Sunteți pe pagina 1din 25

Na șterea Domnului, 25 dec.

Tropar, glas 4 T
Rt s

N 000!
a ș te rea Ta 11
Hris toa ' ! ! 11'
se Dum ne ze ! !A !A
ul nos trub<? 01
rã sã

1
ri 0
t-a 1 ' ! !lu1
lu mii mi ~ 0!
na cu !
no ș!
ti os
in @a
ței b<? 0
cã 2
în 1
tru 1a
ea

0'
ce !
ei !
ce 1O
slu jeau 'ste
!! !A m<? !11
le lor de la stea 0!
s-au în!
vã!A
țatb<? !
sã11
se în

1
chi 0
ne q!0'
Ți e, Soa ! ! drep
re lui !1 tã os
ã 0a
ții m<? !
și !
sã 1
Te 1q
cu noas!

11
pe Ti 0@1O'
ne, Rã sã ri !
tul !
de !Am<Doam
sus; ?q !ne,sla
0'! vã!os
Ți i @
e. kb<?

Condac, glas 3 T , automelă


eN s

F 0d
e N1
cioa PS
a ]@
ra 3'
a !a ! !A nC 0
as tãzi pe 3m
Cel 0
mai 0q
pre sus !
de

01'
fi in !
țã\!O
na a a ș @a
]te mV !șin0
pã 1P
mâ ân S]@
tul 3'
pe !
eș !
te !Ara nC

3m
Ce 000001'
lui ne a pro pi at !
a \!O
du u u @a
]ce; mV 1os
î în !+
ge1a
rii

!0!o1'
cu pãs to o o _
o rii 0\!O\!:
sla vo o slo ve escmV 11'
și ma N!
a!a !A
giinC

3M ! o1'
cu stea a a _
a ua 0\!O\!: mV 01N
cã lã ã to re esc; cã pen 1
tru 1'
no !
oi !
S-a

11a
nãs cut c<C/ Prunc
$1~o1} !A c<C/ 000'
tâ â â nãr ! mai
Dum ne ze eu ! !naO'
in !
te !
de

\0!K
ve eci.nC

www.stavropoleos.ro
Troparul Naşterii Domnului glas 4 T g
Rt
după Dimitrie Suceveanu

N qm!0!1q!00PS!!`PSPS]! ) S
aş te rea Ta Hris toa se Dum ne ze e u ul no o o os

1a
tru m<? 01q!1'
ră să ri t-a lu !
mii!luq
mi !
naPS
cu b!
u_`
u no oş 1os
ti i )i !
S in

\0!
ţe eib
: <?00/
că în 1
tru 1m
ea 1
cei '!
ce !
slu1`2'
jea au ste !e!
le!S
};e0
lor am<?0b
de

0PS
la stea !a_`O\!\0!
a s-a au în vă ă ţa at : b<? 02m
să se 1
în q
chi !
new!
Ţi e

q!PS
soa re lu !u_!S
ui dre e 1`X
e ep2
tă ' !ăYS
ă \0!S
ă ă 0a
ţii m<? !!1
şi să te

12'
cu noas!
că_OS
ă pre Ti \0!S
i i0ne am<?00PS
Ră să ri !i _a
i tu `
ulXO
ce !
S el

OS
de !e w!S1a
su u u us .<?TS
Doa 0a os
am '!
neUS
sla b!
a _`1os
a vă ă Ţi i )i !S
S }; i

\0!
e e.K b<?

www.stavropoleos.ro
Luminînda Naşterii Domnului, glas 3 T automelă
s
eN

C 0N11'!- ! !1aV1!}s !!A=!sC ):scC 3Ne!0


er ce ta tu ne-a pe no o o o o o o oi de sus Mîn tu

!OS
i to !
o_11-
rul no o o')s!} 1anN
os tru 011'
Ră să ri !
- tul!ră!1a
să ri 1
V i!
}s tu!!A
ri lo

=s
o !
C o or
):scC 3N
şi e
cei !00p!OS
din în tu ne ric şi !i _11-
din u u u')um
s!} 1a
bră nN

1g
am ~2qUS
a flat a C!
a _!os
de vă ă !
rulmV
A J!n
că1S-a 11'
năs cut !
din!OS
Fe cioa!a_ră

11-
Do o o') om
s!} 1k
nul nN

www.stavropoleos.ro
Stihira 1 la Litia Naşterii Domnului, glas 1 T
s
QV
C 1V~3!!pz!c`vP\S 0!S0vVa !c31V11
e rul şi pă mân tu ul a a as tăzi du pă pro o ro

1'
o )os!oci
\!Ssă ă?1
ă 1a
se VO
ve S!eO\!A
se )s1
lea a }!
s as0avV
că 20!1
în ge rii cu

qz
oa \!+
me e1
nii anN 00!wz
du hov ni ceş US
te !e_a
să O
pră S!
ăzO\!A
nu ia)as1a }!
s as

0a
că vV 03q@O'
Dum ne zeu în trup ! /!a\!S
S-a + a a1a OS
ră !ă1V
tat vV
a q@1
ce lor ce

11'
şe deau!în!30a
în tu ne =e s!e!0a
ric şi !înA 1'
u k`!u!!\0!:m<
u um bră ă 6
năsh V 3

1'
â )â s!ân
\!S
du u?1
u 1a
se VO
di S!
inO\!A )s1
Fe cioa a }!
s a0a
ra vV 1~0!
peş te ra!şi

pz
ies\!?
lea a1
L-a oV
aOau S\!A
pri)is1i }!
s i0a
mit vV 1~
păs q!0pz
to rii ves tesc_mi

`0`0a
i nu u nea nN 10!!!11os
ma gii de la ră să ri it !a)sa1
duc n
a N US
da !aos
a

1! A\ !S
a ruri î îO
în S]US
Be !et_1}
le e !
s e0a
em vV 0
iar Q?
noiz_
să-I0
a 1
du

oV
uOu S@
cemavV w!12OS
la u dă ca î !
în!)s
ge e1
rii n
a N 0w!
cu bu ze!S
};e \0!S
ne e

1PS
e vre !
ed_1}
ni i !
s i0a
ce vV w!11q!1os
sla vă în tru cei de su us '_lu

!US
ui Du !
um_`
ne eqz
zeu\!\!S
şi i pe e?1
e 1a
pă V1
mâ o!
â ântS\0a
pa )sa1a }!
s a

0a
ce vV 033q!11'
că a ve nit aş tep ta !
reaQz
nea?_muaO
ri S!i1a
lor VvV 03
a ve

1'
nit ! ! 1a
şi ne-a mânO
tu S!u1anN
it #c
din3
ro 1V
bi oi 10a
i a \!SOS
vră ă ăj ]US
ma

!_1}
a şu u s!u0k
lui vV

www.stavropoleos.ro
25 decembrie
Stihira 2 la Stihoavnă, glas 3 T
g
e _V

A rN !P'
s tăzi na !
a !!A
aş te+1
Fe aO
cioa 00P' V!!\!S
ra pe Fă că ă to o 1
o O
o

PS
ru \0yYS
u ul a toa \0!S
a a\0\0!:
a te e;vV rC
Peş!
te001'
ra + a du

!!!!`1'
u u u ce e + E a!
de A!e A\0!:
nu ulvV 5n
şi 2
stea '!aUS
ua \0_`PS
a a ve es te

\0!S
e eş 0
te a,<V 0001'
pe Hris tos soa !
re!OV
le ce '!e !\!S
e lo o 1
or 1`PS
di in î

\0yYS
î în tu ne \0!S
e e \0\0!:
e ri ic;vV 3C
cu q
da !1'
ruri ma !a!!!
a a gi

`ii 1a
s-au \0!:
î înS !
chiA \0
na !:
at cC 41'
fi ind !
lu !
mi 1a
naţi Y
cu S!
u 1a
cre NO
din

0a
ţă ,<V 002
şi păs to '!
o \!\0V
ri ii a a) 1OPS
d au vă zu \0y!
u ut mi nu !Su};

\0\0!:
u nea a vV rN
în !
ge11O
rii cân ta '!
a !!A
au şi\!S
zi i1
i 1a
ceau:,<V 2
Sla '!

!0PS
în tru ce !
e _a
ei de p1a
su =
u s!
us !
luiUS
Du ! _}
u um ne `Xe \1!S
e e \2
ze )e d

1k
eu. nN

www.stavropoleos.ro
NAŞTEREA DOMNULUI, 25 decembrie
Sedealna 1, glas 4 T
6 S Spăimântatu-s-a Iosif...
RM Podobie:

V 0M!vos000'!!1O!A,? 1M00!
e ni i ţi să ve de em cre din cio şii un de S-a năs

1'
cu !
ut\!1amM
Hri is tos 1V
să 0
ur 0' ! drept
mă ăm ! 1O!A
a ceas ta,? 1M
un 0
de 0!
mer ge

1'
stea !a!!1a
a a ua mM 0q!011'
cu ma gii îm pă ra !
ţiiUS
de !
V e_O\!
e la Ră să ă

\0!:
ri it v? 4000'
în ge rii câ !
â!â 3}
ân !
tă0001'
ne în ce ta M!
at!a !
co

1a
lo mM 01V
păs to 0
rii 0'
flu !u !
ie 3}
rî !
înd0qM
cân ta !
re1'
vred !
ni!
că!1a
a duc mM

q!01k
sla vă în tru q
cei !O'
de sus !
zi!!Y mM
A O'
i când !!
Ce lui !11a
ce S-a năs cut V1
a '!
asUS
tă !ă

_O'
ăzi !!!A
în peş te e răv? y
di& in_O'
zM Fe cioa !a !!A
a ra 0
şi 111qUS
de Dum ne zeu Nă !
ă

_O'
ăs că toa !
a !!Y
a reaA mM 0V
în 0
Bet 11'
le e !
e US
mu !
u _1a
ul Iu de 1
e xP
e S

\0!S
e e0ii. kMmM
25dec, Sedealna după Polieleu glas 4 T, Spăimântatu-s-a Iosif
RM^ s

C 1'
el V!
ne!în11a
că pu 1
ut 0'
ni !i!1a
că ieri ,? 1'
cum M!a!în1
că q@
put în

2'
pâ !ân\!1a
te e ce mM !11V
Cel ce e 0
în q!0a
sâ nu ri 1
le 0'
Ta !a!1a
tă lui ,?

qM
cum!
înq@11'
bra ţe de ma !
ai\!1a
că ă stă mM 0!11k
cu a de vă q
rat !
preO'
cum!a

!!A
şti utm
Y M 1V
pre 1
cum'!a!1'
vo it !şi!
pre1q
cum bi US
ne !e_O\!\0
a so co o ti

!:itv? e!os
că fă ă 0
ră a1
de 0'
tru !
up!1a
fi ind,?!m
S-a0în 1100!
tru pat de bu nă

1'
vo !o!!1a
o o ie mM 0!11a
şi S-a fă cut V1
Cel 0'
ce !
e !1a
e ra ,? 2'
ce 7M!
+ ea!q
ce nu

@y
a 2fo '!
ost !
pen!1a
tru noimM !11
şi ne schimq
k bân du-şi
! O' fi !i!!Y mM
A 0
i rea S-a !
V fă12
cut păr

1'
taş !
fră ! 0pz
mân tă tu _rii O'
noa !a!\0!:
as tre ev? 6
în7 3
M do qUS
it S-a !a_
năs

O'
cut !
Hri!\0!:
is to osm<C vrând
r!PS să î !
îm_O'
pli nea !a!\0!:Y
as că ămMplu zV_
mea

1a
de 1
e xPe SM\0!S
e e0su \00s
u u 0
us [kmM

www.stavropoleos.ro
1
Canonul 1 al Nașterii Domnului, de Cosma Melodul
Cîntarea 1, glas 1 T negrabnic diacon Cornel Coman
QV S

H 0V
ris e
tos !O'
Se naş !
te !
slă0'
vi ! !K vVHris
i ţi-L !r@\10[
tos din !1
ce e ruri în

0' _
tâ âm pi O@k
na ţi-L vV Hris
11' >! pe
to os ! pă
!mânt
!A .>4V
î 1năl 1@1am<
ţa ţi vă C

!1P'
cân taţi Dom ! ! tot
nului ! 1P0am<
pă mân tul C 0
şi '!
cu !1P0am<
ve se li e C1

11'
u da ! !!
a ţi-L no1' !că!S-a
roa de !2 prea '! ! !S
a slă }ă; O
vi S@
it. kvV

P 0V3@\10[!! !c111U@aVvV !c4V


e cel că zu ut pe en tru ne as cul ta re pe cel

@\10[
fă cu ut !
du!3'
pă chi !i !1"
pul lui \!v
Dum_ne 1a
zeu VvV 0011
ca re le e +

10@os
ra cu to o 0
tul am<C!
în. !
tru!
stri!q!!S
că ciu u u 0
ne a.>4V
că q
zînd@1
din vi

w!0'!
a ța cea dum!10`0a
ne ze ia as că m<Cq z!#110os
ia răși îl în no ie eș !
teAmm<C

1110!!1'
în țe lep tul Zi di to !
or!v!
că S-a1'
prea!
a !:
slăS!
ă "O
vi S@
it avV

V 0e!1P'! !0'! !Av!V 40!!10


ă zînd Zi di to rul pe om pie rind pe cel ce l-a zi dit cu

\!_1avV
mî îi ni le 0
ple 01o'
cînd ce e s!
ru!!1"
ri le S-a !
po!!A
go rît.>401
și pe a

w!p !p!1@10`0a
ces ta din dum ne ze ias ca Fe cioa a ră m<C qz
tot !
îl #11
în fi in

0os
țea a !
zăAm<C0
cu 011qz
a de vă rat !
în !1'
tru pîn !
du!A
Sem<C!
că!2'
S-a prea!
a !:
slăS!
ă"

OS
vi @
it avV

www.stavropoleos.ro
2
Î 0V00e!1q!p!0'!!AvV3@\10[
n țe lep ciu nea Cu vîn tul și Pu te e rea Fi ul Ta a

!!!c
tă ă lui3
și 0'
Stră _
ă lu O@a
ci rea Vv1
V Hris x1
to '>! ! !ne!Azeu.>4V
os Dum tăi 1
nu 1
in

@1a
du Se m<C!
de10os
Pu te e !
ri!q!0' ! !10`0a
le ce le mai pre sus de lu u me m<C!
și

1qz
de ce !
le!0'
de pe !
pă !A vV0113'
mînt și în tru pîn !
du!m
Se0ne-a 11qz
în no it !
pe

!!A
e noim<C!
că v!
S-a2'
prea!
a !:
slă!
ă "SO
vi S@
it avV

Canonul 2 al Nașterii Domnului, de Ioan Monahul


Cîntarea 1, glas 1 T negrabnic diacon Cornel Coman,
QV S după Ioan Lambadarie

M0V040!2'!!_111@!0os
în tu i t-a no ro o du ul fă cînd mi nu ne Stă pî î

0a
nul m<C #30!11'
us cînd oa re cînd va !
a !!2'
lul cel u !
u0'
me _
ed al OS
mă !ă!A
riivV

0x
ia 1
ră 1q!11@1@10`0m
de vo ie năs cîn du Se din Fe cioa a ră am<Ce
ca z! !
le um

1'
bla !
a !v
tă!laq!0'
ce ruri ne-a_
a pus 1a
no !
uăA{v0
V pe 300!11'
Ca re le du pă fi !
re

!1@10`0a
în toc mai cu Ta a tăl m<C0
și !1'
cu oa !
me!2'
nii Î !
îl !:
slă!
ă S"0
vim avV

P 0V400!2'! !_111@1am<C !
ur ta t-a pe Cu vî în tu ul sfin ți tul pîn te ce cel

\10[
li im !
pe0!1q!1'
de-n chi pu !\!c
it în ru gul ce_
el ne 1a
ars VvV 0x
pe 1
Dum 1
ne

1a
zeu 0
Cel 0!11@1@11a
a mes te cat cu chip o me nesc m<C2
Ca '!
re!0!1
le ti că los

1'
pîn !
te!!0os
ce le E e 0
vei am<C 0M
de 0
a ez !!
ma rul bles1'
tem !
cel\!v
de_e de 2
mult

0!!!A
l-a dez le gatv0
V pe 3'
Ca !
re!1a
le noi !
pă11@2'
mîn te nii Î !
îl !:
slă!
ă S"0
vim avV
www.stavropoleos.ro
3

A0V040!q!2'!!_0os0m<a C01
ră ta tu Te-a stea ua ma gi lo or pe Ti i ne Cu vîn

tul cel M0
@1 mai 11qz
î na in !
te!q!!S
de soa a a 0 Ca V0
re am<C1 re !!\10[
ai ve ni it

!00'
să o _
pre ești pă 1a
ca !
tulA{ vV 30!12'
lim pe de în peș !
te!!!12'
ră să ră că cioa !

!1@11a
pe Cel Mi los tiv m<C 0M
în 3
scu '!
u !!!v
te ce în!
fă10\!c
șat s-au bu_
u cu 1a
rat VvV

030!!\10[
vă zîn du-L pe El Î în ! 11'
suși și o !
om!:
și!i SDomn
"0avV

www.stavropoleos.ro
1
Cântarea 9 din Canonul Naşterii Domnului glas 1 T
QV s
(primul canon) Irmos: Taină străină, de diacon Cornel Coman

M 0V33q!3!q!S11@1P0am<C
ă reş te su fle te al me e eu pe cea mai cins ti tă

011'
de cât oş !
ti !_100!2'
le e ce reşti pe Prea cu ra !a !!
ta FeO@a
cioa ra vV

M 0V
i 0nu P@3'
na tă mer !
ge!A
re11P0am<
vă zând Ma gii C!
a 10
ste lei

!
ce!
lei\1
no 0[
oi !
şi !i !c
ne111
o biş nu U@a
i te V vV 0011
ce s-a + a ră

3
tat '! !A 0q!0'
a cum şi Ce ru ri _
i le 110'
lu mi nea !
a _a
a ză vV 003z
pe Hris to

1}
o @
s o os
os p
Îm ,!
pă1o10'
ra a M ! !în!US
a tul L-au sem na !
V a _11am<
at pe pă mânt C

01'
pe Cel !
năs\!_1110 ! !tu2
cu ut în Vit le em spre mân ' ! noa
i rea ! !Sas
}; 0k
tră vV

M 0V30q!0!q!001@10`
ă reş te su fle te al meu pe Prea cu ra ta Fe cioa a

0a
ra m<C 00!11'
ca re a năs cu ! ! Hris
ut pe ! 2'to !
os !
Îm!
păO@a
ra tul vV

P 0V
e PPrun @C
cul 3
cel V0
de ' _2 ' ! !A
e cu rând năs cut,vV 111@
Îm pã ra tul,

110'
zi când Ma !
a _a
a gii vV 0111'
a Că rui stea !
s-a!
+ a11a
ră tat w
un !
deq
+e

!S
e es0
te a0
să 0!
ne în !20!
chi năm Lui am!
ve!AvV
nit 003z
mâ ni i 1i }s@
i os
in

p,
du !
u1o10'
se e I rod Ms-a
!! tul!
buUS
ra !
V a_13'
at pe Hris tos !
a-L!o !}
mo1a
rî m<C

#1110!q!1}
de Dum ne zeu lup tă to rul în !
tă!2
râ tâ ' !
ân !
du!S
u}; 0
se kvV

www.stavropoleos.ro
2

M 0V33q!0!1'! ! 11am<$
ă reş C 121
te su fle te al meu pe Dum ne zeu Cel ce S-a năs

1@qz
cut cu trup !
din!
FeO@a
cioa ra vV

C 0V
u Pde @2
a din ' !
sul!11q!20p!
a în tre bat I rod de vre mea1'
ste !
e

_a
e lei vV 0113'
cu a le că !
re!
iaA!
po1}
vă @
ţu 10os
iri Ma a !
gii#1
în Vit

11am<
le em C !
lui1q ! 0'
Hris tos s-au î _
în chi 110'
nat cu da !a _a
a rurivV 02
de ca '

!
re !
la 0
mo 3z
şi 1}
i @os
s i i p
a ,!
a 1o10'
lo or fi ind M !
po!
vă!
ţu US
i !
V i

_1q!1}
iţi pe cum pli tul u !
ci !
gă110
tor de prunciam<C 00
l-au lă !
sat! 2
bat jo ' !
o!co !S
o};

0k
rit vV

Cântarea 9 din Canonul Naşterii Domnului glas 1 T


QV s
(al doilea canon) Irmos: Mai lesne e de frică, acelaşi autor.

M 4V
a 0gii 0!1'
şi păs to !
o !01' ! !să10`0a
rii ve ni t-au se-n chi i ne m<C 0
lui

03' !S-a
Hris tos ce !!năs!
cut00!2'
la Vit le e !
em!!O@a
în ce ta te vV

M 0V43 3!1'!\!11q@P0am<C
ai les ne + e de fri i că ă să iu bim tă ce rea

3
ca M3'
ce !
ea!!
ce eq
fă !
Vz !

+ pri1'
mej !
di!!O@avV
e Fe cioa ră 1~11
căci cu râv '!
nă!p
a îm

!
ple110
ti cân tări am<C 0M
cu 0
o 3'
sâr !
di!!!v
e al că!
tu2
i '!
i!te 1'
+ es !
te !
neOS
le

!
es !A
ne.vV 00
Ci, o, 3`0
Ma ai că !
pe 2
cât ' !
îţi !
e!bu11p!1'
nă vo in ţa dă !
ne!şi

_OS
i pu te !
e !K
revV
www.stavropoleos.ro
3

A 3V`0!1'!!!2'!!11os@am<C 00
a as tăzi zi di i rea se bu cu ră şi sa al tă că Hris

3'
to ! ! năs
os S-a !!cut !
din2
tâ '!
nă!
ra!O@a
Fe cioa ră vV

C 4V
hi 0
pu 0!1'
ri le ce !
e !1}
le ne !
lu !0os
mi na a 0
te am<C0
şi 2' !
um bre

!!1'
le vă zân !
du!10`0am<
le sfâr şi i te C 0M
o, 3
Ma '!
ai!
că!
CuQV
ra !
tă11p!
a Cu vân tu

_a
u lui vV 00113'
ce S-a a ră ta !
+ at !
de !
cu 100'
rând din u !
şă!10`
în cu ia a

0a
tă m<C 0!110!1'
şi so co tin du-L a fi !
luQ!11p!_a
mi na a de vă ru u lui vV

0011w!2'
du pă vred ni ci e bi !
ne ! ! 0os
cu vân '! !\!_1k
tă ăm pân te ce e le tău vV

A 3V`0!1'!!q!0!10`0am<C 01
a as tăzi păs to o rii văd pe Mân tu i to o rul în fă

1@1@1a
şat în scu te ce @
şi 10_OS
cul ca at în ie !
es!A
levV

D 4V03!1'!\!101'!!110am<C
o rul do bân di in du-şi şi ve ni rii lui Dum ne zeu

#33!11'
po po rul lui Hris to !
os !
cel!
fruq!11p!_avV
mos în vred ni cin du u se 3
a 1
cum

11'
se roa !
a !110w!0'
gă să-i dai şi ha rul na _
aş te !10`0a
rii de-a do o ua m<C 0
cel

!11'
de vi a !
ţă!!w!1' !Prea
fă că tor Fe cioa ră ! !O@avV
cu ra tă 1~0!11'
ca să se în chi

!US
ne sla !
a !K
veivV

M 0V33q!3!q!S11@1P0am<C
ă reş te su fle te al me e eu pe Cel din Fe cioa ră

011'
şi în peş !!_\10[ !1
te ră ă năs cu ut Hris tos 0'
Î _îm pă O@avV
ra tul
www.stavropoleos.ro
4

T 2
a V' !
ai !
nă!
stră3i '!
nă !A
văd 0x
şi 1
prea 1P0a
slă vi tă m<C !os
ce er @
fi

1'
ind 'peş
!!te!AravV 1o1!A
sca a a un $X
de C1V
He 1
ru OS !!w#a
vi imi Fe cioa ra vV 2
ie '

! !/ !
es lea să !11V
lăş lu i o
i s@
re v
a V 003z
în tru ca 1
a s}@
a os
a 0re a<0
S-a !
cul

1o10'
ca a at Cel M!
ne ! ! put
în că ! Hris
!q zV_11km<
to os Dum ne zeu C 01'
pe Ca !
re!!
lă u

w! 0!
dân du-L Îl măs 1a
ri )i s!i coi {g !
imKvvV

www.stavropoleos.ro
CANONUL I
LA NASTEREA DOMNULUI
Cântarea a IX-a

                                                                                                                                                                                           

                          


Tai nă stră i nă văd şi prea slă vi i tă ce er fi ind

                     


peş te ra sca un de He ru vi mi Fe cio ra ie es lea să

       


lăş lu i re în tru ca rea s-a cul ca at

                                  


Cel Ne în că put Hri sto os Dum ne zeu pre Ca re le lă u dân du-L

  
Î îl slă vim

                         


Mi nu na tă mer ge re vă zând Ma gii a ste lei ce lei

         


no oi şi ne o biş nu i te ce s-a a ră tat a cum şi


  
Ce ru ri le lu mi nea ză pre Hris to os Îm pă

                   
ra tul L-au în sem nat pre pă mânt pre Cel năs cut în

1
                    
Vi tle em spre mân tu i rea noas tră

                          


Pre Prun cul Cel de cu rând năs cut Îm pă ra tul zi când

     
Ma gii a Că rui stea s’a a ră tat un de e e e ste să

               


ne în chi năm Lui am ve nit mâ ni i in du se

            


I rod s-a tul bu rat pre Hris tos a-L o mo râ de Dum ne zeu lup

      


tă to rul în tă râ tâ ân du se

      


Cu de a din sul a în tre bat I rod de vre mea ste lei

          
cu a le că re ia po vă ţu iri Ma gii în Vi tle em lui

      
    
Hris tos s-au în chi nat cu da ruri de ca rea la mo şi

                    
a lo or fi ind po vă ţu i iţi pre cum pli tul u ci

      


gă tor de prunci l-au lă sat bat jo co rit

2
CANONUL al II-lea
LA NASTEREA DOMNULUI
Cantarea a IX-a

                 

                 
Mai les ne e de fri că să iu bim tă ce rea ca

                        


ce ea ce e fă ră pri mej di e Fe cio ră căci din dra gos te a îm ple

       


tit cân tări cu o sâr di e al că tu i te es te ne le es ne ci

 
o Ma ai că pre cât îţi e bu nă vo in ţa dă ne şi pu te re

                          


Chi pu ri le ce le ne lu mi na te şi um bre le vă

        


zân du le sfâr şi te o Ma ai că Cu ra tă a Cu vân tu lui

          


ce S-a a ra ta at de cu rând din U şă în cu ia tă şi so

    
co tin du-L a fi Lu mi na a de vă ru lui du pă vred ni ci e

            


bi ne cu vân tă ăm pân te ce le tău

3
                   
Da rul do bân di in du u-şi şi ve ni rii lui Dum ne zeu

                     


 
Po po rul lui Hris to os cel fru mos în vred ni cin du se a cum

  


se roa gă să’i dai şi ha rul naş te rii de’a do ua cel de vi a

                      


ţă fă că tor Fe cioa ră prea cu ra tă ca să se în chi ne sla vei

 

4
1
Nașterea Domnului, 25 decembrie
Irmosul 9 pe larg, glas 1 T de Macarie ieromonahul
QV g

M 0V3`0a0P
ă a S]!\S 0O\0k!]1!
re eş te su ' !!OS
u u u fle tul me eu pe e e e cea

!OS
a a !
a aO
S ma H 0YS
ai ci 0 _oOS
i ins ti i i \!K
tă ă m<C 3m
şi 1
mai OS
prea !a

!A
slăO
vi '!i !!A
i tă0
de V0
cât US
o \0!S
o o0o '!
oş!oOS
ti i i Y
le S\0!S
e e

\0!S
ce e O
e S]U
le S!e _1}
e de e s!e0a
sus vV

T \1V
a 0a sP
ai S[@
nă a=
ă s!
ă !\0!:
ă stră ă S`
} ă XP
i S\0!S
i i0nă avV

ez
vă \!OS
ă ăd şi !i 1PS
i ]! !S};a \0!S
i prea slă ă1
ă PS
vi !i )si 1i }s!i0a
tă vV

1a
ce ~1}
e s!
e oa
er ,<V $J
fi 10
i aP
i S ]!
i indSP
pe S!e_1}
eş te e s!
e 0a
ra ,<

\6s
sca V0
a 0
s a [)a s`aXO
a S\!S
u u}1
: u 0
x un m<
a C$c
de 1
He aV1
e }s!e!1`OS
e ru u vi

!!`qz
imi Fe e cioa!a!!A
a ravV \10s
ie e P
es S[@
lea 3O'
să lă !
ă !!}
ăş lu`
uPi \
S 0
i

!Si 0
re avV 0
în 03z
tru ca 1
a }s!
a `0a,<
a re V 03\00s
S-a cul ca a Pa @
S[ at aM

1`PS
Ce el ne \0!S
e ePî S!î _1}
în că ă !
s ă0am< C !v1
put Hris to o'a)s!
osOS
Du !
umOS
ne

!S
e eO
ze 0a
eu m<C 01PS
pe Ca a ]@
re a0
lă 0US
u dâ !
â _`11
ân du u-L Î î

1}
î s!
î US
îl \mă
!A)ăs1
ă }s!
ă \0!:
ri i coi {a!
imKvvV

www.stavropoleos.ro
25dec, Şi acum la Laude, glas 2 Tdeg Anton Pann
Wt 1

A@/a1s}!`XOmS! A0q z\!11\1!S1@a1a


a a a as tăzi Hris tos în Vit le e e em Se naş

\@!S
te e1e 1a
di 1i s}!i !! AO
in Fe cioaS~\0!S
a a0
ră a m<? 0o1\!:
a a as tă

1}
ă !ăOS
ă !ăpă !S1a
ă] ă {!
ăziA m<? 1'
Cel !
fă!1111'
ră de în ce pu !u_
ut Se

`1
e î !S
};î Oî S~!SPS
în ce !
e )e 1s
S e }!e0a
pe m<? 001a
şi Cu vâ 1â }s!
â !!S
â ân

0a
tul n n r0
Se 003'
în tru pea b!a :\!1a
a ză {!ă A b<? 0x
pu \3m
te !eSOe S]

!)
ri i 1a
S le 0
ce aqoe s1e @a
ru Ori !
S i1c
lor cM
a / 0eJ
se bu!u0u 1'
] u )u:Q!S
mhu u

1a
cu ou 's!u!u!2'
Au u _
u ră \
a /!
ă 1am
ă mV 0c
şi Pi S]@
pă a1ă x0
mâ ' !â !)â

!!`1a
ân tu ul cu q
oa !O0a
a me nii mV 0x
se m0
ve 03J
se le !S
}; e\0\0!S
eş te e0e ]

1x
e 0e an1e xP]e mS!e Sp!S1a
e e e mV e
Ma \
^ z !1a
gii da 1a s}!a!\!
a ruri

1`q!S
a a du u 3u A'!
u A \!1a
u u !
{ ucA m? 0k
pă 23
ăs Qto)z oa
S o {!o1a
A o oo 's

!!
o o!S
};oqo !S0a
o rii m<? 0
mi 3'
a ^)u!uS !nean0
nu ves 4
te a sc 1a
e OS
e !
e S1~
e

\00[
e e Q
s e _3'
z e ve e _
es te\am !6
e 1esca cM/ pWia z)a`X
S a OS
ar \!:
noi S m?

0x
ne 21în~ 1ce 1a
ta 1as}!a!at! `i OS
stri gă !ă!OS
ă ă !ăK )ă!X
S ă1ă `X
ăO ă !
S ă S

0
[ă a1
ă a')ă: \!1a
S stri gă {!
ămA m<? w
sla z)a`X
S a OS
a \0!:
vă ăS .<? 000
în tru cei

1O'
de sus !
lu!
ui ! A 1`q
Dum ne e ze z\!1a
e eu v<?/ $@
şi0
pre 00a
pă mâ 1â x0
â '

! !}pa`a PS
ânt a \0!S
a a 0a
ce m<? 00e
în tru oa !!!
az a meos
A eni O
buSp
nă !S
ă

P\!
vo
)A 1s
S }!i\0!:
i i i
no{g !K m m<?
re e e e.

www.stavropoleos.ro
1
25 decembrie
Irmosul 5 la Naşterea Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. Facere a lui Kir Balasie Preotul (sec. XVII-
XVIII), glas I T (transcriere după manu-
g
Q V Calofonicon,
scrisul Irmologhionului scris de Maca-
rie Ieromonahul la anul 1833; Ms.4674 B.U.C.M.R.,
cf. Ms. rom. 1685 B.A.R.)

S \4f!}
,k ] `1a
tead a1aq!oG1'-S z) `X
a a a S OS\!:S\!/1,a
a a a a a a a a a a a

,<V 1a
stea~ 1x
a US
a \0!S
a a\0a
a )a 1}
S a s!\0!S
a ia a1og
a a1a s}@
a

`XaOa S\!
tă :S =1
ă x0
ă a v<C / \0k
a !
a 1a
] ră 1ă x0'!!!\!S1`X
ă ă ă ă să ă ă

1a
ri cN/ 1a
i 1i x!i!S
};i\0!S
i i2i 0s
i [Uia S!a_!S
a tă ă3a PS
ră !ă

_1}
ă să ă s!ă\20d
ri i [)
i : ,<V 0v
i koi s)i : S!i !S
};it\0!S
di iOi S]0i !_
i in se

!Se1
e aoe aO
mi S!
in1a
ţi oi 's!i \!\0PS
a I i !i S\0!S
u u0u ]ou s

1'
u )u:!
S uA0
de \00s
e e 0
ei [ a vV 0x
pre 6
ca z,1a x0a aI
re z')
e !/eS 1cu a,O
no S

!\1!S
os câ â 20s
â â [ !!!S
â â ân0
du a ,<V 0v
u ou s)
u : S!u!S
};u\0!S
o oOo S]0o

!_!S
o o î î1î ao
îm a OS
pă !ă O'
ra !a!a \0PS
a a !S
a \0!S
a a0a ]oas

1'
a )a!
: S aA0
ţii a vV 001O\!
Îm pă ră ţi ei!1a
gă ti `iX1i @S
}; i Oi @a
re )e D

003PS
cu por ni i ]@
re a\10s
de e 0e [!eS1la aF,~1a
ră q
să !`X
ă ă\1!S
ă ă

1a
ă 1
ă ')
ă : !1}
S la !
de ră A !
săA\30s
ri i 0i [)
i 1}
S i !iA !itA0fa @S
}; a 1a am3a S}

www.stavropoleos.ro
2

\!,
ac :S ,<V !Xşi1
a 0O~0a
a ju un \0!S
ge e 1e k1e x0e '!e\!\Q
se sâ !S
};â

1`1a
â â â 1
â a1â x!â!S
};â\0!S
â â2â 0s
âr [I
gu z')
u S!Xu3
se PS
sâ !â_
âr gu

1}
u s!u\20d
ie [): ,<V $AcavAo
e esc a gO
să S!
ă `
D ă1a
va oa \
g !11'
a dă ă )ă !S ă

1aYS!S
pre Hri is O
to 0\
o 00s
o o 0o [!0
o o !] o1}
o!
s o!
A osA vV 0a
î `
înX

\1k
Vi !i w
] i US
i \!0s
tle e 0ey
[ e SU
em S] @
cu ac 4z
truPS
v u] !
up S2'
nă !ă

!ă!ă 1a
ă 1ă a1x
ă !ă!S
};ă\0
ă !S
ă 20[
ă ăs s Iz
câ ')â!X
âS 3
năs PS
câ !_
â ân du

1}
u s!u\20d
se e [)
e : vV x 0;
Te /!te`p!S0a
e e e te[ .O
te S!e 1'
te !e!/e`e

1a
te v1
e 0
x e @1a
e te[ O
te S!e1;
te 0
te '!e!`1{
e e te a !e A\1!S
te e1e 1e

1}
e !eA !
te!e !
te\0!K
; te e c\0
te !K
e ..> 4z
Te v1e s}!e !e0a
te 1e }s!e !0a
e te

1s
e }!e!e1'
te /!e !eov
e Oe \
S !K
te vV 3;
Te !
te )Ke S4'
te !e !e`\1
e e @
e

O0;
e te qte !Ke ,<V 3z
Te !
te )e\0
S e !
] e\0!S
te e 1e \0!\0!S
e e te e 1
e

\0!\0!S
e e te e 1\0
e e !e 0a
te !ce3v
e 0te a !e 1e }!eA !eA qte !Ke vV

\4k
E !riOS
] re !e\!S
re 1e 0re `e0e !S
em0te 1}
ri !
reA OS
re !e 1k
re `
em

1'
te !
ri!!US
ri[ ri re !eOS
re !e1a
re ,oe s1ri T@a
re remm3e !S
, };ri\1;!S
re ri0a
] re {

!reA w)K
re em S ,<V \3k
E !ri\1!S
] re eOe S]!e!
em2'
te !
ri !
ri[!
ri \1!S
re eOe S]!e !
em

www.stavropoleos.ro
3

2'
te !! !ri\1k
ri ri[ re !
em2'
] te !ri!/
ri[!ri1,
re oe 1T@a
ri re re m3e !S
,ri}; \1;!S
re ri ]

0a
re { !
rew
a re em
)K S ,<V \3k
E !ri\1k
] re !
em2'
] te !ri !
ri[!
ri \1k
re !
em2'
] te !ri!
ri[!ri

\1k
re !
em2'
] te !ri!/ri[!ri 1a,
re os
e 1
re #a
re 1s
e!
} e1
re @a
rem\
m 3;,
e! riS\1;!S
] re ri ]

0a
re !
{ reA0a
rem ,<V 0;
te v 0'
e !ri! 1\10[
ri[ ri re e !0
ri[ ri 1a
] re {! A 1k
rem te 1
ri

1'
re !
ri !
ri[!
ri US
re !e OS
re !e 1ap
re e !S0
] te 1
em re 1e 1q
re ru!uOu

#a
te 1ri s}!
ri[!!
ri reA 1s
ri }!
ri[!!
ri reA OS
re !e1a
re 1e 1}!
e eA Iz '):!cSre3
ri rre e v\!K
rem

vV \4k
E !ri 1a
] rem2
te '!
ri!!!
ri[ ri reA OS
re !eO0@1a
re e ri re ,1re a1
re a1
re

1}
e !eA US
ri ! ):!mS re3
i rre e ,\!K
rem ,V< \3;!S
E ri\1!S
] re e1e #a
rem\3;!S
te ri\1
] re

!Se1e #a
rem 1
te 1O0@0`0!s1a
re re e ri re e e em te 1
ri s}!
ri[!!
ri reA os
e

1#a
ri re !mre3e ,\!K
rem ,V< \3k
e !ri\1!S
] re e1e #a\
rem 3;!S
te ri\1!S
] re e1e

#a
rem 1
te 1
re O0
e e @0
ri re `
e 0!s
e em1
te a 1s
ri }!
ri[!
ri !
reA os
e 1
ri

#a
re !
rem3e ,\!K
rem ,V< \3;J
E !riS1a
]re 1
re a\10[
re e !eA !0
ri[ ri !] A!
re A \1!S
rem te e

111}
e re e !eA US
ri ! ):US
i rreS re m!e1;
rem, ,<V \3;J
E! riS1a
] re 1rea\10[
re e

!eA !0
ri[ ri !] A!
re A \1!S
rem re e1e 11}
re e !e A Iz '):US
ri rre S re m!e1,
re aqe !S0k
v em
] te

1-
ri }!
reA !
reA1
re k1
ri -}!
reA !
reA1 k ) !rem
re rre 111k ) !rem
te re re rre 111a
te re re 1
re a

www.stavropoleos.ro
4

1a
re \10[
re e [ !e A !0
ri[ ri !
re] A !
reA 1k
re 1-
ri }!
reA !reA 1k
re 1-
ri }!
reA \0
re e) 1
de

1k1Iz ') riS!!reA c4


re ri re rri[ te vk1-
ri }!
reA \0
re e) 1d 1k1!
em te ri re!S
};ri1
re aQ z): S
ri rre

OS
re !eOS
re !
e OS
re !e 1a
re a1e s}!e!
ri !
reA 1s
ri }!
ri[!ri!
reA OS
re !e \1!S
re e1
e

11}
e e !e0US
ri ri ! ):!cSre3
i rre e v\!K
rem vV s 0a
Î `înX1
Vi a1
tle a1
e a1e s}

!e!
em\!S
cu Ou S]0
u !_
u u truaou gu
) !:
S uSc 0
cu x4
truPS
zv u] !
up S 2'
nă !ă!ă !
ăs

1a
câ 1
â a1â x!â!S
};â\0!S
â â2â 0[
ân sI
du z')u!X
S u3
năsPS
câ !âU~
ân @
duod
u

!!S
u u\20d
se e [)e.K vV

www.stavropoleos.ro