Sunteți pe pagina 1din 14

Dosarul nr. 2ac-623/17 V.Stratan

D E C I Z I E

23 noiembrie 2017 Chi in u

Judec tor I instan :

mun.

Colegiul civil i de contencios administrativ al Cur ii de Apel Chi in u în componen a:

Pre edintele edin ei, judec tor

Bud i Nelea

Judec torii:

Efros Valeri i Muruianu Ion

Grefier

Lipchin Nadejda

examinând în edin public , cererea de apel declarat de Xîmpotriva hot rârii Judec toriei Chi in u, sediul Central din XXXXXXXXX, în pricina civil la cererea de chemare în instan a de judecat intentat de Xîmpotriva X, privind încasarea dobîzii de întîrziere i a taxei de stat,-

C O N S T A T :

La data de 22 decembrie 2016, Xa depus o cerere de chemare instan a de judecat c tre X (în continuare X) privind încasarea dobîzii de întîrziere în sum de 517831,28 lei i a taxei de stat în sum de 15534,94 lei rezultat din contractul nr.156/2014-SC privind acordarea serviciilor comunale pe teritoriul X, ale facturilor privind livrarea energiei electrice, ale facturilor pentru acordarea serviciilor comunale, ale facturilor pentru eliberarea permiselor speciale i permiselor auto, ale facturilor privind prestarea serviciilor de instruire în domeniul securit ii aeronautice i facturilor pentru prestarea serviciilor medicale.

În motivarea ac iunii a indicat c , în perioada 29.05.2015 - 31.08.2016, Xa prestat c tre X, servicii pe teritoriul X(în continuare X), pentru serviciile acordate, în adresa ultimei, au fost înaintate facturile respective, dintre care facturi pentru livrarea Energiei electrice: Factura EUG000118782 din

30.06.2015 în sum de 196936,08 lei; Factura EUG000178655 din 31.07.2015

în sum de 203849,33 lei; Factura EUG000305158 din 30.09.2015 în sum de

238527,12 lei; Factura EUG000361331 din 29.10.2015 în sum 202078,56 lei; Factura EUG000431786 din 30.11.2015 în sum de 152361,26 lei; Factura EUG000518120 din 31.12.2015 în sum de 302915,34 lei; Factura EUG000574599 din 29.01.2016 în sum de 297602,46 lei; Factura EUG000650124 din 29.02.2016 în sum de 291633,84 lei; Factura EUG000739948 din 31.03.2016 în sum 319 118,40 lei; Factura EUG000821755 din 29.04.2016 în sum 201386,59 lei; Factura EUG000897651 din 31.05.2016 în sum 210555,65 lei; Factura EUG000978164 din 30.06.2015 în sum 238106,16 lei; Factura EUH000058957 din 29.07.2016 în sum 233111,86 lei; Factura FA3909612 din

31.08.2015 în sum de 263922, 66 lei; Factura FA4365462 din 09.11.2015 în

sum de 97333,68 lei, care au fost achitate la data de 7 septembrie 2016 de

c tre pârât , prin ce i-a recunoscut datoria pentru energia electric integral.

Men ioneaz c , potrivit prevederilor contractului nr.156/2014-SC, încheiat între p r ile litigiate la 01 ianuarie 2014, reclamata s-a obligat s acorde pârâtei servicii comunale pe teritoriul X, astfel, pentru serviciile comunale prestate, în adresa pârâtei, au fost înaintate conturile i facturile respective i anume facturi pentru acordarea Serviciilor comunale: Factura EUG000362900 din 30.10.2015 în sum de 1657,50 lei; Factura FA4365357 din 31.10.2015 în sum de 36,56 lei; Factura EUG000431259 din 30.11.2015 în sum de 1657,50 lei; Factura FA4365624 din 31.10.2015 în sum de 1427,09 lei; Factura FA4588156 din 29.01.2016 în sum de 1559,03 lei; Factura FA4588641 din 29.02.2016 în sum de 1 304,41 lei; Factura FA4588715 din 31.03.2016 în sum de 1280,10 lei; Factura EUG000820971 din 29.04.2016 în sum de 939,04 lei; Factura EUG000821000 din 29.04.2016 în sum de 1657,50 lei; Factura EUG000897700 din 31.05.2016 în sum de 932,65 lei; Factura EUG000897725 din 31.05.2016 în sum de 1657,50 lei; Factura EUG000976720 din 30.06.2016 în sum de 945,42 lei; Factura EUG000976729 din 30.06.2016 în sum de 1657,50 lei; Factura EUH000059171 din

29.07.2016 în sum de 1 919,57 lei; Factura EUH000059350 din 29.07.2016 în

sum de 1657,50 lei; Factura EUH000134432 din 26.08.2016 în sum de 1657,50 lei; Factura EUH000134434 din 26.08.2016 în sum de 1134,42 lei, care, la fel, au fost achitate la data de 7 septembrie 2016 de pârât , aceasta

recunoscându- i datoria pentru serviciile comunale integral, totodat , a acordat pîrîtei servicii de eliberare a permiselor speciale i servicii de eliberarea a permiselor auto pentru accesul la suprafa a de lucru a X.

Afirm c , pentru serviciile de eliberarea permiselor speciale, în adresa pârâtei, au fost înaintate conturile i facturi pentru eliberarea Permiselor speciale si permiselor auto: Factura FA3909838 din 31.10.2015 în sum de 2416,54 lei; Factura FA3909905 din 30.11.2015 în sum de 4028,99 lei; Factura FA4588522 din 30.04.2016 în sum de 273,13 lei; Factura FA4588576 din 31.05.2016 în sum de 1949,35 lei; Factura FA4826045 din 30.06.2016 în sum de 1342,06 lei; Factura FA4826113 din 31.07.2016 în sum de 7316,16 lei, care au fost achitate la data de 7 septembrie 2016 de c tre pârât , prin ce i-a recunoscut datoria pentru eliberarea permiselor integral.

Relev c , a acordat pârâtei serviciile auto, pentru ce în adresa acestei au fost înaintate conturile i facturile respective i anume: Factura FA3235171 din 04.09.2015 în sum de 749,40 lei; Factura FA4588556 din 11.05.2016 în sum de 713,28 lei, fiind achitate la data de 7 septembrie 2016 de c tre pârât , prin ce i-a recunoscut datoria pentru servicii auto integral, cît i a acordat pârâtei servicii de instruirea în domeniul securit ii aeronautice, astfel, pentru serviciile acordate, în adresa pârâtei, au fost înaintate conturile i facturi pentru prestarea serviciilor de Instruire în domeniu securit ii aeronautice:

Factura FA39099856 din 31.10.2015 în sum de 993,60 lei; Factura FA3909894 din 30.11.2015 în sum de 331,20 lei; Factura FA4588569 din 31.05.2016 în sum de 5630,40 lei; Factura FA4826016 din 30.06.2016 în sum de 1324,80 lei; Factura FA4826079 din 31.07.2016 în sum de 1987,20 lei, la data de 7 septembrie 2016 fiind achitate de c tre pârât , prin ce aceasta a recunoscut datoria pentru instruirea în domeniul securit ii aeronautice integral.

Explic c , pentru prestarea serviciilor de testarea oferilor, în adresa pârâtei a fost înaintate conturile i facturile respective i anume: FA3909875 din 31.10.2015 în sum de 9975,00 lei; FA4588546 din 30.04.2016 în sum de 10450 lei, care la data de 7 septembrie 2016 au fost achitate de pârât , prin ce aceasta a recunoscut datoria debitoare integral, în acela i timp, a acordat pârâtei servicii medicale, în leg tur cu ce ultimei i-au fost înaintate facturi pentru prestarea serviciilor medicale: Factura WI4623224 din 30.09.2015 în sum de 242,00 lei; Factura WI6647162 din 31.10.2015 în sum de 308,00 lei; Factura WI6647182 din 30.11.2015 în sum de 198,00 lei; Factura WI6647365 din 31.05.2016 în sum de 748,00 lei; Act nr.00001366 (30.06.2016) în sum de 209,00 lei; Factura WI8488815 din 31.07.2016 în sum de 264.00 lei, fiind

achitate la data de 7 septembrie 2016 de c tre pârât , prin ce aceasta i-a recunoscut datoria pentru servicii medicale integral.

Sus ine c , cu toate c pârâta la data de 07 septembrie 2016 a stins integral datoria debitoare de baz în sum de 3730658,30 lei, solicitarea reclamantei privind achitarea dobânzii de întârziere în sum de 517831,2 8 lei, pân în prezent din partea pîrîtei nu a fost satisf cut , astfel, în scopul încas rii dobânzii de întârziere în sum de 517831,28 lei, în adresa pârâtei au fost expediate reclama iile nr.12/936 din 11 noiembrie 2015, nr.12/802 din 30 septembrie 2016, nr.12/288 din 23 martie 2016, nr.12/454 din 19 mai 2016, nr.12/184 din 25 februarie 2016 i nr.12/683 din 06 septembrie 2016, care au fost recep ionate de aceasta, ceea ce se confirm prin tampila companiei vizate.

Consider c , pentru a solu iona chestiunea privind achitarea dobânzii de întârziere sus-men ionate pe cale amiabil , la 06 septembrie 2016, în adresa pârâtei a fost expediat cererea prealabil de chemare în judecat , care la fel a fost recep ionat de pîrît , ceea ce se confirm prin tampila a companiei vizate cu nr.617 din 08 septembrie 2016, în conformitate cu prevederilor art.619 alin.(2), Cod Civil, în cazul actelor juridice la care nu particip consumatorul, dobânda este de 9% peste rata dobânzii prev zut în art.585, dac legea sau contractul nu prevede altfel, nu este admis proba unui prejudiciu mai redus, respectiv, pârâta are obliga ia de a achita dobânda de întârziere pentru perioada 08.07.2015 - 06.09.2016, calculat în baza Actului nr.00000056 din 06.09.2016, în sum de 517831,28 lei, fiind expediat pârâtei i recep ionat de aceasta la 07 septembrie 2016.

Solicit încasarea de la X în beneficiul Xa dobânzii de întârziere în sum de 517831,28 lei i taxa de stat în sum de 15534, 94 lei, iar în total în sum de 533366, 22 lei.

X, reprezentant al X a depus referin la cererea de chemare în judecat , solicitînd respingerea ac iunii ca fiind neîntemeiat (f.d.170-173).

Prin hot rîrea Judec toriei Chi in u, sediul Central din 27.04.2017, s-a respins ac iunea ca fiind nefondat i neîntemeiat .

La data de 06.06.2017, Xa declarat cerere de apel împotriva hot rârii instan ei de fond, solicitând admiterea apelului, casarea hot rârii, cu emiterea unei noi hot rîri prin care ac iunea înaintat de Xs fie admis integral.

A indicat c , motivele de fapt i de drept vor fi prezentate suplimentar dup ce va lua cuno tin cu hot rârea motivat , rezervîndu- i dreptul la apel

suplimentar.

La data de 31.07.2017, cauza a fost distribuit în mod aleatoriu pentru judecare în apel (f.d.230).

Prin încheierea Cur ii de Apel Chi in u din 03 august 2017, în temeiul art.368 CPC, nu s-a dat curs cererii de apel, apelantei fiindu-i fixat termen pîn la 01.11.2017 pentru lichidarea neajunsului apelurilor.

La data de 31.10.2017, Xa declarat cerere de apel motivat împotriva hot rârii instan ei de fond, solicitînd admiterea apelului, casarea hot rârii, cu emiterea unei noi hot rîri de admitere integral a ac iunii.

În motivarea apelului a indicat c , hot rîrea primei instan e este neîntemeiat i ilegal , urmînd a fi casat , deoarece contravine normelor dreptului material i procesual, iar la examinarea i adoptarea hot rîrii contestate nu au fost pe deplin constatate i elucidate circumstan ele care au importan pentru solu ionarea pricinii.

Sus ine c , la emiterea hot rîrii din 23 mai 2017, prima instan nu a luat în considerare prevederile pct.14 din Hot rîrea Plenului Cur ii Supreme de Justi ie nr.9 din 24.12.2010, care expres prevede c , dobînda de întîrziere prev zut de art. 619 CC, reprezint o modalitate de desp gubire pentru întîrzierea execut rii obliga iunilor pecuniare, considerîndu-se c are loc folosirea mijloacelor str ine, astfel, desp gubirea pentru întîrzierea execut rii obliga iunilor pecuniare în cazul folosirii mijloacelor str ine, a mijloacelor financiare ale X, avînd în considerare c , în toat perioada existen ei a datoriei X vizavi X (29 mai 2015 - 31 august 2016), reclamanta a fost nevoit s achite c tre X, X, X i al i furnizori de servicii, toate sumele acumulate de X pentru servicii respective, în caz contrar risca s fie deconectat singur de la re elele electrice, ap , c ldur i altele.

Consider c , în aceast situa ie a avut loc folosirea de c tre intimat a mijloacelor financiare ale apelantei, astfel, apelanta este în drept s solicite încasarea dobînzii de întîrziere respective.

Explic c , intimata este obligat s achite apelantei dobînda de întîrziere, ce ine de afirma iile primei instan e, precum c , dobânda de întârziere nu-i poate fi imputat pârâtei, deoarece lipse te culpa debitorului, acumularea datoriilor c tre reclamant a avut ca cauz blocarea mijloacelor financiare ale întreprinderii pe contul X, situa ia privind lipsa la intimat a mijloacelor financiare nu corespunde realit ii, avînd în considerare c , în baza

Hot rîrii Guvernului nr. 848 din 07.12.2015//Monitorul Oficial nr.332-339/951 din 11.12.2015// Cu privire la eliberarea de plat a penalit ilor i autorizarea unui împrumut de la Xc tre X, în scopul acoperirii cheltuielilor aferente furniz rii i men inerii în condi ii de siguran a serviciilor de naviga ie aerian în Republica Moldova, s-a autorizat acordarea de c tre Xpentru X a unui împrumut în sum de pîn la 35 (treizeci i cinci) milioane lei, în patru tran e lunare, dintre care 20 (dou zeci) milioane lei vor fi acordate în anul 2015, în dou tran e, cîte 10 (zece) milioane lei, din contul mijloacelor prev zute în bugetul Autorit ii Aeronautice Civile pe anul 2015, iar 15 (cincisprezece) milioane lei vor fi acordate în dou tran e, cîte 7,5 ( apte virgul cinci) milioane lei, pîn la 1 septembrie 2016.

Invoc c , prestarea c tre intimat a serviciilor men ionate în cererea de chemare în judecat (acordarea serviciilor de furnizarea energiei electrice, furnizarea apei, înc lzirii i alte), reprezint cheltuielile apelantei aferente furniz rii i men inerii în condi ii de siguran a serviciilor de naviga ie aerian , deja la sfîr itul anului 2015, intimata dispunea de surse financiare suficiente pentru acoperirea datoriilor sale vizavi de apelant , ceea ce nu a executat în termen.

Afirm c , prima instan nu a luat în considerare i afirma iile reprezentantei intimatei, care în edin de judecat a men ionat c , blocarea mijloacelor financiare ale Moldatsa a avut loc în cuantumul de 85% din venitul întreprinderii, îns nu toate mijloacelor financiare/veniturile ale intimatei au fost blocate pe contul X, astfel, intimata era în posibilitate s achite par ial datoriile acumulate vizavi de X, ceea ce nu a executat.

X, reprezentant al intimatei X a depus referin la cererea de apel, solicitînd respingerea apelului, cu men inerea hot rîrii primei instan e, ca fiind legal i întemeiat .

În edin a instan ei de apel X, reprezentant al apelantei X, a solicitat admiterea apelului în sensul declarat, reiterînd integral argumentele expuse în instrumentul de atac.

X, reprezentant al intimatei X, în edin a instan ei de apel a solicitat respingerea cererii de apel, cu men inerea hot rîrii instan ei de fond, pe care o consider legal i întemeiat , reiterînd sus inirile expuse în referin .

Audiind explica iile p r ilor prezente în edin a instan ei de apel, studiind i analizînd materialele cauzei, Colegiul ajunge la concluzia c cererea de apel înaintat este neîntemeiat , pasibil de a fi respins , cu men inerea hot rîrii

instan ei de fond din urm toarele considerente.

În conformitate cu art.385 alin. (1) lit. a) CPC, instan a de apel, dup ce judec apelul, este în drept s resping apelul i s men in hot rârea primei instan e.

Potrivit art. 239 din Codul de procedur civil , hot rîrea judec toreasc trebuie s fie legal i întemeiat . Instan a î i întemeiaz hot rîrea numai pe circumstan ele constatate nemijlocit de instan i pe probele cercetate în edin de judecat .

Conform art. 241 alin. (2), (5) i (6) din Codul de procedur civil , hot rîrea judec toreasc const din partea introductiv i partea dispozitiv . În cazurile prev zute la art.236 alin.(5), hot rîrea judec toreasc const din partea introductiv , partea descriptiv , motivare i dispozitiv. Fiecare parte a hot rîrii se eviden iaz separat în textul acesteia. În motivare se indic :

circumstan ele pricinii, constatate de instan , probele pe care se întemeiaz concluziile ei privitoare la aceste circumstan e, argumentele invocate de instan la respingerea unor probe, legile de care s-a c l uzit instan a. Dispozitivul cuprinde concluzia instan ei judec tore ti privind admiterea sau respingerea integral sau par ial a ac iunii, repartizarea cheltuielilor de judecat , calea i termenul de atac al hot rîrii.

Potrivit recomand rilor avizului nr. 11 din 2008 al Consiliului Consultativ al Judec torilor Europeni (CCJE) în aten ia Comitetului de Mini tri al Consiliului Europei privind calitatea hot rârilor judec tore ti, o motiva ie i o analiz clar sunt cerin ele fundamentale ale hot rârilor judec tore ti i un aspect important al dreptului la un proces echitabil. Pentru a r spunde cerin elor procesului echitabil, motivarea ar trebui s eviden ieze, c judec torul a examinat cu adev rat chestiunile esen iale ce iau fost prezentate.

Instan a de apel men ioneaz c , art. 6 din Conven ia European a Drepturilor Omului garanteaz dreptul justi iabilului la o hot rîre motivat sub aspectul instituirii obliga iei instan elor de judecat de a- i argumenta hot rîrile adoptate din perspectiva unei analize ample a circumstan elor pricinii. Îndatorirea de a motiva coerent i unitar hot rârea sub aspectul tuturor cererilor, f r a exista contradic ii între motivare i dispozitiv, constituie o garan ie pentru justi iabili, în fa a eventualului arbitrariu judec toresc, fiind singurul mijloc prin care se d posibilitatea de a putea exercita un eficient control judiciar.

În opinia Colegiului, prima instan a inut cont de aceste deziderate i a

adoptat o hot rîre bazat pe fundament temeinic i materialul probator administrat.

Colegiul constat c , prima instan a a determinat corect raportul juridic dedus judec ii, circumstan ele importante pentru solu ionarea pricinii au fost stabilite i elucidate pe deplin, probelor prezentate a dat apreciere complet , obiectiv i sub toate aspectele, iar hot rârea este legal i întemeiat , adoptat cu respectarea drepturilor i intereselor legale a participan ilor la proces.

Obiect al prezentului litigiu i, implicit, a cererii de apel, a a cum a fost formulat în instrumentul de atac, este dezacordul apelantei cu hot rîrea instan ei de fond prin care a fost respins cererea de încasare a dobînzii de întîrziere, rezultate din neachitarea în termen a datoriilor contractuale scadente.

Cadrul legal relevant spe ei.

Codul civil.

Articolul 8. Temeiurile apari iei drepturilor i obliga iilor civile

(1) Drepturile i obliga iile civile apar în temeiul legii, precum i în baza actelor persoanelor fizice i juridice care, de i nu sînt prev zute de lege, dau na tere la drepturi i obliga ii civile, pornind de la principiile generale i de la sensul legisla iei civile.

(2) Drepturile i obliga iile civile apar:

a) din contracte i din alte acte juridice;

b) din acte emise de o autoritate public , prev zute de lege drept temei al

apari iei drepturilor i obliga iilor civile;

c) din hot rîre judec toreasc în care sînt stabilite drepturi i obliga ii;

d) în urma cre rii i dobîndirii de patrimoniu în temeiuri neinterzise de

lege;

e) în urma elabor rii de lucr ri tiin ifice, cre rii de opere literare, de art ,

în urma inven iilor i altor rezultate ale activit ii intelectuale;

f) în urma cauz rii de prejudicii unei alte persoane;

g) în urma îmbog irii f r just cauz ;

h) în urma altor fapte ale persoanelor fizice i juridice i a unor evenimente de care legisla ia leag apari ia unor efecte juridice în materie civil .

Articolul 9. Exercitarea drepturilor i executarea obliga iilor

(1) Persoanele fizice i juridice participante la raporturile juridice civile trebuie s î i exercite drepturile i s î i execute obliga iile cu bun -credin , în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea public i cu bunele moravuri. Buna-credin se prezum pîn la proba contrar .

(2) Neexercitarea de c tre persoanele fizice i juridice a drepturilor civile ce le revin nu duce la stingerea acestora, cu excep ia cazurilor prev zute de lege.

Articolul 512. Dispozi ii generale cu privire la obliga ie

(1) În virtutea raportului obliga ional, creditorul este în drept s pretind de la debitor executarea unei presta ii, iar debitorul este inut s o execute. Presta ia poate consta în a da, a face sau a nu face.

(2) Obliga ia poate fi pur i simpl sau afectat de modalit i.

(3) Presta ia trebuie s fie posibil i determinat sau determinabil , s nu contravin legii, ordinii publice i bunelor moravuri.

Articolul 513. Buna-credin i diligen a.

(1) Debitorul i creditorul trebuie s se comporte cu bun -credin i diligen la momentul na terii, pe durata existen ei, la momentul execut rii i stingerii obliga iei.

(2) Este nul clauza prin care se derog de la prevederile alin.(1).

Articolul 514. Temeiurile na terii obliga iilor.

Obliga iile se nasc din contract, fapt ilicit (delict) i din orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condi iile legii.

Articolul 572. Condi iile generale de executare a obliga iilor

(1) Temeiul execut rii rezid în existen a unei obliga ii.

(2) Obliga ia trebuie executat în modul corespunz tor, cu bun -credin , la locul i în momentul stabilit.

(3) Valorile mobiliare nu pot fi transmise direct în contul achit rii datoriei

dintre dou p r i.

Articolul 576. Dreptul creditorului de a cere executarea obliga iei înainte de termen

Chiar dac , în favoarea debitorului, este stabilit un anumit termen de executare, creditorul poate pretinde executarea imediat a obliga iei în cazul în care debitorul se afl în incapacitate de plat sau a redus garan iile convenite anterior, sau în genere nu le-a putut prezenta, precum i în alte cazuri prev zute de lege.

Articolul 585. Rata dobînzii

În cazul în care, conform legii sau contractului, obliga ia este purt toare de dobînd , se pl te te o dobînd egal cu rata de baz a B ncii Na ionale a Moldovei dac legea sau contractul nu prevede o alt rat .

Articolul 602. R spunderea pentru neexecutarea obliga iei

(1) În cazul în care nu execut obliga ia, debitorul este inut s -l

desp gubeasc pe creditor pentru prejudiciul cauzat astfel dac nu dovede te

c neexecutarea obliga iei nu-i este imputabil .

(2) Neexecutarea include orice înc lcare a obliga iilor, inclusiv executarea necorespunz toare sau tardiv .

(3) Repararea prejudiciului cauzat prin întîrziere sau prin o alt executare necorespunz toare a obliga iei nu-l elibereaz pe debitor de executarea obliga iei în natur , cu excep ia cazurilor cînd, datorit unor circumstan e obiective, creditorul pierde interesul pentru executare.

(4) Dreptul creditorului de a cere desp gubiri în locul presta iei se exercit în condi iile suplimentare de la art.609. Creditorul poate cere desp gubiri pentru întîrzierea execut rii obliga iei doar în condi iile suplimentare privind întîrzierea prev zute la art.617. În cazul unui contract sinalagmatic, creditorul poate cere desp gubiri pentru neexecutarea obliga iei debitorului doar dup rezolu iune, conform art.737.

Articolul 610. Întinderea desp gubirii

(1) Desp gubirea pe care o datoreaz debitorul pentru neexecutare cuprinde atît prejudiciul efectiv cauzat creditorului, cît i venitul ratat.

(2) Ratat se consider venitul care ar fi fost posibil în condi iile unui

comportament normal din partea autorului prejudiciului în împrejur ri normale.

(3) Este reparabil numai prejudiciul care reprezint efectul nemijlocit (direct) al neexecut rii.

(4) Desp gubirea nu se extinde asupra prejudiciului care, conform experien ei debitorului, nu putea fi prev zut în mod ra ional în cazul unei aprecieri obiective.

(5) Dac neexecutarea obliga iei este cauzat prin dol, debitorul r spunde i pentru prejudiciul imprevizibil.

Articolul 619. Dobînda de întîrziere

(1) Obliga iilor pecuniare li se aplic dobînzi pe perioada întîrzierii. Dobînda de întîrziere reprezint 5% peste rata dobînzii prev zut la art.585 dac legea sau contractul nu prevede altfel. Este admis proba unui prejudiciu mai redus.

(2) În cazul actelor juridice la care nu particip consumatorul, dobînda este de 9% peste rata dobînzii prev zut la art.585 dac legea sau contractul nu prevede altfel. Nu este admis proba unui prejudiciu mai redus.

(3) În cazul în care creditorul poate cere în alt temei juridic dobînzi mai mari, ele vor trebui pl tite. Nu se exclude invocarea dreptului privind repararea unui alt prejudiciu.

(4) Dobînzile de întîrziere nu se aplic la dobînzi.

Articolul 644. Dreptul de a primi chitan i titlu original

(1) Debitorul care execut obliga ia are dreptul de a primi chitan i de a cere titlul original. În cazul imposibilit ii de a cere creditorului chitan , debitorul poate face dovada pl ii cu orice mijloc de prob .

(2) În cazul imposibilit ii restituirii titlului original, debitorul este în drept s cear creditorului o declara ie autentificat notarial despre stingerea obliga iei. Toate cheltuielile, în acest caz, sînt suportate de creditor.

(3) Dac creditorul refuz s elibereze chitan sau s restituie titlul original, debitorul are dreptul s refuze executarea. În acest caz, creditorul este în întîrziere.

(4) Dac creditorul a eliberat chitan privind plata datoriei de baz , se

prezum c au fost achitate i dobînzile, i cheltuielile.

Colegiul re iene faptul c la 01.01.2014 între X i Xa fost încheiat contractul nr.156/14 SC cu privire la prest ri de servicii comunale.

Din materialele cauzei instan a de apel constat c , din anul 2013 pân la judecarea litigiului în ordine de apel apelanta-reclamant X în baz de contracte , au fost prestate pentru intimata-pîrît X diverse servicii i anume de livrare a energiei electrice; de eliberare a permiselor speciale; de eliberare a permiselor auto pentru accesul pe teritoriul X; servicii auto; servicii de instruire în domeniul securit ii aeronautice.

Serviciile comunale i serviciile de asisten medical fiind acordate în baza contractului nr.156/14-SC cu privire la acordarea serviciilor comunale i a contractului nr.61/14-med cu privire la acordarea serviciilor de asisten medical în Punctul medical al Aerog rii, care au fost încheiate la data de 01.01.2014, ac iunea lor fiind prelungit prin acorduri adi ionale (f.d.10-12; 174-176; 178-179; 180-184).

Instan a de apel pune în eviden faptul c p r ile litigante nu contest existen a i valabilitatea contractelor i nici volumul sau calitatea serviciilor prestate.

Colegiul re ine faptul c X a admis întîrzieri la achitarea serviciilor prestate, împrejurare care nu a fost negate de pîrîta-intimat .

Din acest punct de vedere sarcina instan elor de judecat const în obliga ia de a aprecia motivele acestor întîrzieri i impactul re inerii pl ilor asupra situa iei economice a X.

Colegiul relev c , a a cum a descris în hot rîre instan a de fond, din luna aprilie 2015, intimata-pîrît X a început s se confrunte cu probleme de ordin financiar, fiind admise restan e la plata serviciilor prestate de apelanta-reclamant X în sum de 3730658, 30 lei.

Unul din motivele principale, care au condus la întîrzierea pl ilor, a fost faptul bloc rii mijloacele financiare aX pe contul X , care a survenit în luna aprilie a anului 2015.

Instan a de apel observ c sumele în valut aX aflate pe contul X , constituie aproximativ 85% din tot venitul întreprinderii, iar ca urmare a aplic rii titlului Executoriu de c tre Tribunalul de la Bruxelles, emis în baza Hot rârii instan ei de judecat de la Paris pe cazul X vs Republica Moldova",

cu scopul achit rii datoriilor Republicii Moldova c tre firma ucrainean X, succesor de drept al companiei ucrainene X, în care Republica Moldova a avut câ tig de cauz în procesul dat, solu ionat prin decizia pronun at în instan a de la Paris din data de 12.04.2016, îns datorit faptului c nu a fost solu ionat imediat problema ridic rii sechestrului de pe conturile X, aceasta nu a avut posibilitate s fac achit ri cu partenerii de afaceri.

Colegiul noteaz faptul c edin ele de examinare a debloc rii surselor financiare aX din contul X au avut loc în luna iunie i luna august 2016 i aceste circumstan e au fost cunoscute de c tre apelnata-reclamant , or, pîrîta a transmis scrisori de r spuns a reclama iilor înaintate deX.

Totodat , Colegiul observ c , la scurt timp dup ce a fost ridicat sechestrul de pe mijloacele financiare a X din contul X , intimata-pîrît imediat, la data de 7 septembrie 2016, a transferat suma restant în m rime de 3730658, 30 lei în contul X, fapt confirmat prin copia ordinului de plat anexat la materialele cauzei (f.d.188).

În accep iunea Colegiului, instan a de fond corect a apreciat faptul c , datorit circumstan elor excep ionale, care au condus la întîrzierea pl ilor admise de X în raport cu X, solicitarea privind încasarea dobînzii de întîrziere în sum de 517831,28 lei nu-i poate fi imputat intimatei-pârâte, or, lipse te culpa debitorului.

În aceast ordine de idei, în opinia Colegiului, toate argumentele i afirma iile invocate de c tre apelanta-reclamant citate supra, sunt v dit lipsite de suport juridic, sub toate aspectele au fost examinate de prima instan , iar instan a de apel le apreciaz ca fiind inconsistente i f r ra ionament valabil circumstan elor spe ei.

În plus, este important de remarcat faptul c apelanta-reclamant , utilizînd calea de atac nu a prezentat în instan a de apel probe, pe care nu a avut posibilitatea s le prezinte instan ei de fond i care ar fi de natur s

r stoarne concluziile expuse în hot rîrea contestat .

În final, instan a de apel subliniaz c , contrar prevederilor art.118, 121 CPC, apelanlta-reclamant , în fa a instan ei de fond, nu a adus careva probe în sus inerea preten iilor la ac iune i prin urmare instan a de fond just a aplicat normele legale relevante la circumstan ele spe ei i a respins ca nefondat ac iunea depus de X.

În a a împrejur ri, Colegiul reitereaz c , concluziile primei instan e sunt

întemeiate i legale, în concordan cu prevederile art.239 CPC, hot rîrea urmeaz a fi men inut cu respingerea cererii de apel, ca fiind neîntemeiat .

Din aceste ra ionamente, în conformitate cu art. 385 alin. (1) lit. a), 389, 390, 434 CPC, Colegiul civil i de contencios administrativ al Cur ii de Apel Chi in u,-

D E C I D E:

Se respinge, din lips de temei, apelul declarat de X.

Se men ine hot rârea Judec toriei Chi in u, sediul Central din XXXXXXXXX, în pricina civil la cererea de chemare în instan a de judecat intentat de Xîmpotriva X, privind încasarea dobîzii de întîrziere i a taxei de stat.

Decizia este definitiv , îns poate fi atacat cu recurs la Curtea Suprem de Justi ie în termen de dou luni de la comunicarea deciziei integrale.

Pre edintele edin ei

Judec tor

Judec tor

Bud i Nelea

Efros Valeri

Muruianu

Ion