Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA RAIONALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT RÎŞCANI

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÎNT GIMNAZIUL GHEORGHE RÎȘCANU OR. RÎȘCANI

APROBAT ______________________________ COORDONAT ______________________________

Director, Frecăuțanu Diana Director adjunct, Dugan Ludmila.

septembrie 2016 septembrie 2016

Proiect didactic de lungă durată


Disciplina: clasa a VIII-a

Profesor: Țurcan Silvia

Anul de studii 2016 – 2017

Proiectul este elaborat conform Curriculumului pentru învăţămîntul


gimnazial, 2010 Republica Moldova
Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei ______________________________________
Proces - verbal nr. ___ din ___ septembrie 2016
Şef catedră _____________________ / ___________________
1 2 3 4 5 6 7 8
Observaţii
Strategii Activităţi de învăţare şi evaluare Corelaţii
Indicatorii competenţelor Săpt
Nr . Teme / Conţinuturi / didactice (recomandate) interdiscipl
specifice (CS) şi Data
d/o Noţiuni-cheie in
subcompetenţelor (SC) VIII-A
Mat did
VIII-B Tema de acasa
CS3 Identificarea structurii 1. CALCUL
generale a sistemelor TABELAR
electronice, a principiilor de
funcţionare a sistemelor de (17 ore)
transmitere, stocare şi de
prelucrare a informaţiei.
CS7 Colectarea, păstrarea şi
prelucrarea informaţiei cu
ajutorul aplicaţiilor software
specializate.
- identificarea elementelor Păstrarea informaţiei în § 1.1, 2.2 Exerciţii de:
unei foi de calcul; foile de calcul. - identificare a elementelor unei foi de calcul
1 - definirea tipurilor de date şi din lista propusă;
Elementele unei foi de calcul:
introducerea valorilor în - identificare a adresei unei celule dintr-o
2 foile de calcul; - celulă; listă propusă;
- crearea în foile de calcul a - adresă/referinţă de celulă; - modificare a dimensiunii de vizualizare a
seriilor de valori; paginii pe ecran;
- valori şi formule;
- modificare a barei de instrumente;
- calcul tabelar; - creare a foilor de calcul şi selectare a
- formatare; elementelor propuse.
§ 1.2, - precizare a tipului de date a valorilor
- formate de coloană, rând,
propuse;
celulă. § 1.3, - introducere în foile de calcul a textelor,
numerelor, datelor calendaristice şi
-3-
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Introducerea, editarea şi § 1.4, mărcilor de timp;
formatarea datelor în foile de - copiere, mutare a unui domeniu de date din
4 § 1.5 foaia de calcul;
calcul:
- explicare a operaţiilor de editare în foile de
5 - tipuri de date; calcul;
- introducerea valorilor; - editare a datelor în foile de calcul;
- precizare a rezultatelor operaţiilor de
- introducerea formulelor;
formatare propuse;
- operaţii de editare; - formatare a datelor în foile de calcul;
operaţii de formatare - creare a unei serii de date după modelul
propus;
creare a seriilor de numere de către elevi,
fiind dat primul număr, pasul şi numărul
final
- identificarea operatorilor şi Formule şi calcule. § 2.1 Exerciţii de:
operanzilor; Operatori. Operanzi. - clasificare a operatorilor;
6 - utilizarea operatorilor şi - clasificare a operanzilor;
operanzilor la prelucrarea - precizare a rezultatelor furnizate de
datelor; operatorii propuşi;
- precizare a categoriei operanzilor propuşi;
- precizare a entităţilor specificate prin
referinţele propuse;
- identificare a operatorilor şi operanzilor din
lista propusă;
- utilizarea formulelor pentru Formule şi utilizarea lor. § 2.3 - explicare a algoritmilor de introducere a
7 efectuarea calculelor necesare Conversia tipurilor de date. unei formule;
la prelucrarea datelor; - precizare a rezultatelor evaluării
Copierea formulelor.
formulelor propuse;
- formulă; - explicare a modului de conversie a
8 - conversia tipurilor de valorilor în procesul de evaluare a
formulelor;
date;
-4-
1 2 3 4 5 6 7 8
- precedente de celulă; - utilizare corectă a ordinii operaţiilor în
dependente de celulă. construirea anumitor formule;
- copiere a formulelor;
- recunoaştere a erorilor standard asociate
formulelor;
- efectuare a calculelor conform modelului
propus;
- utilizare a referinţelor în construirea
formulelor;
- compunere a formulelor pentru
efectuarea calculelor.
- utilizarea funcţiilor Funcţii: § 2.4 - clasificare a funcţiilor pe categorii;
9 predefinite pentru - categorii de funcţii; - utilizare a funcţiilor pentru prelucrarea
rezolvarea problemelor din informaţiilor din foile de calcul;
- argument;
matematică, fizică, - determinare a tipului de funcţii care
prelucrare a textelor; - valoare returnată. poate fi aplicat asupra datelor după
modelul propus.
10 Lucrarea de evaluare nr.1
- identificarea elementelor Diagrame. § 3.1 - Exerciţii de:
11 unei diagrame Elementele unei diagrame: - selectare şi evidenţiere a elementelor din
- stabilirea legăturii între care sînt compuse diagramele;
- indicator de date;
datele selectate şi - explicare a modului de reprezentare a
elementele diagramei - serie de date; datelor din tabel prin diagrame;
respective; - categorie de date; - desenare a diagramelor ce corespund
- utilizarea diagramelor datelor selectate;
- axa categoriilor;
pentru prezentarea datelor; - copiere a diagramelor.
- axa valorilor;
- titlu;
- legendă.
- selectarea tipului de Crearea şi editarea - § 3.2 - clasificare a diagramelor propuse;
12 diagramă în funcţie de diagramelor: - creare şi editare a diagramelor propuse;
-5-
1 2 3 4 5 6 7 8
specificul datelor - tip de diagramă; - modificare a tipului de diagramă;
reprezentate; - diagramă bidimensională; - modificare a suprafeţei diagramei;
- crearea şi modificarea - modificare a titlului, axelor de
- diagramă tridimensională;
diagramelor; coordonate şi a legendei;
- grafic; - modificare a unei serii de date;
- obiect; - adăugarea datelor într-o diagramă.

- încapsularea obiectelor;
- ierarhia obiectelor;
- tehnici de editare.
- utilizarea bazelor de date în Baze de date în formă de § 4.1 Exerciţii de:
13 formă de liste pentru liste. - reprezentare intuitivă (prin desen) a
organizarea informaţiilor structurii listelor propuse;
Noţiuni elementare de baze
personale; - creare a listelor;
- utilizarea operaţiilor de date: - creare şi modificare a listelor;
destinate gestionării - date elementare; - diferenţiere a termenilor: bază de date,
listelor; listă, câmp, numele câmpului,
- date compuse;
înregistrare;
- bază de date; - explicare a operaţiilor destinate gestiunii
- listă de date; listelor;
§ 4.2 - gestionare a listelor cu ajutorul
- înregistrare;
14 formularului pentru date;
- câmp; - totalizare a datelor numerice.
- formular de date.
Gestionarea listelor:
- inserarea înregistrărilor;
- eliminarea înregistrărilor;
- căutarea înregistrărilor;
- editarea înregistrărilor.
15 - stabilirea ordinii de sortare Sortarea înregistrărilor: § 4.3 Exerciţii de:
-6-
1 2 3 4 5 6 7 8
a înregistrărilor ; - sortare; - sortare a înregistrărilor din listele
- utilizarea operaţiilor de - cheie de sortare; propuse sau create de elevi;
selectare a înregistrărilor şi - explicare a operaţiei de selectare a
- ordine de sortare;
identificarea condiţiilor înregistrărilor;
16 complexe de selectare; - ordine ascendentă; - selectare a înregistrărilor cu ajutorul
- crearea listelor în foile de - ordine descendentă. § 4.4 condiţiilor simple şi a condiţiilor
calcul complexe;
Selectarea înregistrărilor:
- explicare a operaţiilor de rezumare a
- selectarea înregistrărilor; datelor;
- filtrarea înregistrărilor; - creare a unei baze de date după modelul
propus sau create de elevi.
- condiţii de selectare;
- copierea înregistrărilor
selectate.
Lecţie de sinteză
17 Lucrarea de evaluare nr.2
CS 5 Aplicarea metodelor de
algoritmizare, de formalizare,
de analiză, de sinteză şi de
programare pentru soluţionarea
problemelor legate de ALGORITMI ŞI
prelucrarea digitală a EXECUTANŢI
informaţiei.
CS 6 Translarea algoritmilor
frecvent utilizaţi într-un limbaj
de programare de nivel înalt.
- utilizarea metodelor de Noţiune de algoritm. § 5.1 Exerciţii de:
algoritmizare pentru Algoritmi şi executanţi: - descriere a mişcării executantului în
18 soluţionarea problemelor procesul execuţiei algoritmilor propuşi;
- algoritm;
frecvent întâlnite în - elaborare a algoritmilor pentru
19 activitatea cotidiană; - executant; deplasarea executantului dintr-o poziţie
-7-
1 2 3 4 5 6 7 8
- descrierea şi utilizarea - comandă manuală; în alta;
repertoriului de instrucţiuni - comandă prin program; - depistare a erorilor sintactice, erorilor
ale executantului; logice şi a erorilor de funcţionare;
- program;
- elaborarea algoritmilor - elaborare a algoritmilor pentru
pentru executant; - limbaj de programare. desenarea figurilor;
- elaborare a algoritmilor de către elevi şi
testate cu ajutorul executanţilor;
- explicarea modului de execuţie a
algoritmilor;
- depistare a erorilor sintactice, erorilor
logice şi a erorilor de funcţionare.
- utilizarea metodelor de Metode de reprezentare a § 5.1 Exerciţii de:
reprezentare a algoritmilor; algoritmilor: - reprezentare a algoritmilor prin diferite
20 metode;
- limbaj uman;
- observare şi înţelegere a legăturii între
21 - limbaje algoritmice; modul de reprezentare a algoritmului şi
- scheme logice. repertoriul de instrucţiuni al
executantului;
- transcriere a algoritmilor formulaţi în
limbaj convenţional în reprezentări
formalizate.
- utilizarea metodei rafinării Subalgoritmi: § 5.2 Exerciţii de:
22 succesive; - subprogram; - explicare a modului de execuţie a
apelurilor de subalgoritmi;
- program principal;
23 - identificare a subalgoritmilor soluţionarea
- procedură; cărora necesită utilizarea subalgoritmilor;
- apel de procedură; - elaborare a subalgoritmilor pentru
executanţi;
- rafinare succesivă.
- observare şi înţelegere a legăturilor
informaţionale şi de control între algoritm şi
subalgoritmii apelaţi;

-8-
1 2 3 4 5 6 7 8
- desenare a figurilor în baza
subalgoritmilor;
- definirea formatului Instrucţiunile limbajului § 5.3 Exerciţii de:
24 general şi utilizarea algoritmic . - explicare a modului de execuţie a
instrucţiunilor de ciclu; instrucţiunii de ciclu;
Algoritmi repetitivi. Ciclu cu
25 - elaborarea algoritmilor - elaborare a algoritmilor repetitivi;
utilizând instrucţiunile de contor. Ciclu cu condiţie. § 5.4 - reprezentare intuitivă (prin desen) a
26 ciclu; - condiţie; procesului de execuţie a algoritmilor
repetitivi cu conexiune inversă;
- ciclu cu condiţie;
27 - identificare a programelor soluţionarea
- algoritm cu conexiune cărora necesită utilizarea algoritmilor
inversă;
- eroare de execuţie.
28 - Lucrarea de evaluare nr.3
- elaborarea algoritmilor Exerciţii de:
29 utilizând instrucţiunea de Algoritm cu ramificări. § 5.5 - explicare a modului de execuţie a
ramificare instrucţiunii de ramificare;
30 - desenare a schemei grafice a instrucţiunii
Instrucţiunea de ramificare. de ramificare;
31 - elaborare a algoritmilor cu ramificări;
- identificare a problemelor soluţionarea
Rezolvarea problemelor
cărora necesită utilizarea algoritmilor cu
ramificări;
- reprezentare intuitivă (prin desen) a
procesului de execuţie a algoritmilor cu
ramificări;
- cunoaşterea proprietăţilor Generalităţi despre § 5.6 Exerciţii de:
32 fundamentale ale algoritmi. - evidenţiere a proprietăţilor algoritmilor
algoritmilor; pe baza exemplelor propuse;
Proprietăţile algoritmilor
- observare şi înţelegere a legăturilor între
- determinismul; proprietăţile algoritmului şi modul de
-9-
1 2 3 4 5 6 7 8
- universalitatea; execuţie pe calculator.
- finitudinea.
Noţiunea de gândire
algoritmică.
Algoritmul de funcţionare a
calculatorului.
33 - identificarea structurii Clasificarea algoritmilor § 5.7 Exerciţii de:
algoritmilor (liniari, cu după: - clasificare a algoritmilor conform
ramificări, ciclici); criteriului de structură;
- modul de reprezentare;
- estimare a criteriilor de calitate pentru
- proprietăţi; algoritmii propuşi.
- structură.
34 Lucrarea de evaluare nr.4

Tipul lecţiei Materiale didactice


Tl1 Formare a priceperilor şi deprinderilor Md1 Computatorul
Tl2 Comunicare Md2 Manualul ”Informatica”, manual cl. VIII-a,
Tl3 Consolidare Md5 Compilatorul MS EXCEL
Tl4 Mixtă Md6 Compilatorul MS WORD
Tl5 De sistematizare şi recapitulare Md7 Compilatorul MS WINDOWS
Tl6 Evaluare Md9 Fişe
Tipul de evaluare Md10 Lucrări de laborator
Te1 Iniţială Md13 Teste
- 10 -
Te2 Formativă / curentă Md16 Conspect
Te3 Sumativă

Competenţe specifice la INFORMATICĂ


1. Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea contemporană.
2. Cunoaşterea proceselor, principiilor şi metodelor de codificare şi decodificare a informaţiei în scopul realizării comunicării
interumane şi uman – sistem informatic.
3. Identificarea structurii generale a sistemelor electronice, a principiilor de funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi de
prelucrare a informaţiei.
4. Elaborarea modelelor informatice ale obiectelor, sistemelor şi proceselor frecvent întâlnite în activitatea cotidiană.
5. Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de sinteză şi de programare pentru soluţionarea problemelor legate
de prelucrarea digitală a informaţiei.
6. Translarea algoritmilor frecvent utilizaţi într-un limbaj de programare de nivel înalt.
7. Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software specializate.
8. Generarea şi elaborarea automată a documentelor Web.
9. Efectuarea experimentelor virtuale, rezolvarea problemelor de activitate cotidiană şi elaborarea de modele ale fenomenelor studiate,
folosind aplicaţii, laboratoare şi medii digitale educaţionale; interpretarea rezultatelor obţinute.
10. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice şi etice în activităţile bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.

- 11 -