Sunteți pe pagina 1din 3

Schița procedurii de selecție a personalului de curățenie

1. Documente de referință
1.1 Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, cu modificările şi completările
ulterioare
1.2. Legea – cadru nr. 284/ 2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice
1.3. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei
1.4. Legea nr. 53/ 2003 – Codul muncii (republicată, cu modificările şi
completările ulterioare)
1.5. H.G. nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu
modificările și completările ulterioare
1.6. H.G. nr. 1534/ 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a
indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar
1.7. OMEN nr. 4925/ 2005 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (cu
modificările şi completările ulterioare)
1.8. OMFP nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/
managerial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial la
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/
managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
1.9. Regulamentul de ordine interioară a Şcolii Gimnaziale “Sf. Andrei”
București
2. Scop
Scopul prezentei proceduri este de: - a stabili metodologia şi responsabilităţile
privind recrutarea şi selecţia personalului de curățenie; - a da asigurări cu privire la
existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; - de a asigura continuitatea
activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; - de a sprijini auditul şi/ sau
alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, în luarea
deciziei.
3. Domeniu de aplicare
Prezenta procedură reglementează modalitatea și condițiile de selecție și recrutare a
personalului de curățenie în cadrul Școlii Gimnaziale Sf. Andrei, București
4. Descrierea activităților
4.1. Compartimentul administrativ sesizează vacantarea postului de personal de
curățenie și viabilitatea acestuia și face propuneri privind organizarea si
desfasurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) denumirea functiei contractuale vacante sau temporar vacante;
b) fisele de post corespunzatoare functiei contractuale vacante sau temporar
vacante intocmite si aprobate in conditiile legii;
c) bibliografia si, daca este cazul, tematica stabilita de conducatorul structurii de
specialitate care propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant
sau temporar vacant;
d) propuneri privind componenta comisiei de concurs, precum si a comisiei de
solutionare a contestatiilor;
e) tipul probelor de concurs: proba scrisa si/sau proba practica si interviu, dupa
caz;
f) alte mentiuni referitoare la organizarea concursului sau la conditiile de
participare
4.2. Compartimentul secretariat formulează anunțul de angajare împreună cu
compartimentul administrativ specificând condițiile de angajare, tematica,
bibliografia, data concursului
4.3. Compartimentul secretariat publică anunțul de solicitare a candidaturilor :
-În Monitorul Oficial partea a III-a
- Într-un cotidian de largă circulație
- Pe posture.gov.ro
cu 15 zile înainte pentru posturile vacante pe perioadă nedeterminată și cu 10
zile înainte pentru posturile vacante pe perioadă determinată
4.4. Candidații care răspund anunțului cu documente doveditoare ale criteriilor
generale intră în concurs, dacă se prezintă un singur candidat, ocuparea postului
se face prin examen.
Condiții generale
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,
atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu
serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie
sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu
exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

5. Responsabilități
Compartimentul administrativ
Sesizează vacantarea postului/posturilor de personal de curățenie și anunța
direcțiunea, face propuneri privind modalitatea de angajare
Realizează formalitățile de angajare după selecția candidaților
Compartimentul secretariat
elaborează și publică anunțul pentru angajare
Direcțiunea
Aprobă solicitarea de personal a compartamentului administrative
Aprobă formatul anunțului de angajare
Aprobă decizia comisiei de concurs după soluționarea contestațiilor
Comisia de concurs
Elaborează subiectele de concurs/examen, evaluează candidații și selectează pe
criterii nediscriminatorii candidatul/candidații cei mai potriviți pentru
postul/posturile de personal de curățenie
Comisia de soluționare a contestațiilor
Înregistrează eventualele contestații ale candidaților și le soluționează în termen de
24 de ore