Sunteți pe pagina 1din 11

1

Na șterea Nãscãtoarei de Dumnezeu, 8 septembrie


Troparul, glas 4 T
Rt s

N qM!00@1110!10!OS!!Am<?
a ș te rea Ta de Dum ne zeu Nãs cã toa re Fe cioa a rã

@03
bu cu ri '!e !1q!1'
a ves tit la toa !
tã !A
lu !A b<?003'
mea; cã din ti !
ne!11
a rã sã

O' ! !0!
rit Soa re le drepO
tã @a
ții 01'
Hris to ! !1
os Dum ne 1'
ze ! !A !Atru.
ul nos b<?01~
și dez

1q !2
le gând bles te 'mul
! !aO
dat !
bi 0
ne 0!
cu vânq
ta !S
a a0
re; m<
a ? @11
și stri când

OS
moa ! ! ne-a
ar tea ! 111'
dã ru it !
vi!!2
a țã ve ' !
e ș!
ni !K
cã. b<?

Condacul, glas 4 T
Rt s

I @1
M 10q! @111'!!1~0!!!Ab<?
i oa chim și A na din de fãi ma rea ne naș te rii de fii

0110q!
și A dam și E va @11q!
din stri cã ciu nea1' !i s-au
mor ți ! 111' !
slo bo zit,Prea

!1{a
cu ra !
tãA@
în 011q z! !
tru sfân tã naș te rea!A
ta.b<? 03'
A ceas !
ta!111
o prãz nu ie ș

0!!1{a
te și po po !
rul0a
tãu m<?@
de e!1q!00!0os
vi na gre șe li lor iz bã vi in !
du!A
se

010!
când stri gã cã!
tre!os
ti i @
ne: ab<? 1~q!q
cea stear pã nașz!000P'
te pe Nãs cã toa

!!
rea de 111a
Dum ne zeu .<?/ #111' !!
și hrã ni toa rea Vi1'
e !e !
ții !os
noa as @
tre. kb<?

www.stavropoleos.ro
8 Septembrie
Exapostilarii, glas 2 T Femei auziţi
Wt s

S 0M
ă 0se qUS
bu cu !u_0os
re a as 0
tăzi am<? 100'
mar gi ni !i!!
le lu

os
u @
mii ab<? r!w!3PS
în tru naş te rea ta !
a _0os
Fe cioa a @
ră am<?@ 22
de Dum ne

1' !!20'
zeu Năs că toa re !
e !!os
Ma ri i @
e ab<? 0e!PS
Mi rea să ne !e_3os
nun ti i

0a
tă m<? @1110'
că în tru ti ne !e!!os
s-a ri i !
di!A
catb<? 40!w!
a năs că to ri

00PS
lor tăi de !e_0os
făi ma a@
re am<? 033US
pen tru ne na !
aş_1
te rea

os
a !de1a
fii m<? 01w!0PS
şi bles te mul stră moa !a_0os
şei E e @
va a m<? !
cu

1
du 1'
reri !
în!200'
tru naş te re !e!
s-a!deos
ez !
le!K
gatb<? m<?

A 0MqUS!_0os30am<?!20'!!!os
a dam î î no ie eş te te şi E va a mă re eş

!!A
te teb<? 4q!PS
pro fe ţii cu !u_3os
a po os !to!Aliim<? !21'
şi cu dre !
ep!!os
ţii dă ăn

!!A
ţu iţib<? 033eUS
că bu cu ri e !e_0os
de o ob 0
şte am<?!110'
pen tru în ge

!!!os
eri şi oa a @ ab<? 5'
meni a !as!
tăzi!os !!Adrepţi
di in cei m<? 000US
din I oa chi !im
_ şi

1os
A a0na am<? 1wUS
în lu me !e_0os
se na aş @
te am<? @11
de Dum ne

10'
zeu Nă !
ăs!!os
că toa a @
rea kb<?

www.stavropoleos.ro
8 septembrie
1
Naşterea Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu
Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria. Stihirile Litiei.
Glas 1 T
QV g
Virgil Nanu

Î
1.
0V
în 1
ce 1' !mân
pu tul ! 01'
tu i !i !+ri`
ii O@a
noas tre vV 3
po q!A
poa re\!C
a as1

oV
ă O
ăzi SU
s-a S!a_1}
fă ă !
s ă0a
cut vV 0
căci 1'
ia !
tă!121'
cea mai na in !
te!A
rân

!+
du`u PS
i \0!S
i i0tă avV 0
din 1'
nea 1!
muUS
ri !i _a
le ?1
de aO
de S!e1a
multVvV

1@120`0anN
Mai ca şi Fe cioa a ra 0
şi 2O'
lă ca !
şul!US
lui Du !
um_`1anN
ne e zeu

00q!0!wz
din cea stear pă a se naş#
te a1
pu ou !S
}; ur\0a
ce )es1e s}!e0a
de vV ez
floa

!!!A
re e şiO
to S!oOS
ia !
agAnN #C
din 1
ră V1
dă w!033!od
ci na lui I e se e !ei_a
a

1o
ră ă !S
}; ă\0a
să )ăs1ă s}!ă0a
rit vV 1~001qz
să se ve se leas!
că_qz
A dam

_`0`0a
stră ă mo o şul nN 0q!0!qz
şi E va să se bu \!\!S
cu u re e1
C e 1a
cu VO
bu S

!O\!A
u cu ri)si 1i s}!i0a
e vV 01@121'
că ia tă cea zi di !i!
tă!
dinO'
coas!
ta/!
a

!A
luiO
A S!a1V
dama vV 00q!01q!S
pe fi i ca şi ne poa a a0
ta 011
o fe ri

\1!S
ce eO
eş S]\@!S
te eO
e S]Ua S!a_1}
ră ă s!ă0a
tat vV !c
că0mi 1V
s-a 1
năs

1'
cu !utQ!S
mâ â ân1
tu `PS
u i Pi S]@
reaavV 0
prin 1'
ca !re!
din111'
le gă tu

!!1'
ri le ia C!a\!)s
du u`uX1
lui a1
mă aV1
vo oo !S
}; oiP
slo S!o_1}
bo o s!o0a
zi vV

1~11'
să se bu !
cu!
re!
Da10q!PS
vid lo vind în a !a_`0`0a
lă ă u u tă nN

000'
şi să bi !
ne!
cu! c1
vin te Voe OS
e !
zeA \!SOS]
pe e e U
Du S!_
um ne 1}
e s!e
www.stavropoleos.ro
2

0a
zeu vV 1
că 1'
ia !a!00a
tă Fe cioa !ra+`aPS
ie \0!S
e e0se avV 1
din ~q!
pân te

0#C
ce ne 1
ro aVO
di S!i1a
tor nNspre
! 11OS
mân tu i !i!)s
i i1
rea a nN !Asu
o u s0
fle

0a
te \!S
lo o1
or PS
noa !a)sa1a s}!as0k
tre vV

Glas 2 T
Wt g

V 0Mq!01w!00a! !S}; w!S0ma <?33


2.

e niţi toţi iu bi to rii de fe cio o ri i i e şi do

0qz
ri to !riiA\!S
de e1e O'
cu !u!!A
u ră0
ţi os
i 0
e m
a <?0
ve q!11
niţi de pri miţi

0@os
cu râ âv 0
nă .
a <?/ pz
la !u!!`PS
da fe e cio \0!S
o o\0a
ri )is1i !
s} i0a
ei b<?

3
iz 4'
vo !o!Aru1u }s!u!!A
ul viOe S~\0!S
e e0ţii am<? 01'
ce cur !
ge!1a
din pia 1
a x

0'
a ! I'
tră ta !a!`1{
a a re a!eAb<? 3e!3Qz
şi ru gul din cea_fă a1
ră aO
de S!e1a
fii m<?

01
ca 0
re 1a
nu O
s-a S!a1a
+ arscM/ 0q@0`PUS
de fo cul fă ă ă ră !ă_!S
ma a

22'
a te !eYS
ri \0!S
i i0
e am?!
@ Ca0121'
re cu ră ţeş !te_21
şi lu mi

0`0a
nea a ză .<?/ YS
su !u\!1`1OS
fle e te e le e \!A
noa)s1a !
s} as0k
tre m<?

www.stavropoleos.ro
3
Glas 2 T
Wt g
A
3.
0M
a 1ces @111'
ta es te gla !
a !00!O'
sul lui I oa chim!
şi!!A
i al 0
A os
a

0am<
nei ? 3F
ce 3
prăz1q!S
nu ie e eş0
te !înnq
ta B!
a aSPS
a \0!S
a ai0
nă ab>12
zi ~M

q!3
când bu cu 1o1!
ra a a ţi!S
}; iP
vă \!Aa)sa1a!
s} as0a
tăzi m<? 03
îm preq!
u nă

1131a
cu noi A da ')as!a!`P\!A
me e şi E)es1e !
s} e0a
va b<? 3e
căci no !S
}; oO
o @a

!^
căc3
ro 3311'
ra de de mult !
prin!căl
qUSca rea !a_`3`3a
po o ru un cii nM 33
ni s-a !
în

1q!S
cu ia a at\0a
ra )as1a !
s} a0a
iul c?5' $!
M !1a
rod prea mă ri pi ]!
i it0
S ni aO
s-a S!a

w!A
da atm<? 01'
fi i !
ca!
lui11qz
Dum ne zeu!
Ma!S
};awri !S
i i0
a m
a <?!
desn1
chi 1'

!\!1a
ân du u ne n R 4M
tu 0
tu pz
ro )so!or!oOS
i i in \!A
tra)sa1a !
s} a0k
rea m<?

www.stavropoleos.ro
4
Glas 2 T
Wt g
C
4.
qM ! 0@a
ea mai na i o
in s0
te 0a
rân !
du`PS
u i \0!S
i i0
tă am<? 03
îm pă

0O@a
ră tea sa 1
tu ou !S
}; uP
tu S!u)su1u s}!u0a
ror m<? 30'
lo ca !a !
şul!
lui1a
Dum

OS
ne !e1a
zeu m<? 0q!00!111001'
din pân te ce le ne ro di tor al A a )as!a

!O@0`PUS
nei a as tă ă ăzi a !a_1}
ie e !
s e0a
şit b<? 1~031
dum ne ze ia

o1!A
a as că\@!S
pe e1e O'
tre !ce!!A m<?3
e re a 31@1=!
Fi in ţei pu u ru!
rea

I'
ve !eş!`1a
ni i ce !
{ eA b<? 16
prin C0
ca 11'
re ia !
dul!PS
ne ru !u_!S
şi i1i OS
na

!!\2!S
a a a at\0!:
s-a a S1
a }!
s că ăl\:S 1)
ca a 1ac?
d at 4
şi 2 M1
E a~!od
va a !a_a
cu

1o
to o !S
}; ot\0a
nea )as1
a !
s} a0a
mul m<?0
la 11'
vi a !a_!S
ţă ă1
ă O'
es !
te

!e !a !S}a; O
du S\0!S
u u0să ab<? 0rz
a ces !
te)se1
ia a 0000US
du pă vred ni ci

!_a
i e 1a
să-i 1
stri `i qz
gă \!1a
ă ă ăm m<? 0f
fe 1
ri q
ci !S
i i0
tă o1
ă eşti

q!S
tu u u\0!S
î îOîn S]U
tre S!e_1}
fe e !
s e0a
mei mV @!şi0011
bi ne cu vân

q
ta !S
a at0
es 01'
te ro aN)
o s!o1a
dul n R 4
pâ a 'M)âs!
ân!oOS
te e e U
ce S!e_1}
lu u s

!0k
ui tău m<?

www.stavropoleos.ro
5
Slavă. Şi acum. Glas 8 T după Dimitrie Suceveanu
HrC g
Î 0
în Cq!q!1O!0e!0a
zi ua bi ne ves ti tă a praz ni cu !
lu!S
}; w
ui no !S
o os0
tru b
a B

0!os
să trâ âm!bi!!A
i ţăo
ăm s1
du ~0a
hov Y
ni \
S 0!S
i i\0a
ce )es1e !
s} eş0acC
te

01~os
că cea a 0
din 3US
să mâ !
ân_a
ţa 1
lui aO
Da S!a1am<
vid C q!21
mai ca Vi e e

@q!A
ţii as tăzi!se!S
}e; w
na !S
a aş0
te !1a
stri când@
în a1
tu a0
ne oe !S
}; e\0a
ri )is1i !
s} i

0a
cul cC t!11'
ce ea ce es !te!0YS
în no i 0i _a
rea 1
lui aO
A S!a1a
damm<C

PS
şi !i\!1N
che e ma `
a m1
rea OS
a \!A
E)se1e s}!e0a
vei m<C 00w
şi + iz \ 1!S
vo o

\1!S
o o0rul 33`PS
ne stri i i !i_`PS
că ă ciu \0!S
u u0
nii m
a <?0
prin q
Cs ca

!03!\0!:
re ne-am în dum ne eSU
ze S!e\2!:
i itb
S B3
şi !1a @
din moar te a1 a3
ne-am i oi !S
}; iz

\0a
bă )ăs1ă !
s} ă0a
vit cC031~1O!1q!S
şi cu Ga vri 0
il să stri gă ă ăm că 0
tre

01'
ea a )as!a1N
cre `em1
di OS
in \!A
cio)so1o s!
} o0a
şii m<C ez
Bu!cu!!A
ră teq!1a
ce ea ce

OS
e ! O
S pli 0!!
e eşti i i i `1US
f i i nă !ă_1}
de e !
s e0a
harm<CY
Dom 'C!
nu!!A
ul e

os
e3e 0[
es s!teAY
cu S\0!S
u u\0a
ti )is1i !
s} i0a
ne cC 0
prin 1~os
ti i
cu sfârşit
0a
ne 3
dă 3PV
ru i S!
in!0\0!:
du ne ma a S!
reAO
mi 'C!i!\0!K
i lă ăcC

1C
mi oi s!i)si!Xia 1`
lă k)ăs!ăoG
cC
ă C

www.stavropoleos.ro
8 sept, Stihuri la Stihoavnă
Glas 4 T
RV g
A X0V
s 9
cul 000000
tă fi i că şi vezi 09000
şi plea că u re

00a
chea ta 0900000
şi ui tă po po rul tău 090333
şi ca sa pă rin te

30a
lui tău s !şi121'
va râv ni !
Îm!
pă1'
ra C!a \!+\1!S
tu ul fru u1
u 1a
mu V2
se `
e

qz
e '!eS\0a
ţea )
a s1a }s!a0k
ta vV

F X0V0000330 s 01'C!!!OS!
e ţei Ta le se vor ru ga bo ga a a a ţi ii

1a
po V1
po `qz
o o '!oS\0a
ru )us1u }s!u0k
lui vV

www.stavropoleos.ro
8 septembrie: Stihirile Laudelor, glas 1 T 1

QV S
Podobie: O preaslăvită minune...
după Noul Idimelar, Pasărea, p.18

O4'! !1'!!10`0am0
<C 1os!!1'!!A
prea slă vi i tă mi nu u ne iz vo o rul vi e e ții

!1P'
din cea stear !
pă!0'
se na !
aș!A
te vV 0rz
și da !
rul!!11a
a fa ce rod !
lu10!
mi nat în

0'
ce !e !A
pevV 30qz
ve se leș !
te!!10`0a
te I oa chi i me m<C@
fi 111'
ind pă rin

!!!O0!0!
te Năs că toa rei de Dum ne!A
zeuvr
V nu z!es!1'
te al !
tul!1qz
din pă rin !
ți_1
ii cei pă

11a
mîn tești m<C !
pre11'
cum tu ! ! !O0!0'
de Dum ne zeu fe ri ci !i !A
tăv1
V căci11
Fe cioa

0qz
ra ce !
ea!010'
ce a năs cut ! !11a
pe Dum ne zeu m<C0
lo q!OO0'
ca șul cel dum ne

!!!!A1'
e ze e iesc mu !
un!_111a
te e le cel sfin țit m<C@
prin111'
ti ne no !
o !!O'
uă s-a dă

!!\0!K
ru u i itvV

O4'! !1'!!O0am<Cq!1`X1!!\!!!1
prea slă vi tă mi nu ne ro dul ce e a stră lu ci it din cea

0`0a
stea ar pă m<C!
cu01'
vo i _
in ța 11qz
Fă că to !
ru!1~@1a
lui tu tu ror m<C !
și

!O0!0'
A tot ți i to !
ru!A
luivV 0
de 3'
tot !
a !1O1'
dez le gat lu !
u !0!1
mea de ne ro

1'
di !i \!!110'
rea a bu nă tă !
ți _a
i lor vr
V mai @111'
ci lor cu mai !
ca !
Năs!O'
că toa

!!
rei !1q!!S
deDum ne ze e eu1
dăn 10'
țu !_a
iți stri i gîndv3
V cea O@0OO
pli nă de ha ar

0'
bu !
u !!!A
cu ră tem<C0
cu sq
ti !0'
ne + e _
es te OO@a
Do om nul m<C0
Cel 11' !
ce dă prin

!!p!2'
ti ne lu mii ma !
re!:
mi!i "S0
lă avV

www.stavropoleos.ro
2

S4'! !111'! !!!11am<C001os'!


tîl pul în țe lep ciu nii cel în su fle țit și lă ca a șul

!!!1a
cel lu mi nos m<C!
ca!111'
re stră lu ce !
eș!_O@a
te e cu da rul vV 3
A 0!1
na prea slă

qz
vit !
a !1~@1a
ră tîn du se m<C @1O'
a năs cut !
cu_111@1
u a de vă rat dum ne

11'
ze ias !
că!!q!0_O@a
în flo ri rea fe e cio ri ei v0
V ce x1
ea 10`0
ce + e es te

0qz
po doa !
ba!1~@1a
fe cioa re lor m<C0
și 01'
a ce !
e \!!110!
lo or ce do resc de

0_O@a
fe e cio ri e v3
V ce 0O@0O110'
ea ce lu mi nat dă ru ie !
e !!
e eș

!A
te m<C!
tu1qz ! !1'
tu ror cre din cio _
o și O0'
lor ma !
re!:
mi!i "S0
lă avV

www.stavropoleos.ro

S-ar putea să vă placă și