Sunteți pe pagina 1din 49

1

UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANŢA


FACULTATEA DE NAVIGAŢIE ŞI TRANSPORT NAVAL
SPECIALIZAREA: INGINERIE ECONOMICĂ ŞI MANAGEMENT ÎN
TRANSPORTURI

MANAGEMENT ŞI MARKETING ÎN
TRANSPORTURI

SEMINARII

CONSTANŢA
2016
2

SEMINARUL 1

FIŞELE POSTURILOR PENTRU FUNCŢII DIN


DOMENIUL TRANSPORTURILOR NAVALE

1.1. FUNCŢII LA COMPANIA DE NAVIGAŢIE MARITIMĂ


1.1.2. FIŞA POSTULUI PENTRU „DIRECTOR COMERCIAL”

Fişa postului pentru directorul comercial al unei companii de navigaţie maritimă este
prezentată în continuare.
1).Descrierea postului
Denumirea postului: Director comercial.
Departamentul: Comercial.
2).Atribuţii care revin angajatului:
-Identificarea de noi pieţe, studii de piaţă şi monitorizarea acesteia.
-Urmărirea cererilor şi ofertelor.
-Calcularea voiajelor estimative.
-Angajarea navelor urmărind optimizarea profiturilor din exploatare.
-Urmărirea derulării voiajelor în conformitate cu C/P încheiate.
-Analiza voiajelor încheiate.
-Întocmirea Time Sheet pentru fiecare port, la terminarea operării în portul respectiv.
-Întocmirea facturilor externe şi urmărirea încasării acestora.
-Urmărirea obţinerii şi verificarea, negocierea şi luarea deciziei de confirmare pentru
cheltuielile portuare ale navelor.
-Stabilirea priorităţilor şi ordonarea plăţilor în conformitate cu acestea.
-Întocmirea analizei finale a cheltuielilor portuare.
-Urmărirea obţinerii de la agenţii portuari străini a facturilor originale, pentru cheltuieli
portuare, în termen de cel mult 60 de zile de la data plăţii facturii proforma şi predarea
acestora departamentului de finanţe-contabilitate.
3).Responsabilităţi care revin angajatului:
-Coordonează serviciile de navlosire şi agenturare nave.
-Urmăreşte îndeplinirea obiectivelor pe termen scurt ale companiei.
-Urmăreşte încadrarea în parametrii a obiectivelor pe termen lung ale companiei.
-Cere şi analizează rapoartele zilnice, săptămînale, lunare, anuale ale personalului
din subordine.
-Participă la întocmirea planurilor şi bugetelor.
3

-Întocmeşte rapoarte săptămînale, lunare, anuale privind activitatea departamentului


commercial.
4).Responsabilităţi legate de sistemul de management al siguranţei. Acesta
răspunde de:
-Identificarea, dezvoltarea sub coordonarea persoanei desemnate şi controlul
procedurilor, instrucţiunilor, planurilor şi a altor documente ale companiei în concordanţă cu
cerinţele procedurii din documentaţia sistemului.
-Buna desfăşurare a auditării în zona sa, trebuind să se asigure că angajaţii din
subordine vin în întâmpinarea cerinţelor auditorilor, cu toate cunoştinţele pe care le au,
avînd autoritatea de a adăuga comentarii pe raportul de auditare.
-Recrutarea personalului corespunzător pentru departamentul pe care îl conduce.
-Identificarea necesităţilor de instruire ale tuturor angajaţilor din departament.
-Asigurarea suportului financiar, în vederea realizării programului planificat de
întreţineri.
-Implementarea acţiunilor corective stabilite pentru non-confomităţile identificate, din
departament.
-Comunicarea clară cu comandanţii navelor.
-Să răspundă tuturor întrebărilor auditorilor şi să prezinte toate documentele
solicitate sau relevante.
-Să raporteze şefului direct orice non-conformitaţe, situaţie periculoasă sau accident
la care este martor sau implicaţ.
-Să comunice clar în executarea sarcinilor care îi revin.
5).Responsabilităţi generale:
-Răspunde de îndeplinirea la timp şi în bune condiţii a atribuţiilor pe care le are.
-Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor, politicilor şi
procedurilor din sistemul de management al siguranţei al societaţii.
-Respectă normele de protecţie a muncii precum şi celelalte norme legale în
vigoare.
-Răspunde administrativ, material, disciplinar si penal, după caz, pentru prejudiciile
cauzate acesteia prin neîndeplinirea atribuţiilor sale sau ca urmare a nerespectării
sarcinilor stabilite prin reglementari interne sau prin lege, ca urmare a nerespectarii
regulilor de confidenţialitate, inclusiv pentru prejudiciile cauzate societăţii ca urmare a
neîndeplinirii atribuţiilor care îi revin.
-Răspunde de integritatea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în dotare,
aparţinînd companiei.
6).Cunoştinţe şi experienţă necesare:
-studii superioare profil maritim,
-minim 2 ani experienţă în domeniul transporturilor maritime sau de exploatare
comercială,
-cunoştinte de operare PC, aplicaţii editare texte şi calcul tabelar.
-cunoaşterea limbii engleze, nivel mediu.

Postul este ocupat de:_________ Semnătura angajat: __________

Data:_______
4

Semnătura Director General: _________


1.1.2. FIŞA POSTULUI PENTRU „AGENT MARITIM”

Descrierea postului:
Denumirea postului: Agent maritim
Departament: Comercial-exploatare
Numărul subordonaţilor:-
Numărul superiorilor: 1
Atribuţiile care revin angajatului:
-Agenturarea navelor în porturile româneşti;
-Avizarea zilnica catre toate partile interesate referitor ETA/ETB/ETC navelor ce
urmează să fie operate.
-Participarea zilnică la comandament în vederea progamării navelor la danele de
operare; depunerea buletinelor de pilotaj.
-Luarea tuturor măsurilor necesare faţă de terţi pentru operarea optima a navelor
aflate în agenturare.
-Efectuarea controlului de sosire împreună cu oficialităţile portuare, depunerea
actelor necesare în vederea obţinerii permisiei de încărcare / descărcare.
-Depunerea certificatelor navei la ANR-Capitania Zonală Constanţa.
-Avizarea celor interesaţi referitor dana operare / orele de acostare, C.F.S. ,
începerea operaţi unilor incărcare/descărcare.
-Intocmirea documentelor pentru incarcare: BS/L , cargo manifest , SOF, şi
trimiterea acestora pentru confirmare armatorului / exportatorului.
-Semnarea de catre comandantul navei documentelor mai sus mentionate dupa
terminarea incarcarii şi primirea confirmarii din partea armatorului/exportatorului.
-Depunerea manifestului în Vama pentru obtinerea liberului vamal, ridicarea
certificatelor de la ANR-Capitanie şi efectuarea controlului de plecare.
-Avizarea celor interesaţi cu data şi ora plecarii acesteia, trimiterea pe fax a
documentelor marfii şi trimiterea originalelor conform instructiunilor primite.
-Intocmirea decontului catre CNAPM Constanta şi depunerea acestuia.
-Colectarea facturilor de la CNAPM, ANR-Capitanie, Pilotaj, etc.
-Obtinerea de informatii referitoare la armatori/exportatori/primitori în vederea
dezvoltării activităţii.
-Imbarcarea/debarcarea marinarilor la cererea comandantului şi/sau armatorului
navei.
Responsabilităţile angajatului sunt următoarele:
-Avizarea la timp a părţilor interesate de operarea unei nave, în conformitate cu
cererile acestora.
-Informarea Directorului Comercial, prin raportare, asupra activităţilor din ziua
currenta.
-Ducerea la indeplinire fara intarziere a sarcinilor de serviciu.
-Informarea Directorului Comercial, prin raportare saptamanala, asupra datelor
obtinute despre noi clienti.
5

-Informarea Directorului Comercial, prin raportare zilnica şi saptamanala, asupra


modificarilor de procedura cerute de catre Autorităţile portuare, prin sedintele de
comandament.
-Obtinerea de la comandantii navelor în agenturare a confirmarilor de cheltuieli
cerute de acestia.
Responsanilităţile pentru Sistemul de Management al Siguranţei sunt următoarele:
-să răspundă tuturor întrebărilor auditorilor şi să prezinte toate documentele
solicitate sau relevante,
-să raporteze şefului direct orice non-conformitate, situaţie periculoasă sau accident
la care este martor sau implicat,
-să comunice clar în executarea sarcinilor care îi revin.
Responsabilităţi generale:
-Răspunde de indeplinirea la timp şi în bune condiţii a atribuţiilor pe care le are.
-Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor, politicilor şi
procedurilor, care îl/o privesc, ale sistemului de management al siguranţei al societaţii.
-Respectă normele de protecţie a muncii precum şi celelalte norme legale în
vigoare.
-Răspunde administrativ, material, disciplinar si penal - după caz, pentru prejudiciile
cauzate acesteia prin neîndeplinirea atribuţiilor sale sau ca urmare a nerespectării
sarcinilor stabilite prin reglementari interne şi/sau prin lege, sau ca urmare a nerespectarii
regulilor de confidenţialitate, inclusiv pentru prejudiciile cauzate societăţii ca urmare a
neîndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
-Răspunde de integritatea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in dotare,
aparţinând companiei.
Cunoştinţe şi experienţă necesare:
-minim studii medii, cunostinte limba engleză, cunoştinţe operare PC şi editoare de
texte, posesor carnet conducere categoria B.

1.1.3. FIŞA POSTULUI PENTRU „INSPECTOR RESURSE UMANE”

Descrierea postului:
Denumirea postului: Inspector resurse umane
Departament: Resurse umane
Numărul subordonaţilor:
Numărul superiorilor: 1.
Atribuţiile care revin angajatului:
-Păstrarea evidenţei forţei de munca angajată pe categorii şi funcţii, informând
directorul general de câte ori este necesar, asupra necesarului de personal, la nivelul
companiei.
-Urmărirea acţiunii de recrutare a personalului navigant şi participarea prin
întocmirea întregii documentaţii.
-Actualizarea permanentă a bazei de date a personalului în aşteptare, după criterii
stabilite prin proceduri.
6

-Întocmirea formelor de încheiere şi desfacere a contractelor de muncă, în


conformitate cu legislaţia în vigoare.
-Stabilirea tranşelor de vechime în munca ale personalului în vederea acordării
concediilor de odihnă şi a sporului de vechime pentru personalul angajat, pe baza datelor
înscrise în cartea de muncă, raportând acestea către compartimentul financiar-contabil.
-Întocmirea, înregistrarea şi întreţinerea actualizată a situaţiilor referitoare la
resursele umane, mărcile, intrările şi ieşirile de personal, alte evidenţe necesare activităţii
postului său.
-Întocmirea adreselor şi adeverinţelor solicitate de angajaţi pentru diverse situaţii.
-Întocmirea formelor de acordare a concediilor conform contractelor individuale de
muncă şi a drepturilor materiale legale.
-Avizarea cererilor de încadrare, demisie sau transfer.
-Întocmirea şi completarea la zi a carnetelor de muncă ale salariaţilor companiei, pe
care le are sub directa responsabilitate, precum si a registrului general de evidenta a
salariatilor.
-Întocmirea dosarelor de propuneri de pensionare pentru limita de vârstă, invaliditate
şi urmaşi, care urmează a fi înaintate la oficiul de pensii şi întocmirea deciziilor
corespunzătoare.
Responsabilităţile angajatului sunt următoarele:
-Corectitudinea înscrisurilor în documentele de personal.
-Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor legale în vigoare, specifice atribuţiilor sale.
-Întocmirea fomelor de încheiere şi desfacere a contractelor de muncă.
-Stabilirea tranşelor de vechime în muncă a personalului în vederea acordării
concediilor de odihnă şi a sporului de vechime pentru personalul navigant.
-Întocmirea formelor de acordare a concediilor conform contractelor individuale de
muncă.
-Întocmirea formelor necesare de încadrare sau menţinere pe post a unor
pensionari.
-Întocmirea şi completarea la zi a carnetelor de muncă ale salariaţilor.
Responsanilităţile pentru Sistemul de Management al Siguranţei sunt următoarele:
-Identificarea, dezvoltarea sub coordonarea Persoanei desemnate şi controlul
procedurilor, instrucţiunilor, planurilor şi a altor documente ale companiei în concordanţă cu
cerinţele procedurii Documentaţia sistemului.
-Pentru buna desfăşurare a auditării în zona sa trebuie să se asigure că angajaţii din
subordine vin în întâmpinarea cerinţelor auditorilor, cu toate cunoştinţele pe care le au.
-Asigurarea permanentă de personal disponibil, calificat corespunzător. Pentru
aceasta, şeful compartimentului este responsabil de recrutarea, verificarea documentelor
candidaţilor, intervievarea acestora, pentru a se asigura că, înainte de a fi angajaţi, recruţii
potenţiali au calificările şi certificatele necesare şi că sunt apţi medical.
-Păstrarea dosarelor personalului şi asigurarea că sunt actualizate.
-Recrutarea personalului corespunzător pentru departamentele conduse.
-Asigurarea permanenta de personal calificat corespunzător si disponibil pentru
satisfacerea necesitatilor. De asemenea, este responsabil de menţinerea documentaţiei
echipajelor.
7

-Asigurarea că necesităţile identificate de instruire a tuturor angajaţilor de la ţărm


sunt rezolvate. El este responsabil totodată pentru menţinerea şi analizarea înregistrărilor
cu calificările, experienţa şi instruirea personalului de la ţărm.
-Identificarea necesităţilor de instruire ale tuturor angajaţilor din departamentul lor;
implementarea acţiunilor corective stabilite pentru non-confomităţile identificate, din
departamentul lor.
-Să răspundă tuturor întrebărilor auditorilor şi să prezinte toate documentele
solicitate sau relevante.
-Să raporteze şefului direct orice non-conformitate, situaţie periculoasa sau accident
la care este martor sau implicat.
-Să comunice clar în executarea sarcinilor care îi revin.
Responsabilităţile generale sunt următoarele:
-Răspunde de indeplinirea la timp şi în bune condiţii a atribuţiilor pe care le are.
-Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor, politicilor şi
procedurilor, care îl/o privesc, ale sistemului de management al siguranţei al societaţii.
-Respectă normele de protecţie a muncii precum şi celelalte norme legale în
vigoare.
-Răspunde administrativ, material, disciplinar si penal - după caz, pentru prejudiciile
cauzate acesteia prin neîndeplinirea atribuţiilor sale sau ca urmare a nerespectării
sarcinilor stabilite prin reglementari interne şi/sau prin lege, sau ca urmare a nerespectarii
regulilor de confidenţialitate, inclusiv pentru prejudiciile cauzate societăţii ca urmare a
neîndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
-Răspunde de integritatea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in dotare,
aparţinând companiei.
Cunoştinţe şi expereinţă necesare:
-specializare în domeniul Resurselor Umane,
-cunoştinte de utilizare a tehnicii de calcul.

1.2. FUNCŢII LA FIRMA DE CREWING


1.2.1. FIŞA POSTULUI DE „MANAGER GENERAL”

Aceasta poate conţine următoarele elemente:


1).Denumirea postului: Manager General.
2).Numele şi prenumele titularului.
3).Codul funcţiei din cadrul firmei (conform cerinţelor de management al calităţii).
4).Obiectivul postului:
-Definirea şi formularea politicii economico-sociale a firmei.
-Reprezentarea firmei în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice în conformitate
cu împuternicirea acordată de către administrator.
-Conducerea, organizarea şi asigrarea funcţionării firmei cu eficienţă maximă prin
elaborarea strategiilor de dezvoltare, identificarea oportunităţilor de afaceri, angajarea
resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare.
-Coordonează activitatea personalului din subordine.
8

5).Integrarea postului de muncă în structura organizatorică:


a).Poziţia postului în organigramă:
-postul imediat superior: Administrator.
-postul inferior: Director adjunct.
-subordonări: are în subordine: consilier juridic, inspectori resurse umane, director
economic, director adjunct, director de proiect.
b).Relatii:
-ierarhice: administrator.
-funcţionale:
-cu directorii de departamente,
-aprobă proceduri de organizare şi derulare a principalelor procese la nivel de
firmă: contractare, vînzări, aprovizionare, etc.
-de reprezentare: reprezintă firma faţă de organele de control autorizate, în relaţia cu
furnizorii, clienţii, persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, cu care intră în
contact în interes de serviciu.
6).Condiţiile materiale ale muncii:
-are în dotare instrumente specifice muncii de birou: laptop, imprimantă, telefon cu
fax, copiator, telefon mobil,
-autoturism de serviciu (proces verbal de predare-primire a autoturismului).
7).Sarcinile şi atribuţiile postului de muncă:
a).Stabileşte politica şi obiectivele generale ale firmei în concordanţă cu strategia
elaborată de către administrator astfel:
-Stabileşte politica referitoare la calitate astfel încît aceasta să fie adecvată scopului
firmei, să includă angajamentul pentru satisfacerea cerinţelor şi pentru îmbunătăţirea
continuă a eficacităţii sistemului de management şi să asigure un cadru pentru stabilirea şi
analizarea obiectivelor calităţii.
-Stabileşte anual, împreună cu directorii de departamente, obiectivele generale de
dezvoltare ale firmei.
-Asigură cunoaşterea şi înţelegerea politicii referitoare la calitate în cadrul firmei
proprii şi a companiilor de navigaţie partenere.
-Comunică fiecărui director obiectivele generale şi specifice previzionate pentru
fiecare departament şi urmăreşte ca acestea să fie comunicate personalului din cadrul
fiecărui departament.
-Comunică în cadrul firmei importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor, precum şi a
cerinţelor legale şi specifice din domeniul navigaţiei şi se asigură de cunoaşterea acestora
de către personal.
-Conduce analizele efectuate de management.
-Analizează politica referitoare la calitate pentru adecvarea ei continuă.
-Monitorizează trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor.
-Stabileşte obiective personale (indicatori de performanţă) şi pentru top-
management în strictă concordanţă cu obiectivele firmei.
-Asigură disponibilitatea resurselor pentru implementarea, dezvoltarea şi
îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii.
-Asigură stabilirea şi comunicarea responsabilităţilor şi autorităţilor din cadrul firmei.
-Asigură stabilirea proceselor adecvate de comunicare în legătura cu eficacitatea
sistemului de management al calităţii.
9

-Asigură planificarea sistemului de management al calităţii în vederea îndeplinirii


cerinţelor standardului ISO 9001 şi a obiectivelor calităţii şi menţinerea integrităţii acestuia
atunci cînd schimbările sistemului de management al calităţii sînt planificate şi
implementate.
b).Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli (BCV) şi rectificările acestuia:
-Participă la elaborarea anuală a bugetului de venituri şi cheltuieli, analizează
propunerile înaintate, operează corecţiile necesare şi aprobă bugetul final.
-Aprobă sistemul de raportare folosit pentru urmărirea realizării BVC.
c).Identifică oportunităţile de afaceri:
-Monitorizează piaţa şi identifică tendinţele de dezvoltare.
-Analizează oportunităţile/constrîngerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic şi
social din mediul de afaceri al firmei.
-Identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanţă cu
tendinţele pieţei.
-Identifică şi atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri.
d).Reprezintă firma în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte organizaţii cu
impact real/potenţial asupra rezultatelor firmei:
-Asigură o bună imagine a firmei pe piaţă.
-Identifică oportunităţile de investiţie şi obţinere de profit.
-Participă la întîlniri de afaceri cu furnizori, clienţi, organisme financiare şi instituţii
guvernamentale din ţară şi din străinătate.
-Dezvoltă relaţii pozitive cu persoane „cheie” în vederea întăririi poziţiei firmei pe
piaţă.
e).Asigură managementul firmei prin:
-Elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de achiziţii tehnologice în vederea
satisfacerii dezideratelor de rentabilitate şi competitivitate pe piaţă ale firmei.
-Reprezintă firma în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice în conformitate cu
împuternicirea acordată de către Administrator.
-Negociază contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă,
supervizează elaborarea şi implementarea Regulamentului intern al firmei.
-Gestionează gospodărirea patrimoniului firmei în interesul acesteia.
-Urmăreşte modul de îndeplinire a condiţiilor igienico-sanitare, de protecţie a muncii,
de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de reglementările şi normele legislative în
vigoare.
-Se preocupă de conservarea şi dezvoltarea bazei materiale a firemi.
-Supervizează aplicarea corectă a Codului Muncii şi a reglementărilor legislative
privind operaţiunile financiar-contabile, iar pentru aceasta apelează la serviciile de
consultanţă şi consiliere ale consultantului juridic şi ale directorului economic.
-Efectuarea de investigaţii periodice cu privire la calitatea muncii prestate în cadrul
firmei, avizarea evaluărilor individuale anuale.
-Controlul şi supervizarea activităţii departamentelor firmei.
-Urmărirea aplicării deciziilor luate şi evaluarea efectelor acesteia.
-Asumarea responsabilităţii pentru deciziile eronate sau nefondate, prin suportarea,
după caz, a unor penalităţi băneşti.
10

-Asigurarea implicării în activitatea organizaţională a propriei persoane, cît şi a


personalului din subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltării personale şi a unui
climat stimulativ al performanţelor.
-Comunică managementului valorile şi obiectivele strategice ale firmei.
-Stabileşte obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită şi modalităţile de
măsurare a gradului de realizare a obiectivelor.
-Aprobă procedurile de interes general ale firmei; aprovizionarea, financiar-contabile,
resurse umane.
-Participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de raportare şi a sistemului de
calitate - ISO 9001.
-Aprobă Manualul Calităţii, procedurile şi instructiunile.
-Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine.
-Asigură un climat de comunicare şi încurajare a iniţiativei care să contribuie la
atingerea obiectivelor stabilite.
-Identifică nevoile de recrutare şi participă la selecţia, integrarea şi dezvoltarea
managementului firmei.
-Participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale managerilor
şi persoanelor din subordine.
-Aprobă fişele postului.
-Evaluează periodic activitatea personalului din subordine.
-Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale.
-Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine.
-Asigură respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din
subordine.
-Stabileşte măsuri de eficientizare a activităţii personalului din subordine.
f).Asigură reţeaua de relaţii necesară dezvoltării activităţii firmei:
-Evaluează potenţialul furnizorilor şi al clienţilor.
-Stabileşte căile posibile de colaborare şi decide asupra parteneriatelor strategice.
-Elaborează planul de afaceri anual şi monitorizează încadrarea in parametrii
acestuia.
-Dezvoltă relaţii pozitive cu personalul firmei în vederea motivării şi a creşterii
gradului de implicare în activitatea firmei.
-Orice altă sarcina trasată de Administrator în funcţie de necesităţile organizaţionale.
8).Autoritatea postului:
-Decide asupra noilor direcţii de dezvoltare.
-Stabileşte planurile de activitate şi profit.
-Aprobă BVC general al firmei.
-Semnează documentele de angajare, colaborare şi încetare a relaţiilor de muncă.
-Semnează deciziile de modificare a funcţiei/salariului pentru angajaţii firmei şi
actele adiţionale.
-Semnează organigrama şi statutul de funcţiuni al firmei.
-Semnează contracte cu furnizorii, clienţii şi partenerii strategici.
-Aprobă Regulamentul Intern şi Contractul Colectiv de Muncă al firmei.
-Semnează statele de plată, rapoartele financiare ale firmei, raportările statistice sau
solicitările de investiţii din cadrul firmei.
11

-Solicită rapoarte de activitate şi ia măsurile necesare în vederea creşterii eficienţei


activităţii firmei.
-Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine.
-Aprobă recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activităţii după perioada de
probă a angajaţilor.
-Aprobă/respinge cereri ale personalului din subordine.

9).Pregătirea necesară postului de muncă:


-De bază: studii superioare de profil marină sau economic.
-Cursuri speciale: marketing, management organizaţional, management financiar.
operare calculatoare în programele: Office, Power Point, limbi străine.
10).Competenţele postului de muncă:
a).Cunostinţe si deprinderi:
-Cunoştinţe de management organizaţional, financiar.
-Cunoaşterea în profunzime a pieţei locale şi internaţionale de afaceri.
-Cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
-Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (limba engleză) la un nivel
mediu-avansat (scris, citit, vorbit).
-Stăpînirea unor tehnici şi instrumente financiar-contabile.
b).Cerinţe aptitudinale:
-Nivel de inteligenţă generală peste medie (capacitate de sinteză şi de analiză,
judecată rapidă.
-Aptitudine generală de învăţare.
-Aptitudini de comunicare.
-Aptitudini de calcul.
-Aptitudinea de a lucra cu documente.
-Planificarea şi organizarea operaţiilor şi activităţilor.
-Abilităţi de negociere.
-Acordarea şi transmiterea de informaţii.
-Vocabular bogat.
-Atenţie selectivă, concentrată şi distributivă.
c).Cerinţe comportamentale:
-capacităţi persuasive,
-capacitate de coordonare,
-responsabilitate personală,
-capacitate de planificare şi organizare,
-eficienţă personală,
-spirit de echipă,
-comportament etic/integritate.
10).Condiţiile postului de muncă:
-Condiţii fizice ale muncii: muncă de birou şi muncă de teren.
-Program de lucru: 8 ore/zi, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de necesităţile
organizaţionale.
-Natura muncii: individuală şi muncă de echipă.
-Deplasări: pe distanţe scurte/medii/lungi: semnări de contracte, întîlniri de afaceri.
11).Responsabilităţi:
12

a).În raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi) şi clienţi:


-Este responsabil de respectarea obligaţiilor firmei faţă de furnizori, clienţi, organele
financiare şi organismele guvernamentale.
-Asigurarea drepturilor băneşti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor
contractuale şi legislaţiei muncii.
-Îndeplinirea la termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor faţă de
bănci, furnizori şi clienţi.
-Răspunde de calitatea managementului firmei.
-Răspunde de folosirea eficientă a resurselor firmei.
-Comunică în cadrul companiei importanţa satisfacerii cerinţelor clientilor, precum şi
a cerinţelor legale şi de reglementare şi se asigură de cunoaşterea acestora.
-Stabileşte politica referitoare la calitate astfel încît aceasta să fie adecvată scopului
firmei, să includă angajamentul pentru satisfacerea cerinţelor şi pentru îmbunătăţirea
continuă a eficacităţii sistemului de management şi să asigure un cadru pentru stabilirea şi
analizarea obiectivelor calităţii.
-Asigură cunoaşterea şi înţelegerea politicii referitoare la calitate în cadrul firmei.
-Analizează politica referitoare la calitate pentru adecvarea ei continuă.
-Asigură stabilirea obiectivelor calităţii, măsurabile şi în concordanţă cu politica
referitoare la calitate, pentru toate funcţiile şi nivelurile relevante ale companiei.
-Conduce analizele efectuate de management.
-Asigură disponibilitatea resurselor pentru implementarea, dezvoltarea şi
îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii.
-Asigură planificarea sistemului de management al calităţii în vederea îndeplinirii
cerinţelor prezentului standard şi a obiectivelor calităţii şi menţinerea integrităţii acestuia
atunci cînd schimbările sistemului de management al calităţii sînt planificate şi
implementate.
-Asigură stabilirea şi comunicarea responsabilităţilor şi autorităţilor, în cadrul
companiei.
-Asigură stabilirea proceselor adecvate de comunicare în legătura cu eficacitatea
sistemului de management al calităţii.
b).În raport cu aparatura pe care o utilizează:
-utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare, fără abuzuri.
c).În raport cu produsele muncii:
-conştiinciozitate faţă de sarcinile pe care le are de îndeplinit,
-păstrează confidenţialitatea rezultatelor obţinute şi a informaţiilor pe care le deţine
privitor la problematica firmei; sînt confidenţiale următoarele informaţii: situaţia financiară a
firmei, dezbaterile din cadrul consiliilor de administraţie, structura şi conţinutul băncii de
date cu clienţii „cheie” ai firmei.
d).În raport cu securitatea muncii şi cu regulamentul intern:
-respectă normele de securitate impuse de firmă,
-respectă normele interne stipulate în regulamentul intern al firmei, contractul
colectiv de muncă, drepturile şi obligaţiile care decurg din contractul individual de muncă.
e).Privind relaţiile cu colegii de muncă, subordonaţi:
-menţine relaţii colegiale şi colaborează cu colegii,
-dă dovadă de politeţe în relaţiile cu clienţii,
-menţine relaţii corecte/ imparţiale cu subordonaţii.
13

12).Salarizarea:
-Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale firmei.
-Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare
de calitate a tuturor sarcinilor care îi revin.
-Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial fiind de datoria
angajatorului de a face cunoscută acestă normă şi de datoria salariatului de a o respecta,
orice abatere va fi sancţionată conform Regulamentului Intern.
13).Posibilităţile de promovare:
-În sfera de activitate actuală nu este posibil.
-Transferul pe o poziţie ierarhică superioară sau în cadrul unui alt departament este
condiţionat de nevoile firmei, dar şi de achiziţia de noi abilităţi şi deprinderi din domeniul
respectiv.
14).Clauză de confidenţialitate:
-Directorul general se angajeză să nu discute cu persoane din afara firmei sau cu
persoane din cadrul firmei care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de serviciu
informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră.
-Sunt confidenţiale următoarele informaţii: situaţia financiară a firmei, dezbaterile din
cadrul consiliilor de administraţie, structura şi conţinutul băncii de date cu clienţii „cheie” ai
firmei.
-Directorul general se obligă să respectate confidenţialitatea informaţiilor mai sus
menţionate pe toată durata contractului individual de muncă încheiat între persoana sa şi
firmă pe o perioadă de 1 an de la încheierea acestui contract.
-În cazul în care directorul general, cu intenţie sau din culpă, divulgă informaţii, date
sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător
prejudiciilor pe care i le-a produs.
15).Finalul fişei postului conţine:
-Data semnării fişei.
-Numele şi semnătura titularului postului
-Numele şi semnătura şefului ierarhic.
-Aprobat.

1.2.2. FIŞA POSTULUI DE „DIRECTOR CREWING”

Aceasta este funcţia care are atribuţiile principale legate de selecţionarea şi


angajarea personalului navigant.
1).Denumirea postului: Director Crewing.
2).Numele şi prenumele titularului.
3).Codul funcţiei din cadrul firmei (conform cerinţelor de management al calităţii).
4).Obiectivul specific al postului:
-Organizarea şi derularea activităţilor de recrutare a personalului navigant.
-Organizarea şi derularea operaţiunilor de administrare a personalului: carţi de
muncă, contracte individuale de muncă, decizii manageriale, adeverinţe de personal, etc.
-Organizarea şi derularea activităţilor de arhivare a documentelor.
5).Integrarea postului de munca în structura organizatorică:
14

a).Poziţia postului în organigramă:


-postul imediat superior: director general.
-postul imediat inferior: inspector crewing.
b).Subordonari:
-are în subordine: inspectorul de crewing.
-este înlocuit de: un alt inspector de crewing.
-înlocuieşte pe: directorul general.
c).Relaţii:
-ierarhice: director general.
-funcţionale: -cu angajaţii firmei,
-cu funcţionarii instituţiilor de stat (I.T.M.) cu care colaborează
pentru rezolvarea operativă a sarcinilor de serviciu.
6).Sarcini şi atribuţii ale postului de muncă:
a).Activităţi de recrutare a personalului navigant:
-Aranjează şi coordonează aranjamentele de călătorie pentru îmbarcarea şi
debarcarea ofiţerilor şi a nebrevetaţilor în colaborare cu compania de navigaţie,
comandantul navei şi agentul.
-Verificarea documentelor şi a calificărilor echipajului înainte de îmbarcare.
-Ţine legătura cu agentul pentru îmbarcare şi debarcare, prin telefon, fax, email.
-Ţine legătura cu personalul navigant care este acasă.
-Actualizează datele personalului navigant în dosarele personale şi electronic.
-Prelucrarea vizelor.
-Prelucrarea certificatelor cerute de statul de pavilion.
-Orice alte sarcini de crewing trasate de Directorul General.
-Programează personalul navigant la clinica medicală pentru efectuarea testelor
medicale, a celor anti-drog şi anti-alcool.
b).Evidenţa şi păstrarea în arhiva firmei a tuturor documentelor care se creează în
timpul activităţii, conform reglemetărilor în vigoare astfel:
-arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat, conturilor cu salariile şi a
altor documente care se creează în cadrul biroului,
-organizarea şi păstrarea documentelor arhivate pe secţii, sectoare, luni, ani,
-ţinerea inventarului arhivei la zi şi a registrului de evidenţă curentă a arhivei,
-legarea dosarelor care s-au deteriorat sau desfăcut,
-ţinerea evidenţei proceselor verbale de predare-primire a dosarelor.
c).Orice altă activitate specifică departamentului resurse umane.
7).Autoritatea postului:
-Asigură înregistrarea corectă a documentelor aferente administrarii de personal:
operare cărţi de muncă, îtocmirea contractelor individuale de muncă, etc.
8).Pregătirea necesară postului de muncă:
-De baza: studii superioare (Economice, Drept, Transport Maritim).
-Cursuri speciale: curs de inspector de resurse umane, Master.
-Limba engleza: nivel avansat.
9).Competenţele postului de munca:
a).Cunoştinţe şi deprinderi:
-Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (Word, Excel, Power-Point),
Internet.
15

-Cunoştinţe de legislaţia muncii „Codul Muncii” (legea 53/2003).


b).Cerinţe aptitudinale:
-Nivel de inteligenţă generală: mediu (capacitate de analiză şi sinteză).
-Aptitudini speciale:
-capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a o
Înţelege,
-aptitudine generala de învăţare,
-aptitudini de comunicare orală şi scrisă,
-abilitatea de a utiliza limbajul scris şi oral pentru a comunica informaţii sau
idei altor persoane,
-atenţie concentrată şi distributivă,
-viteză de cuprindere informaţională (capacitate crescută de a combina o
mulţime de informaţii).
c).Cerinţe comportamentale:
-Capacitate deosebită de relaţionare interumană (sociabilitate, integrare în colectiv).
-Volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice în sfera legislaţiei muncii, actualizari
de legislaţie în vigoare.
-Empatie şi receptivitate faţă de problemele umane.
-Integritate profesională, atitudine profesională imparţială, profil etic.
-Eficienţă profesională, capacitate de mobilizare personală pentu finalizarea într-un
timp cît mai operativ a sarcinilor care îi revin.
-Persoalitate ordonată şi analitică.
10).Conditiile postului de muncă:
-Condiţii fizice ale muncii: muncă de birou şi de teren.
-Program de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/saptămînă, cu posibilitate de prelungire în funcţie
de necesităţile departamentale.
-Natura muncii: muncă individuală şi muncă de echipă.
-Deplasări: pe distanţe scurte sau medii, la institutiile publice, etc.
11).Responsabilităţi:
-În raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi) dar şi persoane externe
(consultanţi, corpuri de control, etc), se cere onestitate şi confidenţialitate faţă de anagajaţii
firmei.
-În raport cu aparatura pe care o utilizează: să utilizeze cu responsabilitate
aparatura din dotare, fără abuzuri.
-În raport cu activitatea principală:
-răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu,
-conştiinciozitate faţă de sarcinile pe care le are de îndeplinit.
-În raport cu securitatea muncii şi cu regulamentul de ordine interioară:
-respecta normele de disciplină a muncii impuse de firmă,
-respecta normele prevăzute în Regulamentul Intern şi Contractul Colectiv de
Muncă.
-Privind relaţiile cu colegii de muncă şi subordonaţii, menţine relaţii colegiale şi
colaborează cu colegii.
12).Salarizare:
-Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale firmei.
16

-Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare


de calitate a sarcinilor şi atribuţiilor sitpulate în prezenta fişa postului.
-Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial, fiind de datoria
angajatorului de a aduce la cunoştinţa salariatului acest aspect, iar orice abatere de la
această normă va fi sancţionată disciplinar conform regulamentului intern al societatii.
13).Posibilitaţi de promovare:
-În sfera de activitate actuală nu există.
-Transferul pe o poziţie ierarhică supeiroară sau într-un alt domeniu de activitate se
face în funcţie de nevoile firmei, dar şi de acumularea a noi deprinderi şi capacităţi
specifice de muncă.
14).Finalul fişei postului conţine:
-Data semnării fişei.
-Numele şi semnătura titularului postului
-Numele şi semnătura şefului ierarhic.
-Aprobat.

1.2.3. FIŞA POSTULUI DE „INSPECTOR RESURSE UMANE”

Această funcţie care atribuţii legate de selecţionarea şi angajarea personalului


navigant.
1).Denumirea postului: Inspector de Resurse Umane „Crewing Operator”.
2).Numele şi prenumele titularului.
3).Codul funcţiei din cadrul firmei (conform cerinţelor de management al calităţii).
4).Obiectivul specific al postului:
-Organizarea şi derularea activităţilor de recrutare a personalului navigant.
-Organizarea şi derularea operaţiunilor de administrare a personalului: carţi de
muncă, contracte individuale de muncă, decizii manageriale, adeverinţe de personal, etc.
-Organizarea şi derularea activităţilor de arhivare a documentelor.
5).Integrarea postului de muncă în structura organizatorică:
a).Poziţia postului în organigramă:
-postul imediat superior: director crewing.
-postul imediat inferior: nu este cazul.
b).Subordonari:
-are în subordine: nu este cazul.
-este înlocuit de: un alt inspector de crewing.
-înlocuieşte pe: director crewing.
c).Relaţii:
-ierarhice: director general, director crewing.
-funcţionale: -cu angajaţii firmei,
-cu funcţionarii instituţiilor de stat (I.T.M.) cu care colaborează
pentru rezolvarea operativă a sarcinilor de serviciu.
6).Sarcini şi atribuţii ale postului de muncă:
a).Activităţi de recrutare a personalului navigant:
17

-Participă la organizarea activităţii de informare prin mass-media, website, afişe,


aviziere pentru recrutarea personalului.
-Aranjează şi coordonează aranjamentele de călătorie pentru îmbarcarea şi
debarcarea ofiţerilor şi a nebrevetaţilor în colaborare cu compania de navigaţie,
comandantul navei şi agentul.
-Verificarea documentelor şi a calificărilor echipajului înainte de îmbarcare.
-Ţine legătura cu agentul pentru îmbarcare şi debarcare, prin telefon, fax, email.
-Ţine legătura cu personalul navigant care este acasă.
-Actualizează datele personalului navigant în dosarele personale şi electronic.
-Prelucrarea vizelor.
-Prelucrarea certificatelor cerute de statul de pavilion.
-Orice alte sarcini de crewing trasate de Directorul de Crewing.
-Programează personalul navigant la clinica medicală pentru efectuarea testelor
medicale, a celor anti-drog şi anti-alcool.
b).Încadrarea noilor angajaţi în muncă:
-Întocmirea formelor de angajare: completarea de formulare de contract individual
de muncă, fişa cu datele personale, verificarea ca în dosarul personal să existe fişa
medicală eliberată de medicul de medicina muncii şi repartiţie de la şomaj, CV, copii după
diplomele de studii, certificatele de pregătire profesională, cursurile IMO, etc.
-Înregistrarea în carnetele de muncă şi în registrul de evidenţă al salariaţilor a tuturor
schimbărilor survenite în situaţia angajaţilor conform legilor şi instrucţiunilor în vigoare.
c).Organizarea şi derularea operaţiunilor de evidenţă a personalului în cadrul firmei:
-Evidenţa carnetelor de muncă şi a dosarelor de personal.
-Evidenţa concediilor medicale, a invoirilor, a concediilor de odihnă, a desfacerilor
contractelor individuale de muncă (concedierilor), fluctuaţiei de personal, etc.
d).Activităţi specifice de personal:
-Înregistrarea contracului individual de muncă sau a deciziei de desfacere a
contractului individual de muncă în registrul de evidenţă a salariaţilor, în carnetul de muncă
şi la Inspectoratul Teritorial de Muncă.
-Întocmirea fomularelor de desfacere a contractului individual de muncă (decizie de
desfacere a contractului individual de muncă, notă de lichidare, etc).
-Întocmirea adresei de înştiinţare a salariatului cu privire la modificările care se
intenţionează să se aducă la contractul individual de muncă, conform Codului Muncii.
-Întocmirea dosarelor de pensionare conform legislaţiei în vigoare pentru angajaţii
societăţii care solicită acestea.
-Eliberarea de adeverinţe solicitate de către salariaţi, foşti salariaţi, pentru medicul
de familie sau alte motive. Eliberarea de adeverinţe pentru grupă de muncă şi sporuri
pentru foştii angajaţi ai firmei şi pentru cei plecaţi în străinătate, în conformitate cu datele
extrase din dosarele personale şi conturile existente în arhivă.
-Întocmirea pe calculator şi redactarea de adeverinţe, formulare şi alte acte specifice
biroului.
e).Evidenţa şi păstrarea în arhiva firmei a tuturor documentelor care se creează în
timpul activităţii, conform reglemetărilor în vigoare astfel:
-arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat, conturilor cu salariile şi a
altor documente care se creează în cadrul biroului,
-organizarea şi păstrarea documentelor arhivate pe secţii, sectoare, luni, ani,
18

-ţinerea inventarului arhivei la zi şi a registrului de evidenţă curentă a arhivei,


-legarea dosarelor care s-au deteriorat sau desfăcut,
-ţinerea evidenţei proceselor verbale de predare-primire a dosarelor.
f).Orice altă activitate specifică departamentului resurse umane.
7).Autoritatea postului:
-asigură inregistrarea corecta a documentelor aferente administrarii de personal
operare carti de munca, intocmire contracte individuale de munca, etc).

8).Pregătirea necesară postului de muncă:


-de baza : studii medii;
-cursuri speciale: curs de inspector de resurse umane, operare Pc.
9).Competenţele postului de munca:
a).Cunoştinţe si deprinderi:
-Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (Word, Excell, Power-Point),
Internet.
-Cunoştinţe de legislaţia muncii - Codul Muncii (Legea 53/2003).
b).Cerinte aptitudinale:
-Nivel de inteligenta generală: mediu-ridicată (capacitate de analiză şi sinteză).
c).Aptitudini speciale:
-Capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a o înţelege.
-Aptitudine generală de învăţare.
-Aptitudini de comunicare orală şi scrisă.
-Abilitatea de a utiliza limbajul scris şi oral pentru a comunica informaţii sau idei altor
persoane.
-Atenţie concentrată şi distributivă.
-Viteză de cuprindere informaţională, capacitate crescută de a combina o mulţime
de informaţii.
d).Cerinţe comportamentale:
-Capacitate deosebită de relaţionare interumană, sociabilitate, integrare în colectiv.
-Volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice în sfera legislatiei muncii,
actualizate cu legislaţia în vigoare.
-Empatie şi receptivitate faţă de problemele umane.
-Integritate profesională, atitudine profesională imparţială, profil etic.
-Eficienţă profesională, capacitate de mobilizare personală pentu finalizarea într-un
timp cît mai operativ a sarcinilor care îi revin.
-Persoalitate ordonată, analitică.
10).Conditiile postului de muncă:
-conditii fizice ale muncii - muncă de birou dar şi de teren;
-program de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, cu posibilitate de prelungire in functie
de necesitatile departamentale;
-natura muncii: atât muncă individuală cât şi muncă de echipă;
-deplasari: pe distanţe scurte sau medii (la institutiile publice - ITM, etc);
11).Responsabilităţi:
-În raport cu alte persoane, angajaţi, subordonaţi, dar şi persoane externe,
consultanţi, corpuri de control, etc.
-Onestitate şi confidenţă faţă de anagajaţii firmei.
19

-În raport cu aparatura pe care o utilizează:


-utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare, fără abuzuri.
-În raport cu produsele muncii:
-răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu,
-conştiinciozitate faţă de sarcinile pe care le are de îndeplinit.
-În raport cu securitatea muncii şi cu regulamentul de ordine interioară:
-respectă normele de disciplina muncii impuse de organizaţie,
-respectă normele stipulate în Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de
Muncă.
-Privind relaţiile cu colegii de muncă, subordonaţii:
-menţine relaţii colegiale şi colaborează cu colegii.
12).Salarizare:
-Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei.
-Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare
de calitate a sarcinilor şi atribuţiilor stipulate în prezenta fişă a postului.
-Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial, fiind de datoria
angajatorului de a aduce la cunoştinţa salariatului acest aspect, orice abatere de la această
normă va fi sancţionată disciplinar conform regulamentului intern al societatii.
13).Posibilităţi de promovare:
În sfera de activitate actuală nu există.
Transferul pe o poziţie ierarhică supeiroară sau într-un alt domeniu de activitate se
face în funcţie de nevoile organizaţionale, dar şi de acumularea de noi de deprinderi şi
capacităţi specifice.
14).Finalul fişei postului conţine:
-Data semnării fişei.
-Numele şi semnătura titularului postului
-Numele şi semnătura şefului ierarhic.
-Aprobat.

1.3. FUNCŢII LA FIRMA DE BROKERAJ


1.3.1. FIŞA POSTULUI PENTRU „ADMINISTRATORUL FIRMEI”

-Răspundeţi de acest post conform organigramei şi statutului de funcţiuni al S.C.


„LS&C” S.R.L.
-În caz că organigrama se modifică şi postul dumneavoastră va fi transferat unui alt
departament, nu se va opera nici o modificare în ce priveşte domeniul dv. de
responsabilitate.
-În cazul în care apar schimbări din cauza divizării sau fuziunii departamentului din
care faceţi parte, fişa postului dv. se va actualiza, ţinîndu-se cont de viitorul dv. domeniu de
activite şi responsabilitate.
20

-Regulile şi reglementările interne, regulile speciale pentru domeniul dv. de


responsabilitate, trebuie respectate cu stricteţe. Aceste reguli şi reglementări interne în
vigoare sînt următoarele:
-regulamentul intern al S.C. „LS&C” S.R.L.
-reguli speciale privind sănătatea şi securitatea în muncă,
-protecţia mediului,
-norme privind situaţiile de urgenţă.
-contractul individual de muncă,
- hotărâri şi decizii ale conducerii organizaţiei.
Denumirea postului: Administrator.
1).Cerinţele postului:
-Experienţă în domeniu:
-asigurarea managementul firmei,
-reprezentarea firmei în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte
organisme cu impact real/potenţial asupra rezultatelor firmei.
-Studii: Superioare.
-Specializare: -
-Superior direct: -
-Este suplinit de: Director comercial.
-Suplineşte pe: Director comercial.
2).Activităţi principale:
-Asigurarea managementul firmei.
-Stabilirea obiectivelor generale de dezvoltare ale firmei.
-Aprobarea bugetului şi rectificărilor acestuia.
-Identificarea oportunităţilor de afaceri.
-Reprezentarea firmei în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte organisme cu
impact real/potenţial asupra rezultatelor firmei.
-Coordonarea eficientă a personalului din subordine.
-Navlosire pentru mărfuri necontainerizate şi agabaritice.
3).Atribuţii:
-Aprobă proceduri de importanţă generală pentru organizarea şi derularea
proceselor principale la nivel de firmă.
-Identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de firma în concordanţă cu
tendinţele pieţei.
-Asigură o buna imagine a firmei pe piaţă.
-Monitorizează piaţa şi identifică tendinţele de dezvoltare.
-Participă la întîlniri de afaceri cu furnizorii, clienţii şi organismele financiare.
-Participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de raportare şi a sistemului de
calitate.
-Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine.
-Asigură respectarea normelor interne de funcţionare de către personalul din
subordine.
-Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine.
4).Responsabilităţi:
-Semneaza contracte cu furnizorii, clientii si partenerii strategici.
-Semneaza documentele de angajare, colaborare si incetare a relatiilor de munca.
21

-Semneaza statele de plata si rapoartele financiare ale firmei.


-Intocmeste si transmite oferte clientilor in functie de tipul de marfuri.
5).Finalul fişei postului:
-Data:
-Aprobat: Administrator, Semnătura.
Am primit fişa postului, am luat cunoştinţă de conţinutul ei şi îmi asum răspunderea
pentru respectarea celor descrise.
-Data:
-Numele şi prenumele:
-Semnătura:
Notă: Prezenta fişă a postului face parte integrantă din contractul individual de muncă.

1.3.2. FIŞA POSTULUI PENTRU „AGENTUL DE NAVĂ”

-Denumirea postului: Agent de navă.


-Cod COR: 342911
1).Cerinţele postului:
-Experienţa în domeniu:
-Întocmirea documentaţiei necesare activităţii de agenturare nave.
-Studii: Superioare.
-Specializare: -
-Superior direct: Administrator.
-Este suplinit de: Director Vînzări.
-Suplineşte pe: Administrator.
2).Atribuţii:
-Asistarea navei în relaţia cu reprezentanţii Autorităţilor Publice şi Portuare.
-Întocmirea proformei „Disbursement Account” (Decont) şi urmărirea transferului
sumei convenite.
-Prezentarea avizărilor de sosire ale comandantului navei către Căpitănia de port,
administraţia portuară şi către operatorul portuar.
-Obţinerea înainte de sosirea navei, a acceptului Căpităniei de port şi administraţiei
portuare pentru sosirea în radă, în port şi alocarea danei sau danelor de operare.
-Obţinerea autorizaţiei de liberă practică sanitară a navei.
-Obţinerea autorizaţiei de liberă practică şi depunerea la Căpitănia portului a actelor,
certificatelor şi documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru tipul respectiv de
navă.
-Obţinerea permisului de acostare eliberat de Căpitănia portului comandantului
navei.
-Avizarea şi emiterea buletinului de pilotaj.
-Avizarea şi emiterea buletinului de remorcaj.
-Avizarea şi emiterea buletinului de legare-dezlegare a navei.
-Îndeplinirea cerinţelor vamale în legătură cu specificul operaţiilor, libera practică
vamală.
-Derularea contractului de agenturare.
22

-Transmiterea către operatorii portuari a documentelor necesare începerii operării.


-Îndeplinirea, în numele navei, a obligaţiei de raportare a evenimentelor de navigaţie
survenite pe timpul voiajului sau în timpul operării.
-Preluarea şi prelucrarea datelor privind istoricul operaţiunilor efectuate (Statement
of Facts).
-Întocmirea documentelor specifice de import/export.
-Întocmirea comenzilor pentru serviciile solicitate de: comandantul, armatorul sau
operatorul navei, în timpul escalei în porturile româneşti, către terţi.
-Redactarea/eliberarea conosamentelor.
-Medierea situaţiilor conflictuale.
-Intermedierea şi facilitarea aprovizionării navei cu provizii, materiale de întreţinere,
combustibili, uleiuri şi orice alte solicitări ale navei.
-Obţinerea liberei practici vamale de plecare.
-Efectuarea sau îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare pentru plecarea navei din
port, la terminarea operării navei, obţinerea permisului de plecare de la
Căpitănia de port, furnizarea tuturor informaţiilor, documentelor şi a declaraţiilor de plecare
către autorităţile portuare, Căpitănia de port şi administraţia portuară.
-Transmiterea către armator a documentelor referitoare la operarea navei în port
(Notice of Readiness, Statement of Facts, Bill of Lading, Cargo Manifest, Out Turn
Report, etc).
-Întocmirea şi transmiterea „Disbursement Account”-ului final.
3).Finalul fişei postului:
-Data:
-Aprobat: Administrator, Semnătura.
Am primit fişa postului, am luat cunoştinţă de conţinutul ei şi îmi asum răspunderea
pentru respectarea celor descrise.
-Data:
-Agent, numele şi prenumele:
-Semnătura:
Notă: Prezenta fişă a postului face parte integrantă din contractul individual de muncă.
23

SEMINARUL 2

FIŞELE DE POST PENTRU FUNCŢIILE DIN


MARKETING

2.1. FIŞA POSTULUI PENTRU „DIRECTOR DE


MARKETING”
1).Denumirea compartimentului: Departamentul „Marketing”.
2).Denumirea postului: Director de Marketing.
3).Numele şi prenumele salariatului: -
4).Se subordonează: Directorului General.
5).Numele şefului ierarhic: -
6).Subordonează: Personalul din cadrul departamentului de Marketing.
7).Drept de semnatură: Intern.
Extern:
8).Relaţii functionale:
-cu ceilalti angajaţi ai companiei,
-cu serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidenţei comenzilor,
-cu coordonatorii departamentelor comercial, secretariat.
9).Pregătirea şi experienţa:
-Studii: absolvent de învăţămînt superior economic de specialitate.
-Vechime: să probeze o vechime de cel puţin 3 ani în domeniu.
-Cunoştinţe:
-să posede cunoştinţe temeinice în ceea ce priveşte sistemul organizatoric şi
de Marketing,
-să probeze o bună cunoaştere a conducerii activităţilor de Marketing,
-să posede cunoştinţe avansate de folosire a programelor computerizate.
24

-Aptitudini:
-inteligenţă (gîndire logică, memorie, capacitate de analiza şi sinteză),
-capacitate de organizare şi conducere a activităţii serviciului,
-capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi valorifica prin luarea
de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali,
-corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relaţiile cu
personalul şi clienţii.
-Atitudini:
-receptivitate, spirit de echipă (sincer, dispus la colaborare).
10).Autoritate şi libertate organizatorică: Dacă este cazul.
11).Responsabilităţi şi sarcini:
-organizează şedinte, conferinţe, întîlniri,
-organizează evenimente, tîrguri, expoziţii care au ca scop promovarea imaginii şi
serviciilor companiei,
-participă la întîlnirile de afaceri,
-traduce din şi/în limbi străine materiale şi documente,
-trebuie să cunoască, să interpreteze şi să pună în aplicare strategia de marketing şi
planul de afaceri al companiei,
-este implicat activ în schimbarea şi dezvoltarea companiei, fără însă să ia decizii de
unul singur,
-supraveghează personalul din subordine,
-răspunde de activitatea persoanelor aflate în subordinea sa.
Directorul de Marketing desfăşoară următoarele activităţi:
-Identifică potenţialii clienti.
-Întreţine relaţiile cu clienţii din portofoliu.
-Întocmeşte oferte de servicii.
-Acordă asistenţă clienţilor şi potenţialilor clienţi.
-Preia apelurile telefonice, întocmeşte fişa de client şi o urmăreşte.
-Întocmeşte documentele contabile în vederea decontării cheltuielilor.
-Menţine relaţia cu furnizorii (cerere de comandă, verificarea mărfurilor şi a plăţilor).
-Participă la şedinţele săptămînale organizate în cadrul companiei.
-În limita timpului disponibil şi în conformitate cu dispoziţiile primite participă la
îndeplinirea atribuţiilor generale privind vînzarea serviciilor companiei.
-Administrează şi gestionează documentele.
-Raportează activitatea din cadrul departamentului Directorului General.
-Optimizează forţa de muncă.
12).Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
-Dacă este cazul.
13).Semnături: -
14).Data semnării: -

2.2. FIŞA POSTULUI PENTRU „ANALIST MARKETING


PRELUCRAREA DATELOR”
25

1).Denumirea compartimentului: Marketing.


2).Denumirea postului: Analist Marketing-Prelucrarea Datelor.
3).Numele şi prenumele salariatului: -
4).Se subordonează: Directorului de Marketing.
5).Numele şefului ierarhic: -
6).Subordonează: Numai dacă este cazul.
7).Drept de semnatură:
-Intern: -
-Extern: -
8).Relatii funcţionale:
-Cu directorul de departament şi colegii din departament.
9).Pregătirea şi experienţa:
-Cunoştinţe de Marketing.
-Cunoaşterea limbii engleze vorbit, scris şi citit, nivel mediu.
-Cunoaşterea următoarelor aplicaţii: Word, Excel, PowerPoint, SPSS.
-Cunoştinţe Access.
-Cunoştinţe avansate de statistică.
10).Autoritate şi libertate organizatorică: Dacă este cazul.
11).Responsabilităţi şi sarcini:
a).Realizarea proiectelor alocate împreună cu echipa de studii cantitative din care
face parte titularul, cu accent pe respectarea termenelor, întrunirea standardelor de calitate
ale companiei şi încadrarea în bugetul proiectului. Sarcinile se referă la activităţile legate de
realizarea propriu-zisă a proiectului, la activităţi de „after sales” corespunzătoare proiectelor
realizate, precum şi la alte activităţi conexe, conforme cu pregătirea titularului şi
specificaţiile din fişa postului.
b).Eşantionarea.
-Stabilirea parametrilor eşantionului.
-Elaborarea fişei de eşantionare.
-Realizarea specificaţiilor metodologice de culegere a datelor.
-Realizarea schemei de ponderare.
-Realizarea instrumentelor suport: grila Kish, fişe de traseu.
-Curăţarea bazei de date.
-Elaborarea specificaţiilor de curăţare a bazei.
-Validarea bazei de date:
-verificarea curăţării şi corectarea erorilor de curăţare,
-validarea corelaţiilor între variabile.
-Realizarea recodificărilor necesare pentru prelucrare.
-Prelucrarea datelor şi raportarea.
-Realizarea specificaţiilor de prelucrare a datelor.
-Elaborarea sintaxelor de prelucrare.
-Calcularea incidentelor.
-Calcularea ponderilor şi realizarea variabilei de ponderare.
-Prelucrarea datelor (realizare „crostabs”), rularea sintaxelor si formatarea tabelelor
în Excel.
26

-Realizarea testelor de diferenţe şi a altor teste statistice (asocieri, semnificaţii,


corelaţii).
-Realizarea altor prelucrări (elasticitate, etc), care nu necesită o procedură iterativă.
-Realizarea „toplines”.
-Completarea template-ului de raport cu datele prelucrate.
-Actualizarea bazelor de date centralizate pe studii.
c).Verificarea.
-Verificarea instrumentelor de lucru de care este responsabil.
-Verificarea ponderilor pe baza distribuţiei variabilelor de stratificare, a distribuţiei
principalelor variabile şi a similarităţii cu datele obţinute anterior sau cunoscute de la client.
-Verificarea corespondenţei datelor din raport cu cele din crosstab-uri.
-Analiza corelaţiilor logice între date.
-Verificarea corectitudinii prelucrării datelor.
-Verificarea corectitudinii graficelor (inclusiv titlurile, valorile, axele, ortografia, etc).
-Verificarea corespondenţei între grafice şi tabelele cu date.
-Identificarea evantualelor erori legate de culegerea datelor şi transmiterea lor.
d).Raportul completat cu date.
e).Alte activităţi, nelegate de proiecte:
-Activităţi legate de instruirea internilor, juniorilor, asistenţilor.
-Activităţi conexe proiectelor de cercetare/dezvoltare de metode de lucru, proceduri,
manuale, metodologii.
-Activităţi de back-up.
-Activităţile de administrare a datelor.
-Activităţile de back-up se realizează în următoarele condiţii:
-Incapacitatea sau imposibilitatea unuia din membrii echipei de a realiza
activităţile proiectate în fişa postului (concediu, boală, etc).
-Imposibilitatea terminării în condiţii normale a proiectului în timp util.
-Necesitatea optimizării unor proiecte pentru eliminarea unor problemelor.
Back-up-ul se face la sesizare sau la descoperirea proprie. În afara unor condiţii
extreme, back-up-ul se face doar în echipa din care face parte titularul postului.
12).Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
-Dacă este cazul.
13).Semnături: -
14).Data semnării: -
27

SEMINARUL 3

FIŞELE DE POST PENTRU FUNCŢIILE DIN


LOGISTICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE

3.1. FIŞA DE POST PENTRU „DIRECTOR LOGISTICĂ”


1).Denumirea compartimentului: Logistică.
2).Denumirea postului: Director logistică.
3).Numele şi prenumele salariatului: -
4).Se subordonează: Directorului General.
5).Numele şefului ierarhic: -
6).Subordonează: personalul departamentului. Coordonează şi controlează
activitatea la nivelul departamentului transporturi, depozit marfă, pază şi administrativ.
7).Drept de semnătură:
-Intern: -
-Extern: -
8).Relaţii funcţionale:
-Întreţine relaţii funcţionale cu salariaţii din celelalte departamente ale societăţii.
Întreţine relaţii de colaborare cu şefii şi ceilalţi directori de departamente din cadrul
societăţii.
9).Pregătirea şi experienţa:
-Studii: superioare.
-Vechime: minim 3 ani în funcţii de conducere.
-Cunoştinţe:
-Codul Muncii.
-Codul Comercial.
28

-Legea 31/1990 republicata, privind societăţile comerciale.


-Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 republicată privind regimul drumurilor şi
acte normative conexe privind desfăşurarea transporturilor rutiere de marfă
interne şi externe.
10).Autoritate şi libertate organizatorică: Da, acolo unde este cazul.
11).Responsabilităţi şi sarcini:
-Coordonează activitatea depozitului societăţii din punct de vedere administrativ.
-Coordonează şi controlează permanent activitatea de depozitare, stocare,
aranjarea mărfurilor din depozit, curăţenie, etc.
-Urmăreşte desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţii administrativ-
gospodăreşti (curăţenie, disciplină, etc).
-Organizează şi supraveghează desfăşurarea activităţii Departamentului de
transporturi al societăţii cu respectarea tuturor actelor normative în vigoare privind
transportul rutier de mărfuri.
-Cordonează activitatea de stabilire a rutelor de transport pentru a înlătura sau
minimiza întîrzierile la livrare/aprovizionare şi pentru a optimiza costurile de transport.
-Coordonează şi controlează expediţiile de marfă şi investighează care sînt cauzele
lipsei produselor din stocuri.
-Coordonează activitatea depozitului societăţii participînd la procesele de
inventariere lunare şi/sau anuale.
-Planifică şi coordonează necesarul de materiale/ produse.
-Oferă consultanţă şi suport celorlalte departamente ale societăţii cu privire la
aspectele de logistică, management al stocurilor, transport produse achiziţii, etc.
-Este responsabil cu privire la comunicarea eficientă între diferitele compartimente
comercial, vînzări, marketing, transporturi.
-Dezvoltă şi coordonează baza de date cu privire la managementul stocurilor în
vederea furnizării la timp a informaţiilor corecte despre nivelurile de marfă (materiale,
produse finite) aflată în societate.
-Coordonează baza de date cu privire la toate activităţile de transport pentru a se
putea urmări în orice moment situaţia livrărilor şi a transporturilor de marfă efectuate sau în
curs de efectuare.
-Planifică şi centralizează necesarul de materiale/produse.
-Ţine evidenţa obiectelor de inventar şi propune casarea sau scoaterea lor din uz, în
condiţiile prevăzute de lege.
-Conlucrarea zilnică cu departamentul vînzări,comercial, marketing pentru aplicarea
hotărîrilor luate conform planului de dezvoltare a societăţii.
-Urmăreşte desfăşurarea în cele mai bune conditii a activităţii de protocol şi
rezolvarea operativă a problemelor administrativ-gospodăreşti.
Este obligat:
-Să păstreze secretul privind modalitatea de lucru în cadrul societăţii, nivelul
vînzarilor şi achiziţiilor, preţurile practicate şi modul de plată pe perioada în care este
angajat al societăţii şi 1 an dupa încetarea contractului de muncă.
-Să nu facă concurenţă neloială societăţii după încetarea contractului de muncă prin
angajarea la o societate cu acelaşi profil de activitate.
-Neîndeplinirea oricaror atribuţii trasate de administratorul societăţii, nerealizarea
acestor atribuţii atrag răspunderea disciplinară.
29

Limite de competenţă:
a).Răspunde:
-De tot ceea ce este în sarcina sa ca obligaţie.
-De îndeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine
pentru desfăşurararea în cele mai bune condiţii a activităţii societăţii.
-Are obligaţia să-şi ducă la îndeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fişa
postului, în cadrul timpului normal de lucru, lucrul peste program nefiind considerat
suplimentar.
-În cazul încetarii contractului de muncă din diferite motive, nu are voie să lucreze la
o societate concurentă, o perioadă de un an de la data încetării contractului.
-Răspunde material pentru orice distrugere, degradare, dispariţie a tuturor obiectelor
de inventar din culpa sa, situaţie în care va fi obligat să repare integral paguba produsă.
-Raspunde civil sau după caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de
date sau informaţii către firme concurente sau care pot deveni concurente, în ceea ce
priveşte politica economico-comercială a societăţii, lansarea de produse noi, contracte
comerciale interne şi externe.
-Are obligaţia de a aduce imediat la cunoştinţa conducerii societăţii situaţiile în care
este implicat direct, ori prin persoane interpuse şi care consideră că pot dăuna renumelui
societăţii sau o pot afecta în politica comercială practicată.
-Răspunde personal, material şi disciplinar pentru orice neîndeplinire, îndeplinire
defectuoasă sau cu întîrziere a sarcinilor stabilite prin fişa postului, regulamentul de ordine
interioară şi contractul individual de muncă, despre tot ce este în sarcina sa ca obligaţie.
b).Propuneri pe care le paote face privind:
-Măsurile de organizare şi perfecţionare a activităţilor în care este implicat şi/sau a
unor activităţi conexe.
-Strategii privind creşterea eficienţei activităţilor coordonate pentru minimizarea
costurilor şi creşterea efectivă a veniturilor societăţii, etc.
c).Responsabilităţile suplimentare: executa şi alte sarcini trasate de către
Administratorul sau directorul societăţii.
12).Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
-Titularul postului răspunde, dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, în cazul
nerespectării atribuţiilor şi sarcinilor ce-i revin, precum şi în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
13).Semnături: -
14).Data semnării:

3.2. FIŞA DE POST PENTRU „MANAGER IMPORT-


EXPORT”
1).Denumirea compartimentului: Logistică.
2).Denumirea postului: Manager import-export.
3).Numele şi prenumele salariatului: -
4).Se subordonează: Directorului Logistic.
30

5).Numele şefului ierarhic: -


6).Subordonează:
-Referenţii Import-Export.
-Responsabil Zone Libere.
-Operatori Vamă.
-Şoferi.
7).Drept de semnătură:
-Intern:
-Extern:
8).Relaţii funcţionale:
-Stabileşte prin proceduri/indicaţii metodologice cum se execută operaţiunile
speciale. În acest sens are relaţii cu:
-Directorul Vînzări şi Marketing.
-Managerul de vînzări.
9).Pregătirea şi experienţa:
-Studii superioare economice.
-Cursuri de pregătire (Master): Management, Legislaţie vamală.
-Experienţa în domeniu: minimum 2 ani.
-Experienţa pe post: preferabil 1 an.
-Cunoştinţe necesare:
-De comerţ internaţional şi de legislaţie vamală.
-De operare PC (MS Office).
-Pentru operaţiuni import-export şi vamale.
-Limba engleză: vorbit, scris, citit, nivel avansat.
-Pentru operaţiuni şi documente financiar-contabile.
-Aptitudini şi deprinderi necesare:
-Aptitudine generală de învăţare.
-Aptitudini de comunicare şi de negociere.
-Cerinţe de exercitare:
-Inteligenţă de nivel superior.
-Atenţie concentrată.
-Spirit organizatoric.
-Echilibru emoţional.
-Capacitatea de a evalua şi a lua decizii prompte.
-Capacitatea de a lucra cu oamenii.
-Rezistenţă mare la stres.
10).Autoritate şi libertate organizatorică:
-Decide asupra modului de rezolvare a operaţiunilor de import.
-Negociază şi semnează contracte cu comisionarii vamali, cu firmele de transport.
-Semnează corespondenţa compartimentului pe probleme de specialitate.
-Semnează formularele de avans şi decont pentru personalul din subordine.
-Solicită documentaţie de specialitate în probleme de import-export.
-Utilizează echipamente / consumabile / materiale / calculatorul / masina puse la
dispoziţie de firmă.
-Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine.
31

-Propune recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activităţii după perioada de


probă a subordonaţilor.
-Stabileşte măsuri de eficientizare a activităţii personalului din subordine.
-Aprobă/respinge cererile de concediu pentru subordonaţi.
11).Responsabilităţi şi sarcini:
a).Asigură relaţia cu furnizorii externi în probleme de import-export astfel:
-Asigură relaţia directă în probleme de import-export cu furnizorii alocaţi.
-Analizează şi asigură implementarea procedurilor de lucru impuse de furnizorii
externi.
-Asigură analiza indicatorilor activităţii de import.
-Reprezintă firma în relaţia cu furnizorii externi în probleme de import-export.
b).Coordonează operaţiunile firmei:
-Asigură logistica în relaţiile companiei cu alte firme.
-Asigură respectarea regulilor de întocmire a documentelor specifice.
-Organizează desfăşurarea operaţiunilor speciale în Zona Liberă.
-Reprezintă firma în relaţia cu Administraţia Zonelor Libere.
c).Coordonează operaţiunile vamale:
-Organizează operaţiunile vamale.
-Asigură efectuarea corectă şi la timp a calculului taxelor vamale.
-Asigură relaţia cu organele vamale, comisionari vamali şi firme de transport.
d).Raportează rezultate ale activităţii de import-export:
-Asigură întocmirea raportului săptămînal de plăţi externe.
-Asigură întocmirea situaţiei lunare a achiziţiilor, defalcată pe furnizori.
-Elaborează rapoarte de specialitate şi le prezintă Directorului Logistic.
e).Coordonează activitatea compartimentului de Import-Export:
-Elaborează şi implementează procedurile de lucru în cadrul compartimentului.
-Propune măsuri de eficientizare a operaţiunilor de import-export.
-Avizează operaţiuni speciale efectuate în cadrul compartimentului.
-Asigură desfăşurarea activităţii de import-export în conformitate cu legislaţia de
specialitate.
-Asigură păstrarea documentelor justificative şi a registrelor.
-Stabileşte sarcinile salariaţilor din subordine şi priorităţile în executarea acestor
sarcini.
-Participă la programele de elaborare şi actualizare a fişelor de post ale salariaţilor
din subordine.
-Evaluează periodic activitatea salariaţilor din subordine.
-Urmăreşte creşterea motivaţiei angajaţilor din subordine: identifică obiectivele
individuale şi propune căi de atingere a acestora conform obiectivelor firmei.
f).Legat de activităţile specifice răspunde de:
-Calitatea activităţii de import-export a firmei.
-Calitatea relaţiei firma-furnizori externi în probleme de import-export.
-Existenţa unor proceduri de lucru complete şi eficiente în cadrul compartimentului.
-Organizarea operaţiunilor vamale ale firmei la standarde de calitate.
-Păstrarea documentelor justificative/registrelor în cadrul compartimentului conform
normelor în vigoare.
32

-Prezentarea rapoartelor către Directorul Logistic conform standardelor de calitate şi


a termenelor indicate.
-Îndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor trasate sau stabilite de Directorul
Logistic.
-Reprezentarea firmei la întîlniri care au ca obiect cu precădere probleme de import-
export.
g).Legat de funcţiile manageriale răspunde de:
-Coordonarea eficientă a personalului din subordine.
-Utilarea corespunzatoare a subordonaţilor cu echipamentele şi consumabilele
necesare.
-Calitatea pregătirii profesionale a angajaţilor din subordine.
h).Legat de disciplina muncii răspunde de:
-Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate.
-Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă.
-Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei.
-Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru.
-Adoptarea permanentă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi
interesele firmei.
-Se implică în vederea soluţionarii situaţiilor de criză care afectează firma.
12).Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
-Dacă este cazul.
13).Semnături: -
14).Data semnării: -

3.3. FIŞA DE POST PENTRU „MANAGER RELAŢII CU


FURNIZORII”
1).Denumirea compartimentului: Logistică.
2).Denumirea postului: Manager relaţii cu furnizorii.
3).Numele şi prenumele salariatului: -
4).Se subordonează: Directorului Logistic.
5).Numele şefului ierarhic: -
6).Subordonează:
-Personalul Compartimentului Achiziţii.
7).Drept de semnătură:
-Intern: -
-Extern: -
8).Relaţii funcţionale:
-Are relaţii de serviciu cu toate serviciile, birourile şi alte entităţi funcţionale.
-Are relaţii cu persoane juridice şi fizice care au tangenţă cu sfera sa de activitate.
9).Pregătirea şi experienţa:
-Nivelul de instruire: studii superioare economice, tehnice.
-Experienţă: minim 1 an în poziţii similare.
33

-Nivelul postului: de conducere.


10).Autoritate şi libertate organizatorică:
-Dacă este cazul.
11).Responsabilităţi şi sarcini:
a).Responsabilităţile postului:
-Este responsabil cu menţinerea şi dezvoltarea relaţiei de colaborare cu furnizorii de
produse, urmărind derularea corespunzătoare a contractelor comerciale (din punct de
vedere al conditiilor comerciale, tehnice, financiare, etc).
-Managerul Relaţii cu Furnizorii este implicat în procesul de achiziţie de la furnizori a
produselor.
b).Descrierea sarcinilor, atribuţiilor şi activităţilor postului:
-Coordonează echipa în relaţia cu furnizorii de marfă.
-Realizează evaluari şi găseşte soluţii de rezolvare a eventualelor probleme asociate
stocurilor, produselor neconforme, comenzilor, vînzărilor, soldurilor, scadenţelor, sconturilor
conform condiţiilor comerciale agreate cu furnizorii.
-Supervizează comenzile interne de marfă şi rapoartele transmise periodic către
furnizori.
-Verifică respectarea termenelor de livrare contractuale.
-Supervizează realizarea plăţilor către furnizori conform condiţiilor contractuale
agreate, în vederea asigurării continuităţii în aprovizionare.
-Intocmeşte corespondenţa permanentă cu furnizorii interni şi externi de marfă în
legatură cu produsele comandate.
-Asigurarea cele mai avantajoase modalităţi de transport şi menţine relaţia cu
transportatorii internaţionali.
-Responsabil de verificarea conformităţii caracteristicilor tehnice şi comerciale ale
produselor comandate şi recepţionate.
-Contribuie la întocmirea planului de afaceri anual şi la realizarea diverselor proiecte
iniţiate în Departamentul Comercial sau în companie.
-Ia măsuri pentru realizarea indicatorilor de performanţă solicitaţi de companie.
-Alte responsabilitati date de conducerea companiei care pot avea legatură cu
activitatea departamentului.
12).Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
-Dacă este cazul.
13).Semnături: -
14).Data semnării: -

3.4. FIŞA DE POST PENTRU „COORDONATOR


TRANSPORT AUTO”
1).Denumirea compartimentului: Logistică.
2).Denumirea postului: Coordonator Transport Auto.
3).Numele şi prenumele salariatului: -
4).Se subordonează: Directorului Logistic.
34

5).Numele şefului ierarhic: -


6).Subordonează:
-Personalul Compartimentului: Soferi, Sef Atelier Auto, Dispeceri.
7).Drept de semnătură:
-Intern: -
-Extern: -
8).Relaţii funcţionale:
-Cu Şefii compartimentelor firmei: Contabilitate, Informatică, Vînzări, Marketing, etc.
9).Pregătirea şi experienţa:
-Studii superioare: tehnice, economice.
-Obligatoriu curs ARR coordonator transport.
-Cunoştinţe operare PC (Word, Excel, Internet, etc).
-Experienţă de cel puţin 1 an în coordonare echipe.
-Cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională: engleză,
germană, franceză.
-Aptitudini de comunicare, planificare şi negociere.
-Seriozitate, dinamism, meticulozitate şi adaptabilitate.
-Permis de conducere fără evenimente rutiere.
10).Autoritate şi libertate organizatorică:
-Dacă este cazul.
11).Responsabilităţi şi sarcini:
-Cunoaşterea şi respectarea prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile
publice în trafic intern şi internaţional de mărfuri.
-Planifică, organizează şi controlează activităţile legate de transport.
-Administrează flota auto şi bugetul alocat.
-Coordonează echipa care întocmeşte toate documentele şi obţine toate actele
necesare pentru circulaţia legală pe drumurile publice.
-Asigură derularea activităţilor de înmatriculări şi radieri.
-Coordonează şi supravegheză activitatea conducătorilor auto.
-Programează şi optimizează rutele de transport auto.
-Urmăreşte modul de întreţinere şi exploatare a maşinilor, starea tehnică şi de
curăţenie.
-Stabileşte necesarul de piese de schimb şi consumabile auto.
-Menţine relaţia cu societatea de asigurări şi urmăreşte dosarele de daună.
-Păstrează legatura cu autorităţile rutiere şi furnizorii relevanţi.
-Obţinerea licenţelor de transport şi a celor de execuţie pentru autovehicule.
-Reprezentarea societăţii în raport cu A.R.R., R.A.R., Poliţia Rutieră.
-Preluarea cererilor de oferte şi a comenzilor din partea clienţilor.
-Primirea şi confirmarea comenzilor de transport.
-Găsirea soluţiilor optime de desfăşurare a transporturilor şi comunicarea soluţiilor
alese către clienţi.
-Organizarea transporturilor în cele mai bune condiţii, cu respectarea calităţii şi
termenelor cerute de standardele firmei.
-Optimizează costurilor legate de transport.
35

-Realizarea rapoartelor de activitate şi prognozarea cheltuielilor aferente


departamentului.
-Va duce la îndeplinire orice alte dispoziţii primite de la şeful său ierarhic.
12).Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
-Dacă este cazul.
13).Semnături: -
14).Data semnării: -

3.5. FIŞA DE POST PENTRU „MANAGER PROTECŢIA


MUNCII ŞI P.S.I.”
1).Denumirea compartimentului: Logistică.
2).Denumirea postului: Manager protecţia muncii şi PSI.
3).Numele şi prenumele salariatului: -
4).Se subordonează: Directorului Logistic.
5).Numele şefului ierarhic: -
6).Subordonează:
-Personalul Compartimentului: inspectori protecţia muncii şi PSI.
7).Drept de semnătură:
-Intern: -
-Extern: -
8).Relaţii funcţionale:
-Coordonează activitatea de protecţia muncii şi P.S.I.
9).Pregătirea şi experienţa:
-Studii superioare: tehnice, economice.
-Experienţă: minim 1 ani în post similar.
-Alte calificări: Cursuri protecţia muncii şi P.S.I.
10).Autoritate şi libertate organizatorică:
-Dacă este cazul.
11).Responsabilităţi şi sarcini:
a).Profesionale:
-Întocmeşte fişele individuale de protecţia muncii la angajare şi face instructajul
general de protecţia muncii noilor angajaţi.
-Distribuie fişele individuale de protecţia muncii şefilor de formaţii de lucru, care au
responsabilitatea de a face instructajul periodic de protecţia muncii.
-Face verificări programate şi neprogramate pentru respectarea în societate a
normelor de protecţia muncii.
-Întocmeşte necesarul de echipament de protecţia muncii şi după procurare,
distribuie acest echipament pe bază de proces verba şi tabel de evidenţă.
-Verifică înregistrările din fişele indivuduale de protecţia muncii.
36

-Ţine evidenţa reglementărilor aplicabile în activităţile desfăşurate şi asigură


însuşirea şi respectarea de către tot personalul a prevederilor reglementărilor respective.
-Întocmeşte la termenele stabilite informările, rapoartele şi situatiile cerute de
conducerea societăţii în legătura cu desfăşurarea activităţilor specifice precum şi dacă este
cazul, dările de seamă statistice aferente.
-Îndeplineşte orice alte atribuţii stabillite în sarcina sa de către Directorul de
Logistică.
b).În domeniul Sistemul de Management al Calităţii:
-Rezolvă la termenele stabilite acţiunile corective/preventive iniţiate pentru activităţile
desfăşurate, în urma inspecţiilor şi auditurilor efectuate de responsabilul cu Asigurarea
Calităţii şi echipa de audit.
12).Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
-Dacă este cazul.
13).Semnături: -
14).Data semnării: -

3.6. FIŞA DE POST PENTRU „ŞEF COMPARTIMENT


PROTECŢIA MUNCII”
1).Denumirea compartimentului: Logistică.
2).Denumirea postului: Şef compartiment protecţia muncii.
3).Numele şi prenumele salariatului: -
4).Se subordonează: Directorului Logistic.
5).Numele şefului ierarhic: -
6).Subordonează:
-Personalul Compartimentului: inspectori protecţia muncii şi PSI.
7).Drept de semnătură:
-Intern: -
-Extern: -
8).Relaţii funcţionale:
9).Pregătirea şi experienţa:
-Studii superioare: tehnice, economice.
-Experienţă: minim 5 ani în post similar.
-Alte calificări: Cursuri protecţia muncii şi P.S.I.
-Experinţă manageriala şi cunoştinţe de:
-management, asigurarea calităţii,
-legislaţia şi standardele care reglementează domeniul de activitate.
10).Autoritate şi libertate organizatorică:
-Organizează compartimentele subordonate pe principiile eficienţei maxime.
-Urmăreşte şi răspunde ca toţi salariaţii din societate în subordine să fie permanent
instruiţi cu privire la normele P.S.I. şi de protecţia muncii, asigurarea calităţii şi ca acestea
să fie puse în aplicare.
37

-Răspunde de întocmirea şi aplicarea programelor anuale de mentenanţă conform


prevederilor din documentele Sistemului de Management al Calităţii.
-Semnează toate documentele emanate de compartimentele din subordine.
-Asigură instruirea temeinică a personalului din subordine şi cunoaşterea de către
aceştia a legislaţiei în vigoare.
-Propune sancţiuni în cazul abaterilor disciplinare ale personalului din subordine.
11).Responsabilităţi şi sarcini:
-Pe linie de tehnică şi de expoatare a instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor aprobă
instrucţiunile de exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi agregatelor din sectorul
de activitate.
-Răspunde de întocmirea nomenclatoarelor, a normativelor de piese de schimb, a
documentaţiei şi a tehnologiei de înlocuire a acestora.
-Organizează, coordonează şi răspunde de activitatea de întreţinere, reparaţii
planificate şi accidente a maşinilor, utilajelor şi instalatiilor pentru asigurarea funcţionării lor
normale şi continuu.
-Propune proiecte pentru modernizarea maşinilor, utilajelor şi instalatiilor.
-Propune tehnologii pentru reparaţiile capitale ale maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor
din dotare.
-Solicită documentaţia pentru pregătirea reparaţiilor capitale şi a reviziilor generale a
maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor din dotare.
-Analizează din punct de vedere tehnic, întreruperile accidentale din activitate şi ia
măsuri de preîntîmpinarea altora.
-Urmăreşte aplicarea instrucţiunilor de exploatare corectă a maşinilor, utilajelor şi
instalatiilor din dotare de către personalul care le exploatează.
-Pe linie de întreţinere asigură dotarea societăţii cu utilaje, S.D.V-uri, A.M.C.-uri şi
accesorii specifice în vederea eliminării rebuturilor, risipei de materiale, combustibil,
lubrifianţi şi energie.
-Dispune oprirea funcţionarii utilajelor, cu înştiinţarea directorului de general, atunci
cînd acestea sînt incorect exploatate sau cînd au termene de reparaţie şi acestea nu sînt
predate, iar utilajele nu mai prezintă garanţia funcţionării normale.
-Analizează periodic stadiul de realizare a planului de muncă stabilit şi ia măsuri ca
lucrările să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.
-Ia măsuri pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale,
asigură aplicarea măsurilor pentru combaterea poluarii mediului înconjurator.
-Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii şi PSI.
-Se ocupă de organizarea sistemului informaţional din cadrul compartimentului său
de activitatea care trebuie să se lege sistematic de celelalte.
-Aprobă propunerile de casare, amortizare sau uzare prematură şi ia măsuri de
dezmembrare, reutilizare a unor piese şi subansamble, se îngrijeşte de organizarea tuturor
recondiţionărilor.
-Ia măsuri împreună cu factorii de răspundere, pentru prevenirea poluării mediului şi
a aplicării de măsuri care să nu permită poluarea aerului, apei, solului.
-Cu privire la arhiva societăţii asigură activitatea de primire, înregistrare, repartizare
şi predare a corespondenţei.
-Urmăreşte înregistrarea şi păstrarea actelor normative şi casarea documentelor
create şi deţinute în arhiva societăţii.
38

-Asigură păstrarea registrului unic de control al societăţii.


-Urmăreşte întocmirea indicatorului termenelor de păstrare a documentelor.
-Răspunde de măsurile P.S.I. din întreaga societate.
-Răspunde de paza generală a tuturor bunurilor societăţii: sisteme de alarmă,
personal instruit de pază, etc.
-Răspunde de activitatea de protocol în ceea ce priveşte organizarea primirii,
însoţirii, cazării şi vizitelor delegaţilor, cît şi a celorlalţi factori necesari acestei activităţi.
-Pe linie administrativă răspunde de planul reparaţiilor pentru imobile şi a celorlalte
mijloace fixe şi urmăreste modul cum se execută acestea.
-Obţine aprobarea pentru cheltuielile administrative.
-Gestionează şi ţine evidenţa mijloacelor fixe şi de uz gospodăresc ale societăţii.
-Răspunde de evidenţa imobilelor şi obiectivelor de inventar administrativ.
-Răspunde de aprovizionarea şi distribuirea materialului antidot.
-Organizează şi urmăreşte activitatea de curăţenie, gospodărire a societăţii şi
protecţie a mediului.
-Urmăreşte întreţinerea şi repararea clădirilor societăţii.
-Urmăreşte întocmirea şi depunerea la termenele legale a declaraţiei de impunere
pentru impozitul pe clădiri şi taxele pentru terenurile aferente, confruntînd datele din
evidenţa sa operativă cu datele compartimentului contabilitate din cadrul societăţii.
-Coordonează şi răspunde prin delegarea de autoritate de întocmirea planului de
reparaţii, revizii şi realizarea lor în conformitate cu termenele stabilite.
-Răspunde de alimentarea cu energie electrică, termică, apă, aer comprimat, gaze,
etc, necesare desfăşurării normale a proceselor tehnologice din societate.
-Propune măsuri pentru reducerea costurilor tehnologice.
-Răspunde de respectarea riguroasă a tuturor reglementărilor privind siguranţa în
funcţionare a instalatiilor, utilajelor, maşinilor, A.M.C.-urilor, etc.
-Organizează şi execută lucrări de reparaţii capitale, lucrări de modernizare a
masinilor, utilajelor şi instalaţiilor, de completare a acestora cu dispozitive automatizate, de
tehnica securităţii muncii.
-Urmăreşte şi răspunde de realizarea şi punerea în funcţiune a noilor capacităţi.
-Ia măsuri în compartimentele din subordine pentru preîntimpinarea păgubirii
patrimoniului societăţii.
12).Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
-Răspunde civil, material, disciplinar, contravenţional pentru orice prejudiciu adus
societăţii care decurge din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor
şi sarcinilor care îi revin.
-Răspunde de însuşirea şi implementarea prevederilor specifice din documentele
sistemului calităţii în compartimentele pe care le are în subordine.
13).Semnături: -
14).Data semnării: -

3.7. FIŞA DE POST PENTRU „INSPECTOR PROTECŢIA


MUNCII ŞI CALITATE”
39

1).Denumirea compartimentului: Logistică.


2).Denumirea postului: Inspector protecţia muncii şi Calitate.
3).Numele şi prenumele salariatului: -
4).Se subordonează: Directorului Logistic.
5).Numele şefului ierarhic: -
6).Subordonează:
-Numai dacă este cazul.
7).Drept de semnătură:
-Intern: -
-Extern: -
8).Relaţii funcţionale:
-Cu şefii ierarhici şi personalul de la aprovizionare.
9).Pregătirea şi experienţa:
-Studii superioare: economice, tehnice.
-Cursuri de protecţia muncii.
10).Autoritate şi libertate organizatorică:
-Dacă este cazul.
11).Responsabilităţi şi sarcini:
a).Răspunde de:
-Inspectarea în numele conducerii societăţii, a locurilor de muncă din punctul de
vedere:
-al protecţiei muncii,
-al siguranţei proceselor tehnologice,
-a bunurilor din dotare.
-Verifică respectarea:
-regulilor de protecţie a sănătăţii şi a mediului înconjurator,
-standardelor şi specificaţiilor de calitate.
b).Sarcini:
-Să-i îndrume personalul angajat al societăţii cu privire la implementarea
reglementărilor şi regulilor referitoare la siguranţa ocupaţionala şi a mediului de muncă.
-Să inspecteze locurile de muncă pentru a vedea dacă sînt respectate
reglementările, regulile şi standardele referitoare la mediul de muncă, maşini, instalaţii şi
echipamente.
-Să inspecteze calitatea serviciilor prestate pentru a vedea dacă sînt în conformitate
cu specificaţiile şi standardele prevăzute în normele tehnice de prestare a serviciilor.
12).Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
-Dacă este cazul.
13).Semnături: -
14).Data semnării: -

3.8. FIŞA DE POST PENTRU „OPERATOR LOGISTICĂ-


ACHIZITOR”
40

1).Denumirea compartimentului: Logistică.


2).Denumirea postului: Operator Logistică-Achizitor.
3).Numele şi prenumele salariatului: -
4).Se subordonează: Directorului Logistic.
5).Numele şefului ierarhic: -
6).Subordonează: Numai daca este cazul.
7).Drept de semnătură:
-Intern: -
-Extern: -
8).Relaţii funcţionale:
-Cu angajaţii departamentelor financiar-contabil, marketing, administrativ, tehnic.
9).Pregătirea şi experienţa:
-Studii superioare: economice, tehnice.
-Experienţă: minim 1 an în aprovizionarea tehnico-materială.
-Cunoaşterea pieţei de aprovizionare a societăţii.
-Cunoştinţe operare PC (Windows, Word, Excel, Internet).
-Abilităţi foarte bune de comunicare şi negociere, fermitate, discernămînt, integritate,
responsabilitate.
-Permis de conducere categoria B.
10).Autoritate şi libertate organizatorică:
-Dacă este cazul.
11).Responsabilităţi şi sarcini:
-Răspunde de calitatea negocierii contractelor şi a actelor adiţionale cu furnizorii.
-Răspunde pentru calitatea şi cantitatea produselor achiziţionate.
-Identificarea, evaluarea şi selectarea potenţialilor furnizori.
-Negocierea contractelor de furnizare.
-Gestionarea eficientă a stocurilor.
-Expedierea şi urmărirea comenzilor de aprovizionare pînă la recepţia finală.
-Stabilirea unor relaţii optime cu furnizorii, pentru rezolvarea în timp util şi în bune
condiţii a problemelor uzuale.
-Prospectarea pieţei de profil şi a condiţiilor de achiziţii, livrare în vederea optimizării
continue a stocurilor, avînd ca scop final obţinerea unei rotaţii bune a acestora.
12).Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
-Dacă este cazul.
13).Semnături: -
14).Data semnării: -
41

SEMINARUL 4

POLITICI DE MARKETING ÎN TRANSPORTURI

4.1. POLITICA DE PRESTARE A SERVICIULUI


Activitatea societăţilor prestatoare de servicii trebuie să se adapteze flexibil la
transformările mediului extern, prin însuşirea politicii de Marketing, concept definit printr-un
cumul de obiective strategice, strategii de marketing şi tactici concrete.
DEFINIŢIE: Totalitatea acţiunilor prin care firma îşi stabileşte obiectivele, alege strategiile,
programează şi desfăşoara măsuri concrete alcătuiesc politica de prestare a serviciului.
Aceasta este o componentă foarte importantă a mixului de Marketing. Abordarea
serviciilor ca sistem necesită o viziune corespunzătoare asupra serviciilor, reflectată în
conceptele de „serviciu global” şi „serviciu unitar” sau parţial.
DEFINIŢIE: Serviciul global reflectă ansamblul activităţilor prin care se creează utilitatea,
generînd o serie de servicii unitare de bază, auxiliare, suplimentare şi potenţiale.
DEFINIŢIE: Serviciile parţiale (unitare) sînt elemente tangibile care prin rolul jucat în crearea
şi livrarea serviciilor, apar în calitate de elemente corporale.
Acestea stau la baza formulării politicii de serviciu în cadrul Marketingului interactiv, în
domeniul serviciilor unde:
-Politica este definită de ansamblul obiectivelor, strategiilor şi tacticilor care vizează
serviciul în ansamblu, alcătuind politica serviciului global şi diferitele sale componente, care
constituie serviciile parţiale.
-Conduita firmei în domeniul serviciului global este definită de totalitatea obiectivelor,
strategiilor şi tacticilor care vizează serviciul în ansamblu, definit ca un proces care reuneşte
activităţi intercondiţionate, avînd drept rezultantă o anumită utilitate.
Obiectivele strategice sînt exprimate de caracteristicile de bază ale serviciului astfel:
42

-îmbunătăţirea calităţii serviciilor,


-creşterea productivităţii,
-diferenţierea serviciilor,
-echilibrarea acţiunilor orientate spre prestaţie şi spre piaţă.
Calitatea este imposibil de separat de utilitate şi este elementul definitoriu al serviciilor.
Creşterea productivităţii are la bază perisabilitatea serviciilor şi imposibilitatea stocării
acestora. Diferenţierea serviciilor este un mijloc de poziţionare a serviciului pe piaţă, iar
echilibrarea acţiunilor orientate spre client, cu cele orientate spre serviciu are la bază efectele
contrarii obţinute prin accentuarea uneia sau alteia din orientările firmei.
Strategiile serviciului global sînt structurate în funcţie de caracteristicile procesului
de realizare a serviciului, de optica în care se desfăşoară acesta şi gradul său de
divergenţă. Optica în care se desfăşoară procesul exprimă orientarea lui spre serviciu sau
spre piaţă, ca alternative strategice, orientarea spre serviciu reuneşte activităţi care au ca
obiectiv atenuarea efectelor negative generate de variabilitatea şi diversitatea serviciilor
livrate. Orientarea spre piaţa este alternativa strategică prin care, la baza tuturor acţiunilor
firmei este pus clientul, alternîndu-se personalizarea cu standardizarea.
Formularea unei strategii complete presupune şi luarea în considerarea a gradului de
divergenţă şi complexitate a procesului de creare şi livrare. Alternativele strategice posibile
sînt reducerea şi creşterea divergenţei şi a complexităţii. Instrumentele politicii de prestare a
serviciului global sînt:
-standardizarea şi personalizarea,
-dimensionarea ofertei şi ordonarea cererii,
-dezvoltarea de noi servicii şi utilizarea mărcii.
Standardizarea are drept scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor.
DEFINIŢIE: Personalizarea reprezintă modalitatea de prestare a serviciilor în concordanţă cu
cerinţele individuale ale consumatorului.
DEFINIŢIE: Dimensionarea capacităţii ofertei reprezintă o componentă a politicii de serviciu
generată de rigiditatea şi perisabilitatea ofertei şi de variabilitatea cererii.
DEFINIŢIE: Ordonarea cererii urmăreşte atenuarea efectelor generate de capacitatea
limitată a ofertei şi imposibilitatea satisfacerii cererii pe măsura manifestării acesteia.
DEFINIŢIE: Înnoirea serviciilor sau crearea de servicii noi reprezintă mijlocul prin care se
asigură atingerea simultană a tuturor obiectivelor politicii de prestare a unui serviciu.
Marca şi simbolurile sînt instrumente privilegiate, de neînlocuit în ansamblul
mijloacelor de comunicare şi acţiune în relaţiile de piaţă. Ele tangibilizează şi poziţionează
firma şi serviciul în cadrul pieţei.
DEFINIŢIE: Totalitatea acţiunilor prin care este definită atitudinea firmei în raport cu fiecare
componentă în parte este inclusă în cadrul unor politici parţiale, definite de obiective şi
strategii specifice care apar ca derivate în raport cu politica serviciului global.
Dar ce reprezintă elementelor tangibile?
DEFINIŢIE: Produsele tangibile cuprind totalitatea elementelor cu care clientul vine în
contact şi care conferă anumite caracteristici serviciului, fiind luate în considerare înainte, în
timpul şi după realizarea consumului.
Sînt considerate ca elemente tangibile exterioare următoarele:
-peisajul,
-locul de parcare,
-denumirea firmei, etc.
43

În cadrul elementelor tangibile interioare sînt următoarele:


-designul,
-organizarea interioară,
-echipamentele,
-decorul etc.
Obiectivele politicii produselor tangibile sînt următoarele:
-asigurarea condiţiilor de desfăşurare,
-facilitarea fluxului activităţilor şi oamenilor,
-crearea atmosferei,
-diferenţierea faţă de concurenţă.
Strategiile elementelor tangibile pot fi structurate pe baza atributelor pe care le
confera serviciul global cum sînt:
-ambianţa,
-dispunerea spaţială,
-funcţionalitatea maşinilor,
-semnele,
-simbolurile şi înscrisurile.
Alternativele strategice sînt considerate următoarele aspecte:
-conservarea elementelor,
-modernizarea elementelor sau înlocuirea lor.
O altă componentă importantă înscrisă între obiectivele şi strategiile prestării
serviciilor o reprezintă utilizarea personalului angajat. Aceasta aceasta este dată de
următoarele aspecte:
-Conducerea firmei prin politica în domeniul managementului resurselor umane
trebuie să urmărească selecţia, recrutarea, pregătirea şi promovarea personalului astfel încît
acestea să corespundă poziţiei conferite în cadrul politicii de prestare superioară a serviciilor.
-Obiectivele utilizarii personalului trebuie să fie următoarele:
-îmbunatăţirea calităţii prestaţiilor,
-creşterea productivităţii,
-diferenţierea serviciilor.
-Dimensiunile calităţii serviciilor sînt determinate de activităţile desfăşurate de
personalul de contact prin:
-corectitudine,
-receptivitate,
-încrederea inspirată clienţilor,
-personalizarea şi tangibilizarea serviciilor.
-Strategiile utilizării personalului sînt următoarele:
-recrutarea de personal cu calificare înaltă,
-perfecţionarea personalului,
-asigurarea suportului necesar prestaţiei,
-reţinerea în cadrul firmei a celor mai buni dintre angajaţi.
Un alt aspect deosebit de important în domeniul serviciilor îl reprezintă participarea
clientului la realizarea propriu-zisă a prestaţiei. De aici decurg pentru firmă o serie de
obiective şi strategii ale participării clientului la realizarea prestaţiei astfel:
a).Obiectivele sînt exprimate de rolul său, definit astfel:
-clientul este o resursă productivă,
44

-are o contribuţie proprie la crearea calităţii, valorii şi satisfacţiei,


-apare calitatea de concurent pentru firmă.
1).Ca resursă productivă contribuţia sa se regăseşte în creşterea productivităţii, care
este realizată prin autoservire.
2).Rolul de concurent al clientului poate fi luat în considerare în atingerea
obiectivului de reducere sau descurajare a cererii.
b).Strategiile participării clientului la realizarea serviciilor sînt alese prin luarea în
considerare a urmatoarelor criterii:
-Gradul de participare prin:
-menţinerea,
-creşterea,
-reducerea acestuia.
-Conţinutul prin:
-autoservire,
-sprijinirea altor clienţi,
-promovarea firmei, etc.
-Forma participării:
-direct,
-indirect.
-Modul de atragere şi conducerea segmentelor multiple astfel:
-atragerea de segmente omogene de clienţi,
-gruparea clientilor compatibili,
-fixarea unor reguli de conduită pentru clienţi.

4.2. POLITICA DE PREŢ


Politica de preţ în domeniul prestării serviciilor are un caracter deosebit de complex în
cadrul mixului de Marketing. Preţul de prestare a serviciului (de transport de exmplu) intră în
relaţii speciale cu produsul transportat şi distribuţia, dar şi cu promovarea pe baza căreia îşi
delimitează o poziţie specifică în raport cu fiecare în parte.
Preţul poate tangibiliza serviciul oferind informaţii despre calitatea acestuia, poate
reduce variabilitatea prin diferenţierea corespunzătoare a strategiilor, poate diminua efectele
perisabilităţii şi inseparabilităţii.
Componentele corporale şi acorporale, cu precădere calitatea şi marca, îşi pun
amprenta asupra unor strategii de preţuri care iau în considerare percepţia preţului ca
expresie a acestora. Majoritatea obiectivelor prestării serviciilor şi ale pieţei sînt caracteristice
fiecărei etape a ciclului de viaţă al serviciului în parte şi nu pot fi concepute fără o strategie
corespunzătoare de preţ.

4.2.1. CONDIŢIILE ADOPTĂRII POLITICII DE PREŢ

Condiţiile adoptării politicii de preţ evidenţiază, în raport cu bunurile, două elemente


specifice:
45

-Oferta şi percepţia preţului de către consumatori.


-Cererea de servicii.
a).Oferta de servicii reprezintă una dintre condiţiile adoptării politicii de preţ,
diferenţiindu-se în funcţie de modul în care este oferit serviciul şi anume:
-ca serviciu global,
-ca servicii separate individual.
Ca serviciu global presupune practicarea unui singur preţ. Aceasta este o metodă
care simplifică plata, permite o poziţionare bună a serviciului, asigură o marjă de profit
mediu, etc. Dezavantajele privesc imposibilitatea cunoaşterii marjei de profit şi a rentabilităţii
fiecărui serviciiu parţial, inechitatea percepută în cazul neconsumării unora dintre
componente, deşi au fost plătite. Diferentierea preţului pe componente are avantaje şi
dezavantaje exact invers.
b).Cererea se constituie ca o condiţie a adoptării politicii de preţ în două ipostaze
prin:
-Solvabilitate şi elasticitate, care afectează nivelul preţului.
-Variaţie temporală, în funcţie de evoluţia cererii în timp.
Concurenţa se înscrie în rîndul condiţiilor fundamentării politicii de preţ deoarece în
cazul a numeroase categorii de servicii, prin rolul şi legătura preţului cu produsul, acesta se
constituie în singurul element de diferenţiere în raport cu concurenţii.
Costurile stau la baza unor strategii specifice, particularizîndu-se prin modul
caracteristic de determinare a costului unitar, ca element indispensabil în stabilirea preţului
final. El se determină ca raport între costurile totale şi numărul de unităţi create şi livrate.
Percepţia costului de către consumatori este diferită de rolul pe care i-l atribuie prestatorul,
din cel putin trei motive:
-Cunoştinţele clientului despre preţ. Preţul de referinţă este un preţ imprecis, cunoscut
de către consumator în baza ultimei achiziţii efectuate, a celui mai frecvent preţ întîlnit sau ca
medie a preţurilor plătite pentru serviciile similare.
-Rolul costurilor non-monetare, adică sacrificiile făcute de clienţi pentru achiziţionarea
unui serviciu.
-Preţul ca indicator al calităţii serviciului.

4.2.2. OBIECTIVE ŞI STRATEGII DE PREŢURI ÎN SERVICII

Elaborarea politicii de preţ a firmei de prestări servicii presupune stabilirea


obiectivelor, alegerea strategiilor şi alcătuirea sub-mixului de Marketing. Obiectivele politicii
de preţ sînt similare celor din cazul bunurilor, dintre acestea distingîndu-se cele de:
-Supravietuire.
-Maximizare a profitului.
-Maximizare a vînzărilor.
-Prestigiu.
-Recuperarea investiţiilor, etc.
Altele sînt specifice fiind exprimate de rolul pe care îl are preţul în reducerea
decalajului dintre nivelul livrat al serviciului şi cel comunicat prin intermediul preţului.
Strategiile de pret presupun luarea în considerare a următoarelor criterii:
-Variaţia temporală a cererii, care presupune utilizarea unei strategii diferenţiate sau
nediferenţiate de preţ.
46

-Oferta de servicii, prin structurarea pe baza conceptului de serviciului în:


-strategia preţului forfetar,
-strategia preţului diferenţiat pe produse parţiale,
-strategia mixtă.
-Nivelul şi modul de formare a preţului orientat după:
-costuri,
-cerere,
-concurenţă.
Toate fiind asociate cu nivelul înalt, moderat sau scăzut al preţului.

4.3. POLITICA DE DISTRIBUŢIE A SERVICIILOR


DEFINIŢIE: Distribuţia cuprinde totalitatea activităţilor care au loc în spaţiul şi timpul care
separă prestatorul de consumator.
Conceptul de distribuţie se referă la:
-Reţeaua de unităţi în care urmează să se întîlnească prestatorul şi consumatorul şi
unde se vor realiza prestarea serviciului şi „consumul” propriu-zis al acestuia.
-Traseul pe care oferta potenţială îl parcurge pînă la consumatorul final.
-Deplasarea prestatorului la consumator sau a consumatorului la prestator si chiar
fără prezenţa fizică a acestuia, prin intermediul unor mijloace de comunicaţie.
Circuitul economic include o multitudine de relaţii în care intră participanţii la
distribuţie, determinate de faptul ca întîlnirea prestatorului cu consumatorul este precedată şi
însoţită de fluxuri asemănătoare, dar şi deosebite de cele întîlnite în cazul bunurilor cum sînt:
-fluxul negocierilor şi al tranzacţiilor,
-fluxul titlurilor de proprietate,
-fluxul informaţional,
-fluxul promoţional,
-fluxul finanţării, riscului, comenzilor şi plăţilor.
În cazul serviciilor toate aceste fluxuri sînt grupate în cadrul serviciilor cu clienţii.

4.3.1. CONDIŢIILE ADOPTĂRII POLITICII DE DISTRIBUŢIE

În acest sens sînt avuţi în vedere o serie de factori de natură:


-Endogenă, de tipul:
-resurselor umane,
-resurselor materiale,
-capacităţii financiare.
-Exogenă, de tipul:
-cererii,
-concurenţei,
47

-practicilor comerciale.
Toţi aceşti factori sînt decisivi la realizarea distribuţiei şi a analizei critice a modului în
care aceasta se desfăşoară la un moment dat.

4.3.2. OBIECTIVE ŞI STRATEGII ALE POLITICII DE DISTRIBUŢIE

Obiectivele strategice ale distribuţiei sînt generate de locul şi rolul distribuţiei şi de


caracteristicile activităţilor desfăşurate. Obiectivele generale determinate de locul şi rolul
distribuţiei sînt următoarele:
-maximizarea profitului prin sporirea venitului şi reducerea costurilor,
-reducerea decalajului dintre serviciul prestat şi cel livrat.
Alternativele strategice vizează:
-Reţeaua de distribuţie prin:
-gradul de dezvoltare,
-gradul de concentrare,
-gradul de diferentiere.
-Canalele de distribuţie de tipul:
-scurte,
-medii,
-lungi,
-mixte, cu sau fără intermediari.
-Sistemul de livrare care le completează cu activităţi care definesc conduita firmei la
locul de întîlnire dintre prestator şi client.

4.4. POLITICA DE PROMOVARE A SERVICIILOR

4.4.1. LOCUL ACTIVITĂŢILOR PROMOŢIONALE ÎN CADRUL MIXULUI DE


MARKETING

DEFINIŢIE: Promovarea reprezintă componenta de bază a sistemului de comunicaţie al


firmei cu mediul său.
Aceasta sugerează ansamblul acţiunilor de impulsionare a pătrunderii serviciilor pe
piaţă şi în consum, de stimulare a vînzărilor de servicii. Asupra activităţilor promoţionale îşi
pun amprenta caracteristicile serviciilor, mai ales intangibilitatea, variabilitatea şi
inseparabilitatea. Specificul promovării a impus utilizarea unor tehnici promoţionale noi,
precum adaptarea şi îmbogăţirea celor clasice.
Se remarcă o însemnătate deosebită a:
-Elementelor exterioare ale cadrului fizic unde se desfăşoară prestaţia.
-Elementele interioare ca ambianţa şi decorul.
-Marca şi simbolurile.
-Relaţiile interpersonale.
Locul şi rolul politicii de promovare în cadrul mixului de Marketing este reliefată şi de
percepţia pe care o are consumatorul asupra serviciilor şi a sistemului de comunicaţie.
48

Promovarea are un caracter divers şi complex pentru că „totul vorbeşte într-o firmă de
servicii”, adică toate componentele firmei au un rol comunicaţional.

4.4.2. STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR PROMOŢIONALE

Specific serviciilor este apariţia a două noi suporturi ale mesajului promoţional şi
anume personalul de contact si elementele fizice ale sistemului de prestaţie, care se adaugă
la mediile tradiţionale de comunicare. În servicii comunicarea este internă şi externă, media
şi interpersonală, putîndu-se face combinaţii între aceste tipuri de comunicaţii.
a).Mijloacele de comunicare interna media sînt constituite din suporturi materiale prin
care se transmit informaţii către clienţii efectivi, angajaţi în procesul de prestaţie. Aici se
includ:
-Publicitatea la locul prestării (vînzarii) serviciului de tipul:
-afişelor,
-panourilor publicitare,
-plachetelor.
-Indicatoarele de informaţii de tipul:
-înscrisurilor,
-săgeţilor,
-semnelor luminoase.
-Ghidul de utilizare şi ambianţă:
-arhitectura,
-amenajarea interioară, etc.
b).Mijloacele de comunicare internă interpersonală pot fi grupate în funcţie de:
-Tipul de personal care transmite mesajul:
-personal de contact, prin amabilitate, ţinută vestimentară, mod de a
conversa, etc,
-personalul comercial, similar cu personalul de contact, care este întîlnit în
situaţiile în care vînzarea serviciilor este separată de prestaţia propriu-zisă.
-Clienţii, care pot comunica între ei, iar prin comentarii şi aprecieri pot creşte
calitatea prestaţiei.
c).Mijloacele de comunicare externă media au ca suport medii materiale clasice, de
tipul simbolurilor, panourilor de semnalizare, arhitecturii exterioare, publicităţii, plachetelor.
d).Mijloacele de comunicaţie externă interpersonală utilizează ca suport personalul
firmei care vine în contact cu clienţii efectivi şi potenţiali şi cu mijloacele de informare în
masă, incluzînd:
-Relaţiile publice.
-Forţele de vînzare.
-Comunicaţia prin viu grai.

4.4.4. OBIECTIVE ŞI STRATEGII PROMOŢIONALE ÎN SERVICII

Obiectivele strategice în domeniul prestării serviciilor sînt:


a).Generale, comune cu cele întîlnite în cazul bunurilor, de tipul următor:
-Informarea clienţilor.
-Convingerea acestora să achiziţioneze serviciul.
49

-Reamintirea.
-Repoziţionarea serviciului faţă de concurenţi.
-Promovarea imaginii de marcă.
b).Specifice, în formularea cărora se porneşte de la client şi uneori de la concurenţi.
Obiectivele promovării care vizează clientul în ansamblu sînt următoarele:
-Atragerea clienţilor.
-Fidelizarea clienţilor.
-Redirecţionarea cererii.
-Facilitarea achiziţionării serviciilor.
Obiectivul general îl reprezintă prestarea serviciului la un nivel cel puţin egal cu cel
promis, iar obiectivele parţiale sînt următoarele:
-Conducerea serviciilor promise.
-Recîştigarea încrederii clienţilor.
-Instruirea corespunzătoare a clienţilor.
-Îmbunătăţirea cooperării dintre compartimentele care concură la testarea şi vînzarea
serviciilor.