationales. Paris : Cota: 516357
Unesco, 1989, 55 p.

042 Biblioteci universitare

260. Archival informatics in the European und Informationswesen, 1986, 83 p.


university archives. International (Biblos-Schriften ; 133).
conference of the Archive of the University Bibliogr. p. 80-83.
Eötvös Loránd, 24-25 September 2008,
Budapest. Budapest : Eötvös Loránd Benützerforschung in Vergangenheit und
University Archive, 2010, 107 p. Gegenwart: Vom "Advis pour dresser une
bibliotheque (1627) zur modernen
Cota: 626797 ; LC 8961/2003 Benützerfoschung. Bibliothek, Buch,
Benützer.
261. BERCOVICI, Sanda. Biblioteca Die Benützung der Universitätsbibliothek
universitară între tradiţie şi Wien durch den Lehrkörper der Universität
mondializare uniformizantă. Constanţa : Wien: Einleitung, theoretische
Ex Ponto, 2007, 249 p. Überlegungen und Fragestellungen.
Bibliogr. după capitole Methoden. Fragebogen und Ergebnisse.
Bibliogr. & Anexe p. 208-243.
Cota: 514042
Sensuri şi evoluţii semnificative în
structura bibliotecilor universitare 263. Biblioteca şi perenitatea culturii
importante din Europa şi Statele Unite ale româneşti. Iaşi : Biblioteca Centrală
Americii. Starea actuală în organizarea şi Universitară "Mihai Eminescu", 1990, 542
funcţionarea autorităţii de bibliotecă în p.
învăţământul universitar din Europa şi Bibliogr. după capitole.
Statele Unite ale Americii. De la biblioteca Texte şi în lb. engl., fr., ita.
tradiţională la biblioteca digitală :
tehnologii moderne ale informaţiei şi Jubileul Bibliotecii Centrale Universitare
tipologia documentară contemporană. "Mihai Eminescu". Eminescologie. Istoria
Cerinţe actuale ale îndrumării utilizatorilor culturii. Biblioteconomie.
şi influenţa lor asupra structurilor
biblioteconomice universitare. Viitorul Cota: 672149
bibliotecilor universitare şi al specialiştilor
în ştiinţa informării. 264. Biblioteca universitară în sprijinul
procesului de învăţămînt. Lucrările
Cota: LC 9044/2007 sesiunii de comunicări şi referate. Ploieşti,
8-9 dec. 1978. Ploieşti : Biblioteca
262. BERGMANN, Helmuth. Die Bibliothek Centrală a Institutului de Petrol şi Gaze,
und ihre Benutzer : Dargestellt am 1980, 137 p.
Beispiel der Universitatsbibliothek Bibliogr. după capitole.
Wien. Wien : Österreichisches Institut für
Bibliotheksforschung, Dokumentations- Relaţiile bibliotecii de învătămînt tehnic

 
superior cu beneficiarii ei: studenţi şi cadre ? Die Bibliothek der Zukunft : Traum oder
didactice. Probleme de biblioteconomie. Wirklichkeit ?
Biblioteca şi cultura românească.
Cota: 521813
Cota: 559959
268. CAPRONI, Attilio Mauro. Il servizio
265. Biblioteca universitară între tradiţie şi bibliotecario dell'Universitá nel sistema
devenire. Iaşi : Biblioteca Centrală della documentazione e
Universitară "Mihai Eminescu", 1988, 386 dell'informazione. Udine : Del Bianco
p. Editore, 1989, 300 p. (Serie monografica
Bibliogr. după capitole. di storia moderna e contemporanea ; 20).

Istoria culturii. Valorificarea fondurilor de Oggetto e scopo della ricerca. Analisi del
publicatii ale bibliotecii de învăţămînt problema. Il servizio biblioteche.
superior. Contribuţii la istoria cărţii, a Centralizzazione e decentramento. I livelli
tiparului şi a bibliotecilor. Informarea di utenza. Il servizio biblioteche
documentară în bibliotecile de învăţămînt dell'Universitá : le esigenze del settore
superior - Coordonate specifice. umanistico e le necessitá del settore
Organizarea studiului şi sociologia lecturii. scientifico. La biblioteca della Facoltá di
Modernizare, automatizare. medicina. I compiti del sistema
bibliotecario e documentario per
Cota: 770041 l'Universitá : i servizi e le procedure.

266. Les bibliothèques dans l'université. Cota: 563555


Paris : Éditions du Cercle de la Librairie,
1994, 360 p. (Bibliothèques). 269. CORAVU, Robert. Intermediarul difuz :
Bibliogr., anexe & index p. 325-360. biblioteca universitară între cultura
tiparului şi cultura digitală. Constanţa :
Une histoire récente. Les bibliothèques Ex Ponto, 2012 , 235 p.
dans les université. Les publics. Bibliogr. & anexe p. 207-234.
Organisation et méthodes. Un
fonctionnement en réseau. Regards De la cultura tiparului la cultura digitală:
comparatifs sur l'Europe (Allemagne, Cultura tiparului sau cum a contribuit
Grande-Bretagne, Pays-Bas). invenţia lui Gutenberg la evoluţia
umanităţii. Cultura digitală.
Cota: 621066 Biblioteca universitară, azi: Hibridizarea
bibliotecii şi a profesiei de bibliotecar.
267. Blättern & Browsen : 150 Jahre ETH- Provocările accesului la informaţia
Bibliothek. Zürich : ETH-Bibliothek, 2005, electronică în bibliotecile universitare.
140 p. Servicii furnizate de bibliotecile
universitare contemporane.
Ohne Bibliothek keine Wissenschaft : Zur Bibliotecile universitare din România:
Geschichte der ETH-Bibliothek. Die trecut, prezent, perspective: Evoluţia
Zukunft wohnt in der Vergangenheit : Von bibliotecilor din instituţiile de învăţământ
der paradoxen Aufgabe der Bibliothekim superior pe teritoriul actual al României.
wissenschaftlichen und kulturellen Starea actuală a bibliotecilor universitare
Prozess. ...als die Bibliotheken (und nicht româneşti.
die Kataloge) noch Wissensordnungen Contribuţii la evaluarea utilizării resurselor
darstellten ... Primaballerina oder corps de electronice în bibliotecile universitare:
ballet ? : Die ETH-Bibliothek im Kontext Indicatori folosiţi în evaluarea utilizării
der Schweizer Bibliotheksentwicklung bazelor de date ştiinţifice. Studiu de caz:
1980-2005. World-class universities need dinamica accesării conţinutului full-text
world-class libraries and information disponibil în bazele de date ştiinţifice puse
resources : but how can they be provided la dispoziţie prin proiectul ANELiS în

 
bibliotecile universitare şi universităţile Bibliotheks- und Informationswesen.
româneşti în anul 2010. Internationale Aspekte der
Concluzii. Bibliotheksautomation. Bibliographische
Expertensysteme und Online-Kataloge.
Cota: 627106 Die Österreichische Nationalbibliothek...

270. Ghid de documentare al bibliotecilor Cota: 672179


universitare din România. Bucureşti : [s.
n.], 1970, 112 p. 272. HAWKINS, Brian L. ; BATTIN, Patricia,
Anexe p. 73-109. (eds.). The mirage of continuity :
reconfiguring academic information
Partea generală: Reţeaua bibliotecilor de resources for the 21st century.
învăţământ superior ... Scurtă prezentare Washington D.C. Council on Library and
a bibliotecilor universitare ... Structura şi Information Resources ; Association of
organizarea bibliotecilor de învăţământ American Universities, 1998, 301 p.
superior. Colecţiile bibliotecilor din reţeaua Index p. 293-301.
universitară. Sistemul informaţional al
bibliotecilor de învăţământ superior. Defining the problem. Integrating
Partea specială: Biblioteci centrale information resources with institutional
universitare. Biblioteci de institute. mission: Universities in the digital age.
Biblioteci de institute pedagogice de trei The responsibilities of universities in the
ani. new information environment. When
change is the only constant : liberal
Cota: 02/GHI education in the age of technology. The
future of scholarly communication. Quality
271. HAUFFE, Heinz ; HELLER, Karin ; control in the digital research library. The
NEUHAUSER, Walter, (eds.). Die Changing scholarly requirements for
wissenschaftliche Bibliothek : information resources. Challenges in
Traditionen, Realitäten, Perspektiven. implementation: The unsustainability of
Innsbruck, Wien : Tyrolia Verlag, 1990, the traditional library and the threat to
358 p. (Biblos-Schriften ; 153). higher education. Managing information
Bibliogr. după capitole. resources in the future. Structure and
crisis : markets and market segmentation
I. Traditionen : Aus der Geschichte der in scholarly publishing. Steps toward a
Innsbrucker Jesuitenbibliothek. Die system of digital preservation : some
Landesbibliothek "Dr. Friedrich technological, political and economic
Tessmann" in Bozen... Des Schrifstellers considerations. Technical limits of digital
Traumbibliothek... Ein Geschenkbuch aus libraries. Why the Web is not a library ?.
der Gründungszeit der Leadership, staffing and management:
Universitätsbibliothek Innsbruck. Vision 2010 : Digital technology and the
"Wochentliche Zeitung von Brixen" - das future of higher education. The information
älteste erhaltene Exemplar einer resources professional. Leadership in a
periodischen Zeitung (Süd-) Tirols... transformational age. Developing
II. Realitäten : Strukturreform an der performance measures for library
Universitätsbibliothek Wien... Das Eis in collections and services. What's ahead ?
uns. Betrachtungen über "das Buch" und
"die Bibliothek"... Die Cota: 522178
Universitätsbibliothek der Technischen
Universität Wien... 273. HERNON, Peter ; CALVERT, Philip,
III. Perspektiven : Sacherschlieβung im (eds.). Improving the quality of library
österreichischen Bibliotheksverbund... Die services for students with disabilities.
Bibliothek in der postmodernen Westport, Conn. ; London : Libraries
Infomrationsgesllschaft. Bücher des 21. Unlimited, 2006, 232 p.
Jahrhunderts? Interaktive Multimedia im Bibliogr. & index p. 207-230.

 
managementul bibliotecii universitare.
Students with disabilities in higher Rolul informaţiei în managementul
education. Context. Legal context within bibliotecilor universitare.
the United States. An increasingly diverse Secţiunea: Formarea şi perfecţionarea
student population: a rationale for specialiştilor în biblioteci: Biblioteconomia
consideration of universal access alt şi profesia de bibliotecar : trebuie
postsecondary institutions. Disability reformată biblioteconomia? Bibliotecarul -
support servies, Victoria University of specialist în regăsirea informaţiei: o
Wellington. Perspective of library necesitate a viitorului? biblioteca şi
directors. Literature review. Developing gestionarea resurselor umane. Formarea
and testing an instrument: New Zealand. în societatea informaţionallă. O
Refinement of the data collection specialitate nouă în învăţământul superior
instrument. Conducting your own study. braşovean: Bibliologie. Muzeologie.
Reporting and using results. Continuing to Bibliotecarul de azi, viitorul specialist în
improve service quality for students. ştiinţa informării. Formarea continuă în
biblioteci : de la adaptare la anticipare, o
Cota: 680897 contribuţie la o identitate profesională.
Bibliotecarul de mâine.
274. NEAL, Kenneth William. British Secţiunea: Cartea universitară şi
academic libraries. Cheshire : K. W. activitatea cu cititorii: Produse şi servicii
Neal, 1973, 193 p. oferite utilizatorilor în biblioteca virtuală.
Relaţiile cu cititorii în biblioteca
Library management. Non-book materials universitară. Rolul bibliotecarului de la
in a college library. Resource library in a serviciul "Relaţii cu publicul" în procesul
college of further education. Non-book informării. Servicii pentru public în
media in a college of technology. bibliotecă şi modernizarea serviciilor de
Audiovisual media and the college of informare. Eficienţa cărţii universitare în
education library. College of art libraries. procesul de informare-documentare.
Art college libraries. College of education Cartea universitată şi biblioteca : publicaţii
libraries. Polytechnic libraries. editoriale la tipografia Universităţii.
Wolverhampton polytechnic library. Secţiunea: Biblioteca universitară şi noile
Technological university libraries. Heriot- tehnologii informaţionale: Informaţia,
Watt university library. Case studies in libertatea de acces la ea în bibliotecile
college libraries. Notes on case studies. unei noi societăţi informaţionale. Sisteme
integrate de bibliotecă, sistemul ALEPH în
Cota: 606407 Biblioteca Centrală Universitară
Timişoara. RO--BIBLIO-MED
275. NEGRUŢIU, Aurel ; DEACONESCU, Consortium.... Tendinţe în dezvoltarea
Andreea, (coords.). 50 de ani de bibliotecii digitale universitare. Bibliotecile
învăţământ superior braşovean 1948- şi noile tehnologii informaţionale.
1998. Sesiune ştiinţifică jubiliară. Secţia Informatizarea bibliotecii în contextul
de Biblioteconomie. Braşov : [s. n.], 1998, evoluţiei sistemelor educaţionale.
140 p. Interferenţe în regăsirea informaţiilor.
Revista "Biblioteca" : indice bibliografic
Secţiunea: Managementul bibliotecii 1992-1996. Biblioteca Universităţii "Ştefan
universitare: Managementul calităţii cel Mare" Suceava şi noile tehnologii
informaţiei : prezent şi perspectivă la informaţionale.
Biblioteca Centrală U.M.F. "Carol Davila".
Managementul automatizării unei Cota: LC 9912/2001
biblioteci. Politică şi strategie în biblioteca
universitară românească : activitatea de 276. SCHOCH, Gisela. Die
informare-documentare în Biblioteca Informationsmittel einer
Centrală Universitară din Bucureşti. Universitatsbibliothek. München : Verlag
Tendinţe de redirecţionare în Dokumentation, 1971, 164 p.
(Bibliothekspraxis ; 2).
 

 
right: censorship in the eighties. Librarians
I. Befragung der Benutzer: Ubersicht uber as scholars. The role of the academic
den Fragenkatalog. Verzeichnis der librarry within the institution. The national
Intreviews. Statistische Angaben zum organizations - ALA, ARL, ACRL. The
Personenkreis. education of academic librarians.
II. Die Auswertung der Interviews:
Protokoll eines Probeinterviews am Cota: Biblioteca Americana Lib/ACA
Fachkatalog. Wunsche und Anregungen
der Studenten. 278. WHITTAKER, Kenneth. Using libraries :
an informative guide for students and
rd
Cota: 756950 general users. 3 rev. ed. London :
Andre Deutsch/A Grafton Book, 1972, 140
277. STUEART, Robert D., (ed.). Academic p.
librarianship : yesterday, today, and Anexe & index p. 125-140.
tomorrow. New York : Neal-Schuman,
1982, IX, 273 p. Libraries and library use. The services
Bibliogr. după capitole. libraries offer. How libraries are
Anexe & Index, p. 247-273. arrang(ed.) What every reader should
know.
Mentoring - the subtle factor : an Special needs: 1. Seeking information:
untroduction. Ralph E. Ellsworth, a bio- Libraries as centres of information. How to
bibliography. E revisionist view of scientific search for information. Quick-reference
management. Once more into the breach; books. Reference books for the home.
or tilting windmills. Evaluation design: Special needs: 2. Beginning research:
some methodological observations and Libraries and research. Research
suggestions. Centralized cataloging. techniques. Bibliographies.
Interlibrary cooperation. Collection
development. The pendulum swings to the Cota: 661625

043 Biblioteci specializate

279. ASTALL, Roland. Special libraries and staffing. Organisation and administration :
information bureaux : an examination classification, cataloguing and
guidebook. London : Clive Bingley, 1966, arrangement. Special considerations of
72 p. company libraries. Directories and
company information sources. Statistics
History and development. Special libraries and market research resources :
in the United Kingdom. Special libraries bibliographies, guides, abstracts and
outside the United Kingdom. Government indexes. Statistics and market research
and administration. Buildings, siting and resources : publication and organisation.
equipment. Staff. Stock. Co-operation. Statistics and market research resources :
use and acquisition. Management
Cota: 722937 literature. Periodicals, newspapers and
other ephemera. Special services of
280. CAMPBELL, Malcolm J., (ed.). Manual business libraries. The use of external
of business library practice. London : sources of information.
Clive Bingley & Linnet Books , 1975, 186
p. Cota: 722915

The structure of commercial library 281. Cercetarea bibliologică şi bibliotecile


information services. Organisation and specializate. Al II-lea Seminar bibliologic,
administration : objectives, planning and Iaşi, 25 martie 1994 ; Al III-lea Seminar
 

 
bibliologic, Iaşi, 31 martie 1995. 284. FABIAN, Bernhard. Buch, Bibliothek
[Redactori: Alexandrina Ioniţă şi und geisteswissenschaftliche
Constantin Beltic]. Iaşi : Biblioteca Forschung : zu Problemen der
Centrală Universitară "Mihai Eminescu", Literaturversorgung und der
1995, 252 p. Literaturproduktion in der
Bibliogr. după capitole. Bundesrepublik Deutschland. Göttingen
: Vandenhoeck und Ruprecht, 1983, 348
Coordonate ale profesionalismului în p. (Schriftenreihe der Stiftung
bibliotecile specializate. Bibliotecile Volkswagenwerk ; 24).
specializate, realizări şi perspective. Note p. 302-345.
Bibliotecarul universitar - profesionist în
bibliologie. Die Bibliothek als institutionelle Bedingung
der geisteswissenschaftlichen Forschung.
Cota: LC 2403/1997 Das historische Erbe: Wissenschaftspolitik
und Bibliotheksentwicklung seit 1880.
282. Cercetarea bibliologică şi bibliotecile Gegenwartsprobleme. Möglichkeit für die
specializate. Primul Seminar bibliologic, Zukunft. Buch und Zeitschrift als
Iaşi, 19 martie 1993. [Redactori: geisteswissenschaftliche
Constantin Beltic şi Alexandrina Ioniţă]. Publikationsorgane. Gegenwartsprobleme.
Iaşi : Biblioteca Centrală Universitară Möglichkeiten für die Zukunft.
"Mihai Eminescu", 1993, 192 p.
Bibliogr. după capitole. Cota: 721858

Comunicările prezentate în cadrul primului 285. KLOTH, Hans-Ulrich ; BARTH, Fritz-


seminar bibliologic. Cercetarea Georg ; MÖBUS, Rudi. Die
bibliologică şi bibliotecile specializate - wissenschaftliche Fachbibliothek.
Compte-rendu. Bibliotecarul universitar - Leipzig : VEB Bibliographisches Institut,
profesionist în bibliologie. 1975, 267 p.
Note & indice p. 232-267.
Cota: LC 1949/1994
Die Funktion der Fachbibliotheken und
283. CUNINGHAME, Keith. Guidelines for ihre Besonderheiten. Bestandaufbau.
legislative libraries. Berlin : Walter de Bestanerschlieβung. Bestands-und
Gruyter GmbH, 2009, 135 p. (IFLA Literaturvermittlung. Informationstätigkeit
Publications ; 140). der Fachbibliotheken. Unterbringung und
Ausrüstung der Bibliothek. Verzeichnis der
Setting the scene. The needs of häufig verwendeten Abkürzungen.
parliaments for information. Services Anmerkungen.
which can be provid(ed.) Collection
development policies. Making services Cota: 612721
available. Information and library services.
Research services. Defining quality. 286. PORUMBEANU, Octavia-Luciana.
Informing users and understanding their Bibliotecile medicale şi utilizatorii de
needs. Staffing needs. Parliamentary ICT informaţii din România în era digitală.
and legislative libraries. Finance. [Autoarea semnează: Octavia-Luciana
Relations with other parts of the Porumbeanu Madge]. Bucureşti : Editura
parliamentary service. Sharing good Universităţii din Bucureşti, 2011, 196 p.
practice between parliamentary libraries. Bibliogr. p. 171-178.
Information for public and schools. Anexe p. 179-194 [Chestionare].
Archiving parliamentary material.
Conclusions. Bibliotecile şi bibliotecarii în era digitală -
Perspective privind viitorul acestora.
Cota: 782362 Biblioteci universitare româneşti în slujba
comunităţii medicale. - Tradiţie şi

 
modernitate. Utilizatorii de informaţie
medicală din România şi resursele de Cota: 830330 ; 027/S23
informare electronice. Instruirea în
informare a utilizatorilor şi rolul bibliotecilor 289. SOSNA, Karel, (ed.). The Czeh
şi bibliotecarilor medicali. Bibliotecile Parliamentary Library : a tribute on its
medicale şi managementul cunoaşterii. 150th anniversary : the Central
Biblioteci şi servicii de informare medicală Parliamentary Libraries from the past
pentru utilizatori în lumi virtuale. to the present. [Praga] : Office of the
Chambers of Deputies of the Parliament of
Cota: LC 9499/2013 the Czeh Republic, 2009, 206 p. (The
Central European Parliamentary Libraries
287. PORUMBEANU, Octavia-Luciana. from the Past to the Present).
Bibliotecile medicale şi utilizatorii de Bibliogr. după capitole.
informaţii din România în era digitală.
Ed. a 2-a rev. şi adăug. [Autoarea The Parliamentary Library - witness to the
semnează: Octavia-Luciana Porumbeanu development of Czech
Madge]. Bucureşti : Editura Universităţii parliamentarianism. The Austrian
din Bucureşti, 2013, 224 p. Parliamentary Library: 140 years young
Bibliogr. p. 199-207. and a true memory of Austrian
Anexe p. 209-224 [Chestionare]. parliamentarianism. The library of the
Hungarian Parliament. The Sejm Library
Bibliotecile şi bibliotecarii în era digitală - 1919-2009. Parliamentary Library in the
Perspective privind viitorul acestora. evolution of Slovak parliamentarianism.
Biblioteci universitare româneşti în slujba Overview of 45 years of operation of the
comunităţii medicale. - Tradiţie şi documentation and Library Section of the
modernitate. Utilizatorii de informaţie Slovenian National Assembly.
medicală din România şi resursele de International contributions to the
informare electronice. Instruirea în advancement of the Parliamentary Library
informare a utilizatorilor şi rolul bibliotecilor after the Velvet revolution. Parliaments,
şi bibliotecarilor medicali. Bibliotecile libraries and the pursuit of democracy.
medicale şi managementul cunoaşterii.
Biblioteci şi servicii de informare medicală Cota: 520013
pentru utilizatori în lumi virtuale.
Dezvoltarea unui model de servicii de 290. VLAD, Emil, (coord.) ; TAULESCU,
informare bazat pe un parteneriat Mariana, (ed.). Organizarea şi
bibliotecar-utilizator în clinicile medicale funcţionarea bibliotecilor tehnico-
din Bucureşti. ştiinţifice specializate din unităţile
economice. Bucureşti : Institutul Naţional
Cota: LC 9499/2013 de Informare şi Documentare, 1987, 399
p. (Material metodologic).
288. SÎRGHIE, Anca. Biblioteci de Anexe p. 343-397.
specialitate. Sibiu : Alma Mater, 2002,
231 p. Premisele apariţiei şi dezvoltarea
Bibliogr. selectivă p. [223]-[231]. activităţilor de organizare a fondurilor
documentare. Completarea şi constituirea
Privire preliminară. Biblioteci de fondului documentar. Evidenţa fondului
specialitate. Biblioteci specializate în documentar. Asezarea şi sistematizarea
România. Biblioteca Academiei ca o fondului documentar. Scoaterea
suverană instituţie naţională. Biblioteca de materialului documentar. Evidenţa
tip universitar în ţările europene. Biblioteca contabilă a fondului documentar. Activităţi
specială de tip universitar în America. de informare specifice bibliotecii. Evidenţa
Biblioteca Franciscană. Biblioteca statistică a fondurilor documentare ....
universitară - laborator viu al muncii Organizarea bibliotecilor specializate.
ştiinţifice. Analiza economico-financiară a activităţii

 
de bibliotecă ... Controlul activităţii
bibliotecilor ... Perspectiva activităţii de Cota: 615320 ; 669902
bibliotecă.

044 Biblioteci publice

291. BATT, Chris. Information technology in centralizat pentru sistemul bibliotecilor din
public libraries. 6th ed. London : Library Danemarca. DanBib - definiţie
Association Publishimg, 1998, 159 p. conceptuală şi aplicare practică. Sistemul
Anexe p. 59-159. electronic al bibliotecilor specializate din
Danemarca. Forme asociative în
The library management system. bibliotecile daneze - Asociaţia Bibliotecilor
Librarians in cyberspace : electronic ; Uniunea Sindicală a Bibliotecarilor.
information services. The public library as Bibliotecile din Danemarca şi Legea
IT learning resource. The price of Dreptului de Împrumut Public.
information : public library changing
policies. Systems management and future Cota: LC 105/2001
plans. Conclusions.
293. BRAD, Traian. Lectura şi biblioteca
Cota: 520430 publică la Cluj. Cluj-Napoca : Casa Cărţii
de Ştiinţă, 2001, 390 p.
292. Biblioteca publică : o resursă pentru Anexe p. 213-306.
comunitate. [Traducere de Dr. Victoria Bibliogr. generală p. 307-314.
Dumitrescu. Prima parte: capitole Contribuţii clujene la dezvoltarea ştiinţei
selectate din Jens Thorhauge, New trends bibliologice. Dicţionar esenţial, p. 315-374.
in Scandinavian public libraries,
Bibliotekscentralen As (The Danish Library Transilvania şi Clujul. Scurta privire
Bureau Ltd.), 1988]. Cluj-Napoca : Casa istorică. Apariţia şi dezvoltarea bibliotecilor
Cărţii de Ştiinţă, 2000, 152 p. transilvănene cu privire specială la Cluj.
Bibliogr. p. 149-152. De la bibliotecile imperiului bicefal la
biblioteca romanească transilvană. Ani
I. Noi tendinţe în bibliotecile publice tulburi. Ideologie, cenzură şi lectura
scandinave: Scandinavia azi. "libera". Cultura, biblioteca şi lectura
Reglementări legislative privind serviciile publica clujeană în perioada "eroica":
lecturii publice. Biblioteca - factor de 1945-1956. Dezvoltarea pe orizontală:
intermediere pentru cultura şi experienta 1957-1964. Liberalizarea ideilor. Noi
umană. Biblioteca publică - Centru cultural orientari în cultură şi bibliotecă (1965-
local. Biblioteca publică - Centru de 1970). Lectură publică şi ideologie (1971-
informare pentru/despre comunitate. 1989). Biblioteca publică clujeană azi.
Funcţionarea bibliotecii publice în zonele Realităţi şi perspective.
slab populate şi cu minorităţi culturale.
Diversificarea serviciilor în biblioteca Cota: 568512 ; 027.5/B75
publică. Serviciile de Relaţii Publice în
bibliotecă. Biblioteca şi tehnologiile 294. BULUŢĂ, Gheorghe. Animaţia culturală
informaţionale - începuturile informatizării în biblioteca publică. Bucureşti : Centrul
serviciilor de lectură publică. de Pregătire şi Formare a Personalului din
II. Factori şi structuri de cooperare în Instituţiile de Cultură, 1998, 78 p. (Caietele
sistemul bibliotecilor din Danemarca: bibliotecarului ; 5).
Învăţământul biblioteconomic în Anexe p. 66-78.
Danemarca. Cooperare inter-bibliotecară.
Împrumutul inter-bibliotecar. Centrul Animaţia - definiţii, obiective. Activitatea
Danez pentru Biblioteci - un serviciu de animaţie în lume. Inceputurile activităţii

 
de animaţie în România. Publicul-ţintă. growth. Halos and pitchforks : questions
Public şi non-public. Tipologii şi probleme. about librarians serving youth. What
Publicaţii ale bibliotecii. Prezenta cărţii şi library schools offer that school library
bibliotecii în alte publicaţii. Prezenţa media specialists and youth services
bibliotecarului în societate. librarians ne(ed.) What do public libraries
need from managers and missionaries for
Cota: 775996 children's services? What do schools
need? Evaluation and measurement of
295. DUMITRESCU, Victoria. O nouă youth services. Developing a youth
paradigmă pentru biblioteca publică : agenda for the information age.
servicii, priorităti, organizare. Bucureşti
: Editura Centrului de Pregătire şi Formare Cota: 566916
a Personalului din Instituţiile de Cultură,
2000, 20 p. (Caietele bibliotecarului ; 11). 297. FOOS, Donald Dale. The role of the
state library in adult education : a
Perspectivele bibliotecii şi ale profesiei de critical analysis of nine Southeastern
bibliotecar. Cultură şi cărţi - Studiu pilot state library agencies. Littleton, Colorado
pentru o bibliotecă publică. Realitatea unui : Libraries Unlimited, 1973, 139 p.
vechi cărţi er bucureştean. Biblioteca (Research studies in library science ; 9).
publică şi utilizatorii ei. Bibliotecile şi Bibliogr. & index p. 124-139.
nevoia de informaţie. Biblioteca publică - Bibliogr. după capitole.
centru de informare pentru/despre
comunitate. Biblioteca publică şi educaţia Methodology. Alabama public library
permanentă. Spaţiul şi colecţiile bibliotecii. service. Florida division of library services.
Spaţii funcţionale pentru bibliotecile Georgia public library service. Kentucky
publice. Experienţa ţărilor nordice department of libraries. Mississippi library
(Sinteză). commission. North Carolina state library.
South Carolina state library. Tennessee
public library section. Virginia state library.
296. EDMONDS, Leslie, (ed.). Managers and Analysis, conclusions, and summary .
missionaries : library services to
children and young adults in the Cota: 607282
information age. Urbana-Champaign,
Illinois : University of Illinois. Graduate 298. GLASHOFF, Ilona ; SCHMITT, Rita.
School of Library and Information Science, Bibliotheksarbeit für Jugendkiche :
1989 , 168 p. Entwicklung und Erprobung neuer
Index p. 165-168. Konzepte. Band 3: Konzepte,
Erfahrungen und Nebenwirkungen eines
Changing priorities for service. To children Projektes. Berlin : Deutsches
and adolescents in school and public Bibliotheksinstitut, 1997, 162 p. (Dbi-
libraries. Management of youth services : Materialien ; 362).
political , financial and social implications. Anexe, bibliogr. & index p. 289-362.
Design of youth services. Access to
information : professional responsibility I. Grundlagen: Einführung und
and personal response. Funding for youth Entwicklung der Projektansätze.
services - how to do it and where to find it. Grundlagen der Jugendbibliotheksarbeit:
Funding for youth services - library Freizeit, Medienzeit, Jugendkulturen.
services and construction act. Marketing II. Ergebnisse, Erfahrungen,
youth library services: a user approach. Empfehlungen: Demographische
The right stuff : recruitment and education Voraussetzungen. Raum, Einrichtung,
for children's and young adult specialists. Medienpräsentation. Medienangebote :
Credentials, competencies, and Aufbau, Beschaffung, Funktion. Infothek.
certification. Continuing education : Nutzung der Angebote. Programmarbeit.
providing for change, renewal, and Management. Schlussbetrachtungen und

 
Ausblick : Auswirkungen des funcţii şi servicii ale bibliotecii publice.
Jugendbibliotheksprojekts auf die Impactul tehnologiei informaţiei asupra
Öffentlichen Bibliotheken. cooperării între biblioteci. Bibliotecile
publice ... : o evaluare a utilizării TI în
Cota: 027/B51 bibliotecile publice europene, bazată pe
rapoartele ţărilor. Studierea principalelor
299. KOVÁCS, Ilona. Az amerikai bariere în utilizarea noilor surse şi servicii
közkönyvtárak magyar de informare în bibliotecile publice.
gyűjteményeinek szerepe az Relaţiile şi colaborarea dintre bibliotecile
assziniláció és az identitás publice şi alţi furnizori relevanţi de
megőrzésének kettős folyamatában informaţii. Dezvoltarea profesională :
1890-1940. Budapest : Országos educaţie, instruire şi educaţie permanentă.
Széchényi Könyvtár, 1997, 191 p. II. Rapoarte naţionale: Bibliotecile publice
Bibliogr. p. 151-157. şi societatea informaţională : Belgia.
Index, tabele, harti p. 158-191. Danemarca. Finlanda. Franţa. Germania.
Irlanda. Italia. Marea Britanie. Portugalia.
A kutatás célja, módszere, forrásai. Az Spania. Suedia. Stadt Bibliothek Köln.
USA amerikanizációs törekvéseinek Serviciul de biblioteci din Croydon.
könyvtári ága. A magyarországi Biblioteca publică comună din Eindhoven.
kormányprogram, az "Amerikai akció" Biblioteca municipală din Lyon. Biblioteca
könyvtári ága. Az amerikai közkönyvtárak publica din Silkeberg.
magyar gyűjteményei. III. Studiu de caz de cooperare regională:
Cooperarea regională în Italia.
Cota: 621232
Cota: LC 4777/1999
300. SCHMITT, Rita, (ed.). Bibliotheksarbeit
für Kinder : ein Positionspapier. Berlin : 302. TOTTERDELL, Barry, (ed.). Public
Deutsches Bilbiotheksinstitut. Kommission library purpose : a reader. London :
des Deutsches Bibliotheksinstituts für Clive Bingley, 1978, 159 p.
Kinder- und Jugendbibliotheken, 1997, 88 Bibliogr. după capitole.
p. (Dbi-Materialien ; 156).
Bibliogr. p. 80-87. The purpose of the public library : the
historical view. The purposes and values
Geselschafts- und berufspolitische of a library service. The purpose of the
Vorgaben. Aufgaben der Bibliotheksarbeit American public library : a revisionist
für Kinder. Die Grundlagen der interpretation of history. The implications
Kinderbibliotheksarbeit. Management der for library policy. The role of the public
Kinderbibliothek. Das Wichtigste in Kürze. library. Supplier-oriented and user-
oriented planning for the public library.
Cota: 023/B51 Libraries and mass culture. The library :
service or critique? Libraries and the
301. THORHAUGE, J. ; LARSEN, G. ; THUN, social structure. Towards a re-
Hans-Peter ; ALBRECHTSEN, H. interpretation of public library purpose.
Bibliotecile publice şi societatea The public library : dodo or phoenix?
informaţiei. [Titlul in original : Public Librarians and social commitment.
libraries and information society. Coord.,
trad. şi revizie ştiinţifică de Doina Banciu]. Cota: 722918
Bucureşti : ABBPR, 1998, 219 p.
(Bibliotecile în societatea informaţională). 303. Vermittlung von Kinder- und
Anexe p. 207-219. Jugendliteratur : Werbung und
Bibliogr. p. 76-84. Veranstaltungen in Öffentlichen
Bibliotheken. Kommission des Deutsches
I. Studii: O concepţie de baza a bibliotecii Bibliotheksinstitut für Kinder- und
publice în societatea informaţiei : roluri, Jugendbibliotheken. 2. Auflage. Berlin :

 
Deutsches Bibliotheksinstitut, 1983, 260 p. Formare a Personalului din Instituţiile de
(Dbi-Materialien ; 29). Cultură, 1998, 32 p. (Caietele
Anexe p. 249-260. bibliotecarului ; 4).
Bibliogr. p. 31.
Allgemeine Werbung. Einführung in die
Bibliotheksbenutzung. Kontaktarbeit. Biblioteca publică - tezaur de cultură şi
Programmarbeit. Fachzeitschriften. civilizaţie. Tehnoştiinţa şi biblioteca
Institutionen und Arbeitskreise. publică. Integrarea europeană ca unitate
Sachregister. culturală în diversitate. Manifestul Unesco
privind biblioteca publică şi integrarea
Cota: 027.5/V47 europeană. Biblioteca publică, factor
major în integrarea europeană.
304. VINŢANU, Nicolae. Biblioteca publică -
factor major în integrarea europeană. Cota: 776000
Bucureşti : Centrul de Pregătire şi

045 Biblioteci şcolare

305. ANCA, George ; VINTILĂ, Cristina, viitorului şi în biblioteca Grupului Şcolar


(eds.). Bibliotecile pedagogice în "Grigore Moisil" din Bistriţa. Biblioteca în
societatea (re)cunoaşterii. Lucrările societatea tehnologică. Bibliotecile ca
Conferinţei organizate de Biblioteca parteneri ai schimbării. Biblioteca
Pedagogică Natională "I.C. Petrescu" din Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu" în
Bucureşti, 28-30 septembrie, 2005. 2 vol. opinia utilizatorilor săi. Profesionalizarea
Bucureşti : Editura Bibliotecii Pedagogice serviciilor bibliotecii în judeţul Covasna.
Naţionale "I. C. Petrescu", 2006, Vol. 1 : Profilul psiho-profesional al bibliotecarului.
270 p. ; Vol. 2 : 202 p. Perfecţionarea serviciilor oferite de
Bibliogr. după capitole. bibliotecă. Integrarea configurativă a
bibliotecii în sistemul educaţional modern.
Vol. 1 : Secţiunea Biblioteconomie : ... Studiul utilizatorilor bibliotecii şcolare în
Key-note address - o bază de reflecţie societatea tehnologică. Supravieţuirea
"Asocieri stringente : Cultura, Cartea, bibliotecii în societatea tehnologică.
Lectura, Biblioteca". Rolul cercetării Învitaţie la bibliotecă. Dreptul la informare.
documentare într-un proces educativ. Biblioteca în societatea informaţională.
Noile tehnologii de informare şi Schimbul internaţional de publicaţii. Arhiva
comunicare (NTIC) şi educaţia pentru "Onisifor Ghibu" în Muzeul Pedagogic al
informaţie. Biblioteca pedagogică şi Bibliotecii Pedagogice Naţionale.
globalizarea culturală. Biblioteca - spaţiu Conservarea - prezentarea - arhivarea
de atitudine. Managementul bibliotecii documentelor electronice. Biblioteca şi cei
şcolare - resursa umană, factor esenţial. care au slujit-o de-a lungul timpului.
Viitorul cărţii şi al bibliotecii în epoca noilor Cartea versus calculatorul.
tehnologii. Biblioteca faţă cu epigrama. Vol. 2 : Secţiunile Pedagogie-Psihologie,
Locul lecturii în paradigma educaţională. Cultul învăţătorilor, Miscellanea.
Fondul de carte de patrimoniu aflat în
colecţiile Bibliotecii Pedagogice Naţionale Cota: LC 6971/2006 (Vol. 1) ; LC
"I. C. Petrescu". Biblioteca şcolară 6972/2006 (Vol. 2)
modernă. Relaţia biblioteca şcolară - CDI.
Contribuţia bibliotecilor şcolare la 306. Autodocumentarea în învăţământul
Programul Educaţional "Să citim pentru preuniversitar : un proiect franco-
mileniul III" în "Săptămâna Lecturii" - anii român. Bucureşti : Biblioteca Centrală
şcolari 2003-2004 şi 2004-2005. Pedagogică "I. C. Petrescu", 1996, 86 p.
Biblioteca virtuală - bază a procesului de
e-learning. Puterile imaginii în biblioteca
 

 
Cota: LC 5357/1997 colecţiilor. Planificarea şi evidenţa
activităţii bibliotecii. Spaţiul şi mobilierul de
307. CARCALETE, Petru ; ÎNTORSURĂ, bibliotecă. Relaţiile cu utilizatorii.
Cristinel Petru ; ARGATU, Daniela.
Proceduri în biblioteca şcolară. Cota: LC 731/2003
Suceava : Editura George Tofan, 2010,
534 p. 310. HAREA, Gabriela ; SEBE, Stela.
Bibliogr. p. 531-534. Strategii de marketing aplicabile în
structurile infodocumentare şcolare :
Prezentarea generală a activităţii ghid de bune practici. Focşani : [s. n.],
bibliotecarului şcolar. Decizia şi modele de 2012, 76 p.
decizii specifice activităţii de bibliotecă. Bibliogr. & anexe p. 57-76.
Ocuparea postului de bibliotecar şcolar şi
promovarea în trepte/grade profesionale. Marketing. Mixul de marketing.
Administrarea şi gestionarea fondului de Marketingul într-o bibliotecă şcolară.
publicaţii a unei biblioteci şcolare.
Regulamentul propriu de organizare şi Cota: LC 3426/2014
functionare a bibliotecii şcolare. Modele de
proceduri operaţionale pentru biblioteca 311. LUPU, Valentina, (coord.). Tradiţie şi
şcolară. Activitatea de perfecţionare şi continuitate : din viata unor biblioteci
autoperfecţionare. Legislaţie specifică de şcolare din judeţul Vaslui. Vaslui : Cutia
bibliotecă. Pandorei, 1997, 102 p.

Cota: LC 4626/2012 Municipiul Vaslui. Municipiul Bârlad.


Municipiul Huşi. Oraşul Negreşti.
308. CHIRU, Paula-Luiza. Rolul bibliotecilor
şcolare şi tipurile de activităţi legate de Cota: LC 4007/1997
munca în bibliotecă. Bucureşti : Atelier
Didactic, 2008, 46 p. 312. MICLE, Maria, (coord.). Biblioteca
Bibliogr. & anexe p. 36-46. şcolară - spaţiu ideal de informare şi
comunicare. Conferinţă naţională de
Rolul bibliotecilor şcolare. Modalităţi de informare şi documentare : ediţia a 2-a,
colaborare a bibliotecilor şcolare cu factorii Buziaş, 18 noiembrie 2011. Timişoara :
educaţionali. Tipuri de activităţi legate de Editura Universităţii de Vest, 2012, 233 p.
munca de bibliotecă. Bibliogr. după capitole.

Cota: LC 3278/2010 Tehnici pedagogice de instruire a


publicului şcolar prin intermediul
309. CIUBĂNCAN, Lucia. Bibliotecarul bibliotecii/CDI. Activităţi de marketing şi
şcolar : ghid practic. Ed. a 2-a rev. şi ad. animaţie culturală în biblioteca şcolară.
Cluj-Napoca : Eurodidact, 2002, 100 p. Comunicare şi educaţie interculturală prin
(Magister ; 5). intermediul bibliotecilor.
Bibliogr. & anexă p. 97-98.
Cota: 522112
Argument. Bibliologia - ştiinţă a cărţii.
Biblioteca şi procesul de învăţământ. 313. PAPENDIECK, Andreas. Konzepte und
Bibliotecarul şcolar. Dezvoltarea colecţiilor Organisationsformen von
de documente. Evidenţa colecţiilor. Schulbibliotheken. Berlin : Deutsches
Gestiunea colecţiilor. Catalogarea Bibliotheksinstitut, 1985, 38 p. (Lehrbriefe.
publicaţiilor. Clasificarea (indexarea) Schulbibliothek ; 2). (DBI-Materialien ; 40).
publicaţiilor. Cotarea publicaţiilor. Bibliogr. p. 36-38.
Cataloage de bibliotecă. Bibliografia în
activitatea de informare documentară. Schulbibiothekskonzepte in der
Organizarea colecţiilor. Comunicarea Bundesrepublik Deutschland: Einführung.

 
Das propädeutische Konzept und das Die Schul- und Gemeindemediothek
Konzept der Leseerziehung. Das Pliezhausen. Die Kreis- und
unterrichtsbegleitende Konzept. Das Schulbibliothek Gunzenhausen .
emanzsipatorische Konzept. Die
Bibliothek als gestaltete Umwelt. Die Cota: 027.8/P29
Schulmediothek als
Kommunikationszentrum. 315. VINTILĂ, Cristina ; ILIE, Niculina, (eds.).
Organisationsformen von Ghidul bibliotecarului şcolar pentru
Schulbibliotheken: Gesamtproblematik. liceele pedagogice. Bucureşti : Biblioteca
Schulbibliotheken im System der Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu",
Öffentlichen Bibliotheken. Selbständige 2004, 114 p.
Einrichtungen. Bewertung der Ghid spre folosinţa documentariştilor şi a
Organisationsformen. partenerilor lor din şcoală, p. 60-64.
Legea bibliotecilor, p. 65-78.
Cota: 027.8/P29 Tabele de CZU pentru bibliotecile şcolare,
p. 79-103.
314. PAPENDIECK, Andreas. Raumplanung Tabele de autori, p. 104-113.
und Enrichtung von Schulbibliotheken Anexe.
und Schulmediotheken. Berlin :
Deutsches Bibliotheksinstitut, 1985, 89 p. Atribuţiile bibliotecarului şcolar. Activitatea
(Lehrbriefe. Schulbibliothek ; 2). (DBI- bibliotecii. Completarea colecţiilor.
Materialien ; 40). Evidenţa colecţiilor. Scoaterea publicaţiilor
Bibliogr. p. 89. din gestiunea bibliotecii. Clasificarea
Schite arhitecturale, planuri de amenajare. publicaţiilor. Organizarea colecţiilor.
Cotarea sistematic-alfabetică şi aşezarea
Allgemeine Gesichtspunkte zur publicaţiilor. Fişa de catalog. Catalogul
Raumplanung und Einrichtung von alfabetic pe nume de autori şi titluri.
schulbibliotheken/Schulmediotheken: Catalogul sistematic. Catalogul topografic.
Erkenntnisse aus der bisherigen Relaţiile cu utilizatorii şi evidenţa activităţii
Entwicklung. Schulmediotheksmodell für bibliotecii. Informare şi documentare.
eine Grund-bzw. Hauptschule. Consideraţii generale privind bibliografia.
Schulmediotheksmodell für ein Referinţa bibliografică. Referatul ştiinţific.
Gymnasium. Richwerte für Flächenbedarf. Inventarierea (verificarea) colecţiilor.
Raumplanung - Grundrisse und Beispiele: Predarea şi primirea gestiunii. Proces-
Raumplanung bei vorgegeben verbal. Planificarea activităţii bibliotecii.
Grundrissen in Neu- und Umbauten. Participarea elevilor la activitatea de
Raumplanung und Einrichtung neuerer bibliotecă.
Schulmediotheken. Die Schulmediothek
und Stadtteilbibliothek Dorsten-Wulfen. Cota: 521073 ; LC 9277/2004

046 Biblioteci particulare

316. ANDREOLI, Annamaria. I libri segreti : "Fondazione Gabriele d'Annunzio". I libri


le bibliotheche di Gabriele d'Annunzio. del poeta Soldato. A tu per tu con i libri. Lo
Roma : Edizioni De Luca, 1993, 128 p. "scartoffista" del Vittoriale.

Presentazione. Alle origini della Biblioteca Cota: Colecţii speciale Raft liber 338
del Vittoriale. La "Biblioteca Napoleonica"
del collegiale. Ritratti di bibliomani. 317. Die Rothschild'sche Bibliothek in
D'Annunzio in biblioteca. Fra i libri della Frankfurter am Main. Frankfurt am Main :
Capponcina. La "Bibliothecula Gallica". Vittorio Klostermann, 1988, 188 p.
Non c'è peggior sordo. L'erigenda (Frankfurter Bibliotheksschriften ; 2).
 

 
Bibliogr. după capitole. Posesori şi ex libris-uri: Colecţia
Cantacuzino. Colecţia Brâncovenilor.
Hannah-Louise von Rothschild. Von der Colecţia Mavrocordaţilor.
Gründung der Bibliothek bis zur Auflösung Fondul daco-romanic: Stolnicul Constantin
der Stiftung (1887-1927). Die Freiherrlich Cantacuzino şi izvoarele istoriei românilor.
Carl von Rothschildsche öffentliche "Corpus Byzantinae Historiae" în
Bibliothek (Bibliothek für neuere biblioteca domnului Constantin
Sprachenun Musik) 1928-1945. Der Brâncoveanu. Lucrări referitoare la români
Anglicabestand und der Slavicabestand in în Biblioteca Mavrocordaţilor.
der Rothschildschen Bibliothek. Die Biblioteci şi bibliotecari: Palatele, casele
Musik- und Theaterbestände der boiereşti şi mănăstirile unde şi-au aflat
Rothschildschen Bibliothek... Die adăpost cele trei biblioteci umaniste.
Periodika-Sammlung der Rothschild- Modalităţi de constituire şi completare a
Bibliothek... Die Forschungsbibliothek für colecţiilor. Organizare şi bibliotecari.
das 19. Jahrhundert Neue Akzente...
Quellen und Darstellungen zur Geschichte Cota: 606701
der Rothschild-Bibliothek.
320. GALAŢCHI, Simona. Biblioteca lui
Cota: 770154. Mircea Eliade. Bucureşti : Ars Docendi,
2011, 379 p.
318. DIMA-DRĂGAN, Corneliu. Biblioteca Catalogul Fondului de Carte Mircea Eliade
unui umanist român : Constantin al Bibliotecii Metropolitane, Bucureşti.
Cantacuzino stolnicul. Bucureşti :
Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. Biblioteca pariziană a lui Mircea Eliade.
Consiliul Aşezămintelor Culturale, 1967, Supliment fond de carte - Biblioteca
407 p. (Vechi biblioteci româneşti). pariziană a lui Mircea Eliade. Donaţie Rica
Catalogul bibliotecii Cantacuzino p. 109- Botez.
355
Indici p. 357-404. Cota: LC 1001/2015

Istoricul constituirii bibliotecii stolnicului 321. MARION, Michel. Recherches sur les
Constantin Cantacuzino. Prezenţe bibliotheques privées á Paris au milieu
umaniste în cultura românească din du XVIIIe siecle (1750-1759). Paris :
secolul al XVII-lea (Conţinutul bibliotecii Bibliothèque Nationale, 1978, 256 p.
stolnicului Constantin Cantacuzino). (Comité des travaux historiques et
Organizarea internă a unei vechi biblioteci scientifiques. Mémoires de la section
româneşti. d'histoire moderne et contemporaine ; 3).
Anexe & bibliogr. p. 193-247.
Cota: 606701 ; 01/DIM
Le livre á Paris: Les gens du livre. Les
319. DIMA-DRĂGAN, Corneliu. Biblioteci bibliotheques.
umaniste româneşti : Istoric. La source: Présentation de la source. Les
Semnificaţii. Organizare . Bucureşti : renseignements des études. La source,
Litera, 1974, 215 p. son contexte, sa représentativité.
Anexe p. 161-194. Le livre dans la societé parisienne: La
societé parisienne á travers les
Critica izvoarelor: Comasarea vechilor inventaires. Le livre dans la societé
colecţii de manuscrise şi tipărituri. Izvoare parisienne du milieu du XVIIIe siecle.
interne şi externe. Bibliografia referitoare Du livre a la lecture: Les themes
la cele trei mari colecţii. généraux. Lecture et societé.
Reconstituirea colecţiilor: Surse
bibliografice. Reconstituirea bibliografică. Cota: 617187
Reconstituirea de facto.

 
047 Centre de informare şi documentare

322. ANGHEL, Ionuţ ; MIHAI, Cristi, (coords.).


Ghidul centrelor de informare, Le boom de la documentation. Les
documentare şi consiliere pentru tinerii opérations préliminaires au lancement
rromi. Bucureşti : Kham, 2003, 96 p. d'un service de documentation.
Legi, ordonanţe, p. 47-60. L'enregistrement documentaire. La
Recomandarea Consiliului Europei (90) 7 distribution documentaire. L'évaluation de
cu privire la informarea, asistenţa şi la documentation. En guise de conclusion.
consilierea pentru tineret în Europa, p. 61-
64. Cota: 504897
OMECT nr. 5114 din 1 oct. 2003, p. 65-85.
325. FONDANECHE, Daniel. Centre de
Atribuţiile centrului de informare şi documentare şi de informare : curs de
consiliere. Diagnoza nevoilor tinerilor. documentare. Traducere din limba
Serviciile fundamentale. Codul etico- franceză de Nicolae Balotă şi Gabriela
profesional al IFINET - Uniunea centrelor Jiroş. Bucureşti : Biblioteca Pedagogică
de informare şi consultanţă pentru tineret. Naţională "I. C. Petrescu", 1998, 105 p.
Alegerea carierei - provocarea de a deveni
tu însuţi. De ce CV electronic ? Scrisoarea Ce este un document ?: De la dicţionar la
de intenţie - stil şi comunicare. Interviul : idee. De la idee la concept. De la concept
întrebări, întrebări, întrebări... Ce este un la conţinuturi. De la conţinut la eroziunea
proiect ? lui. De la document la utilizarea lui. De la
utilizare la exemplaritate.
Cota: LC 3987/2004 Actul documentar: Exploatarea şi crearea
documentaţiei. Probleme concrete.
323. BANCIU, Doina ; DRĂGULĂNESCU, Noţiunea de informaţie. Câteva aplicaţii.
Nicolae ; MOŞU, Andrei. Intreprinderea Amenajarea unui sector documentar.
competitivă şi informaţia : ghid practic. Crearea instrumentelor documentare.
Bucureşti : Expert, 1999, 192 p. Instituţia CDI în cadrul şcolar (un caz
Bibliogr. & Anexe: Biblioteci din România ; particular).
Unităti specializate de informare şi
documentare ; Adrese Internet, p. 171- Cota: P(ed.) 13510
190.
326. LUPU, Valentina, (coord.). Biblioteca -
Managementul întreprinderii competitive şi centru de documentare şi informare.
informaţia. Informaţiile necesare Iaşi : Pim, 2010, 172 p.
întreprinderii şi identificarea lor. Surse de Bibliogr. după capitole.
informaţii. Difuzarea informaţiilor în
întreprindere. Întreprinderea pe Internet. ... Practica lecturii şi constituirea spaţiului
Echipamente şi competente necesare public. Bibliotecile caselor corpului didactic
pentru realizarea produselor. - centre metodologice cu rol în formarea
Implementarea "funcţiei informare" în continuă a bibliotecarilor şcolari...
întreprindere. Sistemul informaţiilor Bibliotecarul şcolar şi biblioteca sa.
referitoare la calitate. Informatizarea bibliotecilor vasluiene.
Repertoriul structurilor infodocumentare
Cota: 567410 din România - Biblioteca naţională a
României... Evaluarea competenţelor prin
324. DIJK, Marcel van ; VAN SLYPE, certificare europeană... Redefinirea
Georges. Le service de documentation bibliotecii şcolare în contextul societăţii
face á l'explosion de l'information. Paris informaţionale. Procedurile operaţionale în
: Les Éditions d'Organisation, 1969, 265 p. biblioteca şcolară. Funcţia educaţională a
Bibliogr. p. 263-265. bibliotecii. Biblioteca C.C.D. în contextul

 
modificării legii învăţământului. Educaţia Centrul de documentare şi informare
utilizatorilor pentru cultura informaţiei. (CDI). Elementele cărţii. Cheile cărţii.
Sisteme de informare, documentare şi Activităţi practice. Concluzii.
management. Centrul de documentare şi
informare "Ion Murgeanu" - Zorleni... Rolul Cota: LC 10376/2009
bibliotecii şcolare în informare şi
documentare... Biblioteca şi gustul pentru 329. STOIAN, Victoria ; PRODAN, Victoria.
lectură... Corelaţia biblioteconomie- Ghid metodologic de organizare a
documentare... Cartea în opoziţie cu activităţii de informare şi documentare
mass-media şi internetul... Rolul în unităţi de cercetare şi dezvoltare.
bibliotecarului şcolar în dezvoltarea Bucureşti : Institutul Naţional de Informare
culturii... şi Documentare, 1998, 78 p.
Bibliogr. p. 73-78.
Cota: LC 2283/2012
Organizarea activităţii de informare şi
327. Management cultural în centrele de documentare în unităţi de C.-D. Structuri
documentare şi informare . Cluj-Napoca de informare şi documentare. Utilizatori.
: Editura Casei Corpului Didactic, 1998, Specialiştii activităţii de informare şi
127 p. documentare. Tehnologia informării.
Bibliogr. Informatizarea şi introducerea noilor
tehnologii. Produse şi servicii. Marketingul
Cota: LC 11558/2010 şi promovarea produselor şi serviciilor.
Evaluarea. Codul de deontologie
328. PANAIT, Antonina. Cartea - din profesională al specialistului în informare
bibliotecă în CDI. Alba Iulia : [s. n.], 2008, şi documentare .
59 p.
Bibliogr. p. 58-59. Cota: LC 8066/1998

048 Colecţii şi biblioteci digitale. Biblioteci virtuale

330. BANCIU, Doina, (coord.). Cartea 331. CHEN, Su-Shing. Digital libraries : the
electronică. Bucureşti : AGER, 2001, 140 life cycle of information. Columbia, MO :
p. (Societatea informaţională). BE (Better Earth) Publisher, 1998, VII, 215
Bibliogr. după capitole. p.
Webgrafie, p. 54-59. Bibliogr. & index p. 203-215.
Glosar & anexă, p. 107-140.
The information society. The scope of
Societatea cunoaşterii şi cartea digital libraries. A framework of digital
electronică. De la biblioteca electronică la libraries. Digital objects. Basic library
biblioteca virtuală. Iniţiativa open e-book operations. The communication
pe plan internaţional. Cadrul editorial infrastructure. The semantics
clasic şi noile tehnologii ale documentelor infrastructure. The protection
digitale. Biblioteca viitorului. Lectura şi infrastructure. The preservation
mediul electronic. Tehnologii Microsoft infrastructure. The user infrastructure. The
pentru biblioteci virtuale. Iniţiative ale collaboration infrastructure. The
Ministerului comunicatiilor şi tehnologiei NSF/DARPA/NASA initiative.
informaţiei privind realizarea bibliotecii
virtuale. Crearea fondurilor de date digitale Cota: 520988
prin realizarea bibliotecilor digitale.
332. LOVASZ, Agneta-Elisabeta. Dezvoltarea
Cota: LC 46/2002 unei biblioteci digitale de mecanisme.

 
[Volumul constituie teza de doctorat a Biblioteca în Societatea Informaţională.
autoarei]. Timişoara : Politehnica , 2011, Biblioteca Numerică Europeană. Proiecte
325 p. (Teze de doctorat ale UPT ; 104). culturale de numerizare europene şi
Bibliogr. p. 151-155. americane. Politici de numerizare în unele
Anexe p. 157-325. state ale Uniunii Europene. Digitizarea
documentelor culturale. Etapele unui
Introducere. Indexare bibliografică - Tipuri proiect cultural de numerizare. Concluzii.
de indexări. Studiu actual al bibliotecilor
online (digitale) în general şi în domeniul Cota: LC 8894/2007
tehnic. Structura tezaurului multilingv
ilustrat de Mecanisme. Baza de date a 335. ROWLEY, Jennifer. The electronic
µTezaurului multilingv ilustrat de library. 4th (ed.) of Computers for
mecanisme. Bibliotecă digitală libraries. London : Library Association
demonstrativă de mecanisme. Utilizarea Publishing, 1998, 396 p.
aplicaţiilor µTezaur multilingv ilustrat de Bibliogr. după capitole.
mecanisme şi Biblioteca digitală Index p. 391-396.
demonstrativă de mecanisme. Concluzii -
Contribuţii personale. Introduction to information technology:
Introducing the electronic library.
Cota: 681874 Hardware. Systems and networks.
Information structure and software.
333. MATEI, Dan. Spre Europeana.eu : o Databases. Designing and managing
introducere în bibliotecile digitale. information systems.
Bucureşti : CIMEC, 2009, 186 p. Information retrieval: The basics of
Bibliografie (foarte) selectivă & anexe p. information retrieval. The Internet. Online
133-186. search services. CD-ROMs. Document
Anexa 1. Specificarea Elementelor management systems. Printed indexes
Semantice Europeana [Europeana and current-awareness services.
Semantic Elements] Library management systems : Functions
Anexa 2. Panizzi Database Model [PDM] of library management systems. Overview
nucleul unei potenţiale baze de date of the market for library management
pentru resurse culturale systems. Document delivery.
Anexa 3. Schiţă de ghid de digitizare
pentru imagini Cota: 568805
Anexa 4. Setul de elemente de metadate
Dublin Core, Versiunea 1.1: Descriere de 336. TÎRZIMAN, Elena. Colecţii şi biblioteci
referinţă. digitale. Bucureşti : Editura Universităţii
din Bucureşti, 2011, 271 p.
Biblioteci digitale : terminologie şi ilustrări. Bibliogr. & webgrafie p. 229-242.
Europeana.eu : puţină cronologie.
Europeana.eu : ce este şi de la ce pleacă. 1. Colecţii şi biblioteci digitale - abordări
Agregatorul naţional în România : cerinţe teoretice: Bibliotecile în context electronic.
şi implementare. Evaluare critică a Document electronic; document digital.
prototipului Europeana.eu. Europeana.eu : Cartea electronică. Colecţii digitale.
evoluţia. Europeana.eu : desiderata. Biblioteca digitală. Prezervarea,
Remarci finale : Biblioteca Digitală a conservarea şi arhivarea patrimoniului
României - planuri şi speranţe. digital.
2. Realizarea unei biblioteci digitale:
Cota: LC 11032/2010 Constituirea colecţiilor digitale.
Interoperabilitate-Protocoale şi standarde
334. PETRESCU, Lola Maria. Biblioteca şi specifice. Accesibilitate-Publicarea pe
provocările secolului XXI. Cluj-Napoca : Web. Drepturile de propietate intelectuală.
Risoprint, 2007, 106 p. Susţinerea financiară a colecţiilor şi
bibliotecilor digitale.

 
3. Colecţii şi biblioteci digitale: proiecte semantic MediaWiki. Teză de doctorat.
reprezentative şi bune practici: Biblioteca Cluj-Napoca : [s. n.], 2011, 205 p.
Europeană - The European Library. (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Biblioteca digitală europeană - Facutatea de Electronică, Telecomunicaţii
Europeana. Manuscriptorium - Enrich- şi Tehnologia Informaţiei. Conducător
Rediscover. Gallica - Biblioteca digitală a ştiinţific: Mircea-Florin Vaida).
Franţei. Biblioteca digitală a lumii - World Bibliogr. p. 173-179.
Digital Lobrary. Depozite digitale Anexe p. 181-205.
instituţionale.
4. Digitizarea în bibliotecile din România: Introduction. Definitions and foundations.
Digitizarea la nivelul sistemului naţional de Literature survey - repositories, digital
biblioteci. Digitizarea la nivelul Bibliotecii libraries and content management models.
Naţionale a României. Concluzii . A conceptual framework for process-
based digital resource management.
Cota: LC 301/2013 Reference architecture and
implementations. Framework evaluation.
337. VEJA, Cornelia-Flavia. Collaborative Conclusions and outlook.
digital repository management through
semantic MediaWiki = Managementul Cota: TEZE 3751
colaborativ al resurselor digitale prin

05 Arhive. Arhivistică

338. BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina. consolidarea unor structuri social-


Arhivele şi bibliotecile : Surse de economice în Tara Românească în
documentare. Surse. Articole. vremea lui Mircea cel Batrân. Vasile
Bibliografii. Bucureşti : Editura Stoica (1889-1960) - activitatea sa
Universităţii din Bucureşti, 2003, 220 p. diplomatică în documente de arhivă.
Bibliografii: Românii din Balcani, p. 125-
135 ; Arhivistică românească, p. 136-193 ; Cota: LC 8961/2003
Sigilografie, p. 194-211 ; Codicologie, p.
212-218. 339. BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina.
Arhivistica : curs general. [Pentru
Presa vremii despre învăţământul superior Facultatea de Litere, secţia Bibliologie şi
românesc - 1946. Preţuitori ai arhivelor şi ştiinţa informării, Colegiul de
ctitori de muzee şi biblioteci. B. P. Hasdeu Biblioteconomie şi arhivistică, Colegiul de
- editor al revistei "Arhiva istorică a Birotică]. Bucureşti : Editura Universităţii
României". Cultură şi religie la românii din din Bucureşti, 1997, 280 p.
Balcani. Acţiuni cultural-religioase. Miron Bibliogr. după capitole.
Costin (1633-1691). Gânduri pentru Marea Bibliografie - Arhivistică românească p.
Unire. Dimitrie Onciul - autor de cursuri 243-280.
universitare - informaţii din fondul personal
"Aurelian Sacerdoţeanu". Românii din Probleme generale. Terminologie
Imperiul Otoman şi reformele impuse de arhivistică. Scurt istoric al arhivelor din
Tanzimat (Secolul al XIX-lea). Nicolae România. Legislaţie arhivistică şi
Bălcescu şi contemporaneitatea ideilor organizarea Arhivelor Naţionale. Arhivele
sale politice. Documente de arhivă şi dreptul internaţional. Personalul
referitoare la atitudinea Italiei faţă de arhivelor. Materiale arhivistice existente în
ratificarea Tratatului de Unire a Basarabiei depozitele Arhivelor Naţionale.
cu România. Acţiuni de sprijinire a Principalele operaţiuni arhivistice.
ortodoxismului în Transilvania şi reacţii Ordonarea şi inventarierea documentelor
antiuniaţie în perioada domniei lui din fondurile personale şi familiale. Arhiva
Constantin Brâncoveanu. Crearea şi
 

 
curentă a unei organizaţii. Informatica în
Arhivele Naţionale. Fototeca DANIC. Cota: 622704
Biblioteca DANIC. Activitatea
internaţionala a Arhivelor Naţionale. 343. GILLILAND-SWETLAND, Anne J.
Conservarea şi restaurarea documentelor Enduring paradigm, new opportunities
din arhive . : the value of the archival perspective
in the digital environment : February
Cota: LC 1740/1997 2000. Washington, D.C : Council on
Library and Information Resources, 2000,
340. BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina. 37 p.
Arhivistica şi documentaristica. Bibliogr. p. 33-37.
Bucureşti : Credis, 2001, 360 p.
Bibliogr. după capitole. The societal role of archives. the archival
paradigm - genesis, rationales, and
Partea I: Metoda alcătuirii unei lucrări evolution of archival principles. Unity in the
ştiinţifice. Probleme generale - archival paradigm in the digital
Terminologie arhivistică. Scurt istoric al environment. Archiving the full potential of
arhivelor din România. Legislaţie cross-community developments in the
arhivistică şi organizarea arhivelor digital environment.
naţionale.
Partea II: Bibliologia. Codicologia. Cota: 522499
Genealogia. Sigilografia. Heraldica.
344. JOIŢA, Diana ; LĂCĂTUŞU, Ioan.
Cota: LC 767/2002 Arhivele româneşti între tradiţie şi
reformă. Sfântu Gheorghe :
341. BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina. Eurocarpatica, 2007, 276 p.
Arhivistică şi documentaristică. Partea I Anexă: Extras din Planul integrat de
: Ştiintele auxiliare ale istoriei. Bucureşti : promovare a imaginii Arhivelor Naţionale,
Editura Universităţii din Bucureşti, 2000, p. 259-268.
248 p.
Bibliogr. după capitole. Provocări şi priorităţi actuale pentru
Bibliografii de ştiinţe auxiliare, p. 180-248. Arhivele Naţionale. Arhivele Naţionale şi
imaginea lor publică.
Metoda alcătuirii unei lucrări ştiintifice.
Epigrafia. Bibliologia. Codicologia. Cota: LC 6973/2007
Cronologia. Genealogia. Sigilografia.
Heraldica. Metrologia. Numismatica. 345. Legislaţie arhivistică. Legea Arhivelor
Naţionale : instrucţiuni privind
Cota: LC 3030/2001 activitatea arhivistică : atestarea
personalului de arhivă. Bucureşti :
342. CAPUTO, Antonio ; INGROSSO, Arhivele Naţionale ; Asociaţia Arhivistilor şi
Lorella. Archivio e biblioteche : Prietenilor Arhivelor, 1996, 64 p.
lineamenti metodologici per una Anexe p. 52-60.
ricerca. Lecce : Conte Editore, 2000, 55
p. Legea Arhivelor Naţionale. Instrucţiuni
Bibliogr. după capitole. privind activitatea de arhivă la creatorii şi
deţinătorii de documente, aprobate de
Codici, manoscritti, incunaboli : Le fonti. conducerea Arhivelor Naţionale prin
Archivi e biblioteche : introduzione alla Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.
ricerca archivistica. Introduzione alla Regulament privind organizarea şi
ricerca negli inventari in linea. funcţionarea Comisiei de atestare a
Introduzione alla ricerca bibliografica. personalului de arhivă, aprobat de
Introduzione alla ricerca nei cataloghi in conducerea Arhivelor Naţionale prin
linea. Ordinul de zi nr. 219 din 3 iunie 1996.

 
colecţiilor în cadrul depozitelor de arhivă.
Cota: LC 1277/1997 Sistematizarea fondurilor şi colecţiilor în
depozitele de arhivă - manipularea
346. LUNGU, Corneliu-Mihail. Constituirea şi documentelor. Verificarea existentului cu
gestionarea documentelor de arhivă. instrumentele de evidenţă la fondurile şi
Bucureşti : Proxima, 2010, 240 p. colecţiile arhivistice. Protecţia, siguranţa şi
Bibliogr. & anexe p. 159-237. transportul documentelor de arhivă.
Păstrarea şi conservarea documentelor de
Importanţa, rolul şi menirea arhivelor. arhivă. Folosirea documentelor de arhivă.
Concepte şi operaţiuni arhivistice.
Înregistrarea, constituirea şi gruparea Cota: LC 14658/2014
documentelor în dosare/unităţi arhivistice.
Selecţionarea documentelor de arhivă. 347. Standardele arhivistice ale Consiliului
Inventarierea documentelor de arhivă. Internaţional al Arhivelor (2008). Sfântu
Prelucrarea şi gestionarea documentelor Gheorghe : Eurocarpatica, 2008, 387 p.
din epoca feudală. Prelucrarea şi
gestionarea documentelor de arhivă din Standardele arhivistice : la ce bun ? Notă
perioadele modernă şi contemporană. asupra ediţiei. Standard Internaţional
Particularităţi ale prelucrării documentelor pentru Descriere Arhivistică. Standard
constituite în fonduri personale sau Internaţional pentru fişele de autoritate
familiale. Criterii practice privind evidenţa arhivistică ale persoanelor juridice,
matricelor sigilare. Prelucrarea şi evidenţa persoanelor fizice şi familiilor. Standard
documentelor tehnice şi de înregistrare Internaţional pentru descrierea funcţiilor.
tehnică. Elaborarea instrumentelor de Standard Internaţional pentru descrierea
evidenţă pentru fondurile şi colecţiile instituţiilor deţinătoare de arhive.
arhivistice din depozitele de arhivă.
Acţiunea de predare-primire a fondurilor şi Cota: LC 10662/2009

06 Cenzură

348. ANGHELESCU, Hermina ; POULAIN, Radosav).


Martine, (eds.). Books, libraries, Bibliogr. p. 272-278.
reading, and publishing in the cold war. Anexe, p. 204-271.
Proceedings of an International
Conference. Centre Sevres, Paris, 11-12 Istoriografia subiectului. Apariţia şi evoluţia
June, 1998. Austin-Texas : University of conceptului de cenzură. Geneza şi
Texas Press, 2001, 286 p. (Libraries & evoluţia cenzurii comuniste... Cenzura şi
Culture ; vol. 36, nr. 1, 2001). bibliotecile în URSS. Răspândirea
modelului sovietic de cenzură. Instaurarea
Books during the cold war. Publishing cenzurii în România. Înfiinţarea Direcţiei
during the cold war. Reading during the Generale a Presei şi Tipăriturilor şi
cold war. Libraries during the cold war. aplicarea modelului sovietic de cenzură în
România. Rolul DGPT în procesul epurării
Cota: 676575 bibliotecilor. Mecanismele cenzurii în
biblioteci. Fonsurile secrete de publicaţii :
349. BĂLĂUCĂ, Roxana. Cenzura în constituire şi evoluţie. Securitatea şi
bibliotecile centrale universitare din controlul fondurilor de publicaţii secrete.
România în perioada comunistă. Teză Accesul la documente. Dinamica şi
de doctorat. Cluj-Napoca : [s. n.], 2013, structura fondurilor. Achiziţia de carte ca
278 p. (Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj- formă de cenzură. Bibliotecarul ca cenzor.
Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie.
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Doru Cota: TEZE 5492
 

 
350. Cartea cărţilor interzise. Bucureşti : Nelly ; BELLOUR, Hélene. Cenzura şi
Editura Victor Frunză, 2003, XXIX+527 p. bibliotecile în secolul XX. Timişoara :
Amarcord, 1999, 347 p.
Însemnări pe Cartea cărţilor interzise (de
Victor Frunză) : "Tabula rasa". Interzişi Cine se teme de biblioteci? Cenzura de-a
"din principiu". Societatea totalitară. lungul secolului. Lista prescripţiilor cenzurii
Interzicerea adevărului istoric. Crearea : reglementări, manuale, discursuri.
vidului. Alte obsesii. Ţara din jug. Genurile şi maniera. Şcoala primară şi
Publicaţiile interzise - o carte antisemită. cenzura. Cercetările asupra cenzurii în
Imperfecţiunea "crimei perfecte". Inscriptie bibliotecile din Statele Unite 1959-1985.
finală.
Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948, Cota: 621568 ; 02/KUH
Bucureşti, 1948.
354. MARINO, Adrian. Cenzura în România :
Cota: LC 4272/2003 schiţă istorică introductivă. Craiova :
Aius, 2000, 96 p. (Mozaic).
351. COSTEA, Ionuţ ; KIRÁLY, István ; Note p. 82-93.
RADOSAV, Doru. Fond secret. Fond
"S" special : contribuţii la istoria Începuturi. Secolul 18: Transilvania. Ţările
fondurilor secrete de biblioteca din Româneşti. Organizare şi perfectionare.
România. Studiu de caz: Biblioteca Secolul 19: Ocupaţia rusă. 1848 -
Centrala Universitara "Lucian Blaga", Represiune şi rezistenţă. Unirea şi
Cluj-Napoca. Cluj-Napoca : Dacia, 1995, libertatea presei. Cenzura în Transilvania.
363 p. Secolul 20: Represiune şi liberalizare.
Bibliogr. & note după capitole. Cenzura totalitară. Scriitorii şi cenzura
Anexe p. 170-343. comunistă.

Secretul şi ipostazele lui în socialism. Cota: BAM 449


Constituirea fondului "S". Repere
cronologice şi metodologice. Fondurile 355. MARINO, Adrian. Libertate şi cenzură în
secrete de bibliotecă şi contextul lor România : începuturi. Iaşi : Polirom,
politico-cultural. Fondul "S" dupa 2005, 210 p.
decembrie 1989. Note, bibliogr. & index de nume proprii p.
231-294.
Cota: 774531
Istoria ideilor. Ideea de libertate.
352. KUHLMANN, Marie ; KUNTZMANN, Transilvania (secolul al XVIII-lea).
Nelly ; BELLOUR, Hélene. Censure et Moldova. Progresele laicizării. Muntenia.
bibliothèques au XXe siecle. Paris : Transilvania (secolul al XIX-lea).
Éditions du Cercle de la Librairie, 1989, Libertatea politico-socială.
352 p. (Bibliothèques).
Cota: 877316 ; LC 3036/2006
La censure au fil du siècle. Tableau des
prescriptions de la censure : 356. PETCU, Marian. Puterea şi cenzura : o
réglementations, manuels, discours. Les istorie a cenzurii. Iaşi : Polirom, 1999,
genres et la maniere. Chronique des 216 p. (Collegium. Media).
censures ordinaires. L'école primaire et la Note dupa capitole.
censure 1880-1945. Les recherches sur la Bibliogr. & anexe p. 195-213. (În anexă :
censure dans les bibliothèques aux États- Legea Presei din 1862).
Unis 1959-1985.
Cenzori, cenzuri, cenzuraţi. Ipostaze ale
Cota: 621076 cenzurii (Anglia, Franţa, Germania şi
Austria, Italia, Statele Unite ale Americii,
353. KUHLMANN, Marie ; KUNTZMANN, Spania, Rusia). Regimul cenzurii în

 
România. of the library profession, 1910-1984.
Teză de doctorat. Johannesburgh :
Cota: 675847 University of the Witwatersrand. Faculty of
Arts, 1986, 617 p.
357. PETCU, Marian, (coord.). Cenzura în Bibliogr. după capitole.
spaţiul cultural românesc. Bucureşti : Anexe & bibliogr. p. 550-617.
Comunicare.ro, 2005, 386 p.
Censorship of imported publications : the
Metamorfozele indezirabilului. Cenzura în customs and post office acts. Censorship
România. Cenzura în Basarabia : of internal publications : the publications
contextul imperial şi specificul local (1812- acts. Censorship under security
1918). Aspecte ale cenzurii de carte în legislation. Censorship and academic
Transilvania până la 1848. Cenzură sau freedom : the universities and the library
poliţia presei? : particularităţi ale cenzurii profession .
în Dobrogea. Cenzură, cenzori şi
cenzuraţi : din activitatea colectivului Cota: 516097
D.G.P.T. Oradea (1966-1977). Trei
momente ale cenzurii scrisului evreilor din 359. TEODOR, Mihaela. Anatomia Cenzurii :
România. Aspecte ale cenzurii literare. comunizarea presei din România :
Artă şi cenzură în Moldova sovietică. 1944-1947. Târgovişte : Cetatea de
Limitarea libertăţii presei minorităţilor Scaun, 2012, 340 p.
(1919-1989) : studiu istoric şi analiză Anexă: Tabloul presei politice şi de
tipologică a cenzurii. Cenzura fotografiei informare din România, din perioada
de presă. Cenzura militară : cadru juridic. 1944-1947, p. 303-317.
Reflectări ale cenzurii cinematografice în Bibliogr., indice de nume & indice de titluri,
preda interbelică. Cenzura corespondenţei p. 319-339.
poştale în spaţiul românesc (1914-1946).
Cenzura în edituri (reflecţii Contextul politic şi cadrul formal al
memorialistice). apariţiei presei (1944-1947). Epurarea
publicaţiilor periodice. Cenzura oficială.
Cota: 680655 Practici asociate cenzurii. Accesul la
profesie şi practici de intimidare a
358. SWITZER, Donna Elaine. Legal jurnaliştilor.
censorship in South Africa, the
provision of information by South Cota: 627359
African research libraries and the role

1 Management de bibliotecă

360. ANGHELESCU, Hermina ; KIRÁLY, pentru secolul XXI. Noul manager şi


István, (eds.) Management pentru viitor liderul. Recrutarea, instruirea şi
: biblioteci şi arhive. Cluj-Napoca : Presa perfecţionarea personalului.
Universitară Clujeană, 2000, 216 p. Managementul schimbării în bibliotecile
(Bibliotheca Bibliologica ; 21). universitare româneşti ... Internet-ul şi
noile tehnologii. Servicii în sprijinul
Învăţământul de biblioteconomie şi ştiinţa comunităţii oferite de bibliotecile publice
informării în America de Nord... Cultura americane. Schimbări esenţiale în
organizaţionala şi schimbarea. bibliotecile publice din România dupa anul
Declaraţiile-Program privind misiunea şi 1989 ... Referinţele şi serviciile de referinţă
vocaţia instituţiei - instrument al în bibliotecile americane. Catalogul în
managementului. Managementul Calităţii secolul XXI ... Conservarea în
Totale, factor al schimbării: Strategii biblioteci...Învăţământul arhivistic în

 
Statele Unite ale Americii ... Arhivele din Informationsdienstleistungen.
România şi bibliotecile lor documentare. Elektronische Datenverarbeitung.
Administrarea informaţiilor
guvernamentale în era digitală. Cota: 877137
Administrarea arhivelor ... : Planificare
strategică. Cercetători şi arhive de 363. HORVÁTH, Tibor ; PAPP, István, (eds.).
cecrcetare. Impactul istoriei sociale. Könyvtárosok kézikönyve. Vol. 4 :
Expoziţii şi arhive. Fotografiile şi arhivele. Határterületek. Budapest : Osiris, 2002,
431 p.
Cota: 727003 ; 02/MAN Bibliogr. după capitole.

361. BULUŢĂ, Gheorghe ; PETRESCU, Olvasás- és könyvtárszociológiai


Victor ; SACHELARIE, Octavian Mihail. viszgálatok Magyarországon.
Biblioteca XXI : management & Olvasáslélektan és -pedagógia. A
marketing. Târgovişte : Bibliotheca, 2012, könyvtári szolgálat jogi szabályozása. A
256 p. könyvtári automatizálás alapkérdései. A
Bibliogr. p. 239-252. könyvtári állomány megőrzése és
Anexe p. 197-234. védelme. A könyvtár épülete és
berendezése. Információs és könyvtári.
Biblioteca, bibliotecarul, cititorul. Könyvtárgazdaságtan. Az információs és
Managementul şi instituţia bibliotecară. könyvtári szolgáltatás PR-je.
Planificarea, etapă a managementului
performant. Organizarea, funcţie a Cota: 567908
managementului de bibliotecă. Resursele
umane - Activitatea cu personalul. 364. MARINESCU, Nicoleta, (coord.).
Conducerea şi funcţia de manager. Biblioteca, de la tradiţie la modernitate.
Exercitarea controlului. Specificul Iaşi : Astel Design, 1999, 210 p.
managementului în instituţia bibliotecară. Bibliogr. & anexe p. 182-210.
Marketingul de bibliotecă. Biblioteca în
societatea informaţiei şi comunicării. Managementul bibliotecilor/centrelor de
informare şi documentare.
Cota: LC 9130/2014 Colecţiile bibliotecii: Selecţia şi achiziţia
documentelor. Eliminarea documentelor.
362. FRANKENBERGER, Rudolf ; HALLER, Biblioteca/un sistem de servicii în sprijinul
Klaus, (hrs.). Die moderne Bibliothek : utilizatorului: Primirea
ein Kompendium der utilizatorului/potenţialului utilizator în
Bibliotheksverwaltung. München : K. G. bibliotecă. Orientarea utilizatorului în
Saur Verlag, 2004, 459 p. bibliotecă. Formarea utilizatorului.
Bibliogr. după capitole. Informarea utilizatorului în bibliotecă.
Internet - sursa de informare şi
Die Bibliothek und ihre Aufgaben. Das documentare.
Bibliotheksumfeld. Bibliotheksbau.
Bibliotheksmanagement. Cota: LC 7529/1999
Bibliotheksleitung : Aufgaben, Methoden
und Strategien. Personalführung. 365. SALLAI, István ; SEBESTYÉN, Géza.
Personalbeurteilung - ein Bild vom Könyvtártan a tanitóképző intézet III.
Mitarbeiter. Strategien zur Einführung évfolyama számára (Népművelő -
organisatorischer Neuerungen. könyvtáros szak). 3 rész:
Bestandsaufbau. Bestandserschliessung. Könyvtárvezetés - könyvtárügy. Ed. a 5-a.
Bestandsvermittlung - Benutzungsdienste. Budapest : Tankönyvkiadó, 1977, 212 p.
Bestandserhaltung. Öffentlichkeitsarbeit. xerocopiate p.
Studium und Ausbildung des
Bibliothekars. Bibliotheksrecht. A könyvtár vezetése. A könyvtár
Elektronische Publikationen un gazdasági tevékenysége. A módszertani

 
munka. Épités, berendezés. A the philological deparmental libraries at
könyvtárügy. Halle university - implications for planning.
Financial management: analysis of
Cota: 567931 environmental factors. Business plan: the
introduction of the document delivery
366. SOMMER, Dorothea. Management of service "Subito" at Halle university library.
library and information services at the Evaluation of collection development
University and State Library Saxon- polica at Halle university library.
Anhalt : selected papers. Halle (Saale) : Acquisition - the procurement of books -
Universitats- und Landesbibliothek Specification for library suppliers. Project:
Sachsen-Anhalt, 2000, 250 p. (Schriften Measuring quality - the pros and cons of
zum Bibliotheks- und Büchereiwesen in applying Conspectus for the English
Sachsen-Anhalt ; 80). Collections at Halle university library - A
Bibliogr. după capitole. case study. Organisational change -
challenge or headache for managers? - A
Organisation and management styles. The case study of a former East-German
importance of planning for Library and university library from a senior
Information Services (LIS). Continuing management perspective.
Professional Development (CPD).
Performance evaluation in libraries. Cota: 727588
Project: Installation of a reading room for

11 Conducerea şi organizarea bibliotecilor

367. ANGHELESCU, Hermina, (ed.). contemporane în biblioteconomie şi


Biblioteci, arhive & centre de informare ştiinţa informării. Lucrările conferinţei,
în secolul XXI. Lucrările conferinţei, Cluj-Napoca, 23-26 mai, 1996; Iaşi, 30
Braşov, 18-22 august 1997; Târgu Mureş, mai-2 iunie 1996. Iaşi : SHAKTI, 1996, 82
25-28 august 1997. Braşov : Universitatea p.
"Transilvania", 1997, 106 p. Glosar p. 71-74.
Glosar p. 101-104.
Manager sau lider : noi atribuţii ale
Manager sau lider : noi atribuţii ale specialiştilor. Iniţierea schimbării într-o
specialiştilor. Iniţierea schimbării într-o organizaţie. Îmbunătăţirea pe măsură cu
organizaţie. Personalul din biblioteci. trecerea timpului: Concepte fundamentale
Managementul calităţii totale. ale practicii arhivistice. Să faci totul bine în
Îmbunătăţirea pe masură cu trecerea prima parte a vieţii: Managementul de
timpului: concepte fundamentale ale arhivă şi controlul documentelor.
practicii arhivistice. Să faci totul bine în Dezvoltarea colecţiilor într-o societate
prima parte a vieţii: managementul de democratică. Biblioteci specializate.
arhivă şi controlul documentelor. Brokerii de informare. Marketingul de
Dezvoltarea colecţiilor într-o societate bibliotecă şi arhivă.
democratică. Viitorul publicării electronice.
Biblioteci specializate. Brokerii de Cota: Biblioteca de Zoologie FG 16231
informare. Marketingul de bibliotecă şi
arhivă. Reţelele de biblioteci şi 369. BROPHY, Peter ; COULLING, Kate.
funcţionarea lor. Pregătirea pentru cazuri Quality management for information
de urgenţă şi recuperarea materialelor. and library managers. London : Aslib
Gower, 1996 , 196 p.
Cota: LC 1861/1998 Anexe p. 173-182.
Bibliogr. & index p. 183-196.
368. ANGHELESCU, Hermina, (ed.). Tendinţe

 
Introduction to quality concepts: Why does caracterizare generală. Procesul de
quality matter? The quality gurus. The muncă în bibliotecă. Regimul de muncă şi
International Quality Assurance Standard de odihnă în bibliotecă. Ergonomia locului
ISO 9000. The customer perspective. The de muncă în bibliotecă. Organizarea
quality awards. The Citizen's Charter : a ergonomică a serviciilor publice în
government approach to quality bibliotecă. Ergonomia în relaţie cu noile
management. Total quality management. tehnologii informaţionale. Protecţia muncii
Libraries, information services and quality: în bibliotecă. Evaluarea muncii în
Libraries and quality : recent research and bibliotecă.
applications. Defining purpose : the
mission of the library. Comparing library Cota: LC 11633/2005
and information services : statistics,
standards and guidelines. Effectiveness in 372. ENACHE, Ionel. Managementul
library and information services. bibliotecilor : suport de curs. Bucureşti :
Systematic performance measurement for Editura Universităţii din Bucureşti, 2012,
libraries and information services. 180 p.
Contracting out and charters for libraries. Bibliogr. & anexe, p. 163-180.
Implementing quality management: from
theory to action. Şcoli de management. Introducere în
management. Planificarea strategică.
Cota: 566991 Organizarea serviciilor de bibliotecă.
Coordonarea. Antrenarea. Controlul şi
370. DUMITRESCU, Victoria. Management evaluarea muncii în bibliotecă. Sistemul
de bibliotecă : standarde pentru informaţional. Sistemul decizional.
serviciile publice de bibliotecă : note de Sistemul metodologic.
curs. Bucureşti : Editura Centrului de
Pregătire şi Formare a Personalului din Cota: LC 1665/2015
Instituţiile de Cultură, 2003, 49 p. (Caietele
bibliotecarului ; 14). 373. ENACHE, Ionel. Managementul
informaţiei şi bibliotecilor. Bucureşti :
Standarde pentru serviciile publice de Credis, 2001, 192 p.
lectură. Comisia Comunităţii Europene. Bibliogr. & anexe p. 177-191.
1) Programul pentru Biblioteci - Informaţii
generale - Acţiune comunitară : Momentul Introducere în management.
1 - 1993. Managementul schimbării. Planificare
Momentul 2 - 1996 : A. Bibliotecile publice strategică. Cultura organizatională.
şi societatea informaţională. Evaluarea muncii în bibliotecă. Viitorul
Momentul 2 - 1996 : B. Roluri, obiective şi pregătirii în managementul informaţiei.
funcţii ale bibliotecii publice în societatea Tendinţe actuale în managementul
informaţională. Învăţământul bibliotecilor şi serviciilor de informare.
biblioteconomic şi managementul
informaţiilor : o experientă britanică. Cota: LC 6697/2005

374. ENACHE, Ionel. Managementul


371. ENACHE, Ionel. Ergonomia în structurilor infodocumentare. Bucureşti
structurile infodocumentare. Bucureşti : : Editura Universităţii din Bucureşti, 2008,
Editura Universităţii din Bucureşti, 2005, 213 p.
218 p. Anexe p. 195-209.
Bibliogr. p. 185-190. Bibliogr. p. 211-213.
Anexe p. 191-218.
Introducere în management. Planificarea
Ergonomia componentă a strategică. Organizarea serviciilor de
managementului resurselor umane. bibliotecă. Evaluarea muncii în bibliotecă.
Biblioteconomia în România - Cultura organizaţională. Managementul

 
schimbării. d'organisation. Programmer les
ressources nécessaires a la réalisation
Cota: LC 738/2009 des objectifs. Mettre en oeuvre. Évaluer et
contrôler.
375. ENACHE, Ionel. Planificarea şi
organizarea serviciilor de bibliotecă. Cota: 621074
Bucureşti : Editura Universităţii din
Bucureşti, 2004, 196 p. 378. HAWKSWORTH LOWELL, Mildred.
Bibliogr. & anexe p. 181-196. Könyvtárak és információs központok
vezetése. [Titlu original : The
Introducere în management. Planificarea management of libraries and information
strategică. Organizarea serviciilor de centers. Traducere de Sz. Kiss Csaba].
bibliotecă. Cultura organizaţională. Budapest : Népművelési Propaganda
Managementul schimbării. Iroda, 1980, 101 p.

Cota: LC 6698/2005 Módszertanu útmutató. Tematika.


Esetgyűjtemény.
376. FRITTS, Jack E., (ed.). Mistakes in
academic library management : Cota: 613517
grievous errors and how to avoid them.
Lanham ; Toronto ; Plymouth : The 379. LAUGHLIN, Sara ; WILSON, Ray W. The
Scarecrow Press, 2009, 132 p. quality library : a guide to staff-driven
Index p. 119-126. improvement, better efficiency, and
happier customers. Chicago : American
Keeping your library on the right (correct) Library Association, 2008, 144 p.
side of campus politics. Communication: a Glossary of process improvement terms,
two-way street. Effective project bibliogr. & index p. 133-144.
management: the key to success with
information technology. Staffing for The continuous improvement approach.
success. Corporate culture, knowledge Identify library processes and assess their
management, and libraries: if we only importance and condition. Standardize the
knew what we know. Knowing the library process. Measure process performance.
user. Developing power and influence as Rapidly improve the process. Manage
a library manager. Change management process improvement throughout the
and risk taking. Program planning and library system. List of library processes.
evaluation. Moving into leadership. Library process measures.

Cota: 572409 Cota: 522777

377. GIAPPICONI, Thierry ; CARBONE, 380. PĂRUŞ, Mihaela. Tendinţe manageriale


Pierre. Management des bibliothèques : în biblioteca publică. Iaşi : Biblioteca
programmer, organiser, conduire et Judeţeană "Gheorghe Asachi", 2001, 90
évaluer la politique documentaire et les p.
services des bibliothèques de service Bibliogr. p. 89-90.
public. Paris : Electre-Éditions du Cercle
de la Librairie, 1997, 267 p. Planificarea strategică. Tendinţe în
(Bibliothèques). managementul informatizării bibliotecilor
Bibliogr. p. 259-264. publice. Managementul colecţiilor. Servicii
de bibliotecă : factorii care influenţează
Politique de la bibliothèque. Les functions relaţia percepţie-experientă.
de management des organisations Automatizarea proceselor specifice.
publiques et les bibliothèques. Définir les Partajarea resurselor. Era digitală,
orientations et les objectifs. Définir les biblioteci, comunităţi.
choix stratégiques en matiere

 
381. PENNA, Carlos Victor. La planification din Franţa. Structuri infodocumentare din
des services de bibliothèque et de Statele Unite ale Americii. Serviciile de
documentation. Paris : Unesco, 1971, prezervare şi conservare ale Bibliotecii
178 p. (Manuels de l'Unesco á l'usage des Naţionale a Franţei. Dimensiunea umană
bibliothèques ; 17). în biblioteci - Instruirea şi perfectionarea
personalului la Biblioteca Universităţii din
Les services de bibliothèque : leur rôle Edinburgh. Formarea profesională -
dans le développement national et modelul EBSSIB. Şcoala Suedeză de
nécessité de leur planification. Techniques Biblioteconomie şi Studii ale Informării de
de planification des bibliothèques. La la Colegiul Universitar din Boras şi
planification des bibliothèques : Universitatea din Göteborg. Positive and
instruments et considérations techniques ; negative elements in the Organisation of
stratégie de la persuasion. Planification et LIS Education in Romania - The LIS
développement des bibliothèques dans Department from the University of
certains pays en voie de développement Bucharest.
et dans certains pays industrialisés .
Cota: 778700

Cota: 756562 384. POTTER, William Gray, (ed.).


Leadership in academic libraries.
382. PETRESCU, Victor ; SACHELARIE, Proceedings of the 4th W. Porter Kellam
Octavian Mihail. Introducere în Conference. University of Georgia, May 7,
managementul de bibliotecă. Târgovişte 1991. New York : The Haworth Press,
: Bibliotheca, 2003, 192 p. 1992, 91 p. ( ).
Anexe & bibliogr. p. 125-191.
Legea bibliotecilor nr. 334/2002. Introduction. Developments in library
Strategia naţională de dezvoltare a services. Emerging technologies. The
bibliotecilor în perioada 2004-2007. evolution of academic library architecture :
a summary. Library cooperation. Panel
Definiţii-Funcţii-Tipologie. Evoluţia istorică discussion. Reminiscences from the
a conceptului de management. professional experiences of an Erstwhile
Managementul în cultură. Planificarea. academic librarian.
Organizarea. Resursele umane-Activitatea
cu personalul. Conducerea. Biblioteca în Cota: 674673
societatea informaţională.
385. RIBBERT, Ulrich ; GROBLACHER, Alex
Cota: LC 11831/2003 ; REGNEALĂ, Mircea, (eds.).
Management in Bibliotheken =
383. PORUMBEANU, Octavia-Luciana. Managementul în biblioteci. Referate
Teoria şi practica informaţiei. Bucureşti : anlässlich der deutsch-rumänischen Sur-
Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, Place-Seminare in Klausenburg (6.bis
176 p. 8.Oktober 1997) und Bukarest (10. bis 13.
Bibliogr. după capitole. Oktober 1997) = Comunicări prezentate la
seminariile germano-române organizate la
Evoluţii în domeniul serviciilor de referinţe. Cluj-Napoca (6-8 octombrie 1997) şi
Aspecte referitoare la marketingul Bucureşti (10-13 octombrie 1997).
serviciilor de bibliotecă. O opţiune actuală Bucureşti : Kriterion, 1998, 268 p.
pentru bibliotecile universitare : Bibliogr. după capitole.
parteneriatele. Proiecte europene în Weiterfűhrende Literatur = Bibliografie
domeniul furnizării electronice a suplimentară p. 255-258.
documentelor. Biblioteca Fundaţiei
Universitare Carol I şi studenţii (1891- Management und Marketing. Das
1948). Structuri infodocumentare din politische Umfeld fűr Bibliotheken in
Marea Britanie. Structuri infodocumentare Deutschland. Entwicklung der Bibliothek

 
und des Personals. Von der taxelor şi penalităţilor. Dezvoltarea şi
Bestandsentwicklung zur Entwicklung der completarea colecţiilor. Evidenţa
Ressourcen = Management şi marketing. colecţiilor. Prelucrarea biblioteconomică a
Contextul politic pentru biblioteci în unităţilor de bibliotecă. Organizarea
Germania. Dezvoltarea bibliotecii şi a cataloagelor tradiţionale. Întreţinerea
personalului. De la dezvoltarea fondului la catalogului on-line al bibliotecii. Pregătirea
dezvoltarea resurselor. unităţilor de bibliotecă pentru punerea lor
în circulaţie. Circulaţia unităţilor de
Cota: 873800 ; 02/MAN ; 025.1/M20 bibliotecă. Recuperarea unităţilor de
bibliotecă nerestituite la termen.
386. ROGERS, Rutherford D. ; WEBER, Conservarea colecţiilor. Promovarea şi
David C. University library valorificarea colecţiilor. Realizarea de
administration. New York : The H.W. produse şi instrumente de informare.
Wilson Comp., 1971, 454 p. Informarea şi formarea utilizatorilor.
Formarea profesională continuă.
The library program. Personnel policies. Întreţinerea echipamentelor informatice.
Library organization and communication. Evaluarea activităţii de bibliotecă. Sistemul
Budgeting and fiscal management. Book de control intern/managerial.
collections. The technical processing
function. The reader's services function. Cota: LC 10924/2014
Special types of materials. Measurement
and evaluation. Automation. Building 389. STOCKHAM, K. A. The government and
planning. control of libraries. London : A Grafton
Book/Andre Deutsch Ltd., 1968, 110 p.
Cota: 554449
The government of libraries. Management.
387. SHELDON, Brooke E. Cadre de Finance. Staffing. Stock control.
conducere în biblioteci : strategii ale Departments.
succesului. Bucureşti : ABBPR, 1996,
104 p. Cota: 754323
Anexe & bibliogr. p. 93-104.
390. STRAUSS, Lucille J. ; STRIEBY, Irene
Bibliotecari vizionari : obţinerea M. ; BROWN, Alberta L. Scientific and
rezultatelor acţionând cu devotament. technical libraries : their organization
Comunicarea : cum o folosesc cadrele de and administration. New York :
conducere din biblioteci pentru a duce la Interscience Publishers, 1964, 398 p.
îndeplinire obiectivele instituţiei. Incredere (Library science and documentation. A
prin funcţie. Încrederea în sine : formarea series of texts and monographs).
punctelor forte şi compensarea punctelor Bibliogr. după capitole.
slabe. Mentori, crearea unei reţele de Apendice & index p. 305-398.
bibliotecari şi rolul modelelor în
biblioteconomie. Formarea cadrelor de Scientific and technical libraries. Staff.
conducere : implicaţii pentru învăţământul Budget. Physical layout and equipment.
biblioteconomic. Books and other publications. Periodicals.
Technical processes. Indexing and filing of
Cota: 724974 ; 658/SHE non-book materials. Administration of
readers' services. Dissemination of
388. Sistemul de control managerial în currently published information. Reference
biblioteci : model experimentat de procedures and literature searches.
Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu" Interpreting library service. Basic
Braşov. Bucureşti : Editura ANBPR, 2012, reference publications : bibliographies for
290 p. some specific subject fields.

Înscrierea utilizatorilor bibliotecii. Calculul Cota: 604566

 
391. STUEART, Robert D. ; MORAN, for libraries. Accouting and reporting.
Barbara. Management pentru biblioteci Change - its impact on library
şi centre de informare. Ed. a 4-a. [Titlul management development .
în original : Library and Information Center
Management. Traducere de Lucia-Mihaela Cota: 619361
Vitcowsky]. Bucureşti : Biblioteca
Naţională a României ; ABBPR, 1998, 331 393. THOMPSON, James. An introduction to
nd
p. university library administration. 2 ed.
Bibliogr. după capitole. rev. London : Clive Bingley, 1970, 136 p.
Anexe p. 251-331 (A : Misiune, scopuri şi
obiective. B : Declaraţie referitoare la The context of a university library. The role
formarea bibliotecarilor şi modul de of the university librarian. University library
utilizare a personalului în biblioteci. C : staff. University library stock. Processes
Organigrame. D : Fişa postului. E : and routines. Reader services. University
Formularele de apreciere a activităţii. F : library buildings. Co-operation.
Formulare de solicitare a bugetului şi de
justificare a acestuia). Cota: 707021

Evoluţia ideii de management : 394. VAUGHAN, Anthony, (ed.). The coming


Retrospectivă istorică. Procesul de of age of library management 1960-
planificare. Organizarea. Asigurarea 1980. New York/London : K. G. Saur
personalului necesar. Conducerea. Verlag/Clive Bingley, 1980, 214 p.
Principiile controlului. Transformarea (Studies in library management ; 6).
sistemelor informaţionale şi de bibliotecă. Bibliogr. după capitole.

I : Academic libraries in transition : 1960-


1980. The public library from 1960 to
392. STUEART, Robert D. ; MORAN, Barbara 1980. School libraries : the vision, the
B. Library management. Littleton, realities.
Colorado : Libraries Unlimited, 1987, II : The development of library
XVII+376 p. (Library science text series). management concerns, 1870-1950.
Anexe & index p. 237-376. Control, structure, techniques : library
administration becomes library
Management development : a historical management. An overview of
overview. developments in technical services.The
The planning process : Library planning. computer in library management.
Mission, goals, and objectives for libraries. "Managing the people part" : the changing
Policy making. Decision making. climate of personnel administration.
Organizing: What is an organization? Library structure and library staff
Formal and informal organizations. motivation : trends in the Dutch public
Specialization. Departamentation. The libraries.
vertical hierarchy. Coordination and
integration. The types of formal Cota: 677066
organization.
Staffing: Types of staff. Establishing the 395. WILLIAMS, James F., (ed.). Strategic
organizational framework for staffing. planning in higher education :
Personnel functions. External impacts on implementing new roles for the
staffing. academic library. New York : The
Directing: The human element of the Haworth Press, 1991, 221 p.
organization. Motivating. Leadership. Bibliogr. după capitole.
Communication. The contingency
approach to management. Strategic planning and management : a
Principles of control: Requirements for methodology for responsible change.
adequate control. Techniques of control. Strategic planning at Iowa University :
Budgetary control. Budgeting techniques
 

 
affirmation and expectations. Inserting the expectanţă . Bucureşti : Cartea
library into a broader campus planning Universitară, 2005, 332 p.
process. The dreams of the reasonable : Bibliogr. p. 307-316.
integrating library and university planning. Referinţe Web, p. 316-318.
Refocusing, rebalancing, and refining (R3) Anexe: Lista serviciilor publice incluse în
: the libraries' role in strategic long-range programul "e-government". Cadrul
planning at Michigan State University. The legislativ al societăţii
University of Iowa Libraries' strategic plan. informaţiei/cunoaşterii în România. Studii
The library long-range planning process at şi cercetări ale autorilor tehnicii de
Wayne State. Transforming the library : investigare SERVQUAL. Cercetări
strategic planning at Bradley University - empirice realizate în biblioteci, folosind
The library perspective. Conformity and metodologii aplicate ale tehnicii de
diversity : strategic planning for an Urban investigare SERVQUAL..., p. 319-332
Academic Library. University libraries and Indice alfabetic de autori.
academic strategic planning at the
University of Cincinnati. A strategic Evoluţia sistemului cunoaşterii. Percepţia
planning process for the multi-campus socioculturală asupra bibliotecii publice.
university system: The role of one campus Efectele expectanţei socioculturale asupra
and its library. A strategic planning evoluţiei bibliotecii publice. Evoluţia
imperative: The Penn State experience . bibliotecii publice în societatea cunoaşterii.
Efectele percepţiei şi expectanţei
Cota: 674677 socioculturale asupra managementului
bibliotecii publice. Concluzii.
396. ZECHERU, Mihaela. Biblioteca publică
în sistemul cunoaşterii : percepţie şi Cota: LC 11197/2005

111 Management financiar. Planificare bugetară. Costuri. Eficienţă

397. BAUMOL, William J. ; MARCUS, information services : an Anglo-


Matityahu. Economics of academic German perspective. London : Anglo-
libraries . Washington, D.C. American German Foundation for the Study of
Council on Education, 1973, 100 p. Industrial Society , 1991, 317 p.
Anexe p. 311.
Growth rates in fifty-eight large university
libraries. Library costs in 678 four-year The economics of library and information
colleges and universities. Cost trends and services : fundamental questions.
longer-range plans. The data. Evaluation in the planning of library and
information services. The development of
Cota: 661090 information markets. The future of library
and information services in Europe :
398. BUSCH, Rolf, (ed.). Sponsoring für political and economic issues.
Bibliotheken. Berlin : Deutsches
Bibliotheksinstitut, 1997, 151 p. (Dbi- Cota: 673545
Materialien ; 164).
400. RAFFEL, Jeffrey A. ; SHISHKO, Robert.
Sponsoring - Fundraising. Öffentliche Systematic analysis of university
Bibliotheken. Wissenschaftliche libraries : an application of cost-benefit
Bibliotheken. analysis to the M.I.T. libraries.
Cambridge, Massachusetts : The M.I.T.
Cota: 02/S74 Press, 1969, 107 p.

399. The economics of library and The program budget. Storing the
 

 
collection. Providing study spaces and 402. STAINES, Gail M. Go get that grant! : a
required reading material. Fulfilling practical guide for libraries and
research requirements. Benefit evaluation. nonprofit organizations. Lanham ;
Toronto ; Plymouth : The Scarecrow
Cota: 656715 Press, 2010, 117 p.
Anexe p. 71-107.
401. ROSENBERG, Philip. Cost finding for Bibliogr. & index p. 109-116.
public libraries : a manager's
handbook. Chicago : American Library Creating your toolkit. Identifying a project.
Association, 1985, 98 p. Types of grants. Funding sources. Select
Glosar, anexe & index p. 69-95. a grant and start writing. Submitting your
grant. Making the grant successful. Some
Concepts and methods. Calculation of advice and final words.
costs. Application of results.
Cota: 731848
Cota: 517640

112 Managementul resurselor umane

403. ENACHE, Ionel. Economia structurilor Biblioteconomie românească -


infodocumentare. Bucureşti : Editura caracterizare generală. Procesul de
Universităţii din Bucureşti, 2011, 235 p. muncă în bibliotecă. Regimul de muncă şi
Bibliogr. după capitole. de odihnă în bibliotecă. Ergonomia locului
de muncă în bibliotecă. Organizarea
Management: Bariere ale comunicării în ergonomică a serviciilor publice în
serviciile informaţionale. Cultura bibliotecă. Ergonomia în relaţie cu noile
organizaţională în organizaţia culturală. tehnologii informaţionale. Protectia muncii
Formarea şi perfecţionarea bibliotecarilor. în bibliotecă. Evaluarea muncii în
Managementul strategic în biblioteci. bibliotecă. Concluzii.
Metode de evaluare a muncii în bibliotecă.
Rolul biroului în societatea informaţională. Cota: LC 6696/2005
Schimbarea în managementul informaţiei.
Marketing: Marketingul în bibliotecă. 405. JONES, Noragh ; JORDAN, Peter. Staff
Marketingul serviciilor de bibliotecă în management in library and information
Europa. Marketingul de bibliotecă în lume. work. Aldershot : Gower Publishing Co.
Preţul informaţiei în bibliotecă. Ltd., 1982, 215 p.
Ergonomie: Proiectarea ergonomică a
locurilor de muncă în bibliotecă. The working environment. Motivation at
Ergonomia în relaţie cu noile tehnologii work. Manpower planning. Job description
informaţionale. Protecţia muncii în and personnel specification. Recruitment
bibliotecă. and selection of staff. Staff appraisal. Staff
training and development.
Cota: LC 320/2013
Cota: 722850
404. ENACHE, Ionel. Managementul
bibliotecilor potrivit cerinţelor 406. LARGE, J. A. ; ARMSTRONG, C. J.
ergonomiei. Bucureşti : Credis, 2001, 229 Criteria applied by employers when
p. appointing library and information
Bibliogr. & anexe p. 193-229. staff. Aberystwyth, Wales : College of
Librarianship, 1986, 96 p. (British Library
Introducere. Ergonomia - componentă a Research Paper ; 4).
managementului resurselor umane. Anexe p. 87-96.
 

 
York : The Haworth Press, 1992, 118 p.
The Survey: Methodology adopted in the Bibliogr. & note dupa capitole.
questionnaire survey. Questionnaire
returns. Preparing academic and research library
Results. Results by respondents: Personal staff for the 1990's and beyond.
data on successful applicants. Educational Leadership development and
background. Comparison of the five main organizational maturity. The greening of
groups. librarianship: toward a human resource
Results. Results by institution: Selection development ecology. Perceptions of
criteria. library leadership in a time of change.
Telephone survey: Methodology. Survey Library assistants in the year 2000.
results. Correspondence resulting from the Recognition of the role of the libarian:
questionnaire. position classification at Yale. The rhetoric
of performance management: a training
Cota: 517755 problem and two solutions.

407. SULLIVAN, Maureen, (ed.). Developing Cota: 674564


library staff for the 21st century. New

113 Marketingul produselor şi serviciilor de informare

408. CAVALLI, Settimio Paolo. Il marketing 409. CIORCAN, Marcel. Marketing şi


librario : comunicare e promuovere il publicitate în bibliotecă. Bucureşti :
prodotto editoriale. Milano : Editrice Centrul de Pregătire şi Formare a
Bibliografica, 1999, 232 p. (I mestieri del Personalului din Instituţiile de Cultură, [s.
libro ; 18). a.], 53 p. (Caietele bibliotecarului ; 3).
Bibliogr. p. 225-229. Bibliogr. p. 51.

Introduzione: Cosa intendiamo per Marketingul serviciilor de bibliotecă


"marketing". Un termine fisarmonica. La publică: Ce este marketingul. Bazele
nostra definizione di marketing.Strumenti marketingului eficient cu buget redus.
per un'utopia possibile. Principiile de bază ale marketingului. Ce
I. L'"Azienda" casa editrice: Un' azienda metode de marketing veţi alege.
come un' altra (?). Filosofia di conduzione Mesajul publicitar: Cum va formulaţi
di un' impresa. Il settore editoriale. mesajul publicitar. Elementele mesajului
II. Il mercato editoriale : Il marketing come publicitar. Căile de publicitate. Elemente
rapporto dialettico azienda/consumatore. tehnice de realizare a suporturilor
Evoluzione e prospettive del marketing. Il publicitare.
processo strategico di un' azienda
marketing orient(ed.) La segmentazione Cota: 775999
del mercato. Le fonti.
III. Il marketing mix: Il prodotto. La 410. DE SAEZ, Eileen Elliott. Marketing
confezione. Il prezzo. La comunicazione. concepts for libraries and information
L'organizzazione commerciale. Fare services. London : Library Association
marketing in rete. Publishing, 1997, IX, 145 p.
IV. Gli strumenti necessari: Lo strumento Bibliogr. & index p. 135-145.
fondamentale. Strumenti per le vendite
indirette. Strumenti per le vendite a rate. What is marketing? The corporate
Strumenti per le vendite postali. Strumenti mission. Marketing strategies for librarians
per i ragazzi e la scuola. Cento idee per and information professionals. The
vendere du piů. marketing mix. Market segmentation and
targeting. Market research. Corporate
Cota: 622596
 

 
identity and corporate image. The Servicii de bibliotecă. Plasamentul
marketing plan. (distribuţia). Preţul. Promovarea.

Cota: 02/D34 Cota: LC 4375/2007

411. Eine Marketingkonzeption für 413. ENACHE, Ionel ; MAFTEI, Mihaela.


Öffentliche Bibliotheken. Berlin : Marketingul în bibliotecă. Bucureşti :
Deutsches Bibliotheksinstitut, 1987, 249 p. Editura Universităţii din Bucureşti, 2003,
(Dbi-Materialien ; 71). 186 p.
Bibliogr. & anexă p. 177-186.
Die Aufgaben und Ziele der Öffentlichen
Bibliothek. Marktorientierung vs. Marketing : Definire. Funcţii. Concepte.
Produktorientierung. Bisherige Ansätze, Evoluţie. Marketingul serviciilor.
die Nutzung Öffentlicher Bibliotheken zu Marketingul serviciilor culturale.
intensivieren. Was ist Marketing ? Marketingul organizatiilor non-profit.
Ablauflogisches Marketing-Konzept für Marketingul de bibliotecă.
Öffentliche Bibliotheken. Die einzelnen Mixul de marketing : Definire.
Schritte eines Marketingkonzepts für Componente. Produse de bibliotecă.
Öffentliche Bibliotheken. Einführung und Servicii de bibliotecă. Plasamentul
Umsetzung des Marketing in Bibliotheken. (distribuţia). Preţul. Promovarea.
Nutzer und potenzielle Nutzer Öffentlicher
Bibliotheken : Eine empirische Analyse. Cota: 775999

Cota: 027/E32 414. GUPTA, Dinesh K. ; KOONTZ, Christie ;


MASSISIMO, Angels ; SAVARD, Réjean,
412. ENACHE, Ionel. Marketingul în (eds.). Marketing library and
structurile infodocumentare. Bucureşti : information services : international
Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, perspectives. Edited on behalf of IFLA.
207 p. München : K. G. Saur Verlag, 2006, 419
Lista de termeni, p. 185-190. p.
Bibliogr. p. 191-206. Bibliogr. după capitole.

Marketing: Definire. Funcţii. Concepte. Marketing concept : a changing


Evolutie. Marketingul serviciilor. perspective. Marketing in libraries around
Marketingul serviciilor culturale. the world. Role of library associations.
Marketingul organizatiilor non-profit. Education, training and research.
Marketingul în bibliotecă. Excellence in merketing. Databases and
Mixul de marketing: Definire. other marketing literature.
Componente. Produse de bibliotecă.

114 Evaluarea funcţiilor bibliotecii. Analiză statistică

415. Cheile succesului : indicatori de Anexe, bibliogr. & index p. 198-261.


performanţă pentru bibliotecile publice.
[Traducere şi adaptare de Ioan Bob]. [s.l.] Introduction to statistics. Basic methods of
: ABBPR, 1998, 267 p. data summary. Communicating data.
Measures of central tendency. Measures
of variability. Regression and correlation
416. HAFNER, Arthur W. Descriptive analysis .
statistical techniques for librarians.
Chicago : American Library Association, Cota: 619403
1989, 261 p.

 
417. HOADLEY, Irene Braden ; CLARK, Alice circulation interference. Book use and the
S., (eds.). Quantitative methods in Markov process.
librarianship : standards, research, 2. Application of the theory: A sample
management. Westport, Connecticut : library. Satisfying circulation demand.
Greenwood Press, 1972, 272 p. Predicting future use. Recapitulation .
(Contributions in librarianship and
information science ; 4). Cota: 656714
Anexe & index p. 263-270.
420. SIMPSON, I. S. Basic statistics for
Quantitative management. Standards. librarians. London : Clive Bingley, 1983,
Research. Management. 238 p.
Bibliogr., anexe & index p. 213-238.
Cota: 659303
Quantitative data. Qualitative data.
418. MATTHEWS, Joseph R. Measuring for Qualitative/quantitative data.
results : the dimension of public library Quantitative/qualitative data
effectiveness. Westport, Conn ; London : Mechanization.
Libraries Unlimited, 2004, XI+241 p.
Bibliogr. după capitole. Cota: 722913
Anexe & Index, p. 193-240.
421. WARD, Suzanne ; SUMSION, John ;
Introduction. The grail of library goodness. FUEGI, David ; BLOOR, Ian. Indicatori
Mission, values, vision and strategy. de performanţă şi instrumente
Public library users. Input, process and manageriale pentru biblioteci. [Titlul in
output measures. Outcomes or benefits of original : Library performance indicators
a public library. Social benefits. Economic and library management tools. Traducere
impacts. Putting it all together. şi adaptare de Ioan Bob şi Traian Brad].
Communicating value. Bucureşti : ABBPR, 1995, 218 p.
(Bibliotecile în societatea informaţională).
Cota: 027.5/M48 Anexe & bibliogr. p. 173-218.

419. MORSE, Philip M. Library effectiveness Metodologie şi management. Fundal


: a systems approach. Cambridge, teoretic. Colectarea şi utilizarea
Massachusetts : The M.I.T. indicatorilor de performanţă şi statisticilor
Press/Massachusetts Institute of de bibliotecă în Europa. Concluzii legate
Technology, 1969, 207 p. de descoperiri şi introducere în
Anexe, glosar, bibliogr. & indice p. 187- instrumentar. Instrumentarul indicatorilor şi
207. măsurătorilor de performanţă. Concluzii şi
recomandari.
1. Theoretical models: Library use and
probability distributions. Arrivals and the Cota: 774839 ; 02/IND ; 02/I-50
poisson distribution. Queues and book

12 Aspecte legislative. Regulamente de funcţionare. Drepturi de autor

422. ASSERAF-OLIVIER, Frédérique ; Création/Conception.


BARBRY, Éric. Le droit du multimédia : Production/Réalisation.
du CD-ROM a l'Internet. 2e édition mise II. La chaine de valorisation:
a jour. Paris : Presses Universitaires de Diffusion/Exploitation. Protection/Controle.
France, 2000, 128 p. (Que sais-je? 3219).
Cota: 875280
I. La chaine de production:

 
423. BĂLĂEŢ, Dumitru. Civilizaţia de Amtsdruckschriftenabgbe.
bibliotecă : unde ne aflăm şi unde ar Amtsdruckschriften- Tauschabkommen.
trebui să ajungem. Călăraşi : Agora, III. Benutzung.
2003, 334 p. IV. Personal: Allgemeines. Höherer
BNR - Bibliografie cronologică, p. 212- Dienst. Gehobener Dienst. Mittlerer
220. Dienst. Einfacher Dienst.
BNR - Articole din presă, p. 229-276.
Biblioteci româneşti şi străine - imagini, p. Cota: 609474
280-323.
Cuprinde Legea bibliotecilor din 2002, p. 426. MATUŞOIU, Constantin ; DINU, Mihaela
161-183. Helene. Istoria bibliotecilor din
Romania în legi şi documente. 2 vol.
Din istoria unei legi - Legea bibliotecilor - Constanţa : Ex Ponto, 2001, Vol. 1, 593 p.
da capo al fine. Guvernul şi Biblioteca ; Vol 2, 344 p.
Naţională. Civilizaţia de bibliotecă. Indice tematic şi de nume: Vol. 1, p. 587-
593 ; Vol. 2, p. 339-344.
Cota: LC 9010/2004
Vol. I: 18...-1944.
424. BULUŢĂ, Gheorghe ; PETRESCU, Vol. II: 1945-2000.
Victor. Vademecum legislativ pentru
biblioteci. Târgoviste : Bibliotheca, 2004, Cota: 520641
212 p.
Opis legislativ, p. 122-130; 427. MORLICCHIO, Vincenzo. Legislazione
Anexe: Legea bibliotecilor ; Regulamentul bibliotecaria : Facolta universitarie e
- cadrul de organizare şi funcţionare a Biblioteche pubbliche statali. Napoli :
bibliotecilor publice ; Regulament - cadru Societa Editrice Napoletana, 1977, 652 p.
de funcţionare a bibliotecilor universitare Indici analitici & anexe p. 633-643.
din sistemul naţional ; Regulament - cadru
de funcţionare a bibliotecilor specializate I. Biblioteche di facolta universitarie:
din sistemul naţional ; Regulament - cadru Biliotecari. Aiuto-bibliotecari. Carriera
de funcţionare a bibliotecilor şcolare din esecutiva. Carriera ausiliaria. Giudizi.
sistemul naţional ; Model de Curriculum Miglioramenti economici.
Vitae - european, p. 131-209. II. Biblioteche pubbliche statali: Mansioni
Bibliogr. p. 210-211. del personale. Concorsi. Partecipazione ai
concorsi (nota esplicativa). Concorsi di
Instituţia bibliotecară. Tipuri de biblitoeci. promozione. Funzionamento e servizi.
Autorităţi. Finanţare. Sistemul naţional de Regole per la compilazione del catalogo
biblioteci. Patrimoniul bibliotecilor. alfabetico. Istituti.
Personalul bibliotecilor. Conducerea
bibliotecilor. Drepturile şi obligaţiile Cota: 613160
utilizatorilor.
428. Rechtsvorschriften fur die
Cota: 778829 ; LC 1457/2005 Bibliotheksarbeit. 3. uberarb. und erw.
Ausg. Berlin : Deutsches
425. LANSKY, Ralph. Bibliotheksrechtliche Bibliotheksintstitut, 1998, 794 p. (Dbi-
Vorschriften. Frankfurt am Main : Vittorio Materialien ; 172).
Klostermann, 1976, 264 p. Indice p. 779-794.
Index p. 253-264.
Rechtsstellung der Bibliotheken.
I. Allgemeines: Bibliothekswesen Uberregionale Einrichtungen. Haushalts-
allgemein und wissenschaftliche und Finanzrecht. Erwerbung. Benutzung.
Bibliotheken. Öffentliche Bibliotheken. Urheberrecht. Personalrecht. Ausbildung,
II. Erwerbung: Allgemeines. Kauf. Fortbildung .
Pflichtexemplare.

 
Cota: 02/R36 publice. Articole speciale. Exemple-
Regulamente de funcţionare aflate în
429. Regulamentul de organizare şi vigoare. Respectarea legii dreptului de
funcţionare a bibliotecii şcolare & autor la realizarea reproducerilor.
instrucţiuni metodologice. Bucureşti :
Biblioteca Centrală Pedagogică "I. C. Cota: LC 4107/1999
Petrescu", 1994, 70 p.
Anexe I-XXVIII. 432. VAUGHN, Robert G., (ed.). Freedom of
information. Aldershot, Burlington USA :
Regulamentul de organizare şi funcţionare Dartmouth ; Ashgate, 2000, 436 p. (The
a bibliotecii şcolare. Instrucţiuni international library of essays in law and
metodologice. Anexe. legal theory).

The reform of the American administrative


process : the contemporary debate. How
430. Regulamentul de organizare şi the Eectronic Freedom of Information Act
funcţionare a Bibliotecii Naţionale a amendments of 1996 update public
României. [Aprobat prin ordinul 2206 din access for the information age. Expanding
27.05.2009]. Bucureşti : [s. n.], 2009, 23 p. the purpose of federal records access :
new private entitlement or new threat to
Cota: LC 13547/2010 privacy ? The Freedom of Information Act
has no clothes. A theory of law and
431. ROSSOLL, Erika. Regulamentul de information : copyright, spleens, blackmail,
funcţionare a bibliotecii publice. and insider trading. The trade secret
[Traducere de Ortansa Enăsescu]. status of health and safety testing
Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 1998, information : reforming agency disclosure
62 p. (Biblioteca Biblioteconomica). policies. The whistleblower ptotection act
of 1989 : foundation for the modern law of
Propunere pentru elaborarea employment dissent. Freedom of
regulamentului unei biblioteci publice. Informtaion : will Blair be able to break the
Regulamentul taxelor... Explicaţii privind walls of secrecy in Britain ?
propunerea de formulare pentru
elaborarea regulamentului unei biblioteci Cota: 570728

13 Arhitectură de bibliotecă. Clădiri şi amplasare

433. La biblioteca tra spazio e progetto : Bibliotheksinstitut, 1997, 183 p. (Dbi-


nuove frontiere dell'architettura e nuovi Materialien ; 157).
scenari tecnologici. Lucrări prezentate la Index, anexe p. 175-183.
cea de-a V-a Conferinţă naţională asupra Schite arhitecturale, planuri de amenajare.
spaţiilor ambientale şi arhitecturii de
bibliotecă, Milano, 7-8 martie, 1996. Dokumentierte Bibliotheken - alphabetisch
Milano : Editrice Bibliografica, 1998, 220 nach Orten -. Register : 1. Bundesländer.
p. (Il cantiere biblioteca - Idee, progetti, 2. Bibliotheksfunktionen. 3. Neubauten
esperienze ; 3). und Erweiterungsbauten. 4. Umgenutzte
Gebäude .
Cota: 027/B51
Cota: 022/B51
434. Bibliotheksbau :
Auswahldokumentation 1994/95 : 435. CAMPBELL, James W. P. The library : a
Neubau, Umnutzung, Sanierung von world history. London : Thames &
Bibliotheksgebäuden. Berlin : Deutsches Hudson, 2013, 320 p.
 

 
Photographs by Will Pryce [with 292 Cota: 519418
illustrations, 275 in colour].
Notes, Bibliographical essay & Index p. 437. MOUNT, Ellis, (ed.). Planning the
310-320. special library. New York : Special
Libraries Association, 1972, 122 p. (SLA
Lost beginnings - Libraries in the ancient Monographs ; 4).
world. Cloisters, codices and chests - Bibliogr. p. 80-94.
Libraries in the Middle Ages. Cupboards,
chaines and stalls - Libraries in the 16th Pre-planning techniques. Space utilization
century. Walls, domes and alcoves - in a special library planning. Structural
Libraries in the 17th century. Angels, requirements of library planning. Interior
frescoes and secret doors - Libraries in design... Miscellaneous library equipment
the 18th century. Iron stacks, gaslights and floor coverings. Wood furniture for the
and card catalogues - Libraries in the 19th library. Metal library equipment. Special
century. Electricity, concrete and steel - equipment... The planning team. Library
Libraries in the 20th century. The future of functions and their relationship to space
libraries in the electronic age. design. Library moving procedure...
Examples of library planning.
Cota: Albume de artă 1482
Cota: 507300
436. Construire une bibliothèque
universitaire : de la conception a la 438. VAIS, Gheorghe. Biblioteca Centrală
réalisation. Paris : Éditions du Cercle de Universitară 1906-1909. Cluj-Napoca :
la Librairie, 1993, 303 p. (Bibliothèques). Alma Mater, 2006, 144 p.
Index p. 8-11. Bibliogr. p.142-144.
Bibliogr. p. 301-303.
Instituţia. Amplasamentul. Concursul de
Missions, environnement. La proiecte. Proiectul de execuţie. Execuţia
programmation d'un batiment de clădirii. Unităţile funcţionale. Elementele
bibliothèque. Le projet. Les de limbaj arhitectural. Utilajele. În
charactéristiques d'un batiment de concluzie. Korb Flóris Nándor şi Giergl
bibliothèque. Réalisation de bibliothèques Kálmán.
universitaires a l'étrangere.
Cota: LC 11350/2007

14 Tehnologiile informării şi comunicării

439. ALEXANDRESCU, Constantin. Sisteme


informaţionale : fundamente teoretice. Cota: LC 481/2011
Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale
de Apărare "Carol I", 2009, 325 p. 440. Az információs társadalom. Budapest :
Bibliogr. & anexe p. 312-325. Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtára, 2000, 235 p. (Magyarország az
Conceptul de sistem. Caracterizarea ezredfordulón : stratégiai kutatások a
generală a sistemelor. Noţiuni de calculul Magyar Tudományos Akadémián).
probabilităţilor şi statistică matematică Rez. în engl.
utilizate în studiul informaţiei. Date şi
informaţii. Entropia şi măsura cantităţii de Szemléleti kiindulópontok. Információs és
informaţie. Semnale. Sisteme tudás-infrastruktúra. Technológiai
informaţionale. Conţinutul, structura, infrastruktúra.
elementele organizatorice şi tehnice ale
acestora. Cota: 567904
 

 
441. BANCIU, Doina ; COARDOŞ, Dora ; how? The future of information sciences.
LEPĂDATU, Cornelia. Informaţia
digitală în cultură : cercetări şi realizări. Cota: 627803
Bucureşti : Ars Docendi, 2010, 384 p.
(Societatea informaţională). 443. Biblioteca şi noile tehnologii
Bibliogr. după capitole. informaţionale : între tradiţie şi inovaţie
= The libraries and the new information
Aplicaţii pentru biblioteci tradiţionale şi technologies : traditions and
digitale: NUSIDOC-S&T - Sistem naţional innovations = Bibliothèques et
unitar de informare şi documentare nouvelles technologies : traditions et
ştiinţifică şi tehnică. Unificarea sistemelor innovation. Conferinţă Internaţională.
de biblioteci. SINRED. Sistem naţional de Braşov, 11-13 iunie 2007. Ediţie trilingvă.
management al resurselor digitale în Braşov : Biblioteca Judeţeană "George
ştiinţă şi tehnologie bazat pe structuri Bariţiu" ; Consiliul Judeţean Braşov, 2007,
GRID. SIPADOC. Sistem integrat pentru 271 p.
digitizarea şi valorificarea patrimoniului Bibliogr. după capitole.
cultural de documente. LibEval. Evaluarea
calităţii şi performanţelor bibliotecilor on- Bibliotecarii în era informaţiei - Provocarea
line. SSCBI - Sisteme suport pentru schimbării în Auderghem, Bruxelles.
cultura cunoaşterii bazate pe soluţii şi Biblioteca Municipală din Sofia...
instrumente din domeniu BI (Business Biblioteca Medicală a Letoniei... Crearea
Intelligence). SIMBNR - Sistem integrat unei biblioteci europene digitale pentru
on-line pentru managementul bibliografiei manuscrise. Tehnologii de informare şi
naţionale retrospective. SNIDCo-ST - comunicare în bibliotecile publice ale
Sistem naţional de informare-documentare Comunităţii franceze din Belgia. Ziarul
în ştiinţă şi tehnologie. Politici specifice şi "Politika" : microfilmarea şi digitizarea...
instrumente de implementare. Digitizarea colecţiilor la Biblioteca
Aplicaţii multimedia pantru valorificarea Judeţeană "George Bariţiu", Braşov...
patrimoniului cultural: ARSONET ; Inovaţia în cadrul hiper-bibliotecii.
MUSEUM - Muzee virtuale în Internet ; Organizarea hiper-bibliotecii. Utilizarea
Muzee din România ; eBiMuz ; DACII. tehnologiei informaţiei pentru susţinerea
e-România - valorificarea cercetărilor cercetării în cultura contemporană în
privind informaţia digitală. Centrul de Documentare ARTIUM. Patru
decenii de noi tehnologii în biblioteci.
Cota: LC 1852/2012 Institutul Piemontez pentru Istoria
rezistenţei şi a Societăţii Contemporane
442. BAWDEN, David ; ROBINSON, Lyn. "Giorgio Agosti". Agenţia Universitară a
Introduction to information science. Francofoniei - editarea şi difuzarea
London : Facet Publishing, 2012, 351 p. informaţiei ştiinţifice şi tehnice. Portalul
Bibliogr. după capitole; KoBSON : un nou spaţiu de lucru pentru
Additional resources & Index, p. 339-351. utilizatori. Reforma bibliotecilor norvegiene
şi poziţia bibliotecilor publice din Norvegia.
What is information science? - Disciplines Patrimoniul marocan de manuscrise -
and professions. History of information: conservare şi digitizare. Bibliotecile
the story of documents. Philosophies and publice în societatea cunoaşterii... Tinerii
paradigms of information science. Basic şi noile tehnologii...
concepts of information science. Domain
analysis. Information organisation. Cota: LC 1448/2008
Information technologies: creation,
dissemination and retrieval. Infometrics. 444. COPPOCK, Terry, (ed.). Information
Information behaviour. Communicating technology and scholarship :
information: changing contexts. applications in the humanities and
Information society. Information social sciences . Oxford ; New York ; etc.
management and policy. Digital literacy. Oxford University Press, 1999, 343 p.
Information science research: what and
 

 
Bibliogr. după capitole. doctorat a autoarei]. Cluj-Napoca :
Argonaut, 2008, 318 p.
Scholarship and information technology. Bibliogr. & anexe p. 273-318.
Digital philosophical reasoning.
Information technology in archaeology : Metode de regăsire a informaţiei în
theory and practice. Computers and the biblioteci. Efectele introducerii metodelor
concept of tonality. Cultural history with a moderne de regăsire a informaţiei.
computer : measuring dynamics. Studierea şi regăsirea informaţiei pe CD-
Information technology and social history : ROM-uri. Internetul - mijloc de informare şi
case studies of a subtle paradigm shift. educare. Biblioteca electronică.
Simulating the past : SOCSIM and
CAMSIM and their applications in family Cota: 571135 ; 571136 ; 002/CUT
and demography history. How much has
information technology contributed to 447. CURTA, Olimpia. Metode de informare
linguistics ? "Eke out our performance with documentară tradiţionale şi moderne
your mind" : reconstructing the theatrical cu aplicaţie la "Bibliografia istorică a
past with the aid of computer simulation. României". Teză de doctorat. Cluj-
Art history and the digital image. The Napoca : [s. n.], 2006, 274 p.
impact of information technology on legal (Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-
scholarship. Information technology in the Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie.
social sciences. The simulation of social Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Nicolae
processes. Information technology and Edroiu).
psychology : from cognitive psychology Bibliogr. & anexe.
cognitive engineering. Information
technology and the development of Metode de regăsire a informaţiei în
economic policy : the use of microdata biblioteci. Efectele introducerii metodelor
and microsimulation models. The impact moderne de regăsire a informaţiei.
of computational tools on time-series Studierea şi regăsirea informaţiei pe CD-
econometrics. Supercomputing in ROM-uri. Internetul - mijloc de informare şi
geographical research. Social educare. Biblioteca electronică.
anthropology and information technology.
Preservation and networking in aid of Cota: TEZE 3384
research.
448. CURTA, Olimpia. Metode traditionale şi
Cota: 568767 moderne de regăsire a informaţiei în
biblioteci = Traditional and modern
445. COTFAS, Mihaela. Revoluţia methods of information retrieval in
informatizării şi tipurile de activităţi libraries. Cluj-Napoca : Presa
legate de munca în bibliotecă şi Universitară Clujeană, 2004, 118 p.
redacţie. Bucureşti : Atelier Didactic, (Philobiblon).
2010, [48] p. Bibliogr. & anexe, p. 109-118.

Redacţia şi revoluţia informatică. Metoda Metode traditionale: Informarea directă.


computerizată şi marketingul - piaţa ţintă. Activitatea de îndrumare. Cataloagele de
Care este rolul bibliotecarului azi? Tipuri bibliotecă. Lucrări bibliografice.
de activităţi legate de munca în bibliotecă Metode moderne: Cataloagele on-line.
şi redacţie. Baze pe CD-ROM. Internet.
Studiu comparativ între catalogul
Cota: LC 13604/2010 traditional, catalogul on-line, CD-ROM şi
Internet. Obiectivele şi prezentarea
446. CURTA, Olimpia. Metode de informare chestionarului. Metodologia de prelucrare
documentară tradiţionale şi moderne a datelor. Prezentarea şi interpretarea
cu aplicaţie la "Bibliografia istorică a rezultatelor.
României". [Volumul constituie teza de

 
Cota: 778335 ; 02/CUT Library and Information Resources, 1999,
VII, 44 p.
449. CURTA, Olimpia. Tehnologiile Appendixes: Participants.
informării şi comunicării : suport de Recommendations. ACLS-CLIR program
curs. Cluj-Napoca : Argonaut, 2006, 109 initiatives. Other ACLS-CLIR projects, p.
p. 32-44.
Bibliogr. p. 107-109.
Executive summary. Synthesis of
Arhitectura unui calculator PC. Reţele de proceedings.
calculatoare. Sisteme de operare. Summaries of task force meetings. Area
Windows Explorer. Word. Excel. CD-ROM studies. Audio materials. Manuscript
- suport de stocare informaţii. Internetul. materials. Monographs and journals.
Baze de date. Automatizarea bibliotecilor. Visual materials. Plenary meeting.
Internetul în biblioteci. Biblioteca digitală.
Cota: 522497
Cota: LC 8636/2006
453. TÎRZIMAN, Elena. Utilizarea noilor
450. FONDIN, Hubert. Le traitement tehnologii ale informării şi comunicării
numérique des documents. Paris : în mediul universitar : aspecte ale
Hermès, 1998, 382 p. formării unei culturi informaţionale.
Bibliogr. p. 379-382. Bucureşti : Editura Universităţii din
Bucureşti, 2002, 200 p.
Le cadre théorique: Les cibles Webogr. & bibliogr. p. 167-176.
documentaires. L'activité documentaire. Anexe & rez. lb. fr. p. 177-197.
La mémoire documentaire.
Le développment technique: La Partea I-a : Utilizarea noilor tehnologii ale
technologie du traitement de données informării şi comunicării în mediul
textuelles. Le traitement documentaire universitar : aspecte ale formării unei
informatisé de l'écrit. Le cahier des culturi informaţionale - studiu teoretic:
charges d'une BDD relationnelle. Noile tehnologii ale informării şi
comunicării şi formarea universitară.
Cota: 567798 Internetul - spaţiu informaţional şi de
comunicare - utilizarea sa în domeniul
451. GORMAN, Michael. Technical services educational. Cultura informaţională în
today and tomorrow. Englewood, mediul universitar.
Colorado : Libraries Unlimited, 1990, 207 Partea a II-a : Utilizarea noilor tehnologii
p. ale informării şi comunicării în mediul
Bibliogr. după capitole. universitar : aspecte ale formării unei
Index p. 199. culturi informaţionale - cercetare
experimentală: Cultura informaţională -
Technical services today. Acquisitions. abordare din perspectiva competenţelor
Bibliographic control. Special topics. de informare. Cultura informaţională -
Automation and technical services. abordare din perspectivă terminologică.
Administration of technical services. Cultura informaţională - abordare din
perspectivă curriculară.
Cota: 564326
Cota: LC 8652/2002
452. Scholarship, instruction, and libraries
at the turn of the century : results from 454. TÎRZIMAN, Elena, (coord.). Ştiinţele
five task forces appointed by the informării şi comunicării : studii şi
American Council of Learned Societies aplicaţii practice ale studenţilor secţiei
[ACLS] and the Council on Library and de Bibliologie şi Ştiinţa informării,
Information Resources [CLIR] : January masteratului de Bibliologie şi Ştiinţa
1999. Washington, D.C : Council on informării şi masteratului de

 
Administraţie Publică Electronică. Multimedia şi internetul. Asamblarea şi
Bucureşti : Editura Universităţii din livrarea unui proiect.
Bucureşti, 2004, 125 p.
Evaluări ale unor site-uri de biblioteci din Cota: 569022
tară şi străinătate.
456. VICKERY, Brian C. ; VICKERY, Alina.
Biblioteci româneşti. Biblioteci străine. Information science in theory and
rd
Documente electronice-Diseminare & practice. 3 revised and enlarged edition.
media. München : K. G. Saur Verlag, 2004,
XIII+400 p.
Cota: LC 3209/2005 Bibliogr. & anexe p. 343-400.

455. VAUGHAN, Tay. Multimedia : ghid Information science : emergence and


practic. [Titlul original - Multimedia : scope. A social approach to information.
th
Making it work, 5 ed. Traducere de Cora Wider contexts of information transfer.
Radulian, Alina Teodoru şi Mihai People and information. Information
Mănăstireanu]. Bucureşti : Teora, 2002, retrieval. Semantics and retrieval.
418 p. Intermediaries and interfaces. Information
Index p. 402-418. systems. The evaluation of systems. The
Internet and information science.
Introducere. Componente hardware şi
software pentru multimedia. Elementele Cota: 625582
constructive ale unui proiect multimedia.

141 Informatizarea structurilor de informare şi documentare

457. ALEXANDRU, Cătălin ; REPANOVICI, bibliotecă. Documente electronice în


Angela. Bazele utilizării calculatoarelor biblioteci. Istoria informatizării bibliotecilor
: în inginerie, în biblioteconomie. din România. Impactul tehnologiei
Braşov : Infomarket, 2000, 247 p. informaţiei în dezvoltarea societăţii.
Bibliogr. p. 147.
Cota: LC 8629/2002
Arhitectura calculatorului. Sistemul de
operare MS-DOS. Sisteme de operare 459. BANCIU, Doina. Informatizarea
Windows. Reţele de calculatoare. Aplicaţii bibliotecilor publice : concepte şi
- soft în simularea mecanismelor. practici. Bucureşti : Centrul de Pregătire
şi Formare a Personalului din Instituţiile de
Cota: LC 3911/2000 Cultură, 1999, 78 p. (Caietele
bibliotecarului ; 6).
458. BANCIU, Doina. Informatizarea Anexe p. 70-77.
bibliotecilor : concepte şi practici. Bibliogr. selectiva p. 78.
Bucureşti : Editura Universităţii din
Bucureşti, 2001, 192 p. Bibliotecile publice - structuri de informare
Bibliogr. după capitole. multifuncţionale. Noile tehnologii în
Bibliografie şi webgrafie selective, p. 143- prelucrarea şi comunicarea informaţiei.
145. Procesele informatizate într-o bibliotecă.
Anexe & Glosar de termeni, p. 147-192. Suportul informatic al sistemelor de
bibliotecă. Centre de informare
Sisteme de informare şi documentare- multifuncţionale în biblioteci.
Biblioteci. Managementul informaţiei.
Procese informatizate într-o bibliotecă. Cota: 775995
Suportul informatic al sistemelor de

 
460. BANCIU, Doina. Informatizarea guides).
structurilor infodocumentare. Bucureşti Bibliogr., anexe & index p. 45-71.
: Ars Docendi, 2007, 270 p.
Anexe & bibliografie/webgrafie p. 182-270. IT training in libraries. Aims and objectives
of IT training. Training levels. Training
Sisteme de informare şi documentare: administration. Organizing formal training
Sisteme de informare şi documentare: sessions. Training session leaders. Using
noţiuni generale. Funcţiunile sistemelor de taining packages for IT training.
informare şi documentare. Tehnologia
informaţiei în sistemele de informare şi Cota: 520431
documentare. Caracteristicile sistemelor
infodocumentare. 463. DESMARAIS, Norman, (ed.) CD-ROM
Informatizarea structurilor info- Local Area Networks : a user's guide.
documentare: Noţiuni generale. Sisteme London : Meckler, 1991, 131 p.
integrate şi servicii bibliografice. Procese (Supplements to computers in libraries ;
informatizate într-o bibliotecă. 24).
Suportul informatic al sistemelor de Bibliogr. & index p. 105-128.
informare şi documentare: Suportul
hardware. Intranet. Suportul software. CD-ROM and LANs. CD-ROM network
Caracteristicile SGBD-urilor pentru software. Hardware options.
biblioteci. Considerations for the system manager.
Documente multimedia: Crearea paginilor Alternatives to CD-ROM networks. Future
WEB. considerations. LANs, licenses and
Proiecte de cercetare: Proiect prototip copyright.
pentru servicii publice. Sistem unitar
pentru gestionarea fondului naţional de Cota: 618602
reglementări tehnice SG-FNRT. Sistem
naţional de management al resurselor 464. Die Ausstattung von
digitale în ştiinţă şi tehnologie bazat pe Hochschulbibliotheken mit lokalen
structuri GRID-SINRED. Proiectul Bibliothekssystemen im HBFG-
NUSIDOC. Verfahren (AHLB) : Empfehlungen des
Bibliotheksunterausschusses für
Cota: LC 749/2008 Datenverarbeitung und
Kommunikationstechniken und der
461. BANCIU, Doina. Sisteme automatizate Kommission für Rechenanlagen der
de informare şi documentare. Bucureşti Deutschen Forschungsgemeinschaft.
: Editura Tehnică, 1997, 143 p. 2., aktualisierte Aufl. Berlin : Deutsches
(Bibliotheca Bibliologica). Bibliotheksinstitut, 1996, 54 p. (Schriften
Anexe & bibliogr. selectiva p. 110-143. der Deutschen Forschungsgemeinschaft).
Bibliogr. & anexe p. 43-54.
O noua cultură a informaţiei (prefaţa de
prof. Jean Michel). Introducere. Sisteme Gesamtkonzept. Anforderung an
de informare şi documentare - Funcţiuni. Dienstleistungsfunktionen des lokalen
Structuri. Tendinţe în automatizarea Bibliothekssystems: Allgemeine
proceselor informaţionale. Automatizarea Anforderungen an alle Funktionsmodule.
reţelelor de informare. Sistem automatizat Spezielle Anforderungen an die einzelnen
integrat de bibliotecă. Produse de Funktionsmodule. Anforderungen an
informare moderne. Concluzii. Dienste ser regionalen
bzw.überregionalen Bibliotheksverbünde
Cota: 775037 ; 02/B26 und sonstige externe Ressourcen.
Technische Anforderungen und
462. BIDDISCOMBE, Richard. Training for Ausstattungsrichtwerte: Benutzer- und
IT. London : Library Association Mitarbeiterarbeitsplätze. Server.
Publishing, 1997, 71 p. (Library training Netzwerke.

 
modules. Retrospective conversion. The
Cota: 027.7/A92 online public access catalog (OPAC).
Micro-computer-based automated library
465. DILLON, Martin. Interfaces for systems : a growing field. CD-ROM-based
information retrieval and online automated library systems ... Trends
systems : the state of the art. New York which will continue into the future.
: Greenwood Press, 1991, 337 p.
(American Society for Information Cota: 618606
Science).
Bibliogr. & index p. 319. 468. Ghid de informatizare a bibliotecilor
Bibliogr. după capitole. mici şi mijlocii. [Traducere din limba
franceză de Robert Coravu şi Mircea
Interface styles. Artificial intelligence and Regneală]. Constanţa : Ex Ponto, 2000,
the user interface. Hyperdocuments. Case 174 p. (Biblioteca ABIR ; 12).
studies in human-computer interaction. Bibliogr. după capitole.
Evaluation. Trends in technological Dictionar explicativ de termeni de
standards. specialitate, p. 155-174.

Cota: 564996 Hardware şi software. Achiziţii.


Constituirea catalogului. Comunicarea
466. DUCHEMIN, Pierre-Yves. Arta documentelor. Periodicele. Căutarea în
informatizarii unei biblioteci : ghid catalog. Accesul la distanţă. Biblioteca
practic. Timişoara : Amarcord, 1998, 415 multimedia. Statisticile şi editarea. Service
p. şi evolutie. Selecţia produselor
Lexic p. 365-389. informatice.
Bibliogr. p. 391-401.
Cota: 776824 ; 02/GHI
Istoric şi evoluţie : procedee mecanice
dupa modelul client/server. Diferitele 469. GONZALES, Pedro. Computerization of
specificaţii privind informatizarea the Archivio General de Indias :
bibliotecilor. Funcţii biblioteconomice ale strategies and results. Washington :
sistemului şi produse bibliografice. Council on Library and Information
Standardizarea. Contextul instituţional Resources, 1998, 57 p.
francez. Metodologie şi analiză a Bibliogr. p. 44-46.
cerinţelor. De la stadiul preliminar la Anexe p. 47-57.
instalarea sistemului : redactarea caietului
de sarcini. Sistemele şi furnizorii. Background. Project objectives. General
Exploatarea sistemului. Catre biblioteca system architecture. Information and
virtuală... reference subsystem. Digital image
storage system. Technical aspects. New
Cota: 567279 ; LC 3223/1999 prospects : long-distance access.
Conclusions .
467. DUVAL, Beverly K. ; MAIN, Linda.
Automated library systems : a Cota: 02/G69
librarian's guide and teaching manual.
London : Meckler, 1992, 273 p. 470. JACQUESSON, Alain. L'Informatisation
(Supplements to computers in libraries ; des bibliothèques : historique,
64). stratégie et perspectives. Nouv. éd.
Bibliogr. după capitole. Paris : Electre-Éditions du Cercle de la
Anexe, glosar & index p. 231-273. Librairie, 1995, 364 p. (Bibliothèques).
Bibliogr. după capitole.
Automated library systems : an overview.
Key players/leaders in the field : past and Rappels historiques. Approche
present. The planning process. Core méthodologique. Les fonctions d'un

 
systeme informatisé. Les normes portant technology. Sci-tech online. Sci-tech in
sur les donées catalographiques. review.
L'émergence des réseaux de
bibliothèques. Internet et l'interconnexion Cota: 674675
des systemes et des réseaux. Le marché
des systemes informatiques pour 473. PIESCHEL, Katrin.
bibliothèques. Le phénomene de la micro- Anwendungssoftware fur Bibliotheken :
informatique. Systemes intégrés ou eine Produktübersicht. Berlin :
intégration de systemes? Le démarrage Deutsches Bibliotheksinstitut, 1996, 76 p.
d'une installation dans une bibliothèque. (Dbi-Materialien).
La rétroconversion ou catalogage
rétrospectif. L'acces au document Bibliothekssysteme - alphabetische
primaire. Un espace documentaire Übersicht - Aufschlüsselung nach
continu. Funktionsumfang und Eignung.
Aufschlüsselung nach
Cota: 621075 Betriebssystemumgebung. Anbieter- und
Produktverzeichnis.
471. LASS, Andrew ; QUANDT, Richard E.,
(eds.). Library automation in Cota: 025.4/P64
transitional societies : lessons from
Eastern Europe. Oxford : Oxford 474. ROWLEY, J. E. Computers for libraries.
University Press, 2000, 451 p. London : Clive Bingley, 1985, 195 p.
Bibliogr. după capitole. Bibliogr. după capitole.
Index p. 192-195.
Library policy and the state. Case
histories. Cataloging, authority control, Planning and designing the computerized
retroconversion, subject headings, search, library system. Computers. Information
and union catalogues. Management structure and software. Databases.
issues. Information-retrieval systems and the
computer. Retrospective searching.
Cota: 567861 Current awareness services. Printed
indexes. Library housekeeping operations
472. MOUNT, Ellis, (ed.). Role of computers and the computer. Acquisitions, ordering
in sci-tech libraries. New York : The and cataloguing systems. Circulation-
Haworth Press, 1986, 145 p. control and document-delivery systems.
Bibliogr. după capitole. Serials control.

Microcomputers in science and technology Cota: 673095


libraries. Microcomputer applications and
experience in a special library: Molycorp, 475. SCOLARI, Antonio. Gli standard OSI
Inc. An online UNIX TM-based per le biblioteche : dalla biblioteca-
engineering library catalog : Purdue catalogo alla biblioteca-nodo di rete.
University Engineering Library. Online Milano : Editrice Bibliografica, 1995, 214
versus print sources in academic scientific p. (Bibliografia e biblioteconomia ; 48).
and technical libraries... Computer-based Bibliogr. p. 187-195.
statistics: their collection and use at the Indicele normelor ISO p. 197-204.
chemical abstracts service library. The
Matheson-Cooper Report : its applicability Tramissione e reti di dati. Le applicazioni
to academic science and technology principali. Applicazioni per la trasmissione
libraries. Innovation and the individual : e il trattamento dei testi. Le applicazioni
the implications of the Matheson-Cooper per le biblioteche.
report recommendations for the practising
science and technology librarian. New Cota: 674890
reference works in science and

 
476. TÎRZIMAN, Elena. Procesele de 477. WEBB, T. D. The in-house option :
bibliotecă : abordare în contextul professional issues of library
utilizării noilor tehnologii. Bucureşti : automation . New York : The Haworth
Editura Universităţii din Bucureşti, 2000, Press, 1987, 166 p.
108 p. Bibliogr., anexe & index p. 133-166.
Bibliogr. după capitole.
Library automation : the new shamanism.
Informatizarea bibliotecilor: Noţiuni Computers and their risks. Remote host or
generale. Sisteme integrate şi servicii in-house. The Phoenix public library :
bibliografice. introduction to the case study. The Joseph
Informatizarea proceselor de bibliotecă: F. Smith library : introduction to the case
Dezvoltarea colecţiilor. Organizarea study. Analysis of the case studies : host
fondurilor documentare. Elaborarea location and "decision layers". The
publicaţiilor de informare. Accesul la professional issues : conclusions and
informaţie. Comunicarea documentelor. recommendations.
Software de bibliotecă. Concluzii.
Cota: 674684
Cota: LC 2961/2001

142 Depozite digitale. Digitizarea colecţiilor

478. DUPOIRIER, Gérard, (coord.). Les Cota: 567789


bibliothèques numériques. Paris :
Hermès, 1999, 303 p. (Document 479. HAZEN, Dan ; HORRELL, Jeffrey ;
numérique ; Vol. 2, nr. 3-4, 1998). MERRILL-OLDHAM, Jan. Selecting
Bibliogr. după capitole. research collections for digitization.
Amsterdam : European Commission on
ABU : une bibliothèque numérique et son Preservation and Access, 1998, 19 p.
public. BAMBI : système de gestion de
manuscrits anciens pour historiens. Introduction. Copyright : the place to
CITHER : un modèle de bibliothèque begin. The intellectual nature of the
numérique de mémoire de thèses. La source materials. Current and potential
bibliothèque numérique de la BnF. users. Actual and anticipated nature of
Réinformatisation de la bibliothèque use. The format and nature of the digital
municipale de Lyon. Direct access to the product. Describing, delivering, and
mediatek of the center for art and media in retaining the digital product. Relationshps
Karlsruhe. Les bibliothèques françaises á to other digital efforts. Costs and benefits.
l'âge du numérique. L'usage des Conclusion .
bibliothèques électroniques dans le
système éducatif. Peut-on préciser le Cota: 026/H41
contour d'une bibliothèque numérique?
Legal problems of digitisation and some 480. MELLO, Carlos Alexandre Barros de ;
possible solutions. Vers une direction de OLIVEIRA, Adriano Lorena Inacio de ;
l'information. BE : vers l'intelligence SANTOS, Wellington Pinheiro dos,
documentaire e l'intelligence artificielle (eds.). Digital document analysis and
documentaire. Project TDM. Bibliothèque processing. New York : Nova Science
numérique audiovisuelle. Patrimoine Publishers, 2012, XX+356 p. (Computer
numérique : révolution et racines. Le texte science, technology and applications).
numérique et l'intériorisation des Bibliogr, & index, p. 343-356.
dispositifs documentaires. Chronique
partielle d'une bibliothèque virtuelle. Image acquisition: Digital image. Image
color systems. Image file formats.
 

 
Image processing: Image filtering. Image producţiei ştiinţifice prin depozite
thresholding. Image preprocessing. digitale. Bucureşti : Editura Academiei
Segmentation of document images. Române, 2010, 192 p.
Mathematical morphology. Bibliogr. p. 157.
Automatic recognition: Feature extraction.
Optical character recognition. Intelligent Accesul deschis la informaţia ştiinţifică,
character recognition. prin depozite digitale instituţionale.
Applications: Image processing of Măsurarea vizibilităţii producţiei ştiinţifice a
historica documents. Authorship analysis universităţii prin metode scientometrice.
in documents. Digital libraries. Document Promovarea producţiei ştiinţifice a
image retrieval. universităţilor prin depozite digitale
instituţionale. Studii privind creşterea
Cota: 572145 impactului producţiei ştiinţifice prin
implementarea depozitelor digitale
481. OSTROW, Stephen E. Digitizing instituţionale.
historical pictorial collections for the
Internet. Washington ; Amsterdam : Cota: LC13707/2011
Council on Library and Information
Resources ; European Commission on 483. ROMAN-NEGOI, Ana Maria ; MÂRZA,
Preservation and Access, 1998, 36 p. Eva, (eds.). Cercetarea şi perspectivele
Anexe p. 29-36. digitizării. Lucrările Conferinţei naţionale
cu participare internaţională "Bibliofilie şi
The nature and use of historical pictorial patrimoniu cultural naţional : Cercetarea şi
collections. Observations about images in perspectivele digitizării". Ed. a 3-a, 8-9
a digital environment. Digitizing historical octombrie, 2009, Alba Iulia. Cluj-Napoca :
pictorial collections. Beyond images : Argonaut, 2009, 384 p. (Acta Bibliologica).
rights and records. What to digitize : the
questions to ask. Conclusions. Perspectivele digitizării între proiecte şi
realizări. Carte şi tipar - cercetare şi
Cota: 004/O86 valorificare.

482. REPANOVICI, Angela. Promovarea Cota: LC 7560/2011

143 WWW. Reţele. Internet

484. BANCIU, Doina, (coord.). Internetul şi Cota: LC 1153/2015


domeniile.ro. Bucureşti : Editura AGIR,
2012, 233 p. 485. GELBER, Stan. Data communications
Bibliogr. după capitole. today : networks, the Internet, and the
Anexe p. 177-228. Enterprise. 2nd (ed.) Upper Saddle River,
N.J. Prentice Hall PTR, 1997, XIII, 465 p.
O realizare de larg interes naţional: Bibliogr. & Index.
domeniile.ro. Momente principale din
istoria Internetului. Organizaţii Cota: Biblioteca de Matematică 4744
internaţionale implicate în guvernarea
Internetului. Reţele de calculatoare în 486. POULTER, Alan ; TSENG, Gwyneth ;
perioada 1971-1989 în ICI. Începuturile SARGENT, Goff. The library and
Internetului în România. Sistemul de nume information professional's guide to the
de domenii (DNS). Registrul de World Wide Web. London : Library
administrare domenii.ro. Direcţii principale Association Publishing, 1999, 133 p.
de dezvoltare ROTLD. Index p. 127-133.

 
I. Fundamentals of the World Wide Web: Agora, 1996, 270 p.
The concept of the World Wide Web. Anexe, bibliogr. & index p. 215-270.
Fundamental technology of the World
Wide Web. Creating Web pages. Vedere de sus. HTTP. CGI. Comparaţii :
Designing Web sites. Publishing Web WebSTONE. Instalarea unui server
sites. WWW. Sintaxa limbajului HTML.
II. World Wide Web applications in UK Structurarea documentelor HTML.
libraries and information units: Libraries Legături. Tabele. Gateway şi scripturi CGI.
and the World Wide Web. World Wide Imagini în documente HTML. Formulare
Web applications in libraries. interactive. Medii externe : imagini, sunete
III. Developments in World Wide Web şi video. Spre standardizarea HTML 3.0 .
technology: Fundamental Web Extensiile Netscape. Applet-uri Java.
technology. Associated Web technology. Procesarea documentelor. Instrumente de
IV. World Wide Web resources guide. editare. Designul publicaţiilor electronice.

Cota: 622649 Cota: 674313 ; LC 2722/1996

487. Programe client de utilizare a reţelei 489. SOMMERFELD, Marion ; THIER,


Internet. Bucureşti : Editura Universităţii Susanne. Internet in Öffentlichen
din Bucureşti, 2003, 127 p. Bibliotheken - up (to) date ! Berlin :
Anexă: Noţiuni elementare despre limbajul Deutsches Bibliotheksinstitut, 1999, 174 p.
HTML p. 120-123. (Dbi-Materialien ; 181).
Bibliogr. p. 167-171.
Reţeaua Internet. Conectarea la Internet.
Cine asigură serviciile reţelei Internet ? Internet - neueste Rechtsentwicklung.
Programe client de utilizare a sistemului Fördermassnahmen der Länder.
World Wide Web. Programe client pentru Öffentliche Bibliotheken, regionale
poşta electronică. Programe client de Verbundsysteme und weitere
utilizare a sistemului IRC. Programe client Kooperationspartner. Erschliessung und
de utilizare a sistemului teleconferinţelor. Dokumentenlieferung für Öffentliche
Programe client pentru transferul fişierelor. Bibliotheken. Darstellung der Öffentliche
Bibliotheken im Internet. Praxberichte aus
Cota: LC 8963/2003 Öffentliche Bibliotheken mit Internet-PCs.

488. RADOIU, Dumitru. HTML : Publicaţii Cota: 727206


Web. Târgu Mureş : Computer Press

2 Managementul colecţiilor de bibliotecă

490. CIORCAN, Marcel. Organizarea organizare şi funcţionare a bibliotecii


colecţiilor de bibliotecă : bazele şcolare (1994).
biblioteconomiei : aşezare, cotare,
verificare, reconsiderare, conservare. Colecţiile de bibliotecă. Asezarea
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001, colecţiilor. Cotarea documentelor.
143 p. Catalogul topografic. Verificarea
Anexe & bibliogr. selectiva p. 93-142. colecţiilor. Reconsiderarea colecţiilor.
Anexe : Lista indicilor principali ai CZU Conservarea colecţiilor.
pentru a fi folosiţi ca indici de cotă.
Tabelele pentru autori. Fişa poloneză. Cota: 622332
Regulamentul de organizare şi funcţionare
a bibliotecilor publice (1998). Norme 491. Informare şi documentare : lucrări ale
metodologice. Regulamentul de sesiunilor profesionale. Bucureşti :

 
Editura Bibliotecii Naţionale a României, Laboratorul de patologie şi restaurare a
2007, 160 p. publicaţiilor BNR ... Biblioteca
Batthyaneum - Alba Iulia. Biblioteca
Numerotarea standardizată ISBN-ISSN în franceză "Omnia" - Craiova. Vizite de
România. Catalogul Editurilor din informare-documentare : 12-13 sept. 2007
România. Programul CIP în România. ... Ex-libris în colecţiile BNR.
Scurt istoric al Depozitului legal în ţara
noastră ... Serviciul Achiziţii publicaţii - Cota: LC 6561/2008
parte importantă a procesului de creştere
şi dezvoltare a colecţiilor BNR. 492. POPESCU, Cristina. Ştiinţa bibliotecii
Dezvoltarea colecţiilor : politici de achiziţii. între concept şi practică. Bucureşti :
Schimb internaţional de publicaţii - Centrul Univers Enciclopedic Gold, 2012, 303 p.
naţional de schimb internaţional. Bibliogr. p. 285-297.
Împrumutul interbibliotecar - intern şi Anexă: Succint îndrumar legislativ
internaţional. Catalogarea - o noua biblioteconomic, p. 275-283.
perspectivă. Descrierea bibliografică
internaţională standardizată. Descrierea Relaţia interdisciplinară: informaţie -
internaţională standardizată a publicaţiilor bibliotecă. Dezvoltarea colecţiilor de
monografice. Principii de catalogare : bibliotecă. Selecţia şi deselecţia
studiu comparativ între principiile de la publicaţiilor. Evidenţa colecţiilor de
Paris şi principiile de la Frankfurt, 2003. documente. Organizarea colecţiilor de
Indexul alfabetic - scurtă prezentare. documente. Gestionarea şi inventarierea
Indexul alfabetic CZU : consideraţii documentelor. Modalităţi şi forme de
generale. Constituirea listei de vedete de comunicare a documentelor tradiţionale şi
subiect enciclopedice româneşti (LIVES- moderne. În loc de concluzii.
RO) - Programul RAMEAU.
Standardizarea şi bibliotecile - o simbioză Cota: LC 9910/2014
necesară. Bibliografia naţională română.
Serviciul Cataloage Colective ... Relaţiile 493. REGNEALĂ, Mircea, (coord.). Tratat de
bibliotecii cu publicul. Utilizatorii BNR. biblioteconomie. Vol. 2. Partea 1:
Serviciul Comunicarea colecţiilor - Managementul colecţiilor şi serviciilor
Produse şi servicii. Tipizate de bibliotecă de bibliotecă. Bucureşti : Editura ABR,
în cadrul serviciului Comuniarea 2014, 623 p. (Biblioteca ABR ; 27).
colecţiilor. Regulament de funcţionare a Bibliogr. & note după capitole.
Colecţiilor speciale ... Colecţia de carte Anexe, p. 599-621.
bibliofilă românească : rarităţi.
Catalogarea incunabulelor. Identificarea 1. Biblioteca modernă : Rolul şi funcţiile
unui incunabul din colecţia bibliofilului bibliotecii contemporane. Informatizarea
Constantin Karadja. Aspecte ale bibliotecilor.
prezervării şi conservării colecţiei de 2. Dezvoltarea colecţiilor.
manuscrise. Colecţia de fotografii a BNR. 3. Evidenţa, gestionarea şi organizarea
Elemente specifice în descrierea colecţiilor.
documentelor de muzică tipărită şi audio- 4. Catalogare.
vizual. Digitizarea documentelor bibliofile -
Proiecte europene şi naţionale. Cota: 572435

21 Fonduri de bibliotecă. Tipologie documentară

494. COOK, Brian, (ed.). The electronic


journal : the future of serials-based The electronic journal : is the future with
information. New York : The Haworth us? The economics of scholarly
Press, 1992, 106 p. information : a dissolving triangle? When
 

 
the electronic journal comes to the as archive materials.
campus. Access to journal information and The materials: The materials. Variety of
the impact of new technologies. The e- formats. Equipment : principles of
journal : experiences at the State Library operation. Equipment care and
of New South Wales. The view from the maintenance. Manual of practice.
other side of the disc. Cyberspace The user and the materials: Acquisition of
economics. The electronic journal : the material. Cataloguing, classificatin and
day in retrospect. indexing. Manual of practice. Storage and
retrieval. Copyright.
Cota: 674680 Management: The physical environment.
Staffing requirements. Financial
495. Documente audiovizuale şi multimedia implications. Physical control.
în biblioteci : ghid IFLA. [Traducere şi
adnotare de Mircea Regneală. Anexe Cota: 722849
traduse de Gabriela Raicu şi Corina
Dovîncă]. Bucureşti : Asociaţia 498. GILBERT, Leslie A. ; WRIGHT, Jan W.
Bibliotecarilor din România, 2008, 242 p. Non-book materials : their
Anexe I-VI. bibliographic control. London : National
Council for Educational Technology, 1971,
Cadru general. Principii generale. Scopul 83 p. (Working paper ; 6).
ghidului. Organizare şi administrare.
Achiziţia şi Depozitul legal. Proprietatea I. The nature of non-book educational
intelectuală. Catalogarea şi descrierea materials: Types of non-book educational
bibliografică. Depozitarea şi arhivarea. materials covered in this report.
Digitizarea şi conservarea. Internet. II. Present situation: Uses made of NBM
Servicii pentru utilizatori. Cooperarea. by teachers and learners. Availability of
Referinţe. Lista suporturilor audiovizuale. NBM educational items, methods of
meeting needs.
Cota: LC 5381/2011 III. Likely future situation and needs
arising: Future trends of uses of NBM. A
496. ERICH, Agnes ; TÎRZIMAN, Elena . National Bibliographic Service for NBM.
Informaţie şi document în societatea Learning materials information store -
cunoaşterii. Târgovişte : Bibliotheca, general considerations. Learning materials
2007, 172 p. information store - detailed considerations
Bibliogr., glosar & anexe p. 129-157. and actions.

Documente electronice - definire, Cota: 606878


caracteristici şi tipologie. Ciclul de viaţă a
unui document. Standarde şi norme 499. HOUGHTON, Bernard. Technical
pentru documentele electronice. Surse de information sources : a guide to patent
informare şi instrumente de căutare specifications, standards and technical
nd
disponibile pe web. Gestiunea Electronică reports literature. 2 ed. London : Clive
a Documentelor (GED). Concluzii. Bingley, 1972, 119 p.
Index p.113-119.
Cota: LC 13828/2007
Nature and evolution of patents : the
497. FOTHERGILL, Richard ; BUTCHART, British patent system. Overseas patent
Ian. Non-book materials in libraries : a systems. Patents as a source of technical
practical guide. London : Clive Bingley, information. Bibliographical control of
1978, 256 p. patent literature : non-official sources.
Note, bibliogr. & index p. 231-256. Standards and specifications : evolution
and nature. Standardising bodies.
Background. The user: Needs and Bibliographical control of standards.
requirements of users. Non-book materials Technical report literature. Problems of

 
handling technical report literature. electronice în cercetarea utilizatorilor.
Accesul la revistele electronice. Indicarea
Cota: 722907 şi descrierea bibliografică a revistelor
electronice. Desfăşurarea procesului de
500. KELLER, Alice. Elektronische afaceri în biblioteci. Consorţiile de reviste.
Zeitschriften : eine Einführung. Producţia şi costurilor revistelor
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2001, electronice. Formarea preţurilor la
xerox, 142 p. (Bibliotheksarbeit ; 9). revistele electronice. Arhivarea pe termen
Bibliogr, & indice p. 135-142. lung a revistelor electronice şi digitizarea
retrospectivă.
Das Zeitschriftenwesen im Umbruch. Die
geschichtliche Entwicklung elektronischer Cota: LC 719/2008
Zeitschriften. Elektronische Zeitschriften in
der Benutzerforschung. Zugang zu 503. MĂLINAŞ, Constantin. Medalia ca
elektronischen Zeitschriften. Nachweis document de bibliotecă. Cluj-Napoca ;
und Erschliessung elektronischer Oradea : Universitatea "Babeş-Bolyai" ;
Zeitschriften. Archivierung elektronischer Asociaţia Română pentru Ex Libris, 2007,
Zeitschriften. Kosten elektronischer 200 p. (Bibliotheca Bibliologica ; 30(49)).
Zeitschriften. Preisgestaltung bei Bibliogr., indice & note p. 177-200.
elektronischer Zeitschriften.
Medalia ca document primar de bibliotecă.
Cota: 568322 Din istoria medaliei. Din arta şi tehnica
producerii medaliei. Tablou terminologic
501. KELLER, Alice. Elektronische pentru descrierea uniformă a medaliilor în
Zeitschriften im Wandel : eine Delphi- metoda ISBD.
Studie. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag,
2001, xerox, 159 p. (Bibliotheksarbeit ; Cota: 570915
10).
Bibliogr, & anexe p. 129-158. 504. REGNEALĂ, Mircea. Microformatele în
informarea tehnico-ştiinţifică. Bucureşti
Elektronische Zeitschriften: eine kurze : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988,
Einführung. Zukunftsforschung in 150 p. (Ştiinţa pentru toţi ; 302).
Bibliotheken. Die Delphi-Studie als Dicţionar de termeni micrografici, p. 138-
Untersuchungsmethode. Delphi-Studien 148.
im Bibliotheks- und Informationswesen:
ein Überblick. Beschreibung der Delphi- Momente în dezvoltarea microformatelor.
Studie zur "Zukünftigen Entwicklung Probleme de tehnologie micrografică.
elektronischer Zeitschriften". Ergebnisse Editarea microformatelor. Achiziţionarea şi
der Delphi-Studie zur "Zukünftigen prelucrarea microformatelor. Domenii de
Entwicklung elektronischer Zeitschriften". utilizare a microformatelor. Conservarea şi
Schlussfolgerung zur "Zukünftigen exploatarea microformatelor. Asociaţii
Entwicklung elektronischer Zeitschriften". profesionale şi Copyright. Avantajele şi
dezavantajele stocării informaţiilor pe
Cota: 568321 microformate.

502. KELLER, Alice. Reviste electronice : Cota: 868097


baze şi perspective. Cluj-Napoca :
Argonaut, 2006, 344 p. (Acta Bibliologica). 505. VLAD, Emil, (coord.). Producerea,
Bibliogr. selectivă & Index, p. 304-324. organizarea şi valorificarea
microformatelor. Bucureşti : Institutul
Procesul schimbării în publicarea Naţional de Informare şi Documentare,
revistelor. Evoluţia istorică a revistelor 1989, 152 p. (Material metodologic).
electronice. Evoluţia actuală şi proiecte în Bibliogr. p. 149-151.
domeniul revistelor electronice. Revistele

 
Producerea microformatelor. Valorificarea microformatelor.
Particularităţile de organizare şi
funcţionare a bibliotecilor specializate. Cota: LC 1818/1989

22 Dezvoltarea colecţiilor. Achiziţii. Schimb. Depozit legal

506. BUTUC, Liviu. Scurtă istorie a 508. EVANS, Edward G. Developing library
nd
mijloacelor de comunicare : note de and information center collections. 2
curs. Bucureşti : Editura Centrului de ed. Littleton, Colorado : Libraries
Pregătire şi Formare a Personalului din Unlimited, 1987, 443 p. (Library science
Instituţiile de Cultură, 2003, 47 p. (Caietele text series).
bibliotecarului ; 15). Bibliogr. după capitole.
Index p. 419-443.
Telepatosfera. Logosfera. Grafosfera.
Videosfera. Information age - information society.
Information needs assessment. Collection
development policies. Selection process :
507. CALENGE, Bertrand. Politicile de Theory. Selection process : Practice.
achiziţie : constituirea unei colecţii într- Producers of information materials.
o bibliotecă. [Titlul în original : Les Serials. Government publications.
politiques d'acquisition : constituer une Audiovisual materials. Acquisitions.
collection dans une bibliothèque. Distributors and vendors. Fiscal
Traducere de Aliona Vesel şi Rodica management. Acquisition - automation.
Cosmaciuc]. Bucureşti : Biblioteca Weeding the collection. Evaluation.
Bucureştilor, 1999, 399 p. Cooperative collection development and
Bibliogr. p. 390-396. resource sharing. Preservation. Legal
issues. Censorship, intelectual freedom,
Neliniştea dialectică a bibliotecarului: În and collection development. Collection
căutarea conceptului de achiziţie. Între development and the future.
ofertă şi cerere : publicul.
Construirea unei politici de achiziţie. Cota: 672158
Principii generale: Procesele de achiziţie.
Analiza colecţiilor şi a publicului. Elemente 509. IEPUREANU, Viorica ; ENESCU,
generale ale obiectivelor şi metodelor Alexandra. Direcţii şi strategii de
necesare coerenţei colecţiilor. De la dezvoltare a colecţiilor în bibliotecile
fondurile curente la fondurile patrimoniale universitare. Constanţa : Ex Ponto, 2001,
şi specializate. 178 p.
Surse, instrumente, proceduri. Biblioteca, Anexe & bibliogr. p. 173-177.
locul în care documentele şi utilizările au
forme variabile: Probleme legate de Definirea noţiunii de fond (colecţie) de
varietatea suporturilor şi a tipurilor de bibliotecă. Informaţia - punct de plecare în
documente. Influenţa practicilor dezvoltarea colecţiilor unei biblioteci.
utilizatorilor asupra achiziţiior. Managementul dezvoltării colecţiilor.
Biblioteca, un sistem complex: Dinamica Politica de constituire şi dezvoltare a
colecţiilor. Achiziţii şi reţele. fondurilor (colecţiilor). Politica de achiziţii.
Controlul şi evaluarea achiziţiilor: Etapele activităţii de completare.
Evaluarea propriei politici de achiziţie. Completarea curentă şi retrospectivă.
Perspective. Managementul resurselor financiare.
Furnizorii - definiţii. Dezvoltarea colecţiilor
virtuale. Informatizarea activităţilor din
Cota: LC 4106/1999 cadrul Serviciului de dezvoltare a
colecţiilor.
 

 
Publishers, vendors, libraries :
Cota: 777174 troublesome issues in the triangle. The
business of scholarly journal publishing.
510. LANE, Alfred H. Gifts and exchange Taking the mystery out of European book
manual. London : Aldwych Press, 1980, pricing. Publishing and export bookselling
121 p. in Western Europe.
Anexe & index p. 67-121. Part II : Vendors: The cost of service :
understanding the business of vendors.
Introduction to interlibrary exchanges. The "E's" of vendor selection : an
Exchange work in an academic library. archetype for selection, evaluation and
Gifts to libraries. Selection and dispersal sustenance. Evaluating the work of
of gifts and exchanges. Disposition of vendor. Vendor-library relations : the
unwanted materials. Rare books and ethics of working with vendors. Approval
manuscripts. plans : the vendor as preselector.
Part III : Out-of-print and secondhand
Cota: 562208 markets, domestic and foreign: Gifts and
exchanges. Out-of-print and secondhand
511. LINE, Maurice B. L'acces international markets. Acquisition of books from
aux publications : approvisionnement Australia, with a breef reference to New
et fourniture. Paris : Unesco, 1981, 92 p. Zealand and Oceania.
Part IV : Nonprint publications: The
L'acces international aux publications : les nonprint trades. Acquiring special formats.
progres qui s'imposent. La situation Part V : Methods of accounting and
actuelle (pret international). Les délais de business practice: Basic acquisitions
transmission d'un pays a l'autre. Facteurs accounting. Accounting and business
a retenir pour la planification de la practices. Payment ethics : librarians as
disponibilité internationale. Les différents consumers.
modeles possibles d'acces international
aux publications. Cota: 619399

Cota: 513246 514. STANKUS, Tony. Making sense of


journals in the life sciences : from
512. OLTEANU, Cornelia. Depozitul legal. specialty origins to contemporary
Bucureşti : Editura Centrului de Pregătire assortment. New York : The Haworth
şi Formare a Personalului din Instituţiile de Press, 1992, 278 p.
Cultură, 2000 , 14 p. (Caietele Index p. 259-278.
bibliotecarului ; 10).
A working guide for a working librarian
Definiţie - Scurt istoric. Reglementări în from a working librarian. Journals of
legătură cu depozitul legal. Categorii de biology : from molecules to embryos.
documente destinate depozitului legal. Journals of biology : the physiology and
Depozitul legal central - sarcinile lui. pharmacology of mature organisms in the
Depozitul legal local. Concluzii. laboratory. Journals of biology : evolution,
ecology, ethology, and environment.

513. SCHMIDT, Karen A. Understanding the Cota: 674683


business of library acquisitions.
Chicago ; London : American Library 515. VAN WIJNGAERDEN, Frans. Manuel
Association, 1990, 322 p. des échanges internationaux de
Bibliogr. după capitole. publications. 4e éd. Paris : Unesco,
Index p. 315-322. 1977, 183 p. (Documentation,
bibliothèques et archives : bibliographies
Part I : The publishing industry, domestic at ouvrages de référence ; 4).
and foreign: The business of publishing.

 
Arriere-plan et aperçu historique des Communities. Milano : Editrice
échanges de publications. Différents Bibliografica, 1994 , 155 p. (Bibliografia e
genres de matériel d'échange. biblioteconomia).
Organisations et méthodes. Cadre Bibliogr. p. 99-103.
international des échanges. Organisation Tabel comparativ p. 124-145.
et fonctions des centres d'échange a Indice de nume de persoane, geografic şi
responsabilités nationales. Liste des de instituţii p. 147-152.
centres d'échange a responsabilités
nationales. Principi generali. Materiale librario.
Materiale non librario. Deposito legale -
Cota: 713942 Situazione nei paesi della Comunita
Europea. Conclusioni.
516. VITIELLO, Giuseppe. Il deposito legale
nell'Europa comunitaria = Legal Cota: 021.84/V70
deposit throughout the European

23 Prelucrarea documentelor

517. CHATTERTON, Leigh ; CLACK, Mary Bucureşti : Tipografia Universităţii din


Elizabeth, (eds.). Serial connections : Bucureşti, 1976, VII, 475 p.
people, information, communication. Bibliogr. & anexe p. 397-474.
Proceedings of the 1st Annual
Conference, Bryn Mawr, Pennsylvania, Probleme generale : Catalog de
June 22-25, 1986. North American Serials bibliotecă. Reguli de catalogare.
Interest Group. New York : The Haworth Terminologia catalogării.
Press, 1987, 200 p. Descrierea pe fişe : Reguli generale.
Anexe & index p. 191-200. Elementele descrierii. Particularităţi de
descriere. Regimul punctuaţiei şi
Serials U.K.: 1978-1986. The future of majusculelor în descrierea tradiţională.
serials, 1976-2000 : A publisher's Descrierea bibliografică internaţională
perspective. Serials automation : standardizată. Procedee speciale de
examining the problems...Developing catalogare.
requirements for automated serials control Clasificarea : Generalităţi. Clasificarea
systems. The evolution of automated Dewey. Clasificarea Zecimală Universală
serials control. Online public access (CZU). Alte sisteme de clasificare.
catalogs and serials. Survey of online Tendinţe moderne în clasificare.
systems in U.S. Academic libraries : Indexarea coordonată.
serials applications. Serial holdings Tipuri de cataloage : Sistem de cataloage.
standards. Time and cost analysis of the Organizarea principalelor tipuri de
title changes in serials. The "Instructions cataloage.
to Authors" section as an aid in serials
collection development...British journal Cota: 556913
pricing : a publisher's view...Serials
cataloguing in an automated 519. MARINESCU, Nicoleta ; COVACI,
environment...Serials education for Marinela. ISIS MARC: ghid de
librarians...Micro-based serials operations. prelucrare a resurselor informaţionale.
Iaşi : Pim, 2010, 186 p.
Cota: 619615 Bibliogr. selectivă, p. 147-151.
Anexă: Vedeta de autor persoană fizică,
518. CURCĂNEANU, Victoria, (coord.). Ghid p. 153-178.
de catalogare şi clasificare a colecţiilor
bibliotecilor universitare din România. Informatizarea bibliotecilor. Evidenţa

 
fondului documentar. Descrierea and transfer.
resurselor informaţionale. Descrierea după III. Subject, numeric, and geographic
conţinut. Prezentarea unui scurt istoric al storage and retrieval: Subject records
CDS/ISIS. ISIS MARC. management. Numeric records
management. Geographic records
Cota: LC 2276/2012 management.
IV. Records management technology:
520. NEEDHAM, C. D. Organizing knowledge Electronic records. Image records.
in libraries : an introduction to V. Records control: Controlling the records
information retrieval. London : Andre and information management program.
Deutsch/A Grafton Book, 1971, 448 p.
Bibliogr. după capitole. Cota: 520737

The author/title approach. The subject 522. TÎRZIMAN, Elena. Publicaţii seriale :
approach. Description. Policy and aspecte privind prelucrarea în context
organization. Examples of practical tradiţional şi electronic. Bucureşti :
cataloguing. Editura Universităţii din Bucureşti, 2002,
139 p.
Cota: 722902 Glosar, bibliogr. selectivă & webografie p.
103-107.
521. READ-SMITH, Judith ; GINN, Mary Lea ; Anexe: Modele de ordonare şi combinare
KALLAUS, Norman F. Records a elementelor bibliografice în cadrul
management. 7th (ed.) Mason, OH : zonelor descrierii bibliografice. Serials in
South-Western * Thomson Learning, Inc., Cyberspace. Seriale electronice din
2002, 404 p. domeniul Ştiinţelor informării şi
Anexe, glosar & index p. 344-403. comunicării (dupa BUBL Journals), p. 108-
138.
I. The field of records management:
Records management in review. Seriale : Definire şi caracteristici.
II. Alphabetic storage and retrieval: Identificarea serialelor. Catalogarea
Alphabetic indexing - Rules 1-5. publicaţiilor seriale. Publicaţii seriale
Alphabetic indexing - Rules 6-10. electronice disponibile în reţele.
Alphabetic indexing - Rules for computer
applications. Alphabetic records Cota: LC 8628/2002
management. Records retention, retrieval

231 Prelucrare externă. Catalogare. Organizarea cataloagelor

523. ALEXANDRESCU, Carmen Gabriela. noile concepte privind catalogarea.


Vedeta uniformă - punct de acces în Fişierul de autoritate : deziderat între
fişierul de autoritate. Iaşi : Documentis, necesitate şi realitate.
2004, 112 p. Modele pragmatice.
Bibliogr. p. 106-109. Concluzii.

Reuniunea specialiştilor în catalogare Cota: LC 7867/2004


Paris, 1961: Abordare evolutivă asupra
unui cod internaţional de catalogare. 524. ALEXANDRESCU, Carmen Gabriela,
Vedeta uniformă : concepte, definiri. (coord.). ALEPH : ghid de utilizare a
Tipologie. modulului de catalogare pentru
Proiect naţional de tipologie a vedelor: monografii. Iaşi : Biblioteca Centrală
IFLA şi standardele internaţionale din Universitară "Mihai Eminescu". Serviciul
cadrul controlului bibliografic. FRBR-ul şi de catalogare, 2004, 318 p.

 
Anexă p. 73-314. Cota: LC 3116/2005
Bibliogr. p. 315.
527. BEAUMONT, Jane ; COX, Joseph P.
Partea generală : Blocul 0 - blocul de Retrospective conversion : a practical
identificare. Blocul 1 - blocul informaţiilor guide for libraries. London : Meckler,
codificate. Blocul 2 - blocul informaţiilor 1989, 199 p. (Supplements to computers
descriptive. Blocul 3 - blocul de note. in libraries ; 7).
Blocul 4 - blocul intrărilor de legatură. Anexe, bibliogr. selectiva & index p. 157-
Blocul 5 - blocul titlurilor în relaţie. Blocul 7 198.
- blocul responsabilităţilor intelectuale.
Blocul 8 - blocul utilizării internaţionale. What is retrospective conversion and why
do it ? The Recon process : an overview.
Cota: 521072 Determining library needs. Establishing
parametrs for the Recon project.
525. BAKER, Barry B., (ed.). Cooperative Establishing standards for the Recon
cataloging : past, present, and future. project. Identifying Recon options.
New York : The Haworth Press, 1994, 275 Analyzing the options. Choosing an
p. option. Developing an action plan for
Bibliogr. după capitole. Recon. Machine-Readable Cataloging
Index p. 259-275. (MARC). MARC bibliographic records.
MARC authority records. Implementation
Catalog it once for all : a history of and project management. Editing derived
cooperative cataloging in the United records.
States prior to 1967 (before MARC).
Symmetry and extrapolation: Passion and Cota: 623115
precision - cooperative cataloging at the
beginning of the 21st century. The 528. BEAUMONT, Jane ; COX, Joseph P.
CONSER model : a personal view. The Retrospektiv konverzió : gyakorlati
news in review: The United States vezérfonal könyvtárosok számára.
newspaper program. Cooperative Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó,
cataloging of microform sets. Hang 1999, 247 p.
together or hang separately : the Anexe, index & bibliogr. p. 173-211.
cooperative authority qork component of
NACO. The national coordinated Mi a retrospektiv konverzió és miért
cataloging program. The national csináljuk azt ? A recon format : áttekintés.
coordinated cataloging program from the A könyvtári szükségletek meghatározása.
participant perspective. Cooperative Paraméterek létrehozása a recon program
cataloging outside North America : status számára. Szabványok létrehozása a recon
report 1993. Cooperative cataloging : a program számára. Recon lehetőségek
vision for the future. azonositása. A lehetőségek analizise.
Egy lehetőség kiválasztása. Végrehajtási
Cota: 674670 terv kifejlesztése a recon számára. Géppel
olvasható katalógus (MARC). MARC
526. BALAN, Ileana ; STANA, Dana. bibliográfiai rekordok. MARC authority
Îndrumar în consultarea catalogului rekordok. Végrehajtás és a program
informatizat. Piteşti : Editura Universităţii iránytása. Máshonnan szerzett rekordok
din Piteşti, 2004, 35 p. szerkesztése.
Lexic p. 31-34.
Cota: 025/B39
OPAC. Acces la catalogul on-line prin
Internet. Utilizarea diacriticelor şi a 529. BOURNE, Ross, (ed.). Seminar on
caracterelor speciale. Căutare ... Căutări bibliographic records. Proceedings of
combinate. Bibliografie locală. the Seminar held in Stockholm, 15-16
August 1990, and sponsored by the IFLA

 
UBCIM Programme and the IFLA Division 532. DOMANOVSZKY, A. Functions and
of Bibliographic Control. München : K. G. objects of author and title cataloguing :
Saur Verlag, 1992, 147 p. (UBCIM a contribution to cataloguing theory.
Publications - New series ; 7). Budapest : Akadémiai Kiadó, 1974, 174
Bibliogr. după capitole. p.
Anexe & index p. 136-174.
Bibliographic entities and their uses. The
publishers' role in the provision and use of The aims and the subject-matter of this
bibliographic records. The bookseller and study. The meaning of the terms "function"
the bibliographic record. Information, and "object" of author-title cataloguing. A
bibliographic records and library needs. brief historical outline of the development
End users'/researchers' functions. Links in of the functions of the author-title
the information chain. The role of national catalogue. The first function I : the
libraries in the distribution of bibliographic recording of "Books". The first function II :
records. The commercial sector. ISDS in elemental objects other than "Books". The
the information chain. second function : the recording of "Works".
The third function : the recording of
Cota: 619614 persons' and bodies' "Oeuvres" .

530. COLE, Jim E. ; WILLIAMS, James W., Cota: 607222


(eds.). Serials cataloging : modern
perspectives and international 533. ERICH, Agnes ; TÎRZIMAN, Elena .
developments. New York : The Haworth Catalogarea standardizată a
Press, 1992, 415 p. documentelor monografice : reguli de
Bibliogr. & index p. 122-142. aplicare a ISBD (M) : îndrumar practic
de seminar. Bucureşti : Editura
Education and training. Cataloging Universităţii din Bucureşti, 2003, 97 p.
practice. Theory, and current Bibliogr. p. 15-22.
developments. International aspects.
Options for change. Catalogarea - noţiuni generale.
Terminologia catalogării. Bibliografie
Cota: 674676 generală. Prezentarea redacţională pentru
cărţi şi broşuri. Surselele de informare
531. CRAWFORD, Walt. The online catalog utilizate în redactarea descrierilor
book : essays and examples. New York bibliografice (dupa normele ISBD-M).
: G. K. Hall & Co., 1992, 546 p. Mapa de studiu individual : conţinut.
Index p. 537-546.
Cota: LC 5134/2003
I. Essays on catalog design: The library-
defined catalog. The catalog: interface to 534. ERICH, Agnes ; TÎRZIMAN, Elena .
the collection. The user interface, Descrierea Bibliografică Standardizată :
"integrated systems", and shared norme ISBD. Bucureşti : Editura
computers. Design principles for online Universităţii din Bucureşti, 2006, 188 p.
catalog. Coherent interface design. User- Glosar p. 154-169.
centered design. Common user access Bibliogr. selectivă & webogr., p. 171-175.
and common command language. Anexe : Descrierea bibliografică pe
Distributed power. Special issues in niveluri, p. 176-188.
catalog design. Invisible users. Expanding
the online catalog. Descrieri bibliografice standardizate -
II. Examples of online catalogs: The online aspecte generale. Structura înregistrărilor
catalog book : Information for contributers. bibliografice. Descrierea bibliografică a
resurselor electronice - elemente
Cota: 517436 specifice. Concluzii.

 
Cota: LC 8597/2006
Cota: 517446
535. FODOREAN, Nastasia. ALEPH : ghid de
utilizare a modulului de catalogare. 539. Ghid pentru aplicarea ISBD la
Cluj-Napoca : Biblioteca Centrală descrierea Părţilor Componente
Universitară "Lucian Blaga". Serviciul de aprobat de Comitetele Permanente ale
catalogare-clasificare, 2000, 86 p. Secţiunii IFLA de Catalogare şi
Secţiunii IFLA de Publicaţii Seriale .
Bibliografie şi prezentarea câmpurilor. [Traducere de Ioana Vârlan]. Bucureşti :
Blocul 0 - bloc de identificare. Blocul 1 - Biblioteca Naţională a României, 1994, 22
blocul informaţiilor codificate. Blocul 2 - p.
blocul informaţiilor descriptive. Blocul 3 -
blocul de note. Blocul 4 - blocul intrărilor Cota: LC 138/1995
de legătură. Blocul 5 - blocul titlurilor în
relaţie. Blocul 7 - blocul responsabilităţilor 540. Guida a una descrizione uniforme dei
intelectuale. Recomandări pentru manoscritti e al loro censimento. Roma
utilizarea sistemului. Taste utile. : Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni
Cota: 519747 bibliografiche, 1990, 200 p.
Anexe p. 91-192.
536. FODOREAN, Nastasia. ALEPH :
versiunea 505.14.2 (GUI OPAC, Indicazioni per il catalogatore. Elenco
Catalogare, ITEMS). Cluj-Napoca : dettagliato di elementi per la descrizione
Biblioteca Centrală Universitară "Lucian del manoscritto. Indicazioni per
Blaga". Serviciul de catalogare-clasificare, l'utilizzazione dell'elenco dettagliato. Casi
2002, 33 p. particolari di natura testuale. Sussidio alla
compilazione della scheda di cesimento
Modificări de ordin general. Modulul GUI dei manoscritti. Appendici :
OPAC. Modulul de catalogare. ITEMS. I : Miniatura e decorazione dei manoscritti.
Crearea unei înregistrări în baza de date Nota bibliografica.
CUC 10. Tiparirea de fişe pentru catalogul II : I manoscritti musicali.
tradiţional. Concluzii. III : I manoscritti liturgici.
IV : I principali manoscritti liturgici della
Cota: 520310 Chiesa latina. Altri libri liturgici.

537. FODOREAN, Nastasia. Documentele Cota: R.l. 69 (Colectii speciale)


electronice şi catalogarea lor în sistem
automatizat. Cluj-Napoca : Presa 541. GURKA-BALLA, Ilona. A
Universitară Clujeană, 2005, 112 p. dokumentumok formai feltárása a
Bibliogr. p. 109-110. könyvtárban. Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană, 2007, 148 p.
Minimum despre documentele electronice. Bibliogr. p. 144-146.
ISBD(ER) - scurt rezumat. Catalogarea
CD-urilor - o problemă ? A formai feltárás egységesítésének főbb
állomásai. A bibliográfiai leírás fogalma és
Cota: 830508 ; LC 6174/2005 általános szabályai. A könyvek
bibliográfiai leírása. Az egykötetes
538. FODOREAN, Nastasia. ISBD(M) : könyvek bibliográfiai leírásának szabályai.
International Standard Bibliographic Gyűjtemények bibliográfiai leírása.
Description (for Monographs) : caiet de Többkötetes könyvek bibliográfiai leírása.
seminar. Cluj-Napoca : Universitatea A könyvek analitikus bibliográfiai leírása. A
"Babes-Bolyai". Facultatea de Istorie şi besorolási adatok. Időszaki kiadványok
Filosofie. Colegiul de Biblioteconomie, bibliográfiai leírása. Egyéb
1996, 47 p. dokumentumfajták bibliográfiai leírása.

 
Elektronikus dokumentumfajták 544. HOLT, Brian P., (ed.). Manual
bibliográfiai leírása as ISBD/ER alapján. A UNIMARC. Bucureşti : Biblioteca
betűrendes katalógus szervezése és Naţională a României, 1993, 430 p.
rendezése. A rendszó meghatározása és Anexe & index p. 355-430.
a besorolási jelzetek. A számítógépes
feldolgozás, és egy közös nemzeti Structura formatului. Eticheta înregistrării
adatbázis létrehozásának lehetőségei. şi câmpurile de date - informaţii generale.
Lista câmpurilor. Eticheta înregistrării.
Cota: 522553 Blocurile de câmpuri.

542. HALLER, Klaus. Titelaufnahme nach Cota: 516860


RAK : eine Einführung in die "Regeln
für Alphabetische Katalogisierung". 545. HOLZBERLEIN, Deanne. Computer
München : K. G. Saur Verlag, 1979, 251 software cataloging : techniques and
p. examples. New York : The Haworth
Anexe, bibliogr. & index p. 229-251. Press, 1986, 83 p.
Anexe & index p. 355-430.
Der Alphabetische Katalog.
Verfasserwerke. Sachtitelwerke. Educational software - elementary and
Mehrbändige begrentzte Werke. secondary level. Educational software -
Begrentzte Sammelwerke. Fortlaufende college level. Educational game software.
Sammelwerke. Urheberwerke. Business-oriented software. Simplification
Übersetzungen. Sonderfälle von methods for MRDF cataloging. The future.
Verfasser- und Sachtitelwerken. Der
Erscheinungsvermerk. Das Cota: 674682
Kollationsvermerk. Die Fussnoten. Die
Arten der Eintragungen. Die Ordnung der 546. HORNER, John. Special cataloguing
Eintragungen. with particular reference to music,
films, maps, serials and the multi-
Cota: 563396 media computerised catalogue. London
: Clive Bingley, 1973, 327 p.
543. HALLER, Klaus ; POPST, Hans. Bibliogr. & index p. 313-327.
Katalogisierung nach den RAK-WB :
eine Einführung in die "Regeln für die Special cataloguing : problems and
alphabetische Katalogisierung in criteria. Music. Films. Maps and atlases.
wissenschaftlichen Bibliotheken (RAK- Serials. The multi-media catalogue and
WB)". München : K. G. Saur Verlag, 1982, the computer.
278 p.
Anexe & index p. 258-278. Cota: 673094

Der alphabetische Katalog. 547. HUNTER, Eric J. Cataloguing : a


Einheitsaufnahme und bibliographische guidebook. London : Clive Bingley, 1974,
Beschreibung. Eintragung unter 184 p.
Personennamen. Eintragung unter und mit Bibliogr. după capitole.
Sachtiteln. Fortlaufende Sammelwerke. Index p. 175-184.
Begrenzte Sammelwerke. Mehrbändige
begrenzte Werke. Eintragungen unter General history.
Körperschaftsnamen. Neben- und (1). Purposes of cataloguing. Physical
Paralleltitel. Sonderfälle von Haupt- und forms of catalogues. Inner forms of
Nebeneintragung. Besonderheiten der catalogues. General history
bibliographischen Beschreibung. Ordnung (2). Development of codes. Comparison
der Eintagungen. between the codes. Special problems of
certain categories of library materials.
Cota: 563380 Cataloguing processes and policies.

 
Relationship of traditional cataloguing monografice şi seriale : standarde,
methods with modern techniques. Past modele şi exerciţii. Cluj-Napoca :
achievents and future prospects. Argonaut, 2010, 237 p. (Acta bibliologica).
Glosar de termeni p. 225-234.
Cota: 722932
Introducere: Reguli generale de
548. INTNER, Sheila S. ; TSENG, Sally C. ; catalogare.
LARSGAARD, Mary Lynette, (eds.). ISBD(M) - Descrierea bibliografică
Electronic cataloging : AACR2 and internaţională standardizată a
metadata for serials and monographs. monografiilor: Generalităţi. Descrierea pe
Binghamton : The Haworth Press, 2003, mai multe niveluri. Exemple de fişe de
182 p. (Publicat simultan cu Cataloging & catalog. Exerciţii.
classification quarterly, vol. 36, nr. 3/4, ISBD(CR) - Descrierea bibliografică
2003). internaţională standardizată a resurselor
Bibliogr. după capitole. în continuare: Generalităţi. Zonele
Index, p. 173-182. ISBD(CR) - reguli de redactare a notiţei
bibliografice. Exemple de fişe de catalog.
1. Fundamentals: Cataloguing in an Exerciţii.
electronic age. Why metadata ? Why me ?
Why now ?. Cota: LC 7983/2012
2. How libraries can employ metadata:
Developing a metadata strategy. Practical 551. Metodologia de aplicare a normelor
issues in applying metadata schemas. ISBD(M). Bucureşti : Biblioteca Centrală
Digital resources and metadata Universitară ; ABIR, 1993, 170 [105+65] p.
applications in the Shanghai library. Exemple, anexe & glosar p. 1-64.
Struggling toward retrieval : alternatives to
standard operating procedures can help Schema elementelor descrierii şi a
librarians and the public. punctuaţiei obligatorii recomandată de
3. AACR2 and metadata: AACR2 and ISBD(M). Punctuaţia ISBD(M). Surse de
other metadata standards : the way informare. Limba şi scrierea-Abrevieri-
forward. AACR2 and metadata : library Regimul majusculelor. Reguli de redactare
opportunities in the global semantic Web. a elementelor bibliografice. Descrierea
Seriality : what have we accomplished ? monografiilor în mai multe volume.
What's next ? MARC and Mark-Up. ISSN :
dumb number, smart solution. Cota: 516423

Cota: 729547 552. Metodologia de aplicare a normelor


ISBD(S) . Ed. a 2-a rev. Bucureşti :
549. KLIJN, Edwin ; LUSENET, Yola de. Biblioteca Centrală Universitară ; ABIR,
SEPIADES : Cataloguing photographic 1999, 95 p.
collections. [SEPIA Data Element Set]. Exemple, glosar & bibliogr. p. 73-95.
Amsterdam : European Commission on
Preservation and Access, 2004, 48 p. ISBD(S) -Istoric, obiectiv şi domeniu de
Bibliogr. p. 47-48. aplicare. Particularităţi ale prelucrării
serialelor. Schema elementelor descrierii
About this report. Cataloguing şi a punctuaţiei obligatorii recomandate de
photographic collections. SEPIADES : ISBD(S). Punctuaţia ISBD(S). Surse de
unifying diversity. SEPIADES in detail. informare. Limba şi scrierea-Abrevieri-
SEPIADES software tool. Regimul majusculelor. Reguli privind
specificarea elementelor în zonele
Cota: 522166 descrierii bibliografice. Descrierea pe două
nivele.
550. LUCACIU, Anca ; BOLDESCU, Anna-
Maria. Catalogarea publicaţiilor Cota: 519773

 
553. NISTOR, Valeria ; MICLE, Maria. 556. SVENONIUS, Elaine, (ed.). The
Normele ISBD(M) şi ISBD(S) în modele conceptual foundations of descriptive
şi exerciţii. [Pentru studenţii Facultăţii de cataloging. San Diego : Academic Press,
Biblioteconomie]. Timişoara : Editura 1989, 241 p. (Library and information
Universităţii de Vest, 2002, 153 p. science).
Bibliogr. p. 151-152. Bibliogr. & index p. 221.

Descrierea internaţională standardizată a The objectives of the catalog and the


publicaţiilor. Normele ISBD(M). Normele means to reach them. The concept of
ISBD(S). Descrierea monografiilor şi a authorship : past and future.
serialelor - Asemănări şi diferente. Standardization and the proliferation of
Exerciţii. rule Interpretations. Main entry. The
impact of technology on code design.
Bibliographic structure. Integration .
554. Retrokonversionsprojekte - Planung
und Durchführung : Referate und Cota: 618375
Materialien aus einer
Fortbildungsveranstaltung des 557. TYCKOSON, David A., (ed.). Enhancing
Deutschen Bibliotheksinstituts. Berlin : access to information : designing
Deutsches Bibliotheksinstitut, 1997, 140 p. catalogs for the 21st century. New York
(Dbi-Materialien ; 155). : The Haworth Press, 1991, 243 p.
Anexe & bibliogr. p. 135-140. Bibliogr. după capitole.

Konversion als Auftragsprojekt: Scanning. Enhancing access to Information : building


Manuelle Erfassung. Konversion in catalogs for the future. Past problems and
Eigenregie. present solutions. Enhancements to the
traditional catalog. Building better search
Cota: 025.3/R48 engines. Linking systems for remote
access. Building the catalog through non-
555. SCHOTTLAENDER, Brian, (ed.). traditional databases. Systems of today,
Retrospective conversion : history, visions of tomorrow: Enhanced systems
approaches, considerations. New York : currently in operation.
The Haworth Press, 1992, 167 p.
Bibliogr. după capitole. Cota: 674671

History: Recon road maps: Retrospective 558. VERONA, Eva. Corporate headings :
conversion literature, 1980-1990. their use in library catalogues and
PREMARC - A history and status report. national bibliographies : a comparative
Case studies: Retrospective conversion of and critical study. London : IFLA
a medium-sized academic library. Serials Committee on Cataloguing, 1975,
retrospective conversion : project design XIV+224 p.
and in-house implementation. Bibliogr. p. 159-187.
Coordination and innovation: Workflow Index p. 195-224.
considerations in retrospective conversion
projects for scores. Streamlining a Choice and interpretation of corporate
conversion project with a staff PC headings: Corporate bodies for
workstation and shelf list sampling. cataloguing purposes: definitions and
Control issues: Editing recon records : distinction. Concept of corporate
when is enough, enough? A selective authorship and other interpretations of
review of the literature. Managing authority corporate headings. Joint corporate
control in a retrospective conversion authors or originators.
project. Form and structure of corporate headings:
Problems concerning the form and
Cota: 618609 structure of corporate headings: general

 
considerations. Territorial authorities. (Bibliografia e biblioteconomia).
Subordinate corporate bodies. Organs of Bibliogr. p. 1205-1227.
states and other territorial authorities. Indici p. 1229-1255.
Conferences. Religious bodies.
Suggestions for the formulation of Gli elementi strutturali. La ricostruzione del
agreements on corporate headings. foglio di stampa. Le convenzioni
reppresentative. La formula collazionale. Il
Cota: 558089 rapporto produzione-formato : analisi
tipologica e proposte interpretative.
559. ZAPELLA, Giuseppina. Manuale del Tipologie di formati. Normative
libro antico : guida allo studio e alla catalografiche e descrittive.
catalogazione. Milano : Editrice
Bibliografica, 1996, XI+1265 p. Cota: Colecţii speciale Raft liber 341

232 Prelucrare internă. Clasificare. Indexare. Prelucrare analitică şi sintetică

560. ANDRIAN, Alexandru C. Îndrumător


pentru utilizarea clasificării zecimale Einleitung. Die Grundregeln.
universale. Bucureşti : Centrul de Sonderregeln. Register.
Pregătire şi Formare a Personalului din
Instituţiile de Cultură, 1999, 61 p. (Caietele Cota: 025/B41
bibliotecarului ; 7).
Bibliogr. p. 59-61. 563. BELY, N. ; BORILLO, A. ; SIOT-
DECAUVILLE, N. ; VIRBEL, J.
Probleme ale clasificării în general. Procédures d'analyse sémantique
Structura clasificării zecimale universale. appliquées à la documentation
Practica utilizării CZU. Domenii de utilizare scientifique. Paris : Gauthier-Villars,
a CZU. Ediţii moderne ale CZU. Structura 1970, 242 p. (Documentation et
practică a CZU. information).
Anexe p. 165-242.
Cota: 775994
I. Cadre métodologique: Fondements de
561. BĂLAN, Dorina. Indexarea publicaţiilor la recherche. Parametres expérimentaux.
de drept : contribuţii metodologice. II. Indexation lexicale: Démarche de
Galaţi : Axis Libri, 2010, 100 p. l'indexation lexicale. Description des outils
Bibliogr. p 75-77. linguistiques. Le programme. Résultats.
Anexă: Modificările structurii CZU în III. Indexation syntaxique: Exposé de
cadrul clasei 3, Diviziunea 34 - DREPT méthode. Analyse de l'énoncé en langage
conform Extensions and Corrections to the naturel. Extraction des relations logiques.
UDC, p. 79-99. Synthese des résultats. Programme.
Résultats de la phase syntaxique
Evoluţia dreptului. Structura în sistemul d'indexation.
CZU. Etape operaţionale în indexarea
documentelor. Modele pragmatice. Cota: 554135

Cota: LC 13841/2011 564. BERMAN, Sanford, (ed.). Subject


cataloging : critiques and innovations.
562. Beispielsammlung zu den Regeln für New York : The Haworth Press, 1984, 252
den Schlagwortkatalog : Zugleich eine p.
Einführung in die RSWK. Berlin : Bibliogr. după capitole.
Deutsches Bibliotheksinstitut, 1991, 459 p. Index p. 225-252.
Anexe p. 249-459.
 

 
Subject headings for children's fiction. The Ninety-nine Web resources for indexers
new religious movements research and abstractors (continued). The
collection : a history and description of profession.
alternative subject cataloging. Problems in
I&R taxonomy... The subject approach to Cota: 626789
health information... PRECIS, an
alternative for subject access. Multilingual 567. DEWEY, Melvil. Dewey decimal
access: The Jefferson County public classification and relative index :
library experience. Report of the SAC ad- devised by Melvil Dewey. Edited under
hoc subcommittee on concepts denoted the direction of Benjamin A. Custer. 3 vol.
by the term "Primitive"... Beyond the pale : Albany, NY : Forest Press, 1979, Vol. 1:
subject access to Judaica. "Teen" subject Introduction, tables, LXXXVIII+482 p. ;
headings : a selection from the Hennepin Vol. 2: Schedules, X+1574 p. ;
County library authority file. Tools for Vol. 3: Relative index, XIII+1217 p.
tinkering.
Cota: Biblioteca Americana Lib/DEW/1;
Cota: 674678 Biblioteca Americana Lib/DEW/2;
Biblioteca Americana Lib/DEW/3
565. BLANC-MONTMAYEUR, Martine ;
DANSET, Françoise. Choix de vedettes 568. FOSKETT, A. C. The subject approach
matières à l'intention des to information. London : Clive Bingley,
bibliothèques. Édition revue et 1973, 429 p.
augmentée. Paris : Éditions du Cercle de Bibliogr. după capitole.
la Librairie, 1993, XXVI+194 p. Index p. 413.
(Bibliothèques).
Theory of information retrieval systems.
L'indexation analytique par matiere : Pre-coordinate indexing languages. Post-
présentation générale. Généralites. Le coordinate systems. Post-coordinate
choix des mots. La structure de la vedette indexing languages. Future prospects.
matiere. Les renvois. Liste des vedettes
modeles. Liste des vedettes de forme. Cota: 722848
Liste alphabétique.
569. FUGMANN, Robert. Subject analysis
Cota: 570133 and indexing : theoretical foundation
and practical advice. Frankfurt am Main :
566. CLEVELAND, Donald B. ; CLEVELAND, Indeks, 1993, XVI+250 p. (Textbooks for
Ana D. Introduction to indexing and knowledge organization ; 1).
rd
abstracting. 3 ed. Englewood, Colorado Bibliogr. & anexe p. 216-250.
: Libraries Unlimited, 2001, 283 p.
Glosar p. 251-260. Introduction. Information and information
Bibliogr. & index p. 261-283. system. Information system survival
power. Theoretical considerations on
Introduction. The nature of information. information storage and retrieval.
The organization of information. Indexing. Some technology of information
Vocabulary control. Types of indexes and supply.
abstracts. The indexing process. The
abstracting process. Indexing and Cota: 680908
abstracting a document. Book indexing.
Book indexing example. Indexing special 570. GURKA-BALLA, Ilona. A
subjects areas and formats. Evaluation of dokumentumok tartalmi feltárása a
indexing. Indexing and abstracting könyvtárban. Cluj-Napoca : Egyetemi
services. The use of computers. Indexing Műhely Kiadó, 2008, 178 p.
and the Internet. Ninety-nine Web Bibliogr. p. 171-172.
resources for indexers and abstractors. Rez. în rom. şi engl.

 
The Haworth Press, 1989, 251 p.
Az osztályozás és a tárgyszavazás
szerepe a könyvtárban. A dokumentum, Subject access in the online catalog.
az információ tartalmi feltárásának Failures in subject retrieval. Matching
legfontosabb sajátosságai. A tartalmi LCSH and user vocabulary in the library
feltárás szintjei. Tudományfelosztáson catalog. Cataloging catalysis : toward a
alapuló osztályozási rendeszerek. A new chemistry of conscience,
nyelvészeti irányzat képviselői. A communication and conduct in the online
statisztikai irányazat . catalog. PRECIS in the online catalog.
The role of classification in online
Cota: LC 5828/2009 ; 02/GUR systems. The online catalog : dictionary,
classified, or both? Implementing NOTIS
571. HERRMANN, Peter. keyword/boolean searching : a case study.
Informationsrecherchesysteme. Leipzig Subject access in a bilingual online
: Bibliographisches Institut, 1973, 278 p. catalogue. Title word as entry vocabulary
(Einführung in die Information und to LCSH : correlation between assigned
Dokumentation ; 12). LCSH terms and derived terms from titles
Bibliogr. & index p. 104-115. in bibliographic records with implications
for subject access in online catalogs.
1. Zielfunktion. Probleme. Lösungen. 2. Subject searching in law library OPACs. A
Informationsrecherchesysteme (IRS). 3. subject cataloging code? A reference
Bewertung. Rückkopplung. 4. librarian's view of the online subject
Informationsrecherchesprachen (IRSp). 5. catalog. Subject access in online catalogs
Referieren. 6. Indizieren. 7. Recherchieren : an overview bibliography.
unterschiedlicher Speicher. 8.
Informationsrecherchetechnologien (IRT). Cota: 674679

Cota: 606681 574. KOBLITZ, Josef. Bearbeitung und


Verarbeitung von Fachinformationen.
572. HERRMANN, Peter. Praktische Leipzig : VEB Bibliographisches Institut,
Anwendung der Dezimalklassifikation : 1982, 304 p.
Klassifizierungstechnik. Leipzig : VEB Anexe, bibliogr. & indici p. 261-304.
Bibliographisches Institut, 1970, 115 p.
Bibliogr. & index p. 104-115. Theoretische Grundlagen der Be- und
Verarbeitung von Fachinformation.
Klassifikation. Ordnung. Zur Geschichte Bibliographische Bearbeitung von
der DK. Klassifizierungsübungen. Aufbau Informationsquellen. Annotieren und
der DK. Klassifizierungstechnik. DK-Zahl- Referieren. Faktendokumentation.
und Schlagwortgebung. Fehlende DK- Informationssynthese. Indexieren .
Zahlen für neue Begriffe. Ergänzung der
Dk. Einarbeitung der Ergänzungen. Cota: 614427
Einordnung nach der DK.
Mehrfachaufnahme, Vervielfältigung, 575. LANCASTER, F. W. Indexing and
nd
Einheitskarte. Arbeitsmittel. abstracting in theory and practice. 2
Anwendungsmöglichkeiten der DK. ed. Champaign, Illinois : University of
Eigenschaften der DK. Illinois. Graduate School of Library and
Literaturverzeichnis. Verzeichnis der Information Science, 1998, 412 p.
Bilder und Tabellen. Autoren- und Anexe, bibliogr. & index p. 348-412.
Sachverzeichnis .
I. Theory, principles, and applications:
Cota: 755665 Indexing principles. Indexing practice.
Precoordinate indexes. Consistency of
573. HOLLEY, Robert P., (ed.). Subject indexing. Quality of indexing. Abstracts:
control in online catalogs. New York : Types and functions. Writing the abstract.

 
Evaluation aspects. Approaches used in Preserved Context Index System.
indexing and abstracting services. Alternatives in subject access.
Enhancing the indexing. On the indexing
and abstracting of imaginative works. Cota: 619402
Indexing multimedia sources. Text
sources. Automating indexing, automatic 579. McILWAINE, I. C. Clasificarea Zecimală
abstracting, and related procedures. Universală : ghid de utilizare.
Indexing and the Internet. The future of [Traducere de Victoria Frâncu]. Bucureşti :
indexing and abstracting. ABIR, 2006, 287 p. (Biblioteca ABIR ; 21).
II. Practice: Indexing exercises. Glosar & bibliogr. p. 261-274.
Abstracting exercises. Anexă: Modificări majore ale CZU apărute
după 2000, p. 275-279.
Cota: 623114 Index p. 280-285.

576. LANGRIDGE, Derek Wilton. Cadrul istoric al clasificării. CZU în aplicaţii


Classification : its kinds, elements, practice. Descrierea şi structura
systems and applications. London : clasificării. Sugestii de aplicaţii practice
Bowker-Saur, 1992, 84 p. (Topics in pentru clasificatori. Rezumatul conţinutului
library and information studies). clasificării. Tabele auxiliare : prezentare şi
Anexe, bibliogr. & index p. 73-84. aplicaţii. Ordinea intercalării în CZU.
Clasele principale : prezentare şi aplicaţii.
Classification in general: The nature of Master Reference File. Indexarea şi
classification. The fundamentals of regăsirea prin CZU. CZU în cataloage
classification. The classification of online şi World Wide Web. Revizuirea
knowledge. clasificării.
Bibliographic classification: Elements of
bibliographic classification. Classification Cota: LC 11303/2006
schemes. Applications of classification.
580. Metode de indexare utilizate în
Cota: 674669 activitatea de informare şi
documentare. Bucureşti : Institutul
577. LAZĂR, Monica. Ghid de indexare cu Naţional de Informare şi Documentare,
aplicaţii în ALEPH 500. Cluj-Napoca : 1989, 152 p. (Material metodologic).
Argonaut, 2005, 63 p. Anexe p. 139-152.

Indexarea sub forma vedetei subiect. Analiza documentară şi indexarea -


Indexarea automatizată. Noţiuni introductive. Limbaje de indexare
cu structură ierarhică. Limbaje de indexare
Cota: 999999 cu structură combinatorie. Indexarea
coordonată. Indexarea automata în
578. MAILLET, Lucienne. Subject control of sistemele de regăsire documentară.
film and video : a comparison of three
methods. Chicago : American Library Cota: 671117
Association, 1991, 146 p. (ALA studies in
librarianship ; 11). 581. MOLDOVEANU, Valeriu. Metode pentru
Bibliogr. după capitole. indexarea documentelor. Bucureşti :
Anexa : A sample PRECIS index, p. 117- Institutul Central de Documentare
139. Tehnică, 1971, 132 p. (Sinteză
Bibliogr. p. 141-146. documentară).
Bibliogr. p. 83-132.
Bibliographic control of film and video.
Access to film and video. Library of Probleme generale. Tipuri de indexare.
Congress Subject Headings. National Metode generale de indexare ... Metode
Information Center for Education Media. de indexare specifice diferitelor categorii

 
de documente. Indexarea în diferite Geneza şi teoria clasificării de bibliotecă.
domenii ştiinţifice, tehnice etc. Indexarea Limbaje de indexare cu structură ierarhică.
manuală.- Mecanică.- Automată. Alte Clasificarea Zecimală Universală (CZU).
probleme legate de indexare. CZU în plan internaţional şi naţional.
Arhitectura sistemului CZU. Caracteristici
Cota: 656640 funcţionale ale CZU. Clasa 0 -
Generalităţi. Clasa 1 - Filosofie. Clasa 2 -
582. NASTA, Ion. Elaborarea şi folosirea Religie. Clasa 3 - Ştiinţe sociale.
tezaurului naţional politematic pentru Statistică. Politică. Economie. Comerţ.
înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor Drept. Administraţie. Artă militară.
documentare . Bucureşti : Institutul Asigurări. Învăţământ. Educaţie.
Naţional de Informare şi Documentare Etnografie. Clasa 5 - Matematică. Ştiinţe
Ştiinţifică şi Tehnică, 1973, 178 p. naturale. Clasa 6 - Ştiinţe aplicate.
(Recomandare metodologică). Medicină. Tehnică. Clasa 7 - Arte şi arte
Glosar & bibliogr. p. 157-177. frumoase. Divertisment. Muzică. Jocuri.
Sport. Clasa 8 - Limbă. Lingvistică.
Înmagazinarea şi regăsirea informaţiilor în Filologie. Literatură. Clasa 9 - Geografie.
cadrul unui sistem de informare. Noţiuni Biografie. Istorie.
fundamentale. Limbajul de regăsire a
informaţiilor. Ce este un tezaur ?
Proiectarea tezaurului naţional politematic. 585. NICULESCU, Zenovia. Organizarea
Sistemul de codificare şi notaţiile folosite cunoaşterii şi comunicarea
... Prezentarea tezaurului naţional informaţiilor în sistemul Dewey.
politematic. Anexele sale. Înmagazinarea Bucureşti : Editura Universităţii din
informaţiilor cu ajutorul tezaurului ... Bucureşti, 2012, 525 p.
regăsirea informaţiilor cu ajutorul Anexe p. 437-500.
tezaurului ... Dezvoltarea tezaurului Bibliogr. specializată p. 501-520.
naţional politematic.
Personalitatea lui Melvil Dewey.
Cota: 606169 Clasificarea Zecimală Dewey - abordare
evolutivă. Principii fundamentale şi
583. NICULESCU, Zenovia. Arhitectura determinări metodologice ale sistemului
sistemului Clasificării Zecimale Dewey. Organizarea conoaşterii în
Universale : caracteristici funcţionale în sistemul Dewey. Generalităţi - Clasa 000.
context contemporan. Bucureşti : Editura Filozofie. Psihologie - Clasa 100. Religie -
Universităţii din Bucureşti, 2004, 256 p. Clasa 200. Ştiinţe sociale - Clasa 300.
Bibliogr. specializată & bibliogr. web p. Limbi - Clasa 400. Ştiinţe naturale.
243-254. Matematici - Clasa 500. Tehnologie.
Ştiinţe aplicate - Clasa 600. Arte. Arte
Indexarea publicaţiilor şi metaresurselor frumoase şi decorative - Clasa 700.
informaţionale. Arhitectura sistemului Literatură - Clasa 800. Geografie, istorie şi
C.Z.U. Componente structurale ale discipline auxiliare - Clasa 900.
sistemului C.Z.U. Master Reference File - Subsistemul notaţiilor auxiliare ale
M.R.F. Catalogul sistematic - memoria Clasificării Zecimale Dewey. Subdiviziuni
informaţională activă a bibliotecii. comune - Tabela 1. Regiuni geografice,
perioade istorice, persoane - Tabela 2.
Cota: LC 11414/2005 Subdiviziuni pentru arte, literaturi
individuale şi forme literare specifice -
584. NICULESCU, Zenovia. Limbaje de Tabela 3. Subdiviziuni ale limbilor
indexare cu structură ierarhică : curs individuale şi grupelor de limbi - Tabela 4.
universitar. Ed. a 2-a. Bucureşti : Grupuri etnice şi naţionale - Tabela 5.
ABBPR, 2000, 264 p. Notaţii auxiliare pentru limbi - Tabela 6.
Bibliogr. p. 251-261. Grupe de persoane - Tabela 7.

Cota: LC 1918/2014
 

 
586. NICULESCU, Zenovia. Sisteme comuni de caracteristici generale. Teste.
funcţionale ale limbajelor de indexare :
studiu comparativ. Bucureşti : Editura Cota: LC 1511/2014
Universităţii din Bucureşti, 2010, 389 p.
Anexe p. 307-368. 589. NICULESCU, Zenovia ; CRUDU,
Bibliogr. specializată p. 369-386. Mihaela, (coords.). Procesarea
documentelor şi globalizarea
Variabile dependente ale limbajelor de informaţiilor : lucrările sesiunilor
indexare cu structură ierarhică. ştiinţifice ale studenţilor bibliologi.
Determinări comune în sistemele de Bucureşti : Editura Universităţii din
indexare. Codificări auxiliare pentru spaţiu Bucureşti, 2004, 122 p.
şi timp. Structuri auxiliare compoziţionale. Bibliogr. după capitole.
Specificaţii auxiliare pentru limbi.
Subsistemul auxiliarilor pentru naţionalităţi Bibliotecile şi societatea multimedia.
şi grupuri etnice. Indici auxiliari comuni de Pledoarie pentru CZU. Principii moderne
caracteristici generale. Codificări pentru în proiectarea sistemului CZU.
persoane şi caracteristici personale. Perspectivele CZU reflectate în "Extensii
Specificarea subiectelor prin notaţii din şi corecţii". MRF - varianta electronică a
afara surselor C.Z.U. şi C.Z.D. CZU. Tezaurizarea sistemului CZU.
Abordare evolutivă a ediţiilor clasificării
Cota: LC 3356/2012 Dewey. Centenar Dewey. Utilizatorii
clasificării Dewey. Disponibilitatea
587. NICULESCU, Zenovia. Taxonomia electronică a Clasificării Dewey.
Clasei 6 - Ştiinţe aplicate : clasificarea Clasificarea publicaţiilor în mediul
zecimală universală. Bucureşti : ABBPR, electronic. Conceptul de calitate în
1996, 224 p. prelucrarea publicaţiilor. Optimizarea
Anexă & bibliogr. p. 195-222. limbajelor de indexare din perspectiva
utilizatorilor. Cooperarea internaţională în
Abordare evolutivă. Aria de competenţă - prelucarea documentelor. Activităţi ale
Cantitatea informaţională. Arhitectura Secţiunii Clasificare-Indexare IFLA.
sistemului. Deficienţe şi delimitări - Tendinţe moderne în indexarea
Disfuncţionalităţi. Paradigme metodice. publicaţiilor. FRBR-Cerinţe funcţionale
Etape operaţionale în clasificarea pentru înregistrări bibliografice. Programul
documentelor. "Biblioteca Naţională Digitală" (NDLP).
Principii fundamentale ale sistemului Bliss.
Cota: 774307 Indexarea publicaţiilor în viziunea lui Brian
C. Vickery. Postulatele lui Ranganathan.
588. NICULESCU, Zenovia. Variabile Comunicarea ştiinţifică în "galaxia post-
dependente ale limbajelor de indexare : Gutenberg".
subsistemul indicilor auxiliari. Bucureşti
: Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, Cota: 02/P93 ; LC 11656/2005
283 p.
Anexe p. 205-255. 590. SERRAI, Alfredo. Del catalogo
Bibliogr. p. 257-279. alfabetico per soggetti : semantica del
rapporto indicale. Roma : Bulzoni
Subsistemul indicilor auxiliari ai Clasificării Editore, 1979, 163 p. (Il bibliotecario ; 1).
Zecimale Universale. Taxonomia indicilor Bibliogr. p. 145-163.
auxiliari generali sau comuni. Indicii
auxiliari comuni de limbă. Indicii auxiliari Semantica: Significato. Linguaggio.
comuni de formă. Indicii auxiliari comuni Soggettazione: Il catalogo alffabetico per
de loc. Indicii auxiliari comuni de timp. soggetti. Soggetto e oggetto. Articolazioni
Specificarea subiectelor prin notaţii din del soggetto. Soggetto e discorso.
afara surselor C.Z.U. Indicii auxiliari Soggetto referenziale e soggetto
comuni de punct de vedere. Indicii auxiliari descrittivo. Categorie. Circalita.

 
Scritti italiani sulla soggettazione: Vol. 1 : Index p. 535-543 ; Vol. 2 : Index p.
Fumagalli. Norme Vaticani. Jahier. 529-535.
Fraschetti Santinelli. Casamassina.
Bottaso. Revelli et al. Vol. 1. Az osztályozás és elmélete:
Kronológia : Az osztályozás,
Cota: 820056 információkeresés és rokon területeinek
magyar nyelvü szöveggyüjteményei. Az
591. SERRAI, Alfredo. Indici, logica e osztályozás modern klasszikuai, avagy a
linguaggio : problemi di catalogazione nagy öregek. Megközelítés a fogalmak
semantica. Roma : Consiglio Nazionale felől : a kategóriák, osztályok, relációk,
delle Ricerche, 1974, 95 p. (Note di létszintek kutatói. Jason L. Farradane,
bibliografia e di documentazione Jean Martin Perreault, avagy a szintaktikai
scientifica ; 19). relációk. Bonifatij Mihalovici Kedrov és
Evgenij Ivanovici Samurin, avagy az
Cota: Biblioteca de Litere It. 3084 ideológia hatása az osztályozásra. A CRG
- az első nemzeti osztályozási társaság. A
592. STAVELEY, Ronald ; McILWAINE, I. C. ; szabályozott, nyitott szótár mint
McILWAINE, John H. St. J. Introduction osztályozási rendeszer : a tezaurusok. A
to subject study. London : Andre dokumentációs célú osztályozás és
Deutsch/A Grafton Book, 1967, 288 p. indexelés. William John Hutchins, avagy
Index p. 276-288. az osztályozás és indexelés egységes
nyelvészeti leírása.
Subjects and the bibliographical scene. Vol. 2. Az információkeresés és elmélete:
Subjects and classification schemes: I. Rész - A gépesités kezdetei : Az
...Universal Decimal Classification and the információkereső gondolkodás kezdetei.
Library of Congress classification. Az intellektuális és gépi indexelés között,
Bibliographic classification and Colon avagy az összegezők. A gépi
classification. Special schemes. információkeresés klasszikusai. Az
Aids to subject study: Periodicals... információkeresés értékelése. Az
Records of current research. Thesis információk csereszabatossága. II. Rész -
literature...Encyclopaedias. Dictionaries. On-line és Internet : A teljes automatizálás
Bibliographies of older literature. felé : automatikus indexelés, automatikus
Bibliographical records. Statistical records osztályozás. Megközelítés a nyelvészet
. szempontjából. Heurisztikus és lélektani
megközelítés, avagy a szubjektív
Cota: 722903 tényezők megragadásának kísérlete. A
on-line információkeresés elterjedése és a
593. UNGVÁRY, Rudolf ; ORBÁN, Éva. kézikönyvek. Információkeresés az
Osztályozás és információkeresés : interneten, avagy a világméretü
kommentált szöveggyüjtemény. 2 vol. hozzáférés a tömegek számára.
Budapest : Országos Széchény Könyvtár,
2001, Vol. 1 : 543 p. ; Vol 2 : 535 p. Cota: 569160 ; 624761

24 Comunicarea documentelor. Relaţii cu publicul. Servicii de bibliotecă

594. ANGHELESCU, Hermina ; DEDIU, Liviu- publice în era Internetului.


Iulian. Manual pentru cursul Cultura informaţiei: Societatea
Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă. informaţională. Calitatea informaţiei
Bucureşti : [s. n.], 2010, 125 p. accesibilă liberă pe Internet.
Anexe p. 117. Managementul serviciilor: Cadrul formal.
Publicul, nevoile actuale ale publicului.
Introducere: Noi dimensiuni ale bibliotecii Personalul. Organizarea spaţiului pentru
 

 
furnizarea serviciilor. Accesul la Internet - Elektronisch verfügbare
resursă pentru noi servicii. Model de naturwissenschaftlich-technische
evaluare a calităţii serviciilor. Datenbanken in Europa un den USA.
Servicii moderne: Tipologia serviciilor de Halle (Saale) : Heiner Schnelling
bibliotecă. Programe şi servicii care se Universitäts- und Landesbibliothek
bazează pe infrastructura tehnologică de Sachsen-Anhalt, 1999, 79 p. (Schriften
informare. Servicii de referinţe. Împrumutul zum Bibliotheks- und Büchereiwesen in
la domiciliu. Consultarea în bibliotecă. Sachsen-Anhalt ; 76).
Organizarea de manifestări. Organizarea Bibliogr., glosar & anexe p. 51-64, I-XV.
cursurilor de instruire pentru utilizatori.
Organizarea de activităţi pe bază de Die elektronische Dokumentlieferung.
voluntariat. Redactarea şi publicarea sit- Dokumentlieferdienste in Deutschland.
urilor web. Accesul la programe de Dokumentlieferung in Europa. Projekte
aplicaţie. Servicii suport pentru innerhalb des Electronic Libraries
comunicare online. Multiplicarea Programme - eLib. Andere
documentelor. Tipărirea la cerere. Servicii Dokumentlieferprojekte in Europa.
speciale. Kommerzielle Dokumentlieferdienste.

Cota: LC 4951/2014 Cota: 727591

595. BLOOMBERG, Marty. Introduction to 597. SÎRGHIE, Anca. Biblioteca şi publicul.


public services for library technicians. Ed. a 2-a. Sibiu : Alma Mater, 2008, 124 p.
th
4 ed. Littleton, Colorado : Libraries Bibliogr. p. 120-122.
Unlimited, 1985, XVII+314 p. (Library
science text series). Specificitatea relaţiilor cu publicul în
Bibliogr. după capitole. bibliotecă. Forme ale publicităţii
Glosar, anexe p.287-299. bibliotecilor. Biblioteca şi beneficiarii ei.
Index p. 301-314. Serviciile de referinţă. Marketingul social şi
utilizatorii bibliotecilor. Iniţierea şi
General introduction to the library. informarea beneficiarilor pentru folosirea
Circulation services : patron registration ; serviciilor bibliotecii. Servicii specializate
circulation control system. Circulation : ale bibliotecii pentru comunitate. Prezenţa
collection control. Reference services. bibliotecii în viaţa comunităţii. Aportul
Reference sources : the library catalog. cultural al bibliotecii la viaţa comunităţii.
Reference tools : library classification. Exerciţii de aprofundare a cunoştinţelor.
Reference work : footnotes and
bibliographic entries (bibliographic Cota: LC 5562/2010
citations). Reference materials : almanacs
and yearbooks ; dictionaries ; general 598. SÎRGHIE, Anca. Utilizatorii bibliotecilor.
encyclopedias ; bibliographical information Ed. a 2-a. Sibiu : Alma Mater, 2008, 208 p.
; bibliographies and bibliographic guides ; Bibliogr. p. 201-206.
atlases and gazetteers ; directories and
handbooks ; indexes. Reference materials Preambul psihopedagogic al dialogului
: humanities ; social sciences ; science. dintre bibliotecar şi utilizator. Limbajul - ca
Reference materials : bibliographic formă de comunicare - şi fiziologia cititului.
sources for nonbook materials. Reference Lectura şi reperele psihogenetice şi
materials : government documents. psihodinamice ale dezvoltării. Etape şi
Library cooperation and interlibrary loan. metode ale formării utilizatorilor de
Reference services : special materials and bibliotecă. Parametri etici în activitatea
services. serviciilor de referinţă din bibliotecă.
Marketingul social şi utilizatorii
Cota: 619385 bibliotecilor. "Prietenii bibliotecii" în
ajutorul utilizatorilor. Educaţia utilizatorilor
596. ENGEL, Steffi. Document Delivery : bibliotecii. Tipologia documentelor. Cine

 
sunt beneficiarii informaţiei deţinute de dialogului între bibliotecă şi utilizatorii ei.
documente ? Infograficianul - un
profesionist al viitorului. Perspective de Cota: LC 5561/2010
viitor ale lecturii şi studiului. Modernizarea

241 Depozitare. Circulaţie. Relaţii cu publicul

599. CIORCAN, Marcel. Relaţiile bibliotecii library shelver's performance evaluation...


cu publicul : sinteza documentară. Measuring and managing circulation
Bucureşti : Centrul de Pregătire şi activity... Triage assessment and
Formare a Personalului din Instituţiile de management measures for access
Cultură, 1997, 52 p. (Caietele services... Future of access services.
bibliotecarului ; 2).
Bibliogr. p. 49. Cota: 674668

Formula "Relaţiile bibliotecii cu publicul". 601. SÎRGHIE, Anca. Relaţiile cu publicul în


Metode de apropiere a publicului de bibliotecă. 2 vol. Sibiu : Alma Mater,
biblioteca: Publicitatea informaţiei. 2004, Partea I-a : 98 p. ; Partea a II-a :
Primirea beneficiarilor. Serviciile de Utilizatorii bibliotecilor, 105 p.
referinţe. Iniţierea şi formarea Bibliogr.: Partea I-a, p. 98 ; Partea a II-a,
beneficiarilor pentru folosirea serviciilor p. 103-105.
bibliotecii.
Integrarea bibliotecii în viaţa localităţilor: Partea I-a: Specificul relaţiilor cu publicul
Relaţiile ierarhice. Relaţiile de conlucrare în bibliotecă. Forme de utilizare a
şi colaborare. Biblioteca şi acţiunea resurselor bibliotecii. Rolul bibliotecii în
culturală. Proiect de animaţie pentru viaţa localităţii. Cartea pentru copii în
biblioteci. lume.
Partea a II-a: Problematica utilizatorilor de
Cota: 775997 bibliotecă. Preambul psihopedagogic al
dialogului dintre bibliotecar şi utilizator.
600. SAPP, Gregg, (ed.). Access services in Limbajul - ca formă de comunicare - şi
libraries : new solutions for collection fiziologia cititului. Lectura şi reperele
management. New York : The Haworth psihogenetice şi psihodinamice ale
Press, 1992, 245 p. dezvoltării. Etape şi metode ale formării
Bibliogr. după capitole. utilizatorilor de bibliotecă. Parametri etici
în activitatea serviciilor de referinţă din
Access : The key to public service. From bibliotecă. Din deontologia bibliotecarului
circulation to access services... de la serviciul de referinţe în dialog cu
Management challenges and issues in utilizatorii. Marketingul social şi utilizatorii
access services administration. Quality bibliotecilor. "Prietenii bibliotecii" în
access services... Information delivery in ajutorul utilizatorilor. Educaţia utilizatorilor
the evolving electronic library... Access to bibliotecii. Tipologia documentelor şi
library materials in remote storage. The utilizatorii. Cine sunt beneficiarii informaţiei
impact of network information on access deţinute de documente ? Infograficianul -
services. The role of the access services un profesionist al viitorului. Perspective de
manager in policy formation. Changing viitor ale lecturii şi studiului. Tipologia
circulation policies at an ARL library... utilizatorilor de bibliotecă.
Traditional access to the library via
telephone service... Documenting Cota: 830334 ; 024/S23
workflow in the circulation department. A

 
242 Servicii de bibliotecă. Utilizatori. Formarea utilizatorilor

602. ANGHELESCU, Hermina ; ZĂNESCU, Anexe & bibliogr. p. 167-201.


Gabriel, (eds.). Necesităţile utilizatorilor
şi familiarizarea cu resursele I. Preliminaires et preparation: Utilité de la
informaţionale în pragul mileniului. formation des utilisateures. Eléments pour
[Traducere de Mihai Sas şi Gabriel l'organisation des cours. Préparation des
Zănescu]. Timişoara : Brumar, 2000, 140 cours.
p. II. Presentaion et contenu des cours:
Principes de la recherche de l'information.
Un nou mileniu: O nouă idee despre Méthodologie de base. Développement
serviciul de referinţe. Introducere în des techniques de recherche. Exercises
marketingul social al bibliotecilor. Prietenii pratiques. Considérations
bibliotecii. Dezvoltarea colecţiilor de complémentaires.
referinţe.
O misiune posibilă: Importanţa culturii şi a Cota: 509366
schimbării organizaţionale pentru
democratizarea unor biblioteci româneşti. 605. KIRBY, John ; LIDDIARD, Lucy ;
Tranziţia serviciului de referinţe către MOORE, Kay. Empowering the
înalta tehnologie. Utilizarea în comun a information user : new ways into user
resurselor. Servicii de referinţă pentru education. London : Library Association
cititorii în vârstă. Surse de informare în Publishing, 1998, 76 p. (The successful
format electronic. LIS professional).
Bibliogr. & index. p. 73-76.

603. DEDIU, Liviu-Iulian. Managementul What does empowering the user mean?
serviciilor pentru utilizatori în Who are these people? Identifying user
bibliotecile contemporane. Bucureşti : groups and their needs. What do you want
Editura ANBPR, 2012, 274 p. the user to achieve? Analysing and
Bibliogr. & anexe p. 243-274. devising learning outcomes. What is going
to be in the scheme? Designing the
Consideraţii generale. Evoluţii content of learning opportunities. How are
contemporane în managementul de you going to deliver your empowerment
bibliotecă. Managementul resurselor programme? What works best for whom?
tehnologice în procesul de modernizare a Finding the time and energy. How do you
bibliotecilor. Managementul utilizatorilor. know it has worked? Monitoring and
Utilizarea măsurătorilor de performanţă în evaluating what you have done.
managementul bibliotecilor. Partajarea şi
transformarea accesului la resurse în Cota: 622668
bibliotecile contemporane. Cercetarea
gradului de satisfacţie a utilizatorilor 606. MANDEAL, Rodica. Utilizatorul de
serviciului de împrumut la domiciliu din informaţii : nevoi de informare şi
cadrul Bibliotecii "V.A. Urechia": studiu de practici de căutare a informaţiei.
caz. Concluzii. Bucureşti : Editura Universităţii din
Bucureşti, 2003, 142 p.
Cota: LC 4386/2014 Bibliogr. & index de subiecte p. 138-142.

604. EVANS, A. J. ; RHODES, R. G. ; Oferta de informaţii şi medierea


KEENAN, S. Formation des utilisateurs documentară. Utilizatorul şi căutarea
de l'information scientifique et informaţiei. Studiul utilizatorilor de
technique : guide de l'UNISIST pour les informaţii. Aplicarea conceptelor
enseignants. Paris : Unesco, 1977, 201 marketingului în activităţile de informare şi
p. documentare. Studii de caz.

 
I. General. II. Bridging the gap between
Cota: LC 4646/2004 high school and college. III. Library skills
in a community college. IV. Library skills in
607. MANDEAL, Rodica ; PORUMBEANU, colleges and universities. V. Library use
Octavia-Luciana, (coords.). Informaţia şi skills for off-campus programs. VI. Library
utilizatorii săi. Bucureşti : Editura use skills : issues related to
Universităţii din Bucureşti, 2007, 220 p. microcomputers and end-user online
Bibliogr. & anexă, p. 216-220. searching. VII. Other considerations for
integration of library use skills. VIII. The
Utilizatori din mediul de afaceri şi nevoile past and the future.
lor de informare: Informaţia de afaceri.
Nevoile de informare ale utilizatorilor din Cota: 674565
mediul de afaceri : studiu de caz în cadrul
a două companii private - MONTANA 610. PORUMBEANU, Octavia-Luciana.
M.G. şi HOLCHIM România S.A. Utilizatorii şi intermediarii de informaţii
Câmpulung Muscel. şi documente în epoca contemporană.
Utilizatorii din mediul ştiinţific şi tehnic şi Bucureşti : Editura Universităţii din
nevoile lor de informare: Sursele de Bucureşti, 2003, 140 p.
informare documentară şi utilizatorii Bibliogr. p. 138-140.
acestora la Biblioteca "Valeriu Bologa" a
UMF "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca. Utilizatorii de informaţii şi documente:
Sursele de informare documentară şi Educatia utilizatorilor pentru cultura
utilizatorii unei biblioteci tehnice : ... informaţiei. Importanţa studiilor privind
Biblioteca Centrală a Universităţii utilizatorii de informaţii şi documente.
Politehnice din Bucureşti. Aspecte privind utilizatorii bibliotecilor din
Utilizatorii bibliotecii publice şi nevoile lor învăţământul superior românesc - Studiul
de informare. Concluzii. utilizatorilor de informaţii de la BCU
Bucureşti, BCU Iaşi, şi BCU Timişoara. O
Cota: LC 4355/2007 categorie specială a utilizatorilor de
informaţii : studenţii de la Secţia de
608. MARCU, Angela Iuliana. Noi tendinţe în Bibliologie şi Ştiinţa Informării.
serviciile de referinţe din biblioteci : Intermediarii de informaţii şi documente:
sinteză documentară. Bucureşti : ABIR, Necesitatea dezvoltării profesionale
2006, 76 p. (Biblioteca ABIR ; 22). continue a bibliotecarilor şi a specialiştilor
Bibliogr. p. 73-76. din domeniul informării. Bibliotecarii şi
specialiştii din domeniul informării -
Serviciile de referinţe - încercări de manageri ai cunoaşterii. Învăţarea -
conceptualizare. Serviciul de referinţe în principala modalitate de adaptare a
era informaţională. De la bibliotecarul de specialiştilor din structurile documentare la
referinţe la specialistul în ştiinţa informării. noul mediu informaţional. Tehnica muncii
Utilizatorul serviciului de referinţe. intelectuale şi dezvoltarea personalităţii
Marketingul serviciilor de referinţe. umane.
Evaluarea serviciilor de referinţe. Serviciile
de referinţe la Biblioteca Centrală Cota: 877273 ; LC 4654/2004
Universitară din Cluj.
611. SALTER, Charles ; SALTER, Jeffrey L.
Cota: 678968 In the frontlines : coping with the
library's problem patrons. Englewood,
609. PASTINE, Maureen ; KATZ, William A., Colorado : Libraries Unlimited, 1988, 170
(eds.). Integrating library use skills into p.
the general education curriculum. New Bibliogr. după capitole.
York : The Haworth Press, 1989, 334 p. Anexe, bibliogr. & index p. 151-170.
Bibliogr. după capitole.
Problem patrons - the new library

 
challenge. problem patron. How to confront a
I. 24 case studies: Discussion-questions. problem patron. Training for successful
Outcome. Analysis. Tips. References. problem coping. Sources of help for the
II. Coping with problem patrons in the librarian.
library: Causes of mental illness. Types of
mental illness. How to prepare for a Cota: 620568

25 Întreţinerea colecţiilor. Igiena şi patologia cărţii

612. ARAMAYO, Susan ; SCHENCK, Gertrud de patrimoniu - Modelarea statistică...


; SCHMIDMAIER, Dieter ; SIMON,
Elisabeth, (eds.). Bestandssicherung Cota: LC 9295/2010
und Bestandsrestaurierung : ein
Einblick in die praktische Arbeit = 614. CHARDOT, Paul. Le contrôle climatique
Restoration and Preservation : a dans les bibliothèques. Saint-Rémy-Les-
practical approach. Berlin : Deutsches Chevreuse : SEDIT - EDITEUR, 1989.
Bibliotheksinstitut, 1992, 183 p. (Dbi- Bibliogr.
Materialien ; 114).
Bibliogr. p. 155-180. L'air humide. Conditions climatiques
interieures. Contrôle des conditions
Überregionale und regionale climatiques interieures. L'humidite dans
Entwicklungen=National and local les batiments. L'isolation des parios. La
development. Spezielle ventilation. Le choix d'un local. Le
Probleme=Particular problems. Politische chauffage des locaux. Le traitement de
Aspekte=Political aspects . l'air. La filtration de l'air. La regulation. Les
materiels de traitement d'air.
Cota: 025/B50
Cota: 025.85/C39
613. Cercetări privind mecanismele de
deteriorare la obiectele de patrimoniu 615. CREANGĂ, Doina Maria. Bazele
cu suport papetar şi lemn. Iaşi : Trinitas, conservării ştiinţifice. Suceava : Editura
2009, 234 p. Universităţii din Suceava, 2005, 125 p.
Bibliogr. p. 231-234. Bibliogr. p. 124-125.

Mecanismele de deteriorare la obiectele Noţiuni introductive. Istoricul preocupărilor


de patrimoniu cu suport papetar: Natura şi privind conservarea. Microclimatul în
tipurile de degradări identificate la copertă muzee. Dezastrele naturale - factor de
şi legăturile de carte veche. Blocul de degradare a bunurilor culturale.
carte - natura şi tipurile de degradări Biodegradarea bunurilor culturale.
specifice. Documente - natura şi tipurile de Organizarea expoziţiilor din perspectiva
degradări specifice. Tipuri de degradări ocrotirii bunurilor culturale. Uzura
ale cărţilor din colecţiile muzeale ale funcţională datorată utilizării muzeale.
Complexului Naţional Muzeal Iaşi. Natura Depozitarea bunurilor culturale.
şi tipurile de degradări specifice pentru Ambalarea şi transportul bunurilor
legăturile de carte veche. Fişe de culturale. Laboratorul de conservare. Fişa
conservare cărţi. de conservare. Protecţia muncii în
Mecanismele de deteriorare la obiectele activitatea de conservare.
de patrimoniu cu suport de lemn: Analiza
stării de conservare (natura şi tipurile de Cota: LC 2806/2006
degradări) privind instrumentele
muzicale... Studii privind tipuri de compuşi 616. CREANGĂ, Doina Maria. Conservarea,
chimici utilizaţi în conservarea obiectelor investigarea şi restaurarea bunurilor de
 

 
patrimoniu pe suport din piele. Suceava privind incidenţa factorilor mecanici în
: Editura Universităţii din Suceava, 2006, instalarea şi dezvoltarea degradărilor şi
292 p. deteriorărilor colecţiilor şi locaţiilor din
Bibliogr. p. 284-288. biblioteci, muzee şi arhive. Cercetări
privind incidenţa factorilor (agenţilor)
Istoricul prelucrării pielii. Introducere - chimici în instalarea şi dezvoltarea
Noţiuni generale despre piele. Tehnici şi degradărilor şi deteriorărilor colecţiilor de
tehnologii de prelucrare a pieilor de-a infodocumente din biblioteci, muzee şi
lungul timpului.Tipuri de piele, sortimente arhive. Cercetări privind incidenţa
şi obiecte muzeale pe suport de piele. ciupercilor şi bacteriilor (fungilor sau
Conservarea pielii în muzeu. Investigaţia miceţilor) în instalarea şi dezvoltarea
ştiinţifică. Restaurarea diferitelor tipuri de biodegradărilor colecţiilor de
obiecte de artă din piele. infodocumente şi locaţiilor din biblioteci,
muzee şi arhive. Investigaţii privind
Cota: LC 9246/2006 biodegradările produse de fauna de
insecte (bibliofage şi şobolani) în colecţiile
617. CUNHA, George Martin ; CUNHA, infodocumentare şi locaţiile din biblioteci,
Dorothy Grant. Conservation of library muzee şi arhive.
materials : a manual and bibliography
on the care, repair and restauration of Cota: 571395
nd
library materials. 2 ed. 2 vol. Metuchen,
N.J. : The Scarecrow Press, 1971-1972, 619. DEAC, Vasile A. Fauna de insecte din
Vol. 1, 406 p.; Vol. 2, 414 p. biblioteci, arhive şi muzee. Oradea :
Anexe & index p. 236-406 (Vol. I). Editura Universităţii din Oradea, 2013, 151
p.
Volume 1: Historical background. The Bibliogr. & anexe p. 126-151.
nature of library materials. The enemies of
library materials. Preventive care. Repair Importanţa şi consecinţele infestării
and restauration. When disaster strikes. colecţiilor info-documentare din biblioteci,
The cooperative approach to arhive şi muzee cu insecte papiricole-
conservation. papirofage. Fauna de insecte papiricole-
Volume 2: Bibliography. papirofage din biblioteci, arhive şi muzee;
răspândire; degradări produse; descriere;
Cota: 660666 biologie şi ecologie. Cercetări privind
descrierea principalelor insecte xilofage
618. DEAC, Vasile A. Conservarea colecţiilor din biblioteci, muzee şi arhive. Fauna de
infodocumentare din biblioteci, muzee lepidoptere din biblioteci, muzee şi arhive.
şi arhive ; Simptomatologia Atribuţiile profesionale ale laboratorului de
complexului de degradare. Bucureşti : conservare a colecţiilor de la Biblioteca
Centrul de Pregătire şi Formare a Judeţeană "Gheorghe Şincai", Oradea -
Personalului din Instituţiile de Cultură, Servicii moderne de conservare,
2009, 196 p. restaurare şi prezervare a colecţiilor din
Bibliogr. & anexe p. 123-196. biblioteci, arhive şi muzee.

Noţiuni generale de conservare, Cota: 522602


prezervare şi restaurare ale colecţiilor din
biblioteci, muzee şi arhive. Degradările 620. DeCANDIDO, Robert. Collection
colecţiilor de infodocumente, sub lupa conservation. Washington, D.C :
cercetărilor fundamentale. Cercetări Association of Research Libraries, 1993,
privind incidenţa factorilor fizici (umiditatea III+134 p. (Preservation planning
relativă, temperatura şi lumina) în program).
instalarea şi dezvoltarea degradărilor şi
deteriorărilor colecţiilor şi locaţiilor din Introduction and program description:
biblioteci, muzee şi arhive. Cercetări Scope. Functions of book repair.

 
Objectives of book repair in libraries. (Documentation, bibliothèques et archives
Categories of materials treated and : études et recherches ; 3).
treatment selection criteria. Treatment Anexe p. 229-240.
specifications and techniques. Bibliogr. p.241-250.
Implementing a collections conservation
program. Organizing and staffing. Matériaux constitutifs des documents.
Evaluating a collections conservation Détérioration : causes et remedes.
program. Conclusions. Principes de la restauration. Nettoyage,
Selected documents: Tips-ins and lavage et aplanissement. Désacidification.
pockets. A simple workstation for the Restauration. Problemes spéciaux
conservation of library materials. concernant la restauration des documents.
Preservation enclosures. Tightening the Problemes spéciaux concernant les
hinges of a case-bound book double-tray ateliers et les matériaux de restauration.
box. Repairing paper artifacts surface Comment faciliter la conservation des
cleaning paper. Polyester encapsulation. documents. Conservation des microfilms
Harvard University Widener Library et des enregistrements sonores.
conservation services: institutional profile.
The book repair program at Brigham Cota: 709418
Young University: an institutional profile.
624. KEIMER, Barbara. Mikroverfilmung von
Cota: 522562 Büchern als bestandserhaltende
Massnahme. Berlin : Deutsches
621. GIBB, Ian P. Newspaper preservation Bibliotheksinstitut, 1997, 85 p. (Dbi-
and access. Proceedings of the Materialien ; 154).
Symposium held in London, August 12-15, Bibliogr. p. 83-85.
1987. Vol. I. München : K. G. Saur Verlag, Rez. lb. engl.
1988, 232 p. (IFLA Publications ; 45).
Verfilmung als Aufgabe des Restaurators.
History and bibliography of the press. Der Mikrofilm als dauerhafter
Uses of the press : current and research Informationsspeicher. Anwendung in
use of retrospective holdings. The general Archiven und Bibliotheken.
management of a newspaper collection. Mikroverfilmung als mögliche
Microfilming : what you need to know... Schadensquelle. Aufnahmesysteme.
National approaches to newspaper Kriterien der Verfilmbarkeit gebundener
preservation. Elements of a newspaper Materialien. Prüfung der Verfilmbarkeit
preservation policy worldwide. von gebundenen Vorlagen.

Cota: 821878 Cota: 02/K31

622. GIORDANO, Rosalia Claudia. Il restauro 625. LARSEN, Knud Erik ; LAURSEN, Per M.
della carta : teoria e tecnica. Palermo : ; LÖVBORG, Erik. Buchbinderei der
L'Epos, 2000, 189 p. (De charta ; 1). Königlichen Bibliothek,
Anexă: Il restauro e l'informatica Restaurierungs- und Konservierungs-
(Salvatore Giordano). werkstätte. Kopenhagen : Die Königliche
Indice analitico p. 183-187. Bibliothek, 1991, 47 p.
Bibliogr. p. 47.
Il libro non è solo testo. L'intervento di
restauro su documenti cartacei. Geschichte der Buchbinderei. Materialien.
Bucheinbände. Konservierung.
Cota: Colecţii speciale Raft liber 387
Cota: 619365
623. KATHPALIA, Yash Pal. Conservation et
restauration des documents d'archives. 626. LUSENET, Yola de. Preservation
Paris : Unesco, 1973, 250 p. management : between policy and

 
practice. Papers of the European Cota: 025/C47
Conference, The Hague, 19-21 April 1999.
Amsterdam : European Commission on 628. MELNICIUC-PUICĂ, Nicoleta. Pielea de
Preservation and Access, 2000, 116 p. legătorie. Iaşi : Performantica, 2006, 228
p.
Some thoughts on immortality Bibliogr. p. 215-227.
management for a new millenium.
Developing preservation training of Istoricul prelucrării pieilor. Legătura de
archive and library staff in Hungary. carte din piele - trecut şi prezent. Structura
Ensure preservation and improve access. pielii. Prelucrarea pielii. Tăbăcirea pieilor
Learning to overcome anxiety when pentru legătura de carte veche. Legarea şi
moving from preservation management ornamentarea legăturii de carte din piele.
policy to practice. Preservation Piele antique. Studii recente privind
management in Belgium. Preservation of îmbunătăţirea calităţii pieilor de legătorie.
the national collection. A paper chase. Îmbătrânirea naturală a pieilor vechi de
Preservation projects in Switzerland. legătorie.
Maintenance of tradition. Metamorfoze,
the first two years. A good beginning Cota: LC 9714/2013
makes a good ending ? Are the users and
the staff a problem ? The blue shield 629. MELNICIUC-PUICĂ, Nicoleta ;
initiative. Preservation and access ARDELEAN, Elena. Aspecte ale
priorities. Assess - Plan - Act. An on-site degradării materialelor celulozice :
mechanized binding workshop at the lemnul şi hârtia. Iaşi : Performantica,
Bibliotheque nationale de France. 2010, 238 p.
Teamwork - is it possible ? Bibliogr. p. 211-238.

Cota: 522162 Celuloza. Deteriorarea lemnului.


Deteriorarea documentelor pe suport
627. LUSENET, Yola de, (ed.). Choosing to papetar. Hârtia - aspecte generale.
preserve : towards a cooperative Structura hârtiei. Proprietăţile hârtiei.
strategy for long-term access to the Principalii factori care contribuie la
intellectual heritage. Papers of the degradarea suporturilor papetare,
international conference organized by the Mecanisme de degradare ale (sic)
ECPA and Die Deutsche Bibliothek, suporturilor papetare.
Leipzig/Frankfurt am Main, March 29-30,
1996. Amsterdam : European Commission Cota: LC 2449/2011
on Preservation and Access, 1997, 165 p.
630. MOLDOVEANU, Aurel. Conservarea
Why "Choosing to preserve"? preventivă a bunurilor culturale. Ed. a
Preservation - a personal view. The 4-a, revizuită şi adăugită. Ttârgovişte :
preservation programs of the Association Cetatea de Scaun, 2010, 480 p.
of Research Libraries and the US National Bibliogr. după capitole.
Endowment for Humanities. Erhaltung
gefahrdeter Bibliotheksbestande... Degradarea bunurilor culturale.
Approaches to preservation policy in the Umiditatea. Temperatura ca factor de
Nordic and Baltic countries ... Improving degradare. Măsuri privind prevenirea
the preservation process at the degradării induse de umiditate şi de
Bibliotheque Nationale de France. temperatură. Prevenirea degradărilor
International cooperation in the field of cauzate de sistemele de iluminat.
preservation. The Library of Congress' Poluarea. Organizarea expoziţiilor privită
national preservation role. din punctul de vedere al ocrotirii obiectelor
Bestandserhaltung - ein Zusammenspiel implicate. Depozitarea bunurilor culturale.
unterschiedlicher Instrumente. Bewertung, Manipularea, mişcarea, ambalarea şi
Konservierung und Konversion... transportul bunurilor culturale. Fişa de

 
conservare. Uzura funcţională. Asigurarea distrucţiei accelerate ... Particularităti ale
condiţiilor generale de conservare hârtiei cretate - suport pentru text în
preventivă a negativelor, fotografiilor şi a procesul de restaurare ... Consideratii
altor forme de înregistrare a sunetelor şi a privind restaurarea unui exemplar din
imaginilor. Asigurarea securităţii bunurilor "Cazania lui Varlaam" ... Posibilităţi de
culturale împotriva tentativelor de datare a unui manuscris aparţinând şcolii
sustragere. Măsuri de ordin preventiv lui Gavril Uric ... Ornamentica din
împotriva apariţiei focarelor de incendiu. "Cazania lui Varlaam"...
Prevenirea degradării biologice. Salvarea
bunurilor culturale inundate. Probleme Cota: LC 8964/2003
privind restaurarea bunurilor culturale.
Tematica de proiectare. Atribuţiile 634. OPREA, Florea. Manual de restaurare a
conservatorului. Conservarea bunurilor cărţii vechi şi a documentelor grafice.
culturale deţinute de persoanele fizice. Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al
Literaturii Române, 2009, 546 p.
Cota: LC 7040/2012 Bibliogr. & index p. 516-546.

631. MORROW, Carolyn Clark ; DYAL, Definiţia şi istoricul restaurării. Relaţia


Carole. Conservation treatment conservare-restaurare. Relaţia
procedures : a manual of step-by-step conservator-restaurator. Conservare
procedures for the maintenance and materială şi conservare intelectuală.
nd
repair of library materials. 2 ed. Structura materială a cărţii vechi şi a
Littleton, Colorado : Libraries Unlimited, documentelor grafice. Legătoria.
1986, 225 p. Degradarea cărţii şi documentelor.
Anexe, glosar & bibliogr. p. 177-225. Restaurarea. Organizarea şi funcţionarea
laboratorului de restaurare a cărţii şi
Introduction. Book repair procedures. documentelor grafice.
Maintenance procedures. Protective
enclosure procedures . Cota: LC 9687/2011

Cota: 516387 635. PORCK, Henk J. Mass deacidification :


an update of possibilities and
632. New approaches to book and paper limitations. Amsterdam ; Washington :
conservation-restoration. 2. Aufl. Horn ; European Commission on Preservation
Wien : Berger, 2011, XXIII+748 p. and Access/Commission on Preservation
Bibliogr. după capitole. and Access, 1996, 54 p.
Bibliogr. p. 46-51.
Cota: 572875
[Mass deacidification techniques]: Battelle,
633. ONISCU, Corneliu ; VORNICU, Nicoleta, Bookkeeper, DEZ, FMC, Wei T'o. Other
(eds.). Conservarea şi restaurarea initiatives. Evaluation.
patrimoniului cultural. Simpozionul
internaţional "Conservarea şi Restaurarea Cota: 025.85/P85
Patrimoniului Cultural". Iaşi, septembrie,
2003. Iaşi : Trinitas, 2003, 272 p. 636. PORCK, Henk J. ; TEYGELER, René. An
overview of recent developments in
... Consideraţii privind mecanismele research on the conservation of
degradării materialelor papetare din selected analog library and archival
patrimoniul cultural. Conservarea unor materials. Washington DC ; Amsterdam :
planuri ale oraşului Iaşi din secolele XIX- Council on Library and Information
XX ... Stabilizarea şi protectia suporturilor Resources ; European Commission on
celulozice cu un sistem polimeric Preservation and Access, 2001, 69 p.
fotosensibil. Caracterizarea fizico-chimică (Preservation science survey).
a unor mostre de pergament supuse Bibliogr. p. 43-52.

 
Anexe p. 53-67. Cota: 025.5/R83

Introduction: Summary. Objectives. Setup 639. SMITH, Abby. The future of the past :
and approach. Outline and outlook. preservation in American research
Paper: Decay. Treatment. Storage. libraries. Washington : Council on Library
Film and photographic materials: Decay. and Information Resources, 1999, 16 p.
Treatment. Storage.
Magnetic tape: Decay. Treatment. Survival, triage, and preservation. The
Storage. embrittlement of research collections. A
General: Decay. Treatment. Storage. national plan for preserving brittle books.
Trends and gaps. The future of the present.

Cota: 522119 Cota: 522498

637. RITZENTHALER, Mary Lynn. 640. VORNICU, Nicoleta ; BIBIRE, Cristina.


Preserving archives and manuscripts. Metode chimice şi bio-chimice aplicate
Chicago : The Society of American în conservarea patrimoniului cultural.
Archivists, 2003, IX+225 p. (Archival Iaşi : Trinitas, 2005, 160 p.
fundamentals series). Bibliogr. p. 151-157.
Glosar p. 155-158.
Bibliogr. p. 159-168. ... Metode de conservare ...
Index p. 217-225.
Anexe. Cota: LC 277/2006

Archives preservation: deffinitions and 641. WACHTER, Wolfgang.


context. Implementing a preservation Buchrestaurierung : das Grundwissen
program. Nature of archival materials. des Buch- und Papierrestaurators. 3
Causes of deterioration. Creating a Aufl. Leipzig : Fachbuchverlag, 1987, 242
sympathetic environment. Handling p.
archival materials. Storing anf housing Bibliogr. & index p. 223.
archival materials. Integrating preservation
and archival administration. Preservation Das Papier. Ein historisch-technischer
photocopying and microfilming. Abriβ. Vorbereitung zur Naβbehandlung.
Conservation treatment. Naβbehandlung. Stabilisierung.
Buchblock. Leder - Pergament.
Cota: Colecţii speciale Raft liber mss. 81 Bucheinband. Übersicht über
Rechtsvorschriften. Bestands- und
638. ROTHENBERG, Jeff. Avoiding Katastrophenschutz.
technological quicksand : finding a
viable technical foundation for digital Cota: 562883
preservation. Washington ; Amsterdam :
Council of Library and Information 642. WEBER, Hartmut ; DÖRR, Marianne.
Resources/European Commission on Digitisation as a method of
Preservation and Access, 1999, 36 p. preservation ? Final report of a working
Bibliogr. p. 31-35. group of the Deutsche
Forschungsgemeinschaft. Amsterdam ;
The digital longevity problem. Preservation Washington : European Commission on
in the digital age. The scope of the Preservation and Access/Commission on
problem. Technical dimensions of the Preservation and Access, 1997, 27 p.
problem. The inadequacy of most Bibliogr.
proposed approaches. Criteria for an ideal
solution. The emulation solution. Research Should endangered books and archives
required for the emulation approach. be filmed or digitised ? Requirement for
film quality and film organisation with

 
reference to the option of film digitisation. from the original. Cooperation and
Recommendations for digitisation of exchange of information.
microfilm. Microfilm and digital storage
formats as compatible media. Digitising Cota: 025.85/W37

3 Managementul informaţiei

643. BANCIU, Doina, (coord.). Managementul (Interfeţe).


informaţiei şi al documentelor. Anexe & bibliogr. p. 99-103.
Bucureşti : Editura Universităţii din
Bucureşti, 2012, 216 p. Introducere. Obiectul : Informaţia. Primele
Bibliogr. după capitole. discipline. O ştiinţă, o industrie pentru
Glosar de termeni pentru Biblioteci informaţie. Ştiinţa informării.
digitale, p. 81-88. Epistemologia şi istoria ştiinţei informării.
Tehnicile de informare. Profesiile de
1. Managementul informaţiei în biblioteci informare.
digitale: Biblioteci digitale din perspectivă
ontologică. Model de ontologie pentru Cota: LC 3898/2004
documente digitale din domeniul ştiinţific şi
tehnic. Biblioteci digitale implementate pe 645. MANDEAL, Rodica ; PORUMBEANU,
o infrastructură de tip Grid. Tehnici de Octavia-Luciana, (coords.). Noi profesii
catalogare şi regăsire automată a în informare şi documentare. Ed. a 2-a
informaţiilor în biblioteci digitale. revizuită. Bucureşti : Editura Universităţii
2. Sisteme informatice pentru din Bucureşti, 2009, 145 p.
managementul conţinutului şi al Bibliogr. & webogr. după capitole.
documentelor într-o organizaţie:
Managementul conţinutului într-o Regăsirea informaţiei : sisteme de
organizaţie. Managementul documentelor informare pe Internet. Brokerii de
într-o organizaţie. Scopul realizării unui informaţii. Infobrokerii. Brokerul de
sistem pentru managementul informaţii - un profesionist în informare
documentelor. Practici pentru legitim. Servicii de informare specializate
implementarea unui sistem pentru contra cost. Ce înseamnă un broker de
managementul documentelor. Ciclul de informaţii şi cum trebuie ales. Brokerii de
viaţă al documentelor într-un sistem informaţii şi certificarea profesiei.
pentru managementul documentelor.
3. eLearning - o componentă de bază a Cota: LC 4208/2010
managementului conţinutului: Tehnologii
destinate platformelor de eLearning. 646. NICOLAESCU, Gheorghe ; SIMILEANU,
Implementarea unei platforme de Vasile. Managementul informaţiei.
eLearning în Centrul de Cercetare pentru Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale
Informaţia Digitală - DIGINFO. de Apărare ; Top Form, 2005, 61 p.
4. Utilizarea standardelor în gestiunea (Academica).
conţinutului digital: Specificaţiile. Modele Bibliogr. p. 51-60.
de referinţă. Organisme de standardizare.
Standarde. Standardizarea în domeniul e- Generalităţi, noţiuni, concepte şi definiţii.
learning în România. Managementul: Managementul.
Informatica. Informaţia. Sistemul. Sistemul
Cota: LC 8138/2015 organizaţional. Etapele consultanţei
manageriale.
644. Le COADIC, Yves-François. Ştiinţa Teoria informaţiei: Teoria informaţiei.
informării. [Traducere de Elena Mesajul. Sistemul de semne. Cifrul. Codul.
Tîrziman]. Bucureşti : Sigma, 2004, 104 p. Media sau canalul de comunicare.
 

 
Vorbirea. Limbajul. Tipologia comunicării : 649. REPANOVICI, Angela. Managementul
În funcţie de nivelul de comunicare. În resurselor informaţionale în cercetarea
funcţie de codificarea informaţiei. ştiinţifică. Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2008, 239 p.
Cota: LC 8275/2005 Bibliogr. p. 221-223.
Teste, p. 224-239.
647. OLSGAARD, John N., (ed.). Principles
and applications of information science Informaţia. Forme de documente. Resurse
for library professionals. Chicago & informaţionale tradiţionale. Sisteme de
London : American Library Association, clasificare. Bibliografii. Resurse
1989, IX, 142 p. electronice folosite în cercetarea ştiinţifică.
Index p. 139-142. Căutare avansată în Internet. Clasificarea
şi indexarea documentelor. Reguli de
Information science theory: A brief redactare şi prezentare a lucrărilor
overwiew of information science theory. ştiinţifice. Referinţe bibliografice pentru
Bibliometrics and citation analysis. documente tradiţionale. Referinţe
Linguistics and information science. bibliografice pentru documente electronice
The arrangement and retrieval of complete sau părţi de documente.
information: Information storage and Referinţe bibliografice - documente de
retrieval. Database design and brevete. Proiect de elaborare a
management. Online database searching. cercetărilor bibliografice. Dreptul de autor
The practice of information science in şi drepturile conexe. Constituirea,
library organizations: Organizations and organizarea şi funcţionarea depozitului
information systems. Administering the legal de documente, indiferent de suport.
library automation process. Measurement
and evaluation of information services. Cota: LC 85/2009

650. STOICA, Ion. Sensul schimbării în


648. PETRE, Maria Carmen Nadia. Informaţia universul infodocumentar. Constanţa :
- factor esenţial al globalizării. Bucureşti Ex Ponto, 2009, 226 p.
: Editura Universităţii Naţionale de Apărare Bibliogr. după capitole.
"Carol I", 2012, 217 p.
Bibliogr., webgrafie & anexe p. 193-217. Sensul schimbării. Între universul adiţional
şi universul critic. Repere în abordarea
Informaţia: resursă fundamentală a educaţiei pentru informaţie. Calitatea
societăţii: Definiţia noţiunii de informaţie. formării specialiştilor ca reper al
Modele de organizare a informaţiei. schimbării. Exigenţe contemporane în
Internetul - reţeaua mondială de reţele. cercetarea infodocumentară. Spaţiul
Globalizarea: sensul dezvoltării infodocumentar. Simbolistica denumirilor.
contemporane. Dimensiunile globalizării şi Depozitul legal - relicvă culturală inutilă
rolul informaţiei. Informaţia ca motor al sau instrument indispensabil al
globalizării: Noua economie şi rolul continuităţii cunoaşterii.
informaţiei în evoluţia acesteia -
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. Cota: 831755
De la societatea informaţională la
societatea cunoaşterii. Informaţia - 651. TÎRZIMAN, Elena ; ERICH, Agnes .
remediu pentru problemele generale de Informare şi documentare în context
globalizare. Informaţia ca motor al tradiţional şi electronic - metode
globalizării. specifice de muncă intelectuală.
Un model informaţional naţional şi mondial Bucureşti : Editura Universităţii din
în favoarea globalizării. Bucureşti, 2007, 170 p.
Bibliogr. p. 153-157.
Cota: 732141
Cultura informaţională - abordări

 
conceptuale şi modele specifice: Cultura Dispozitivul constructiv. Coordonatele
informaţională. Cultura informaţională: informaţiei. Valoarea informaţiei.
modele, referenţiale, standarde. Cultura Clasificarea informaţiilor.
informaţională - Model General.
Informare şi documentare în biblioteci: Cota: 624416
Rolul bibliotecii în formarea culturii
informaţionale. Relaţia Utilizator - 653. WATSON, W. Malcom, (ed.).
Bibliotecă. Managementul informaţiei şi al
Informare şi documentare în reţeaua bibliotecilor în mileniul III. Lucrare
Internet: Documente electronice apărută cu ocazia aniversării a 50 de ani
disponibile pe Internet. Browsere. Motoare de existentă a Dept. de Management al
şi metamotoare de căutare. Bibliotecile Informatiei şi al Bibliotecilor de la
virtuale. Baze de date specializate. Universitatea Northumbria din Newcastle.
Metodologia şi tehnica de căutare. Traducere de Octavia-Luciana
Evaluarea şi organizarea resurselor Porumbeanu. Bucureşti : Editura ABIR,
informaţionale electronice. 2004, 213 p. (Biblioteca ABIR ; 20).
Realizarea unei lucrări ştiinţifice: Bibliogr. după capitole.
Identificarea şi formularea unei nevoi de
informare. Identificarea şi reperarea De la biblioteconomie la managementul
surselor de informare. Evaluarea şi informaţiei şi al bibliotecilor : 50 de ani la
organizarea resurselor informaţionale. Newcastle. Dificilul drum înainte.
Realizarea şi comunicarea rezultatelor. Profesioniştii de mâine : crearea unei noi
Evaluarea şi autoevaluarea procesului. tipologii. Biblioteca publică şi educaţia
adulţilor : ce se prefigurează pentru viitor ?
Cota: LC 13645/2007 Consideraţii despre informaţie. IMPEL 1 şi
IMPEL 2 : cercetări calitative privind
652. VLĂDUŢESCU, Ştefan. Informaţia de la impactul bibliotecilor electronice asupra
teorie către ştiinţă : (propedeutică la o oamenilor. Modelarea nevoilor utilizatorilor
ştiinţă a informaţiei) : informaţie şi era electronică : punctul de vedere al
socială, gnosi-informaţie, informaţie unui cercetător. Editarea ştiinţifică în reţea
mass-media, informaţie personală. : impactul potenţial asupra bibliotecilor şi
Bucureşti : Editura Didactică şi bibliotecarilor. Viitorul educaţiei în
Pedagogică, 2002, 184 p. domeniul managementului informaţiei.
Bibliogr. p. 176-184.

Anti-prefaţă : ipoteza de lucru. O teorie 654. ZRINSKY, László. Tájékozódás,


practică : informaţia ca un dar pentru tanulás, tudás. Budapest : Urbis
Darius. Reprezentarea socială a Könyvkiadó, 2007, 240 p.
informaţiei : termen, noţiune sau concept. Bibliogr. p. 237-240.
Informaţie, energie, substanţă.
Comunicare şi informaţie : nevoia de Tájékozódás, tájékoztatás: Információ es
comunicare şi informaţie. Raportul kommunikácio. Információkeresés.
comunicare-informaţie. Informaţia - a treia Információmegosztás. Tájékoztatás
generaţie de dominaţie a lumii. Modele szóban. Tájékoztatás írásban.
fundamentale ale comunicării şi informaţiei Félresiklások.
: schema canonică. Procesul Tanulás. Tudás.
comunicaţional şi informaţional. Sistemul
comunicaţional şi informaţional. Cota: 570822

31 Domeniul. Noţiuni fundamentale

655. Bazele informaticii documentare. Vol. I : documentelor (1). Bucureşti : Institutul


Prelucrarea informaţiilor şi a Naţional de Informare şi Documentare,
 

 
1976, 80 p. tehnice şi economice. Înmagazinarea
documentelor. Difuzarea documentelor.
Noţiuni introductive. Beneficiarii informării
documentare. Sursele informării Cota: 507188
documentare.
660. Bazele informaticii documentare. Vol. VI
Cota: 507188 : Elaborarea, înmagazinarea şi
difuzarea documentelor (2). Bucureşti :
656. Bazele informaticii documentare. Vol. II Institutul Naţional de Informare şi
: Prelucrarea informaţiilor şi a Documentare, 1977, 73 p.
documentelor (2). Bucureşti : Institutul Bibliogr. p. 72-73.
Naţional de Informare şi Documentare,
1976, 92 p. Utilaje pentru întocmirea şi
Bibliogr. p. 90-91. tehnoredactarea documentelor. Utilaje
pentru înmagazinarea documentelor.
Prelucrarea materială a documentelor. Utilaje pentru difuzarea documentelor .
Prelucrarea intelectuală a documentelor şi
informaţiilor. Limbaje documentare. Coduri Cota: 507188
şi codificare.
661. Bazele informaticii documentare. Vol.
Cota: 507188 VII : Sisteme de informare documentara
(1). Bucureşti : Institutul Naţional de
657. Bazele informaticii documentare. Vol. III Informare şi Documentare, 1977, 50 p.
: Înmagazinarea, regasirea şi difuzarea Anexe p. 49-50.
informaţiilor (1). Bucureşti : Institutul
Naţional de Informare şi Documentare, Elemente de teoria sistemelor.
1976, 92 p. Organizarea sistemelor de informare
documentară la nivel naţional.
Purtătorii de informaţii. Înregistrarea
informaţiilor pe purtători. Memorii . Cota: 507188

Cota: 507188 662. Bazele informaticii documentare. Vol.


VIII : Sisteme de informare
658. Bazele informaticii documentare. Vol. IV documentara (2). Bucureşti : Institutul
: Inmagazinarea, regăsirea şi difuzarea Naţional de Informare şi Documentare,
informaţiilor (2). Bucureşti : Institutul 1977, 73 p.
Naţional de Informare şi Documentare, Bibliogr. & anexe p. 65-73.
1976, 92 p.
Organizarea sistemelor de informare
Înmagazinarea informaţiilor. Regăsirea documentară la nivel internaţional.
informaţiilor. Difuzarea informaţiilor. Utilaje Organizarea sistemelor mondiale de
pentru înmagazinarea, regăsirea şi informare documentară. Sistemele
difuzarea informaţiilor. viitorului.

Cota: 507188 Cota: 507188

659. Bazele informaticii documentare. Vol. V 663. Bazele informării documentare tehnico-
: Elaborarea, înmagazinarea şi ştiinţifice. 3 vol. Bucureşti : Institutul de
difuzarea documentelor (1). Bucureşti : Documentare Tehnică, 1971, Vol. I, 75 p. ;
Institutul Naţional de Informare şi Vol. II, 196 p. ; Vol, III. 88 p.
Documentare, 1977, 59 p. Bibliogr. la sf. fiecărui volum.
Bibliogr. p. 58-59.
Vol. I : Sursele de informare documentară.
Elaborarea documentelor ştiinţifice, Analiza şi prelucrarea informaţiilor

 
ştiinţifice şi tehnice: Documente şi 665. CIORCAN, Marcel. Informarea
informaţii ştiinţifice şi tehnice. Documente bibliografică şi documentarea în
şi publicaţii primare. Documente şi bibliotecile publice : note de curs.
publicaţii secundare. Analiza şi Bucureşti : Centrul de Pregătire şi
prelucrarea documentelor ştiinţifice şi Formare a Personalului din Instituţiile de
tehnice (Descrierea bibliografică. Cultură, 1997, 57 p. (Caietele
Adnotarea. Referatul bibliografic). bibliotecarului ; 1).
Vol. II : Metode de înmagazinare şi Bibliogr. p. 51-53.
regăsire a informaţiilor tehnico-ştiinţifice:
Noţiuni fundamentale privind Concepte de bază privind informarea
înmagazinarea şi regasirea informaţiilor. bibliografică. Biblioteca - centru de
Analiza unui sistem de regăsire a informare bibliografică şi documentară.
informaţiilor. Codificarea la înmagazinarea Sisteme de informare bibliografică şi
şi regăsirea informaţiilor. Purtătorii de documentară în bibliotecile publice.
informaţie discreţi şi codificarea lor. Sursele bibliografice. Lucrări de referinţă.
Purtătorii de informaţie continui şi Clasificarea lucrărilor bibliografice.
codificarea lor. Concluzii privind utilizarea Tehnica bibliografiei.
diferiţilor purtători la înmagazinarea şi
regăsirea informaţiilor. Cota: 775998
Vol. III : Metode de difuzare a informaţiilor
tehnico-ştiinţifice: Aspecte generale ale 666. Curs de tehnică a informării şi
transmiterii informaţiilor. Canale de documentării din literatura ştiinţifică şi
transmitere a informaţiilor. Beneficiarii tehnică. Bucureşti : Institutul Naţional de
informării şi difuzarea informaţiilor. Metode Informare şi Documentare, 1987, (Set
de informare şi forme de prezentare a metodologic).
informaţiilor. Metode şi mijloace de
reproducere şi multiplicare a informaţiilor 18 fasc. [Descriere pe fascicole] :
şi documentelor. Activitatea de informare şi documentare...
Surse de informare şi documentare.
Cota: 656958 Constituirea, actualizarea şi organizarea
fondului documentar. Evidenţele naţionale
664. CHIRA, Ion. Informare şi documentare şi controlul bibliografic al surselor...
în cercetarea ştiinţifică. Pentru uzul Noţiunea de informaţie, forme şi categorii.
studenţilor. Bucureşti : Institutul Politehnic Rolul traducerii tehnico-ştiinţifice în
Bucureşti, 1989, 140 p. asigurarea accesului... Principii
Anexe & bibliogr. p. 100-139. metodologice ale constituirii băncilor de
date... Automatizarea activităţii de
Rolul şi importanţa informării şi informare şi documentare...Documentare
documentării în cercetarea ştiinţifică. din brevete... Documentarea din
Fluxul informaţional modern. Modalităţi de documente...de standardizare şi tipizare.
realizare a informării. Amploarea Difuzarea informaţiilor şi datelor prin
informării-Limitele studiului individual şi servicii de informare bibliografică şi
mărimea domeniului optim al faptică. Regăsirea informaţiilor prin servicii
documentării. Sursele de documentare şi de cercetare bibliografică. Descrierea
forme materiale de fixare ale informaţiilor. formală şi de conţinut a documentelor-
Documente tehnice utilizate în informarea Limbaje documentare. Activitatea de
ştiinţifică. Elemente de tehnica informării şi colaborare internaţională în domeniul
de prelucrarea informaţiei documentare în informării şi documentării tehnico-
cercetarea ştiinţifică. Fondul documentar ştiinţifice. Eficienţa economică a activităţii
al Institutului Politehnic. Publicaţii din de informare şi documentare. Formulare
domeniul metalurgiei. utilizate în activitatea de informare şi
documentare. Nota redacţiei : [Prezentare
Cota: LC 4241/1989 generală].

Cota: LC 34565-18/1987
 

 
667. DOJANĂ, Nicolae ; CODREANU, 670. HANSON, C. W. Introduction to
Iuliana. Informare şi documentare science-information work. London :
ştiinţifică şi tehnică. Bucureşti : Printech, Aslib, 1973, 199 p.
2008, 76 p. Index p. 197.
Dicţionar de termeni & bibliogr. p. 62-76.
The science-information scene: Science
Cadrul instituţional şi legislativ al protecţiei and communication. Media of
proprietăţii intelectuale în România. communication. Flow of information.
Introducere în teoria informării şi Needs, demands, habits and preferences
documentării tehnico-ştiinţifice. Sisteme of users. Sources of information: Primary
de înmagazinare şi regăsirea informaţiilor. literature. Secondary literature. Non-
Instrumente moderne de informare. Surse document sources.
de informare şi documentare ştiinţifică şi Interlude: Mechanisation, information
tehnică. Documente şi publicaţii primare. retrieval, and selective dissemination of
Documente şi publicaţii secundare. ISBN, information.
ISSN şi ISI. Functions of information services: Current
awareness and keeping up to date.
Cota: LC 9830/2009 Information in response to request :
literature searches, enquiries.
668. DRĂGULĂNESCU, Nicolae. Introducere Methods of science-information: Library
la documentarea în electronică. Pentru operations in an information service.
uzul studenţilor. Bucureşti : Institutul Mechanised methods.
Politehnic Bucureşti, 1987, 150 p.
Cota: 606393
Electronica în "Clasificarea Zecimală
Universală" (C.Z.U.). Abrevieri în 671. Informare şi documentare.
electronică, electrotehnică, informatică, Biblioteconomie. 2 vol. Bucureşti :
automatică şi telecomunicaţii. Reviste Institutul Naţional de Informare şi
ştiinţifice şi tehnice româneşti ... Reviste Documentare, 1988, Vol. 1, 88 p. ; Vol 2,
ştiinţifice şi tehnice străine ... Evidente 88 p. (Date şi informaţii : Documentare
naţionale româneşti ale surselor de tehnică).
documentare.
Vol. 1: Sisteme şi programe de informare
Cota: LC 3611/1988 şi documentare. Instituţii de informare şi
documentare. Tehnologia de informare.
669. HAAKE, Rolf et al. Handbuch der Vol. 2: Bănci şi baze de date.
Information und Dokumentation. Leipzig Microformate, aparatură. Pregătire
: VEB Bibliographisches Institut , 1979, profesională, seminarii, colocvii,
342 p. conferinţe. Tezaure şi clasificare. Biblioteci
şi biblioteconomie. Indicatori privind
Informationsbedarf und informarea şi documentarea.
Informationsplanung. Informationsquellen.
Inhaltliche Erschliessung von Cota: Vol 1 : LC 2334/1988 ; Vol. 2 : LC
Informationsquellen. 2335/1988
Informationssynthese. Indizieren.
Speichern und Wiederauffinden von 672. Informationsversorgung "Politik und
Informationen. Verbreitung von Strategie" = Information provision :
Informationen. Organisation der Politics and strategy. Proceedings des
Information und Dokumentation. internationalen Seminars 1998 =
Informations- und Dokumentationstechnik. Proceedings of the international seminar,
Büro- und Vervielfältigungstechnik. June 27th-July 3rd 1998. Würzburg :
Deutsches Bibliotheksinstitut, 1998, 445 p.
Cota: 611331 (Deutsches Bibliotheksinstitut ; 7).
Bibliogr. după capitole.

 
Bibliographic entities and their uses. The Informarea documentară în cercetarea
publishers' role in the provision and use of ştiinţifică. Rolul informării documentare în
bibliographic records. The bookseller and elaborarea strategiei cercetării-dezvoltării.
the bibliographic record. Information, Contribuţia informării la creşterea
bibliographic records and library needs. eficienţei cercetării. Organizarea informării
End users'/researchers' functions. Links in documentare în institutele de cercetări
the information chain. The role of national ştiinţifice. Căile folosite pentru difuzarea
libraries in the distribution of bibliographic informaţiilor ştiinţifice şi tehnice.
records. The commercial sector. ISDS in Identificarea şi selecţia surselor. Accesul
the information chain. la informaţii. Informarea cercetatorului în
diferite etape ale cercetării. Metode şi
Cota: 619614 tehnici de informare individuale. Valoarea
documentara a informaţiilor ştiinţifice şi
673. KATZ, William A. Introduction to tehnice. Criteriile privind selecţia
reference work. 2 vol. New York : informaţiilor. Folosirea sistemelor de
McGraw-Hill Book Company, 1978, Vol. 1, prelucrare electronică a informaţiilor.
367 p., Index p. 345-367; Vol. 2, 288 p. Cercetator şi documentarist .
Index p. 271-288 p. (McGraw-Hill Series in
library education). Cota: 761766
Bibliogr. după capitole.
676. REPANOVICI, Angela. Documentation
Vol 1: Basic information sources: The technique. 2 vol. Braşov : Universitatea
reference process. Information : control "Transilvania", 2002, Vol. 1 : Traditional
and access. Sources of information. techniques, 111 p. ; Vol. 2 : New
Vol 2: Reference services and reference technologies of information and
processes: Information and the communication, 101 p.
community. Interview and search. Bibliogr.: Vol. 1, p. 107-109 ; Vol. 2, p. 98-
Reference services and the computer. 99.
Evaluation of reference services.
Vol. 1 : Library structure and type. Report
Cota: 619359 reference in the university library. Types of
documents. Documents research in a
674. KORONKA, Adriana. Documentaristica library. Informatization library presentation
: note de curs. Petroşani : Universitatea - Alice library soft. The circulation of
Tehnică, 1993, 47 p. periodicals (publications) in a library.
Bibliographical description of monovolume
Terminologia documentaristicii. Activitatea (single), multivolume publications and
de informare şi documentare. Profesiunile serials - Uniform entry word (heading)
documentării. Descrierea documentelor. fastening. Classification of a library
Sistemul informaţional şi sistemul de publication. Library catalogues - Types -
evidenţă. Terminologia în activitatea de Insertion rules - purpose. Keywords and
informare şi documentare. Documentele şi thesaurus.
organizarea muncii în aparatul Vol. 2 : Internet - Presentation, history,
administrativ. social impact. Internet use. The Internet
network services. Communication on
Cota: 519485 Internet. Multimedia on Internet.
introduction into research tools. Research
675. MANEA, Alexa ; STOICA, Ion. preparation on the Internet. The
Informare. Cercetare. Dezvoltare. information search on Internet : a
Repere teoretice şi metodologice. challenge.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1977, 270 p. Cota: LC 6175/2003 (Vol. I) ; LC
Bibliogr. după capitole. 6176/2003 (Vol. II)

 
677. ŞINCAI, Ana. Informaţie şi comunicare : Bibliogr. selectivă p. 240-243.
informarea documentară - o disciplină
în expansiune. Piteşti - Braşov - Cluj- Metode şi tehnici de învăţare eficientă.
Napoca : Paralela 45, 2000, 198 p. Metode şi tehnici de informare
(Comunicare şi limbaj). documentară: Domeniul de preocupări al
Bibliogr. după capitole. informării documentare. Informatica
documentară. Surse de informare prin
Trasee şi tendinţe în câmpul informaţional. canale directe. Surse de informare
Relaţiile : ştiinţa informării - informatică şi formale. Publicaţii şi servicii de specialitate
informare documentară - informatica din România. Limbaje documentare.
documentară. Compatibilitatea sistemelor Etapele de lucru ale sistemului de
tradiţionale şi moderne de informare informare. Beneficiarii informării
documentară. Fluxul informaţiei în lumea documentare. Eficienţa activităţii de
ştiinţifică actuală. Metodologia elaborării informare documentară.
unei lucrări ştiinţifice. Prelucrarea ştiinţifică
şi analitică a informaţiei documentare. Cota: LC 2018/1999
Informarea documentară pedagogică - o
abordare comparată. Repere ale evoluţiei 679. TEODORU, Vitalie ; ALEMAN, Veronica.
domeniului bibliologic. Aplicaţiile Organizarea activităţii de informare
informaticii la cercetarea documentară. documentară în unităţile din sistemul
Marketingul unitaţilor de informare agroalimentar. Bucureşti : Ceres, 1981,
documentară în contextul tranziţiei. 188 p.
Bibliogr. p. 185-187.
Cota: LC 5868/2000
Domeniul informării documentare. Dileme
678. TEODORU, Vitalie. Bazele informării şi rezolvări. Surse de informare prin
documentare. Bucureşti : Pro canale directe. Surse de informare bazate
Humanitate, 1998, 246 p. pe documente. Circuitul operaţional al
Anexe: Din istoria bibliotecilor. Noţiuni de informării documentare. Metodologia
biblioteconomie. Documente vechi in activităţii de informare documentară în
limba română. Citirea cărţi lor şi pregătirea intreprinderi şi instituţii. Beneficiarii
referatului. Reguli privind redactarea unei informării documentare. Sisteme moderne
lucrări ştiinţifice (referat). Metode şi tehnici de informare documentară. Eficienţa
de creativitate. Noţiuni de metodologie a activităţii de informare documentară.
perfecţionării pregătirii profesionale, p.
164-239. Cota: 511428

311 Prezentare istorică

680. AVRAMESCU, Aurel ; CANDEA, Virgil . Clasificare. Îndrumătorii în informare şi


Introducere în documentarea ştiinţifică. documentare. Organismele de
Bucureşti : Editura Academiei RPR, 1960, documentare. Colecţiile de documente.
519 p. Producătorii şi difuzorii de informaţii şi
Bibliogr., anexe, vocabular bibliologic documente. Cabinetul de lucru al
multilingv & indice de materii p. 425-517. cercetătorului.
Documente: Clasificarea documentelor.
Rolul şi importanţa documentării: Apariţia Documentele grafice. Documentele
şi cresterea cerintelor documentare. imagini. Informaţiile orale. Documentele
Organizarea actuală a documentării. auditive. Documentele auditivo-vizuale.
Noţiuni, terminologie, clasificare. Piesele de colecţii şi muzee. Documentele
Problemele documentării. muzeistice.
Sursele generale de documentare: Fazele documentării: Condiţiile unei
 

 
informări eficiente. Încadrarea literaturii bibliologice româneşti, cu
documentării în planul de cercetare. caracter monografic, publicate în intervalul
Determinarea surselor şi a punctelor de 1945-2004 - cercetare aplicată.
informare. Întocmirea planului de
documentare. Culegerea surselor. Cota: 625497
Studierea surselor. Utilizarea
documentaţiei. 683. CĂPÂLNEANU, Ana Maria. Factorul
informaţional în învăţământ şi cercetare
Cota: 461313 ; 461651 ; 462871 ; 464166 în contextul modernizării documentării
; 468724 ; 462863 ; 462859 ; 461652 ; ştiinţifice. Teză de doctorat. 2 vol. Cluj-
461285 ; 466415 Napoca : [s. n.], 2006, Vol. 1, 321 p. ; Vol.
2: p. 322-436 p. (Universitatea "Babeş-
681. BALSAMO, Luigi. La bibliografia : Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie
storia di una tradizione. Firenze : şi Filosofie. Conducător ştiinţific: Prof.
Sansoni, 1984, 167 p. (Manuali Sansoni). univ. dr. Nicolae Edroiu).
Nota bibliografica p. 145-156. Bibliogr. p. 279-292.
Indice dei nomi di persona, p. 157-163. Anexe p. 294-321.
vol. 2: Anexa 7: Bibliografia analitică a
Bibliografia ieri e oggi. Informazione e cărţilor bibliologice româneşti - publicate în
circolazione libraria nel Medioevo. Il intervalul 1945-2004.
canone bibliografico del Quattrocentro e la
stampa tipografica. I canoni bibliografici Partea I-a : Evoluţia factorului
del Cinquecentro: dalla Bibliotheca informaţional în învăţământ şi cercetare, în
universalis alla Bibliotheca selecta. epocile modernă şi contemporană (1800-
Bibliographia fra biblioteche e giornali 2005). Istoric, structuri instituţionale,
letterari nel Seicento. La bibliografia dei perspective: Evoluţia factorului
bibliotecari e degli storici nell'Ottocento. informaţional pe plan mondial. Procesul de
Verso nuovi sviluppi. informare şi documentare din România, în
epoca modernă. Repere ale domeniului
Cota: 682106 bibliografic şi documentar în România,
după 1945. Biblioteca Academiei Române
682. CĂPÂLNEANU, Ana Maria. Factorul şi reţeaua structurilor documentare din
informaţional în învăţământ şi cercetare sfera cercetării ştiinţifice. Centre de
în contextul modernizării documentării informare şi documentare tehnico-
ştiinţifice. [Lucrarea constituie teza de ştiinţifice. Modernizarea transferului
doctorat a autoarei]. 2 vol. Cluj-Napoca : informaţional în învăţământ şi cercetare.
Argonaut, 2007, Vol. 1., 332 p ; Vol. 2., p. Perspective.
333-532 p. (Acta Bibliologica). Partea a II-a : Analiza tematică şi de gen a
Bibliogr. p. 313-331. literaturii bibliologice româneşti, cu
Anexe p. 273-312. caracter monografic, publicate în intervalul
1945-2004 - cercetare aplicată.
Partea I-a: Evoluţia factorului informaţional
pe plan mondial. Procesul de informare şi Cota: TEZE 3385
documentare din România, în epoca
modernă. Repere ale domeniului 684. DRĂGULĂNESCU, Dimitrie ;
bibliografic şi documentar în România, MOLDOVEANU, Valeriu. Istoria
după 1945. Biblioteca Academiei Române documentării în România : de la dieci la
şi reţeaua structurilor documentare din calculator. Bucureşti : Editura Academiei
sfera cercetării ştiinţifice. Centre de Române & Editura AGIR, 2002 , 240 p.
informare şi documentare tehnico- (Repere istorice).
ştiinţifice. Modernizarea transferului Bibliogr. p. 213-240.
informaţional în învăţământ şi cercetare.
Perspective Începuturile documentării româneşti
Partea a II-a: Analiza tematică şi de gen a (secolele XVI-XVIII). Evoluţia documentării

 
în secolul al XIX-lea. Evoluţia Drăgulănescu, Introducere la bibliografia
documentării în secolul al XX-lea - până la tehnică ; Anexa 9 : Idem, Documentarea
cel de-al doilea război mondial. în România ; Anexa 11 : Idem, Miscarea
Organizarea modernă a documentării în documentară în România).
România. Documentarea în România Bibliogr. p. 297-318.
după cel de-al doilea război mondial. Periodice în ştiinţa informaţiei şi în
Reţeaua naţională de unităti de informare tehnologia informaţiei, p. 319-320.
şi documentare până în 1990. Noua
legislaţie pentru informarea documentară Informaţia şi informarea - obiecte de
(1990) - Premise pentru un sistem studiu ale ştiinţei informaţiei. Geneza
naţional. ştiinţei informaţiei. Istoria ştiinţei
informaţiei. Istoria şi tehnologiile
Cota: LC 8129/2003 informaţionale. Contribuţie la istoria
informaţiei şi a tehnologiilor informaţionale
685. DRĂGULĂNESCU, Nicolae. Science et în Franţa. Contribuţie la istoria informaţiei
techniques de l'information : genèse et şi a tehnologiilor informaţionale în
évolution. Bucureşti : Éditions AGIR, România. Concluzii.
1999, 272 p. (Reperes historiques =
Repere istorice). Cota: LC 4170/2004
Anexe, bibliogr. & liste de periodice de
specialitate, p. 223-271. 687. MIHAILOV, A. I. ; CEORNII, A. I. ;
GHILEAREVSKI, R. S. Informatica
L'information - l'objet de la science de documentară. Bucureşti : Editura
l'information. Genèse de la science de Ştiinţifică, 1970, 516 p.
l'information. Histoire de la science de Bibliogr. după capitole.
l'information. Histoire des techniques Bibliogr. cumulativă, anexe, index de
d'information. Contribution a l'histoire de la subiecte p. 486-516.
science et des techniques de l'information
en France. Contribution a l'histoire de la Obiectul şi metodele informaticii
science et des techniques de l'information documentare. Sursele documentare ale
en Roumanie. Conclusions. activităţii de informare ştiinţifică.
Prelucrarea analitică şi sintetică a
Cota: LC 654/2000 documentelor. Sisteme de regăsire a
informaţiilor. Metode şi mijloace pentru
686. DRĂGULĂNESCU, Nicolae. Ştiinţa şi realizarea sistemelor de regăsire a
tehnologiile informaţiei : geneză şi informaţiilor .
evoluţie. Bucureşti : AGIR, 2004, 321 p.
(Repere istorice). Cota: 704570
Anexe p. 240-296. (Anexa 8 : Dimitrie

312 Bibliografii. Baze de date. Baze de date bibliografice

688. BALSAMO, Luigi. Introduzione alla Documentazione e controllo bibliografico.


bibliografia. Parma : Universita degli
Studi di Parma, 1978, 147 p. Cota: 667793
Indice dei nomi p. 143-146.
689. BANCIU, Doina. Baze de date de
L'informazione bibliografica. Il canone informare şi documentare în România.
bibliografico del 400. I canoni bibliografici Bucureşti : Cartierul Latin, 1995, 56 p.
del 500. L'informazione bibliografica nel (Bibliotheca Bibliologica).
600. Bibliografia e bibliofilia nel 700. Indice, glosar & bibliogr. selectivă p. 47-
Bibliografia e bibliologia nell'800. 50.

 
Rez lb. engl. Bibliografija kak oblast' dejatel'nosti.
Bibliografija v sovremennom mire.
Crearea bazelor de date de informare şi Bibliografovedenie - nauka o bibliografii.
documentare în România - Scurt istoric.
Evoluţia bazelor de date după 1990. Cota: 772291
Infrastructura tehnică de comunicaţie.
Baze de date de informare şi documentare 694. MALCLÈS, Louise-Noëlle. Manuel de
- Repertoriu. Un model de serviciu de bibliographie. 3e éd. Paris : Presses
informare prin reţea : server WWW-ICI. Universitaires de France, 1975, 398 p.
Index général p. 367-398.
Cota: 775037
I. Bibliographies générales: Objet et
690. FRATTAROLO, Renzo. Bibliografia e définition de la bibliographie. Esquisse de
fonti documentarie : notizie per una l'histoire de la bibliographie. Bibliographies
storia. Napoli : Societá Editrice générales internationales. Bibliographies
Napoletana, 1978, 139 p. (Studi e testi di générales internationales et nationales :
bibliologia e critica literaria ; I). XVe, XVIe et XVIIe siecles. Répertoires
jouant le rôle de bibliographies : les
Introduzione allo studio della bibliografia. catalogues de bibliotheques. Catalogues
Della documentazione. Bibliologia come collectifs. Bibliographies générales
scienza. A proposito di bibliotecologia. nationales. Périodiques. Catalogues et
bibliographies. Dépouillement des
Cota: 820080 périodiques. Bibliographies d'articles.
Encyclopédies et dictionnaires
691. FRATTAROLO, Renzo. Studi di bibliographiques.
bibliografia storica ed altri saggi. Roma II. Bibliographies spécialisées: Sciences
: Bonacci Editore, 1977, 224 p. (Quaderni humaines. Sciences fondamentales.
dell'ippogrifo ; 1). III. Bibliographies des bibliographies.
Bibliologie.
Il libro. Bibliografia come scienza. Studi
per una storiografia. Cota: 558063

Cota: 820085 695. MALCLÈS, Louise-Noëlle. Notions


fondamentales de bibliographie. 5e éd.
692. HORVÁTH, Tibor ; PAPP, István, (eds.). Paris : École Nationale Supérieure de
Könyvtárosok kézikönyve. Vol. 2 : Bibliothécaires, 1969, 60 p.
Feltárás és visszakeresés. Budapest :
Osiris, 2001, 376 p. Objet et définition de la bibliographie.
Bibliogr. după capitole. Esquisse de l'histoire bibliographique.
Bibliographies générales internationales.
A feldolgozás egységei és a feltárás célja. Répertoires jouant le role de
A tartalmi feltárás. A kiadványok bibliographies internationales. Catalogues
bibliográfiai számbavétele ; leíró imprimés des Bibliotheques Nationales.
katalogizálás. A bibliográfiától az Catalogues collectifs. Bibliographies
adatbázisig. générales nationales. Bibliographies et
catalogues périodiques. Bibliographies
Cota: 567908 spécialisées. Ouvrages de références
rendant des services bibliographiques.
693. KORSUNOV, Oleg Pavlovic. Encyclopédies et biographies.
Bibliografovedenie : obscij kurs. Bibliographies des bibliographies.
Moskva : Kniznaja palata, 1990, 232 p.
Bibliogr. p. 229-230. Cota: 504979

Osnovy teorii bibliograficeskoj informacii. 696. MARCU, Angela Iuliana. Bibliografiile

 
literare : bibliografie de bibliografii şi Introducere. Semnificaţia sistemelor de
studiu de sinteză. [Volumul constituie înmagazinare şi regăsire a informaţiilor în
teza de doctorat a autoarei]. Cluj-Napoca : condiţiile exploziei informaţionale
Argonaut, 2012, 243 p. contemporane. Baze de date. SGBD-uri
Bibliografia analitică a bibliografiilor utilizate pentru bazele de date
literare româneşti, p. 77-204. bibliografice. Structura şi funcţiile bazelor
Anexe, p. 205-226. de date. Formate standardizate de
Bibliogr. p. 227-243. comunicare şi schimb. Exploatarea on-line
a bazelor de date bibliografice
Preliminarii. Bibliografia între (Experiment INID).
exhaustivitate şi principiul selecţiei critice.
Despre relaţia bibliografiei cu istoria şi Cota: 617037
critica literară românească. Bibliografia
literaturii ca parte integrantă a bibliografiei 699. NICULESCU, Zenovia. Bibliografii
culturii româneşti. O bibliografie a speciale : curs universitar. Bucureşti :
bibliografiilor literare româneşti (1838- ABBPR, 1999, 158 p.
2007). Concluzii, constatări şi propuneri. Bibliogr. p. 146-156.

Cota: 627354 Bibliologia - ştiinţa cărţii. O perspectivă


culturală asupra cărţii. Informare şi
697. MARCU, Angela Iuliana. Informarea comunicare bibliografică. Bibliografia - arta
bibliografică şi documentară în studiul de a guverna cărţile. Sistemul conceptual
literaturii române. Teza de doctorat. Cluj- al bibliografiilor. Geneza lucrărilor
Napoca : [s. n.], 2009, 346 p. bibliografice. Abordare evolutivă a
(Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj- bibliografiilor speciale. Schiţă de istorie a
Napoca. Facultatea de Litere. Conducator bibliografiilor româneşti. Taxonomia
ştiinţific: prof. univ. dr. Mircea Muthu). lucrărilor bibliografice.
Bibliogr. p. 323-346.
Anexe: Bibliografia analitică a
bibliografiilor literare româneşti, p. 137- 700. NICULESCU, Zenovia, (coord. şt.) ;
315. POPESCU, Cristina, (ed. coord.).
Indici, p. 316-322. Informare şi comunicare bibliografică :
lucrările sesiunilor ştiinţifice ale
De la bibligorafie la ştiinţa informării : studenţilor bibliologi. Bucureşti : Editura
accepţiuni terminologice. Rolul bibliografiei Universităţii din Bucureşti, 2004, 122 p.
şi informării documentare în studierea şi
interpretarea literaturii române. bibliografia Bibliografia şi cultura informaţională. O
literaturii ca parte a bibliografiei culturii perspectivă culturală asupra bibliografiei.
româneşti. Bibliografiile literare româneşti. Activitatea bibliografică a lui Alexandru
Documente literare ale literaturii române - Odobescu. Criza bibliografică în contextul
în volume colective şi în colecţiile exploziei informaţionale. Baze de date
principalelor biblioteci şi muzee de bibliografice online. Preocupări IFLA 2003-
literatură. 2004 în domeniul bibliografiei. Baza de
date PROQUEST. Metadata Workshop.
Cota: TEZE423 Bibliografia naţională. Bibliografia
românească modernă. Bibliografia
698. NAICU, Olimpiu ; CERESANU, Camelia naţională britanică pe suport CD-ROM.
; STĂNESCU, Octavian. Organizarea şi Bibliografia naţională daneză. Bibliografia
exploatarea bazelor de date locală - subsistem al bibliografiei
bibliografice. Bucureşti : Institutul naţionale. Controlul bibliografic universal.
Naţional de Informare şi Documentare, Controlul bibliografic în România.
1990, 92 p. (Material metodologic). Bibliografii specializate. Bibliografii
Anexe & bibliogr. p. 63-91. speciale în cultură. Baze de date
specializate în domeniul bibliologiei.

 
Bibliografii critice privind literatura română. taxonomică. Concluzii.
Bibliografia istorică a României
(Bibliographia Historica Romaniae). Cota: LC 4061/2013
Comunicarea bibliografică în viziunea lui
Louise-Noelle Malcles. Informare şi 704. REBOUL, Jacquette. Du bon usage des
comunicare bibliografică în context bibliographies. Paris : Gauthier-Villars ,
cultural. Programul "Intreabă un 1973, 239 p.
bibliotecar". Internetul - o resursă Index p. 230.
informaţională. Cartea, în viziunea lui
Borges. Catalogue alphabétique d'auteurs et
d'anonymes. Catalogue analytique ou
Cota: 025.5/l-52 ; LC 11655/2005 alphabétique de matieres. Catalogue
systématique. La recherche
701. PENSATO, Rino. Corso di bibliografia : bibliographique. Documents autres que
guida alla compilazione e all'uso dei les livres. La notation des références
repertori bibliografici. Quarta edizione. bibliographique. Présentation d'un
Milano : Editrice bibliografica, 1998, 232 p. manuscrit pour l'édition. Les bibliotheques
(Bibliografia e biblioteconomia ; 28). et les techniques modernes de
Bibliogr. tematică & Norme ISO p. 149- documentation.
177.
Anexe p. 179-229. Cota: 608148

Che cos'e la bibliografia. La compilazione 705. SIMONESCU, Dan. Curs de teorie a


di bibliografie. L'uso dei repertori bibliografiei. Bucureşti : Academia
bibliografici. "Ştefan Gheorghiu", 1976, 184 p.
Bibliogr. selectivă p. 151-155.
Cota: 025.5/P50
1. Introducere în bibliografie. Tehnica
702. PETERSEN, John V. Baze de date bibliografiei. Sursele bibliografice. Lucrări
pentru începători. Bucureşti : BIC ALL, de referinţă. Clasificarea lucrărilor
2003, 312 p. (Ghiduri pentru începători). bibliografice. Scurt istoric al bibliografiei.
Anexe p. 277-308. 2. Bibliografia generală.

Baze de date - elemente generale. Cota: 661626


Proiectarea şi construirea primei baze de
date. Întreţinerea bazei de date. 706. SIMONETTI, Carlo Maria. Un ostico
Extragerea informaţiilor din baza de date - oggetto di desiderio : introduzione alle
introducere în SQL. Funcţionarea bazei de discipline del libro. Roma : Vecchiarelli
date - construirea unei aplicaţii simple Editore, 1997, 196 p. (Bibliografia,
pentru baze de date în Access. bibliologia e biblioteconomia. Studi ; 4).
Indice de nume şi persoane, p. 191-195.
Cota: LC 2881/2004
Il libro. Bibliografia e/o bibliologia.
703. POPESCU, Cristina. Evoluţia Catalogo e bibliografia. Indagine
bibliografiei literare române : studiu esemplificativa sulle applicazioni della
critic: 1932-1998. Bucureşti : Editura descrizione. Analisi di alcune opere di
Universităţii din Bucureşti, 2011, 368 p. annalistica. Bibliografia e filologia.
Bibliogr. specializată p. 339-353. Bibliografia e storia. Le discipline del libro.

Prolegomene. Bibliografie - definiri, Cota: 02/S58


semnificaţii, valoare. Abordare evolutivă a
bibliografiei româneşti. Bibliografia literară 707. STOICA, Ion. Bibliografia şi informarea
română. Studiu critic al bibliografiilor documentară : repere teoretice.
literare române: 1932-1998. O perspectivă Bucureşti : Litera, 1973, 28 p. (Probleme

 
de bibliografie şi informare documentară). 709. Untersuchung zur maschinellen
Bibliogr. p. 24-26. Interpretation der Bestandsdaten in der
Zeitschriftendatenbank (ZDB) : Bund-
Bibliografie. Informarea documentară. Länder-Initiative zur Beschleunigung
der Literatur- und Informationsdienste,
Cota: 608010 SUBITO. Berlin : Deutsches
Bibliotheksinstitut, 1996, 127 p. (Dbi-
708. THEODORESCU, Barbu. Istoria Materialien ; 147).
bibliografiei române. Bucureşti : Editura Glosar & anexe p. 41-127.
Enciclopedică Română, 1972, 432 p.
Addenda & indice p. 377-431. Einleitung: Aufgabenstellung.
Vorgehensweise. Ergebnisse.
Istoria bibliografiei române : Informarea Ist-Zustand: Wie sehen die Bestandsdaten
ştiinţifică în vechea cultură româneasca. der ZDB aus ? Einfach zu interpretierende
Tendinţe moderne de organizare în Muster. Problemfälle. Welche Form haben
bibliografie (1860-1894). Perioada Quellenangaben in Datenbanken ?.
Academiei Române, Ion Bianu (1895- Algorithmen zur Interpretation der
1920). Perioada universitară a bibliografiei Bestandsdaten: Umsetzung in
(1920-1944). Perioada marilor sinteze. Positivdarstellung. Beantwortung von
Surse bibliografice : Sinteze. Monografii. Anfragen.
Discusurile de recepţie. Volume omagiale. Folgerungen für die ZDB: Maschinelle
Memorii, expuneri de titluri şi lucrări. Umsetzung vorhandener Bestandsdaten.
Bibliologia: studii, instrumente, bibliografii Zukünftige Erfassungsrichtlinien.
speciale. Raporturi culturale, literatură Behandlung von zukünftig zugelieferten
comparată. Datenbeständen.
Epilog: Cartea românească de-a lungul
secolelor. Cota: 027/U61

Cota: 706612

32 Tehnici documentare. Organizarea informaţiilor

710. BURKE, Mary A. Organization of


multimedia resources : principles and Histoire de la documentation. Les
practice of information retrieval. systemes documentaires. Les moyens
Brookfield : Gower, 1999, XII+224 p. documentaires. Les langages
Bibliogr. după capitole. documentaires. L'automatisation
Index p. 217-224. documentaire. L'acces a l'information.

Introduction. Information items. Cota: 874355


Conceptual approaches. Surrogates.
Subject content. Electronic data 712. DUPOIRIER, Gérard. Technologie de la
structures. Visual information. Audio GED : techniques et management des
information. The future. documents électroniques. 2e édition
revue et augmentée. Paris : Éditions
Cota: 624524 Hermès, 1995, 304 p.
Bibliogr. & index p. 295-303.
711. CHAUMIER, Jacques. Les techniques
documentaires. 7e éd. corrigée. Paris : Avant-propos: Introduction á la GED.
Presses Universitaires de France, 1994, Description fonctionnelle et examples de
128 p. (Que sais-je? 1419). GED.
Bibliogr. p. 127. Les techniques de codage et de

 
structuration: Contenue et structure de science et techniques de l'information.
documents. Techniques et normes de
répresentation de contenue. Techniques Cota: 517056
et bormes de structuration de documents.
Pour une "Architecture Ouverte de 714. HOLM, Bart E. How to manage your
Gestion de Documents". information. New York : Reinhold Book
Le processus éditorial: Les techniques Corporation, 1968, 292 p.
d'acquisition. Les techniques de
préparation et de mise en page. Les Man the collector. Basic principles for
techniques d'archivage et de recherche. retrieval. An information system for the
Les techniques de production. Les engineer. An information system for the
techniques de diffusion. chemist. An information system for the
Document Management: Les techniques physicist. An information system for the
de "Management". Les aspects juridiques. architect. An information system for the
Réflexions et commentaires: Internet et doctor. An information system for the
les documents électroniques. Vers de archivist. Keeping current with the
nouveaux documents et de nouveaux literature. The modern library. Records
outils. Prospective. management. Microforms. Chemical
structures. Data systems. Large systems
Cota: 567797 and the future.

713. GUINCHAT, Claire ; MENOU, Michel. Cota: 656611


Introduction générale aux sciences et
techniques de l'information et de la 715. HORVÁTH, Tibor ; PAPP, István, (eds.).
documentation. [Pe copertă titlul: Könyvtárosok kézikönyve. Vol. 5 :
Sciences et techniques de l’information et Segédletek. Budapest : Osiris, 2003, 456
de la documentation : introduction p.
générale]. Paris : Unesco, 1990, 543 p. Bibliogr. după capitole.
Bibliogr. după capitole. Indici, p. 226-454.

Les types de documents. Les Könyvtári trendek. Könyvtári és


bibliographies et ouvrages de référence : szakirodalmi tájékoztatási
la littérature secondaire. La sélection et (dokumentációs) szabványok,
l'acquisition. Le stockage des documents. szabályzatok. Kalauz a könyvtár- és
La description bibliographique. La tájékozitástudományi szakirodalomhoz.
description de contenu. Les langages
documentaires. La classification. Cota: 567908
L'indexation. Le résumé. Les catalogues
ou fichiers. Les installation et les 716. NISTOR, Erica ; ROMAN, Elisa. Modele
écquipements. L'informatique dans les în documentare şi biblioteconomie.
unités d'information. L'unité d'information Bucureşti : Institutul Central de
et les nouvelles technologies. L'industrie Documentare Tehnică, 1968, 167 p.
de l'information. La recherche de Bibliogr. p. 150-167.
l'information. L'evaluation des systemes
de stockage et de recherche de Noţiunile de model şi modelare în
l'information. Les types d'unités documentare. Modele privind întreaga
d'information et les réseaux. Les services activitate a unui centru de documentare
de diffusion de l'information. Les sau a unei biblioteci. Modele de coduri.
programmes et systemes internationaux Matrice documentară. Modelele
d'information. La normalisation. La gestion clasificărilor documentare. Modele de
et les politiques aux niveaux d'une unité lexicuri documentare. Modelele limbajelor
d'information. La gestion et les politiques documentare. Modele ale regăsirii
d'information au niveau national et informaţiei. Modele lingvistice pentru
international. Les utilisateurs. La traducerea automată. Modele de rezumate
formation. La profession. La recherche en
 

 
automate. Modele de programare Braşov : Editura Universităţii
automată. Optimizarea producţiei "Transilvania", 2003, 112 p.
documentare. Bibliogr. p. 111-112.

Cota: 804184 Biblioteca universitară - organizare şi


funcţii.
717. O'BRIEN, Teresa ; JORDAN, R. R. Achiziţia şi fondul documentar al
Developing reference skills. London : bibliotecii.
Collins ELT, 1985, 95 p. (Collins Study Prelucrarea documentelor şi a
Skills in English). informaţiilor: Descrierea bibliografică a
Anexe, glosar, bibliogr. & index p. 73-93. documentelor. Clasificarea documentelor.
Înmagazinarea informaţiilor: Organizarea
Using an English dictionary. Books - using cataloagelor de bibliotecă.
the context page and index. Using Regăsirea informaţiilor.
libraries. Building your own reference
system. Cota: LC 10541/2003

Cota: Engl. 15735 (Filologie) 720. TÂRZIU, Elena-Maria. Tehnica


informării documentare. Braşov : [s. n.],
718. REPANOVICI, Angela. Tehnici de 1998, 196 p.
informare şi documentare. 2 vol. Braşov Anexe & bibliogr. p. 172-196.
: Universitatea "Transilvania", 2001, Vol. 1
: Documentarea tradiţională, 111 p. ; Vol. I. Cunoştinţe generale : Obiectul şi
2 : Tehnologii noi de comunicare şi conţinutul informării documentare. Locul şi
documentare, 98 p. rolul informării documentare in cercetarea
Bibliogr.: Vol. 1, p. 109-110 ; Vol. 2, p. 97. ştiinţifică şi tehnică. Noţiuni şi
terminologie. Scurt istoric. Organizarea
Vol. 1 : Biblioteca - Organizare şi tipuri de informării documentare. Surse
biblioteci. Informarea documentară în documentare ale activităţii de informare
biblioteca universitară. Tipuri de ştiinţifică.
documente. Căutarea documentelor într-o II. Tehnici documentare : Funcţia
bibliotecă. Circuitul publicaţiilor în documentară. Analiza documentară.
bibliotecă. Descrierea bibliografică a Căutarea documentelor într-o bibliotecă.
publicatiilor monovolum, multivolum şi a Cercetarea bibliografică (documentară).
serialelor - Stabilirea vedetei uniforme. Difuzarea informaţiei. Organizarea şi
Clasificarea publicaţiilor unei biblioteci. funcţionarea centrului de documentare.
Cataloage de bibliotecă - Tipuri - Reguli Gestionarea sarcinilor şi timpului.
de intercalare. Cuvintele cheie şi tezaurul.
Vol. 2 : Tehnologii noi de informare şi Cota: LC 3730/1999
documentare : Internet - prezentare,
istoric, impact social. Internet - Utilizare. 721. TEODORU, Vitalie. Performanţe
Serviciile reţelei Internet. Comunicarea pe intelectuale : ghid de informare
Internet. Multimedia pe Internet. documentară. Bucureşti : Editis, 1993,
Introducere în instrumentele de cercetare. 128 p.
Pregătirea unei cercetări pe Internet. Bibliogr. p. 127-128.
Căutarea informaţiei pe Internet : o
provocare. Metode şi tehnici de învăţare eficientă.
Metode şi tehnici de creativitate. Metode şi
Cota: LC 9892/2001 (Vol. I) ; LC tehnici de informare documentară. Noţiuni
9893/2001 (Vol. II) de metodologie a perfecţionării pregătirii
profesionale.
719. REPANOVICI, Angela ; LATES,
Magdalena. Tehnici de documentare Cota: LC 1046/1994
tradiţională : aplicaţii în mecanica fină.

 
722. TÎRZIMAN, Elena. Resurse Internet şi informare şi documentare. Premisele
practici de informare. Bucureşti : Editura apariţiei şi stadiul actual al activităţii de
Universităţii din Bucureşti, 2011, 264 p. informare şi documentare. Formele
Bibliogr. & webgrafie p. 207-224. informaţiei - Genuri şi specii de literatură
tehnico-ştiinţifică. Necesitatea transmiterii
Internet - abordare generală. World Wide literaturii tehnico-ştiinţifice către
Web. Prelucrarea şi comunicarea utilizatori... Categorii de literatură tehnico-
resurselor digitale. Conţinut digital WEB. ştiinţifică şi modul de transmitere a
Regăsirea online a informaţiei. Evaluarea acesteia. Cerinţe de informare- Profilul
conţinutului digital. Arhivare WEB şi beneficiarului. Informarea tehnico-
depozitul legal digital. ştiinţifică. Literatura tehnico-ştiinţifică
secundară. Înmagazinarea şi regăsirea
Cota: LC 9500/2013 informaţiilor-Baze şi bănci de date.
Tipizarea şi standardizarea activităţii de
723. VLAD, Emil. Tehnologia informării şi informare... Pregătirea personalului...
documentării tehnico-ştiinţifice. Organizarea activităţii de informare...
Bucureşti : Institutul Naţional de Informare Colaborarea şi cooperarea
şi Documentare, 1985, 251 p. (Material internaţională... Eficienţa activităţii de
metodologic). informare... Tendinţe de dezvoltare...
Bibliogr. & anexe p. 136-250.
Cota: 668916
Obiectul şi specificul activităţii de

33 Regăsirea informaţiilor. Servicii de referinţe

724. BAEZA-YATES, Ricardo ; RIBEIRO- Englewood, Colorado : Libraries


NETO, Berthier. Modern information Unlimited, 1995, 626 p. (Library science
retrieval. Harlow ; New York ; London ; text series).
[etc.] : ACM Press ; Addison-Wesley, Bibliogr. după capitole.
1999, XX+513 p. Index de autori şi titluri p. 607-620.
Anexă: Porter's Algorithm p. 433-436. Index de subiecte p. 621-626.
Glosar p. 437-454.
Bibliogr. p. 455-499. I. Concepts and processes. History and
Index p. 501-513. varieties of reference services. The
reference interview. Bibliographic control,
Introduction. Modeling. Retrieval organization of information, and search
evaluation. Query languages. Query strategies. Introduction to electronic
operations. Text and multimedia reference services. Trends in electronic
languages and properties. Text reference services: opportunities and
operations. Indexing and searching. challenges. Instruction as a reference
Parallel and distributed IR. User interfaces service. Reference staff training and
and visualization.. Multimedia IR : models development. Evaluation of reference
and languages. Multimedia IR : indexing services. Organization and management
and searching. Searching the Web. of reference and information services. A
Libraries and bibliographical systems. philosophy of service. Reference services
Digital libraries. for specific populations.
II. Information sources and their use.
Cota: 521975 Selection and evaluation of reference
sources. Directories. Almanacs,
725. BOPP, Richard ; SMITH, Linda C., yearbooks, and handbooks.
(eds.). Reference and information Bibliographical sources. Dictionaries.
nd
services : an introduction. 2 ed. Encyclopedias. Geographical sources.
Bibliographies and library catalogs.
 

 
Indexes and abstracts. Government Elektronikus, digitális dokumentumok
documents and statistics sources. (információforrások). Osztályozási
rendszerek, információkereső nyelvek.
Cota: 519863 Információs rendszerek. A
szakirodalomkutatás.
726. CASSEL, Kay Ann ; HIREMATH, Uma.
Reference and information services in Cota: LC 6413/2008
the 21st century : an introduction. New
York : Neal-Schuman, 2006, 379 p. 730. HUANG, Samuel T., (ed.). Modern
Index p. 347-378. library technology and reference
services. New York : The Haworth Press,
Fundamental concepts. Introduction to 1993, 139 p.
major reference sources. Special topics in
reference and information work. Modern library technology and reference
Developing and managing reference services. Confessions of a reference
collections and services. technophile. Who's on first, what's on
second : patterns of reference services in
Cota: 626804 academic libraries. Impact of new
technology on training paraprofessional
727. ECKWRIGHT, Gail Z. ; KEENAN, Lori staff. Technology and teaching in
M., (eds.). Reference services planning academia. Information technology and the
in the 90s. New York : The Haworth teaching role of the college librarian.
Press, 1994, 222 p. Planning reference service points : a
Bibliogr. după capitole. decision-making model. Teaching about
Anexe, glosar & index p. 231-273. Internet : the formal course option. The
academic librarian's new role as
Overview. Reference services : what, for information provider. Choosing among the
whom, and how much? The reference options for patron access databases :
unit. The computer connection. Education. print, online, CD-ROM, or locally
Evaluation . mount(ed.) Managing reference services
in an electronic environment. The
Cota: 674569 emergence of systemwide electronic
access to information sources : the
728. ERICH, Agnes ; TÎRZIMAN, Elena . experience of two California state
Aspecte ale regăsirii resurselor university libraries. The electronic library :
informaţionale electronice. Bucureşti : the hub of the future's information
Editura Universităţii din Bucureşti, 2005, networks.
128 p.
Glosar, webgr. & bibliogr. p. 110-128. Cota: 674568

Resurse informaţionale în context 731. KATZ, William A., (ed.). Reference


electronic - aspecte generale. Reguli ale service expertise. New York : The
căutării prin WEB. Surse de informare şi Haworth Press, 1993, 168 p.
instrumente de căutare disponibile pe Bibliogr. după capitole.
WEB.
Anticipatory reference service : The way of
Cota: LC 11608/2005 the future? Reference expertise :
paradigms, strategies, and systems.
729. FÜLÖP, Géza. Hol keressem ? Hogy Supporting user needs and skills to
keressem ? Bucureşti : Editura Didactică minimize library anxiety : considerations
şi Pedagogică, 2007, 222 p. for academic libraries. Learning to instruct
Anexe & bibliogr. p. 187-222. on the job : team-teaching library skills.
Legal research and the democratic
Ismereteink őrizői - a dokumentumok. process. Communicating science to the

 
public : an address to non-science informării şi documentării.
librarians.
Information sources. Finding education Cota: LC 5109/2005
and training technologies : a gap between
ERIC and NTIS? Sources of information 734. MANDEAL, Rodica ; PORUMBEANU,
for investors in the Commonwealth of Octavia-Luciana, (coords.). Produse şi
Independent States (Formerly : The Soviet servicii de informare avansată. Ed. a 2-
Union). A librarian's guide to fee-based a rev. şi adăug. Bucureşti : Editura
services. CD-ROM vs. online : a Universităţii din Bucureşti, 2009, 247 p.
comparison of PsycLIT (CD-ROM) and Bibliogr. & webogr. după capitole.
PsycINFO (DIALOG). A new reference
resource : the interactive media center. Produse şi soluţii de veghe documentară.
Societatea informaţională - Securitate şi
Cota: 674674 Risc. Veghea tehnologică - o abordare
francofonă. Informaţia competitivă şi
732. MANDEAL, Rodica. Instrumente de managementul afacerilor. Vedere de
lucru necesare înmagazinării şi ansamblu asupra activităţii de veghe
regăsirii informaţiei specializate : concurenţială în SUA. Starea de veghe
tezaurul terminologic. Bucureşti : Editura economică şi informaţională în Europa.
Universităţii din Bucureşti, 2004, 166 p. Veghea - o tehnică documentară
Bibliogr. selectivă p. 95-98. modernă. Veghea documentară - o
Tezaur de termeni de specialitate în strategie de dezvoltare. Veghea
domeniul Urbanismului, p. 99-165. documentară şi instrumente de veghe pe
Internet în sprijinul activităţii de cercetare.
Regăsirea informaţiilor - noţiuni generale.
Bazele de date - cea mai importantă Cota: LC 8549/2006
resursă electronică de informare. Reţele
de informare automatizate. Limbajul în 735. MANDEAL, Rodica ; PORUMBEANU,
sistemele de regăsire a informaţiei. Octavia-Luciana, (coords.). Servicii şi
Tezaurul - instrument de control produse de informare în societatea
terminologic în sistemele de regăsire contemporană. Bucureşti : Editura
moderne. Principii de construcţie a Universităţii din Bucureşti, 2006, 206 p.
tezaurului pentru Urbanism. Aprecieri Bibliogr. după capitole.
finale.
Actori pe scena informării: Bibliotecarul -
Cota: LC 5110/2005 intermediarul de acum şi de altădata.
Documentaristul : profesionistul care
733. MANDEAL, Rodica. Regăsirea înlesneşte drumul spre informaţie.
informaţiei specializate : concepte şi Bibliotecarul şi documentaristul - unde se
practici. Bucureşti : Editura Universităţii termină o profesie şi unde începe cealaltă
din Bucureşti, 2004, 179 p. ?
Bibliogr. selectivă p. 175-177. Servicii şi produse de informare pentru
utilizatorul modern: Informaţia în
Ştiinţa informării - Scurt istoric şi societatea contemporană. Sisteme de
terminologie. Sisteme de regăsire a regăsire a informaţiei. Utilizatorii de
informaţiei. Oferta de informaţii şi informaţie. Sistemele de informare şi
medierea documentară. Schimbările documentare.
structurale ale sistemului socio-economic
sub impactul informaţiei. Utilizatorul şi Cota: LC 4379/2007
căutarea informaţiei. Studiul utilizatorilor
de informaţii. Aplicarea conceptelor 736. MANOLESCU-CHIVU, Maria ;
marketingului în activităţile de informare şi LĂZĂRESCU, Georgeta. Metode şi
documentare. Europa de mâine şi rolul sisteme moderne în informarea
asociaţiilor profesionale din domeniul tehnico-ştiinţifică. Bucureşti : Editura

 
Tehnică, 1972, 263 p. bibliotecă. Circuitul publicaţiilor în
Glosar & bibliogr. p. 245-261. bibliotecă. Descrierea bibliografică a
publicaţiilor monovolum, multivolum şi a
Ştiinţa informării şi informarea tehnico- serialelor - Stabilirea vedetei uniforme.
ştiinţifică. Publicaţii primare. Publicaţii Clasificarea publicaţiilor unei biblioteci.
secundare şi terţiare. Servicii de informare Cataloage de bibliotecă - Tipuri - Reguli
directe către beneficiari. Sisteme de de intercalare. Cuvintele cheie şi tezaurul.
informare tradiţionale. Sisteme de Partea a II-a: Tehnologii noi de informare
informare moderne. Centre de informare şi documentare : Internet - prezentare,
specializate. istoric, impact social. Internet - Utilizare.
Serviciile reţelei Internet. Comunicarea pe
Cota: 806932 Internet. Multimedia pe Internet.
Introducere în instrumentele de cercetare.
737. PALMER, Roger C. Online reference Pregătirea unei cercetări pe Internet.
nd
and information retrieval. 2 ed. Căutarea informaţiei pe Internet : o
Littleton, Colorado : Libraries Unlimited, provocare.
1987, 189 p. (Library science text series).
Appendix: Suggestions for teaching p. Cota: LC 7618/2001
173-182.
Index p. 183-189. 740. SALLAI, István ; SEBESTYÉN, Géza.
Könyvtártan a tanitóképző intézet II.
Introduction. The database producer. évfolyama számára (Népművelő -
Indexing the database. The automated könyvtáros szak). 2 rész: A könyvtár
inverted file. The role of the searcher. használata. Ed. a 5-a. Budapest :
Authority and control. Communications. Tankönyvkiadó, 1977, xerocopie, 276 p.
Client interview. Command language.
Search strategy development. Search Az olvasószolgálat fogalma, köre.
formulations. Trends and issues. Igényfeltárás - olvasásvizsgálat.
Igénykeltés, propaganda. Az
Cota: 517639 olvasószolgálat szintere. Az olvasó
tájékoztatása, irányitása. Az olvasók
738. PORUMBEANU, Octavia-Luciana ; kiszolgálása. Gyermekkönyvtári szolgálat.
TOPOR-DOSOFTEI, Oana. Surse de
informare pentru serviciile de referinţe. Cota: 567931
Bucureşti : Editura Universităţii din
Bucureşti, 2008, 183 p. 741. SHARP, John R. Information retrieval :
Bibliogr. p. 127-129. notes for students. London : Andre
Anexe, p. 131-183. Deutsch/A Grafton Book, 1970, 90 p.
Bibliogr. & index p. 79-90.
Serviciile de referinţe. Criterii de evaluare
a surselor de informare. Surse de Classification. Conventional catalogues
informare. and their deficiencies. Combinations,
permutations, and coordinate indexing.
Cota: LC 9205/2009 Indexing languages - the thesaurus.
Indexing languages - ancillary devices.
739. REPANOVICI, Angela. Informaţia Mechanization, system parameters and
ştiinţifică : tehnici de documentare. performance. Mechanized index
Braşov : Infomarket, 2000, 192 p. production. Automatic indexing, automatic
Bibliogr. p. 191-192. abstracting, and automatic classification.
Selective dissemination of information,
Partea I-a: Biblioteca - Organizare şi tipuri citation indexing.
de biblioteci. Informarea documentară în
biblioteca universitară. Tipuri de Cota: 722910
documente. Căutarea documentelor într-o

 
742. SIEBURTH, Janice. Online search 744. STOICA, Dan. Curs de metode
services in the academic library : bibliografice de cercetare. Ed. a 2-a,
planning, management, and operation. adăugită. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I.
Chicago : American Library Association, Cuza", 2002, 114 p.
1988, 331 p. Anexe & bibliogr. p. 96-112.
Bibliogr. după capitole.
Index p. 327-331. Introducere generală. Activitatea de
cercetare bibliografică în maniera
Introduction to academic online search tradiţională. Activitatea de cercetare
services. Planning to initiate online bibliografică în context informatizat.
services. Setting up the search service. Căutarea informaţiei pe Internet.
Managing the service. Financial Biblioteca. Cercetarea bibliografică.
arrangements. The procedure manual.
Records, forms, and reports. The Cota: LC 3266/2002 ; (LC 7299/2000 -
searcher. Online at the reference desk. prima ediţie)
Implications for other library operations.
Microcomputers and software. Online 745. VOLOVICI, Maria Rodica ; VOLOVICI,
database searching by patrons. Diversity, Daniel. Tehnici moderne de găsire a
success, and change. informaţiilor căutate. Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga", 2013, 254 p.
Cota: 619401 Bibliogr. & anexe p. 226-254.

743. SMIRAGLIA, Richard P., (ed.). Works as Informaţia şi universul informaţional.


entities for information retrieval. New Sistemul informaţional şi sistemul
York ; Oxford ; London : The Haworth informatic în managementul universitar.
Press, 2002, 267 p. (Publicat şi în Tehnici moderne de procesare, găsire şi
Cataloging & classification quarterly, vol. comunicare a informaţiei. Prelucrarea
33, nr. 3/4 2002). informaţiilor pentru împărţirea
Bibliogr. după capitole. documentelor în clustere în vedere
Index, p. 253-267. clasificării cunoştinţelor. Managementul
documentelor. Metodă de împărţire în
Further reflections on the nature of "A clustere a documentelor - Studiu de caz.
Work". Transforming catalog displays :
record clustering. Modeling videos as Cota: 520072
works. Materiality of works : the
bibliographic record as text. Introduction to 746. WILSON, T. D. ; STEPHENSON, J.
a semiotic of scientific meaning and its Dissemination of information : an
implications for access to scientific works examination guidebook. London : Clive
on the Web. Lucy is "Enceinte" : the power Bingley, 1966, 77 p.
of an action in defining a work. Scientific
models as works. Works and digital Special libraries and the organizations
resources in the catalog : electronic they serve. Sources of information.
versions of Book of Uriyen, The Kelmscott Methods of dissemination. Library
Chaucer and Robinson Crusoe. publications. Copyright. The language
Cartographic materials as works. barrier. Abstracts and abstracting. Finding
Composite multimedia works on CD : and meeting users' needs. Theory of
catalog entry according to ISBD(ER) and information retrieval. Indexing in special
AACR2 revision 1998. Providing access to libraries. Mechanical and electronic
collected works. ... qualitative analysis and methods.
epistemological perspectives on
theological works. Cota: 722933

Cota: 878183

 
34 Instrumente de informare în biblioteconomie şi ştiinţa informării

341 Enciclopedii

747. DRAKE, Miriam A., (ed.). Encyclopedia 749. LANDAU, Thomas, (ed.). Encyclopaedia
of library and information science. 2nd rd
of librarianship. 3 rev. ed. London :
ed. 4 vol. New York ; Basel : Marcel Bowes & Bowes, 1966, 484 p.
Dekker, Inc., 2003.
Cota: 517647
Cota: 521977 (Sala Ref.)
750. MULLER, Nathan J. Enciclopedia
748. KENT, Allen ; LANCOUR, Harold, (eds.). Internet. [Traducere din limba engleză de
Encyclopedia of library and information Ion Năftănăilă, Ionel Năftănăilă, Mădălina
science. 33 vol. New York : Marcel Dulgheru]. Bucureşti : Editura Tehnică,
Dekker, Inc., 1968. 2002, 640 p.

Cota: 554457 Cota: 568955 (Sala Ref.)

342 Dicţionare. Lexicoane

751. ATANASIU, Pia ; GRECU, Natalia. 754. Bibliotecarii "ASTREI" (1861-1996).


Termeni din domeniul informării şi Sibiu : Biblioteca ASTRA, 1996, 77 p.
documentării : îndrumar metodologic. (Biblioteca "ASTRA" ; 4).
Bucureşti : Institutul Naţional de Informare
şi Documentare, 1988, 483 p. Cota: 674999
Bibliogr. p. 481-482.
Index alfabetic lb. engl., fr., germ., rusă p. 755. BULUŢĂ, Gheorghe ; CRAIA, Sultana ;
331-480. POPA, Silvia. Dicţionar de comunicare
şi ştiinţa informării. Braşov : Editura
Cota: 615385 Universităţii "Transilvania", 2002, 101 p.
Bibliogr. & anexa p. 97-101.
752. BALLE, Francis ; COHEN-TANUGI,
Laurent. Dictionnaire du Web. Paris : Cota: 829497 ; LC 6132/2003
Éditions Dalloz, 2001, 322 p. (Droit -
Économie - Sociologie). 756. BULUŢĂ, Gheorghe ; PETRESCU,
Index alphabétique & Glossaire anglais- Victor ; VASILESCU, Emil. Bibliologi
français p. 305-322. români : dicţionar. Târgovişte :
Bibliotheca, 2011, 322 p. (Universitaria.
Cota: 568538 (Sala Ref.) Informare - comunicare).

753. BANCIU, Doina ; LARSEN, Patricia. Cota: LC 7284/2013


Lexic de informatică documentară.
Bucureşti : Revista "Biblioteca", 1993, 125 757. Calculatoare şi Internet : dicţionar
p. explicativ. [Titlul original : Random House
Webster's Pocket Computer & Internet
Prezentare generală a sistemelor Dictionary. Traducere şi adaptare de Mihai
automatizate de bibliotecă. Reţele de Danciu]. Bucureşti : Corint, 2003, 300 p.
informare automatizate. Lexic. (Colecţia IT).
Index de termeni român-englez, p. 258-
300.

 
Auflage. 2 vol. Leipzig : VEB
Cota: 829178 (Sala Ref.) Bibliographisches Institut, 1974.

758. CIOTLOŞ, Ion. Biblioteconomie : Cota: 556222


vocabular profesional. Bucureşti :
ABBPR, 1992, 104 p. 764. NĂFTĂNĂILĂ, Ion ; NĂFTĂNĂILĂ,
Ionel. Dicţionar de Internet şi
Cota: LC 4093/1993 telecomunicaţii : englez, francez,
român. Bucureşti : Editura Tehnică, 2000,
759. CLASON, W. E., (ed.). Elsevier's 864 p.
dictionary of library science,
information and documentation. In six Cota: 875168 (Sala Ref.)
languages : English/American - French -
Spanish - Italian - Dutch and German. 2nd 765. OLTEANU, Virgil. Din istoria şi arta
ed. Amsterdam : Elsevier Science cărţii. Lexicon : vademecum pentru
Publishers B.V., 1976 , 708 p. editori, ziaristi, tipografi, bibliotecari, librari,
Supliment în limba arabă, p. 599-708. documentarişti, arhivisti, muzeografi,
profesori şi studenţi. Bucureşti : Editura
[3rd printing in 1992]. Enciclopedică, 1992, 400 p.

Cota: 564325 Cota: 723194 ; R.l. 247 (Colecţii speciale)

760. COLLIN, Simon. Dicţionar de 766. OTMAN, Gabriel. Engleza pentru


multimedia : englez-român. Ed. a 2-a. Internet. Bucureşti : Teora, 2000, 224 p.
Traducere de Irina-Margareta Nistor. (Educaţional).
Bucureşti : Universal Dalsi, 2001, VIII+293
p. Cota: 875318
Anexe p. I-VII.
767. PAKONDI, Victor. Dicţionar Internet &
Cota: 677744 tehnologii World Wide Web. Bucureşti :
Kondyli, 2000, 447 p.
761. CRAIA, Sultana. Dicţionar de
comunicare, mass-media şi ştiinţa Cota: LC 3282/2001
informării. Bucureşti : Meronia, 2008, 214
p. 768. REGNEALĂ, Mircea. Dicţionar de
Bibliogr. p. 211-214. biblioteconomie şi ştiinţa informării :
englez-român. Constanţa : Ex Ponto,
Dicţionar A-Z. Personalităţi, şcoli, instituţii. 1999, 333 p. (Biblioteca ABIR ; 5).
Competenţe în comunicare.
Cota: 874951
Cota: LC 995/2009
769. REGNEALĂ, Mircea. Dicţionar de
762. FRÂNCU, Victoria. Tezaur biblioteconomie şi ştiinţa informării :
interdisciplinar multilingv pentru uzul român-englez. Constanţa : Ex Ponto,
bibliotecilor : română, engleză, 1999, 317 p. (Biblioteca ABIR ; 4).
franceză = Multilingual interdisciplinary
thesaurus for library use : Romanian, Cota: 874950
English, French. Bucureşti : ABIR, 2002,
402 p. (Biblioteca ABIR ; 16). 770. REGNEALĂ, Mircea. Dicţionar
explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa
Cota: LC 10933/2003 informării. Ed. a 2-a rev. şi adăug. 2 vol.
Bucureşti : FABR, 2001, Vol. 1: A-L, 409
763. KUNZE, Horst ; RÜCKL, Gotthard. p., Index de noţiuni p. 375-409 ; Vol. 2: M-
Lexikon des Bibliothekswesens. 2. Z, 425 p., Index de noţiuni p. 385-425 p.

 
Bibliogr. generală, Vol 1, p. 13-20. Bibliogr. selectivă, p. 111-112.

Cota: 777492 ; LC 8738/2002 Lista de termeni echivalenţi. Dicţionar


explicativ.
771. REGNEALĂ, Mircea. Vocabular de
biblioteconomie şi ştiinţa informării. 2 Cota: LC 4618/2004
vol. Bucureşti : Asociaţia Bibliotecarilor din
Învăţământ - România, 1995-1996, Vol. 1: 774. VÉRTESY, Miklós. Könyvtárosok
A-L, XII, 252 p. ; Vol. 2: M-Z , 278 p. kislexikona. Budapest : Múzsák
(Biblioteca ABIR ; 1 , 3 ). Közművelődési Kiadó, 1987, 251 p.

Cota: 619134 Cota: 562432 ; 617903

772. STEVENSON, Janet. Dictionary of 775. WALTHER, Karl Klaus, (ed.). Lexikon
library and information management. der Buchkunst und Bibliophilie. Leipzig
Teddington, Middlesex : Peter Collin : Bibliographisches Institut, 1987, 388 p.
Publishing, 1997, 190 p.
Anexe p. 177-190. Cota: R.l. 227 (Colectii speciale)

Cota: 777587 776. Who's Who : instituţii şi specialişti în


informare şi documentare din România.
773. TÎRZIMAN, Elena. Tehnologia Ed. a 2-a. Bucureşti : Institutul Naţional de
informaţiei : dicţionar terminologic în Informare şi Documentare, 1998, 65 p.
limbile română, franceză, engleză.
Bucureşti : Editura Universităţii din Cota: LC 8064/1998
Bucureşti, 2003, 114 p.

343 Ghiduri. Anuare

777. BANCIU, Doina. Navigarea pe Internet : 779. CORAVU, Robert. Ghid de resurse
ghid practic pentru bibliotecari. Internet pentru biblioteci şi bibliotecari.
Bucureşti : Centrul de Pregătire şi Bucureşti : ABIR, 2002, 146 p. (Biblioteca
Formare a Personalului din Instituţiile de ABIR ; 15).
Cultură, 2000, 70 p. (Caietele
bibliotecarului ; 9). Indexuri de resurse Internet.
Anexe p. 41-70. Biblioteconomie-Ştiinţa informării. Colecţii,
activităţi şi servicii de bibliotecă. Biblioteci
Reteaua Internet. Programe de explorare. tradiţionale. Biblioteci digitale. Alte
Navigarea pe Internet. Aducerea de resurse. O altă perspectivă asupra
informaţii de pe Internet. Trimiterea de profesiei.
informaţii către Internet. Poşta electronică.
Programe de arhivare. Cota: 828925 ; 02/C71 ; LC 1104/2003

780. Directory of United Nations information


th
778. CĂRPINEANU, Mariana Lucia. sources. 5 ed. New York : United
Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Nations, 1994, 574 p.
Bădescu" Sălaj : ghid. Zalău : [s. n.],
2004, 36 p. Cota: 517746
Rez. în lb. engl.
781. Ghidul bibliotecilor din România .
Cota: LC 982/2005 Elaborat de Asociaţia Bibliotecarilor din
Bibliotecile Publice din România şi

 
Biblioteca Naţională a României [pe Handbook of law libraries : German
copertă : România - Ghidul bibliotecilor]. general and special libraries with
Bucureşti : ABBPR, 1995, 263 p. important law collections and the
Index alfabetic de biblioteci, p. 245-256. German law libraries associations :
Index alfabetic de localităti, p. 257-263. Description, directory, and
bibliography. Berlin : Deutsches
Biblioteci publice. Biblioteci de învăţământ. Bibliotheksinstitut, 1993, 333 p.
Biblioteci ale Academiei Române. Anexe & index p. 295-333.
Biblioteci specializate. Biblioteci străine.
Darstellung : Rechtsbibliotheken.
Cota: 774306 Allgemeine Bibliotheken (Description :
Law libraries. General libraries).
782. Ghidul bibliotecilor publice de stat din Verzeichnis der Bibliotheken (Directory of
România. Bucureşti : ABBPR ; Biblioteca libraries). Referierende Bibliographie
Naţională, 1993, 280 p. (Analytical bibliography).
Index de nume, index alfabetic de Arbeitsgemeinschaft für juristisches
localităţi, index de coduri ale bibliotecilor Bibliotheks- und Dokumentationswesen
p. 262-278. (AjBD) (German Law Libraries
Association).
Biblioteci judeţene. Biblioteci municipale.
Biblioteci orăşeneşti. Cota: 027/L19

Cota: LC 4092/1993 785. LEFERMAN, Mariana ; BRAUN,


Gabriela. Biblioteca Judeţeană
783. Ghidul lucrărilor de referinţe în "Alexandru şi Aristia Aman" Dolj : ghid.
colecţiile Bibliotecii Centrale Craiova : Sim Art, 2007, 32 p.
Universitare din Bucureşti. Seria : Rez. în lb. engl. şi fr.
Bibliologie şi ştiinţa informării. Bucureşti :
Biblioteca Centrală Universitară, 1998, Cota: LC 6259/2007
118 p.
786. MOSCOVICI, Liviu ; BUSUIOC, Nicolae.
Manuscrise-Incunabule-Carte veche-Carte Ghidul bibliotecilor ieşene. Iaşi :
rară. Istoria scrisului, a tiparului şi a cărţii. Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi",
Producerea şi difuzarea cărţii. 1990, 192 p.
Ştiinţa informării: Generalităţi. Bibliogr. p. 36-37 şi 173-174.
Biblioteconomie. Catalogare. Clasificare- Indice cronologic (Dezvoltarea
Indexare. Conservarea şi restaurarea principalelor biblioteci ieşene) & Indice
colecţiilor. Statistică de bibliotecă- alfabetic, p. 154-172.
Infometrie. Management-Marketing.
Biblioteci-Asociaţii şi organizaţii Biblioteca - o constantă a vieţii culturale
profesionale. Legislaţie de bibliotecă. ieşene. La bibliotheque - une constante de
Bibliografie-Informare şi documentare. la vie culturelle du departement de Iasi.
Activitatea de referinţe. Automatizare- Note referitoare la alcătuirea Ghidului
Informatizare-Tehnologia informaţiei. bibliotecilor ieşene. Remarques sur la
Arhivistică. structure du "Guide des bibliotheques du
departement de Iasi". Remarks on the
784. LANSKY, Ralph. Handbuch der Structure of the "Guide of the libraries in
juristischen Bibliotheken : deutsche the Department of Iasi". Biblioteci
Allgemein-und Spezialbibliotheken mit enciclopedice. Biblioteci de filozofie, religie
bedeutenden juristischen Beständen şi ştiinţe sociale. Biblioteci de ştiinţe
sowie Arbeitsgemeinschaft für naturale-Matematică. Biblioteci de ştiinţe
juristisches Bibliotheks- und medicale. Biblioteci de ştiinţe aplicate-
Dokumentationswesen : Darstellung, Inginerie, Industrie. Biblioteci de ştiinţe
Verzeichnis und Bibliographie = agricole. Biblioteci de artă. Biblioteci de

 
literatură, filologie, lingvistică. Biblioteci de librarian's thesaurus : a concise guide
ştiinţe istorice. to library and information terms.
Chicago & London : American Library
Cota: LC 954/1991 Association, 1990, 165 p.
Index p. 157-164.
787. PETRESCU, Victor ; STOICA, Daniela ;
ANDREESCU, Vlăduţ. Ghidul A. General concepts: Basic library
bibliotecilor din judeţul Dâmboviţa. concepts. Types of libraries. Types of
Târgovişte : Bibliotheca, 2007, 176 p. library organization. Library
(Universitaria. Informare - comunicare). constituencies. Library education.
Indexuri & bibliogr. p. 143-154. Research concepts. Research
Ilustr. p. 157-175. approaches. Management concepts.
B. Procedures or processes: Bibliographic
Argument. Tradiţii ale bibliotecilor universe. Bibliographies and bibliographic
dâmboviţene. control. Library processes.
C. Technology: Office. Communications.
Cota: LC 6392/2007 Security. Mechanical data storage and
retrieval. Computers. Transportation.
788. SOPER, Mary Ellen, (ed.). The Patron-use equipment. Miscellaneous.

344 Repertorii. Cataloage. Bibliografii. Tezaure

789. ANITA, Cristian. Biblioteca "I. G. Cota: 828880


Bibicescu" în documente. Craiova :
Editura MJM, 2003, 188 p. 792. Biblioteca Natională a Republicii
Anexe & indice de nume şi locuri p. 151- Moldova - 170 de ani : bibliografie
187. (1982-2002). Chişinău : Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova, 2002, 164
Ioan G. Bibicescu ctitorul Bibliotecii. Scurt p.
istoric al Bibliotecii "I. G. Bibicescu". Lista
documentelor. [Documente]. Legislaţie-Reglementări. Generalităţi. Din
istoria bibliotecii. Activitatea Bibliotecii
Cota: LC 2304/2004 Naţionale. Biblioteca şi utilizatorul.
Activitatea editorială a Bibliotecii
790. BARDAŞU, Aneta. Valori bibliofile din Naţionale. Imaginea bibliotecii în lume.
patrimoniul cultural naţional în judeţul Personalul bibliotecii de-a lungul timpului.
Vâlcea : Însemnări. Autografe : Catalog. Personalia.
Râmnicu-Vâlcea : Conphys, 2004, 108 p.
Abrevieri, glosar, indice de titluri, facsimile,
p. 87-103. 793. BORDEI, Carmen. Biblioteca Judeţeană
"Panait Istrati" Brăila 1981-2001 :
Cota: 877377 bibliografie selectivă : 120 de ani de
bibliotecă publică la Brăila. Brăila :
791. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" : Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati", 2001,
125 ani de activitate : bibliografie. 104 p.
Chişinău : Colograf-com, 2002, 159 p.
Generalităţi. Acţiuni cultural-educative.
Bibliografie. Indexuri auxiliare. Index de Biblioteci orăşeneşti şi comunale. Relaţii
nume. Index de biblioteci. Lista interbibliotecare. Lucrări publicate de
periodicelor publicate. bibliotecă şi bibliotecari. Referinţe despre
lucrările publicate de bibliotecă.

 
Cluj-Napoca : Argonaut, 2008, [8] f. il.
Cota: LC 1045/2002 color, 201 p. (Acta Bibliologica ; 4).

794. BULUŢĂ, Gheorghe ; MOCANU, Reviste de cultură, antologii. Instrumente


Monica. Bibliotheca Bibliologica : de informare elaborate la Biroul de
catalog. 2 vol. Bucureşti : [s. n.], 2009- Cercetare bibliografică şi Documentare,
2011. Colecţii speciale, Biblioteci filiale. Teze de
Vol. 1 (A-L): 2008 - an aniversar : 500 de doctorat. Disertaţii de masterat. Lucrări de
ani de la apariţia Liturghierului lui Macarie, licenţă. Cărţi - responsabilităţi editoriale.
221 p. Capitole - Fascicule-secţiuni tematice. Alte
Vol. 2 (M-Z): 2010 - an aniversar : 500 de tipuri de contribuţii. Articole de revistă.
ani de la apariţia Octoihului lui Macarie, Recenzii. Participări la conferinţe,
228. simpozioane, sesiuni de comunicări
ştiinţifice. Documente electronice.
Cota: 523068
Cota: 625769 ; LC 6198/2009
795. CARAVIA, Paul, (coord. şt.). Gândirea
interzisă : scrieri cenzurate : România 798. DINDIRICĂ, Lucian, (coord.).
1945-1989. Bucureşti : Editura Manuscrise şi cărţi vechi româneşti în
Enciclopedică, 2000, 622 p. colecţiile Bibliotecii Judeţene
"Alexandru şi Aristia Aman" : catalog.
Cota: 568062 Craiova : Aius, 2010, 133 p.
Indice de nume p. 127-130.
796. CĂPÂLNEANU, Ana Maria. Lucrări de
biblioteconomie şi ştiinţa informării în Cărţi vechi. Manuscrise.
colecţiile Bibliotecii Centrale
Universitare "Lucian Blaga", Cluj- Cota: 731329
Napoca : bibliografie tematică
selectivă. Cluj-Napoca : Presa 799. DRAGOMIR, Angela. Biblioteca
Universitară Clujeană, 2003, 213 p. Judeţeană "Panait Istrati" Brăila : 2001-
(Bibliotheca Bibliologica ; 25(44)). 2006 : bibliografie. Brăila : Ex Libris,
Indici de autori, subiecte, geografic. 2006, 107 p.
Anexe p. 100-107.
0. Probleme generale. Aspecte
interdisciplinare. Istoria culturii. Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati"
1. Managementul bibliotecilor şi a (2001-2006) : bibliografie: Generalităţi.
centrelor de informare şi documentare. Acţiuni cultural-educative. Biblioteci
2. Servicii ale bibliotecii. Tehnică de orăşeneşti şi comunale. Relaţii
bibliotecă. interbibliotecare. Lucrări publicate de
3. Informare şi documentare. bibliotecă şi bibliotecari. Referinţe despre
4. Lectură. lucrările editate de bibliotecă.
5. Învăţământ de specialitate. Formare Extrase din presă.
profesională. 6. Forme de colaborare şi
asociere în cadrul profesiei . Cota: LC 10653/2006

Cota: 777787 ; 02/C20 800. DRĂGHICI, Rodica ; BOUNEGRU,


Stanca. Tipografii brăilene : 1838-1944.
797. CĂPÂLNEANU, Ana Maria ; Brăila : Biblioteca Judeţeană "Panait
MORĂRESCU, Gabriela ; PORÁCZKY, Istrati", 2001, 202 p.
Rozália ; TODOR, Daniela. Opera Bibliogr. p. 195-198.
Bibliothecariorum : publicaţiile Index de persoane.
ştiinţifice, profesionale şi literare ale Index de instituţii, organizaţii, localităţi.
bibliotecarilor din Biblioteca Centrală Index de titluri de cărţi şi broşuri.
Universitară "Lucian Blaga" 1990-2007. Index de titluri de publicaţii periodice :

 
ziare, reviste, almanahuri, anuare, studies. Public usage. Evaluation case
calendare. study. Technical performance. IR
performance. Use patterns. Ergonomics.
Partea I: Scurt istoric al tipografiilor. Ease of use. Information seeking
Partea a II-a: Catalog de publicaţii tipărite behaviour. System planning. System
la Brăila. selection. System implementation
description. Cost analysis. Maintenance.
Cota: LC 1046/2002 Staff implications. Staff training. User
instruction. File creation. Utilities. Union
801. DUMITRĂŞCONIU, Constanţa ; catalogues. Catalogue access expansion.
REGNEALĂ, Mircea, (coord.). Networking. Copyright and data
Repertoriul lucrărilor elaborate de protection. System monitoring.
bibliotecile din România. 2 vol. Bucureşti
: ABIR. Cota: 674717
Vol. 1: Lucrări elaborate de biblioteci
publice, 2006, 433 p. 803. FILIP, Mircea. Cartea veche în
Index de autori, p. 357 ; Index de titluri, p. biblioteca "G. T. Kirileanu" Piatra
367 ; Index de titluri de seriale, p. 421 ; Neamţ. Piatra Neamţ : Conta, 2013, 202
Index de nume (persoane-subiect), p. 427. p.
Vol. 2: Lucrări elaborate de biblioteci Ilustr. p. 127-161.
universitare, 2010, 347. Indici p. 162-185.
Index de autori nume de persoane, p. 275 Addenda: Cartea românească veche în
; Index de titluri, p. 282 ; Index de titluri de biblioteca G. T. Kirileanu. Din Biblioteca G.
seriale, p. 328 ; Indici bibliografici pentru T. Kirileanu. Filip Mircea: Cartea
seriale, p. 336 ; Index de nume de românească veche în biblioteca "G. T.
persoane subiect, p. 341. Dicţionare, p. Kirileanu". Amintiri din realitatea apropiată.
343 ; Indexul lucrărilor care repertoriază Explicarea omului.
teze de doctorat, p. 344.
In memoriam Mircea Filip. Prefaţă la ediţia
Cota: 625087 ; 570811 ; LC 11304/2006 a II-a. Prefaţă la ediţia I. Studiu introductiv
(Vol. 1) (Mircea Filip). Secolul al XVII-lea. Secolul
570811 ; LC 5360/2012 (Vol. 2) al XVIII-lea. Secolul al XIX-lea.

802. EFTHIMIADIS, Efthimis Nikolaos ; Cota: LC 4476/2016


NEILSON, Colin. A classified
bibliography on online public access 804. IOVA, Mariana ; MATEI, Dan, (coords.).
nd
catalogues. 2 ed. Cambridge : Bibliografia de referinţă a Cărţii Vechi
University Press, 1989, 143 p. (British (manuscrisă şi tipărită). Bucureşti :
Library Information Guide ; 10). CIMEC, 1999, 458 p.
Index de autori p. 129-140.
Bibliografia. Index de responsabilităţi.
Bibliographies. Research reviews. OPACs Index de subiecte. Index de reviste. Index
in general. Catalogue form. OPAC de bibliografi.
functions and design. OPAC system
description. OPAC installation description. Cota: LC 7084/2001
Computer systems. Software. IR
techniques. User interface. Subject access 805. MÂRZA, Eva ; RUS, Anton. Bibliografia
in general. Bibliographic factors. cărţilor blăjene de la începuturile
Retrospective conversion. Classification. tipografiei până la anul 1948. Blaj : Buna
Thesaurus and synonyms. Authority Vestire, 2004, 119 p.
control. Subject authority control. Name Bibliogr. despre istoria tipografiei blăjene,
authority control. User manuals. p. 7.
Traditional & comparative use studies.
Methodology. OPAC evaluation. Impact 1747-1830. 1831-1918. 1919-1948.

 
Informationsdienste. Statistiken.
Cota: LC 9804/2004 Verzeichnisse und Kataloge.
Bibliographische Dienste.
806. NEAGU, Mioara. Valori bibliofile în Maschinenlesbare Ausgaben.
colecţiile Bibliotecii Judeţene "V.
Voiculescu" Buzău : bibliografie. Buzău Cota: 02/P98
: Biblioteca Judeţeană "V. Voiculescu" ;
Alpha MDN, 2006, 8 f. il., 206 p. 810. Publikationen [der Deutsches
(Patrimoniul Bibliotecii "V. Voiculescu"). Bibliotheksinstitut]. Gesamtverzeichnis
Indice cronologic, note bibliogr. & colofon, 1997. Berlin : Deutsches
p. 179-206. Bibliotheksinstitut, 1997, 107 p. (Dbi-
Materialien).
Carte românească de patrimoniu. Carte
străină de patrimoniu. Manuscrise, Einzelveröffentlichungen. Zeitschriften und
corespondenţă. Periodice româneşti. Informationsdienste. Statistiken.
Carte românească rară. Carte străină rară. Verzeichnisse und Kataloge.
Alte rarităţi bibliofile. Bibliographische Dienste.
Maschinenlesbare Ausgaben.
Cota: LC 8955/2006
Cota: 02/P98
807. PODGOREANU, Anca ; COSTACHE,
Geta, (eds.). Alexandru Tzigara- 811. SCHATZ, Elena-Maria ; STOICA,
Samurcas 1872-1952 : biobibliografie Robertina. Catalogul colectiv al
adnotată. Bucureşti : Biblioteca Centrală incunabulelor din România. Bucureşti :
Universitară , 2004, CXIV, 306 p. CIMEC, 2007, 590 p.
Rez. lb. fr., ger.
Indice de nume . Cota: LC 1134/2009

"Lupta vieţii" unui mare intelectual. Opera. 812. Tezaur bazat pe CZU. Fasc. 1 : Clasa 02
Omul şi opera în timp - referinţe critice. : Biblioteconomie. Bucureşti ; Constanţa
Acte-Documente-Corespondenţă. : Biblioteca Centrală Universitară ; Ex
Ponto, 1999, 41 p. (Biblioteca ABIR ; 7).
Cota: 523228 Anexe.

808. Publikationen [der Deutsches Cota: 519151


Bibliotheksinstitut]. Gesamtverzeichnis
1994. Berlin : Deutsches 813. VERVLIET, Hendrik D. L., (ed.). Annual
Bibliotheksinstitut, 1994, 77 p. (Dbi- bibliography of the history of the
Materialien). printed book and libraries. 3 vol. The
Hague : Martinus Nijhoff, 1973, Vol. 1:
Einzelveröffentlichungen. Zeitschriften und 1970, 225 p. ; Vol. 2: 1971, 245 p. ; Vol. 3:
Informationsdienste. Statistiken. 1972, 289 p.
Bibliographische Dienste und
Nachweisinstrumente. General works about the history of the
printed book and library. Paper, inks,
Cota: 02/P98 printing materials. Calligraphy, type
design, typefounding. Layout, composing,
809. Publikationen [der Deutsches printing, presses, printed books, incl.
Bibliotheksinstitut]. Gesamtverzeichnis incunabula etc. Book illustration.
1996. Berlin : Deutsches Bookbinding. Book trade, publishing.
Bibliotheksinstitut, 1996, 96 p. (Dbi- Bibliophily, bookcollecting. Institutions,
Materialien). libraries, librarianship, scholarship. Legal,
economic, social aspects. Newspapers,
Einzelveröffentlichungen. Zeitschriften und journalism. Relation to secondary subjects

 
mainly in order of DC. Cota: 608149

4 Devenire profesională. Formare academică şi educaţie continuă

41 Învăţământ biblioteconomic. Competenţe profesionale

814. DEAN, John. Planning library education


programmes : a study of the problems Introduction and background: Impetus for
involved in the management and the study. Methodology. The nature of LIS
operation of library schools in the courses, and what they aim to produce.
developing countries. London : Andre The input: Who are the LIS
Deutsch/A Grafton Book, 1972, 137 p. undergraduates? Demand and supply on
Anexe & index p. 115-137. undergraduate LIS courses. Academic
requirements for entry. Selection of
Nature and objectives of librarianship. applicants.
Criteria for the establishment of library The output: Employment markets for junior
schools and training programmes. The professionals. Employers' experience of
administrative pattern. Physical plant and recruiting junior professionals. Maching
equipment. Finance. Personnel. The supply and demand.
curriculum. Teaching methods and tools. Conclusions and implications: LIS schools
Research in library education. Selection : applicants and entrans. Recruitment
and placement of students. Extra-mutual problems in libraries. Consultation
commitments. Some aspects of library between LIS schools and employers.
education planning at national and
international levels. Cota: 517758

Cota: 722909 817. PETRESCU, Victor ; ERICH, Agnes.


Învăţământ biblioteconomic la
815. ECIA : The EUROPEAN Council of Târgovişte : 1993-2007. Târgovişte :
Information Associations. Cetatea de Scaun, 2007, 88 p.
Euroreferenţial I & D. : referenţialul Bibliogr. p. 87-88.
competenţelor profesioniştilor
europeni în informare şi documentare. Învăţământ biblioteconomic la Târgovişte -
[Editată şi tradusă în limba română de concept. Organizare. Realizări. Evoluţia
Doina Banciu şi Gheorghe Buluţă]. planurilor de învăţământ. Tematica
Bucureşti : Societatea de Informare şi lucrărilor de absolvire. Cadre didactice în
Documentare din România (InfoDocRom), timp. Absolvenţi în timp.
2000, 42 p.
Cota: 878046
Domenii de competenţă : Lista domeniilor.
30 fişe ale domeniilor. Principalele 818. SABOR, Josefa E. Méthodes
aptitudini. d'enseignement de la
bibliothéconomie. Paris : Unesco, 1969,
Cota: 621818 ; 02/EUR 154 p. (Manuels de l'Unesco a l'usage des
bibliothèques ; 16).
816. Education and recruitment of junior Bibliogr. după capitole.
professionals : a study in the library
and information profession. London : I. Principes fondamentaux de pédagogie
British Library Board, 1989, 92 p. (British et de méthodologie. Éducation, pédagogie
Library Research Paper ; 63). et pédagogie de la bibliothéconomie.
Bibliogr. & anexe p. 87-92. Principes généraux de la méthodologie de

 
l'enseignement. Les structures didactiques Foundations. The next generation.
dans l'enseignement supérieur. Paraprofessional. Professional.
II. Méthodes d'enseignement de la
bibliothéconomie: Le plan d'études. Cota: 607284
Théorie et pratique. Les méthodes
d'enseignement. Le matériel didactique. 822. STIEG, Margaret F. Change and
Méthodes généralement appliquées pour challenge in library and information
l'enseignement des diverses matieres qui science education. Chicago : American
relevent de la bibliothéconomie. Library Association, 1992, 207 p.
Bibliogr. & index p. 178-206.
Cota: 705126
The essential questions. A historical
819. SEBESTYÉN, György. Az egyetemi overview. The aims of professional
könyvtárosképzés ötven éve : az ELTE education. The professional context. The
Könyvtártudományi Tanszének rövid university setting. Faculty. Curriculum.
története. ELTE Eötvös Kiadó, 2001, 198 Students. Administration. Accreditation.
p.
Index de nume & index de subiecte p. Cota: 516994
183-198.
823. TÎRZIMAN, Elena. De la biblioteconomie
A Tanszék és az Idö. Az alapitás. A la ştiinţa informării : învăţământ
Könyvtártudomány Tanszék története biblioteconomic românesc : tradiţie şi
Haraszthy Gyulától Kovács Mátéig. A modernitate. Bucureşti : Ager, 2005, 243
Könyvtártudomány Tanszék története p.
Kovács Máté vezetése alatt. Kovács Máté Bibliogr. selectivă p. 237-242.
halálától a rendszerváltás kezdetéig. A
rendszerváltás tanszékvezetöje : Fülöp Introducere. Abordare istorică.
Géza. A millennium jegyében. Specializarea de licenţă : Ştiinţele
informării şi Documentării. Studii
Cota: 624058 masterale. Studii doctorale. Grade
didactice în domeniul Ştiinţelor Informării.
820. SHERA, Jesse Hauk. The foundations Studii postuniversitare. Studii postliceale.
of education for librarianship. New York Cercetarea ştiinţifică. Relaţii
: Becker and Hayes, Inc., 1972, 511 p. internaţionale. Tendinţe şi perspective.
(Information sciences series). Învăţământul biblioteconomic la Târgovişte
(Agnes Erich). Evoluţia învăţământului
Communication and the individual. Society biblioteconomic la Universitatea din
and culture. Communication, culture, and Oradea. 1996-2005 (Claudia Doroftei).
the library. An epistemological foundation Învăţământul biblioteconomic la Timişoara
for library science. The role of the library in (Maria Micle). Texte de specialitate -
the social process. The role of the library selecţie (texte semnate de : Ioan Bianu şi
in the dissemination of information. What Nerva Hodoş ; Nicolae Georgescu Tistu ;
the librarian needs to know. The search Ioachim Crăciun ; Dan Simonescu ;
for a format. Winds of change. The Corneliu Dima-Drăgan ; Mircea Tomescu ;
academic setting. The professional Gabriel Ştrempel ; Mircea Regneală ;
program. The doctoral program and Doina Banciu).
research. The faculty administration .
Cota: LC 197/2006
Cota: 606466
824. TOTTEN, Herman L., (ed.). The
821. SHORES, Louis. Library education. management of library and information
Littleton, Colorado : Libraries Unlimited, studies education. New York : The
1972, 187 p. Haworth Press, 1992, 220 p.
Bibliogr. după capitole.

 
Index p. 213-220. 825. WILSON, Louis Round. Education and
libraries. London : Crosby Lockwood &
The management of the standards. Son, Ltd., 1966, 344 p.
Managing mission, program goals and
objectives. Management of the curriculum. The library in the social order. School
Management of the faculty. Management libraries. College and university libraries.
of the students. Managing administration Education for librarianship.
and financial support. Evaluation.
Cota: 656027
Cota: 673743 ; 674681

42 Perfecţionare profesională. Formare continuă

826. Continuing professional education for Developing global CPE: East-West co-
the information society. The Fifth World operation between bio-medical university
Conference on Continuing Professional libraries : information skills for Albanian
Education for the Library and Information librarians. Local touch, global reach :
Science Professions. München : Saur, transborder CPE in Texas-Mexico.
2002, 263 p. (IFLA Publications ; 100). Promotion of the information research in
Note & bibliogr. după capitole. the Republic of South Africa, DISSA-net :
1988-2000 in a social and intercultural
Developing tomorrow's leaders: Filling the perspective. Special Libraries
empty chair : succession planning Association's Global 2000 Conference
strategies for senior information leads to creation of a comunity of practice
management posts in higher education. for developing country libarians : a case
Staff development and continuing study. Global continuing professional
professional education : policy and education via the Web : the challenge of
practice in Australian academic and internationalisation. Continuing education
research libraries. Retooling cataloguers for LIS professionals in Canada.
and indexers for the information and Successful faculty participation in distance
knowledge : a needs assessment for education : what research and experience
continuing professional education in the can teach us. Developing a model for Web
UK and the US. Opportunities and enhanced continuing education programs
strategies for continuing professional for LIS professionals. Learning to teach in
education in India through distance mode. the virtual world. Web based LIS
The SEFLIN technology training program : education : potentials and feasibility of
linking lifelong staff learners through regional models. Digital professional
continuing professional education. education for digital librarians. CPE
Knowledge management and information anywhere anytime : online resources for
literacy : a new partnership in the the information society.
workplace ? Cognitive apprenticeships in Quality issues in CPE: Quality control and
education for information literacy. assurance for continuing professional
Teachers continuing professional education. Chasing certificates : problems
education in information literacy. Learning of CPE assessment and quality assurance
to learn : an ICT training model to support within the South African national
ongoing professional development and qualifications framework. Continuing
change in school libraries. Information professional education as an ethical issue.
literacy for mere mortals. Information
literacy : helping librarians apply in Cota: P(ed.) 13.613
research to teaching information skills to
patrons : the importance of the human 827. FINN, David ; ASHBY, Margaret ;
interface. DRURY, Susan. A teaching manual for
 

 
tutor-librarians. London : The Library resources, and commitment to ILS staff
Association, 1978, 177 p. training. Training for public services.
Bibliogr. & index p. 173-177. Options in learning : instructor led and
computer based training (CBT). Preparing
Background, purpose and strategy. Library for library leadership. Training
studies as a liberal study. Introducing in endusers/remote users. Student staff
the library. Library studies for secretarial training in the smaller library.
students. Extended courses with national
diploma and certificate students. The city Cota: 618608
and guilds courses for further education
teachers and library assistants. Expanding 830. MacDOUGALL, Jennifer ; LEWINS,
the role of the tutor-librarian. Educational Helen ; TSENG, Gwyneth. Continuing
technology and the tutor-librarian. The education and training opportunities in
systems approach to planning library librarianship : a study of participation,
courses. Selection and production of bennefits and defects. London : British
educational media. Using media: Some Library Board, 1990, 97 p. (British Library
practical suggestions. Publicising the Research Paper ; 74).
college library.
Participation in continuing education and
Cota: 673544 training activities : overall figures. Analysis
of described activities in detail. Analysis of
828. For the library of the future : improving reasons for and benefits of attendance at
the quality of continuing education and continuing education activities. Analysis of
teaching. Proceedings of the International the defects of activities attend(ed.)
Conference and Workshop. Bad Honnef, Deterrents to attendance at continuing
16th - 19th February, 1998. Berlin : education and training activities. Summary
Deutsches Bibliotheksinstitut, 1998, 217 p. of responses analysed by type of library.
(Dbi-Materialien ; 180). The organisational and managerial
perspective. Summary and conclusions.
The information society and its effect on
the library and learning. Changes in the Cota: 517630
task fields of the library and consideration
of them in training and continuing 831. MARINESCU, Nicoleta. Dezvoltarea
education of the present. Library profesională biblioteconomică :
education in an "International Virtual culegere de interviuri, articole,
University" - virtual study programmes comunicări, proiecte. Iaşi : Princeps Edit,
through cooperation between library 2007, 155 p.
education institutions. Guidelines for future
and continuing education in librarianship.
Workshop: Presentation of the results of 832. MICHEL, Jean ; MARINESCU, Nicoleta ;
the working groups. Modern techniques IANUS, Mariana. Formarea în societatea
and the teachers' role in imparting informaţiei, societate în formare. Iaşi :
knowledge. Astel Design, 2000, 92 p.
Bibliogr. p. 91-92.
Cota: 621738 Listă de adrese Web, p. 55-88.

829. GHERMAN, Paul M. ; PAINTER, Frances Societatea informaţiei şi noua solidaritate


O., (eds.). Training issues and profesională. Societatea informaţiei.
strategies in libraries. New York, London Impactul Internetului în cultură, societate,
: The Haworth Press, 1990, 95 p. economie. Formarea, miza mileniului trei.
Cultura informaţiei : a inventa, a
Vendor training : a question of experimenta, a capitaliza, a schimba.
commitment to user success. Front-end Societate în formare. Instrumente de lucru
analysis : aligning library planning, europene utile pentru elaborarea unui

 
sistem de formare profesională. Formarea Choosing formats. Teaching and library
profesională - secretul eficientizării şi instruction. Keeping instruction going.
rentabilizării activităţii de informare şi Shaping instruction for special needs.
documentare în biblioteci. Web-bibliografie
pentru bibliotecari şi nu numai. Concluzii. Cota: 565059

Cota: LC 43/2001 834. WENBORN, Neil. Careers in


librarianship and information science.
nd
833. ROBERTS, Anne F. ; BLANDY, Susan 2 ed. London : Kogan Page, 1987, 104
G. Library instruction for librarians. 2nd p. (Careers Series).
rev. ed. Englewood, Colorado : Libraries
Unlimited, 1989, 257 p. (Library science I : Basic training. Public libraries.
text series). Academic libraries. National libraries.
Bibliogr. după capitole. Special libraries. Archive Work.
Anexe, bibliogr. adnot. & index p. 176- II : Courses and qualifications in
257. librarianship and information science.
Archive studies.
Introducing the concept. Educating for
library instruction. Deciding on a program. Cota: 870830

43 Cercetare ştiinţifică. Elaborarea lucrărilor ştiinţifice

835. BARZUN, Jacques ; GRAFF, Henry F. Glosar al termenilor folosiţi în lucrare cu


The modern researcher. Rev. ed. New mai multe înţelesuri, p. 233-234.
York ; Chicago ; San Francisco ; Atlanta : Bibliogr. generală & index de materii p.
Harcourt, Brace & World, Inc., 1970, 430 235-252.
p. Anexă: Semne de corectură.
Bibliogr. p. 387-407.
Index p. 408-430. Publicarea, mijloc de valorificare a
rezultatelor cercetării ştiinţifice.
Part I: Research and report as historian's Publicarea, parte integrantă a muncii de
work: The ABC of technique. cercetare.
Part II: Research : The Searcher: his mind Clasificarea literaturii ştiinţifice: Criteriile
and his vorties. Finding the facts. de clasificare. Lucrări originale. Lucrări de
Verification. Handling ideas. Truth and ansamblu. Lucrări de popularizare. Lucrări
causation. Pattern, bias, and the great cu caracter special. Alte lucrări de
systems. Historians in Europe and prezentare.
America. The sister discipline. Desfăşurarea muncii de redactare a
Part III: Writing: Organizing: paragraphs, lucrării propriu-zise: Mijloace de
chapter, and part. Plain words: the war on exprimare. Elementele aparatului ştiinţific
jargon and clichés. Clear sentences: right şi diferite alte texte anexate lucrării
emphasis and right rhythm. The arts of ştiinţifice - speciile de publicaţii
quoting and translating. The rules of citing: corespunzătoare : Textele ajutătoare ...
footnotes and bibliography. revisiting for Prefaţa şi postfaţa. Citatele - Reeditările.
printer and public. Afterword: A discipline Referinţele bibliografice - Bibliografiile.
for work. Indexurile - Repertoriile. Glosarul -
Dictionarele. Alte anexe ale unei lucrări.
Cuprinsul şi tabla de materii. Calificări şi
836. BERCEANU, Barbu B. ; PANAITESCU, prezentări ale lucrării.
Iulian. Prezentarea lucrărilor ştiinţifice : Colaborarea în decursul procesului de
metodologia activităţii autorului. redactare, editare şi difuzare.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1968, 252 p. Prezentarea orală. Prezentarea lucrărilor
 

 
ştiinţifice, o ştiinţă şi o artă. 841. FISCHEL, Daniel N. A practical guide to
writing and publishing professional
Cota: 803674 books : business, technical, scientific,
scholarly. New York : Van Nostrand
837. BORKO, Harold, (ed.). Targets for Reinhold Company, 1984, 289 p.
research in library education. Chicago :
American Library Association, 1973, 239 The prospectus and outline. Planning the
p. specimen chapters. Acceptance and the
contract. Writing that communicates.
Identifying needed research. Determining Reference works. Front and back matter.
research priorities. Design, tables, and figures. Revising the
draft. Preparing the typescript.
Cota: 608036 Proofreading. Indexing. Marketing. Legal
considerations.
838. BURUIANĂ, Daniela Laura. Metodologia
cercetării ştiinţifice : tehnici de Cota: 617109
prezentare şi comunicare. Galaţi :
Zigotto, 2013, 152 p. 842. GHERGHEL, Nicolae. Cum să scriem
Bibliogr. p. 151-152. un articol ştiinţific. Bucureşti : Editura
Ştiinţifică, 1996, 228 p. (Scientia).
Metodologia cercetării ştiinţifice. Tehnici Bibliogr. p. 214-221.
de prezentare şi comunicare a unei lucrări
ştiinţifice. Ghid pentru redactarea lucrărilor Aspecte generale privind redactarea
de licenţă. Cum să faci şi cum să nu faci o comunicărilor şi articolelor ştiinţifice.
prezentare în PowerPoint. Metodologia generală de redactare a
comunicărilor şi articolelor ştiinţifice.
Cota: LC 12352/2015 Pregătirea redactării comunicărilor şi
articolelor ştiinţifice. Redactarea primei
839. CHELCEA, Septimiu. Cum să redactăm versiuni a comunicărilor şi articolelor
o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, ştiinţifice. Definitivarea comunicărilor şi a
un articol ştiinţific în domeniul articolelor ştiinţifice. Etape conexe
ştiinţelor socioumane. Ed. a 4-a, rev. redactării comunicărilor şi articolelor
Bucureşti : Comunicare.ro, 2007, 226 p. ştiinţifice. Tendinţe moderne în redactarea
Anexa A: Prezentarea unei disertaţii. şi prezentarea comunicărilor şi articolelor
Anexa B: Expresii şi locuţiuni în limba ştiinţifice.
latină, p. 181-205.
Bibliogr. & Indici, p. 207-225. Cota: LC 6516/1997

Înterbări, răspunsuri posibile şi un 843. Ghid bibliografic de muncă intelectuală


imperativ. Norme de redactare. Capcanele : un model cultural: Biblioteca Centrală
punctuaţiei. Finisarea lucrării. Universitară "Carol I" din Bucureşti.
Bucureşti : Biblioteca Centrală
Cota: LC 2569/2008 Universitară "Carol I", 2010, 252 p.
Bibliogr. p. 277-336.
840. ECO, Umberto. Cum se face o teză de Anexe p. 337-352.
licenţă : disciplinele umaniste. Ed.
revăzută. Iaşi : Polirom, 2006, 263 p. Bibliografia. Biblioteca. Bibliotecarul.
Cartea. Cartea arsă. Cartea interzisă.
Ce este o teză de licenţă şi la ce Catalogul. Cercetarea în bibliotecă.
foloseşte. Alegerea subiectului. Cercearea Citarea. Cititorul. Descrierea bibliografică.
materialului. Planul de lucru şi sistemul de Documentul. Documentarea. Dreptul de
fişe. Redactarea. Concluzii. autor. Erata. Fişa. Indexul. Informaţia.
Lectura. Mottoul. Notele. Organizarea
Cota: LC 42/2007 muncii intelectuale. Pagina. Paginaţia.

 
Palimpsestul. Redactarea lucrărilor University of Chicago Press, 2011, 213 p.
ştiinţifice. Sinteza documentară. Sursele (Chicago guides to writing, editing, and
bibliografice. Titlul. Universitatea. publishing).
Index p. 207-213.
Cota: LC 9337/2011
I. Citations: an overview: Why cite? The
844. GOLDHOR, Herbert. An introduction to basic of citation.
scientific research in librarianship. II. Citations in every format: a quick guide:
Urbana, Ill. University of Illinois. Graduate Chicago (or Turabian) citations. MLA
School of Library Science, 1972, 201 p. citations for the humanities. APA citations
Selected bibliogr. p. 200-201. for the social sciences, education and
business. AAA citations for anthropology
I. The logical design of a scientific and ethnography. CSE citations for the
research study: The scientific method of biological sciences. AMA citations for the
inquiry. The application of scientific biomedical sciences, medicine, nursing
research to librarianship. The role of and dentistry. ACS citations for chemistry.
theory. The hypothesis. Causation and Physics, astrophysics and astronomy
proof. citations. Mathematics, computer science
II. The collection and analysis of data: and engineering citations. FAQs about all
Historical research. Survey research. reference styles.
Statistical methods. Experimental
research. Analysis, interpretation, and Cota: Biblioteca de Ştiinţe Politice
presentation. LIP/REF

847. LIPSON, Charles. Doing honest work in


845. GRAFTON, Anthony. Les origines college : how to prepare citations,
tragiques de l'érudition : une histoire avoid plagiarism, and achieve real
de la note en bas de page. Paris : academic success. Chicago : The
Éditions du Seuil, 1998, 218 p. University of Chicago Press, 2004, 189 p.
Note & indice p. 179-215. (Chicago guide